Pontoon: Update Triqui (trs) localization of Firefox
authorJosé Manuel <triki2014jm@gmail.com>
Sun, 17 Nov 2019 17:32:49 +0000
changeset 1030 abf29b6854fc56583549e7a3afa327bad4ec7e8b
parent 1029 3f6bd5fd72e73fa003ceabe238bf31019c219e27
child 1031 83b0c9dd470bc2eaa437c24e80da05a7dd3b1fe9
push id948
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 17 Nov 2019 17:32:52 +0000
Pontoon: Update Triqui (trs) localization of Firefox Localization authors: - José Manuel <triki2014jm@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -77,16 +77,17 @@ login-intro-instruction-fxa-settings = Ni'iaj si ganahuit riña gayi'iìt sesioôn riña { -sync-brand-short-name }
 about-logins-intro-instruction-help = Guij riña <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } Sopôrte</a> da' narì't doj sa rugûñu'unj sò'
 about-logins-intro-import = Sisī nej riña gayi’ìt sesiûn nu sà’ riña a’ngô riña nana’uî’t, ga’ue <a data-l10n-name="import-link">duguachînt riña { -lockwise-brand-short-name }
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Giri 'ngo sa gayi'ì sesiûn nakàa
 login-item-edit-button = Nagi'iô'
 login-item-delete-button = Dure'
+about-logins-login-item-remove-button = Guxūn
 login-item-origin-label = Si Direlsiûn Sîtio
 login-item-origin =
   .placeholder = https://www.example.com
 login-item-username-label = Si yuguî rè'
 about-logins-login-item-username =
   .placeholder = (nitaj si yugui usuario hua)
 login-item-copy-username-button-text = Guxun' ni nachrun' a'ngô hiuj u
 login-item-copied-username-button-text = 'Ngà guxun'
@@ -120,28 +121,30 @@ enable-password-sync-notification-messag
   }
 enable-password-sync-preferences-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Ni'iaj daj hua { -sync-brand-short-name }
      *[other] Ni'iaj daj hua { -sync-brand-short-name }
     }
   .accesskey = N
+confirm-delete-dialog-title = ¿Nadurê't riña gayi'ìt sesión na anj?
 about-logins-enable-password-sync-dont-ask-again-button =
   .label = Sī gachín na’ānj ñût ñùnj
   .accesskey = D
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Duyichin'
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Duyichin'
-confirm-delete-dialog-title = ¿Nadurê't riña gayi'ìt sesión na anj?
+about-logins-confirm-remove-dialog-title = ¿Nadurê't riña gayi'ìt sesión na anj?
 confirm-delete-dialog-message = Si ga'ue dure' sa 'ngà gahuin na.
 confirm-delete-dialog-confirm-button = Dure'
+about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Guxūn
 confirm-discard-changes-dialog-title = ¿Nadurê't nej sa nun na'nïnj sà' raj?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Gan'anj ni'ia daran' nej sa nagi'iát ni nu na'nïnj sà't.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Dunâj man
 
 ## Breach Alert notification
 
 breach-alert-text = Gi'iaj tu nej si da'nga' huì hua 'iát nga nagi'iaj nakàt riña ayi'ìt sesiûn. Naduna da'nga' huì hua 'iát daj dugumînt si kuentât.
 breach-alert-link = Gini'in doj dàj hua rayi'î 'ngo gakïn' nan.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -311,17 +311,17 @@ applications-preview-inapp-label =
   .value = { applications-preview-inapp.label }
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
 
-##
+
 
 drm-content-header = Sa ma DRM (Digital Rights Management - Sa Dugumin)
 play-drm-content =
   .label = Nachrun' 'ngà DRM
   .accesskey = P
 play-drm-content-learn-more = Gahuin chrūn doj
 update-application-title = { -brand-short-name } Nagi'iaj nakà
 update-application-description = Nagi'iaj { -brand-short-name } nakà da' gi'iaj sun hue'é ma.
@@ -579,16 +579,19 @@ containers-remove-button =
 sync-signedout-caption = Ganikaj web ga'ant
 sync-signedout-description = Gi'iaj sun ma 'ngà markador, riña sa gaché nu't, da'ngà huìi riña da'ua si aga't.
 sync-signedout-account-title = Gatu' 'ngà { -fxaccount-brand-name }
 sync-signedout-account-create = Nitaj si taj si yugui ra'. Gayi'ì aj
   .accesskey = c
 sync-signedout-account-signin =
   .label = Gayi'i sesión
   .accesskey = I
+sync-signedout-account-signin2 =
+  .label = Gaui'i' sesión riña { -sync-brand-short-name }…
+  .accesskey = i
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
@@ -726,29 +729,31 @@ sync-fxa-privacy-notice = Notisia huìi
 privacy-header = Daj da'ui navegador gi'iaj sunj
 
 ## Privacy Section - Forms
 
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 logins-header = Gayi'ìt gatut ni Da'nga' huìi
+# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Da'ui nachi' na'ān si na'ninj sa'aj sa gayi'i nī da'nga' huìi guenda nej sitio na
   .accesskey = r
 forms-exceptions =
   .label = Si yakaj guendo'
   .accesskey = x
 forms-generate-passwords =
   .label = Gataj ni giri nej da'nga' huì hua hue'ê
   .accesskey = u
 forms-breach-alerts =
   .label = Gunumàn nuguan' riñant sisī huā sa ruhuâ gatsij da'nga' huìi
   .accesskey = b
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Gahuin chrūn doj
+# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Nachrun man'an riña ayi'ì sesiôn asi da'nga' huìi
   .accesskey = i
 forms-saved-logins =
   .label = Sa gayi'ìt sesión ngà naginu sà'
   .accesskey = S
 forms-master-pw-use =
   .label = Garasun da'nga niko
@@ -893,17 +898,17 @@ enhanced-tracking-protection-setting-sta
   .accesskey = d
 enhanced-tracking-protection-setting-strict =
   .label = Sa ahìi
   .accesskey = r
 enhanced-tracking-protection-setting-custom =
   .label = Nagi'iaj
   .accesskey = C
 
-##
+
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Nda hue'ê chre huaj da' gi'iaj sunj ni naran rayi'ît. Nej pâjina ni nayi'nïn riña man dàj rû' 'iaj yitïn.
 content-blocking-etp-strict-desc = Nùkuaj doj naran rayi'ît, sani ga'ue si gi'iaj sun hue'ê da'aj sîtio asi sa màn riñanj.
 content-blocking-etp-custom-desc = Nagui nej sa naga'naj a asi a'ngô sa riña ruhuât naránt.
 content-blocking-private-windows = Sa naga'naj sò' riña Windows Huìi
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Si kokî nej sa naga'naj sò' riña nej sitiô nadunâ dugui'i
 content-blocking-social-media-trackers = Sa naga'naj sò' riña nej rêd sociâl
 content-blocking-all-cookies = daran' nej kôki