dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Thu, 04 Aug 2022 09:32:56 +0000
changeset 2427 bb8c351b686151f6f949e05fbfeb7721647b579f
parent 2163 4f4bae1b7cabd0b3f879f4f7168f3a9c61ade9f6
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Trình đọc màn hình đã khởi động
screenReaderStopped = Trình đọc màn hình đã dừng

# Roles
menubar    =    thanh menu
scrollbar   =    thanh cuộn
grip      =    chỗ bám
alert     =    cảnh báo
menupopup   =    menu bật lên
document    =    tài liệu
pane      =    ô nội dung
dialog     =    hộp thoại
separator   =    dấu ngăn cách
toolbar    =    thanh công cụ
statusbar   =    thanh trạng thái
table     =    bảng
columnheader  =    tiêu đề cột
rowheader   =    tiêu đề hàng
column     =    cột
row      =    hàng
cell      =    ô trong bảng
link      =    liên kết
list      =    danh sách
listitem    =    mục trong danh sách
outline    =    phác thảo
outlineitem  =    đề mục phác thảo
pagetab    =    thẻ
propertypage  =    trang thuộc tính
graphic    =    đồ họa
switch     =    đổi
pushbutton   =    nút bấm
checkbutton  =    nút đánh dấu chọn
radiobutton  =    nút radio
combobox    =    hộp combo
progressbar  =    thanh tiến trình
slider     =    thanh trượt
spinbutton   =    nút quay
diagram    =    biểu đồ
animation   =    hoạt hình
equation    =    phương trình
buttonmenu   =    nút mở ra menu
whitespace   =    khoảng trắng
pagetablist  =    danh sách thẻ
canvas     =    khung vẽ
checkmenuitem =    mục đánh dấu
passwordtext  =    văn bản mật khẩu
radiomenuitem =    mục radio
textcontainer =    khung chứa văn bản
togglebutton  =    nút bật/tắt
treetable   =    bảng dạng cây
header     =    header
footer     =    footer
paragraph   =    đoạn văn
entry     =    ô nhập
caption    =    tựa đề
heading    =    đề mục
section    =    mục/phần
form      =    biểu mẫu
comboboxlist  =    danh sách hộp chọn
comboboxoption =    mục trong hộp chọn
imagemap    =    bản đồ hình ảnh
listboxoption =    tùy chọn
listbox    =    hộp danh sách
flatequation  =    phương trình phẳng
gridcell    =    ô lưới
note      =    ghi chú
figure     =    hình
definitionlist =    danh sách định nghĩa
term      =    thuật ngữ
definition   =    giải nghĩa

mathmlcell        = ô
mathmlroot        = gốc

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    vùng văn bản


# Text input types
textInputType_date  =    ngày tháng
textInputType_email =    thư điện tử
textInputType_search =    tìm kiếm
textInputType_tel  =    điện thoại
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    tiêu đề cấp %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Phần tử đầu tiên
listEnd    =    Phần tử cuối
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    #1 mục

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S trên %2$S

# Landmark announcements
banner     =    biểu ngữ
complementary =    bổ sung
contentinfo  =    thông tin nội dung
main      =    chính
navigation   =    duyệt
search     =    tìm kiếm

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = với #1 cột
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = và #1 hàng

# table or grid cell information
columnInfo = Cột %S
rowInfo = Hàng %S
spansColumns = trải qua %S cột
spansRows = trải qua %S hàng

# Invoked actions
jumpAction   =   nhảy
pressAction  =   nhấn
checkAction  =   đã đánh dấu
uncheckAction =   chưa đánh dấu
onAction    =   bật
offAction   =   tắt
selectAction  =   chọn
unselectAction =   chưa chọn
openAction   =   đã mở
closeAction  =   đã đóng
switchAction  =   chuyển
clickAction  =   nhấn chuột
collapseAction =   thu gọn
expandAction  =   mở rộng
activateAction =   được kích hoạt
cycleAction  =   cycled (đi vòng tròn)

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   ẩn

# Tab states
tabLoading   =   đang nạp
tabLoaded   =   đã nạp
tabNew     =   thẻ mới
tabLoadStopped =   đã dừng nạp
tabReload   =   đang tải lại

# Object states
stateChecked   =  đã đánh dấu
stateOn     =  bật
stateNotChecked =  không được đánh dấu
stateOff     =  tắt
statePressed   =  nhấn
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  mở rộng
stateCollapsed  =  thu gọn
stateUnavailable =  không sẵn sàng
stateReadonly  =  chỉ đọc
stateRequired  =  yêu cầu
stateTraversed  =  đã truy cập
stateHasPopup  =  có pop up
stateSelected  =  được chọn

# App modes
editingMode  =   chỉnh sửa
navigationMode =   duyệt

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Mặc định
quicknav_Anchor   = Anchors
quicknav_Button   = Nút
quicknav_Combobox  = Hộp chọn xổ xuống
quicknav_Landmark  = Mốc
quicknav_Entry    = Mục
quicknav_FormElement = Phần tử biểu mẫu
quicknav_Graphic   = Hình ảnh
quicknav_Heading   = Tiêu đề
quicknav_ListItem  = Danh sách đề mục
quicknav_Link    = Liên kết
quicknav_List    = Danh sách
quicknav_PageTab   = Thẻ trang
quicknav_RadioButton = Nút radio
quicknav_Separator  = Dấu ngăn cách
quicknav_Table    = Bảng
quicknav_Checkbox  = Hộp chọn

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-box        = hộp
notation-roundedbox     = hộp tròn
notation-circle       = vòng tròn
notation-left        = trái
notation-right       = phải
notation-top        = trên cùng
notation-bottom       = dưới cùng

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    thanh menu
scrollbarAbbr   =    thanh cuộn
gripAbbr      =    chỗ bám
alertAbbr     =    cảnh báo
menupopupAbbr   =    menu xổ ra
documentAbbr    =    tài liệu
paneAbbr      =    ô nội dung
dialogAbbr     =    hộp thoại
separatorAbbr   =    dấu ngăn cách
toolbarAbbr    =    thanh công cụ
statusbarAbbr   =    thanh trạng thái
tableAbbr     =    tbl
columnheaderAbbr  =    tiêu đề cột
rowheaderAbbr   =    tiêu đề dòng
columnAbbr     =    cột
rowAbbr      =    dòng
cellAbbr      =    ô
linkAbbr      =    lnk
listAbbr      =    danh sách
listitemAbbr    =    đề mục danh sách
outlineAbbr    =    phác thảo
outlineitemAbbr  =    đề mục phác thảo
pagetabAbbr    =    thẻ
propertypageAbbr  =    trang thuộc tính
graphicAbbr    =    đồ họa
pushbuttonAbbr   =    nút
checkbuttonAbbr  =    nút đánh dấu chọn
radiobuttonAbbr  =    nút radio
comboboxAbbr    =    hộp chọn
progressbarAbbr  =    thanh tiến trình
sliderAbbr     =    thanh trượt
spinbuttonAbbr   =    nút quay
diagramAbbr    =    biểu đồ
animationAbbr   =    hoạt hình
equationAbbr    =    phương trình
buttonmenuAbbr   =    nút xổ ra menu
whitespaceAbbr   =    khoảng trắng
pagetablistAbbr  =    danh sách thẻ
canvasAbbr     =    canvas
checkmenuitemAbbr =    mục đánh dấu
passwordtextAbbr  =    passwdtxt
radiomenuitemAbbr =    mục radio
textcontainerAbbr =    nơi chứa văn bản
togglebuttonAbbr  =    nút bật/tắt
treetableAbbr   =    bảng dạng cây
headerAbbr     =    phần đầu
footerAbbr     =    phần chân
paragraphAbbr   =    đoạn văn
entryAbbr     =    ô nhập
captionAbbr    =    tựa đề
headingAbbr    =    đề mục
sectionAbbr    =    phần
formAbbr      =    form
comboboxlistAbbr  =    danh sách hộp chọn
comboboxoptionAbbr =    mục trong hộp chọn
imagemapAbbr    =    imgmap
listboxoptionAbbr =    tùy chọn
listboxAbbr    =    hộp danh sách
flatequationAbbr  =    phương trình phẳng
gridcellAbbr    =    ô trong bảng
noteAbbr      =    ghi chú
figureAbbr     =    fig
definitionlistAbbr =    danh sách định nghĩa
termAbbr      =    thuật ngữ
definitionAbbr   =    định nghĩa
textareaAbbr    =    txtarea

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ()
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlrootAbbr        = gốc
mathmlsquarerootAbbr     = căn

close-fenceAbbr  = đóng
numeratorAbbr   = số
open-fenceAbbr   = mở
overscriptAbbr   = kết thúc
root-indexAbbr   = chỉ mục

notation-boxAbbr        = hộp
notation-leftAbbr        = trái
notation-rightAbbr       = phải
notation-topAbbr        = trên cùng
notation-bottomAbbr       = dưới cùng