dom/chrome/dom/dom.properties
author Ronx Ronquillo <christian.ronquillo@gmail.com>
Fri, 26 Feb 2021 19:29:03 +0100
changeset 1521 86ddad083ac77b77bbb266537885f9cc59cf564d
parent 1462 577bf41ec2e4a939369e7b10438b5e25147400ca
permissions -rw-r--r--
Bug 1690573 - Port Report Site Issue WebExtension strings to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Babala: Hindi tumutugon na script
KillScriptMessage=May script sa pahinang ito na abalang tumatakbo, o ito'y tumigil sa pagtugon. Maaari mong itigil ito ngayon, o piliing ipagpatuloy para makita kung matatapos ang pagtakbo ng script.
KillScriptWithDebugMessage=Maaaring abala ang isang script sa pahinang ito, o maaaring tumigil ito sa pagtugon. Maaari mong itigil ang script ngayon, buksan ang script sa debugger, o hayaang magpatuloy ang script.
KillScriptLocation=Iskrip: %S

KillAddonScriptTitle=Babala: Hindi tumutugon na add-on na script
# LOCALIZATION NOTE (KillAddonScriptMessage): %1$S is the name of an extension.
# %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
KillAddonScriptMessage=May script mula sa extension na “%1$S” na tumatakbo sa pahinang ito, at pinatitigil nito ang %2$S.\n\nMaaaring marami itong ginagawa, o tumigil na talaga ito. Pwede mong patigilin ang script na ito ngayon, o intayin para tingnan kung ito ay matatapos mamaya.
KillAddonScriptGlobalMessage=Pigilan ang script ng extension na tumakbo sa pahinang ito hanggang sa ito ay muling mag-load

StopScriptButton=Hintuin ang iskrip
DebugScriptButton=Debug script
WaitForScriptButton=Magpatuloy
DontAskAgain=&Don't ask me again
WindowCloseBlockedWarning=Pinagbabawalan ang isang script na magsara ng mga windows na hindi nito binuksan.
OnBeforeUnloadTitle=Gusto mo ba talaga?
OnBeforeUnloadMessage=Kinukumpirma ng pahinang ito kung gusto mo nang umalis - ang ibinigay mong data ay hindi maaaring ma-save.
OnBeforeUnloadStayButton=Manatili sa Pahina
OnBeforeUnloadLeaveButton=Iwanan ang Pahina
EmptyGetElementByIdParam=Walang laman ang string na pinasa sa getElementById().
SpeculationFailed=May unbalanced tree na naisulat gamit ang document.write() na naging sanhi ng muling pagka-reparse ng data mula sa network. Para sa karagdagang impormasyon https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
DocumentWriteIgnored=Hindi pinansin ang isang pagtawag sa document.write() na nanggaling sa isang asynchronously-loaded external script.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Bigong mag-drop ng file sa isang contenteditable element: %S.
FormValidationTextTooLong=Pakiiksian ang text na ito, %S character o mas kaunti pa (kasalukuyan kang gumagamit ng %S character).
FormValidationTextTooShort=Mangyaring gumamit ng %S character (gumagamit ka lang ng %S character ngayon).
FormValidationValueMissing=Pakilagyan ang field na ito.
FormValidationCheckboxMissing=Paki-tsek ang kahon kung nais mo na magpatuloy.
FormValidationRadioMissing=Pakipili ang isa sa mga pagpipiliang ito.
FormValidationFileMissing=Pumili ng file.
FormValidationSelectMissing=Pakipili ang isang bagay sa talaan.
FormValidationInvalidEmail=Pakilagay ang email address.
FormValidationInvalidURL=Pakilagay ang isang URL.
FormValidationInvalidDate =Pakilagay ang wastong petsa.
FormValidationPatternMismatch=Pakisunod ang tamang format.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Pakisunod ang tamang format: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Pakipili ang value na hindi hihigit sa %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Pakipili ang value na hindi lalagpas sa %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Pakipili ang value na hindi bababa sa %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Pakipili ang value na hindi aaga sa %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Pakipili ang wastong value. Ang dalawang pinakamalapit na wastong value ay %S at %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Pakipili ang wastong value. Ang pinakamalapit na wastong value ay %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow): %1$S,%2$S are time.
FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow=Pumili ng value sa pagitan ng %1$S at %2$S.
FormValidationBadInputNumber=Maglagay ng numero.
FullscreenDeniedDisabled=Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil naka-disable sa user preference ang Fullscreen API.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil naka-focus ang isang windowed plugin.
FullscreenDeniedHidden=Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil hindi na tanaw ang dokumento.
FullscreenDeniedHTMLDialog=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil ang isang <dialog> ang requesting element.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil may iilang containing element ng dokumento na hindi iframe o walang “allowfullscreen” attribute.
FullscreenDeniedNotInputDriven=Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil hindi natawag ang Element.requestFullscreen() mula sa loob ng isang short running user-generated event handler.
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil tinawag ang Element.requestFullscreen() mula sa loob ng mouse event handler na hindi na-trigger ng left mouse button.
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil ang element na nakiusap ay hindi <svg>, <math>, o isang HTML element.
FullscreenDeniedNotInDocument=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil wala na sa document ang requesting element.
FullscreenDeniedMovedDocument=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil lumipat na ng document ang requesting element.
FullscreenDeniedLostWindow=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil wala nang window.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil sa loob ng document na ito, may isang subdocument na naka-fullscreen na.
FullscreenDeniedNotDescendant=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil ang requesting element ay hindi descendant ng element na kasalukuyang naka-fullscreen.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil ang requesting element ay wala sa tab na kasalukuyang nakabukas.
FullscreenDeniedFeaturePolicy=Tinanggihan ang request sa fullscreen dahil sa mga FeaturePolicy directive.
FullscreenExitWindowFocus=Umalis sa fullscreen dahil may window na naka-focus.
RemovedFullscreenElement=Umalis sa fullscreen dahil ang fullscreen element ay tinanggal mula sa document.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Umalis sa fullscreen dahil naka-focus na sa isang windowed plugin.
PointerLockDeniedDisabled=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil ang Pointer Lock API ay naka-disable sa mga kagustuhan ng user.
PointerLockDeniedInUse=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil ang pointer ay kasalukuyang kinokontrol ng ibang document.
PointerLockDeniedNotInDocument=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil ang requesting element ay hindi nakapaloob sa isang document.
PointerLockDeniedSandboxed=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil naka-restrict ang Pointer Lock API via sandbox.
PointerLockDeniedHidden=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil hindi visible ang document.
PointerLockDeniedNotFocused=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil hindi naka-focus ang document.
PointerLockDeniedMovedDocument=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil ang requesting element ay lumipat ng document.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil hindi tinawag ang Element.requestPointerLock() mula sa loob ng short running user-generated event handler, at ang document ay hindi naka-full screen.
PointerLockDeniedFailedToLock=Tinanggihan ang request para sa pointer lock dahil bigo ang browser na i-lock ang pointer.
HTMLSyncXHRWarning=Ang HTML parsing sa mga XMLHttpRequest ay hindi suportado sa synchronous mode.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Tinanggihan ang tangkang mag-set ng ipinagbabawal na header: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=Ang paggamit ng XMLHttpRequest responseType attribute ay hindi na suportado sa synchronous mode sa window context.
TimeoutSyncXHRWarning=Ang paggamit ng XMLHttpRequest timeout attribute ay hindi na suportado sa synchronous mode sa window context.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate navigator.sendBeacon, unload, pagehide, or XMLHttpRequest.
UseSendBeaconDuringUnloadAndPagehideWarning=Ang paggamit ng navigator.sendBeacon sa halip na synchronous XMLHttpRequest kapag nag-unload o nag-pagehide ay nakakapagpaganda ng user experience.
JSONCharsetWarning=May pagtatangkang mag-declare ng non-UTF-8 encoding sa JSON na nakuha gamit ang XMLHttpRequest. Tanging UTF-8 lamang ang suportado sa pag-decode ng JSON.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=Ang buffer na ipinasa sa decodeAudioData ay naglalaman ng di-kilalang content type.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataUnknownError=May di-kilalang problemang naganap habang pina-process ang decodeAudioData.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataInvalidContent=Ang buffer na ipinasa sa decodeAudioData ay naglalaman ng di-wastong content na hindi tagumpay na madedecode.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataNoAudio=Ang buffer na ipinasa sa decodeAudioData ay walang nilalamang audio.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=Ang HTMLMediaElement na ipinasa sa createMediaElementSource ay may cross-origin resource, walang maa-output na tunog ang node.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=Ang MediaStream na ipinasa sa createMediaStreamSource ay may cross-origin resource, walang maa-output na tunog ang node.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin=Ang MediaStreamTrack na ipinasa sa createMediaStreamTrackSource ay isang cross-origin resource, walang maa-output na tunog ang node.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Ang na-capture na HTMLMediaElement ay nagpapatugtog ng MediaStream. Ang pagbago ng volume o pag-mute ay kasalukuyang di-suportado.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementStreamCaptureCycle=Ang MediaStream na naka-assign sa srcObject ay nanggagaling sa isang capture nitong HTMLMediaElement, na bumubuo ng isang cycle, kaya hindi pinansin ang assignment.
MediaLoadExhaustedCandidates=Bigong mag-load lahat ng mga candidate resource. Naka-pause ang pag-load ng media.
MediaLoadSourceMissingSrc=Ang <source> element ay walang “src” attribute. Bigo ang pag-load ng media resource.
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Ang pagkonekta ng AudioNodes mula sa AudioContexts na may magkakaibang sample-rate ay kasalukuyang hindi suportado.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=Bigo ang pag-load ng HTTP na may status na %1$S. Bigo ang pag-load ng media resource na %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=Di-wastong URI. Bigo ang pag-load ng media resource na %S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Ang tinukoy na “type” attribute ng “%1$S” ay hindi suportado. Bigo ang pag-load ng media resource sa %2$S.
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild=Hindi suportado ang nabanggit na “type” attribute ng “%1$S”. Bigo ang pag-load ng media resource na %2$S. Sinusubukang mag-load ng susunod na <source> element.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=Ang HTTP “Content-Type” ng “%1$S” ay hindi suportado. Bigo ang pag-load ng media resource sa %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Hindi ma-decode ang media resource sa %S.
MediaWidevineNoWMF=Sinusubukang paandarin ang Widevine na walang Windows Media Foundation. Tingnan ang https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=Para makapagpaandar ng mga video format na %S, kailangan mong mag-install ng karagdagang Microsoft software, tingnan ang https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Hindi kayang paandarin ang video sa pahinang ito. Maaaring kulang ang system mo ng mga kinakailangang video codec para sa: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Hindi kayang paandarin ang video sa pahinang ito. Ang system mo ay may di-suportadong bersyon ng libavcodec
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Hindi kayang i-decode ang media resource sa %1$S, error: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=Kayang i-decode ang media resource sa %1$S, pero may error: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Hindi mapaandar ang media. Walang decoder para sa mga hiniling na format: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Walang decoder para sa ilan sa mga hiniling na format: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Hindi kayang magamit ang PulseAudio
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MediaRecorder".
MediaRecorderMultiTracksNotSupported=Hindi suportado sa ngayon ng MediaRecorder ang pag-record ng maraming mga track na magkaka-uri.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning=Ang paggamit ng mga Encrypted Media Extension sa %S sa isang di-ligtas (hal. hindi HTTPS) na context ay deprecated na at tatanggalin paglaon. Pagnilayan mong lumipat sa mas ligtas na origin gaya ng HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning=Ang pagtawag sa navigator.requestMediaKeySystemAccess() (sa %S) na walang ipinapasang candidate na MediaKeySystemConfiguration na naglalaman ng audioCapabilities o videoCapabilities ay deprecated na at hindi na susuportahan kalaunan.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning=Ang pagtawag sa navigator.requestMediaKeySystemAccess() (sa %S) na nagpapasa ng candidate na MediaKeySystemConfiguration na naglalaman ng audioCapabilities o videoCapabilities na walang contentType pero may “codecs” string ay deprecated na at hindi na susuportahan kalaunan.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=Ang paggamit ng mga Mutation Event ay deprecated na. Sa halip, gumamit ng MutationObserver.
BlockAutoplayError=Pinapayagan lang ang autoplay kapag aprubado ng user, ang site ay inactivate ng user, o naka-mute ang media.
BlockAutoplayWebAudioStartError=Pinigilan ang isang AudioContext sa pagsisimula nang kusa. Kinakailangan nito na mabuo o ma-resume matapos ng isang user gesture sa pahina.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=Ang Components object ay deprecated na. Malapit na itong tanggalin.
PluginHangUITitle=Babala: Hindi tumutugon na plugin
PluginHangUIMessage=%S may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the plugin now, or you can continue to see if the plugin will complete.
PluginHangUIWaitButton=Magpatuloy
PluginHangUIStopButton=Ihinto ang plugin
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Wala nang epekto ang pagtawag ng detach() sa NodeIterator.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=Hindi pinapansin ang get o set ng property na may [LenientThis] dahil mali ang “this” object.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Ang synchronous na XMLHttpRequest sa main thread ay deprecated na dahil sa nakasasamang epekto sa end user experience. Para sa karagdagang tulong http://xhr.spec.whatwg.org/
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=Deprecated na ang window.controllers/Controllers. Huwag na itong gamitin para sa UA detection.
ImportXULIntoContentWarning=Ang pag-import ng mga XUL node sa content document ay deprecated na. Maaari itong tanggalin anumang oras.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=May isang IndexedDB transaction na hindi pa kumpleto ang itinigil dahil sa page navigation.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Ang will-change memory consumption ay masyadong mataas. Ang budget limit ay ang document surface area na minultiply ng %1$S (%2$S px). Ang mga pagkakataong lumampas sa budget ang will-change ay hindi papansinin.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
HittingMaxWorkersPerDomain2=Hindi kaagad masimulan ang isang Worker dahil may ibang mga document sa kaparehong origin ang gumagamit na ng pinakamataas na bilang ng mga worker. Nakapila na ang Worker at sisimulan kapag natapos na ang ilang mga naunang worker.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=Ang Application Cache API (AppCache) ay deprecated na at tatanggalin sa hinaharap.  Pag-isipang gamitin ang ServiceWorker para sa offline support.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=Nagtatangkang gumawa ng Worker mula sa empty source. Malamang ay hindi ito sinasadya.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=Ang mga WebRTC interface na may “moz” prefix (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) ay deprecated na.
NavigatorGetUserMediaWarning=Ang navigator.mozGetUserMedia ay napalitan na ng navigator.mediaDevices.getUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=Ang RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams ay deprecated na. Sa halip, gamitin ang RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Bigong ma-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na humadlang sa request at nakaranas ng di-inaasahang problema.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
CorsResponseForSameOriginRequest=Bigong ma-load ang ‘%1$S’ sa pamamagitan ng pagtugon ng ‘%2$S’. Ang isang ServiceWorker ay hindi pinapayagang mag-synthesize ng cors Response para sa isang same-origin Request.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Bigong ma-load ang ‘%1$S’. May ServiceWorker na nagpasa ng opaque Response sa FetchEvent.respondWith() habang nagha-handle ng ‘%2$S’ FetchEvent. Ang mga Opaque Response object ay wasto lang kapag ang RequestMode ay ‘no-cors’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
InterceptedErrorResponseWithURL=Bigong ma-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na nagpasa ng Error Response sa FetchEvent.respondWith(). Karaniwan nitong ibig sabihin ay tumawag ang ServiceWorker ng di-wastong fetch() call.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
InterceptedUsedResponseWithURL=Bigong i-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na nagpasa ng gamit na Response sa FetchEvent.respondWith(). Ang body ng Response ay maaari lamang basahin nang isang beses. Gamitin ang Response.clone() para ma-access ang body nang maraming beses.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %s is a URL.
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Bigong i-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na nagpasa ng opaquedirect Response sa FetchEvent.respondWith() habang nagha-handle ng non-navigation FetchEvent.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
BadRedirectModeInterceptionWithURL=Bigong i-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na nagpasa ng redirected Response sa FetchEvent.respondWith() habang ang RedirectMode ay hindi katumbas sa ‘follow’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
InterceptionCanceledWithURL=Nabigong i-load ang ‘%S’. Kinansela ng isang ServiceWorker ang pag load sa pamamagitan ng pagtawag sa FetchEvent.preventDefault().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptionRejectedResponseWithURL=Bigong i-load ang ‘%1$S’. May ServiceWorker na nagpasa ng promise sa FetchEvent.respondWith() na tinanggihan na may error na ‘%2$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptedNonResponseWithURL=Bigong i-load ang ‘%1$S’. May ServiceWorker na nagpasa ng promise sa FetchEvent.respondWith() na na-resolve na may kasamang non-Response value na ‘%2$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Ang paggamit ng mozImageSmoothingEnabled ay deprecated na. Sa halip, pakigamit ang walang prefix na imageSmoothingEnabled property.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
ServiceWorkerScopePathMismatch=Bigong mag-register ng ServiceWorker: Ang path ng naibigay na scope na ‘%1$S’ ay hindi pasok sa max scope na pinapayagan ‘%2$S’. Baguhin ang scope, ilipat ang Service Worker script, o gamitin ang Service-Worker-Allowed HTTP header para mapayagan ang scope.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope na ‘%1$S’: Bigo ang pag-load na may status %2$S para sa script na ‘%3$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2=Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’: Maling Content-Type na ‘%2$S’ ang natanggap para sa script na ‘%3$S’.  Kinakailangan na ito'y isang JavaScript MIME type.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerRegisterStorageError=Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope ‘%S’: Hinaharang ang storage access sa context na ito dahil sa mga user setting o sa private browsing mode.
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError=Bigong makakuha ng mga service worker registration: Hinaharang ang storage access sa context na ito dahil sa mga user setting o sa private browsing mode.
ServiceWorkerGetClientStorageError=Bigong makakuha ng mga client para sa service worker: Hinaharang ang storage access sa context na ito dahil sa mga user setting o sa private browsing mode.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerPostMessageStorageError=Ang ServiceWorker para sa scope na ‘%S’ ay nabigong ipatupad ang ‘postMessage‘ dahil hinarang ang storage access sa context na ito dahil sa mga user setting o sa private browsing mode.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination=Itinitigil ang ServiceWorker para sa scope na ‘%1$S’ na may mga pending waitUntil/respondWith promise dahil sa grace timeout.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ServiceWorkerNoFetchHandler=Ang mga fetch event handler ay kailangang idagdag sa initial evaluation ng worker script.
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=Tinanggihan ang doument.execCommand(‘cut’/‘copy’) dahil hindi ito tinawag mula sa loob ng isang short running user-generated event handler.
ManifestShouldBeObject=Ang manifest ay dapat isang object.
ManifestScopeURLInvalid=Ang saklaw ng URL ay hindi wasto.
ManifestScopeNotSameOrigin=Kaparehong origin dapat ng scope URL ang document.
ManifestStartURLOutsideScope=Ang start URL ay nasa labas ng scope, kaya't hindi wasto ang scope.
ManifestStartURLInvalid=Hindi wasto ang start URL.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Kaparehong origin dapat ng start URL ang document.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Inasahan na %3$S ang miyembro ng %1$S %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: Ang %2$S ay di-wastong CSS color.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "lang: 42 is not a valid language code."
ManifestLangIsInvalid=%1$S: Ang %2$S ay di-wastong language code.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property whose value is invalid (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is invalid (from 0). %3$S is the name of actual member that is invalid. %4$S is the invalid value. E.g. "icons item at index 2 is invalid. The src member is an invalid URL http://:Invalid"
ManifestImageURLIsInvalid=Ang %1$S item sa index %2$S ay di-wasto. Ang %3$S member ay isang di-wastong URL %4$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that that contains the unusable image object (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is unusable (from 0). E.g. "icons item at index 2 lacks a usable purpose. It will be ignored."
ManifestImageUnusable=Ang %1$S item sa index %2$S ay walang silbi. Hindi ito papansinin.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that contains the unsupported value (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the unsupported value (from 0). %3$S are the unknown purposes. E.g. "icons item at index 2 includes unsupported purpose(s): a b."
ManifestImageUnsupportedPurposes=Ang %1$S item sa index %2$S ay may di-suportadong layunin: %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that has a repeated purpose (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the repeated purpose (from 0). %3$S is the repeated purposes. E.g. "icons item at index 2 includes repeated purpose(s): a b."
ManifestImageRepeatedPurposes=Ang %1$S item sa index %2$S ay may naulit na layunin: %3$S.
PatternAttributeCompileFailure=Hindi masuri ang <input pattern='%S'> dahil ang pattern ay di-wastong regexp: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Bigong patakbuhin ang ‘postMessage’ sa ‘DOMWindow’: Ang binigay na target origin (‘%S’) ay hindi tumutugma sa origin ng recipient window (‘%S’).
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbed=Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbedPathParams=Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Hindi suportado ang mga param sa mga iframe embed at na-convert na. Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionHeader=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Ang ‘Encryption’ header ay dapat magsama ng bukod-tanging ‘salt‘ parameter para sa bawat message. Tingnan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoKeyHeader=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Ang ‘Crypto-Key‘ header ay dapat magsama ng ‘dh‘ parameter na naglalakip ng public key ng app server. Tingnan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionKeyHeader=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Ang ‘Encryption-Key’ header ay dapat magsama ng ‘dh‘ parameter. Ang header na ito ay deprecated na at malapit nang tanggalin. Sa halip ay pakigamit ang ‘Crypto-Key‘ na may ‘Content-Encoding: aesgcm‘. Tingnan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncodingHeader=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Dapat ang ‘Content-Encoding‘ header ay ‘aesgcm‘. Pinapayagan ang ‘aesgcm128‘, pero deprecated na ito at malapit nang tanggalin. Tingnan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSenderKey=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Dapat ang ‘dh‘ parameter sa ‘Crypto-Key‘ header ay ang Diffie-Hellman public key ng app server, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), at nasa “uncompressed” o “raw” form (65 bytes bago i-encode). Tingnan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSalt=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Dapat ang ‘salt‘ parameter sa ‘Encryption‘ header ay base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), at dapat ay 16 bytes man lamang bago i-encode. Tingan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
PushMessageBadRecordSize=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Dapat ang ‘rs‘ parameter ng ‘Encryption‘ header ay nasa pagitan ng %2$S at 2^36-31, o tinanggal nang buo. Tingnan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
PushMessageBadPaddingError=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. May record sa encrypted message na hindi padded nang maayos. Tingnan ang https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 para sa karagdagang impormasyon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=Ang ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’ ay bigong makapag-decrypt ng push message. Para sa tulong sa encryption, pakitingnan ang https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=Hindi papansinin ang pagtawag ng ‘preventDefault()’ sa isang event na may type na ‘%1$S’ mula sa listener na na-register bilang ‘passive’.
# LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
ImageBitmapRenderingContext_TransferImageBitmapWarning=Ang ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap ay deprecate na at malapit nang tanggalin. Sa halip, gamitin ang ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap.
IIRFilterChannelCountChangeWarning=Ang pagbabago sa IIRFilterNode channel count ay maaaring magdulot ng mga audio glitch.
BiquadFilterChannelCountChangeWarning=Ang pagbabago sa BiquadFilterNode channel count ay maaaring magdulot ng mga audio glitch.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=image.png
GenericFileName=file
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
LargeAllocationSuccess=Ang pahinang ito ay na-load sa bagong process dahil sa isang Large-Allocation header.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate GET.
LargeAllocationNonGetRequest=May hindi pinansing Large-Allocation header dahil ang pag-load ay na-trigger ng isang non-GET request.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
LargeAllocationNotOnlyToplevelInTabGroup=May hindi pinansing Large-Allocation header dahil sa pagkakaroon ng mga window na may reference sa browsing context na ito sa pamamagitan ng frame hierarchy o window.opener.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
LargeAllocationNonE10S=May hindi pinansing Large-Allocation header dahil ang document ay hindi nai-load sa labas ng process.
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=Ang isang Geolocation request ay maaari lamang magawa sa isang ligtas na context.
NotificationsInsecureRequestIsForbidden=Ang Notification permission ay maaari lamang hingin sa isang ligtas na context.
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden=Ang Notification permission ay maaari lamang hingin sa isang top-level document o same-origin iframe.
NotificationsRequireUserGesture=Ang Notification permission ay maaari lamang hingin mula sa loob ng isang short running user-generated event handler.
NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning=Ang paghiling ng Notification permission sa labas ng isang maikling tumatakbong user-generated event handler ay deprecated na at hindi na susuportahan sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name.
LargeAllocationNonWin32=Ang pahinang ito ay malo-load sa bagong process dahil sa Large-Allocation header, kaso ang paggawa Large-Allocation process ay naka-disable sa mga non-Win32 platform.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
WindowContentUntrustedWarning=Ang ‘content’ attribute ng mga Window object ay deprecated na.  Sa halip, pakigamit ang ‘window.top’.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
SVGRefLoopWarning=Ang SVG <%S> na may ID “%S” ay may reference loop.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
SVGRefChainLengthExceededWarning=May isang SVG <%S> reference chain na masyadong mahaba ay inabandona sa element na may ID “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceEmpty=Walang laman ang ‘%S’ attribute ng <script> element.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceInvalidUri=Hindi wastong URI ang ‘%S’ attribute ng <script> element: “%S”
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceLoadFailed=Bigo ang pag-load ng <script> na may source na “%S”.
ModuleSourceLoadFailed=Bigo ang pag-load ng module na may source na “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceMalformed=Ang <script> source URI ay malformed: “%S”.
ModuleSourceMalformed=Ang module source URI ay malformed: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceNotAllowed=Hindi pinapayagan ang <script> source URI sa document na ito: “%S”.
ModuleSourceNotAllowed=Hindi pinapayagan ang module source URI sa document na ito: “%S”.
ModuleResolveFailure=Nagkaproblema sa pag-resolve ng module specifier “%S”. Ang mga relative module specifier ay dapat magsimula sa “./”, “../” o “/”.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
InvalidKeyframePropertyValue=Ang keyframe property value na “%1$S” ay di-wasto ayon sa syntax ng “%2$S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
ReadableStreamReadingFailed=Bigong makabasa ng data mula sa ReadableStream: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Hindi maaaring gamitin ang registerProtocolHandler kapag nasa loob ng private browsing mode.
MotionEventWarning=Ang paggamit ng motion sensor ay deprecated na.
OrientationEventWarning=Ang paggamit ng orientation sensor ay deprecated na.
ProximityEventWarning=Ang paggamit ng proximity sensor ay deprecated na.
AmbientLightEventWarning=Ang paggamit ng ambient light sensor ay deprecated na.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Ang ‘storage’ attribute sa mga option na ipinasa sa indexedDB.open ay deprecated na at malapit nang tanggalin. Para makakuha ng persistent storage, sa halip ay pakigamit ang navigator.storage.persist().
UnsupportedEntryTypesIgnored=Hindi pinapansin ang di-suportadong entryTypes: %S.
AllEntryTypesIgnored=Walang wastong entryTypes; itinitigil na ang registration.
# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
GTK2Conflict2=Ang key event ay hindi maaaring gamitin sa GTK2: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
WinConflict2=Ang key event ay hindi maaaring gamitin sa ilang keyboard layout: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
# LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Hindi pinapayagan ang pagtakda ng document.domain sa isang cross-origin isolated environment.

#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingInterfaceWarning=Ang TestingDeprecatedInterface ay isang pang-testing lang na interface at ito ang kanyang testing deprecation message.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingMethodWarning=Ang TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() ay isang pang-test lang na method at ito ang kanyang testing deprecation message.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingAttributeWarning=Ang TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute ay isang pang-test lang na attribute at ito ang kanyang testing deprecation message.
# LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Use of CanvasRenderingContext2D in createImageBitmap is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider is deprecated.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
MouseEvent_MozPressureWarning=Ang MouseEvent.mozPressure ay deprecated na. Sa halip, gamitin ang PointerEvent.pressure.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, align, numalign and denomalign.
MathML_DeprecatedAlignmentAttributesWarning=Ang mga MathML attribute na “align”, “numalign” at “denomalign” ay deprecated na at tatanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and bevelled.
MathML_DeprecatedBevelledAttribute=Ang MathML attribute "bevelled" ay hindi na ginagamit, at maaaring tanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
MathML_DeprecatedLineThicknessValueWarning=Ang “thin”, “medium” at “thick” ay mga deprecated value para sa linethickness attribute at tatanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning=Ang “small”, “normal” at “big” ay mga deprecated value para sa mathsize attribute at tatanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
# thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning=Ang “veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” at “veryverythickmathspace” ay mga deprecated value para sa MathML length at tatanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Ang “radical” na value ay deprecated na para sa “notation” attribute ng <menclose> element at tatanggalin ito sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
MathML_DeprecatedMfencedElement=Ang MathML element mfenced ay hindi na ginagamit at maaaring tanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=Ang MathML attribute na “subscriptshift” at“superscriptshift” ay hindi na ginagamit at maaaring tanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Ang mga MathML attribute na “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” at “fontweight” ay deprecated na at tatanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Ang mga XLink attribute na “href”, “type”, “show” and “actuate” ay deprecated na sa mga MathML element at tatanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Ang suporta sa pag-render ng mga stretched MathML operator na may STIXGeneral font ay deprecated na at maaaring tanggalin sa hinaharap. Para sa mga detalye tungkol sa mga mas bagong font na patuloy na susuportahan, tingnan ang %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning=Ang MathML attribute na “scriptminsize” ay deprecated na at tatanggalin sa hinaharap.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=Ang MathML attribute na “scriptsizemultiplier” ay deprecated na at tatanggalin sa hinaharap.
WebShareAPI_Failed=Ang share operasyon ay hindi tumuloy.
WebShareAPI_Aborted=Ang share operation ay natigil.
# LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
UnknownProtocolNavigationPrevented=Pinigilan ang pag-navigate sa “%1$S” dahil sa di-kilalang protocol.
PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Hindi makapag-post ng mensaheng nagtataglay ng shared memory object sa isang cross-origin window.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
UnusedLinkPreloadPending=Ang resource sa “%S” na preloaded ng link preload ay hindi nagamit sa loob ng ilang segundo. Siguruhing lahat ng attribute ng preload tag ay naitakda nang tama.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessNullPrincipal=Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang document na may di-matukoy na origin, kagaya ng isang naka-sandbox na iframe na walang allow-same-origin sa sandbox attribute nito.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessSandboxed=Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang naka-sandbox na iframe nang walang allow-storage-access-by-user-activation sa sandbox attribute nito.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
RequestStorageAccessNested=Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang nested iframe.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
RequestStorageAccessUserGesture=Maaari lang tawagin ang document.requestStorageAccess() mula sa loob ng isang maikling tumatakbong user-generated event handler.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Location" and "History".
LocChangeFloodingPrevented=Masyadong maraming pagtawag sa mga Location o History API sa loob ng maikling panahon.