browser/browser/preferences/permissions.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 16 Mar 2023 13:19:56 +0100
changeset 928 8751379ec1d64d1916468fd660d7f29daba725f1
parent 899 380673f7f65e3dcd734695885ea1dd2652b11e1c
permissions -rw-r--r--
Remove Rally brands from toolkit brandings.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

permissions-window =
  .title = Wyjōntki
  .style = width: 45em

permissions-window2 =
  .title = Wyjōntki
  .style = min-width: 45em

permissions-close-key =
  .key = w

permissions-address = Adresa strōny
  .accesskey = d

permissions-block =
  .label = Szperuj
  .accesskey = S

permissions-session =
  .label = Przizwōl na ta sesyjo
  .accesskey = P

permissions-allow =
  .label = Przizwōl
  .accesskey = z

permissions-button-off =
  .label = Wyłōncz
  .accesskey = W

permissions-button-off-temporarily =
  .label = Wyłōncz czasowo
  .accesskey = W

permissions-site-name =
  .label = Strōna

permissions-status =
  .label = Status

permissions-remove =
  .label = Wyciep strōna
  .accesskey = W

permissions-remove-all =
  .label = Wyciep wszyskie strōny
  .accesskey = e

permission-dialog =
  .buttonlabelaccept = Spamiyntej zmiany
  .buttonaccesskeyaccept = S

permissions-autoplay-menu = Bazowe do wszyskich strōn:

permissions-searchbox =
  .placeholder = Szukej

permissions-capabilities-autoplay-allow =
  .label = Zgoda na klang i video
permissions-capabilities-autoplay-block =
  .label = Szperuj klang
permissions-capabilities-autoplay-blockall =
  .label = Szperuj klang i video

permissions-capabilities-allow =
  .label = Przizwōl
permissions-capabilities-block =
  .label = Szperuj
permissions-capabilities-prompt =
  .label = Zawdy sie pytej

permissions-capabilities-listitem-allow =
  .value = Przizwōl
permissions-capabilities-listitem-block =
  .value = Szperuj
permissions-capabilities-listitem-allow-session =
  .value = Przizwōl na ta sesyjo

permissions-capabilities-listitem-off =
  .value = Wyłōnczōne
permissions-capabilities-listitem-off-temporarily =
  .value = Czasowo wyłōnczōne

## Invalid Hostname Dialog

permissions-invalid-uri-title = Wkludzōne miano serwera je złe
permissions-invalid-uri-label = Wkludź dobre miano serwera

## Exceptions - Tracking Protection

permissions-exceptions-etp-window =
  .title = Rozszyrzōno ôchrōna ôd śledzynio - wyjōntki
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-etp-window2 =
  .title = Rozszyrzōno ôchrōna ôd śledzynio - wyjōntki
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-etp-desc = Ôchrōna na tych strōnach je wyłōnczōno.

## Exceptions - Cookies

permissions-exceptions-cookie-window =
  .title = Cookies i dane strōn - wyjōntki
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-cookie-window2 =
  .title = Cookies i dane strōn - wyjōntki
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-cookie-desc = Możesz pedzieć, kere strōny śmiōm abo niy śmiōm używać cookies i danych strōn. Wkludź akuratno adresa strōny, na keryj chcesz tym regiyrować, a potym kliknij: Szperuj, Przizwōl na ta sesyjo abo Przizwōl.

## Exceptions - HTTPS-Only Mode

permissions-exceptions-https-only-window =
  .title = Wyjōntki - tryb HTTPS-Only
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-https-only-window2 =
  .title = Wyjōntki - tryb HTTPS-Only
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-https-only-desc = Możesz wyłōnczyć tryb Ino-HTTPS do niykerych strōn. { -brand-short-name } niy bydzie prōbowoł zmiynić połōnczynio ś nimi na bezpieczne HTTPS. Wyjōntki niy tykajōm sie prywatnych ôkiyn.

## Exceptions - Pop-ups

permissions-exceptions-popup-window =
  .title = Strōny ze zgodōm na wyskakujōnce ôkna
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-popup-window2 =
  .title = Strōny ze zgodōm na wyskakujōnce ôkna
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-popup-desc = Możesz pedzieć, kere strōny śmiōm ôtwiyrać wyskakujōnce ôkna. Wkludź akuratno adresa strōny, keryj chcesz na to przizwolić, a potym kliknij: Przizwōl.

## Exceptions - Saved Logins

permissions-exceptions-saved-logins-window =
  .title = Spamiyntane dane logowanio - wyjōntki
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-saved-logins-window2 =
  .title = Spamiyntane dane logowanio - wyjōntki
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-saved-logins-desc = Dane logowanio do tych strōn niy bydōm spamiyntowane

## Exceptions - Add-ons

permissions-exceptions-addons-window =
  .title = Strōny ze zgodōm na insztalowanie rozszyrzyń
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-addons-window2 =
  .title = Strōny ze zgodōm na insztalowanie rozszyrzyń
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-addons-desc = Możesz pedzieć, kere strōny śmiōm insztalować rozszyrzynia. Wkludź akuratno adresa strōny, keryj chcesz na to przizwolić, a potym kliknij: Przizwōl.

## Site Permissions - Autoplay

permissions-site-autoplay-window =
  .title = Autopuszczanie - nasztalowania
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-autoplay-window2 =
  .title = Autopuszczanie - nasztalowania
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-autoplay-desc = Możesz sam regiyrować, kere strōny majōm być za wyjōntki ôd twojich nasztalowań autōmatycznego puszczanio mydyjōw.

## Site Permissions - Notifications

permissions-site-notification-window =
  .title = Zgoda na powiadōmiynia - nasztalowania
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-notification-window2 =
  .title = Zgoda na powiadōmiynia - nasztalowania
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-notification-desc = Te strōny poprosiyły ô zgoda na posyłanie ci powiadōmiyń. Możesz pedzieć, kerym strōnōm na to prziwolosz. Możesz tyż zaszperować nowe prośby ô ta zgoda.
permissions-site-notification-disable-label =
  .label = Szperuj nowe prośby ô zgoda na posyłanie powiadōmiyń
permissions-site-notification-disable-desc = Skuli tego strōny, co ich niy ma na wykazie, niy bydōm mogły prosić ô zgoda na posyłanie pōwiadōmiyń. Przi zaszperowanych powiadōmiyniach niykere funkcyje strōn mogōm niy fungować dobrze.

## Site Permissions - Location

permissions-site-location-window =
  .title = Zgoda na informowanie ô placu - nasztalowania
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-location-window2 =
  .title = Zgoda na informowanie ô placu - nasztalowania
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-location-desc = Te strōny poprosiyły ô zgoda na informowanie ich ô tym, kaj żeś je. Możesz pedzieć, kerym strōnōm na to prziwolosz. Możesz tyż zaszperować nowe prośby ô ta zgoda.
permissions-site-location-disable-label =
  .label = Szperuj nowe prośby ô zgoda na informowanie ô twojim placu
permissions-site-location-disable-desc = Skuli tego strōny, co ich niy ma na wykazie, niy bydōm mogły prosić ô zgoda na informowanie ich ô tym, kaj żeś je. Przi zaszperowanym dostympie do informacyji ô twojim placu niykere funkcyje strōn mogōm niy fungować dobrze.

## Site Permissions - Virtual Reality

permissions-site-xr-window =
  .title = Zgoda na Wirtualno Ryalność - nasztalowania
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-xr-window2 =
  .title = Zgoda na Wirtualno Ryalność - nasztalowania
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-xr-desc = Te strōny poprosiyły ô zgoda na dostymp do twoich maszin z wirtualnōm ryalnościōm. Możesz pedzieć, kerym strōnōm na to prziwolosz. Możesz tyż zaszperować nowe prośby ô ta zgoda.
permissions-site-xr-disable-label =
  .label = Szperuj nowe prośby ô zgoda na dostymp do maszin z wirtualnōm ryalnościōm
permissions-site-xr-disable-desc = Skuli tego strōny, co ich niy ma na wykazie, niy bydōm mogły prosić ô zgoda na dostymp do twojich maszin z wirtualnōm ryalnościōm. Przi zaszperowanym dostympie do tych maszin niykere funkcyje strōn mogōm niy fungować dobrze.

## Site Permissions - Camera

permissions-site-camera-window =
  .title = Zgoda na kamera - nasztalowania
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-camera-window2 =
  .title = Zgoda na kamera - nasztalowania
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-camera-desc = Te strōny poprosiyły ô zgoda na dostymp do twojij kamery. Możesz pedzieć, kerym strōnōm na to prziwolosz. Możesz tyż zaszperować nowe prośby ô ta zgoda.
permissions-site-camera-disable-label =
  .label = Szperuj nowe prośby ô zgoda na dostymp do twojij kamery
permissions-site-camera-disable-desc = Skuli tego strōny, co ich niy ma na wykazie, niy bydōm mogły prosić ô zgoda na dostymp do twojij kamery. Przi zaszperowanym dostympie do kamery niykere funkcyje strōn mogōm niy fungować dobrze.

## Site Permissions - Microphone

permissions-site-microphone-window =
  .title = Zgoda na mikrofōn - nasztalowania
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-microphone-window2 =
  .title = Zgoda na mikrofōn - nasztalowania
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-microphone-desc = Te strōny poprosiyły ô zgoda na dostymp do twojigo mikrofōnu. Możesz pedzieć, kerym strōnōm na to prziwolosz. Możesz tyż zaszperować nowe prośby ô ta zgoda.
permissions-site-microphone-disable-label =
  .label = Szperuj nowe prośby ô zgoda na dostymp do twojigo mikrofōnu
permissions-site-microphone-disable-desc = Skuli tego strōny, co ich niy ma na wykazie, niy bydōm mogły prosić ô zgoda na dostymp do twojigo mikrofōnu. Przi zaszperowanym dostympie do mikrofōnu niykere funkcyje strōn mogōm niy fungować dobrze.