browser/chrome/browser/browser.properties
author Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Fri, 24 Mar 2023 15:17:22 +0000
changeset 2641 edea1254c10f49b311c0375e8223f89161983247
parent 2621 7489b5707abd1c9bbb5a84164c8a18735eb3a64f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=Hết thời gian chờ
openFile=Mở tập tin

droponhometitle=Đặt làm trang chủ
droponhomemsg=Bạn có muốn đặt trang này làm trang chủ mới của mình không?
droponhomemsgMultiple=Bạn có muốn đặt các trang này làm trang chủ mới của mình không?

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch=Tìm %1$S cho “%2$S”
contextMenuSearch.accesskey=S
contextMenuPrivateSearch=Tìm kiếm trong cửa sổ riêng tư
contextMenuPrivateSearch.accesskey=h
# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Tìm kiếm với %S trong cửa sổ riêng tư
contextMenuPrivateSearchOtherEngine.accesskey=h

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[Tên thư mục]

xpinstallPromptMessage=Trang này muốn cài đặt phần mềm lên máy tính của bạn và đã bị %S chặn lại.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Cho phép %S cài đặt tiện ích mở rộng?
xpinstallPromptMessage.message=Bạn đang cố gắng cài đặt tiện ích mở rộng từ %S. Hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng trang web này trước khi tiếp tục.
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Cho phép một trang không xác định cài đặt một tiện ích?
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Bạn đang cố gắng cài đặt tiện ích từ một trang không xác định. Hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng trang này trước khi tiếp tục.
xpinstallPromptMessage.learnMore=Tìm hiểu thêm về cách cài đặt tiện ích một cách an toàn
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Không cho phép
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=D
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Không bao giờ cho phép
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=N
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport)
# Long text in this context make the dropdown menu extend awkwardly to the left, avoid
# a localization that's significantly longer than the English version.
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport=Báo cáo trang web đáng ngờ
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport.accesskey=R
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.header)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.header=Trang web này đang yêu cầu quyền truy cập vào thiết bị của bạn. Có thể kích hoạt quyền truy cập thiết bị bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng.
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.message)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.message=Tiện ích này có thể được sử dụng để đánh cắp dữ liệu hoặc tấn công máy tính của bạn. Chỉ tiếp tục nếu bạn tin tưởng trang web này.

# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Tiếp tục cài đặt
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=C

xpinstallDisabledMessageLocked=Quản trị hệ thống của bạn đã vô hiệu hóa cài đặt phần mềm.
xpinstallDisabledMessage=Hiện tại việc cài đặt phần mềm đã bị vô hiệu hóa. Hãy nhấn Bật rồi thử lại.
xpinstallDisabledButton=Kích hoạt
xpinstallDisabledButton.accesskey=n

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=%1$S (%2$S) bị chặn bởi quản trị viên hệ thống của bạn.%3$S
# LOCALIZATION NOTE (addonDomainBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of add-ons from a domain
# is blocked by enterprise policy.
addonDomainBlockedByPolicy=Quản trị viên hệ thống của bạn đã ngăn trang web này yêu cầu bạn cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn.
addonInstallFullScreenBlocked=Cài đặt tiện ích không được phép trong khi ở hoặc trước khi vào chế độ toàn màn hình.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Thêm %S?
webextPerms.headerWithPerms=Thêm %S? Tiện ích mở rộng này sẽ có quyền:
webextPerms.headerUnsigned=Thêm %S? Tiện ích mở rộng này chưa được xác minh. Các tiện ích mở rộng độc hại có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn hoặc xâm phạm máy tính của bạn. Chỉ thêm nó nếu bạn tin tưởng.
webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Thêm %S? Tiện ích mở rộng này chưa được xác minh. Các tiện ích mở rộng độc hại có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn hoặc xâm phạm máy tính của bạn. Chỉ thêm nó nếu bạn tin tưởng. Tiện ích mở rộng này sẽ có quyền:

webextPerms.learnMore2=Tìm hiểu thêm
webextPerms.add.label=Thêm
webextPerms.add.accessKey=A
webextPerms.cancel.label=Hủy bỏ
webextPerms.cancel.accessKey=C

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S đã thêm vào %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=%S được thêm vào
webextPerms.sideloadText2=Một chương trình khác trong máy tính của bạn đã cài đặt một tiện ích mà có thể gây ảnh hưởng đến trình duyệt của bạn. Vui lòng xem lại những quyền hạn mà tiện ích này yêu cầu và chọn kích hoạt hoặc hủy bỏ (để nó bị vô hiệu hóa).
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Một chương trình khác trong máy tính của bạn đã cài đặt một tiện ích mà có thể gây ảnh hưởng đến trình duyệt của bạn. Vui lòng chọn kích hoạt hoặc hủy bỏ (để nó bị vô hiệu hóa).

webextPerms.sideloadEnable.label=Kích hoạt
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=E
webextPerms.sideloadCancel.label=Hủy bỏ
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=C

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=%S yêu cầu quyền mới

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText2=%S đã được cập nhật. Bạn phải phê duyệt các quyền mới trước khi phiên bản cập nhật sẽ cài đặt. Chọn “Hủy bỏ” sẽ duy trì phiên bản tiện ích mở rộng hiện tại của bạn. Tiện ích mở rộng này sẽ có quyền:

webextPerms.updateAccept.label=Cập nhật
webextPerms.updateAccept.accessKey=U

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=%S yêu cầu thêm các quyền.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Tiện ích này muốn:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Cho phép
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=A
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Từ chối
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=D

webextPerms.description.bookmarks=Xem và chỉnh sửa dấu trang
webextPerms.description.browserSettings=Đọc và chỉnh sửa cài đặt trình duyệt
webextPerms.description.browsingData=Xóa lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu liên quan
webextPerms.description.clipboardRead=Nhận dữ liệu từ bộ nhớ tạm
webextPerms.description.clipboardWrite=Nhập dữ liệu vào bộ nhớ tạm
webextPerms.description.declarativeNetRequest=Chặn nội dung trên bất kỳ trang nào
webextPerms.description.declarativeNetRequestFeedback=Đọc lịch sử duyệt web của bạn
webextPerms.description.devtools=Mở rộng công cụ nhà phát triển để truy cập dữ liệu của bạn trong các thẻ đang mở
webextPerms.description.downloads=Tải xuống các tập tin và chỉnh sửa lịch sử tải về của trình duyệt
webextPerms.description.downloads.open=Mở tập tin đã tải xuống máy tính của bạn
webextPerms.description.find=Đọc văn bản của tất cả các thẻ đang mở
webextPerms.description.geolocation=Truy cập vị trí của bạn
webextPerms.description.history=Truy cập lịch sử duyệt web
webextPerms.description.management=Theo dõi việc sử dụng tiện ích mở rộng và quản lý các chủ đề
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Trao đổi thông báo với các chương trình khác với %S
webextPerms.description.notifications=Hiển thị thông báo cho bạn
webextPerms.description.pkcs11=Cung cấp dịch vụ mật mã xác thực
webextPerms.description.privacy=Đọc và chỉnh sửa các cài đặt riêng tư
webextPerms.description.proxy=Kiểm soát cài đặt proxy của trình duyệt
webextPerms.description.sessions=Truy cập các thẻ đã đóng gần đây
webextPerms.description.tabs=Truy cập các thẻ trên trình duyệt
webextPerms.description.tabHide=Ẩn và hiển thỉ các thẻ trình duyệt
webextPerms.description.topSites=Truy cập lịch sử duyệt web
webextPerms.description.webNavigation=Truy cập hoạt động của trình duyệt trong khi điều hướng

webextPerms.hostDescription.allUrls=Truy cập dữ liệu của bạn trên mọi trang web

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Truy cập dữ liệu của bạn trên trang %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Truy cập dữ liệu của bạn trong #1 tên miền khác

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Truy cập dữ liệu của bạn từ %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Truy cập dữ liệu của bạn trên #1 trang khác

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithPerms=Thêm %1$S? Tiện ích mở rộng này cấp các khả năng sau cho %2$S:
webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms=Thêm %1$S? Tiện ích mở rộng này chưa được xác minh. Tiện ích mở rộng độc hại có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn hoặc xâm phạm máy tính của bạn. Chỉ thêm nó nếu bạn tin tưởng. Tiện ích mở rộng này cấp các khả năng sau cho %2$S:

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi=Tiện ích mở rộng này cung cấp %S quyền truy cập vào các thiết bị MIDI của bạn.

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex=Tiện ích mở rộng này cung cấp %S quyền truy cập vào các thiết bị MIDI của bạn (với hỗ trợ SysEx).

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.descriptionGatedPerms)
# This string is used as description in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.descriptionGatedPerms=Quyền truy cập này có thể nguy hiểm và cho phép trang web hoạt động giống như phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn.

# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
webextSitePerms.description.midi=Truy cập thiết bị MIDI
webextSitePerms.description.midi-sysex=Truy cập thiết bị MIDI với hỗ trợ SysEx

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=%1$S muốn thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của bạn từ %2$S đến %3$S. Bạn đồng ý chứ?
webext.defaultSearchYes.label=
webext.defaultSearchYes.accessKey=Y
webext.defaultSearchNo.label=Không
webext.defaultSearchNo.accessKey=N

# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
# %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
# %2$S is brandShorterName
webext.remove.confirmation.message=Gỡ bỏ %1$S từ %2$S?
webext.remove.confirmation.button=Xóa

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message3)
# %S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
addonPostInstall.message3=Đã thêm %S.

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Đang tải và xác thực #1 tiện ích…
addonDownloadVerifying=Đang xác thực

addonInstall.unsigned=(Chưa xác thực)
addonInstall.cancelButton.label=Hủy bỏ
addonInstall.cancelButton.accesskey=C
addonInstall.acceptButton2.label=Thêm
addonInstall.acceptButton2.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Trang này muốn cài đặt #2 tiện ích vào #1:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Chú ý: Trang này muốn cài đặt #2 tiện ích chưa được kiểm định vào #1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề có thể xảy ra.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=Chú ý: Trang này muốn cài đặt #2 tiện ích vào #1, một số trong đó chưa được kiểm định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề có thể xảy ra.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=%S đã cài đặt thành công.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=#1 tiện ích đã được cài đặt thành công.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonInstallError-8, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Không thể tải tiện ích do bị lỗi kết nối.
addonInstallError-2=Không thể cài đặt tiện ích này vì nó không khớp với tiện ích %1$S được trông đợi.
addonInstallError-3=Không thể cài đặt tiện ích được tải từ trang này do có vẻ nó bị hỏng trên đường truyền.
addonInstallError-4=%2$S không thể cài đặt vì %1$S không thể sửa đổi tập tin cần thiết.
addonInstallError-5=%1$S không cho phép trang này cài đặt một tiện ích chưa được kiểm định.
addonInstallError-8=Không thể cài đặt tiện ích %2$S từ địa chỉ này.
addonLocalInstallError-1=Không thể cài đặt tiện ích này vì có lỗi hệ thống tập tin.
addonLocalInstallError-2=Không thể cài đặt tiện ích này vì nó không khớp với tiện ích %1$S được trông đợi.
addonLocalInstallError-3=Không thể cài đặt tiện ích này vì có vẻ như nó đã bị hỏng trên đường truyền.
addonLocalInstallError-4=%2$S không thể cài đặt vì %1$S không thể sửa đổi tập tin cần thiết.
addonLocalInstallError-5=Không thể cài đặt tiện ích này vì nó chưa được kiểm định.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=%3$S không thể cài đặt được vì nó không tương thích với %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=%S không thể cài đặt được vì nó có khả năng gây ra các vấn đề về bảo mật và tính ổn định.

unsignedAddonsDisabled.message=Một số tiện ích đã cài đặt không thể được kiểm định nên đã bị vô hiệu hóa.
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Tìm hiểu thêm
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=#1 đã chặn trang web này mở #2 cửa sổ bật lên.
# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.exceeded.message=#1 đã ngăn trang web này mở nhiều hơn #2 cửa sổ bật lên.
popupWarningButton=Tùy chọn
popupWarningButton.accesskey=O
popupWarningButtonUnix=Tùy chỉnh
popupWarningButtonUnix.accesskey=P
popupShowPopupPrefix=Hiển thị '%S'

# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
geolocationLastAccessIndicatorText=Truy cập lần cuối %S

# LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=%S:// đường dẫn

crashedpluginsMessage.title=Phần bổ trợ %S đã bị lỗi.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Tải lại trang này
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=R
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Gửi báo cáo lỗi
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
crashedpluginsMessage.learnMore=Tìm hiểu thêm…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=Có phải bạn muốn truy cập %S?
keywordURIFixup.goTo=Đúng, đưa tôi đến %S
keywordURIFixup.goTo.accesskey=Y

pluginInfo.unknownPlugin=Không rõ

# Flash activation doorhanger UI
flashActivate.message=Bạn có muốn cho phép Adobe Flash chạy trên trang web này không? Chỉ cho phép Adobe Flash trên các trang web mà bạn tin tưởng.
flashActivate.outdated.message=Bạn có muốn cho phép một phiên bản Adobe Flash đã lỗi thời chạy trên trang web này không? Một phiên bản đã lỗi thời có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và bảo mật của trình duyệt.
flashActivate.noAllow=Không cho phép
flashActivate.allow=Cho phép
flashActivate.noAllow.accesskey=D
flashActivate.allow.accesskey=A

# in-page UI
# LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
# previous version of the string. The first is that we changed the wording from
# "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
# Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
# the best one.
# The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
# it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
# look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
PluginClickToActivate2=Chạy %S
PluginVulnerableUpdatable=Phần bổ trợ này có lỗ hổng bảo mật và cần được cập nhật.
PluginVulnerableNoUpdate=Phần bổ trợ này có lỗ hổng bảo mật.

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Cập nhật lên bản %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=U

menuOpenAllInTabs.label=Mở toàn bộ trong các thẻ mới

# History menu
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# see bug 394759
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (và #2 thẻ khác)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=Ở lại trang này

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.reloadCurrent=Tải lại trang này
tabHistory.goBack=Trở về lại trang này
tabHistory.goForward=Tiến đến trang này

# URL Bar
pasteAndGo.label=Dán & mở đường dẫn
# LOCALIZATION NOTE (reloadButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for reloading the current page
reloadButton.tooltip=Tải lại trang này (%S)
# LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
stopButton.tooltip=Dừng tải trang này (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
urlbar-zoom-button.tooltip=Đặt lại mức độ thu phóng (%S)
# LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
reader-mode-button.tooltip=Chuyển đến chế độ đọc sách (%S)

# LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
zoom-button.label = %S%%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Cho phép
refreshBlocked.goButton.accesskey=A
refreshBlocked.refreshLabel=%S đã ngăn trang web này tự động tải lại.
refreshBlocked.redirectLabel=%S đã ngăn trang web này tự động chuyển đến trang khác.

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=Hiển thị các dấu trang của bạn (%S)

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=Hiển thị tiến độ tải xuống (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=Mở một cửa sổ mới (%S)

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=Mở thẻ mới (%S)
newTabContainer.tooltip=Mở một thẻ mới (%S)\nNhấp và giữ để mở ngăn chứa thẻ mới
newTabAlwaysContainer.tooltip=Chọn ngăn chứa để mở một thẻ mới

# Offline web applications
offlineApps.available3=Cho phép %S lưu trữ dữ liệu trên máy tính của bạn?
offlineApps.allow.label=Cho phép
offlineApps.allow.accesskey=A
offlineApps.block.label=Chặn
offlineApps.block.accesskey=B

# Canvas permission prompt
# LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt2): %S is hostname
canvas.siteprompt2=Cho phép %S sử dụng dữ liệu hình ảnh canvas HTML5 của bạn?
canvas.siteprompt2.warning=Điều này có thể được sử dụng để xác định danh tính máy tính của bạn.
canvas.block=Chặn
canvas.block.accesskey=B
canvas.allow2=Cho phép
canvas.allow2.accesskey=A
canvas.remember2=Ghi nhớ quyết định này

# WebAuthn prompts
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
webauthn.registerPrompt2=%S muốn đăng ký tài khoản với một trong các khóa bảo mật của bạn. Bây giờ bạn có thể kết nối và ủy quyền một tài khoản hoặc hủy.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2registerPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2registerPrompt=%S muốn đăng ký tài khoản bằng một trong các khóa bảo mật của bạn. Bạn có thể kết nối ngay bây giờ hoặc hủy bỏ.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerTouchDevice): %S is hostname
webauthn.registerTouchDevice=%S muốn đăng ký tài khoản bằng khóa bảo mật của bạn. Bạn có thể ủy quyền ngay bây giờ hoặc hủy bỏ.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
# %S is hostname.
# The website is asking for extended information about your
# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
# this is safe if you only use one account at this website. If you have
# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
# authenticator, then the website could link those accounts together.
# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
# for different accounts on this website.
webauthn.registerDirectPrompt3=%S đang yêu cầu thông tin mở rộng về khóa bảo mật của bạn, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bạn.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPromptHint):
# %S is brandShortName
webauthn.registerDirectPromptHint=%S có thể ẩn danh điều này cho bạn, nhưng trang web có thể từ chối khóa này. Nếu bị từ chối, bạn có thể thử lại.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2signPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2signPrompt=%S muốn xác thực bạn bằng khóa bảo mật đã đăng ký. Bạn có thể kết nối ngay bây giờ hoặc hủy bỏ.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signTouchDevice): %S is hostname
webauthn.signTouchDevice=%S muốn xác thực bạn bằng khóa bảo mật của bạn. Bạn có thể ủy quyền ngay bây giờ hoặc hủy bỏ.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
webauthn.signPrompt2=%S muốn xác thực bạn bằng khóa bảo mật đã đăng ký. Bây giờ bạn có thể kết nối và ủy quyền một tài khoản hoặc hủy.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectSignResultPrompt): %S is hostname
webauthn.selectSignResultPrompt=Đã tìm thấy nhiều tài khoản cho %S. Chọn để sử dụng hoặc hủy bỏ.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectDevicePrompt): %S is hostname
webauthn.selectDevicePrompt=Đã tìm thấy nhiều thiết bị cho %S. Vui lòng chọn một.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.deviceBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.deviceBlockedPrompt=Xác minh người dùng không thành công trên %S. Không còn lần thử nào nữa và thiết bị của bạn đã bị khóa do nhập sai mã PIN quá nhiều lần. Thiết bị cần được thiết lập lại.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.pinAuthBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.pinAuthBlockedPrompt=Xác minh người dùng không thành công trên %S. Đã có quá nhiều lần thử không thành công liên tiếp và xác thực mã PIN đã tạm thời bị chặn. Thiết bị của bạn cần khởi động lại (rút phích cắm và cắm lại).
webauthn.cancel=Hủy bỏ
webauthn.cancel.accesskey=c
webauthn.proceed=Tiến hành
webauthn.proceed.accesskey=p
webauthn.anonymize=Vẫn ẩn danh

# Spoof Accept-Language prompt
privacy.spoof_english=Thay đổi cài đặt ngôn ngữ sang tiếng Anh sẽ gây khó khăn trong việc xác định và tăng cường sự riêng tư của bạn. Bạn có muốn yêu cầu phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh của các trang web?

# LOCALIZATION NOTE (identity.identified.verifier, identity.identified.state_and_country, identity.ev.contentOwner2):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
identity.identified.verifier=Xác minh bởi: %S
identity.identified.verified_by_you=Bạn vừa thêm một ngoại lệ an ninh cho tên miền này.
identity.identified.state_and_country=%S, %S
identity.ev.contentOwner2=Chứng chỉ được cấp cho: %S

# LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
# Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
# use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
identity.notSecure.label=Không an toàn
identity.notSecure.tooltip=Kết nối không an toàn

identity.extension.label=Tiện ích mở rộng (%S)
identity.extension.tooltip=Được tải bởi tiện ích mở rộng: %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.trackersView.blocked.label=Đã chặn

contentBlocking.trackersView.empty.label=Không phát hiện trên trang web này

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
contentBlocking.cookies.blockingTrackers3.label=Cookie theo dõi trên nhiều trang web
contentBlocking.cookies.blocking3rdParty2.label=Cookie của bên thứ ba
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label=Cookie trang web chưa truy cập
contentBlocking.cookies.blockingAll2.label=Tất cả các cookie

contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Từ trang web này
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
# "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Không phát hiện trên trang web này

contentBlocking.cookiesView.trackers2.label=Cookie theo dõi trên nhiều trang web
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
# "Tracking Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Không phát hiện trên trang web này

contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Cookie của bên thứ ba
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
# "Third-Party Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=Không phát hiện trên trang web này

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
contentBlocking.cookiesView.allowed.label=Đã cho phép
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Đã chặn
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Xóa ngoại lệ cookie cho %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Đã chặn

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Đã chặn

trackingProtection.icon.activeTooltip2=Chặn trình theo dõi phương tiện truyền thông xã hội, cookie theo dõi trên nhiều trang web và dấu vết.
trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Trình chống theo dõi nâng cao đã bị TẮT cho trang này.
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=%S không phát hiện ra trình theo dõi đã biết trên trang này.

# LOCALIZATION NOTE (protections.header):
# Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
protections.header=Trạng thái bảo vệ cho %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.disableAriaLabel=Tắt bảo vệ cho %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.enableAriaLabel=Bật bảo vệ cho %S

# Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
protections.blocking.fingerprinters.title=Đã chặn dấu vết
protections.blocking.cryptominers.title=Đã chặn tiền điện tử
protections.blocking.cookies.trackers.title=Đã chặn cookie theo dõi trên nhiều trang web
protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Đã chặn cookie của bên thứ ba
protections.blocking.cookies.all.title=Đã chặn tất cả cookie
protections.blocking.cookies.unvisited.title=Đã cookie trang web chưa truy cập
protections.blocking.trackingContent.title=Đã chặn trình theo dõi nội dung
protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Đã chặn trình theo dõi truyền thông xã hội
protections.notBlocking.fingerprinters.title=Không chặn dấu vết
protections.notBlocking.cryptominers.title=Không chặn tiền điện tử
protections.notBlocking.cookies.3rdParty.title=Không chặn cookie của bên thứ ba
protections.notBlocking.cookies.all.title=Không chặn cookie
protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Không chặn cookie theo dõi trên nhiều trang web
protections.notBlocking.trackingContent.title=Không chặn trình theo dõi nội dung
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Không chặn trình theo dõi truyền thông xã hội

# Footer section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
protections.footer.blockedTrackerCounter.description=#1 đã chặn
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Từ %S

# Milestones section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  #1 is replaced with brandShortName.
#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
protections.milestone.description=#1 đã chặn #2 trình theo dõi từ #3

# Application menu

# LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReduce-button.tooltip = Thu nhỏ (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReset-button.tooltip = Đặt lại mức độ thu phóng (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomEnlarge-button.tooltip = Phóng to (%S)

# LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
cut-button.tooltip = Cắt (%S)
# LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
copy-button.tooltip = Sao chép (%S)
# LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
paste-button.tooltip = Dán (%S)

# Geolocation UI

geolocation.allow=Cho phép
geolocation.allow.accesskey=A
geolocation.block=Chặn
geolocation.block.accesskey=B
geolocation.shareWithSite4=Cho phép %S truy cập vị trí của bạn?
geolocation.shareWithFile4=Cho phép tập tin cục bộ này truy cập vào vị trí của bạn?
# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2):
# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2=Cho phép %1$S cấp cho %2$S quyền truy cập vào vị trí của bạn?
geolocation.remember=Ghi nhớ quyết định này

# Virtual Reality Device UI
xr.allow2=Cho phép
xr.allow2.accesskey=A
xr.block=Chặn
xr.block.accesskey=B
xr.shareWithSite4=Cho phép %S truy cập thiết bị thực tế ảo? Điều này có thể làm lộ thông tin nhạy cảm.
xr.shareWithFile4=Cho phép tập tin cục bộ này truy cập thiết bị thực tế ảo? Điều này có thể làm lộ thông tin nhạy cảm.
xr.remember=Ghi nhớ quyết định này

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Cho phép
persistentStorage.allow.accesskey=A
persistentStorage.block.label=Chặn
persistentStorage.block.accesskey=B
persistentStorage.allowWithSite2=Cho phép %S lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ liên tục?

# Web notifications UI
# LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
webNotifications.allow2=Cho phép
webNotifications.allow2.accesskey=A
webNotifications.notNow=Không phải bây giờ
webNotifications.notNow.accesskey=n
webNotifications.never=Không bao giờ cho phép
webNotifications.never.accesskey=v
webNotifications.alwaysBlock=Luôn chặn
webNotifications.alwaysBlock.accesskey=B
webNotifications.block=Chặn
webNotifications.block.accesskey=B
webNotifications.receiveFromSite3=Cho phép %S gửi thông báo?

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Đưa tôi ra khỏi đây!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=G
safebrowsing.deceptiveSite=Trang web lừa đảo!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Đây không phải là một trang lừa đảo…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=D
safebrowsing.reportedAttackSite=Có người báo đây là trang web có ác ý!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Trang này không có ác ý…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=A
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Trang này có nghi ngờ cài đặt phần mềm không mong muốn!
safebrowsing.reportedHarmfulSite=Báo cáo trang web độc hại!

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=Hiển thị tất cả #1 thẻ

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=Tìm %S

# troubleshootModeRestart
# LOCALIZATION NOTE (troubleshootModeRestartPromptTitle): %S is the name of the product (e.g., Firefox)
troubleshootModeRestartPromptTitle=Khởi động lại %S ở chế độ xử lý sự cố?
troubleshootModeRestartPromptMessage=Các tiện ích mở rộng, chủ đề và cài đặt tùy chỉnh của bạn sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa.
troubleshootModeRestartButton=Khởi động lại

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# menu will always be accessible via the "Browser Tools" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=true

# Process hang reporter
# LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.selected_tab.label = Trang này đang làm chậm %1$S. Để tăng tốc trình duyệt của bạn, hãy dừng trang này.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.nonspecific_tab.label = Một trang web đang làm chậm %1$S. Để tăng tốc trình duyệt của bạn, hãy dừng trang này.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
# %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.specific_tab.label = “%1$S” đang làm chậm %2$S. Để tăng tốc trình duyệt của bạn, hãy dừng trang đó lại.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label2): %1$S is the name of the
# extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.add-on.label2 = “%1$S” đang làm chậm %2$S. Để tăng tốc trình duyệt của bạn, hãy dừng tiện ích đó lại.
processHang.add-on.learn-more.text = Tìm hiểu thêm
processHang.button_stop2.label = Dừng
processHang.button_stop2.accessKey = S
processHang.button_debug.label = Gỡ lỗi script
processHang.button_debug.accessKey = D

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=Hiển thị cửa sổ chiếm toàn màn hình (%S)

# These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
sidebar.moveToLeft=Chuyển thanh lề sang bên trái
sidebar.moveToRight=Chuyển thanh lề sang bên phải

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera3.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreen4.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture3.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera3.message = Cho phép %S sử dụng máy ảnh của bạn?
getUserMedia.shareMicrophone3.message = Cho phép %S sử dụng micrô của bạn?
getUserMedia.shareScreen4.message = Cho phép %S xem màn hình của bạn?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message = Cho phép %S sử dụng máy ảnh và micrô của bạn?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message = Cho phép %S sử dụng máy ảnh của bạn và nghe âm thanh của thẻ này?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message = Cho phép %S sử dụng micrô của bạn và xem màn hình của bạn?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message = Cho phép %S nghe âm thanh của thẻ này và xem màn hình của bạn?
getUserMedia.shareAudioCapture3.message = Cho phép %S nghe âm thanh của thẻ này?
# LOCALIZATION NOTE (selectAudioOutput.shareSpeaker.message):
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
selectAudioOutput.shareSpeaker.message = Cho phép %S sử dụng các loa khác?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message = Cho phép %1$S cấp cho %2$S quyền truy cập vào máy ảnh của bạn?
getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations2.message = Cho phép %1$S cấp cho %2$S quyền truy cập vào micrô của bạn?
getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message = Cho phép %1$S cấp quyền cho %2$S xem màn hình của bạn?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Cho phép %1$S cấp cho %2$S quyền truy cập vào máy ảnh và micrô của bạn?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Cho phép %1$S cấp cho %2$S quyền truy cập vào máy ảnh của bạn và nghe âm thanh của thẻ này?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Cho phép %1$S cấp cho %2$S quyền truy cập vào micrô và xem màn hình của bạn?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Cho phép %1$S cấp quyền cho %2$S nghe âm thanh của thẻ này và xem màn hình của bạn?
# LOCALIZATION NOTE ():
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
selectAudioOutput.shareSpeakerUnsafeDelegation.message = Cho phép %1$S cấp cho %2$S quyền truy cập vào các loa khác?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreenWarning2.message = Chỉ chia sẻ màn hình với các trang web mà bạn tin tưởng. Chia sẻ có thể cho phép các trang web lừa đảo duyệt web như bạn và lấy cắp dữ liệu cá nhân của bạn.
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S is brandShortName (eg. Firefox)
getUserMedia.shareFirefoxWarning2.message = Chỉ chia sẻ %S với các trang web mà bạn tin tưởng. Chia sẻ có thể cho phép các trang web lừa đảo duyệt web như bạn và lấy cắp dữ liệu cá nhân của bạn.
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Tìm hiểu thêm
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.label = Cửa sổ hoặc màn hình:
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.accesskey = W
getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Chọn cửa sổ hoặc màn hình
getUserMedia.shareEntireScreen.label = Toàn bộ màn hình
getUserMedia.sharePipeWirePortal.label = Sử dụng cài đặt của hệ điều hành
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = Màn hình %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 cửa sổ)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.block.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = Cho phép
getUserMedia.allow.accesskey = A
getUserMedia.block.label = Chặn
getUserMedia.block.accesskey = B
getUserMedia.remember=Ghi nhớ quyết định này
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=%S có thể vĩnh viễn không cho phép quyền truy cập vào màn hình của bạn.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S không thể cho phép vĩnh viễn quyền truy cập vào phần âm thanh của thẻ mà không cần yêu cầu thẻ đó chia sẻ.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Kết nối của bạn đến website này không an toàn. Để bảo vệ bạn, %S sẽ chỉ cho phép truy cập vào trang này trong phiên hiện tại.

getUserMedia.sharingMenu.label = Thiết bị chia sẻ thẻ
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (camera)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (micro)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (âm thanh trên thẻ)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (ứng dụng)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (màn hình)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (cửa sổ)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (thẻ)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (camera và micro)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (camera, micro và ứng dụng)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (camera, micro và màn hình)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (camera, micro và cửa sổ)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (camera, micro, và thẻ)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (camera và âm thanh của thẻ)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (camera, âm thanh của thẻ và ứng dụng)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (camera, âm thanh của thẻ và màn hình)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (camera, âm thanh của thẻ và cửa sổ)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (camera, âm thanh và thẻ)
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (camera và ứng dụng)
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (camera và màn hình)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (camera và cửa sổ)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (camera và thẻ)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (micro và ứng dụng)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (micro và màn hình)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (micro và cửa sổ)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (micro và thẻ)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S (âm thanh và ứng dụng của thẻ)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (âm thanh của thẻ và màn hình)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (âm thanh của thẻ và cửa sổ)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (âm thanh của thẻ và thẻ)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Không rõ nguồn gốc

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
emeNotifications.drmContentDisabled.message2 = Bạn phải kích hoạt DRM để phát một số âm thanh hoặc video trên trang này.
emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Kích hoạt DRM
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = E

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = %S đang cài đặt các thành phần cần thiết để xem audio hay video trên trang này. Xin hãy thử lại sau.

emeNotifications.unknownDRMSoftware = Không rõ

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = Tùy biến %S

e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = OK
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = O

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Việc hiển thị nội dung thẻ bị vô hiệu do không tương thích giữa %S và phần mềm truy cận của bạn. Vui lòng cập nhật trình đọc màn hình của bạn hoặc chuyển sang phiên bản Firefox phát hành hỗ trợ mở rộng.

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = Cá nhân
userContextWork.label = Công việc
userContextBanking.label = Ngân hàng
userContextShopping.label = Mua sắm
userContextNone.label = Không ngăn chứa

userContextPersonal.accesskey = P
userContextWork.accesskey = W
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = S
userContextNone.accesskey = N

userContext.aboutPage.label = Quản lý ngăn chứa
userContext.aboutPage.accesskey = O

muteTab.label = Tắt tiếng thẻ
muteTab.accesskey = M
unmuteTab.label = Bật tiếng thẻ
unmuteTab.accesskey = m

muteSelectedTabs2.label = Tắt tiếng thẻ
# LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for muteTab.accesskey
muteSelectedTabs2.accesskey = M
unmuteSelectedTabs2.label = Bỏ tắt tiếng thẻ
# LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for unmuteTab.accesskey
unmuteSelectedTabs2.accesskey = m

# LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.
sendTabsToDevice.label = Gửi #1 thẻ đến thiết bị
sendTabsToDevice.accesskey = n

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = Bạn có #1 bản báo cáo lỗi chưa gửi
pendingCrashReports.viewAll = Xem
pendingCrashReports.send = Gửi
pendingCrashReports.alwaysSend = Luôn gửi

decoder.noCodecs.button = Tìm hiểu làm thế nào
decoder.noCodecs.accesskey = L
decoder.noCodecsLinux.message = Để phát video, bạn có thể cần phải cài codec.
decoder.noHWAcceleration.message = Để cải thiện chất lượng video, bạn có thể cần phải cài Media Feature Pack của Microsoft.
decoder.noPulseAudio.message = Để phát âm thanh, bạn có thể cần phải cài phần mềm PulseAudio.
decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec có thể bị tấn công hoặc không được hỗ trợ, và nên được cập nhật để phát video.

decoder.decodeError.message = Đã xảy ra lỗi khi mã hóa một tài nguyên phương tiện truyền thông.
decoder.decodeError.button = Báo cáo vấn đề về trang
decoder.decodeError.accesskey = R
decoder.decodeWarning.message = Việc khôi phục đã xảy ra lỗi khi mã hóa một tài nguyên phương tiện truyền thông.

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing.
captivePortal.infoMessage3 = Bạn phải đăng nhập vào hệ thống này trước khi bạn có thể truy cập Internet.
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage2 = Mở trang đăng nhập hệ thống

# LOCALIZATION NOTE (permissions.header):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
permissions.header = Quyền hạn cho %S
permissions.remove.tooltip = Xóa quyền này và hỏi lại

permissions.fullscreen.promptCanceled = Đã hủy yêu cầu cấp phép đang chờ xử lý: không nên đưa ra yêu cầu cấp phép trước khi vào toàn màn hình DOM.
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = Toàn màn hình DOM đã thoát: không nên đưa ra yêu cầu cấp phép trong khi ở chế độ toàn màn hình DOM.

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bit
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bit

midi.allow.label = Cho phép
midi.allow.accesskey = A
midi.block.label = Chặn
midi.block.accesskey = B
midi.remember=Ghi nhớ quyết định này
midi.shareWithFile = Cho phép tập tin cục bộ này truy cập thiết bị MIDI của bạn?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareWithSite = Cho phép %S truy cập thiết bị MIDI của bạn?
midi.shareSysexWithFile = Cho phép tập tin cục bộ này truy cập thiết bị MIDI của bạn và gửi/nhận tin nhắn SysEx?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareSysexWithSite = Cho phép %S truy cập thiết bị MIDI của bạn và gửi/nhận tin nhắn SysEx?

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
panel.back = Quay lại

storageAccess1.Allow.label = Cho phép
storageAccess1.Allow.accesskey = A
storageAccess1.DontAllow.label = Chặn
storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
storageAccess4.message = Cho phép %1$S sử dụng cookie của mình trên %2$S?
storageAccess1.hintText = Bạn có thể muốn chặn quyền truy cập nếu không rõ tại sao %1$S cần dữ liệu này.confirmationHint.sendToDevice.label = Đã gửi!
confirmationHint.copyURL.label = Đã sao chép vào bộ nhớ tạm!
confirmationHint.pageBookmarked2.label = Đã lưu vào dấu trang
confirmationHint.pinTab.label = Đã ghim!
confirmationHint.pinTab.description = Nhấp chuột phải vào thẻ để bỏ ghim nó.
confirmationHint.passwordSaved.label = Mật khẩu đã được lưu!
confirmationHint.loginRemoved.label = Đã xóa thông tin đăng nhập!
confirmationHint.breakageReport.label = Đã gửi báo cáo. Cảm ơn bạn!

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearch=Tìm kiếm trên web cho %S

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearchWeb):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearchWeb=Tìm kiếm trên web cho “%S”