mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
author Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Thu, 06 Oct 2022 10:23:31 +0000
changeset 2498 597163da002e1132c46ea7be4621347d16833dd3
parent 2368 8b035d9554b33724d3f3283049acad060e8a6663
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

account-encryption =
  .label = Mã hóa đầu cuối
account-otr-label = Nhắn tin ngoài luồng (OTR)
account-otr-description2 = { -brand-short-name } hỗ trợ mã hóa đầu cuối của các cuộc trò chuyện 1-1 dựa trên OTR. Điều này ngăn các bên thứ ba nghe trộm cuộc trò chuyện. Loại mã hóa đầu cuối này chỉ có thể được sử dụng khi người kia cũng sử dụng phần mềm hỗ trợ OTR.
otr-encryption-title = Mã hóa đã được xác minh
otr-encryption-caption = Để cho phép người khác xác minh danh tính của bạn trong các cuộc trò chuyện OTR, hãy chia sẻ dấu vân tay OTR của riêng bạn bằng cách sử dụng kênh liên lạc bên ngoài (ngoài băng tần).
otr-fingerprint-label = Dấu vân tay của bạn:
view-fingerprint-button =
  .label = Quản lý dấu vân tay của liên hệ
  .accesskey = F
otr-settings-title = Cài đặt OTR
otr-require-encryption =
  .label = Yêu cầu mã hóa đầu cuối cho các cuộc hội thoại một-một
otr-require-encryption-info =
  Khi yêu cầu mã hóa đầu cuối, các tin nhắn trong cuộc trò chuyện 1-1
  sẽ không được gửi trừ khi chúng có thể được mã hóa. Tin nhắn không được mã hóa đã nhận
  sẽ không được hiển thị như một phần của cuộc trò chuyện thông thường và cũng không được ghi lại.
otr-verify-nudge =
  .label = Luôn nhắc tôi xác minh một liên hệ chưa được xác minh

otr-not-yet-available = chưa có sẵn