mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
author Đặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
Thu, 05 Dec 2019 16:13:07 +0000
changeset 1457 46d548f25aa6d19735f5b497df5250ad369efb4d
parent 105 c16ee3c70c1756627196cdea7331cd34e52cf8c3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Đặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY window.title  "Về Thư Rác">
<!ENTITY window.width  "450">
<!ENTITY info1a.label  "&brandShortName; tự động nhận dạng các thư có vẻ là thư rác (còn gọi là spam). Thư mà &brandShortName; nghĩ là thư rác sẽ hiển thị một biểu tượng thư rác">
<!ENTITY info1b.label  ".">
<!ENTITY info2.label   "Đầu tiên, bạn phải luyện cho &brandShortName; nhận diện thư rác, bằng cách dùng nút trên Thanh công cụ Thư rác để đánh dấu các thư có phải là rác hay không.">
<!ENTITY info3.label   "Khi &brandShortName; đã nhận diện đúng thư rác, bạn có thể dùng Bộ kiểm soát Thư Rác để tự động di chuyển chúng vào thư mục Thư rác.">
<!ENTITY info4.label   "Để biết thêm thông tin, hãy nhấn Trợ giúp.">