browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 26 Jan 2020 15:12:05 +0100
changeset 1183 6d7ec9f2e863933e59a996f6ab51e85815985e7e
parent 1181 24c3158029ee5e9ac229b54c4e4b814d612ceb3f
permissions -rw-r--r--
Bug 1587544 - Add Firefox Screenshots brand

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->


<!ENTITY migrationWizard.title     "Import Wizard">

<!ENTITY importFrom.label        "Mag-import ng mga Option, Bookmark, Kasaysayan, Password at iba pang data mula sa:">
<!ENTITY importFromUnix.label      "I-import ang mga Kagustuhan, Bookmarks, History, Passwords atbp. mula sa:">
<!ENTITY importFromBookmarks.label   "I-angkat ang mga Bookmark mula sa:">

<!ENTITY importFromIE.label       "Microsoft Internet Explorer">
<!ENTITY importFromIE.accesskey     "M">
<!ENTITY importFromEdge.label      "Microsoft Edge">
<!ENTITY importFromEdge.accesskey    "E">
<!ENTITY importFromEdgeBeta.accesskey  "d">
<!ENTITY importFromNothing.label    "Don't import anything">
<!ENTITY importFromNothing.accesskey  "D">
<!ENTITY importFromSafari.label     "Safari">
<!ENTITY importFromSafari.accesskey   "S">
<!ENTITY importFromCanary.label     "Chrome Canary">
<!ENTITY importFromCanary.accesskey   "n">
<!ENTITY importFromChrome.label     "Chrome">
<!ENTITY importFromChrome.accesskey   "C">
<!ENTITY importFromChromeBeta.label   "Chrome Beta">
<!ENTITY importFromChromeBeta.accesskey "B">
<!ENTITY importFromChromeDev.label   "Chrome Dev">
<!ENTITY importFromChromeDev.accesskey "D">
<!ENTITY importFromChromium.label    "Chromium">
<!ENTITY importFromChromium.accesskey  "u">
<!ENTITY importFromFirefox.label    "Firefox">
<!ENTITY importFromFirefox.accesskey  "x">
<!ENTITY importFrom360se.label     "360 Ligtas na Browser">
<!ENTITY importFrom360se.accesskey   "3">

<!ENTITY noMigrationSources.label    "Walang mahanap na application na naglalaman ng bookmark, history o password data.">

<!ENTITY importSource.title       "Mag-import ng mga Setting at Data">
<!ENTITY importItems.title       "Mga item na Iimport">
<!ENTITY importItems.label       "Pumili kung aling item ang i-import:">

<!ENTITY migrating.title        "Ini-import...">
<!ENTITY migrating.label        "Ang mga sumusunod na mga bagay ay kasalukuyang inaangkat">

<!ENTITY selectProfile.title      "Piliin ang Profile">
<!ENTITY selectProfile.label      "Ang mga sumusunod na mga profile ay pweden i-import mula sa:">

<!ENTITY done.title           "Nakumpleto na ang Pag-angkat">
<!ENTITY done.label           "Ang mga sumusunod na mga bagay ay matagumpay na naiangkat :">

<!ENTITY closeSourceBrowser.label    "Siguruhing ang piniling browser ay nakasara bago magpatuloy.">