toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
author Grzegorz Kulik <wiadomosci@grzegorzkulik.pl>
Sat, 14 Jan 2023 18:52:18 +0000
changeset 922 f8f5b9c7b3b5ba5227bc41bf30c0a8971f65683b
parent 857 cac0d766ef0494daf57b6aea06d4fc6c4aba1b94
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Silesian (szl) localization of Firefox Co-authored-by: Grzegorz Kulik <wiadomosci@grzegorzkulik.pl>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

addons-page-title = Regiyrowanie rozszyrzyniami

search-header =
  .placeholder = Szukej na addons.mozilla.org
  .searchbuttonlabel = Szukej

search-header-shortcut =
  .key = f

list-empty-installed =
  .value = Niy mosz zainstalowanych żodnych rozszyrzyń tego typu

list-empty-available-updates =
  .value = Żodne aktualizacyje niy sōm znodniynte

list-empty-recent-updates =
  .value = Żodne rozszyrzynia niy były niydowno aktualizowane

list-empty-find-updates =
  .label = Badnij za aktualizacyjami

list-empty-button =
  .label = Przewiydz sie wiyncyj ô rozszyrzyniach

help-button = Pōmoc do rozszyrzyń
sidebar-help-button-title =
  .title = Pōmoc do rozszyrzyń

show-unsigned-extensions-button =
  .label = Niykerych rozszyrzyń niy szło zweryfikować

show-all-extensions-button =
  .label = Pokoż wszyskie rozszyrzynia

detail-version =
  .label = Wersyjo

detail-last-updated =
  .label = Ôstatnio aktualizowane

detail-contributions-description = Wydowca tego rozszyrzynio pyto, jeźli spōmożesz jego robota małym płatym.

detail-contributions-button = Spōmōż
  .title = Spōmōż robota nad tym rozszyrzyniym
  .accesskey = S

detail-update-type =
  .value = Autōmatyczne aktualizacyje

detail-update-default =
  .label = Bazowe
  .tooltiptext = Autōmatycznie instaluj aktualizacyje, ino jak tak je bazowo nasztalowane

detail-update-automatic =
  .label = Załōnczōne
  .tooltiptext = Autōmatycznie instaluj aktualizacyje

detail-update-manual =
  .label = Wyłōnczōne
  .tooltiptext = Niy aktualizuj autōmatycznie rozszyrzyń

# Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
detail-private-browsing-label = Przizwōl fungować w prywatnych ôknach

# Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
# cannot be overridden by the user.
detail-private-disallowed-label = Niy przizwolōne w prywatnych ôknach
detail-private-disallowed-description2 = Te rozszyrzynie niy funguje bez czas prywatnego przeglōndanio. <a data-l10n-name="learn-more">Przewiydz sie wiyncyj</a>

# Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
detail-private-required-label = Potrzebuje dostympu do prywatnych ôkiyn
detail-private-required-description2 = Te rozszyrzynie mo dostymp do twojij aktywności w internecie bez czas prywatnego przeglōndanio. <a data-l10n-name="learn-more">Przewiydz sie wiyncyj</a>

detail-private-browsing-on =
  .label = Przizwōl
  .tooltiptext = Załōncz bez czas prywatnego przeglōndanio

detail-private-browsing-off =
  .label = Niy zwolej
  .tooltiptext = Wyłōncz bez czas prywatnego przeglōndanio

detail-home =
  .label = Dōmowo strōna

detail-home-value =
  .value = { detail-home.label }

detail-repository =
  .label = Profil rozszyrzynio

detail-repository-value =
  .value = { detail-repository.label }

detail-check-for-updates =
  .label = Badnij za aktualizacyjami
  .accesskey = B
  .tooltiptext = Badnij za aktualizacyjami do tego rozszyrzynia

detail-show-preferences =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Ôpcyje
      *[other] Preferyncyje
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] O
      *[other] P
    }
  .tooltiptext =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Zmiyń ôpcyje tego rozszyrzynia
      *[other] Zmiyń preferyncyje tego rozszyrzynia
    }

detail-rating =
  .value = Ôcyna

addon-restart-now =
  .label = Resztartnij teroz

disabled-unsigned-heading =
  .value = Niykere rozszyrzynia sōm zastawiōne

disabled-unsigned-description = Te rozszyrzynia niy były weryfikowane do używanio w aplikacyji { -brand-short-name }. Idzie <label data-l10n-name="find-addons">znojś jaki erzac</label> abo dać znać wydowcy, coby je zweryfikowoł.

disabled-unsigned-learn-more = Przewiydz sie wiyncyj, jak starōmy sie ô twoje bezpieczyństwo w necu.

disabled-unsigned-devinfo = Wydowcy, co chcōm mieć sweryfikowane swoje rozszyrzynia, mogōm poczytać nasza <label data-l10n-name="learn-more">insztrukcyjo</label>.

plugin-deprecation-description = Czegoś sam chybio? Niykere rozszyrzynia już niy sōm ôbsugowane ôd aplikacyje { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Przewiydz sie wiyncyj.</label>

legacy-warning-show-legacy = Pokoż przedowniōne rozszyrzynia

legacy-extensions =
  .value = Przedowniōne rozszyrzynia

legacy-extensions-description = Te rozszyrzynia niy trzimały aktualnych sztandardōw aplikacyje { -brand-short-name }, tōż my je zastawiyli. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Przewiydz sie wiyncyj ô zmianach w rozszyrzyniach</label>

private-browsing-description2 =
  { -brand-short-name } zmiynio to, jak rozszyrzynia fugujōm bez czas prywatnego przeglōndanio. Żodne nowe rozszyrzynie, kere przidosz do aplikacyje { -brand-short-name }, bazowo niy bydzie fungować w prywatnych ôknach. Podwiela na to niy przizwolisz we sztalōnkach, rozszyrzynie niy bydzie fungować bez czas prywatnego przeglōndanio, ani niy bydzie mieć dostympu do twojij aktywności w necu. Zmiyniylimy to, coby prywatne przeglōndanie durch było prywatne.
  <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Przewiydz sie, jak regiyrować sztalōnkami rozszyrzyń</label>

addon-category-discover = Rykōmyndowane
addon-category-discover-title =
  .title = Rykōmyndowane
addon-category-extension = Rozszyrzynia
addon-category-extension-title =
  .title = Rozszyrzynia
addon-category-theme = Motywy
addon-category-theme-title =
  .title = Motywy
addon-category-plugin = Rozszyrzynia plugin
addon-category-plugin-title =
  .title = Rozszyrzynia plugin
addon-category-dictionary = Dykcjōnorze
addon-category-dictionary-title =
  .title = Dykcjōnorze
addon-category-locale = Godki
addon-category-locale-title =
  .title = Godki
addon-category-available-updates = Dostympne aktualizacyje
addon-category-available-updates-title =
  .title = Dostympne aktualizacyje
addon-category-recent-updates = Ôstatnie aktualizacyje
addon-category-recent-updates-title =
  .title = Ôstatnie aktualizacyje

## These are global warnings

extensions-warning-safe-mode = Wszyskie rozszyrzynia sōm zastawiōne ôd trybu bezpieczyństwa.
extensions-warning-check-compatibility = Badanie kōmpatybilności rozszyrzyń je zastawiōne. Możesz mieć niykōmpatybilne rozszyrzynia.
extensions-warning-check-compatibility-button = Załōncz
  .title = Załōncz badanie kōmpatybilności rozszyrzyń
extensions-warning-update-security = Badanie bezpieczyństwa aktualizacyji rozszyrzyń je zastawiōne. Aplikacyjo może być napadniynto z pōmocōm aktualizacyji.
extensions-warning-update-security-button = Załōncz
  .title = Załōncz badanie bezpieczyństwa aktualizacyje rozszyrzyń

## Strings connected to add-on updates

addon-updates-check-for-updates = Badnij za aktualizacyjami
  .accesskey = B
addon-updates-view-updates = Pokoż ôstatnie aktualizacyje
  .accesskey = P

# This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
# add-on update checking.

addon-updates-update-addons-automatically = Autōmatycznie aktualizuj rozszyrzynia
  .accesskey = A

## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).

addon-updates-reset-updates-to-automatic = Nastow wszyskie rozszyrzynia na autōmatyczno aktualizacyjo
  .accesskey = N
addon-updates-reset-updates-to-manual = Nastow wszyskie rozszyrzynia na rynczno aktualizacyjo
  .accesskey = N

## Status messages displayed when updating add-ons

addon-updates-updating = Aktualizacyjo rozszyrzyń
addon-updates-installed = Rozszyrzynia sōm zaktualizowane.
addon-updates-none-found = Żodne aktualizacyje niy sōm znodniynte
addon-updates-manual-updates-found = Pokoż dostympne aktualizacyje

## Add-on install/debug strings for page options menu

addon-install-from-file = Zainstaluj rozszyrzynie ze zbioru…
  .accesskey = I
addon-install-from-file-dialog-title = Ôbier rozszyrzynie do zainstalowanio
addon-install-from-file-filter-name = Rozszyrzynia
addon-open-about-debugging = Debuguj rozszyrzynia
  .accesskey = b

## Extension shortcut management

# This is displayed in the page options menu
addon-manage-extensions-shortcuts = Regiyruj skrōtami do rozszyrzyń
  .accesskey = R

shortcuts-no-addons = Niy mosz załōnczōnych żodnych rozszyrzyń.
shortcuts-no-commands = Te rozszyrzynia niy majōm skrōtōw:
shortcuts-input =
  .placeholder = Wkludź skrōt

shortcuts-browserAction2 = Aktywuj knefel na posku z noczyniami
shortcuts-pageAction = Aktywuj akcyjo strōny
shortcuts-sidebarAction = Przełōncz posek na rancie

shortcuts-modifier-mac = Przizwōl na Ctrl, Alt, abo ⌘
shortcuts-modifier-other = Przizwōl na Ctrl abo Alt
shortcuts-invalid = Felerno kōmbinacyjo knefli
shortcuts-letter = Wkludź litera
shortcuts-system = Niy idzie nadpisać skrōtu z aplikacyje { -brand-short-name }

# String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
shortcuts-duplicate = Stuplowany skrōt

# String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
# Variables:
#  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
shortcuts-duplicate-warning-message = { $shortcut } je używane za skrōt wiyncyj jak w jednym przipadku. Skuli stuplowanych skrōtōw mogōm sie pokozać felery fungowanio.

# String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
shortcuts-exists = Już je używany ôd rozszyrzynio { $addon }

shortcuts-card-expand-button =
  { $numberToShow ->
    [one] Pokoż { $numberToShow } wiyncyj
    [few] Pokoż { $numberToShow } wiyncyj
    *[many] Pokoż { $numberToShow } wiyncyj
  }

shortcuts-card-collapse-button = Pokoż mynij

header-back-button =
  .title = Nazod

## Recommended add-ons page

# Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
# ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
discopane-intro =
  Rozszyrzynia i motywy sōm choby aplikacyje do przeglōndarki. Ś nimi poradzisz 
  brōnić hasła, pobiyrać filmy, znojdować ôferty, szperować wrazidlate reklamy, 
  zmiyniać wyglōnd przeglōndarki i moc wiyncyj. Te małe programy sōm 
  czynsto rychtowane ôd inkszych firmōw. Sam mosz ôbiōr rozszyrzyń
  <a data-l10n-name="learn-more-trigger">rykōmyndowanych</a> ôd aplikacyje { -brand-product-name }
  za niyôbyczajne bezpieczyństwo, sprowność i funkcjōnalność.

# Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
discopane-notice-recommendations = Niykere z tych rykōmyndacyji sōm spersōnalizowane. Bazujōm na inkszych rozszyrzyniach, co mosz zainstalowane, preferyncyjach profilōw i statystykach używanio.
discopane-notice-learn-more = Przewiydz sie wiyncyj

privacy-policy = Polityka prywatności

# Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
# Variables:
#  $author (string) - The name of the add-on developer.
created-by-author = Ôd: <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
# Shows the number of daily users of the add-on.
# Variables:
#  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
user-count = Używocze: { $dailyUsers }
install-extension-button = Przidej do aplikacyje { -brand-product-name }
install-theme-button = Instaluj motyw
# The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
# the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
manage-addon-button = Regiyruj
find-more-addons = Znojdź wiyncyj rozszyrzyń

# This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
# used for screen readers.
addon-options-button =
  .aria-label = Wiyncyj ôpcyjōw

## Add-on actions

report-addon-button = Dej znać
remove-addon-button = Wyciep
# The link will always be shown after the other text.
remove-addon-disabled-button = Niy idzie wyciepnōnć. <a data-l10n-name="link">Po jakimu?</a>
disable-addon-button = Zastow
enable-addon-button = Załōncz
# This is used for the toggle on the extension card, it's a checkbox and this
# is always its label.
extension-enable-addon-button-label =
  .aria-label = Załōncz
preferences-addon-button =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Ôpcyje
    *[other] Preferyncyje
  }
details-addon-button = Informacyje…
release-notes-addon-button = Informacyje ô wydaniu:
permissions-addon-button = Zgody

extension-enabled-heading = Załōnczōne
extension-disabled-heading = Zastawiōne

theme-enabled-heading = Załōnczōne
theme-disabled-heading = Zastawiōne

plugin-enabled-heading = Załōnczōne
plugin-disabled-heading = Zastawiōne

dictionary-enabled-heading = Załōnczōne
dictionary-disabled-heading = Zastawiōne

locale-enabled-heading = Załōnczōne
locale-disabled-heading = Zastawiōne

always-activate-button = Zawdy aktywuj
never-activate-button = Nigdy niy aktywuj

addon-detail-author-label = Autōr
addon-detail-version-label = Wersyjo
addon-detail-last-updated-label = Ôstatnio aktualizowane
addon-detail-homepage-label = Dōmowo strōna
addon-detail-rating-label = Ôcyna

# Message for add-ons with a staged pending update.
install-postponed-message = Te rozszyrzynie bydzie zaktualizowane przi resztarcie aplikacyje { -brand-short-name }.
install-postponed-button = Aktualizuj teroz

# The average rating that the add-on has received.
# Variables:
#  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
five-star-rating =
  .title = Ôcyna: { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } ze 5

# This string is used to show that an add-on is disabled.
# Variables:
#  $name (string) - The name of the add-on
addon-name-disabled = { $name } (zastawiōne)

# The number of reviews that an add-on has received on AMO.
# Variables:
#  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
addon-detail-reviews-link =
  { $numberOfReviews ->
    [one] { $numberOfReviews } recynzyjo
    [few] { $numberOfReviews } recynzyje
    *[many] { $numberOfReviews } recynzyjōw
  }

## Pending uninstall message bar

# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
pending-uninstall-description = Rozszyrzynie <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon }</span> je wyciepniynte.
pending-uninstall-undo-button = Cofnij

addon-detail-updates-label = Przizwōl na autōmatyczne aktualizacyje
addon-detail-updates-radio-default = Bazowe sztalōnki
addon-detail-updates-radio-on = Załōnczōne
addon-detail-updates-radio-off = Wyłōnczōne
addon-detail-update-check-label = Badnij za aktualizacyjami
install-update-button = Aktualizuj

# This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
# badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
addon-badge-private-browsing-allowed2 =
  .title = Przizwolōne w prywatnych ôknach
  .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
addon-detail-private-browsing-help = Jak dosz zgoda, to rozszyrzynie bydzie mieć dostymp do twojij aktywności w internecie bez czas prywatnego przeglōndanio. <a data-l10n-name="learn-more">Przewiydz sie wiyncyj</a>
addon-detail-private-browsing-allow = Przizwōl
addon-detail-private-browsing-disallow = Niy zwolej

## This is the tooltip text for the recommended badges for an extension in about:addons. The
## badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.

addon-badge-recommended2 =
  .title = { -brand-product-name } rykōmynduje ino rozszyrzynia, co trzimiōm sie naszych sztandardōw bezpieczyństwa i fungowanio
  .aria-label = { addon-badge-recommended2.title }

##

available-updates-heading = Dostympne aktualizacyje
recent-updates-heading = Ôstatnie aktualizacyje

release-notes-loading = Ladowanie…
release-notes-error = Przi ladowaniu informacyji ô wydaniu pokozoł sie feler.

addon-permissions-empty = Te rozszyrzynie niy potrzebuje żodnyj zgody

recommended-extensions-heading = Rykōmyndowane rozszyrzynia
recommended-themes-heading = Rykōmyndowane motywy

# A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
# list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
recommended-theme-1 = Mosz grajfka do tworzynio? <a data-l10n-name="link">Zrychtuj swōj włosny motyw z Firefox Color.</a>

## Page headings

extension-heading = Regiyruj rozszyrzyniami
theme-heading = Regiyruj motywami
plugin-heading = Regiyruj rozszyrzyniami plugin
dictionary-heading = Regiyruj dykcjōnorzami
locale-heading = Regiyruj godkami
updates-heading = Regiyruj aktualizacyjami
discover-heading = Nastow se aplikacyjo { -brand-short-name }
shortcuts-heading = Regiyruj skrōtami do rozszyrzyń

default-heading-search-label = Znojdź wiyncyj rozszyrzyń
addons-heading-search-input =
  .placeholder = Szukej na addons.mozilla.org

addon-page-options-button =
  .title = Noczynia do wszyskich rozszyrzyń

## Detail notifications
## Variables:
##  $name (String): name of the add-on.

# Variables:
#  $version (String): application version.
details-notification-incompatible = Rozszyrzynie { $name } je niykōmpatybilne z aplikacyjōm { -brand-short-name }{ $version }.

details-notification-unsigned-and-disabled = Niy szło zweryfikować rozszyrzynio { $name } do użycio w aplikacyji { -brand-short-name }, beztōż je zastawiōne.
details-notification-unsigned-and-disabled-link = Wiyncyj informacyji

details-notification-unsigned = Niy szło zweryfikować rozszyrzynio { $name } do użycio w aplikacyji { -brand-short-name }. Używej go pozornie.
details-notification-unsigned-link = Wiyncyj informacyji

details-notification-blocked = Rozszyrzynie { $name } je zastawiōne skuli problymōw z bezpieczyństwym abo stabilnościōm.
details-notification-blocked-link = Wiyncyj informacyji

details-notification-softblocked = Wiadōmo, iże skuli rozszyrzynio { $name } sōm problymy z bezpieczyństwym abo stabilnościōm.
details-notification-softblocked-link = Wiyncyj informacyji

details-notification-gmp-pending = Rozszyrzynie { $name } chned bydzie zainstalowane.