Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 1.
authortriki2014jm <triki2014jm@gmail.com>
Fri, 06 May 2022 07:41:50 +0200
changeset 1268 774bff28fc2f165f17d85ff841c6830a24284399
parent 1267 02c2607f529336da96e98faf253456494461bbb1
child 1269 0d47d4aa76963a7dae312d0dc4bed036b104351c
push id1106
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 06 May 2022 05:41:56 +0000
bugs1507471
Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -1,156 +1,112 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addons-page-title = Sa dugumîn nej extensiûn
-
 search-header =
   .placeholder = Nana'uì' addons.mozilla.org
   .searchbuttonlabel = Nana'uì'
-
 search-header-shortcut =
   .key = f
-
 list-empty-installed =
   .value = Nitaj ngà' si 'ngo komplementô hua dananj nu 'iaj sun 'iát
-
 list-empty-available-updates =
   .value = Nu nari'ìj nej sa nahui nakàa
-
 list-empty-recent-updates =
   .value = Ngà si 'ngo komplemento nu nahuin nakàa ra'ñanj
-
 list-empty-find-updates =
   .label = Nana'uì' nej sanagi'iaj nakàa
-
 list-empty-button =
   .label = Gahuin chrūn doj rayi’î nej komplemênto
-
 help-button = Nej sa hua doj riña sopôrte
-
 sidebar-help-button-title =
   .title = Nej sa hua doj riña sopôrte
-
 show-unsigned-extensions-button =
   .label = Nu ga'ue nana'in da'aj nej extensiôn
-
 show-all-extensions-button =
   .label = Ni'iaj daran' extensiôn
-
 detail-version =
   .label = Versión
-
 detail-last-updated =
   .label = Sa nagi'iaj nakà rukù nïn't
-
 detail-contributions-description = Dugui' narirà complementô nan ni achín ni'iaj si da' rugûñu'unjt doj san'anj si da' gi'iaj sun si guendâ nahuin hue'ej doj.
-
 detail-contributions-button = Rugûñu'unj
   .title = rugûñu'unj da' ganahuij sa nata' nan
   .accesskey = C
-
 detail-update-type =
   .value = Nej sa nagi'iaj nakà ma'an ma'an
-
 detail-update-default =
   .label = Sa gà' 'na' niñaan
   .tooltiptext = Dunaj nagi'iaj nakà ma'an ma'an sisi ngà daj huaj 'naj
-
 detail-update-automatic =
   .label = Nachrun
   .tooltiptext = Dunaj nagi'iaj nakà ma'an man
-
 detail-update-manual =
   .label = Duna'àj
   .tooltiptext = Si dunajt nagi'iaj nakà ma'an man
-
 # Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
 detail-private-browsing-label = Na'nïn riña Windows huìi
-
 # Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
 # cannot be overridden by the user.
 detail-private-disallowed-label = Si ga'ue riña Windows huìi
-
 detail-private-disallowed-description2 = Ngà aché nun huìt nī nitāj si ‘iaj sun ekstensiûn nan. <a data-l10n-name="learn-more">Gāhuin chrūn doj</a>
-
 # Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
 detail-private-required-label = Da'ui na'nïn riña Windows huìi
-
 detail-private-required-description2 = Ngà aché nun huìt nī atûj ekstensiûn na ni’ia sa ‘iát. <a data-l10n-name="learn-more">Gāhuin chrūn doj</a>
-
 detail-private-browsing-on =
   .label = Ga'nïn
   .tooltiptext = Nachrun riña aché nun huìt
-
 detail-private-browsing-off =
   .label = Si ga'ninjt
   .tooltiptext = Guxun man riña aché nun huìt
-
 detail-home =
   .label = Ñanj ayi'ìj
-
 detail-home-value =
   .value = { detail-home.label }
-
 detail-repository =
   .label = Perfil taj ma'an
-
 detail-repository-value =
   .value = { detail-repository.label }
-
 detail-check-for-updates =
   .label = Nana'uì' sa Nahuin nakà doj
   .accesskey = F
   .tooltiptext = Nana'uì' sa' ga'ue nahuin nakà riña komplementô nan
-
 detail-show-preferences =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Sa huā gi'iát
      *[other] Sa arajsunt doj
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] P
     }
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Naduna nej sa nikaj komplementô nan
      *[other] Naduna nej sa garan' ruhuât riña komplementô nan
     }
-
 detail-rating =
   .value = Antaj nikò guìi araj sun man
-
 addon-restart-now =
   .label = Dunayi'ì nakà akuan' nïn
-
 disabled-unsigned-heading =
   .value = Hua da'aj nej komplemênto ni giyichin' nej man
-
 disabled-unsigned-description = Nej komplementô nan ni nu gachin man da' natsij { -brand-short-name }. Ga'ue gi'iát <label data-l10n-name="find-addons">narì' sa ga'ue natu riña nan</label> asi gachinj ni'iaj riña desarroyadô da' natsij man.
-
 disabled-unsigned-learn-more = Gini'in doj rayi'î sun 'iaj ñûnj da' a'ue aché nu hue'êt riña aga' nan.
-
 disabled-unsigned-devinfo = Nej desarroyadô ruhuâ natsij nej si komplementô ni ga'ue gahiaat nej <label data-l10n-name="learn-more">nachrun ra'a</label>.
-
 plugin-deprecation-description = Hua sa nanu ruhuâ raj? Hua da'aj nej plugîn ni nitaj si aran'anj ngà { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Gahuin chrun doj</label>
-
 legacy-warning-show-legacy = Ni'iaj nej extensiûn hua nika hia
-
 legacy-extensions =
   .value = Nej extensiûn hua nikaa
-
 legacy-extensions-description = Nitaj si digahuin nej extensiûn nan ngà nej chrej { -brand-short-name } huaa yi'ì dan giyichin' nej man. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Gini'in doj rayi'î nuguan' hua ngà nadunô' 'ngo komplemênto</label>
-
 private-browsing-description2 = { -brand-short-name } nadunaj dàj 'iaj sun nej ekstensiûn riña aché nun huìt. Ahuin man'an ekstensiûn nutà't riña { -brand-short-name } ni gay'ì man'an gi'iaj sun riña Windows huìi. Nda doj si ga'nïnt riña configurasiûn, sani ekstensiûn nan ni si gi'iaj sunj riña aché nun huìt ni si gini'in sa 'iát. Nan huin nagi'iaj ñûnj dadin' ruhuâ ñûnj sisi nda hue'ê ga gache nunt. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more"> Gahuin chrun doj dàj gi'iaj sunt ngà ekstensiûn nan</label>
-
 addon-category-discover = Nuguan' ganikò't
 addon-category-discover-title =
   .title = Nuguan' ganikò't
 addon-category-extension = Nej extensiûn
 addon-category-extension-title =
   .title = Nej extensiûn
 addon-category-theme = Tema
 addon-category-theme-title =
@@ -176,17 +132,16 @@ addon-category-recent-updates-title =
 extensions-warning-safe-mode = Giyichin' hue'ê daran' nej komplemênto.
 extensions-warning-check-compatibility = Nej sa natsij nej komplemênto nitaj si 'iaj sun. Ga'ue ginu komplemênto nitaj si ara' ngà aga' nan.
 extensions-warning-check-compatibility-button = Dugi'iaj sun' man
   .title = Nachrun sa natsij si aran' nej komplemênto ngà nej aga' nan
 extensions-warning-update-security = Giyichin' sa natsij si hua nïn 'iaj sun nej komplemênto. Ga'ue ni nahuin nakà 'ngo sa nu garan' ruhuât.
 extensions-warning-update-security-button = Dugi'iaj sun' man
   .title = Nachrun sa dugumîn si hua hue'ê nej sa nahuin nakà riña aga' nan
 
-
 ## Strings connected to add-on updates
 
 addon-updates-check-for-updates = Nana'uì' sa Nahuin nakà doj
   .accesskey = C
 addon-updates-view-updates = Ni'iaj nej sa hìaj nahuin nakà
   .accesskey = V
 
 # This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
@@ -222,81 +177,68 @@ addon-install-from-file-filter-name = Sa rugu ñunúnj
 addon-open-about-debugging = Nej komplemênto nagi'iaj depurandô
   .accesskey = B
 
 ## Extension shortcut management
 
 # This is displayed in the page options menu
 addon-manage-extensions-shortcuts = Ni'iaj dàj nagi'iát riña ekstensiûn
   .accesskey = S
-
 shortcuts-no-addons = Nitaj ngà' si 'ngo ekstensiûn 'iaj sun 'iát.
 shortcuts-no-commands = Nitaj a'ngô nùhuin si hua riña nej ekstensiûn nan:
 shortcuts-input =
   .placeholder = Gachrun a'ngò chrej e
-
 shortcuts-pageAction = Dugi'iaj sun si sun pâjina
 shortcuts-sidebarAction = Dukuán nun nitïn gu'nàj Toggle
-
 shortcuts-modifier-mac = Na'nïnj Ctrl, Alt, asi ⌘
 shortcuts-modifier-other = Na'nïnj Ctrl asi Alt
 shortcuts-invalid = Nu narì't nachrun man
 shortcuts-letter = Gachrun 'ngo lêchra
 shortcuts-system = Si ga'ue durêe't 'ngo akseso direkto { -brand-short-name }
-
 # String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
 shortcuts-duplicate = Narī ñanj du’ua aksêso direkto
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
 # Variables:
 #  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
 shortcuts-duplicate-warning-message = { $shortcut } huā ga’ì hiūj riñā ‘iaj sunj. Nej sa huā dànanj nī ga’ue nadunā sa gi’ia.
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 shortcuts-exists = Nga arajsun sa gu'nàj { $addon }
-
 shortcuts-card-expand-button =
   { $numberToShow ->
    *[other] Digân { $numberToShow } Doj
   }
-
 shortcuts-card-collapse-button = Nadigân Dòj
-
 header-back-button =
   .title = Nanikàj rukù
 
 ## Recommended add-ons page
 
 # Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
 # ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
 discopane-intro = Rû' huin 'ngo aplikasiûn huin nej ekstensiûn ngà nej têma guendâ riña sa nana'uî't nuguan'an, ni rugûñu'unj nej man duguminj nej da'nga' huì hua 'iát, nadunïnjt sa ni'iajt, narì't 'ngo sa nïnj du'uee, guxunt nej sa nitaj si ruhuât ni'iajt, nadunat dàj huin ruhuât ruguì' riña sa nana'uî't nuguan'an, ni doj rasuun huaa. Nej rasun li nan sani a'ngô nej duguî' rirà nej man. Hiuj nan mân 'ngo yi'nïn'ïn { -brand-product-name }<a data-l10n-name="learn-more-trigger">ni'ñanj</a> guendâ dgumîn' sa'àj sò', ni da' gi'iaj sun hue'ej ni gi'iaj sun hìo doj.
-
 # Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
 discopane-notice-recommendations = Hua da'aj nej rasuun na ni ngà huaj 'naj. Dadin' ni'ia dàj hua nej sa ngà nun 'iát,dàj rû' si perfîlt, ni dàj araj sunt nej man.
 discopane-notice-learn-more = Gahuin chrūn doj
-
 privacy-policy = Sa garayino’
-
 # Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
 # Variables:
 #  $author (string) - The name of the add-on developer.
 created-by-author = guendâ <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
 # Shows the number of daily users of the add-on.
 # Variables:
 #  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
 user-count = Nej sa araj sun: { $dailyUsers }
 install-extension-button = Nutà' guendâ { -brand-product-name }
 install-theme-button = ga'nïnj têma
 # The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
 # the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
 manage-addon-button = Ganikaj ñu'un'
 find-more-addons = Narì' doj sa nutà't
-
 # This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
 # used for screen readers.
 addon-options-button =
   .aria-label = Doj sa ga'ue nagi'át
 
 ## Add-on actions
 
 report-addon-button = Gutà' 'ngo gakïn'ïn
@@ -308,75 +250,63 @@ enable-addon-button = Dugi'iaj sun' man
 preferences-addon-button =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Sa huaa
    *[other] Sa arajsunt doj
   }
 details-addon-button = A'ngô nej sa nika
 release-notes-addon-button = Nuguan' ri' riña aga' na
 permissions-addon-button = Gachinj ni'iô'
-
 extension-enabled-heading = Ngà 'iaj sunj
 extension-disabled-heading = Nitaj si 'iaj sunj
-
 theme-enabled-heading = Ngà 'iaj sunj
 theme-disabled-heading = Nitāj si 'iaj sunj
-
 plugin-enabled-heading = Ngà 'iaj sunj
 plugin-disabled-heading = Nitāj si 'iaj sunj
-
 dictionary-enabled-heading = Ngà 'iaj sunj
 dictionary-disabled-heading = Nitāj si 'iaj sunj
-
 locale-enabled-heading = Ngà 'iaj sunj
 locale-disabled-heading = Nitāj si 'iaj sunj
-
 always-activate-button = Dugi'iaj sun yitïnj man
 never-activate-button = Nitaj aman dugi'iaj sunt man
-
 addon-detail-author-label = Sí girirà:
 addon-detail-version-label = Bersiûn
 addon-detail-last-updated-label = Sa nagi'iaj nakà rukù nïn't
 addon-detail-homepage-label = Ñanj ayi'ì'
 addon-detail-rating-label = Antaj nikò guìi araj sun man
-
 # The average rating that the add-on has received.
 # Variables:
 #  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
 five-star-rating =
   .title = Naga'uì' sa du'ue { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } asîj yakaj gan'anj 5
-
 # This string is used to show that an add-on is disabled.
 # Variables:
 #  $name (string) - The name of the add-on
 addon-name-disabled = { $name } (nitaj si 'iaj sunj)
-
 # The number of reviews that an add-on has received on AMO.
 # Variables:
 #  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
 addon-detail-reviews-link =
   { $numberOfReviews ->
     [one] { $numberOfReviews } sa natsij
    *[other] { $numberOfReviews } nej sa natsij
   }
 
 ## Pending uninstall message bar
 
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 pending-uninstall-description = <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon }</span> ngà giyi'nej man.
 pending-uninstall-undo-button = Nadurê'
-
 addon-detail-updates-label = Ga'nín nagi'iaj nakà man'an man
 addon-detail-updates-radio-default = Sa gà' 'na' niñaan
 addon-detail-updates-radio-on = Nachrun
 addon-detail-updates-radio-off = Duna'àj
 addon-detail-update-check-label = Nana'uì' sa Nahuin nakà doj
 install-update-button = Nagi'iaj nakà
-
 # This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
 # badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
 addon-badge-private-browsing-allowed2 =
   .title = Màn riña nej bentanâ huìi huaj
   .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
 addon-detail-private-browsing-help = Sisi ga'nïn, ekstensiûn nan ga'ue ni'iaj sa 'iát nga aché nun huìt. <a data-l10n-name="learn-more">Gahuin chrun doj</a>
 addon-detail-private-browsing-allow = Ga'nïn
 addon-detail-private-browsing-disallow = Si ga'nï'
@@ -389,37 +319,48 @@ addon-detail-private-browsing-disallow = Si ga'nï'
 addon-badge-recommended2 =
   .title = { -brand-product-name } nadiganj nej ekstensiûn nikò’ si nuguàn’ ñûnj dàj duguminj nī dàj ‘iaj sunj
   .aria-label = { addon-badge-recommended2.title }
 
 ##
 
 available-updates-heading = Nej sa ga'ue nahuin nakà
 recent-updates-heading = Nej sa hìaj nahuin nakà
-
 release-notes-loading = Hìaj ayi'ij...
 release-notes-error = Si ga'man ruhuât sani, ga 'ngo sa gahui a'na' ngà nej si nota versiôn.
-
 addon-permissions-empty = Nitaj si ni'ñanj ekstensiûn nan gà' si 'ngo nuguan arajyinaa
-
 recommended-extensions-heading = Nej ekstensiûn ga'ue garasunt
 recommended-themes-heading = Nej temâ ga'ue garasunt
-
 # A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
 # list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
 recommended-theme-1 = Ûta hua sa ahui ràt ruhuâ raj? <a data-l10n-name="link">Girirà dàj ga si temât ngà Firefox Color.</a>
 
 ## Page headings
 
 extension-heading = Nanà'uì' nej si extensiûnt
 theme-heading = Nanaà'ui' nej si temât
 plugin-heading = Nanà'uì' nej sa nutà't doj
 dictionary-heading = Nanà'uì' nej si diksionariôt
 locale-heading = Nanà'uì' nej si nuguàn't
 updates-heading = Ganikāj ñu’ūnj nej sa nagi’iaj nakàt
 discover-heading = Nagi'iaj dàj garan' ruhuât si { -brand-short-name }
 shortcuts-heading = Dugumîn nej akseso direkto riña nej ekstensiûn
-
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = Nana'uì' addons.mozilla.org
-
 addon-page-options-button =
   .title = Rasuun gini'ñanj daran' nej komplemênto
+
+## Detail notifications
+## Variables:
+##  $name (String): name of the add-on.
+
+# Variables:
+#  $version (String): application version.
+details-notification-incompatible = { $name } nitaj si aran'anj ngà { -brand-short-name }{ $version }.
+details-notification-unsigned-and-disabled = { $name } nu ga'ue nari'ij daj 'iaj sun riña { -brand-short-name } ni naran riña man.
+details-notification-unsigned-and-disabled-link = Doj nuguan' a'min rayi'î nan
+details-notification-unsigned = { $name } nu ga'ue nari'ij daj 'iaj sun riña { -brand-short-name }. Ahi gache nunt.
+details-notification-unsigned-link = Doj nuguan' a'min rayi'î nan
+details-notification-blocked = { $name } naran riña man dadin' a'ui' yi'ij aga' na si guruhuaj.
+details-notification-blocked-link = Doj nuguan' a'min rayi'î nan
+details-notification-softblocked = { $name } a'ui' yi'ij riña aga' nan ga'ue si nagi'iaj na nej.
+details-notification-softblocked-link = Doj nuguan' a'min rayi'î nan
+details-notification-gmp-pending = { $name } Akuan' nïn nanunj riña aga' na.