dom/chrome/layout/htmlparser.properties
author Selim Şumlu <selim@sum.lu>
Sat, 14 Sep 2019 16:34:13 +0000
changeset 2235 066b9fbe78b47bb44ea80ec752c7e5a41fefcdde
parent 2208 c44389cd97045edc2452f0aca973dca461fd6ca6
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Localization authors: - Selim Şumlu <selim@sum.lu>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Çerçevelenmiş bir belgenin karakter kodlaması belirtilmemiş. Bu belge, onu çerçeveleyen belge olmadan görüntülenirse daha farklı görünebilir.
EncNoDeclarationPlain=Düz metin belgesinin karakter kodlaması belirtilmemiş. Belge, US-ASCII dışında karakterler içeriyorsa bazı tarayıcı yapılandırmalarında metinler bozuk görünebilir. Dosyanın karakter kodlaması transfer protokolünde belirtilmeli veya dosyada kodlama imzası olarak bir bayt sıralama işareti kullanılmalıdır.
EncNoDeclaration=HTML belgesinin karakter kodlaması belirtilmemiş. Belge US-ASCII kapsamı dışında karakterler içeriyorsa bazı tarayıcı yapılandırmalarında yazılar bozuk görünebilir. Sayfanın karakter kodlaması belgede veya transfer protokolünde belirtilmelidir.
EncLateMetaFrame=Çerçevelenen HTML belgesinin karakter kodlama tanımı, dosyanın ilk 1024 baytının ön taraması yapılırken bulunamadı. Belge tarafından çerçevelenmeden görüntülenirse sayfa otomatik olarak yeniden yüklenecektir. Kodlama tanımını dosyanın ilk 1024 baytına taşımalısınız.
EncLateMeta=HTML belgesinin karakter kodlama tanımı, dosyanın ilk 1024 baytının ön taraması yapılırken bulunamadı. Farklı yapılandırılmış bir tarayıcıda görüntülenirse sayfa otomatik olarak yeniden yüklenecektir. Kodlama tanımını dosyanın ilk 1024 baytına taşımalısınız.
EncLateMetaReload=HTML belgesinin karakter kodlama tanımı, dosyanın ilk 1024 baytının ön taraması yapılırken bulunamadığı için sayfa yeniden yüklendi. Kodlama tanımını dosyanın ilk 1024 baytına taşımalısınız.
EncLateMetaTooLate=Belgenin karakter kodlama tanımı, etkili olması için fazlasıyla geç bulundu. Kodlama tanımını dosyanın ilk 1024 baytına taşımalısınız.
EncMetaUnsupported=Bir meta etiketinde HTML belgesi için desteklenmeyen bir karakter kodlaması tanımlanmış. Tanım görmezden gelindi.
EncProtocolUnsupported=Transfer protokolü düzeyinde desteklenmeyen bir karakter kodlaması tanımlanmış. Tanım görmezden gelindi.
EncBomlessUtf16=Bayt sıralama işaretli ve transfer protokolü düzeyinde tanımlı olmayan, UTF-16 ile kodlanmış bir Temel Latin alfabeli metin bulundu. Bu içeriği UTF-16 ile kodlamak verimsizdir ve karakter kodlaması her hâlükârda tanımlanmalıdır.
EncMetaUtf16=Karakter kodlamasını UTF-16 olarak tanımlamak için bir meta etiketi kullanıldı. Bu, UTF-8 tanımı olarak kabul edilecektir.
EncMetaUserDefined=Karakter kodlamasını x-user-defined olarak bildirmek için bir meta etiketi kullanılmış. Bunu, kasıtlı olarak yanlış kodlanan eski yazı tipleri ile uyumluluk için windows-1252 olarak yorumladık. Bu site Unicode'a geçmelidir.

# The bulk of the messages below are derived from
# https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=“</” sonrasında gereksiz veri.
errLtSlashGt=“</>” görüldü. Olası sebepler: Kaçışı yapılmamış “<” (“&lt;” şeklinde kaçışını yapın.) veya hatalı yazılmış bitirme etiketi.
errCharRefLacksSemicolon=Karakter referansı noktalı virgülle sonlandırılmadı.
errNoDigitsInNCR=Sayısal karakter referansında rakam yok.
errGtInSystemId=sistem tanımlayıcısında “>”.
errGtInPublicId=açık tanımlayıcıda “>”.
errNamelessDoctype=İsimsiz doctype.
errConsecutiveHyphens=Ardışık tireler yorumu sonlandırmadı. Yorum içinde “--” kullanılamaz, ama örneğin “- -” kullanılabilir.
errPrematureEndOfComment=Yorum erken bitti. Yorumu düzgün şekilde bitirmek için “-->” kullanın.
errBogusComment=Uydurma yorum.
errUnquotedAttributeLt=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde “<” var. Olası sebep: Hemen öncesinde “>” eksik.
errUnquotedAttributeGrave=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde “`” var. Olası sebep: Tırnak olarak yanlış karakter kullanımı.
errUnquotedAttributeQuote=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde tırnak var. Olası sebepler: Öznitelikler birlikte çalışıyor veya tırnak dışı bir öznitelik değerinde URL sorgu dizgisi var.
errUnquotedAttributeEquals=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde “=” var. Olası sebepler: Öznitelikler birlikte çalışıyor veya tırnak dışı bir öznitelik değerinde URL sorgu dizgisi var.
errSlashNotFollowedByGt=Bölü işareti sonrasında “>” gelmedi.
errNoSpaceBetweenAttributes=Öznitelikler arasında boşluk yok.
errUnquotedAttributeStartLt=Tırnak dışı bir öznitelik değeri “<” ile başlıyor. Olası sebep: Hemen öncesinde “>” eksik.
errUnquotedAttributeStartGrave=Tırnak dışı bir öznitelik değeri “`” ile başlıyor. Olası sebep: Tırnak olarak yanlış karakter kullanımı.
errUnquotedAttributeStartEquals=“=Tırnak dışı bir öznitelik değeri ” ile başlıyor. Olası sebep: Sahipsiz çift eşittir işareti.
errAttributeValueMissing=Öznitelik değeri eksik.
errBadCharBeforeAttributeNameLt=Öznitelik adı beklenirken “<” görüldü. Olası sebep: Hemen öncesinde “>” eksik.
errEqualsSignBeforeAttributeName=Öznitelik adı beklenirken “=” görüldü. Olası sebep: Öznitelik adı eksik.
errBadCharAfterLt=“<” sonrasında hatalı karakter. Olası sebep: Kaçışı yapılmamış “<”. “&lt;” şeklinde kaçışını yapmayı deneyin.
errLtGt=“<>” görüldü. Olası sebepler: Kaçışı yapılmamış “<” (“&lt;” şeklinde kaçışını yapın.) veya hatalı yazılmış başlatma etiketi.
errProcessingInstruction=“<?” görüldü. Olası sebep: HTML içinde XML işleme talimatı girişimi. (XML işleme talimatları HTML'de desteklenmez.)
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=“&” sonrasında gelen dizgi, karakter referansı olarak yorumlandı. (“&” muhtemelen “&amp;” şeklinde kaçırılmalıydı.)
errNotSemicolonTerminated=Belirtilen karakter referansı noktalı virgülle sonlandırılmadı (veya “&” karakteri “&amp;” şeklinde kaçırılmalıydı).
errNoNamedCharacterMatch=“&” bir karakter referansı başlatmadı. (“&” muhtemelen “&amp;” şeklinde kaçırılmalıydı.)
errQuoteBeforeAttributeName=Öznitelik adı beklerken tırnak işareti görüldü. Olası sebep: Hemen öncesinde “=” eksik.
errLtInAttributeName=Öznitelik adında “<” var. Olası sebep: Hemen öncesinde “>” eksik.
errQuoteInAttributeName=Öznitelik adında tırnak işaret var. Olası sebep: Daha önceki bir tırnak işareti eksik.
errExpectedPublicId=Açık tanımlayıcı bekleniyordu ama doctype sona erdi.
errBogusDoctype=Uydurma doctype.
maybeErrAttributesOnEndTag=Bitiş etiketinde öznitelik var.
maybeErrSlashInEndTag=Bitirme etiketinin sonunda sahipsiz “/”.
errNcrNonCharacter=Karakter referansı bir karakter dışına genişliyor.
errNcrSurrogate=Karakter referansı bir vekile genişliyor.
errNcrControlChar=Karakter referansı bir kontrol karakterine genişliyor.
errNcrCr=Bir sayısal karakter referansı satır başına genişletildi.
errNcrInC1Range=Bir sayısal karakter referansı C1 kontrol dizisine genişletildi.
errEofInPublicId=Açık tanımlayıcı içinde dosya sonu.
errEofInComment=Yorum içinde dosya sonu.
errEofInDoctype=Doctype içinde dosya sonu.
errEofInAttributeValue=Bir öznitelik değeri içindeyken dosya sonuna ulaşıldı. Etiket görmezden geliniyor.
errEofInAttributeName=Bir öznitelik adında dosya sonuna ulaşıldı. Etiket görmezden geliniyor.
errEofWithoutGt=Önceki etiket “>” ile bitmeden dosya sonu görüldü. Etiket görmezden geliniyor.
errEofInTagName=Etiket adı aranırken dosya sonu görüldü. Etiket görmezden geliniyor.
errEofInEndTag=Bitiş etiketi içinde dosya sonu. Etiket görmezden geliniyor.
errEofAfterLt=“<” sonrasında dosya sonu.
errNcrOutOfRange=Karakter referansı izin verilen Unicode dizisinin dışında.
errNcrUnassigned=Karakter referansı, kalıcı olarak ataması kaldırılmış bir kod noktasına genişliyor.
errDuplicateAttribute=Çift öznitelik.
errEofInSystemId=Sistem tanımlayıcısı içinde dosya sonu.
errExpectedSystemId=Sistem tanımlayıcı bekleniyordu ama doctype sona erdi.
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=doctype adı öncesinde eksik boşluk.
errHyphenHyphenBang=Yorumda “--!” bulundu.
errNcrZero=Karakter referansı sıfıra genişliyor.
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Doctype “SYSTEM” anahtar kelimesiyle tırnak arasında boşluk yok.
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Doctype açık ve sistem tanımlayıcıları arasında boşluk yok.
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=doctype “PUBLIC” anahtar kelimesiyle alıntı arasında boşluk yok.

# Tree builder errors
errDeepTree=Belge ağacı çok derin. Ağaç 513 element derinliğinde olacak şekilde düzleştirilecek.
errStrayStartTag2=Sahipsiz başlangıç etiketi “%1$S”.
errStrayEndTag=Sahipsiz bitirme etiketi “%1$S”.
errUnclosedElements=Bitirme etiketi “%1$S” görüldü, ama açık elemanlar var.
errUnclosedElementsImplied=Bitirme etiketi “%1$S” uygulandı, ama açık elemanlar vardı.
errUnclosedElementsCell=Bir tablo hücresi dolaylı olarak kapatıldı ama açık elemanlar vardı.
errStrayDoctype=Sahipsiz doctype.
errAlmostStandardsDoctype=Neredeyse standart modu doctype'ı. “<!DOCTYPE html>” bekleniyordu.
errQuirkyDoctype=Dolambaçlı doctype. “<!DOCTYPE html>” bekleniyordu.
errNonSpaceInTrailer=Sayfa sonunda boşluk olmayan karakter.
errNonSpaceAfterFrameset=“frameset” sonrasında boşluk olmayan karakter.
errNonSpaceInFrameset=“frameset” içinde boşluk olmayan karakter.
errNonSpaceAfterBody=body sonrasında boşluk olmayan karakter.
errNonSpaceInColgroupInFragment=Parça işlenirken “colgroup” içinde boşluk olmayan karakter bulundu.
errNonSpaceInNoscriptInHead=“head” içindeki “noscript” içinde boşluk dışı karakter.
errFooBetweenHeadAndBody=“head” ve “body” arasında “%1$S” elemanı.
errStartTagWithoutDoctype=doctype görülmeden başlangıç etiketi görüldü. “<!DOCTYPE html>” bekleniyordu.
errNoSelectInTableScope=Tablo kapsamında “select” yok.
errStartSelectWhereEndSelectExpected=Bitiş etiketi beklenirken “select” başlangıç etiketi.
errStartTagWithSelectOpen=“%1$S” başlangıç etiketi, “select” açık.
errBadStartTagInHead2=“head” içinde hatalı başlangıç etiketi “%1$S”.
errImage=“image” başlatma etiketi görüldü.
errFooSeenWhenFooOpen=Bir “%1$S” başlangıç etiketi görüldü ama aynı türden bir eleman zaten açıktı.
errHeadingWhenHeadingOpen=Başlık başka bir başlığın içinde olamaz.
errFramesetStart=“frameset” başlatma etiketi görüldü.
errNoCellToClose=Kapatılacak hücre yok.
errStartTagInTable=“table” içinde “%1$S” başlatma etiketi görüldü.
errFormWhenFormOpen=Bir “form” başlatma etiketi görüldü ama zaten aktif bir “form” elemanı mevcuttu. İç içe form oluşturulamaz. Etiket görmezden geliniyor.
errTableSeenWhileTableOpen=“table” başlatma etiketi görüldü ama önceki “table” hâlâ açık.
errStartTagInTableBody=Tablo gövdesinde “%1$S” başlatma etiketi.
errEndTagSeenWithoutDoctype=Önce doctype görülmeden bitiş etiketi görüldü. “<!DOCTYPE html>” bekleniyordu.
errEndTagAfterBody=“body” kapatıldıktan sonra bir bitiş etiketi görüldü.
errEndTagSeenWithSelectOpen=“%1$S” bitiş etiketi, “select” açık.
errGarbageInColgroup=“colgroup” parçasında gereksiz veri.
errEndTagBr=“br” bitirme etiketi.
errNoElementToCloseButEndTagSeen=Kapsamda “%1$S” elemanı yok ama bir “%1$S” bitiş etiketi görüldü.
errHtmlStartTagInForeignContext=Yabancı bir isim uzayı bağlamında HTML başlangıç etiketi (%1$S).
errTableClosedWhileCaptionOpen=“table” kapatıldı ama “caption” hâlâ açıktı.
errNoTableRowToClose=Kapatılacak tablo satırı yok.
errNonSpaceInTable=Tablo içinde yanlış konumlandırılmış boşluk dışı karakterler.
errUnclosedChildrenInRuby=“ruby” içinde kapatılmamış alt.
errStartTagSeenWithoutRuby=Bir “ruby” elemanı açılmadan “%1$S” başlatma etiketi görüldü.
errSelfClosing=Boş olmayan bir HTML elemanında kendini kapatma söz dizimi (“/>”) kullanıldı. Bölü işareti görmezden gelinerek başlangıç etiketi gibi davranılıyor.
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Yığın içinde kapatılmamış elemanlar var.
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Bitiş etiketi “%1$S” geçerli açık elemanın (“%2$S”) adıyla eşleşmedi.
errEndTagViolatesNestingRules=Bitiş etiketi “%1$S” yuvalama kurallarını ihlal ediyor.
errEndWithUnclosedElements=Bitirme etiketi “%1$S” görüldü ama kapatılmamış elemanlar var.