dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 14:05:06 +0200
changeset 863 8dd7f2ab0eb481c115c6bc71f69eea434e4f9043
parent 796 d5517b5c9b1cd3d1281ccbd0e58772bfbe54c38e
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Czytaczka ekranu je sztartniynto
screenReaderStopped = Czytaczka ekranu je sztopniynto

# Roles
menubar    =    posek myni
scrollbar   =    zwyrtany posek
grip      =    grif
alert     =    upozorniynie
menupopup   =    wyskakujōnce myni
document    =    dokumynt
pane      =    panel
dialog     =    dialog
separator   =    separatōr
toolbar    =    posek z noczyniami
statusbar   =    posek statusu
table     =    tabula
columnheader  =    nogōwek kolumny
rowheader   =    nogōwek raje
column     =    kolumna
row      =    raja
cell      =    komōrka
link      =    link
list      =    wykoz
listitem    =    elymynt z wykazu
outline    =    ôrganizacyjo
outlineitem  =    elymynt z ôrganizacyje
pagetab    =    karta
propertypage  =    strōna włosności
graphic    =    grafika
switch     =    szalter
pushbutton   =    knefel
checkbutton  =    knefel zaznaczanio
radiobutton  =    knefel wyboru
combobox    =    pole kōmbinacyje
progressbar  =    posek postympu
slider     =    przewijok
spinbutton   =    knefel zwyrtki
diagram    =    diagram
animation   =    animacyjo
equation    =    rōwnanie
buttonmenu   =    myni knefli
whitespace   =    bioły plac
pagetablist  =    wykoz z kartami
canvas     =    canvas
checkmenuitem =    elymynt myni z zaznaczyniym
passwordtext  =    tekst hasła
radiomenuitem =    elymynt z knefli wyboru
textcontainer =    tekstowy kastlik
togglebutton  =    knefel szaltrowanio
treetable   =    strōmowo tabula
header     =    nogōwek
footer     =    stopka
paragraph   =    akapit
entry     =    wpis
caption    =    podpis
heading    =    nogōwek
section    =    sekcyjo
form      =    formular
comboboxlist  =    wykoz z polami kōmbinacyje
comboboxoption =    ôpcyjo pola kōmbinacyje
imagemap    =    ôbrozkowo mapa
listboxoption =    ôpcyjo
listbox    =    pole na wykazie
flatequation  =    plaskate rōwnanie
gridcell    =    kōmōrka krotki
note      =    zapiska
figure     =    kryślōnek
definitionlist =    wykoz z definicyjami
term      =    wyraz
definition   =    definicyjo

mathmltable       = matymatyczno tabula
mathmlcell        = kōmōrka
mathmlenclosed      = na zawarciu
mathmlfraction      = ułōmek
mathmlfractionwithoutbar = ułōmek bez kryski
mathmlroot        = piyrwiostek
mathmlscripted      = scripted
mathmlsquareroot     = kwadratowy piyrwiostek

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    plac na tekst

base      =    baza
close-fence  =    klamra do zawarcio
denominator  =    mianownik
numerator   =    liczebnik
open-fence   =    klamra do ôtwarcio
overscript   =    transkrypcyjo
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    piyrwiostkowy indeks
subscript   =    subscript
superscript  =    superscript
underscript  =    underscript

# Text input types
textInputType_date  =    data
textInputType_email =    email
textInputType_search =    szukanie
textInputType_tel  =    telefōn
textInputType_url  =    Adresa URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    nogōwek poziōm %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Piyrszy elymynt
listEnd    =    Ôstatni elymynt
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 elymynt;#1 elymynta;#1 elymyntōw

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S ze %2$S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    dopōłniynie
contentinfo  =    informacyje ô zawartości
main      =    głōwno
navigation   =    nawigacyjo
search     =    szukanie
region     =    regiōn

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = z 1 kolumnōm;z #1 kolumnami;z #1 kolumnami
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = i 1 rajōm;i #1 rajami;i #1 rajami

# table or grid cell information
columnInfo = Kolumna %S
rowInfo = Raja %S
spansColumns = ôchytuje %S kolumn(y)
spansRows = ôchytuje %S raje(ōw)

# Invoked actions
jumpAction   =   przeskoczōne
pressAction  =   prziciśniynte
checkAction  =   zaznaczōne
uncheckAction =   niyzaznaczōne
onAction    =   załōnczōne
offAction   =   wyłōnczōne
selectAction  =   ôbrane
unselectAction =   niyôbrane
openAction   =   ôtwarte
closeAction  =   zawarte
switchAction  =   przełōnczōne
clickAction  =   klikniynte
collapseAction =   swiniynte
expandAction  =   rozszyrzōne
activateAction =   aktywowane
cycleAction  =   zwyrtniynte

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   skryte

# Tab states
tabLoading   =   ladowanie
tabLoaded   =   zaladowane
tabNew     =   nowo karta
tabLoadStopped =   ladowanie sztopniynte
tabReload   =   przeladowanie

# Object states
stateChecked   =  zaznaczōne
stateOn     =  załōnczōne
stateNotChecked =  niyzaznaczōne
stateOff     =  wyłōnczōne
statePressed   =  prziciśniynte
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  rozszyrzōny
stateCollapsed  =  swiniynte
stateUnavailable =  niydostympne
stateReadonly  =  ino do czytanio
stateRequired  =  potrzebne
stateTraversed  =  nawiydzōne
stateHasPopup  =  mo wyskakujōnce ôkno
stateSelected  =  ôbrane

# App modes
editingMode  =   edytowanie
navigationMode =   nawigacyjo

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Bazowo
quicknav_Anchor   = Ankry
quicknav_Button   = Knefle
quicknav_Combobox  = Pola kōmbinacyje
quicknav_Landmark  = Pōnkty do wyznowanio
quicknav_Entry    = Wkludzynia
quicknav_FormElement = Elymynta formulara
quicknav_Graphic   = Ôbrozki
quicknav_Heading   = Nogōwki
quicknav_ListItem  = Elymynta z wykazu
quicknav_Link    = Linki
quicknav_List    = Wykazy
quicknav_PageTab   = Karty strōny
quicknav_RadioButton = Knefle wyboru
quicknav_Separator  = Separatory
quicknav_Table    = Tabule
quicknav_Checkbox  = Pola do zaznaczanio

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = duge dzielynie
notation-actuarial     = actuarial
notation-phasorangle    = phasor angle
notation-radical      = piyrwiostek
notation-box        = box
notation-roundedbox     = kolity box
notation-circle       = kōłko
notation-left        = w lewo
notation-right       = w prawo
notation-top        = na wiyrchu
notation-bottom       = na spodku
notation-updiagonalstrike  = szago linia ku wiyrchowi
notation-downdiagonalstrike = szago linia ku spodkowi
notation-verticalstrike   = piōnowo linia
notation-horizontalstrike  = poziōmo linia
notation-updiagonalarrow  = szagi fajlik ku wiyrchowi
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    posek myni
scrollbarAbbr   =    zwyrtany posek
gripAbbr      =    grif
alertAbbr     =    upozorniynie
menupopupAbbr   =    wyskakujōnce myni
documentAbbr    =    dokumynt
paneAbbr      =    panel
dialogAbbr     =    dialog
separatorAbbr   =    separatōr
toolbarAbbr    =    posek z noczyniami
statusbarAbbr   =    posek statusu
tableAbbr     =    tab
columnheaderAbbr  =    nogōwek kolumny
rowheaderAbbr   =    nogōwek raje
columnAbbr     =    kolumna
rowAbbr      =    raja
cellAbbr      =    kōmōrka
linkAbbr      =    link
listAbbr      =    wykoz
listitemAbbr    =    elymynt z wykazu
outlineAbbr    =    ôrganizacyjo
outlineitemAbbr  =    elymynt z ôrganizacyje
pagetabAbbr    =    karta
propertypageAbbr  =    strōna włosności
graphicAbbr    =    grafika
pushbuttonAbbr   =    knefel
checkbuttonAbbr  =    knefel zaznaczanio
radiobuttonAbbr  =    knefel wyboru
comboboxAbbr    =    pole kōmbinacyje
progressbarAbbr  =    posek postympu
sliderAbbr     =    przewijok
spinbuttonAbbr   =    knefel zwyrtki
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    animacyjo
equationAbbr    =    rōwnanie
buttonmenuAbbr   =    myni knefli
whitespaceAbbr   =    bioły plac
pagetablistAbbr  =    wykoz z kartami
canvasAbbr     =    canvas
checkmenuitemAbbr =    elymynt myni z zaznaczyniym
passwordtextAbbr  =    hasło
radiomenuitemAbbr =    elymynt z knefli wyboru
textcontainerAbbr =    tekstowy kastlik
togglebuttonAbbr  =    knefel szaltrowanio
treetableAbbr   =    strōmowo tabula
headerAbbr     =    nogōwek
footerAbbr     =    stopka
paragraphAbbr   =    akapit
entryAbbr     =    wpis
captionAbbr    =    podpis
headingAbbr    =    nogōwek
sectionAbbr    =    sekcyjo
formAbbr      =    formular
comboboxlistAbbr  =    wykoz z polami kōmbinacyje
comboboxoptionAbbr =    ôpcyjo pola kōmbinacyje
imagemapAbbr    =    mapaôbr
listboxoptionAbbr =    ôpcyjo
listboxAbbr    =    pole na wykazie
flatequationAbbr  =    plaskate rōwnanie
gridcellAbbr    =    kōmōrka krotki
noteAbbr      =    zapiska
figureAbbr     =    kryśl
definitionlistAbbr =    wykoz z definicyjami
termAbbr      =    wyraz
definitionAbbr   =    definicyjo
textareaAbbr    =    plactxt

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = na zawarciu
mathmltableAbbr       = tab
mathmlcellAbbr        = kōmōrka
mathmlfractionAbbr      = ułōmek
mathmlfractionwithoutbarAbbr = ułōmek bez kryski
mathmlrootAbbr        = piyrwiostek
mathmlscriptedAbbr      = scripted
mathmlsquarerootAbbr     = kwadr.piyrw.

baseAbbr      = baza
close-fenceAbbr  = zawrzij
denominatorAbbr  = mian
numeratorAbbr   = licz
open-fenceAbbr   = ôdewrzij
overscriptAbbr   = nad
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = indeks
subscriptAbbr   = sub
superscriptAbbr  = sup
underscriptAbbr  = pod

notation-longdivAbbr      = dugedziel
notation-actuarialAbbr     = act
notation-phasorangleAbbr    = phasang
notation-radicalAbbr      = piyrw.
notation-boxAbbr        = box
notation-roundedboxAbbr     = kolbox
notation-circleAbbr       = kōłko
notation-leftAbbr        = lew
notation-rightAbbr       = pr
notation-topAbbr        = wiyrch
notation-bottomAbbr       = spod
notation-updiagonalstrikeAbbr  = szagowiyr
notation-downdiagonalstrikeAbbr = szagospod
notation-verticalstrikeAbbr   = piōn.
notation-horizontalstrikeAbbr  = poz.
notation-updiagonalarrowAbbr  = szagifajl
notation-madruwbAbbr      = madruwb