browser/chrome/overrides/appstrings.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:56:28 +0200
changeset 858 211acc446153fcb52f54492295483a2b10fab0ba
parent 857 cac0d766ef0494daf57b6aea06d4fc6c4aba1b94
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

malformedURI2=Badnij, jeźli adresa URL je dobro, i sprōbuj zaś.
fileNotFound=Firefox niy poradziōł znojś zbioru %S.
fileAccessDenied=Niy idzie ôdczytać zbioru na %S.
dnsNotFound2=Niy szło sie połōnczyć ze serwerym na %S.
unknownProtocolFound=Firefox niy poradzi ôdewrzić tyj adresy, bo jedyn z protokołōw (%S) niy ma skuplowany ze żodnym programym abo niy śmiy być w tym kōntekście.
connectionFailure=Firefox niy poradzi nawiōnzać połōnczynio ze serwerym %S.
netInterrupt=Połōnczynie ze serwerym %S stargało sie przi ladowaniu strōny.
netTimeout=Serwer %S za dugo niy ôdpowiado.
redirectLoop=Firefox zmiarkowoł, iże serwer przekerowuje prośba tak, iże niy pōdzie jij ukōńczyć.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don’t translate "%S"
confirmRepostPrompt=Coby pokozać ta strōna, %S musi posłać informacyjo, co bydzie powtorzać kożdo przōdzij przekludzōno akcyjo (bez przikłod wyszukowanie abo przituplowanie rozkazu).
resendButton.label=Poślij zaś
unknownSocketType=Firefox niy wiy, jak sie kōmunikować z tym serwerym.
netReset=Połōnczynie z serwerym było wynulowane przi ladowaniu strōny.
notCached=Tyn dokumynt niy ma już dostympny.
netOffline=Firefox je prawie we trybie offline, bez to niy idzie przeglōndać neca.
isprinting=Niy idzie zmoynić dokumyntu, jak sie durkuje abo je we podglōndzie durkowanio.
deniedPortAccess=Ta adresa używo necowego portu, co normalnie niy ma używany do przeglōndanio neca. Do twojich ôchrōny Firefox skasowoł ta prośba.
proxyResolveFailure=Firefox je tak nasztalowany, coby używać serwera proxy, kerego niy idzie znojść.
proxyConnectFailure=Firefox je tak nasztalowany, coby używać serwera proxy, kery ôdkozuje połōnczynia.
contentEncodingError=Niy idzie pokozać strōny, kero prōbujesz ôboczyć, bo używo złego abo niyôbsugowanego spusobu kōmpresyje.
unsafeContentType=Niy idzie pokozać strōny, kero prōbujesz ôboczyć, bo mo typ zbioru, co może być niybezpiecznie ôdewrzić. Dej znać ô tym problymie posiedzicielōm strōny.
externalProtocolTitle=Prośba ô zewnyntrzy protokōł
externalProtocolPrompt=Coby ôbsużyć link „%1$S:”, trza sztartnōńć zewnyntrzno aplikacyjo. \n\n\nProszōny link:\n\n%2$S\n\nAplikacyjo: %3$S\n\n\nJak ta prośba pokozała sie niyspodziywanie, może to być prōba użycio słabości w tyj aplikacyji. Ôdciepuj te prośby, jak żeś niy ma zicher, jeźli ta prośba niy ma ôszydno.\n
#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
externalProtocolUnknown=<Niypoznano>
externalProtocolChkMsg=Spamiyntej tyn wybōr do wszyskich linkōw tyj zorty.
externalProtocolLaunchBtn=Sztartnij aplikacyjo
malwareBlocked=Strōna %S była zgłoszōno za napasztliwo i je zaszperowano pudug twojich preferyncyji bezpieczyństwa.
harmfulBlocked=Strōna %S była zgłoszōno za potyncjalnie szkodliwo i je zaszperowano pudug twojich preferyncyji bezpieczyństwa.
unwantedBlocked=Strōna %S była zgłoszōno za dowanie nioychcianego softwaru i je zaszperowano pudug twojich preferyncyji bezpieczyństwa.
deceptiveBlocked=Ta strōna %S była zgłoszōno za ôszyda i je zaszperowano pudug twojich preferyncyji bezpieczyństwa.
cspBlocked=Ta strōna mo polityka bezpieczyństwa, kero niy dowo sie jij tak zaladować.
xfoBlocked=Ta strōna mo polityka X-Frame-Options, kero niy dowo sie jij zaladować w tym kōntekście.
corruptedContentErrorv2=Strōna %S miała takie złōmanie necowego protokołu, kerego niy idzie naprawić.
## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
sslv3Used=Firefox niy dowo gwarancyje bezpieczyństwa twojich danych, bo serwer %S używo SSLv3, felernego protokołu bezpieczyństwa.
inadequateSecurityError=Serwer prōbowoł dogodać niyadekwatny poziōm bezpieczyństwa.
blockedByPolicy=Twoja ôrganizacyjo zaszperowała dostymp do tyj strōny.
networkProtocolError=Firefox mioł złōmanie necowego protokołu, kerego niy idzie naprawić.