browser/browser/aboutDialog.ftl
author Ronx Ronquillo <christian.ronquillo@gmail.com>
Mon, 17 Jan 2022 13:57:43 +0100
changeset 1676 c7615e24b3453bb59a41eb017db2e04c781c8782
parent 1586 5f836da490ead1fa8980ccf14cc5c587edd44b57
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title = Tungkol sa { -brand-full-name }

releaseNotes-link = Ano ang bago

update-checkForUpdatesButton =
  .label = Magsiyasat ng mga pagbabago
  .accesskey = C

update-updateButton =
  .label = Mag-restart para ma-update ang { -brand-shorter-name }
  .accesskey = R

update-checkingForUpdates = Naghahanap ng mga update...
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Nagda-download ng update — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = Dina-download ang update —<label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = Inilalapat ang update...

update-failed = Bigo ang pag-update. <label data-l10n-name="failed-link">I-download ang pinakabagong bersyon</label>
update-failed-main = Bigo ang pag-update. <a data-l10n-name="failed-link-main">I-download ang pinakabagong bersyon</a>

update-adminDisabled = Ang pagdadagdag ng mga pagbabago ay pinawalang bisa ng iyong system administrator.
update-noUpdatesFound = Ang { -brand-short-name } ay up to date
update-otherInstanceHandlingUpdates = Ang { -brand-short-name } ay kasalukuyang ina-update ng isa pang instance

update-manual = Ang mga update ay matatagpuan sa <label data-l10n-name="manual-link"/>

update-unsupported = Hindi ka na maaaring makapag-update sa sistemang ito. <label data-l10n-name="unsupported-link">Alamin</label>

update-restarting = Nag-rerestart...

channel-description = Ikaw ay kasalukuyang nasa <label data-l10n-name="current-channel"></label> update channel.

warningDesc-version = Ang { -brand-short-name } ay eksperimental at hindi pa pirmihan.

aboutdialog-help-user = Tulong sa { -brand-product-name }
aboutdialog-submit-feedback = Magbigay ng Katugunan...

community-exp = Ang <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> ay isang <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">pandaigdigang komunidad</label> na sama-samang nagtutulungan upang ang Web ay mapanatiling malaya, bukas sa publiko at para sa lahat.

community-2 = Ang { -brand-short-name } ay idinisenyo ng <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, isang <label data-l10n-name="community-creditsLink">pandaigdigang komunidad</label> na sama-samang nagtutulungan upang ang Web ay mapanatiling malaya, bukas sa publiko at para sa lahat.

helpus = Nais mo bang tumulong? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Magdonasyon</label> o <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">sumali!</label>

bottomLinks-license = Impormasyon sa Paglisensya
bottomLinks-rights = Mga Karapatan ng Gumagamit
bottomLinks-privacy = Patakarang Pangpribasiya

# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-bit)

# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)