dom/chrome/appstrings.properties
author aefgh39622@gmail.com <aefgh39622@gmail.com>
Wed, 25 Jan 2023 06:42:07 +0000
changeset 4095 ff7d860a5456d852980152ea9ce70a3e34a24434
parent 3888 0ecc059cdeab023384f96de829a7eed0cb92d7a8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Thai (th) localization of Firefox Co-authored-by: aefgh39622@gmail.com <aefgh39622@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

malformedURI2=โปรดตรวจสอบว่า URL ถูกต้องและลองอีกครั้ง
fileNotFound=ไม่พบไฟล์ %S โปรดตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและลองอีกครั้ง
fileAccessDenied=ไฟล์ที่ %S ไม่สามารถอ่านได้
dnsNotFound2=ไม่พบ %S โปรดตรวจสอบชื่อและลองอีกครั้ง
unknownProtocolFound=หนึ่งในดังต่อไปนี้ (%S) ไม่ใช่โปรโตคอลที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่อนุญาตในบริบทนี้
connectionFailure=การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธขณะพยายามติดต่อไปยัง %S
netInterrupt=การเชื่อมต่อไปยัง %S ถูกยกเลิกอย่างไม่คาดคิด ข้อมูลบางส่วนอาจถูกโอนไปแล้ว
netTimeout=หมดเวลารอขณะพยายามติดต่อไปยัง %S
redirectLoop=จำนวนครั้งการเปลี่ยนเส้นทางสำหรับ URL นี้ได้เกินกำหนดแล้ว ไม่สามารถโหลดหน้าที่ต้องการได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากคุกกี้ถูกปิดกั้น
confirmRepostPrompt=เพื่อการแสดงผลหน้านี้ โปรแกรมจำเป็นต้องส่งข้อมูลซึ่งจะทำให้การกระทำใด ๆ ก่อนหน้านี้ถูกทำซ้ำอีกครั้ง (เช่นการค้นหาหรือการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า)
resendButton.label=ส่งใหม่
unknownSocketType=ไม่สามารถแสดงเอกสารนี้ได้จนกว่าคุณจะทำการติดตั้งตัวจัดการความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security Manager) ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวจัดการความปลอดภัยส่วนบุคคลและลองใหม่อีกครั้งหรือติดต่อผู้ดูแลระบบ
netReset=เอกสารนี้ไม่มีข้อมูล
notCached=ไม่มีเอกสารนี้อีกต่อไป
netOffline=ไม่สามารถแสดงผลเอกสารนี้ขณะออฟไลน์ได้ เพื่อออนไลน์ให้ยกเลิกการกาเครื่องหมาย ทำงานออฟไลน์ จากเมนู ไฟล์
isprinting=ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารขณะกำลังพิมพ์หรืออยู่ในตัวอย่างก่อนพิมพ์
deniedPortAccess=การเข้าถึงพอร์ตที่ระบุถูกระงับด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย
proxyResolveFailure=ไม่พบเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีที่ตั้งค่าไว้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีของคุณและลองใหม่อีกครั้ง
proxyConnectFailure=การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีที่ตั้งค่าไว้ถูกยกเลิก โปรดตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีของคุณและลองใหม่อีกครั้ง
contentEncodingError=ไม่สามารถแสดงหน้าที่คุณกำลังพยายามจะดูเนื่องจากหน้าใช้รูปแบบการบีบอัดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่รองรับ
unsafeContentType=ไม่สามารถแสดงหน้าที่คุณกำลังพยายามจะดูเนื่องจากหน้ามีชนิดไฟล์ที่อาจไม่ปลอดภัยที่จะเปิด โปรดติดต่อเจ้าของเว็บไซต์เพื่อแจ้งพวกเขาให้ทราบถึงปัญหานี้
malwareBlocked=ไซต์ที่ %S ถูกรายงานว่าเป็นไซต์รุกรานและถูกปิดกั้นตามการกำหนดลักษณะความปลอดภัยของคุณ
harmfulBlocked=ไซต์ที่ %S ถูกรายงานว่าเป็นไซต์ที่อาจเป็นอันตรายและถูกปิดกั้นตามการกำหนดลักษณะความปลอดภัยของคุณ
unwantedBlocked=ไซต์ที่ %S ถูกรายงานว่าแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์และถูกปิดกั้นตามการกำหนดลักษณะความปลอดภัยของคุณ
deceptiveBlocked=หน้าเว็บนี้ที่ %S ถูกรายงานว่าเป็นไซต์หลอกลวงและถูกปิดกั้นตามการกำหนดลักษณะความปลอดภัยของคุณ
cspBlocked=หน้านี้มีนโยบายความปลอดภัยของเนื้อหาที่ป้องกันไม่ให้หน้าถูกโหลดด้วยวิธีนี้
xfoBlocked=หน้านี้มีนโยบาย X-Frame-Options ที่ป้องกันไม่ให้หน้าถูกโหลดในบริบทนี้
corruptedContentErrorv2=ไซต์ที่ %S ได้พบการละเมิดโปรโตคอลเครือข่ายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
sslv3Used=ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณบน %S เนื่องจากใช้ SSLv3 ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย
weakCryptoUsed=เจ้าของ %S ได้กำหนดค่าเว็บไซต์ของพวกเขาไม่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการถูกขโมย การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์นี้จึงไม่ถูกสร้าง
inadequateSecurityError=เว็บไซต์พยายามจะแลกเปลี่ยนระดับความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ
blockedByPolicy=องค์กรของคุณได้ปิดกั้นการเข้าถึงหน้าหรือเว็บไซต์นี้
networkProtocolError=Firefox ได้พบการละเมิดโปรโตคอลเครือข่ายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้