browser/browser/preferences/languages.ftl
author Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 18 Mar 2023 03:55:16 +0000
changeset 2638 8236a2079deee6f42c70a52e187e220cfe221d39
parent 2519 4cd3b1ca36f715ddcb0b61ce1d6b70e39f8b4e44
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

webpage-languages-window =
  .title = Cài đặt ngôn ngữ của trang web
  .style = width: 40em

webpage-languages-window2 =
  .title = Cài đặt ngôn ngữ của trang web
  .style = min-width: 40em

languages-close-key =
  .key = w

languages-description = Một số trang web có thể cung cấp nhiều ngôn ngữ. Chọn ngôn ngữ để hiển thị các trang web này, theo thứ tự ưu tiên

languages-customize-spoof-english =
  .label = Yêu cầu phiên bản tiếng Anh của trang web để nâng cao tính riêng tư

languages-customize-moveup =
  .label = Di chuyển lên
  .accesskey = U

languages-customize-movedown =
  .label = Di chuyển xuống
  .accesskey = D

languages-customize-remove =
  .label = Xóa
  .accesskey = X

languages-customize-select-language =
  .placeholder = Chọn một ngôn ngữ để thêm…

languages-customize-add =
  .label = Thêm
  .accesskey = T

# The pattern used to generate strings presented to the user in the
# locale selection list.
#
# Example:
#  Icelandic [is]
#  Spanish (Chile) [es-CL]
#
# Variables:
#  $locale (String) - A name of the locale (for example: "Icelandic", "Spanish (Chile)")
#  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
languages-code-format =
  .label = { $locale } [{ $code }]

languages-active-code-format =
  .value = { languages-code-format.label }

browser-languages-window =
  .title = Cài đặt ngôn ngữ { -brand-short-name }
  .style = width: 40em

browser-languages-window2 =
  .title = Cài đặt ngôn ngữ { -brand-short-name }
  .style = min-width: 40em

browser-languages-description = { -brand-short-name } sẽ hiển thị ngôn ngữ mà bạn đã chọn làm mặc định và sẽ hiển thị ngôn ngữ khác nếu cần thiết được sắp xếp theo thứ tự mà chúng xuất hiện.

browser-languages-search = Tìm thêm ngôn ngữ…

browser-languages-searching =
  .label = Đang tìm kiếm ngôn ngữ...

browser-languages-downloading =
  .label = Đang tải xuống...

browser-languages-select-language =
  .label = Chọn ngôn ngữ để thêm…
  .placeholder = Chọn ngôn ngữ để thêm…

browser-languages-installed-label = Ngôn ngữ đã cài đặt
browser-languages-available-label = Ngôn ngữ có sẵn

browser-languages-error = { -brand-short-name } không thể cập nhật ngôn ngữ của bạn ngay bây giờ. Kiểm tra kết nối internet và thử lại.