Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox default tip
authorPD <pierojewel@gmail.com>
Mon, 16 Jan 2023 13:42:58 +0000
changeset 1813 ae6d1257e803e7d2df3c5c30d2a1cf574eb29d63
parent 1812 8c158b7f2a97e066c8fb63bcf3bfab0f9a10c7f9
push id1085
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 16 Jan 2023 13:43:00 +0000
Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox Co-authored-by: Bob Reyes <robert.reyes@gmail.com> Co-authored-by: PD <pierojewel@gmail.com> Co-authored-by: Wen <minth@protonmail.ch>
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/colorwaycloset.ftl
browser/browser/featureCallout.ftl
browser/browser/firefoxView.ftl
browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
browser/browser/spotlight.ftl
devtools/client/perftools.ftl
toolkit/toolkit/global/browser-utils.ftl
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -6,61 +6,58 @@
 ### Pocket button panel strings for about:pocket-saved, about:pocket-signup, and about:pocket-home
 
 
 ## about:pocket-saved panel
 
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Magdagdag ng mga Tag
-
 pocket-panel-saved-error-generic = Nagkaroon ng error nung sinusubukang I-save sa { -pocket-brand-name }.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Limitado ang mga tag sa 25 character
 pocket-panel-saved-error-only-links = Tanging mga link lamang ay maaaring i-save
 pocket-panel-saved-error-not-saved = Pahina ay hindi na I-save
 pocket-panel-saved-error-no-internet = Kailangang konektado ka sa internet upang ito ay masave sa { -pocket-brand-name }. Pakitingnan ang iyong koneksyon at subukan uli.
 pocket-panel-saved-page-removed = Inalis ang Pahina
 pocket-panel-saved-page-saved = I-save sa { -pocket-brand-name }
+pocket-panel-saved-page-saved-b = Na-save sa { -pocket-brand-name }!
 pocket-panel-saved-processing-remove = Inaalis ang Pahina…
 pocket-panel-saved-removed = Naaslis ang Pahina sa aking list
 pocket-panel-saved-processing-tags = Dinadagdagan ang tanda...
 pocket-panel-saved-remove-page = Alisin ang Pahina
 pocket-panel-saved-save-tags = I-save
 pocket-panel-saved-saving-tags = Nagsasave…
 pocket-panel-saved-suggested-tags = Iminungkahing Tanda
 pocket-panel-saved-tags-saved = Tags Naidagdag
 pocket-panel-signup-view-list = Tingnan ang Listahan
-
 # This is displayed above a field where the user can add tags
 pocket-panel-signup-add-tags = Magdagdag ng mga Tag:
 
 ## about:pocket-signup panel
 
 pocket-panel-signup-already-have = Gumagamit ka na ba ng { -pocket-brand-name }?
 pocket-panel-signup-learn-more = Alamin pa
 pocket-panel-signup-login = Mag-log in
 pocket-panel-signup-signup-email = Mag-sign up gamit ang email
 pocket-panel-signup-signup-cta = Mag-sign up para sa { -pocket-brand-name }. Ito ay libre.
 pocket-panel-signup-signup-firefox = Mag-sign up sa { -brand-product-name }
 pocket-panel-signup-tagline = Mag-save ng mga artikulo at video mula sa { -brand-product-name } para makita sa { -pocket-brand-name } sa anumang device, anumang oras.
 pocket-panel-signup-tagline-story-one = Pindutin ang { -pocket-brand-name } Button para ma-save ang kahit anong artikulo, video o pahina mula sa { -brand-product-name }.
 pocket-panel-signup-tagline-story-two = Tingnan sa { -pocket-brand-name } sa anumang device, anumang oras.
-
 pocket-panel-signup-cta-a-fix = Iyong save button para sa internet.
 pocket-panel-signup-cta-c = Tignan ang iyong list sa kahit na anong device at anong oras
 
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = Aking Listahan
 pocket-panel-home-welcome-back = Maligayang Pagbabalik
 pocket-panel-home-paragraph = Maaari mong gamitin ang { -pocket-brand-name } upang saliksikin at i-save ang mga webpage, artikulo, video, podcast, o makabalik sa binabasa mo.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Saliksikin ang Mga Patok na Paksa
 pocket-panel-home-discover-more = Magtuklas Pa
 pocket-panel-home-explore-more = Magsaliksik
-
 pocket-panel-home-most-recent-saves = Narito ang iyong pinakabagong mga pag-save:
 pocket-panel-home-new-user-message = Tingnan ang iyong kamakailang pag-save dito.
 
 ## Pocket panel header component
 
 pocket-panel-header-my-list = Tingnan ang Aking Listahan
 pocket-panel-header-sign-in = Mag sign-in
 
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -15,35 +15,37 @@ about-private-browsing-handoff =
 about-private-browsing-handoff-no-engine =
   .title = Maghanap o ilagay ang address
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Maghanap gamit ang { $engine } o ilagay ang address
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Hanapin o ilagay ang address
 about-private-browsing-not-private = Ikaw ay kasalukuyang wala sa pribadong window.
 about-private-browsing-learn-more-link = Matuto ng higit pa
-
 about-private-browsing-hide-activity = Itago ang iyong aktibidad at lokasyon, saan ka man mag browse
 about-private-browsing-get-privacy = Kumuha ng proteksyon saan ka man mag browse
 about-private-browsing-prominent-cta = Manatiling ligtas at pribado { -mozilla-vpn-brand-name }
-
 about-private-browsing-focus-promo-cta = i-Download { -focus-brand-name }
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } ang iyong default search engine sa mga Private Window
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Para makapili ng ibang search engine pumunta sa <a data-l10n-name="link-options">Mga Pagpipilian</a>
    *[other] Para makapili ng ibang search engine pumunta sa <a data-l10n-name="link-options">Mga Kagustuhan</a>
   }
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Isara
-
 about-private-browsing-promo-close-button =
   .title = Isara
 
 ## Strings used in a “pin promotion” message, which prompts users to pin a private window
 
+about-private-browsing-pin-promo-link-text =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] i-Pin sa Dock
+    *[other] i-Pin sa taskbar
+  }
--- a/browser/browser/branding/brandings.ftl
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -24,16 +24,19 @@
 -send-brand-name = Firefox Send
 -screenshots-brand-name = Firefox Screenshots
 -mozilla-vpn-brand-name = Mozilla VPN
 -profiler-brand-name = Firefox Profiler
 -translations-brand-name = Firefox Translations
 -rally-brand-name = Mozilla Rally
 -rally-short-name = Rally
 -focus-brand-name = Firefox Focus
-
+-relay-brand-name = Firefox Relay
+-relay-brand-short-name = Relay
 # “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
 # and kept in English.
 -firefox-suggest-brand-name = Iminumungkahi ng Firefox
-
-
--relay-brand-name = Firefox Relay
--relay-brand-short-name = Relay
+# ”Home" can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
+# and kept in English.
+-firefox-home-brand-name = Firefox Home
+# View" can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
+# and kept in English.
+-firefoxview-brand-name = Firefox View
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -33,16 +33,49 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (Private Browsing)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (Private Browsing)
+# These are the default window titles everywhere except macOS. The first two
+# attributes are used when the web content opened has no title:
+#
+# default - "Mozilla Firefox"
+# private - "Mozilla Firefox (Private Browsing)"
+#
+# The last two are for use when there *is* a content title.
+# Variables:
+# $content-title (String): the title of the web content.
+browser-main-window-window-titles =
+  .data-title-default = { -brand-full-name }
+  .data-title-private = { -brand-full-name } Private Browsing
+  .data-content-title-default = { $content-title } — { -brand-full-name }
+  .data-content-title-private = { $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
+# These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
+# there is no content title:
+#
+# "default" - "Mozilla Firefox"
+# "private" - "Mozilla Firefox — (Private Browsing)"
+#
+# The last two are for use when there *is* a content title.
+# Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
+#
+# Also note the other subtle difference here: we use a `-` to separate the
+# brand name from `(Private Browsing)`, which does not happen on other OSes.
+#
+# Variables:
+# $content-title (String): the title of the web content.
+browser-main-window-mac-window-titles =
+  .data-title-default = { -brand-full-name }
+  .data-title-private = { -brand-full-name } — Private Browsing
+  .data-content-title-default = { $content-title }
+  .data-content-title-private = { $content-title } — Private Browsing
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -773,15 +806,22 @@ tabs-toolbar-list-all-tabs =
 data-reporting-notification-message = Ang { -brand-short-name } ay kusang nagpapadala ng ilang data sa { -vendor-short-name } upang mapahusay namin ang iyong karanasan.
 data-reporting-notification-button =
   .label = Piliin ang Ibabahagi
   .accesskey = D
 
 ## Unified extensions (toolbar) button
 
 
+## Unified extensions button when permission(s) are needed.
+## Note that the new line is intentionally part of the tooltip.
+
+
 ## Autorefresh blocker
 
 refresh-blocked-refresh-label = Pinigilan ng { -brand-short-name } ang agarang pagbukas ng pahinang ito.
 refresh-blocked-redirect-label = Pingilan ng { -brand-short-name } ang kusang pagdirekta ng pahinang ito tungo sa ibang pahina.
 refresh-blocked-allow =
   .label = Payagan
   .accesskey = A
+
+## Firefox Relay integration
+
--- a/browser/browser/colorwaycloset.ftl
+++ b/browser/browser/colorwaycloset.ftl
@@ -1,4 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
+# emphasized text.
+colorway-intensity-bold = Bold
+colorway-closet-cancel-button = Kanselahin
+colorway-homepage-reset-apply-button = i-Apply
+colorway-homepage-reset-undo-button = i-Undo
--- a/browser/browser/featureCallout.ftl
+++ b/browser/browser/featureCallout.ftl
@@ -1,8 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Callout dialog primary button to advance to next screen
+callout-primary-advance-button-label = Susunod
+
 ## Firefox View feature tour strings
 
+
 ## Continuous Onboarding - Firefox View: Tab pick up
 
+
+## PDF.js Feature Tour Strings
+
--- a/browser/browser/firefoxView.ftl
+++ b/browser/browser/firefoxView.ftl
@@ -1,4 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+toolbar-button-firefox-view =
+  .label = { -firefoxview-brand-name }
+  .tooltiptext = { -firefoxview-brand-name }
+menu-tools-firefox-view =
+  .label = { -firefoxview-brand-name }
+  .accesskey = F
+firefoxview-page-title = { -firefoxview-brand-name }
+firefoxview-close-button =
+  .title = Isara
+  .aria-label = Isara
+firefoxview-tabpickup-network-offline-primarybutton = Subukan muli
+firefoxview-tabpickup-sync-error-primarybutton = Subukan muli
+# Variables:
+# $intensity (String): Colorway intensity
+# $collection (String): Colorway Collection name
+firefoxview-colorway-description = { $intensity } · { $collection }
--- a/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
@@ -1,14 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## These strings are used in the about:preferences moreFromMozilla page
 
 more-from-moz-firefox-mobile-title = { -brand-product-name } Mobile
-
 more-from-moz-mozilla-vpn-title = { -mozilla-vpn-brand-name }
-
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-title = { -rally-brand-name }
+more-from-moz-button-mozilla-vpn-2 = Kumuha ng VPN
 
+## These strings are for the Firefox Relay card in about:preferences moreFromMozilla page
+
--- a/browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
+++ b/browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
@@ -1,4 +1,6 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+screenshots-overlay-download-button = i-Download
+screenshots-overlay-copy-button = Kopyahin
--- a/browser/browser/spotlight.ftl
+++ b/browser/browser/spotlight.ftl
@@ -1,8 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Dialog close button
+spotlight-dialog-close-button =
+  .title = Isara
+  .aria-label = Isara
+
 ## Mobile download button strings
 
+
 ## Firefox Focus promo message strings
 
--- a/devtools/client/perftools.ftl
+++ b/devtools/client/perftools.ftl
@@ -42,14 +42,14 @@ perftools-range-interval-milliseconds = 
 
 ## Profiler presets
 
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # The same labels and descriptions are also defined in appmenu.ftl.
 
+perftools-presets-firefox-label = { -brand-shorter-name }
 perftools-presets-graphics-label = Graphics
-
 perftools-presets-media-label = Media
 
 ##
 
--- a/toolkit/toolkit/global/browser-utils.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/browser-utils.ftl
@@ -1,4 +1,6 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Used for data: URLs where we don't have any useful origin information
+browser-utils-url-data = (data)