extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Mon, 14 Oct 2019 15:35:07 +0000
changeset 4865 5fa51417811f07b30cf4f1305e3c872524aeb0eb
parent 3512 4ee5df7d1322cdd6708d5eaa52882076beeb060a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Thunderbird Localization authors: - Andreas Pettersson <az@kth.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

### Notes for localizers ###
#
# The following version number is the "localisation version number", and MUST
# match the locale.version in the original locale this is based on. In other
# words, if the locale.version in two files is the same, both files MUST have
# exactly the same list of locale strings.
#
# If you always start with an en-US locale, and replace all strings, you can
# leave this value alone. If you update your locale file based on changes in
# the en-US locale, please remember to always update this in your locale to
# match en-US when you're done.
#
# locale.error is the message is the message displayed to the user if the
# locale version number does not match what ChatZilla is expecting, and will
# have the the following replacements:
#
#  %1$S  ChatZilla version (e.g. "0.9.69").
#  %2$S  Expected locale version (e.g. "0.9.69").
#  %3$S  Locale being loaded (e.g. "fr-FR").
#  %4$S  Actual locale version being (e.g. "0.9.68.2").
#
# In the example above, the user would be using ChatZilla 0.9.69, which
# expects a locale version of 0.9.69. It tried to use the fr-FR locale,
# but found it was only version 0.9.68.3.
#
# Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
#    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
#    expected locale version will stay the same. This is to make using
#    localisations between versions easier.
#
### End of notes ###

locale.version = 0.9.92
locale.error = Du använder ChatZilla %1$S, som kräver den lokala versionen %2$S. Den aktuella lokalen, %3$S, är version %4$S, och därför kan det bli problem att köra ChatZilla.\n\nDet rekommenderas starkt att du uppdaterar eller tar bort den aktuella lokala versionen av ChatZilla.
locale.authors = XXX REPLACE THIS VALUE WITH A SEMICOLON-SEPARATED LIST OF NAMES FOR YOUR LOCALIZATION TEAM XXX

# Misc

unknown=<okänt>
none=<inget>
na=<ej/tillg>

# util.js

msg.alert  = Information
msg.prompt = Fråga
msg.confirm = Bekräfta

# command.js

### Notes for localizers ###
#
# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help,
# parameters and any UI labels. For the command to continue to function, the
# *.params entries MUST NOT BE CHANGED. Hopefully in the future you will be
# able to localize these items as well.
#
### DO NOT LOCALIZE THE *.params STRINGS ###
#
# Note also that, for every command, an accesskey may be specified:
#  EITHER by prefixing the desired accesskey with "&" in the .label string,
#  OR   by specifying a .accesskey string, which is useful if the desired
#     accesskey does not occur in the label.
#
# The following are therefore equivalent:
#  cmd.foo.label = &Foo
# and
#  cmd.foo.label = Foo
#  cmd.foo.accesskey = F
#
#
# All localised strings may contain certain entities for branding purposes.
# The three standard brand entities (brandShortName, brandFullName, vendorName)
# can all be used like this:
#   foo.bar = Some text used in &brandFullName;!
#
### End of notes ###

cmd.about.label = Om ChatZilla
cmd.about.help = Visa information om denna version av ChatZilla.

cmd.alias.params = [<alias-name> [<command-list>]]
cmd.alias.help  = Definierar <alias-name> som ett alias för den av semikolon (';') avdelade lista av kommandon som ges i <command-list>. Om <command-list> är ett minustecken ('-') kommer aliaset att tas bort; om den är utelämnad kommer aliaset att visas. Om <alias-name> inte anges så visas alla alias.

cmd.attach.params = <irc-url>
cmd.attach.help  = Ansluter till den IRC URL som ges av <irc-url>. Om du redan är ansluten så kommer vyn för <irc-url> att aktiveras. Om denna vy har tagits bort återskapas den. Du kan utelämna irc://-delen av <irc-url>. Till exempel: /attach moznet, /attach moznet/chatzilla, och /attach irc.mozilla.org/mozbot,isnick.

cmd.away.label = Borta (standard)
cmd.away.format = Borta ($reason)
cmd.away.params = [<reason>]
cmd.away.help  = Om <reason> anges sätts du i läge "borta" med det meddelande som givits. Utan <reason>, sätts du som "borta" med ett standardmeddelande.

cmd.back.label = Tillbaka
cmd.back.params =
cmd.back.help  = Sätter dig som tillbaka.

cmd.ban.label = Bannlys
cmd.ban.format = Bannlys från $channelName
cmd.ban.params = [<nickname>]
cmd.ban.help  = Bannlyser en enskild användare, eller en grupp av användare, från aktuell kanal. En användares nickname kan anges, eller så kan en giltig värdmask användas.

cmd.cancel.help = Avbryter ett /attach eller /server kommando som utförs. Använd /cancel när ChatZilla upprepade gånger försöker ansluta till ett nätverk som inte svarar, för att tala om för ChatZilla att ge upp innan det vanliga antalet försök har utförts.

cmd.ceip.label = &Program för kundupplevelsens förbättring
cmd.ceip.params = [<state>]
cmd.ceip.help  = Om argument saknas öppnas valalternativdialogen för programmet för kundupplevelsens förbättring (CEIP). Om <state> tillhandahålls och är |true|, |on|, |yes| eller |1|, kommer alla CEIP-valalternativ att aktiveras. Värdena |false|, |off|, |no| och |0| kommer att inaktivera alla CEIP-valalternativ.

cmd.charset.params = [<new-charset>]
cmd.charset.help  = Väljer teckenkodning för den nuvarande vyn som <new-charset>. Om <new-charset> inte anges så visas den nuvarande teckenkodningens namn.

cmd.channel-motif.params = [<motif> [<channel>]]
cmd.channel-motif.help  = Välj vilken CSS-fil som används för meddelande-fliken för en kanal. <motif> kan vara en URL till en .css-fil eller något av snabbvalen "default", "light", och "dark". Om <motif> är ett minustecken ('-') så återställs stilen till den som gäller nätverket. Om <channel> inte anges så antas att den aktuella kanalen menas. För mer information om hur du kan ändra stil på d ChatZilla, se ChatZillas webbplats <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> (på engelska). Se även |motif|.

cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<channel>]]]]
cmd.channel-pref.help  = Ställer in det nya värdet <pref-value> på inställningen <pref-name> när det gäller kanalen <channel>. Om <pref-value> inte anges så visas istället det nuvarande värdet på <pref-name>. Om både <pref-name> och <pref-value> utelämnas så visas istället alla inställningar. Om <delete-pref> anges som |true|, |on|, |yes|, eller |1|, eller om <pref-value> börjar med ett minustecken ('-'), så återställs inställningen till sitt förval. Om <channel> utelämnas så antas den aktuella kanalen menas.

cmd.clear-view.label = R&ensa flik
cmd.clear-view.params = [<view>]
cmd.clear-view.help = Rensar den aktiva fliken, vilket tar bort *allt* innehåll.
cmd.clear-view.key = accel L

cmd.client.help = Välj ''*klient*'' som aktiv vy. Om vyn ''*klient*'' har stängts så återskapas den.

cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
cmd.cmd-docommand.help  =

cmd.cmd-undo.label = &Ångra
cmd.cmd-undo.key  = accel Z
cmd.cmd-undo.params =
cmd.cmd-undo.help  = Ångrar den senaste textändring som gjordes i textrutan.

cmd.cmd-redo.label = &Gör om
cmd.cmd-redo.key  = accel Y
cmd.cmd-redo.params =
cmd.cmd-redo.help  = Gör om den senaste textändring som gjordes i textrutan och som du ångrade.

cmd.cmd-cut.label = &Klipp ut
cmd.cmd-cut.key  = accel X
cmd.cmd-cut.params =
cmd.cmd-cut.help  = Kopierar den markerade texten till Urklipp, och tar bort den från källan.

cmd.cmd-copy.label = K&opiera
cmd.cmd-copy.key  = accel C
cmd.cmd-copy.params =
cmd.cmd-copy.help  = Kopierar den markerade texten till Urklipp.

cmd.cmd-paste.label = K&listra in
cmd.cmd-paste.key  = accel V
cmd.cmd-paste.params =
cmd.cmd-paste.help  = Klistrar in innehållet från Urklipp.

cmd.cmd-delete.label = &Ta bort
cmd.cmd-delete.key  = VK_DELETE
cmd.cmd-delete.params =
cmd.cmd-delete.help  = Tar bort aktuell markering.

cmd.cmd-selectall.label = &Markera allt
cmd.cmd-selectall.key  = accel A
cmd.cmd-selectall.params =
cmd.cmd-selectall.help  = Välj alla rader i den aktiva vyn.

cmd.cmd-copy-link-url.label = Kopiera länkadress
cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
cmd.cmd-copy-link-url.help  = Kopierar adressen som den aktiva länken pekar ut till Urklipp.

cmd.cmd-mozilla-prefs.label = &Inställningar för &brandShortName;…
cmd.cmd-mozilla-prefs.params =
cmd.cmd-mozilla-prefs.help  =

cmd.cmd-prefs.label = &Inställningar…
cmd.cmd-prefs.params =
cmd.cmd-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-prefs.label = Inställningar för ChatZilla…
cmd.cmd-chatzilla-prefs.params =
cmd.cmd-chatzilla-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-opts.label = &Alternativ…
cmd.cmd-chatzilla-opts.params =
cmd.cmd-chatzilla-opts.help  =

cmd.commands.params = [<pattern>]
cmd.commands.help  = Visar alla kommandonamn som passar <pattern>. Om inget mönster anges i <pattern> visas alla kommandonamn.

cmd.create-tab-for-view.params = <view>
cmd.create-tab-for-view.help  =

cmd.custom-away.label = Borta (egen)…
cmd.custom-away.help  = Frågar efter ett eget "borta"-meddelande och sätter dig sedan som "borta" med det. Använd kommandot |/away| för att ange ett "borta"-meddelande som en del av kommandot.

cmd.sync-font.help   = Uppdaterar alla vyer till nu aktuella teckensnitt.
cmd.sync-header.help  = Uppdaterar alla vyer till nu aktuella rubrikinställningar.
cmd.sync-log.help    = Uppdaterar alla vyer till nu aktuella loggningsinställningar.
cmd.sync-motif.help   = Uppdaterar alla vyer till nu aktuella stilinställningar.
cmd.sync-timestamp.help = Uppdaterar alla vyer till nu aktuella inställningar för visning av tidsangivelser.
cmd.sync-window.help  = Uppdaterar alla vyer till nu aktuella inställningar för fönster.

cmd.ctcp.params = <target> <code> [<params>]
cmd.ctcp.help  = Skickar CTCP-koden <code> till mottagaren <target> (en användare eller kanal). Om <params> anges skickas även dessa med.

cmd.default-charset.params = [<new-charset>]
cmd.default-charset.help  = Väljer <new-charset> som nytt globalt förval för teckenkodning. Om <new-charset> utelämnas så visas istället det aktuella globala förvalet för teckenkodning.

cmd.delayed.params = <delay> <rest>
cmd.delayed.help  = Kör kommandot angivet i |rest| efter |delay| sekunder.
 
cmd.describe.params = <target> <action>
cmd.describe.help  = Utför en 'åtgärd' hos mottagaren |target|, antingen en kanal eller användare.

cmd.dcc-accept.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-accept.help  = Accepterar ett inkommande förslag om DCC-chatt eller skicka-erbjudande. Om ett |nickname| inte är angivet kommer det senast mottagna erbjudandet att accepteras (av säkerhetsskäl fungerar inte detta de första 10 sekunderna efter att erbjudandet mottagits).

cmd.dcc-accept-list.params =
cmd.dcc-accept-list.help  = Visar DCC auto-acceptlista för det aktuella nätverket.

cmd.dcc-accept-list-add.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-add.help  = Lägg till någon till din DCC auto-acceptlista för det aktuella nätverket.

cmd.dcc-accept-list-remove.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-remove.help  = Ta bort någon från din DCC auto-acceptlista för det aktuella nätverket.

cmd.dcc-chat.params = [<nickname>]
cmd.dcc-chat.help  = Skickar ett förslag om DCC-chatt till |nickname| på aktuell server. På en privat samtalsflik kan |nickname| utelämnas för att skicka förslaget till den flikens användare.
cmd.dcc-chat.label = Direkt chatt

cmd.dcc-close.format = Koppla ner från $userName
cmd.dcc-close.label = Koppla &ner
cmd.dcc-close.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-close.help  = Stänger en existerande DCC-anslutning. |nickname| kan utelämnas om detta körs från en DCC-vy, i så fall kommer den vyns DCC-anslutning att stängas. |type| och |file| kan behövas för att identifiera anslutningen.

cmd.dcc-decline.params = [<nickname>]
cmd.dcc-decline.help  = Avslår ett inkommande förslag om DCC-chatt eller skicka-erbjudande. Om ett |nickname| inte är angivet kommer det senast mottagna erbjudandet att avslås.

cmd.dcc-list.params = [<type>]
cmd.dcc-list.help  = Listar aktuella kända DCC-förslag och anslutningar. Detta kan begränsas till bara "chatta" eller "skicka" med parametern |type|.

cmd.dcc-send.params = [<nickname> [<file>]]
cmd.dcc-send.help  = Erbjuder en fil till |nickname|. På en privat samtalsflik kan |nickname| utelämnas för att skicka erbjudandet till den flikens användare. En fil kan anges direkt genom att använda parametern |file| eller, om den inte används, genom dialogrutan Välj.
cmd.dcc-send.label = Skicka fil…

cmd.dcc-show-file.params = <file>
cmd.dcc-show-file.help  = Öppnar mappen som innehåller filen du hämtade.

cmd.delete-view.key  = accel W
cmd.delete-view.label = St&äng flik
cmd.delete-view.params = [<view>]
cmd.delete-view.help  = Rensa nuvarande vy, vilket tar bort *allt* innehåll, och ta bort dess ikon från flikfältet. Om en kanalvy tas bort på detta sätt kommer du också att lämna kanalen.

cmd.dehop.label = Frånta halv-operator-status
cmd.dehop.params = <nickname> [<...>]
cmd.dehop.help  = Fråntar <nickname> status som halv-operator på nu aktiv kanal. Kräver status som operator.

cmd.deop.label = Frånta operator-status
cmd.deop.params = <nickname> [<...>]
cmd.deop.help  = Fråntar <nickname> status som operator på nu aktiv kanal. Kräver status som operator.

cmd.desc.params = <description>
cmd.desc.help  = Ändrar det namn som visas i din information när någon gör /whois på dig. Du måste göra detta *innan* du ansluter till ett nätverk för att det ska ge effekt.

cmd.devoice.label = Frånta röst-status
cmd.devoice.params = <nickname> [<...>]
cmd.devoice.help  = Fråntar <nickname> status som röst på nu aktiv kanal. Kräver status som operator eller halv-operator.

cmd.disconnect.format = Stäng anslutningen till $networkName
cmd.disconnect.label = Stäng anslutning
cmd.disconnect.params = [<reason>]
cmd.disconnect.help  = Kopplar ner förbindelsen till den server som representeras av den aktiva vyn när kommandot utförs med <reason> som anledning eller med förvald anledning om <reason> utelämnas.

cmd.disconnect-all.label = &Koppla ner från alla nätverk
cmd.disconnect-all.params = [<reason>]
cmd.disconnect-all.key  = accel D
cmd.disconnect-all.help  = Kopplar ner från alla nätverk med skälet <reason> eller standardskälet om <reason> inte är angivet.

cmd.echo.params = <message>
cmd.echo.help  = Visar <message> i nu aktiv vy, men skickar det inte till servern.

cmd.enable-plugin.params = <plugin>
cmd.enable-plugin.help  = Avsett för att återaktivera en insticksmodul efter att |disable-plugin| anropats. Detta kommando anropar insticksmodulens enablePlugin-funktion. Inga garantier ges för att insticksmodulen aktiverar sig själv på lämpligt sätt.

cmd.eval.params = <expression>
cmd.eval.help  = Utvärderar <expression> som JavaScript-kod. Ej för nybörjare.

cmd.evalsilent.params = <expression>
cmd.evalsilent.help  = Identisk med kommandot /eval, förutom att raderna [EVAL-IN] och [EVAL-OUT] inte visas.

cmd.except.params = [<nickname>]
cmd.except.help  = Undantar en användare från kanalbannlysningar. En användares smeknamn kan anges, eller en riktig värdmask kan användas. Om använd utan ett smeknamn eller mask, så visas undantagslistan som för närvarande är aktuell.

cmd.exit.label = &Avsluta ChatZilla
cmd.exit.params = [<reason>]
cmd.exit.help  = Kopplar ner från samtliga aktiva servrar och nätverk, med given anledning <reason>, eller med förvald anledning om <reason> utelämnas. ChatZilla avslutas när alla anslutningar stängts.

cmd.exit-mozilla.label = &Avsluta
cmd.exit-mozilla.help = Avsluta &brandShortName;.

cmd.faq.label  = ChatZillas FAQ

cmd.find.label = &Sök…
cmd.find.key  = accel F
cmd.find.params =
cmd.find.help  = Söker text i aktuell vy.

cmd.find-again.label = Sö&k igen
cmd.find-again.key  = accel G
cmd.find-again.params =
cmd.find-again.help  = Söker efter nästa förekomst av det tidigare sökta ordet.

cmd.focus-input.key = VK_ESCAPE
cmd.focus-input.help = Tvinga tangentbordsfokus till inskrivningsrutan.

cmd.font-family.params = [<font>]
cmd.font-family.help  = Välj teckensnittsfamilj för nuvarande vy. Utelämna <font> för att istället visa vilken teckensnittsfamilj som används för tillfället. Värdet |default| använder den globalt förvalda teckensnittsfamiljen. |serif|, |sans-serif| och |monospace| använder dina globala teckensnittsinställningar. Alla andra värden väljer ett teckensnitt direkt.

cmd.font-family-default.label  = Förval&t teckensnitt
cmd.font-family-serif.label   = Anti&kva
cmd.font-family-sans-serif.label = Sanse&rif
cmd.font-family-monospace.label = Fa&st breddsteg

cmd.font-family-other.format   = Annat ($fontFamily)…
cmd.font-family-other.label   = A&nnat…
cmd.font-family-other.help    = Frågar efter en teckensnittsfamilj.

cmd.font-size.params = [<font-size>]
cmd.font-size.help  = Väljer en ny teckenstorlek. Om <font-size> utelämnas visas istället den teckenstorlek som nu används. Storleken anges i punkter (pt). Värdet |default| använder din globala inställning för teckenstorlek, och värdena |bigger| och |smaller| förstorar respektive förminskar storleken med en bestämd mängd per användning.

cmd.font-size-bigger.label = F&örstora text
cmd.font-size-bigger.key  = accel +
cmd.font-size-bigger2.key  = accel =
cmd.font-size-smaller.label = För&minska text
cmd.font-size-smaller.key  = accel -

cmd.font-size-default.label = För&vald teckenstorlek
cmd.font-size-small.label  = &Liten
cmd.font-size-medium.label = Me&delstor
cmd.font-size-large.label  = St&or

cmd.font-size-other.format = Annan ($fontSize pt)…
cmd.font-size-other.label  = &Annan…
cmd.font-size-other.help  = Frågar efter en teckenstorlek.

cmd.goto-startup.label = Öppna automat-anslut
cmd.goto-startup.help  = Öppna alla dina URL:er med automat-anslutning.

cmd.goto-url.label = Öppna länk
cmd.goto-url.format = $label
cmd.goto-url.params = <url>
cmd.goto-url.help  = Gå till den adress som anges av <url>. Om <url> inte är en irc: url så öppnas den i det senast använda webbfönstret.

cmd.goto-url-newwin.label = Öppna länk i nytt fönster
cmd.goto-url-newwin.params = <url>
cmd.goto-url-newwin.help  = Gå till den adress som anges av <url>. Om <url> inte är en irc: url så öppnas den i ett nytt webbfönster.

cmd.goto-url-newtab.label = Öppna länk i ny flik
cmd.goto-url-newtab.params = <url>
cmd.goto-url-newtab.help  = Gå till den adress som anges av <url>. Om <url> inte är en irc: url så öppnas den i en ny flik i det senast använda webbfönstret.

cmd.goto-url-external.label = Öppna länk i den förvalda webbläsaren
cmd.goto-url-external.params = <url>
cmd.goto-url-external.help  = Gå till den adress som anges av <url>. Om <url> inte är en irc: url så öppnas den i den förvalda webbläsaren.

cmd.header.help = Byter synlighet för rubrikfältet.

cmd.help.params = [<pattern>]
cmd.help.help  = Visar hjälp för alla kommandon som passar i mönstret <pattern>. Om <pattern> utelämnas visas hjälp för alla kommandon.

cmd.hide-view.label = &Dölj flik
cmd.hide-view.params = [<view>]
cmd.hide-view.help  = Ta bort nuvarande vys ikon från flikfältet, men spara dess innehåll. Ikonen kommer tillbaka när det förekommer aktivitet i vyn.

cmd.homepage.label = ChatZillas hemsida

cmd.hop.label = Ge halv-operator status
cmd.hop.params = <nickname> [<...>]
cmd.hop.help  = Ger <nickname> status som halv-operator på nu aktiv kanal. Kräver status som operator.

cmd.idle-away.help = Internt kommando för att automatiskt ställa in "borta"-status när jag är inaktiv.
cmd.idle-back.help = Internt kommando för att automatiskt ställa in "tillbaka"-status när jag återvänder från att ha varit inaktiv.

cmd.reconnect.format = Återanslut till $networkName
cmd.reconnect.label = &Återanslut
cmd.reconnect.params = [<reason>]
cmd.reconnect.help  = Återansluter till nätverket från den aktiva vyn när kommandot körs med skälet <reason> vid nedkoppling, eller med standardskälet om <reason> inte är angivet.

cmd.reconnect-all.label = &Återanslut till alla nätverk
cmd.reconnect-all.params = [<reason>]
cmd.reconnect-all.help  = Återansluter till alla nätverk med skälet <reason> vid nedkoppling, eller med standardskälet om <reason> inte är angivet.

cmd.toggle-ui.params = <thing>
cmd.toggle-ui.help  = Byt synlighet på olika delar av användargränssnittet. <thing> måste vara ett av: tabstrip, userlist, header eller status.

cmd.userlist.label = Användarlista
cmd.userlist.key  = accel shift L

cmd.tabstrip.label = Flikfält
cmd.tabstrip.key  = accel shift T

cmd.statusbar.label = Statusfält
cmd.statusbar.key  = accel shift S

cmd.header.label  = Rubrik
cmd.header.key   = accel shift H

cmd.input-text-direction.params = <dir>
cmd.input-text-direction.help  =

cmd.text-direction.params = <dir>
cmd.text-direction.help  =

cmd.rtl.help = Byter riktning på texten till höger-till-vänster.
cmd.ltr.help = Byter riktning på texten till vänster-till-höger.

cmd.irtl.help = Byter riktning på inmatningsfältet till höger-till-vänster.
cmd.iltr.help = Byter riktning på inmatningsfältet till vänster-till-höger.

cmd.toggle-text-dir.label = &Byt riktning på texten
cmd.toggle-text-dir.key  = accel shift E

cmd.toggle-pref.params = <pref-name>
cmd.toggle-pref.help  = Byter värde på den boolska inställningen som anges av <pref-name>.

cmd.toggle-usort.label = Sortera användare med avseende på status
cmd.toggle-ccm.label  = Samma&nfoga på varandra följande meddelanden
cmd.toggle-copy.label = Kopiera v&iktiga meddelanden
cmd.toggle-umode.label = Visa status som en symbol
cmd.toggle-timestamps.label = &Visa tidsangivelser

cmd.unban.label = Häv bannlysning
cmd.unban.format = Häver bannlysningen från $channelName
cmd.unban.params = <nickname>
cmd.unban.help  = Häver bannlysningen av en enskild användare, eller tar bort en bannlysningsmask från kanalens bannlysningslista.

cmd.unexcept.params = <nickname>
cmd.unexcept.help  = Tar bort ett kanalbannlysningsundantag.

cmd.user.params = [<username> <description>]
cmd.user.help  = Anger ditt användarnamn som <username> och den beskrivning (``Real Name'') som <description>. Motsvarar användningen av |name|- resp. |desc|kommandot. Det nya namnet och beskrivningen kommer att användas nästa gång du ansluter till nätverket. Du kan använda detta kommando utan parametrar för att visa det aktuella användarnamnet och beskrivningen.

cmd.userlist.help = Byter synlighet på användarlistan.

cmd.ignore.params = [<mask>]
cmd.ignore.help  = Lägg till någon till din lista över personer som ignoreras på det aktuella nätverket. Ett smeknamn (nickname) duger som <mask>, men du kan även använda en hostmask. Utan parametrar så visas en lista över alla för närvarande ignorerade användare.

cmd.install-plugin.params = [<url> [<name>]]
cmd.install-plugin.help  = Installerar ett ChatZilla-tillägg.
cmd.install-plugin.label = &Installera tillägg…

cmd.invite.params = <nickname> [<channel-name>]
cmd.invite.help  = Bjuder in <nickname> till <channel-name>, eller till nu aktiv kanal om <channel-name> utelämnas. Kräver status som operator om +i har valts för kanalen.

cmd.j.params = <channel-name> [<key>]
cmd.j.help  = Detta kommando är ett alias för /join.

cmd.join.label = &Gå med i kanal…
cmd.join.key  = accel J
cmd.join.params = [<channel-name> [<key>]]
cmd.join.help  = Går med i kanalen <channel-name>. En kanal kan vara antingen global (börjar med #), local (börjar med &) eller lägeslös (börjar med +). Om inget av dessa prefix anges så används #. Nyckeln <key> används om den anges.

cmd.join-charset.params = [<channel-name> <charset> [<key>]]
cmd.join-charset.help  = Går med i kanalen <channel-name>. En kanal kan vara antingen global (börjar med #), local (börjar med &) eller lägeslös (börjar med +). Om inget av dessa prefix anges så används #. Meddelanden kodas och avkodas med teckenkodningen som anges av <charset>. Parametern <charset> är oberoende av den förvalda teckenkodningen som kan väljas med kommandot /charset. Nyckeln <key> används om den anges.

cmd.jump-to-anchor.params = <anchor> [<channel-name>]
cmd.jump-to-anchor.help  =

cmd.kick.format = Sparka ut från $channelName
cmd.kick.label = Sparka
cmd.kick.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick.help  = Sparkar ut <nickname> från nu aktiv kanal, med anledning <reason> om sådan ges. Kräver status som operator.

cmd.kick-ban.format = Sparka ut och bannlys från $channelName
cmd.kick-ban.label = Sparka och bannlys
cmd.kick-ban.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick-ban.help  = Bannlyser *!username@hostmask från den aktuella kanalen och sparkar sedan ut dem. Kräver status som operator.

cmd.knock.params = <channel-name> [<reason>]
cmd.knock.help  = Begär en inbjudan från den specificerade kanalen av valfri orsak. Detta kommando stöds inte av alla servrar.

cmd.label-user.format = «$nickname»
cmd.label-user.label = <unknown>
cmd.label-user.params = <unspecified>
cmd.label-user.help  =

cmd.label-user-multi.format = «$userCount användare»
cmd.label-user-multi.label = <unknown>
cmd.label-user-multi.params = <unspecified>
cmd.label-user-multi.help  =

cmd.leave.format = Lämna $channelName
cmd.leave.label = &Lämna
cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
cmd.leave.help  = Lämnar aktiv kanal. Använd /delete för att tvinga bort vyn och ta bort dess innehåll, eller /hide för att tillfälligt dölja den och därmed behålla dess innehåll. Många servrar accepterar inte den valfria anledningen <reason>. Om detta kommando används från ett skript kan du även ange parametern <no-delete>. Om denna anges till |true|, |on|, |yes|, eller |1| så kommer fliken inte att tas bort.

cmd.links.help  = Visar "länkarna" till aktuell server. Det här är en lista på de andra servrarna i nätverket som är direkt anslutna till den som du är ansluten till.

cmd.list.params = [<channel-name>]
cmd.list.help  = Visar kanalnamn, antal användare och rubrikinformation för det nätverk/server du är ansluten till. Om du utelämnar det valfria kanalargumentet, så kommer samtliga kanaler att visas i en lista. På stora nätverk kan det hända att servrar kopplar ner dig om du ber om en fullständig lista.

cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
cmd.list-plugins.help  = Om <plugin> utelämnas så visar detta kommando information om alla inlästa insticksmoduler. Om <plugin> anges listas endast information om denna insticksmodul. Om detta kommando används från console-vyn så kan <plugin> anges antingen som id eller som index.

cmd.load.params = <url>
cmd.load.help  = Utför innehållet i den adress som anges av <url>. Se även: |initialScripts|-inställningen.

cmd.reload-plugin.params = <plugin>
cmd.reload-plugin.help  = Laddar om insticksmodulen från samma URL som den sist laddades ifrån. Detta kommer endast att fungera om den nu laddade insticksmodulen kan inaktiveras.

cmd.log.params = [<state>]
cmd.log.help  = Sätter på eller stänger av loggning för nu aktiv kanal. Om <state> anges som |true|, |on|, |yes|, eller |1| så sätts loggning på. Värdena |false|, |off|, |no| och |0| stänger av loggning. Utelämnas <state> så visas den nuvarande loggningsinställningen. Denna inställning kommer att sparas så att om loggning är på när du stänger ChatZilla kommer loggningen återupptas nästa gång du går med i kanalen.

cmd.rlist.params = <regexp>
cmd.rlist.help  = Visar en lista med kanalnamn, antal användare och rubrikinformation för nätverket/servern du är ansluten till, filtrerad av det reguljära uttrycket.

cmd.reload-ui.help = Ladda om ChatZillas XUL-fil. Används i utvecklingen av ChatZilla.

cmd.map.help = Liknar /links, men erbjuder en grafisk "Network Map" av IRC-nätverket. Används huvudsakligen för router-ändamål.

cmd.match-users.params = <mask>
cmd.match-users.help  = Visar en lista över alla användare vars värdmask matchar <mask>.

cmd.me.params = <action>
cmd.me.help  = Utför en 'handling' på den aktuella kanalen.

cmd.motd.help  = Visar "Dagens meddelande", som vanligen innehåller information om nätverket och aktuell server, såväl som eventuella användarpolicyer.

cmd.mode.params = [<target>] [<modestr> [<param> [<...>]]]
cmd.mode.help  = Ändrar kanal- eller användarläge för <target> med användning av <modestr> och vilken som helst följande <param> om tillagd. Om använd från en kanalvy, kan <target> få uteslutas. För en lista på lägen du använder, se http://irchelp.org.

cmd.motif.params = [<motif>]
cmd.motif.help  = Välj den förvalda CSS-fil som används för meddelandeflikar. <motif> kan vara en URL till en .css-fil, eller någon av snabbvalen "default", "light", och "dark". För mer information om hur du kan ändra stil på ChatZilla, se ChatZillas webbplats <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> (på engelska). Se även |user-motif|.

cmd.motif-dark.label = &Mörk stil
cmd.motif-light.label = &Ljus stil

cmd.msg.params = <nickname> <message>
cmd.msg.help  = Skickar <message> som ett privat meddelande till <nickname>.

cmd.name.params = <username>
cmd.name.help  = Byter användarnamnet som visas före din hostmask om servern du ansluter till tillåter det. Vissa servrar litar endast på det användarnamn som anges av ident-uppslagningen. Du måste ange detta *innan* du ansluter till ett nätverk.

cmd.names.params = [<channel-name>]
cmd.names.help  = Visar en lista på alla användare på en kanal.

cmd.network.params = <network-name>
cmd.network.help  = Ändrar nätverksnamnet till <network-name>

cmd.networks.help  = Visar en lista över alla tillgängliga nätverk som valbara länkar.

cmd.network-motif.params = [<motif> [<network>]]
cmd.network-motif.help  = Välj den CSS-fil som används för meddelandefliken för nätverket <network>. <motif> kan vara en URL till en .css-fil, eller ett av snabbvalen "default", "light", och "dark". Om <motif> är ett minustecken ('-') så återställs stilen till den globala stilen. Om <network> utelämnas används det aktuella nätverket. För mer information om hur du kan ändra stil på d ChatZilla, se ChatZillas webbplats <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> (på engelska). Se även |motif|.

cmd.network-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<network>]]]]
cmd.network-pref.help  = Ställer in det nya värdet <pref-value> på inställningen <pref-name> när det gäller nätverket <network>. Om <pref-value> inte anges så visas istället det nuvarande värdet på <pref-name>. Om både <pref-name> och <pref-value> utelämnas så visas istället alla inställningar. Om <delete-pref> anges som |true|, |on|, |yes|, eller |1|, eller om <pref-value> börjar med ett minustecken ('-'), så återställs inställningen till sitt förval. Om <network> utelämnas så antas det aktuella nätverket menas.

cmd.nick.label = Byt namn…
cmd.nick.params = [<nickname>]
cmd.nick.help  = Byter ditt namn (nickname). Om |nickname| utelämnas kommer en frågeruta att visas.

cmd.notify.params = [<nickname> [<...>]]
cmd.notify.help  = Använt utan parametrar visar /notify dig vilka av användarna på din meddelandelista som är online respektive offline. Om en eller flera <nickname>-parametrar anges så läggs dessa till din meddelandelista om de inte redan är på den, och tas bort från den om de är det.

cmd.notice.params = <nickname> <message>
cmd.notice.help  = Skickar notis <message> till <nickname>.

cmd.op.label = Ge operator-status
cmd.op.params = <nickname> [<...>]
cmd.op.help  = Ger <nicknaem> status som operator på nu aktiv kanal. Kräver status som operator.

cmd.open-at-startup.params = [<toggle>]
cmd.open-at-startup.help  = Används för att lägga till den aktuella vyn till listan av vyer som öppnas automatiskt vid start. Om <toggle> utelämnas så visas om vyn finns på listan. <toggle> kan anges till en av: yes, on, true, 1, no, off, false, 0, eller toggle, för att byta vyns status på listan.

cmd.oper.params = <opername> [<password>]
cmd.oper.help  = Begär IRC Operator-status från den aktuella servern. Om <password> inte följer med, kommer du att ombes skriva in lösenordet i en ruta med ett maskerat textfält (så att ingen kan se vad du skriver in).

cmd.print.label = &Skriv ut…
cmd.print.key  = accel P
cmd.print.params =
cmd.print.help  = Öppnar utskriftsfönstret för aktuell vy.

cmd.save.label = Spara vy s&om…
cmd.save.key = accel S
cmd.save.params = [<filename> [<savetype>]]
cmd.save.help = Sparar aktuell vy som filen <filename>. Om <filename> utelämnas kommer dialogrutan Spara som… att visas. <savetype> kan antingen vara |complete|, |htmlonly| eller |text|. Om det utelämnas kommer filändelsen att avgöra typ. Filer med ändelsen .html, .xhtml, .xhtm eller .htm kommer att sparas som kompletta vyer, .txt-filer som textfiler. Andra filändelser ger ett felmeddelande om inte <savetype> ges.

cmd.say.params = <message>
cmd.say.help  = Skickar ett meddelande till aktuell vy.

cmd.stats.params = [<params>]
cmd.stats.help = Begär serverstatistik. Använd detta kommando utan parametrar för att erhålla en serverspecifik lista med tillgängliga parametrar för användning med detta kommando.

cmd.time.params = [<nickname>]
cmd.time.help  = Frågar <nickname> hur mycket klockan är på deras maskin. Deras IRC-klient kommer eller kommer inte att visa dem att du har efterfrågat denna information. ChatZilla gör det för närvarande inte. Om du inte anger <nickname>, kommer ChatZilla att fråga servern efter tiden på servern.
cmd.time.label = Begär lokal tidsangivelse

cmd.timestamps.params = [<toggle>]
cmd.timestamps.help  = Välj om tidsangivelser ska visas i den aktuella vyn. Om <toggle> anges till |true|, |on|, |yes|, eller |1|, så visas tidsangivelser. Värdena |false|, |off|, |no| och |0| stänger av visning av tidsangivelser, och |toggle| byter nuvarande status. Utelämna <toggle> för att se nuvarande status.

cmd.toggle-oas.format = Öppna denna $viewType vid start
cmd.toggle-oas.label = &Öppna vid start

cmd.pass.params = <password>
cmd.pass.help  = Skickar ett lösenord till servern vid anslutning till lösenordsskyddade servrar.

cmd.ping.params = <nickname>
cmd.ping.help  = Ping har tagit sitt namn från tekniken att mäta avstånd med sonar. I IRC används det för att mäta den tid det tar att skicka ett meddelande till någon och så få ett svar. Specificera en kanal för att pinga alla i densamma. Några IRC-klienter visar pingförfrågningar för användaren. Det gör inte ChatZilla.
cmd.ping.label = Pinga användaren

cmd.plugin-pref.params = <plugin> [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref>]]]
cmd.plugin-pref.help = Ställer in det nya värdet <pref-value> på insticksmodulens inställning <pref-name>. Om <pref-value> inte anges så visas istället det nuvarande värdet på <pref-name>. Om både <pref-name> och <pref-value> utelämnas så visas istället alla inställningar för <plugin>. Om <delete-pref> anges som |true|, |on|, |yes|, eller |1|, eller om <pref-value> börjar med ett minustecken ('-'), så återställs inställningen till sitt förval.

cmd.pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref>]]]
cmd.pref.help  = Ställer in det nya värdet <pref-value> på inställningen <pref-name>. Om <pref-value> inte anges så visas istället det nuvarande värdet på <pref-name>. Om både <pref-name> och <pref-value> utelämnas så visas istället alla inställningar. Om <delete-pref> anges som |true|, |on|, |yes|, eller |1|, eller om <pref-value> börjar med ett minustecken ('-'), så återställs inställningen till sitt förval.

cmd.query.label = Öppna privat samtal
cmd.query.params = <nickname> [<message>]
cmd.query.help  = Öppnar ett privat, avskilt samtal med <nickname>. Om <message> anges skickas det som det första privata meddelandet till <nickname>.

cmd.quit.label = &Avsluta Chatzilla
cmd.quit.params = [<reason>]
cmd.quit.help  = Avsluta ChatZilla.

cmd.quit-mozilla.label = &Avsluta
cmd.quit-mozilla.help  = Avsluta &brandShortName;.

cmd.quote.params = <irc-command>
cmd.quote.help  = Skickar ett kommando direkt som råtext till IRC-servern. Detta är inget du bör göra om du inte vet exakt vad du håller på med. Se IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html> för alla detaljer.

cmd.rejoin.params = [<reason>]
cmd.rejoin.help  = Går åter in i kanalen som visas i aktuell vy. Fungerar endast från en kanalvy.
cmd.rejoin.format = Gå åter in i $channelName
cmd.rejoin.label = Gå åter in i

cmd.rename.params = [<label>]
cmd.rename.help  = Byter etiketten på den nuvarande fliken till <label>.
cmd.rename.label = Döp om flik…

cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.server.help  = Ansluter till servern <hostname> på port <port>, eller 6667 om <port> utelämnas. Anger lösenordet <password> för servern om <password> anges. Om du redan är ansluten, vyn för <hostname> görs aktiv och får fokus. Om den vyn har tagits bort återskapas den.

cmd.set-current-view.params = <view>
cmd.set-current-view.help  =

cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.sslserver.help  = Ansluter till servern med SSL <hostname> på <port>, eller 9999 om <port> inte angetts. Använder också lösenord <password> om detta har angetts. Om du redan är ansluten kommer vyn för <hostname> att visas. Om den vyn har tagits bort kommer den att återskapas.

cmd.ssl-exception.params = [<hostname> <port> [<connect>]]
cmd.ssl-exception.help = Öppnar dialogrutan för att lägga till ett undantag för SSL-certifikatet för <hostname>. Om <connect> används kommer en anslutning till <hostname> att initieras efter att undantaget har lagts till.

cmd.squery.params = <service> [<commands>]
cmd.squery.help  = Skickar kommandona <commands> till tjänsten <service>.

cmd.stalk.params = [<text>]
cmd.stalk.help  = Lägg till <text> till listan med ord för vilka du vill se en extramarkering. När en person med ett namn som matchar <text> säger något, eller när någon säger en fras som innehåller <text> kommer ditt ChatZilla-fönster att bli aktivt (på vissa operativsystem) och dess ikon kommer blinka (på vissa operativsystem). Om <text> inte anges kommer listan på markeringsord att visas.

cmd.status.help = Visa statusinformation för den aktiva vyn.

cmd.statusbar.help = Byter synlighet för statusfältet.

cmd.supports.help = Visar kapaciteten på nuvarande server, som den rapporterats av 005-koden.

cmd.testdisplay.help = Visar en exempeltext. Används för att förhandsgranska stilar.

cmd.topic.params = [<new-topic>]
cmd.topic.help  = Om <new-topic> utelämnas visas rubriken för kanalen. Om <new-topic> anges och du har rätt att ändra rubriken kommer den att ändras. Om kanalen är vald i läge +t så får bara personer med status som operator ändra rubrik, annars får vem som helst göra det.

cmd.tabstrip.help = Byter synlighet på kanalflikfältet.

cmd.unalias.params = <alias-name>
cmd.unalias.help  = Tar bort det namngivna aliaset.

cmd.unignore.params = <mask>
cmd.unignore.help  = Tar bort någon från din lista över användare som ignoreras i det aktuella nätverket. Ett smeknamn (nickname) räcker som <mask>, men du kan även ange en hostmask.

cmd.unstalk.params = <text>
cmd.unstalk.help  = Ta bort ett ord från listan med termer du vill uppmärksammas på.

cmd.urls.params = [<number>]
cmd.urls.help  = Visar några av de senaste URL:erna som setts av ChatZilla. Ange ett <number> för hur många som visas, eller lämna tomt för att visa standardantalet 10.

cmd.userhost.params = <nickname> [<...>]
cmd.userhost.help  = Begär värdmasken till varje givet <nickname>.

cmd.userip.params = <nickname> [<...>]
cmd.userip.help  = Begär IP-addressen till varje givet <nickname>.

cmd.disable-plugin.params = <plugin>
cmd.disable-plugin.help  = Detta kommando anropar en insticksmoduls disablePlugin-funktion, om en sådan finns. Inga garantier ges för att insticksmodulen inaktiverar sig själv på lämpligt sätt.

cmd.usermode.params = [<new-mode>]
cmd.usermode.help  = Ändrar eller visar nuvarande användarläge.

cmd.user-motif.params = [<motif> [<user>]]
cmd.user-motif.help  = Välj den förvalda CSS-fil som används för meddelandefliken för användaren <user>. <motif> kan vara en URL till en .css-fil, eller någon av snabbvalen "default", "light", och "dark". Om <user> utelämnas antas att den nuvarande användaren avses. För mer information om hur du kan ändra stil på ChatZilla, se ChatZillas webbplats <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> (på engelska). Se även |motif|.

cmd.user-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<user>]]]]
cmd.user-pref.help  = Ställer in det nya värdet <pref-value> på inställningen <pref-name> med avseende på användaren <user>. Om <pref-value> inte anges så visas istället det nuvarande värdet på <pref-name>. Om både <pref-name> och <pref-value> utelämnas så visas istället alla inställningar. Om <delete-pref> anges som |true|, |on|, |yes|, eller |1|, eller om <pref-value> börjar med ett minustecken ('-'), så återställs inställningen till sitt förval. Om <user> utelämnas antas den nuvarande användaren avses.

cmd.websearch.help  = Gör en sökning på webben efter den text som är markerad.
cmd.websearch.params = <selected-text>
cmd.websearch.format = Sök på webben efter "$selectedText""
cmd.websearch.label = Sök på webben

cmd.version.label = Hämta versionsinformation
cmd.version.params = <nickname>
cmd.version.help  = Skickar en förfrågan till <nickname> om vilken IRC-klient personen kör. Deras IRC-klient kan visa att du har förfrågat sådan information. ChatZilla visar för närvarande inte denna typ av information.

cmd.voice.label = Ge röst-status
cmd.voice.params = <nickname> [<...>]
cmd.voice.help  = Ger röst-status till <nickname> på den aktuella kanalen. Kräver status som operator eller halv-operator.

cmd.who.params = <pattern>
cmd.who.help  = Visar en lista på användare som har namn, host eller beskrivning som matchar <pattern>.

cmd.whois.label = Vem är
cmd.whois.params = <nickname> [<...>]
cmd.whois.help  = Visar information om användaren <nickname>, inklusive 'verkligt namn', vilken server personen är ansluten till, inaktiv tid och anslutningstid. Notera att vissa servrar ljuger om inaktiv tid. Den inaktiva tiden kan oftast fås genom att använda |wii| i stället för |whois|.

cmd.wii.params = <nickname> [<...>]
cmd.wii.help  = Visar samma information som |whois| men ber servern om att inkludera användarens reella inaktiva tid.

cmd.whowas.label = Vem var
cmd.whowas.params = <nickname> [<limit>]
cmd.whowas.help  = Visar senast kända information om användaren <nickname>, inklusive 'verkligt namn', för en användare som har lämnat servern.

## dispatch-related error messages ##
msg.err.internal.dispatch = Internt fel när kommandot ''%1$S'' skulle köras.
msg.err.internal.hook  = Internt fel i processning av återanrop ''%1$S''.
msg.err.invalid.param  = Ogiltigt värde angivet för parameter %1$S (%2$S).
msg.err.disabled    = ''%1$S'' är för närvarande inaktiverat.
msg.err.notimplemented = ''%1$S'' är inte implementerat ännu.
msg.err.required.param = Den obligatoriska parametern %1$S saknas.
msg.err.ambigcommand  = Tvetydigt kommando: ''%1$S'', %2$S matchar [%3$S].
msg.err.required.nr.param = Saknar %1$S parametrar. Detta alias kräver minst %2$S parametrar.
msg.err.max.dispatch.depth = Nått max dispatch-djup under försöket att dispatch ``%1$S''.

## ChatZilla error messages ##
msg.err.invalid.regex  = Ogiltigt reguljärt uttryck. För hjälp med reguljära uttryck, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Reguljära_uttryck#Syntax.
msg.err.invalid.pref  = Ogiltigt värde för inställning %1$S (%2$S).
msg.err.invalid.file  = Ogiltig fil <%1$S> omdöpt till <%2$S>.
msg.err.failure     = Operationen misslyckades: %1$S.
msg.err.scriptload   = Fel vid laddning av delskript från <%1$S>.
msg.err.pluginapi.noid   = Insticksmodulen <%1$S> har inte ett id.
msg.err.pluginapi.faultyid = Insticksmodulen <%1$S> har inte ett giltigt id. Insticksmodul-id får bara innehålla alfanumeriska tecken, understreck (_) och bindestreck (-).
msg.err.pluginapi.noenable = Insticksmodulen <%1$S> har inte metoden enable().
msg.err.pluginapi.nodisable = Insticksmodulen <%1$S> har inte metoden disable().
msg.err.invalid.scheme = Ogiltigt schema i url: <%1$S>.
msg.err.item.not.found = Startskriptsposten <%1$S> finns inte eller kan inte kommas åt.
msg.err.unknown.pref  = Okänt inställningsnamn: ''%1$S''.
msg.err.unknown.network = Okänt nätverk: ''%S''.
msg.err.unknown.channel = Okänd kanal: ''%S''.
msg.err.unknown.user  = Okänd användare: ''%S''.
msg.err.unknown.command = Okänt kommando ``%S''.
msg.err.unknown.stalk  = Markerar ej %S.
msg.err.unknown.motif  = Okänd stil: ''%S''.
msg.err.invalid.charset = Felaktig teckenkodning: ''%S''.
msg.err.improper.view  = ''%S'' kan inte ses från denna vy.
msg.err.not.connected  = Ej ansluten.
msg.err.last.view    = Den sista vyn kan inte tas bort.
msg.err.last.view.hide = Kan inte dölja den sista vyn.
msg.err.bad.ircurl   = Ogiltig IRC URL: ''%S''.
msg.err.need.network = Kommandot ''%1$S'' måste köras på ett nätverk.
msg.err.need.server  = Kommandot ''%1$S'' måste köras på en ansluten server.
msg.err.need.channel = Kommandot ''%1$S'' måste köras på en kanal.
msg.err.need.user   = Kommandot ''%1$S'' måste köras på en användare.
msg.err.need.recip  = Kommandot ''%1$S'' måste köras i samband med en användare eller kanal.
msg.err.no.default  = Skriv inte bara i den här fliken, utan använd ett riktigt kommando i stället.
msg.err.no.match   = Ingen sökträff för ''%S''.
msg.err.no.socket   = Fel vid skapande av nätverkssocket.
msg.err.no.secure   = Nätverket ''%S'' har inga säkra servrar angivna.
msg.err.cancelled   = Anslutningsprocessen avbröts.
msg.err.offline    = &brandShortName; är i ''nedkopplat läge''. Ingen nätverksanslutning kan göras i detta läge.
msg.err.badalias   = Felskapat alias: %S"
msg.err.no.ctcp.cmd  = %S är inte en giltig CTCP-funktion för denna klient
msg.err.no.ctcp.help = %S har ingen hjälpinformation
msg.err.unknown.host = Värdprogrammets URL "%S" känns inte igen. Rapportera vilket program du kör ChatZilla i, och den angivna URL:en.
msg.err.unable.to.print = Aktuell vy stöder inte utskrifter.
msg.err.unsupported.command = Servern stöder inte ``%S''-kommandot.
msg.err.invalid.mode = Lägessträngen som du angav (``%S'') är ogiltig. En giltig lägessträng består av en eller flera sekvenser av ett + eller - följt av en eller flera alfabetiska tecken.
msg.err.away.save   = Sparandet av listan med borta-meddelanden misslyckades (%S).
msg.err.inputhistory.not.writable = Kan inte spara inmatningshistoriken till ``%S''.
msg.err.urls.not.writable = Kan inte spara URL-loggen till ``%S''.
msg.err.invalid.url  = ``%S'' är varken en giltig url eller en alias för en url, och kunde därför inte hämtas.
msg.err.no.channel  = När du kör kommandot ``%S'' ska du antingen ange ett kanalnamn eller köra kommandot i en kanalkontext.
msg.err.no.idleservice = ChatZilla kan inte avgöra när du är borta med din version av &brandShortName;. Den automatiserade borta-funktionen kommer nu att inaktiveras.

msg.warn.pac.loading = Filen för automatisk proxykonfiguration har inte laddats än; ChatZilla försöker igen senare.

# Specific bug messages.
msg.bug318419.warning = ChatZilla har upptäckt en möjlig abnormitet i sina interna data. Du kommer inte att kunna skicka någon slags kommunikation nu, även om det verkar som du kan. Den troligaste orsaken är Mozillabuggen 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Du rekommenderas att starta om värdprogrammet (&brandShortName;) för att undvika fortsatta problem.
msg.bug318419.error  = ChatZilla har upptäckt en allvarlig abnormitet i sina interna data. Du kommer inte att kunna skicka någon slags kommunikation nu, även om det verkar som du kan. Den troligaste orsaken är Mozillabuggen 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Du MÅSTE starta om värdprogrammet (&brandShortName;) för att åtgärda detta.

# Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
msg.need.oper.password = Var god ange ett lösenord för att erhålla IRC Operator-privilegier.

# Better IRC error messages
msg.irc.381 = Du är nu en IRC Operator.
msg.irc.401 = Namnet ``%S'' existerar inte.
msg.irc.402 = Servern ``%S'' existerar inte.
msg.irc.403 = Kanalen ``%S'' existerar inte.
msg.irc.421 = Kommandot ``%S'' är okänt för servern.
msg.irc.464 = Fel lösenord, försök igen med rätt lösenord.
msg.irc.464.login = Ange ditt lösenord med kommandot "/pass" för att fortsätta ansluta.
msg.irc.471 = Du kan inte gå med i denna kanal eftersom den har en gräns för antal användare som har nåtts.
msg.irc.473 = Denna kanal kräver inbjudan. Du måste få en inbjudan från någon som redan är på kanalen för att få gå med.
msg.irc.474 = Du är bannlyst från denna kanal.
msg.irc.475 = Den här kanalen kräver ett lösenord. Du måste ange rätt läsenord för att gå med i kanalen. Se "/help join" för information om hur du anger ett lösenord för en kanal.
msg.irc.476 = Du angav en kanalmask som servern anser vara ogiltig.
msg.irc.477 = Den här kanalen kräver att du har registrerat och identifierat dig med nätverkets namnregistreringstjänst (t.ex. NickServ). Kontrollera dokumentationen för det här nätverkets namnregistreringstjänst som du bör hitta i MOTD (/motd för att visa det).
msg.irc.491 = Endast ett fåtal vanliga dödliga får försöka stiga in i gränslandet (din värd matchar inte någon av de konfigurerade 'O-raderna').

# This is an extended version that is only used if the server support /knock.
msg.irc.471.knock = %S Du kanske kan använda "/knock %S" för att fråga kanaloperatörerna om en inbjudan. [[Knock][Frågar kanaloperatörer om att få komma in][%S]]
msg.irc.473.knock = %S Använd "/knock %S" för att fråga kanaloperatörerna om en inbjudan. [[Knock][Frågar kanaloperatörer om att få komma in][%S]]
msg.irc.475.knock = %S Du kanske kan använda "/knock %S" för att fråga kanaloperatörerna om en inbjudan. [[Knock][Frågar kanaloperatörer om att få komma in][%S]]

msg.val.on = 
msg.val.off = av

msg.plugin.enabled = Insticksmodulen ``%S'' är nu aktiverad.
msg.plugin.disabled = Insticksmodulen ``%S'' är nu inaktiverad.

msg.leave.inputbox = Det finns ingenting att tabulatorkomplettera. Använd F6 för att cirkulera genom användarlistan, inmatningsrutan och chattutmatningen.

## formatting ##
msg.fmt.usage = "%1$S %2$S"
msg.fmt.jsexception = "%1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S"
# 1: error number, 2: error text, 3: file name, 4: line number, 5: function name
# 1: pref name 2: value
msg.fmt.pref = Inställningen ''%1$S'' är ''%2$S''.
msg.fmt.netpref = Nätverksinställningen ''%1$S'' är ''%2$S''.
msg.fmt.chanpref = Kanalinställningen ''%1$S'' är ''%2$S''.
msg.fmt.userpref = Användarinställningen ''%1$S'' är ''%2$S''.
msg.fmt.pluginpref = Insticksmodulinställning ''%1$S'' är ''%2$S''.

msg.fmt.plugin1 = Insticksmodul på index %S inläst från <%S>.
msg.fmt.plugin2 = id: %S, version: %S, aktiv: %S, status: %S.
msg.fmt.plugin3 = Beskrivning: %S.

msg.fmt.usercount = "%S, %S@, %S%%, %S+"
msg.fmt.alias   = "%S = %S"
msg.fmt.seconds  = "%S sekunder

msg.fmt.matchlist = "%S sökträffar för ''%S'': [%S]
msg.fmt.ctcpreply = CTCP %S-svar: ''%S'' från %S"
msg.fmt.chanlist = "%S  %S  %S"
msg.fmt.logged.on = "%S finns inloggad som %S"

# 1: local short date/time, 2: nick info
msg.fmt.status  = "%S, %S"

msg.unknown  = <okänd>
msg.none   = <ingen>
msg.na    = <ej/tillg>

msg.commasp  = ", "
msg.always  = alltid
msg.and    = och
msg.primary  = primärt
msg.secondary = sekundärt
msg.you    = du
msg.network  = nätverk
msg.server  = server
msg.channel  = kanal
msg.user   = användare
msg.client  = klient
msg.view   = vy
msg.tab    = flik
msg.loading  = Hämtar
msg.error   = Fel
msg.here   = här
msg.gone   = borta
msg.connecting  = Ansluter
msg.connected  = Ansluten
msg.disconnected = Stänger anslutning

msg.days  = "%S dagar
msg.hours  = "%S timmar
msg.minutes = "%S minuter
msg.seconds = "%S sekunder
msg.day   = 1 dag
msg.hour  = 1 timme
msg.minute = 1 minut
msg.second = 1 sekund


msg.rsp.hello = [HEJ]
msg.rsp.help = [HJÄLP]
msg.rsp.usage = [ANVÄNDNING]
msg.rsp.error = [FEL]
msg.rsp.warn = [VARNING]
msg.rsp.info = [INFO]
msg.rsp.evin = [EVAL-IN]
msg.rsp.evout = [EVAL-UT]
msg.rsp.disconnect = [AVSLUTA]

# For these menu labels, too, an accesskey may be specified using a .accesskey
# string, or by prefixing the desired letter with "&" in the label.
# The accesskey string should have the form: msg.mnu.<menuname>.accesskey
msg.mnu.chatzilla = &ChatZilla
msg.mnu.irc    = &IRC
msg.mnu.edit    = &Redigera
msg.mnu.help    = &Hjälp
msg.mnu.view    = &Visa
msg.mnu.views   = &Vyer
msg.mnu.motifs   = Sti&lar
msg.mnu.opcommands = &Operator-kommandon
msg.mnu.usercommands = &Användarkommandon
msg.mnu.fonts   = &Teckensnitt och teckenstorlek

msg.client.name    = *klient*
msg.cant.disable   = Kan inte inaktivera insticksmodulen %S.
msg.cant.enable    = Kan inte aktivera insticksmodulen %S.
msg.is.disabled    = Insticksmodulen %S är redan inaktiverad.
msg.is.enabled    = Insticksmodulen %S är redan aktiverad.
msg.no.help      = Hjälp finns ej tillgänglig.
msg.no.cmdmatch    = Det finns inget kommando som matchar ''%1$S''.
msg.no.plugins    = Det finns inga laddade insticksmoduler.
msg.cmdmatch     = Kommandon som matchar ''%1$S'': [%2$S].
msg.default.alias.help = Detta kommando är ett alias för |%1$S|.
msg.extra.params   = Extra parametrar för ''%1$S'' ignoreras.
msg.version.reply   = Chatzilla %S [%S]
msg.source.reply   = http://hacksrus.com/~ginda/chatzilla/
msg.nothing.to.cancel = Inga anslutningar är på gång, det finns inget att avbryta.
msg.cancelling    = Avbryter anslutningen till ''%S''…
msg.cancelling.list  = Avbryter /list begäran…
msg.current.charset   = Använder ''%S'' som förvald teckenkodning.
msg.current.charset.view = Använder ''%S'' som teckenkodning för denna vy.
msg.current.css    = Använder <%S> som vanlig stil.
msg.current.css.net  = Använder <%S> som vanlig stil för detta nätverk.
msg.current.css.chan = Använder <%S> som stil för denna kanal.
msg.current.css.user = Använder <%S> som stil för denna användare.
msg.no.dynamic.style = Tyvärr stöder inte din version av &brandShortName; möjligheten att förse hela applikationen med ett motiv. Denna funktion kommer nu att inaktiveras.
msg.subscript.loaded = Delscript <%1$S> inläst med resultat: ''%2$S''.
msg.user.info     = Förvalt namn, ''%S'', användarnamn ''%S'', och beskrivning ''%S''.
msg.connection.info  = "%S: Användare %S ansluten via %S:%S (Server: %S).
msg.server.info    = "%S: Anslutning för %S, senaste ping: %S, turtid till server (lag): %S sekunder.
msg.connect.via    = Ansluten via %S"
msg.user.mode     = Användarläge för %S är nu %S"
msg.not.connected   = "%S: Ej ansluten.
msg.insecure.server  = Din anslutning till servern "%S" är inte säker.
msg.secure.connection = Signerad av %S"
msg.security.info   = Visar säkerhetsinformation om den aktuella anslutningen
msg.going.offline   = &brandShortName; försöker gå till nedkopplat läge. Detta kommer att bryta förbindelsen med ALLA nätverk och kanaler du är ansluten till.
msg.really.go.offline = Gå till nedkopplat läge
msg.dont.go.offline  = Koppla inte ned
msg.offlinestate.offline = Du är i nedkopplat läge. Klicka på ikonen för att koppla upp.
msg.offlinestate.online = Du är i uppkopplat läge. Klicka på ikonen för att koppla ned.
msg.member      = Medlem
msg.operator     = Operator-medlem
msg.voiced      = Röst-medlem
msg.voiceop      = Operator- och röst-medlem
msg.no.mode      = inget läge
msg.topic.info    = "%S, %S: Rubrik: ''%S''
msg.notopic.info   = "%S, %S: Ingen rubrik.
msg.channel.info   = "%S: %S av %S (%S) <%S>
msg.channel.details  = "%S/%S: %S användare totalt, %S operatorer, %S röst.
msg.nonmember     = "%S: Inte en medlem i %S längre.
msg.end.status    = Slut på status.
msg.networks.heada  = Tillgängliga nätverk: [
msg.networks.headb  = ].
msg.messages.cleared = Meddelanden har rensats.
msg.match.unchecked  = (%S användare kontrollerades inte)
msg.matching.nicks  = Följande användare matchade din fråga: %S. %S
msg.no.matching.nicks = Det fanns inga användare som matchade din fråga. %S
msg.commands.header  = Skriv /help <kommandonamn> för information om ett visst kommando.
msg.matching.commands = Nu implementerade kommandon som matchar mönstret ''%S'': [%S].\nSkriv /help <kommandonamn> för information om ett visst kommando.
msg.all.commands   = Följande kommandon är implementerade: [%S].
msg.help.intro    = Hjälp finns på många platser:\n - |/commands| listar alla inbyggda kommandon i ChatZilla. Använd |/help <command-name>| för att få hjälp om enstaka kommandon.\n - IRC:s hjälpwebbplats <http://www.irchelp.org/> tillhandahåller introduktioner för nya IRC-användare. \n - ChatZillas webbplats <http://chatzilla.hacksrus.com/> har mer information om IRC och ChatZilla, inklusive ChatZilla FAQ <http://chatzilla.hacksrus.com/faq> som besvarar flera av de vanligaste frågorna om hur du använder ChatZilla.
msg.about.version   = "%S [[Details][Opens the about dialog for more details][%S]]
msg.about.homepage  = Besök ChatZillas webbplats <http://chatzilla.hacksrus.com/> för mer information (på engelska).
msg.newnick.you    = Du har nu namnet %S
msg.newnick.notyou  = "%S har bytt namn till %S
msg.view.hidden    = "%S (dold)

msg.localeurl.homepage = http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/

msg.no.notify.list  = Din meddelandelista är tom.
msg.notify.addone   = "%S har lagts till på din meddelandelista.
msg.notify.addsome  = "%S har lagts till på din meddelandelista.
msg.notify.delone   = "%S har tagits bort från din meddelandelista.
msg.notify.delsome  = "%S har tagits bort från din meddelandelista.

msg.not.an.alias = Inget sådant alias: %S.
msg.alias.removed = Alias borttaget: %S.
msg.alias.created = Alias skapat: %S = %S.
msg.no.aliases  = Inga alias finns definierade.

msg.no.stalk.list   = Inga ord som markeras.
msg.stalk.list    = Markerar [%S].
msg.stalk.add     = Markerar nu %S.
msg.stalk.del     = Markerar inte längre %S.
msg.stalking.already = Markerar redan %S.

msg.status     = Status
msg.title.net.on  = Användare %S på ''%S'' (%S:%S)
msg.title.net.off = Användare %S, inte ansluten till nätverket ''%S''
msg.title.nonick  = <oregistrerad-användare>
msg.title.no.topic = Ingen rubrik
msg.title.no.mode = Inget läge
msg.title.channel = "%S på %S (%S): %S"
msg.title.user   = Samtal med %S %S"
msg.title.dccchat = DCC-konversation med %S"
msg.title.dccfile.send = "%S%% of ``%S'' skickad till %S"
msg.title.dccfile.get = "%S%% of ``%S'' mottagen från %S"
msg.title.unknown = ChatZilla!
msg.title.activity = "%S -- Aktivitet [%S]

msg.output.url    = URL
msg.output.knownnets = Kända nätverk
msg.output.connnets = Anslutna nätverk
msg.output.notconn  = Ej anslutna
msg.output.lag    = Eftersläpning
msg.output.mode   = Läge
msg.output.users   = Användare
msg.output.topic   = Ämne
msg.output.via    = Ansluten via
msg.output.to    = Ansluten till
msg.output.file   = Fil
msg.output.progress = Förlopp
msg.output.cancel  = Avbryt

msg.logging.off   = Loggning är av.
msg.logging.on   = Loggning är på. Loggar till filen <%S>.
msg.logfile.closed = Loggfilen stängd.
msg.logfile.error  = Filen <%S> kunde inte öppnas. Loggning inaktiverad.
msg.logfile.opened = Loggar till filen <%S>.
msg.logfile.closing = Stänger loggfil <%S>.
msg.logfile.write.error = Filen <%S> kunder inte skrivas till. Loggning inaktiverad.
msg.logging.icon.off = Loggning är av. Klicka på ikonen för att slå på loggning av denna vy.
msg.logging.icon.on = Loggning är på. Klicka på ikonen för att stoppa loggning av denna vy.

msg.alert.icon.off = Notifiering om meddelanden är av. Klicka på ikonen för att slå på notifiering av nya meddelanden.
msg.alert.icon.on = Notifiering om meddelanden är på. Klicka på ikonen för att stoppa notifiering av nya meddelanden.

msg.already.connected = Du är redan ansluten till ''%S''.
msg.enter.nick     = Välj ett namn
msg.network.connecting = Ansluter till ''%S''. Använd /cancel för att avbryta.

msg.jumpto.button     = [[%1$S][Hoppa till det här meddelandet i %1$S][%2$S]]
msg.jumpto.err.nochan   = ``%S'' är inte längre öppen.
msg.jumpto.err.noanchor  = Ankaret kunde inte hittas.

msg.banlist.item   = "%S bannlyst %S från %S på %S.
msg.banlist.button  = [[Ta bort][Ta bort denna bannlysning][%S]]
msg.banlist.end    = Slut på %S bannlysningslista.
msg.exceptlist.item  = "%S undantagna %S från bannlysningar i %S på %S.
msg.exceptlist.button = [[Ta bort][Ta bort detta bannlysningsundantag][%S]]
msg.exceptlist.end  = Slut på %S undantagslista.

msg.channel.needops  = Du måste vara en operator i %S för att göra det.

msg.ctcphelp.clientinfo = CLIENTINFO ger information om tillgängliga CTCP-kommandon
msg.ctcphelp.action   = ACTION utför en åtgärd hos användaren
msg.ctcphelp.time    = TIME anger lokalt datum och tid för klienten
msg.ctcphelp.version  = VERSION ger klientens version
msg.ctcphelp.source   = SOURCE ger en adress där du kan hämta klienten
msg.ctcphelp.os     = OS ger klientens värds operativsystem och version
msg.ctcphelp.host    = HOST ger klientens värds programnamn och version
msg.ctcphelp.ping    = PING återger de parametrar som skickas till klienten
msg.ctcphelp.dcc    = DCC kräver en direkt klientanslutning

# DCC CHAT messages.
msg.dccchat.sent.request = Skickade förslag om DCC-chatt till ''%S'' från DIG (%S:%S) %S.
msg.dccchat.got.request = Mottog förslag om DCC-chatt från ''%S'' (%S:%S) %S.
msg.dccchat.accepting    = Accepterar automatiskt DCC-chatterbjudande från ``%S'' (%S:%S) i %S sekunder %S.
msg.dccchat.accepting.now  = Accepterar automatiskt DCC-chatterbjudande från ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.accepted   = Accepterade DCC-chatt med ''%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.declined   = Avslog DCC-chatt med ''%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.aborted   = Avbröt DCC-chatt med ''%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.failed    = Misslyckad DCC-chatt med ''%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.opened    = DCC-chatt med ''%S'' (%S:%S) ansluten.
msg.dccchat.closed    = DCC-chatt med ''%S'' (%S:%S) nedkopplad.

# DCC FILE messages.
msg.dccfile.sent.request = Skickade ett DCC-filerbjudande till ''%S'' från DIG (%S:%S) för ''%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.got.request = Mottog ett DCC-filerbjudande från ''%S'' (%S:%S), ''%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.accepting    = Accepterar automatiskt DCC-filöverföringserbjudande från ``%S'' (%S:%S) av ``%S'' (%S) i %S sekunder %S.
msg.dccfile.accepting.now  = Accepterar automatiskt DCC-filöverföringserbjudande från ``%S'' (%S:%S) of ``%S'' (%S).
# 1 = file, 2 = to/from, 3 = nick, 4 = IP, 5 = port.
msg.dccfile.accepted   = Accepterade DCC-filöverföring av ''%S'' %S ''%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.declined   = Avslog DCC-filöverföring av ''%S'' %S ''%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.aborted   = Avbröt DCC-filöverföring av ''%S'' %S ''%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.failed    = Misslyckad DCC-filöverföring av ''%S'' %S ''%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.opened    = DCC-filöverföring av ''%S'' %S ''%S'' (%S:%S) startad.
msg.dccfile.closed.sent = DCC-filöverföring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) avslutad.
# 6 = path, 7 = command for opening the folder
msg.dccfile.closed.saved   = DCC-filöverföring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) avslutad. Fil sparad till ``%S''. [[Öppnar aktuell mapp][Öppnar mappen där den hämtade filen ligger][%S]]
msg.dccfile.closed.saved.mac = DCC-filöverföring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) avslutad. Fil sparad till ``%S''. [[Visa i Finder][Visar mappen där filen ligger i Finder][%S]]

# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dccfile.progress   = %S%% klar, %S of %S, %S.
msg.dccfile.send     = Välj fil att skicka
msg.dccfile.save.to   = Spara inkommande fil (%S)
msg.dccfile.err.notfound = Den angivna filen kunde inte hittas.
msg.dccfile.err.notafile = Den angivna sökvägen ger inte en vanlig fil.
msg.dccfile.err.notreadable = Den angivna filen kunde inte läsas.

# General DCC messages.
msg.dcc.pending.matches = "%S väntande inkommande DCC-erbjudanden matchade.
msg.dcc.accepted.matches = "%S DCC-anslutningar matchade.
msg.dcc.matches.help   = Du måste ange tillräckligt mycket av användarens namn för att unikt identifiera förslaget, eller inkludera förslagstypen och eventuellt även filnamnet.

msg.dcc.not.enabled   = DCC är inaktiverat. Om du behöver DCC-funktionalitet kan du aktivera det i fönstret Inställningar.
msg.dcc.not.possible   = DCC är inte tillgängligt i den här versionen av &brandShortName; - funktionen "scriptable server sockets" saknas. Mozilla-versioner efter 2003-11-15 bör innehålla denna funktionalitet (t.ex. Mozilla 1.6 eller senare).
msg.dcc.err.nouser    = Du måste ange |nickname| eller köra kommandot från en privat samtalsvy.
msg.dcc.err.accept.time = Du kan inte använda kortformen |/dcc-accept| inom de första 10 sekunderna efter mottagandet av ett DCC-erbjudande.
msg.dcc.err.notdcc    = Du måste ange |nickname| eller köra kommandot från en DCC-chattvy.

# /dcc-list words and phrases.
msg.dcclist.dir.in    = inkommande
msg.dcclist.dir.out   = utgående (erbjudande)
msg.dcclist.to      = till
msg.dcclist.from     = från
## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
msg.dcclist.line     = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
## Params: waiting, running, done.
msg.dcclist.summary   = DCC-sessioner: %S väntande, %S anslutna, %S slutförda.

msg.dccaccept.disabled = För närvarande accepteras inte DCC automatiskt på det här nätverket.
msg.dccaccept.list   = För närvarande accepteras DCC automatiskt på det här nätverket från [%S].
msg.dccaccept.add    = Nu accepteras DCC automatiskt på det här nätverket från %S.
msg.dccaccept.del    = DCC accepteras inte längre automatiskt på det här nätverket från %S.
msg.dccaccept.adderr  = Du accepterar redan DCC automatiskt på det här nätverket från %S.
msg.dccaccept.delerr  = %S hittades inte på din lista över automatiskt accepterad DCC på det här nätverket.

msg.dcc.command.accept = [[Acceptera][Accepterar detta DCC-erbjudande][%S]]
msg.dcc.command.decline = [[Avslå][Avslår (nekar) detta DCC-erbjudande][%S]]
msg.dcc.command.cancel = [[Avbryt][Avbryter detta DCC-erbjudande][%S]]
msg.dcc.command.close  = [[Stäng][Stänger (avslutar) detta DCC-erbjudande][%S]]

# DCC state names.
msg.dcc.state.abort   = Avbrutna
msg.dcc.state.request  = Föreslagna
msg.dcc.state.accept   = Accepterade
msg.dcc.state.connect  = Anslutna
# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dcc.state.connectPro = Ansluten (%S%% klart, %S of %S, %S)
msg.dcc.state.disconnect = Klara
msg.dcc.state.decline  = Avslagna
msg.dcc.state.fail    = Misslyckade

# SI general format (1$ == number, 2$ == scale suffix).
msg.si.size = %1$S %2$S
msg.si.speed = %1$S %2$S

# SI suffixes for sizes.
msg.si.size.0 = B
msg.si.size.1 = KB
msg.si.size.2 = MB
msg.si.size.3 = GB
msg.si.size.4 = TB
msg.si.size.5 = PB
msg.si.size.6 = EB

# SI suffixes for speeds.
msg.si.speed.0 = B/s
msg.si.speed.1 = KB/s
msg.si.speed.2 = MB/s
msg.si.speed.3 = GB/s
msg.si.speed.4 = TB/s
msg.si.speed.5 = PB/s
msg.si.speed.6 = EB/s

msg.ident.server.not.possible = Ident-server är inte tillgänglig i den här versionen av &brandShortName; - funktionen "scriptable server sockets" saknas. Mozillabyggen efter 2003-11-15 ska normalt innehålla denna funktion (t. ex. Mozilla 1.6 eller senare).
msg.ident.error        = Fel vid aktivering av Ident-server: %S"

msg.host.password = Skriv in ett lösenord för servern %S:
msg.url.key   = Skriv in ett lösenord för adressen %S:

msg.startup.added  = <%1$S> öppnas nu vid start av ChatZilla.
msg.startup.removed = <%1$S> öppnas inte längre vid start av ChatZilla.
msg.startup.exists  = <%1$S> öppnas för närvarande vid start av ChatZilla.
msg.startup.notfound = <%1$S> öppnas för närvarande inte vid start av ChatZilla.

msg.test.hello  = Exempel på ett HEJ-meddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.info  = Exempel på ett INFO-meddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.error  = Exempel på ett FEL-meddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.help  = Exempel på ett HJÄLP-meddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.usage  = Exempel på ett ANVÄNDNINGS-meddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.status = Exempel på ett STATUS-meddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.privmsg = Normalt meddelande från %S till %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.action = Händelsemeddelande från %S till %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.notice = Notice-meddelande från %S till %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.url   = Exempel på ett URL-meddelande: <http://www.mozilla.org>.
msg.test.styles = Exempel på meddelande med textstilar: *fet*, _understruken_, /kursiv/, |teletyp|.
msg.test.emoticon = Exempel på ett meddelande med smileys: :) :( :~( :0 :/ :P :| (*.
msg.test.rheet  = Exempel på ett Rheeeeeeeeeet!-meddelande.
msg.test.topic  = Exempel på ett rubrikmeddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.join  = Exempel på ett entremeddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.part  = Exempel på ett avskedsmeddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.kick  = Exempel på ett utsparkningsmeddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.quit  = Exempel på ett avslutningsmeddelande, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.stalk  = "%S : Exempel på en /stalk-matchning, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.ctlchr = Exempel på kontrolltecken: >%01<\\1 -- >%05<\\5 -- >%10<\\10
msg.test.color  = Färg-exempel: %033c%034o%034l%033o%033r%034%20%036t%036e%032s%034t%0f message.
msg.test.quote  = Exempel på ett ''citerat'' meddelande.

msg.welcome   = Välkommen till ChatZilla…\nNedan följer ett litet urval av information för att hjälpa dig att börja använda ChatZilla.
msg.welcome.url = Eftersom ChatZilla startades från en URL, har målet öppnats för dig. Du hittar det flikfältet, intill denna vy.
msg.tabdnd.drop = Vill du använda filen ''%S'' som din nya stil?
msg.default.status = Välkommen till ChatZilla!

msg.closing = Kopplar ner från IRC. Klicka på Stäng en gång till för att avsluta.
msg.confirm.quit = Du är fortfarande ansluten till några nätverk, är du säker på att du vill avsluta ChatZilla?\nOm du bekräftar kommer fönstret att stängas och du kommer att kopplas ner från alla nätverk och kanaler du är ansluten till.
msg.quit.anyway = A&vsluta iallafall
msg.dont.quit  = Avsluta &inte
msg.warn.on.exit = Varna mig när jag fortfarande är ansluten vid avslut

msg.whois.name   = "%S <%S@%S> ''%S''
msg.whois.channels = "%S: medlem av %S"
msg.whois.server  = "%S: ansluten till %S ''%S''
msg.whois.idle   = "%S: inaktiv %S (ansluten sedan %S)
msg.whois.away   = "%S: borta med meddelandet ``%S''
msg.whois.end   = Slut på WHOIS-informationen om %S.

msg.ignore.list.1 = För närvarande ignoreras ingen.
msg.ignore.list.2 = Ignorerar för närvarande [%S].
msg.ignore.add   = %S ignoreras nu.
msg.ignore.adderr = %S ignoreras redan.
msg.ignore.del   = %S ignoreras inte längre.
msg.ignore.delerr = "%S finns inte på din ignorera-lista.

msg.you.invite   = Du har nu bjudit in %S till %S.
msg.invite.you   = "%S (%S@%S) bjuder in dig till [[%S][Acceptera inbjudan till kanal %S][goto-url %S]].

msg.nick.in.use  = Namnet ''%S'' är upptaget. Använd kommandot /nick för att välja ett nytt namn.
msg.retry.nick   = Namnet ''%S'' är upptaget, försöker med ''%S''.
msg.nick.prompt  = Ange ett namn att använda:

msg.tab.name.prompt = Ange ett namn för denna flik:

msg.list.rerouted = List-svar visas på vyn ''%S''.
msg.list.end    = Visade %S av totalt %S kanaler.
msg.list.chancount = Den här servern har %S kanaler. Att lista alla kommer sannolikt att ta lång tid, och kan leda till att ChatZilla slutar svara eller blir bortkopplad av servern. [[Lista kanaler][Lista alla kanaler][%S]]

msg.who.end    = Slut på WHO-resultat för ''%S'', %S användare matchade.
msg.who.match   = Användare: %S (%S@%S) ''%S'' (%S), medlem i %S, är ansluten till <irc://%S/>, %S steg.

msg.connection.attempt = Ansluter till %S (%S)… [[Avbryt][Avbryt anslutningen till %S][%S]]
msg.connection.refused = Anslutningen till %S (%S) avslogs. [[Hjälp][Få mer information om det här felet på nätet][faq connection.refused]]
msg.connection.abort.offline = Anslutningen till %S (%S) avbröts därför att du gick till nedkopplat läge.
msg.connection.abort.unknown = Anslutningen till %S (%S) avbröts med felkod %S.
msg.connection.timeout = Inget svar vid försöket att ansluta till %S (%S). [[Hjälp][Få mer information om det här felet på nätet][faq connection.timeout]]
msg.unknown.host    = Okänd värd ''%S'' ansluter till %S (%S). [[Hjälp][Få mer information om det här felet på nätet][faq connection.host]]
msg.invalid.cert    = "%S använder ett ogiltigt säkerhetscertifikat. Om du litar på den här servern kan du [[lägga till ett undantag][Öppnar dialogrutan för nya certifikatundantag][%S]].
msg.connection.closed = Anslutningen till %S (%S) stängdes. [[Hjälp][Få mer information om det här felet på nätet][faq connection.closed]]
msg.connection.reset  = Anslutningen till %S (%S) återställdes. [[Hjälp][Få mer information om det här felet på nätet][faq connection.reset]]
msg.connection.quit  = Nedkopplad från %S (%S). [[Återanslut][Återanslut till %S][%S]]
msg.close.status    = Anslutningen till %S (%S) stänges med status %S.

msg.proxy.connection.refused = Proxyservern, som du har konfigurerat, tillåter inte anslutningen.
msg.unknown.proxy.host    = Okänd proxyvärd ansluter till %S (%S).

# In these messages, the first replacement string is a connection error from above.
msg.connection.exhausted  = "%1$S Anslutningsförsök överskridna, ger upp.
msg.reconnecting.in    = "%S Återansluter om %S. [[Avbryt][Avbryt återanslutningen till %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left  = "%S %S försök kvar, återansluter om %S. [[Avbryt][Avbryt återanslutningen till %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left1 = "%S 1 försök kvar, återansluter om %S. [[Avbryt][Avbryt återanslutningen till %S][%S]]

msg.reconnecting      = Återansluter…
msg.confirm.disconnect.all = Är du säker på att du vill koppla ner från ALLA nätverk?
msg.no.connected.nets   = Du är inte ansluten till några nätverk.
msg.no.reconnectable.nets = Det finns inga nätverk att återansluta till.

msg.ping.reply   = Pingsvar från %S på %S"
msg.ping.reply.invalid = Fel format på pingsvaret från %S.
msg.prefix.response = "%S , ditt resultat är,

msg.topic.changed = "%S har ändrat rubrik till ''%S''
msg.topic     = Rubriken för %S är ''%S''
msg.no.topic   = Ingen rubrik för kanalen %S"
msg.topic.date  = Rubriken för %S sattes av %S, %S"

msg.you.joined   = Du (%S) har kommit till %S"
msg.someone.joined = "%S (%S@%S) har kommit till %S"
msg.you.left    = Du (%S) har lämnat %S"
msg.you.left.reason = Du (%S) har lämnat %S (%S)
msg.someone.left  = "%S har lämnat %S"
msg.someone.left.reason = "%S har lämnat %S (%S)
msg.youre.gone   = Du (%S) har sparkats ut från %S av %S (%S)
msg.someone.gone  = "%S har sparkats ut från %S av %S (%S)

msg.mode.all    = Läge för %S är %S"
msg.mode.changed  = Status %S sätts av %S"

msg.away.on   = Du är nu markerad som borta (%S). Klicka på smeknamnsknappen eller använd kommandot |/back| för att återvända från att ha varit borta.
msg.idle.away.on = Du har automatiskt markerats som borta (%S) efter %S minuters inaktivitet.
msg.away.off   = Du är inte längre markerad som borta.
msg.away.prompt = Ange ett "borta"-meddelande att använda:
msg.away.default = användaren borta
msg.away.idle.default = Jag är inte här just nu.

msg.you.quit   = DU (%S) har lämnat %S (%S)
msg.someone.quit = "%S har lämnat %S (%S)

msg.unknown.ctcp = Okänt CTCP %S (%S) från %S"

msg.fonts.family.fmt  = Teckensnitt: ''%S''
msg.fonts.family.pick = Skriv in det teckensnitt du vill använda:
msg.fonts.size.fmt   = Teckenstorlek: %Spt
msg.fonts.size.default = Förvald teckenstorlek
msg.fonts.size.pick  = Skriv in den teckenstorlek du vill använda:

msg.supports.chanTypes = Kanaltyper som stöds: %S"
msg.supports.chanModesA = Kanallägen som stöds (A: listor): %S"
msg.supports.chanModesB = Kanallägen som stöds (B: parametrar): %S"
msg.supports.chanModesC = Kanallägen som stöds (C: på-parametrar): %S"
msg.supports.chanModesD = Kanallägen som stöds (D: boolska): %S"
msg.supports.userMode = "%S (%S)
msg.supports.userModes = Lägen för användare i kanaler som stöds: %S"
msg.supports.flagsOn = Denna server har stöd för : %S"
msg.supports.flagsOff = Denna server saknar stöd för: %S"
msg.supports.miscOption = "%S=%S"
msg.supports.miscOptions = Serverinställningar/gränser: %S"
msg.supports.caps = Supporterade funktioner: %S"
msg.supports.capsOn = Aktiverade funktioner: %S"


msg.caps.list = Tillgängliga funktioner: %S"
msg.caps.on = Funktionen %S är aktiverad.
msg.caps.off = Funktionen %S är inaktiverad.
msg.caps.error = Funktionen %S är ogiltig.


msg.conf.mode.on = Konferensläge är nu aktiverat för denna vy.
msg.conf.mode.stayon = Konferensläge är aktiverat för denna vy; anslutningar, lämnanden, avslutningar och smeknamnsförändringar är dolda.
msg.conf.mode.off = Konferensläge är inte längre aktiverat för denna vy.

# Join Network/Channel dialog
msg.cd.updated  = Nätverkets kanallista lokalt lagrad på %S"
msg.cd.updated.format = %e %B %Y
msg.cd.updated.never = Nätverkets kanallista har inte sparat lokalt
msg.cd.create   = <skapa en ny kanal>
msg.cd.filtering = Filtrerat %S av %S kanaler…
msg.cd.showing  = Visar %S av %S kanaler.
msg.cd.wait.list = Väntar på att aktuell listoperation slutförs...
msg.cd.fetching  = Hämtar kanallista…
msg.cd.fetched  = Hämtade %S kanaler…
msg.cd.error.list = Det uppstod ett fel vid laddningen av kanallistan.
msg.cd.loaded   = Laddade %S kanaler…


msg.urls.none  = Det finns inga lagrade URL:er.
msg.urls.header = Listar de %S senast lagrade URL:erna (nyast först):
msg.urls.item  = URL %S: %S"

msg.save.completeview     = Vy, komplett
msg.save.htmlonlyview     = Vy, endast HTML
msg.save.plaintextview    = Vy, vanlig text
msg.save.files.folder     = %S-filer
msg.save.dialogtitle     = Spara vy ''%S'' som…
msg.save.err.no.ext      = Du måste antingen ange en normal filändelse eller <savetype>. Ingenting sparades.
msg.save.err.invalid.path   = Sökvägen ''%S'' är inte en giltig sökväg eller URL att spara till. Endast lokala filsökvägar och file:/// url:er kan användas.
msg.save.err.invalid.ext   = Filändelsen ''%S'' kan inte användas utan att ange en <savetype>. Använd antingen |.xhtml|, |.xhtm|, |.html|, |.htm| eller |.txt| som filändelse, eller ange <savetype>.
msg.save.err.invalid.savetype = Typen ''%S'' är inte en giltig filtyp att spara till. Använd antingen |complete|, |htmlonly| eller |text|.
msg.save.err.failed      = Sparandet av vyn ''%1$S'' till ''%2$S'' misslyckades:\n ``%3$S''
msg.save.fileexists      = Filen ''%S'' finns redan.\n Klicka på OK för att skriva över den, klicka på Avbryt för att behålla originalfilen.
msg.save.successful      = Vyn ``%1$S'' har sparats till <%2$S>.


msg.ceip.msg1   = ChatZilla skulle vilja att du deltoge i Programmet för kundupplevelsens förbättring. Du kan %1$S eller %2$S detta.
msg.ceip.msg2   = Använd |/%1$S| för att delta eller |/%2$S| för att ignorera denna begäran.
msg.ceip.enabled = Alla valalternativ för Programmet för kundupplevelsens förbättring har aktiverats. Data kommer att samlas in och skickas periodvis utan att avbryta dig.
msg.ceip.disabled = Alla valalternativ för Programmet för kundupplevelsens förbättring har inaktiverats. Inga data kommer att samlas in eller skickas.
msg.ceip.command.yes = [[Delta][Delta i CEIP][%S]]
msg.ceip.command.no = [[Ignorera][Delta inte i CEIP][%S]]
msg.ceip.upload.ok   = Programmet för kundupplevelsens förbättring: uppläggning av \u201C%S\u201D lyckades.
msg.ceip.upload.failed = Programmet för kundupplevelsens förbättring: uppläggning av \u201C%S\u201D misslyckades med fel \u201C%S\u201D.

# Plugin installation
msg.install.plugin.err.download   = Ett fel uppstod vid hämtningen av tillägget: %S"
msg.install.plugin.err.remove.temp = Ett fel uppstod när den tillfälliga filen %S" skulle tas bort.
msg.install.plugin.err.no.name   = Lyckas inte få ett namn på tillägget från källan, ange ett istället.
msg.install.plugin.err.protocol   = Tyvärr har källadressen angetts med ett okänt protokoll. Enbart 'file', 'http' och 'https' stöds.
msg.install.plugin.err.install.to  = Lyckas inte hitta var installationen ska göras (initialScripts). Vänligen justera initialScripts-inställningarna, till exempel genom att återställa dem, med kommandot: |/pref initialScripts - |. OBS!, detta kommer ta bort eventuella tillägg du har installerat någon annan stans från denna lista!
msg.install.plugin.err.check.sd   = Ett fel uppstod när källa och destination kontrollerades: %S"
msg.install.plugin.err.many.initjs = Detta ChatZilla-tillägg verkar ha flera 'init.js'-filer och kan därför inte installeras.
msg.install.plugin.err.mixed.base  = Detta ChatZilla-tillägg har en sökväg till 'init.js' som inte används för alla övriga filer. Detta tillägg kommer troligen inte fungera i detta skick.
msg.install.plugin.err.already.inst = Detta ChatZilla-tillägg verkar redan vara installerat.
msg.install.plugin.err.extract   = Ett fel uppstod vid uppackningen av den komprimerade källan: %S"
msg.install.plugin.err.installing  = Ett fel uppstod vid installationen av källan: %S"
msg.install.plugin.err.format    = Källan angiven är inte i ett format som installationsrutinen för tillägg förstår.
msg.install.plugin.err.removing   = Ett fel uppstod när tillägget laddades eller aktiverades. Tar bort tillägget.
msg.install.plugin.err.spec.name  = Namnet på tillägget måste anges!

msg.install.plugin.select.source  = Välj ett skript att installera…

msg.install.plugin.warn.name    = Bytte namnet på tillägget för installation från '%S' till '%S' för att stämma med källkoden.
msg.install.plugin.downloading   = Laddar ner tillägg från '%S'…
msg.install.plugin.installing    = Installerar från '%S' till '%S'…
msg.install.plugin.done       = Klar. ChatZilla-tillägget '%S' installerat!
 
# Munger
munger.mailto=E-posta
munger.link=URL:er
munger.channel-link=IRC-kanal
munger.bugzilla-link=Bugzillalänk
munger.face=Ansikte
munger.ear=Öra
munger.quote=Citationstecken
munger.rheet=Rheet
munger.bold=Halvfet
munger.italic=Kursiv
munger.talkback-link=Talkback link
munger.teletype=Teletyp
munger.underline=Understruken
munger.ctrl-char=Kontrolltecken
# Date/Time representations for strftime

datetime.day.long  = Söndag^Måndag^Tisdag^Onsdag^Torsdag^Fredag^Lördag
datetime.day.short  = Sön^Mån^Tis^Ons^Tors^Fre^Lör
datetime.month.long = Januari^Februari^Mars^April^Maj^Juni^Juli^Augusti^September^Oktober^November^December
datetime.month.short = Jan^Feb^Mar^Apr^Maj^Jun^Jul^Aug^Sep^Okt^Nov^Dec

datetime.uam = f.m.
datetime.lam = f.m.
datetime.upm = e.m.
datetime.lpm = e.m.

datetime.presets.lc = %Y-%m-%d %H:%M:%S
datetime.presets.lr = %I:%M:%S %p
datetime.presets.lx = %Y-%m-%d
datetime.presets.ux = %H:%M:%S


# Messages used in config.js, part of the pref window.

# We only allow one pref window open at once, this occurs when a 2nd is opened.
msg.prefs.alreadyOpen = Chatzillas inställningar är redan öppnade; du kan inte öppna fler kopior.

msg.prefs.err.save = Ett undantag uppstod vid sparandet av inställningar: %S.

msg.prefs.browse    = Bläddra…
msg.prefs.browse.title = ChatZilla - Välj
msg.prefs.move.up   = Flytta upp
msg.prefs.move.down  = Flytta ned
msg.prefs.add     = Lägg till…
msg.prefs.edit     = Redigera
msg.prefs.delete    = Ta bort

msg.prefs.list.add   = Skriv in poster du vill lägga till:
msg.prefs.list.edit  = Redigera poster vid behov:
msg.prefs.list.delete = Är du säker på att du vill ta bort posten ''%S''?

msg.prefs.object.delete = Är du säker på att du vill ta bort objektet ''%S'' och alla dess inställningar?
msg.prefs.object.reset = Är du säker på att du vill återställa alla inställningarna för ''%S'' till standardvärdena?

# First is for adding prefix/suffix to the overall header, and the next three
# are for the different objects (first is network name, second is channel/user
# name).
msg.prefs.fmt.header     = "%S"
msg.prefs.fmt.display.network = Nätverk %S"
msg.prefs.fmt.display.channel = Nätverk %S, kanal %S"
msg.prefs.fmt.display.user  = Nätverk %S, användare %S"

# Name for "global" object.
msg.prefs.global       = Globala inställningar

# Localized names for all the prefs and tooltip "help" messages.
# NOTE: "Bugzilla", "Chatzilla" and "mIRC" are product names.
pref.activityFlashDelay.label  = Fördröjning för aktivitetsblinkning
pref.activityFlashDelay.help  = När en flik som redan har varit aktiv får mer aktivitet så blinkas fliken för att visa detta. Denna inställning avgör längden på denna blinkning. Välj 0 för att inaktivera funktionen.
pref.alert.globalEnabled.label = Aktiverad globalt
pref.alert.globalEnabled.help  = Aktiverad kan alla konfigurerade aviseringar visas. Inaktiverad visas inga aviseringar. Ger en generell inställningsmöjlighet.
pref.alert.enabled.label    = Aktiverad
pref.alert.enabled.help     = Aktiverad visas popupfönster för denna vy.
pref.alert.nonFocusedOnly.label = Endast när fönstret inte är aktivt
pref.alert.nonFocusedOnly.help = Aktiverad döljs alla meddelandeaviseringar när fönstret är aktivt. Medan meddelandeaviseringar för icke aktiva fönster kommer att visas. Rekommenderas avmarkerad för kanalmoderatorer och för kanaler med lite trafik.
pref.alert.channel.event.label = Avisera kanalhändelser
pref.alert.channel.event.help  = Visar meddelandeaviseringar för anslutningar, lämningar, utsparkar, användarläge och alla andra systemmeddelanden. Rekommenderas för kanalmoderatorer och för kanaler med lite trafik.
pref.alert.channel.chat.label  = Avisera chatmeddelanden
pref.alert.channel.chat.help  = Visar meddelandeaviseringar för normala chat-meddelanden. Kan bli irriterande i kanaler med mycket trafik. Rekommenderas för moderatorer eller för kanaler med lite trafik.
pref.alert.channel.stalk.label = Avisera markeringsord
pref.alert.channel.stalk.help  = Visar meddelandeaviseringar för meddelanden som innehåller markeringsord.
pref.alert.user.chat.label   = Avisera användarchat
pref.alert.user.chat.help    = Visar meddelandeaviseringar för privata meddelanden.
pref.aliases.label       = Kommandoalias
pref.aliases.help        = Låter dig göra genvägar till kommandon eller sekvenser av kommandon. Varje alias har formen "<namn> = <kommando-lista>", där <kommando-lista> är en lista med kommandon (utan "/" i början) och parametrar, åtskilda av ";". Namnet på aliaset blir automatiskt ett kommando när ChatZilla startas.
pref.autoAwayCap.label     = Gräns för auto-borta-kontroll
pref.autoAwayCap.help      = ChatZilla kontrollerar automatiskt vilka användare som är här och vilka som är borta i varje kanal du är medlem av. Det medför dock en avsevärd eftersläpning i stora kanaler. Kanaler större än denna gräns kommer inte att kontrolleras.
pref.autoAwayPeriod.label    = Intervall för automatisk borta-kontroll
pref.autoAwayPeriod.help    = ChatZilla kontrollerar vilka användare som är här och vilka som är borta automatiskt i varje kanal som du är medlem av. Detta anger hur många minuter som ska passera mellan kontrollerna.
pref.autoRejoin.label      = Återvänd automatiskt
pref.autoRejoin.help      = Om detta är påslaget så kommer ChatZilla att försöka (en gång) att återvända till en kanal om du sparkas ut från den. Observera att vissa kanaler tycker illa om automatisk återvändo och bannlyser användare med det påslaget, så använd detta försiktigt. Du kan ställa in automatisk återvändo för kanaler, nätverk och globalt.
pref.away.label         = Borta-status
pref.away.help         =
pref.awayIdleTime.label     = Auto-borta-tid
pref.awayIdleTime.help     = Efter hur många minuters inaktivitet som ChatZilla ska sätta din status till "borta". Detta fungerar bara på nyare versioner av &brandShortName;. Sätt till 0 för att inaktivera.
pref.awayIdleMsg.label     = Auto-borta-meddelande
pref.awayIdleMsg.help      = Borta-meddelandet som ChatZilla ska använda när du är borta.
pref.awayNick.label       = Namn (borta)
pref.awayNick.help       = Det här namnet kommer automatiskt att användas när du markerar dig som borta, om det avviker från 'Nickname'. Du kan lämna detta tomt om du inte vill byta namn när du är borta.
pref.bugKeyword.label      = Sökord för Bug
pref.bugKeyword.help      = Du kan definiera flera sökord för att följa ärenden som en regular expression till exempel genom att separera dem med "|" så här bug|issue|case|ticket
pref.bugURL.label        = Bugzilla-URL
pref.bugURL.help        = Adressen som används för länkar till buggar. "%s" ersätts med buggens nummer. Texten "bug " följd av ett nummer omvandlas till en länk med hjälp av denna URL.
pref.bugURL.comment.label    = Bugzilla-URL för Kommentarer
pref.bugURL.comment.help    = URL:en eller suffixet som används för länkar till specifika kommentarer inom buggar. Med en fullständig URL, "%1$s" ersätts med buggnumret eller aliaset och "%2$s" med kommentarnumret respektive. Med ett suffix, "%s" ersätts med kommentarnumret. Texten "bug " följd av ett nummer eller "#" och ett ord på 1-20 bokstäver (bugg-alias) följd av " comment " följd av ett annat nummer kommer att visas som en länk till denna URL eller detta suffix.
pref.charset.label       = Kodning
pref.charset.help        = För att olika klienter ska kunna läsa meddelanden med tecken som inte tillhör ASCII-uppsättningen (t.ex. å, ä och ö) korrekt på IRC måste klienterna använda samma kodning.
pref.collapseMsgs.label     = Sammanfoga meddelanden
pref.collapseMsgs.help     = Slår samman fler meddelanden på rad från samma person och visar bara namnet innan det första meddelandet, vilket kan se renare ut än att få namnet upprepat.
pref.collapseActions.label   = Veckla ihop actions när meddelanden vecklas ihop
pref.collapseActions.help    = Gör att flera actions av en person bara visar smeknamnet i förhållande till den första, vilket kan se renare ut än att få smeknamnet upprepat.
pref.conference.limit.label   = Konferenslägesgräns
pref.conference.limit.help   = När antalet användare i en kanal tillräckligt överskrider denna gräns, kommer ChatZilla att växla kanal till "conference mode", under vilken JOIN-, PART-, QUIT- och NICK-meddelanden för andra användare förblir dola. När användarantalet minskar tillräckligt under gränsen, återtas det normala förloppet automatiskt. Att ställa in detta som 0 innebär att konferensläge aldrig aktiveras, på motsvarande sätt som en inställning som 1 innebär att det alltid är aktiverat.
pref.connectTries.label     = Anslutningsförsök
pref.connectTries.help     = Antalet gånger ChatZilla försöker ansluta till en server eller ett nätverk.
pref.copyMessages.label     = Kopiera viktiga meddelanden
pref.copyMessages.help     = Alla meddelanden som markeras som "viktiga" kommer att kopieras till nätverksvyn när det här är påslaget. Detta låter dig lämna ChatZilla en längre tid utan att du missar några viktiga meddelanden.
pref.dcc.enabled.label     = Aktivera DCC
pref.dcc.enabled.help      = Om det här inte är markerat kommer inga DCC-relaterade kommandon att fungera, och alla DCC-förfrågningar från andra användare kommer att ignoreras.
pref.dcc.autoAccept.list.label = Lista över automatisk acceptans
pref.dcc.autoAccept.list.help  = Lista över smeknamn från vilka DCC-chatt/-filer automatiskt accepteras. Värdmaskar accepteras också med användningen av "*" som ett jokertecken. Om denna lista är tom, måste alla DCC-begäran accepteras eller avslås manuellt.
pref.dcc.downloadsFolder.label = Nedladdningsmapp
pref.dcc.downloadsFolder.help  = Specificerar den förvalda destinationen för filer mottagna via DCC.
pref.dcc.listenPorts.label   = Listen Portar
pref.dcc.listenPorts.help    = Lista på portar som andra användare kan fjärransluta till. Varje post kan vara ett enskilt portnummer, eller ett område avgränsat som "nedre-övre". Lämna tomt för att använda en slumpmässig port, alltid vald av operativsystemet. Varje gång du erbjuder en DCC-anslutning till någon kommer nästa port i listan att användas.
pref.dcc.useServerIP.label   = Hämta lokal IP från servern
pref.dcc.useServerIP.help    = Med detta aktiverat kommer ChatZilla att fråga servern efter din IP-adress vid anslutning. Det gör att DCC erhåller den korrekta IP-adressen vid användning bakom en gateway eller ett NAT-baserat system.
pref.debugMode.label      = Avlusningsläge
pref.debugMode.help       = Denna inställning är till för att avlusa ChatZilla och kan ge en hel del avlusningsutskrifter (vanligtvis till konsolen). Inställningen är en lista av bokstäver som anger vilka händelser du vill ha information om. "c" för kontextmenyer (dumpar data när en kontextmeny öppnas), "d" för kommando (dumpar data när kommandon körs), och "t" för trace/hook (dumpar data om hooks och behandling av händelsekön).
pref.defaultQuitMsg.label    = Förvalt slutmeddelande
pref.defaultQuitMsg.help    = Specificerar ett förvalt slutmeddelande att använda när ett inte är explicit angett. Lämna tomt för att använda ChatZillas, vilket helt enkelt anger vilken version du har.
pref.desc.label         = Beskrivning
pref.desc.help         = Väljer innehåll i fältet "beskrivning" (även kallat "verkligt namn") som visas i din /whois-information. Det används ofta för att visa sitt verkliga namn, men du kan skriva vad du vill (eller inget).
pref.deleteOnPart.label     = Ta bort kanalvyer när kanalen lämnas
pref.deleteOnPart.help     = Tar bort vyer för kanaler när du lämnar kanalen genom att använda /leave eller /part.
pref.displayHeader.label    = Visa rubrikfält
pref.displayHeader.help     = Visa rubrikfältet för denna vy. Rubrikfältet innehåller information som adressen till denna vy samt kanalens rubrik och lägen för kanalvyer.
pref.font.family.label     = Teckensnittsfamilj
pref.font.family.help      = Välj det teckensnitt du vill att ChatZilla ska visa meddelanden med. Värdet "default" använder din globala teckensnittsfamilj, "antikva", "sanserif" och "fast" använder dina globala teckensnittsinställningar, och andra värden anger ett specifikt teckensnitt.
pref.font.size.label      = Teckensnittstorlek (pt)
pref.font.size.help       = Välj storlek på teckensnittet du vill att ChatZilla visar meddelanden med. Värdet 0 använder din globala teckensnittstorlek, och andra värden tolkas som storlek i punkter (pt).
pref.guessCommands.label    = Gissa okända kommandon
pref.guessCommands.help     = Om du skriver in ett kommando (börjar med "/") som ChatZilla inte förstår så kan programmet försöka "gissa" genom att skicka kommandot till servern. Du kan stänga av detta om du inte vill att ChatZilla ska försöka detta.
pref.hasPrefs.label       = Objekt har inställningar
pref.hasPrefs.help       = Indikerar att objektet har sparade inställningar. Visas aldrig i inställningarfönstret. :)
pref.identd.enabled.label    = Aktivera identifieringsserver under anslutningsprocessen
pref.identd.enabled.help    = Tillåter ChatZilla att ansluta till servrar som kräver ett ident-svar.
pref.initialURLs.label     = Adresser
pref.initialURLs.help      = En lista med adresser (irc: och ircs: URL:er) som ChatZilla ska ansluta till (hämta) när programmet startas. Dessa kommer inte att hämtas när ChatZilla startas för att en IRC-adress valts (t.ex. irc://moznet/).
pref.initialScripts.label    = Skriptfiler
pref.initialScripts.help    = En lista med skript-filer (file: URL:er) som ChatZilla läser in automatiskt vid uppstart. URL:erna kan vara relativa till profilmappen. Om en URL pekar på en mapp laddas "init.js" från den mappen och eventuella undermappar.
pref.inputSpellcheck.label   = Stavningskontrollera inmatningsrutan
pref.inputSpellcheck.help    = Huruvida inmatningsrutans innehåll kommer att stavningskontrolleras. Fungerar bara med senare &brandShortName;-byggen.
pref.link.focus.label      = Fokusera webbläsaren vid öppning av länkar
pref.link.focus.help      = Flyttar fokus till webbfönstret vid öppning av URL:er från ChatZilla.
pref.log.label         = Logga denna vy
pref.log.help          = Gör att Chatzilla loggar denna vy. Loggfilen lagras vanligtvis i din profil, men du kan också ange en egen "profilsökväg" (för bassökvägen) eller "namn på loggfil" för en specifik vys logg.
pref.logFileName.label     = Loggfil
pref.logFileName.help      = Detta är den fil som ChatZilla sparar en logg från denna vy i. I allmänhet gäller att om denna vy är öppen och loggning påslaget så kommer ändringar här inte få någon effekt tills nästa gång en loggning påbörjas.
pref.logFile.client.label    = Loggfil för klient
pref.logFile.client.help    = Anger namnet på loggfilen för klientvyer. Namnet läggs till 'loggmappen' för att skapa en fullständig sökväg.
pref.logFile.network.label   = Loggfil för nätverk
pref.logFile.network.help    = Anger namnet på loggfilen för nätverksvyer. Namnet läggs till 'loggmappen' för att skapa en fullständig sökväg.
pref.logFile.channel.label   = Loggfil för kanaler
pref.logFile.channel.help    = Anger namnet på loggfilen för kanalvyer. Namnet läggs till 'loggmappen' för att skapa en fullständig sökväg.
pref.logFile.user.label     = Loggfil för användare
pref.logFile.user.help     = Anger namnet på loggfilen för användare/frågevyer. Namnet läggs till 'loggmappen' för att skapa en fullständig sökväg.
pref.logFile.dccuser.label   = Logga fil för DCC
pref.logFile.dccuser.help    = Specificerar namnet på loggfilen för DCC-chatt/-filvyer. Detta läggs till 'loggmappen' för att skapa en fullständig sökväg.
pref.logFolder.label      = Loggmapp
pref.logFolder.help       = Anger basadressen för alla loggar. De olika "Loggfil för"-inställningarna specificerar de exakta namnen för de olika typerna av loggfiler.
pref.messages.click.label    = Vanligt musklick
pref.messages.click.help    = Åtgärd att utföra när du klickar på en URL.
pref.messages.ctrlClick.label  = Ctrl-klick
pref.messages.ctrlClick.help  = Åtgärd att utföra när du klickar på en URL med Ctrl-tangenten nere.
pref.messages.metaClick.label  = Alt/Meta-klick
pref.messages.metaClick.help  = Åtgärd att utföra när du klickar på en URL med Alt- eller Meta-tangenten nere.
pref.messages.middleClick.label = Mittenklick
pref.messages.middleClick.help = Åtgärd att utföra när du klickar på en URL med musens mittenknapp.
pref.motif.dark.label      = Mörk stil
pref.motif.dark.help      = Adressen till den mörka stilen som kan väljas från menyn Visa -> Stilar.
pref.motif.light.label     = Ljus stil
pref.motif.light.help      = Adressen till den mörka stilen som kan väljas från menyn Visa -> Stilar.
pref.motif.current.label    = Aktiv stil
pref.motif.current.help     = Adressen till den stil som används nu. En stil-fil är en CSS-fil som beskriver hur chatten visas och kan användas för att ändra utseendet på ChatZilla.
pref.multiline.label      = Flerradsinmatning
pref.multiline.help       = Väljer om ChatZilla använder en flerradsruta för inmatning eller en enkelradsruta.
pref.munger.bold.label     = Halvfet
pref.munger.bold.help      = Får ChatZilla att visa text mellan asterisker (t.ex. *halvfet*) i en riktig halvfet typ.
pref.munger.bugzilla-link.label = Länkar till Bugzilla
pref.munger.bugzilla-link.help = Får ChatZilla att omvandla "bug <nummer>" till en länk med inställningen "Bugzilla URL" som adress.
pref.munger.channel-link.label = Kanallänkar
pref.munger.channel-link.help  = Får ChatZilla att omvandla "#kanal" till en länk till kanalen.
pref.munger.colorCodes.label  = mIRC-färger
pref.munger.colorCodes.help   = Aktiverar visning av färger i chatten, liksom andra mIRC-koder (halvfet och understruken). När inaktiverad kommer ChatZilla helt enkelt att dölja mIRC-koder.
pref.munger.ctrl-char.label   = Kontrolltecken
pref.munger.ctrl-char.help   = Får ChatZilla att visa kontrolltecken som inte kan tolkas.
pref.munger.face.label     = Ansikten (humörsymboler)
pref.munger.face.help      = Får ChatZilla att visa bilder för vanliga smilisar som :-) och ;-).
pref.munger.italic.label    = Kursiv
pref.munger.italic.help     = Får ChatZilla att kursivera text mellan snedstreck (t.ex. /kursiv/).
pref.munger.link.label     = Webblänkar
pref.munger.link.help      = Får ChatZilla att omvandla text som ser ut som en webblänk till en hyperlänk.
pref.munger.mailto.label    = E-postlänkar
pref.munger.mailto.help     = Får ChatZilla att omvandla text som ser ut som en e-postadress till en hyperlänk.
pref.munger.quote.label     = Finare citat
pref.munger.quote.help     = Får ChatZilla att ersätta `` med \u201C och '' med \u201D.
pref.munger.rheet.label     = Rheet
pref.munger.rheet.help     = Får ChatZilla att omvandla "rheet" (en mycket Mozilla.org-specifik funktion) till en hyperlänk.
pref.munger.talkback-link.label = Talkback-länkar
pref.munger.talkback-link.help = Får ChatZilla att omvandla "TB<numbers><character>" till en hyperlänk till det angivna talkback-stackspåret.
pref.munger.teletype.label   = Teletyp
pref.munger.teletype.help    = Får Chatzilla att visa |teletyp| i riktig teletyp (ett teckensnitt med fast breddsteg).
pref.munger.underline.label   = Understrykning
pref.munger.underline.help   = Får ChatZilla att stryka under text mellan understreck (t.ex. _understruken_).
pref.munger.word-hyphenator.label = Avstava långa ord
pref.munger.word-hyphenator.help = Får ChatZilla att infoga "avstavningsplatser" i långa ord och URL:er, så att de kan radbrytas till skärmstorleken.
pref.newTabLimit.label     = Maximalt antal automatiskt skapta vyer
pref.newTabLimit.help      = Bestämmer antalet vyer (som privata samtal) som får skapas automatiskt av ChatZilla. När gränsen har nåtts visas privata meddelanden att visas i den aktiva vyn istället. Välj 0 för ett obegränsat antal vyer och 1 för att inte få några autoskapta vyer alls.
pref.nickCompleteStr.label   = Namnkomplettering
pref.nickCompleteStr.help    = Denna text läggs till ett namn som tabb-kompletteras i början av en rad.
pref.nickname.label       = Namn
pref.nickname.help       = Det här är det namn som alla andra ser när du skriver på IRC. Du kan välja vad du vill, men namnet kan inte innehålla vissa "konstiga" bokstäver, så det är lämpligt att hålla sig till bokstäver och siffror. Många servrar accepterar även "-", "_" och "`". Observera att en del servrar inte accepterar namn med svenska bokstäver (å, ä och ö).
pref.nicknameList.label     = Namnlista
pref.nicknameList.help     = Det här är en lista på namn som du vill att ChatZilla ska försöka använda om det namn du har använt är upptaget. Ditt normala namn behöver inte vara med i listan.
pref.notify.aggressive.label  = Aggressiv markering
pref.notify.aggressive.help   = När någon skriver ett privat meddelande till dig, säger ditt namn eller något av dina "markeringsord" så anser ChatZilla att det meddelandet är värt din uppmärksamhet. Denna inställning bestämmer om ChatZilla får blinka fönstret eller lägga sig framför andra program (varierar beroende på operativsystem) för att få din uppmärksamhet.
pref.notifyList.label      = Meddelandelista
pref.notifyList.help      = En lista på namn som ChatZilla periodiskt kontrollerar om de är on-line. Var 5:e minut kontrollerar ChatZilla denna lista och informerar dig om någon på listan har dykt upp på IRC eller lämnat IRC.
pref.outgoing.colorCodes.label = Tillåt sändning av färgkoder
pref.outgoing.colorCodes.help  = Tillåter att du skickar färgkoder och andra mIRC-koder (t.ex. fetstil och understrykning) med hjälp av speciella %-sekvenser. När detta är aktivt kan du skriva "%" för att se en lista på möjliga val.
pref.outputWindowURL.label   = Adress till chattfönster
pref.outputWindowURL.help    = Det här vill du förmodligen inte ändra. Chattvyn laddar denna adress för att visa meddelanden, rubriker, etc. och denna fil måste definiera vissa saker korrekt för att undvika JavaScript-fel och ett tomt chattfönster.
pref.profilePath.label     = Sökväg till profil
pref.profilePath.help      = Detta är platsen där ChatZilla-relaterade profiler finns. Vanligtvis laddar ChatZilla skript i "scripts"-katalogen och spara loggfiler i "logs"-katalogen på denna plats.
pref.proxy.typeOverride.label  = Proxyservertyp
pref.proxy.typeOverride.help  = Negligera det normala proxyservervalet genom att ange "http" för att använda din webbläsares HTTP Proxy eller "ingen" för att tvinga fram så att ingen proxy ska användas (inte ens SOCKS proxy). Observera att detta vanligtvis bara fungerar när webbläsaren är inställd att tillämpa en manuell proxykonfiguration.
pref.reconnect.label      = Återanslut automatiskt
pref.reconnect.help       = När din anslutning stängs oväntat så kan ChatZilla automatiskt återansluta till servern åt dig.
pref.websearch.url.label    = Sök-URL
pref.websearch.url.help     = Den URL som ska användas för att göra en sökning; dina sökord kommer läggas på denna URL. Du kan använda den valfria parametern %s för att infoga dina sökord på en specifik plats i URL:en istället (t.ex. "http://www.searchwebsite.com/search?q=%s"). Om detta fält lämnas tomt, kommer din webbläsares sökmotor användas (eller Google, om Chatzilla inte körs som en plugin i en webbläsare).
pref.showModeSymbols.label   = Visa statussymboler
pref.showModeSymbols.help    = Användarlistan kan antingen visa statussymboler ("@" för op, "%" för halv-op, "+" för röst), eller så kan färger användas (grön för op, mörkblå för halv-op och ljusblå för röst). Slå på denna inställning för att använda symboler istället för färger..
pref.sortUsersByMode.label   = Ordna användare efter status
pref.sortUsersByMode.help    = Ordna användarlistan efter status, op först, sedan halv-op (om det stöds av servern), sedan röst, och sedan alla andra.
pref.sound.enabled.label    = Aktivera ljud
pref.sound.enabled.help     = Med den här inställningen kan du aktivera eller inaktivera alla ljud. Den här inställningen är global.
pref.sound.overlapDelay.label  = Fördröjd överlappning
pref.sound.overlapDelay.help  = Anger den tidsperiod under vilken samma händelse inte utlöser ljudet. Om t.ex. standardvärdet 2000ms (2 sekunder) används, kommer om två matchningar av markeringsord inträffar inom 2 sekunder, endast ljud att spelas upp för det första.
##pref.sound.surpressActive.label = Koppla bort ljud i aktiv vy
##pref.sound.surpressActive.help = Hindrar ljud som genererats av den aktiva vyn från att höras om ChatZilla är det aktiva fönstret. Ljud från andra vyer, eller när ChatZilla inte är aktiv, kommer alltid att höras.
pref.sound.channel.start.label = Kanal: Starta session
pref.sound.channel.start.help  =
pref.sound.channel.event.label = Kanal: Icke chatthändelse
pref.sound.channel.event.help  =
pref.sound.channel.chat.label  = Kanal: Normal chatt
pref.sound.channel.chat.help  =
pref.sound.channel.stalk.label = Kanal: Markeringsmatchning
pref.sound.channel.stalk.help  =
pref.sound.user.start.label   = Användare: Starta session
pref.sound.user.start.help   =
pref.sound.user.stalk.label   = Användare: Normal chatt
pref.sound.user.stalk.help   =
pref.stalkWholeWords.label   = Endast hela markeringsord
pref.stalkWholeWords.help    = Denna inställning bestämmer om ChatZilla's hantering av markeringsord letar hela ord eller delsträngar. Till exempel matchar "ChatZilla rockar" markeringsordet "zilla" endast om denna inställning är av.
pref.stalkWords.label      = Markeringsord
pref.stalkWords.help      = En lista med ord som, när en rad innehåller ett av dem, får ChatZilla att markera den raden som "viktig" och försöka dra din uppmärksamhet till den om "Aggressiv markering" är påslaget.
pref.urls.store.max.label    = Maximalt antal lagrade URL:er
pref.urls.store.max.help    = Anger maximal antal URL:er som samlas och lagras av ChatZilla. Kommandot "/urls" visar de 10 senast lagrade, eller fler om du t.ex. använder "/urls 20".
pref.userlistLeft.label     = Visa användarlistan till vänster
pref.userlistLeft.help     = Visar användarlistan till vänster. Avmarkera för att visa användarlistan till höger istället.
pref.username.label       = Användarnamn
pref.username.help       = Ditt användarnam används för att konstruera en så kallad "hostmask". Denna är en sträng som identifierar dig och som inkluderar din anslutnings värdnamn och detta användarnamn. Det används ibland för att ställa in automatisk op, bannlysningar och andra saker som gäller en person.
pref.usermode.label       = Användarläge
pref.usermode.help       = Ditt användarläge bestämmer hur IRC-servern behandlar dig. Läget är en lista på bokstäver med ett "+" före. Till exempel kan du få servern att skicka "bakom kulisserna"-information genom att välja ett annat användarläge. Den vanligaste inställningen, "i" (för "invisible", "osynlig"), gör att du inte syns som medlem i kanaler om inte den som efterfrågar informationen också är medlem i kanalen. Detta kan förhindra viss spam.
pref.warnOnClose.label     = Varna mig vid avslut om jag fortfarande är ansluten
pref.warnOnClose.help      = Om du fortfarande är ansluten till nätverk vid avslut kommer ett meddelande att visas där du får bekräfta att du vill avsluta programmet. Avmarkera detta alternativ om du inte vill detta.

# Preference group labels #

pref.group.general.label        = Allmänt
pref.group.general.connect.label    = Anslutning
pref.group.general.ident.label     = Identitet
pref.group.general.log.label      = Loggning
pref.group.general.palert.label    = Meddelandeaviseringar
pref.group.global.palertconfig.label  = Inställningar för meddelandeaviseringar
pref.group.appearance.label      = Visning
pref.group.appearance.misc.label    = Övrigt
pref.group.appearance.motif.label   = Stilar
pref.group.appearance.timestamps.label = Tidsstämpel
pref.group.appearance.timestamps.help = Fromatinställningen använder strftime-substitut. Exempelvis kan "%A %l:%M:%S%P" bli "Torsdag 1:37:42 e.m.".
pref.group.appearance.userlist.label  = Användarlista
pref.group.dcc.label          = DCC
pref.group.dcc.ports.label       = Portar
pref.group.dcc.autoAccept.label    = Acceptera automatiskt
pref.group.munger.label        = Formatering
pref.group.startup.label        = Start
pref.group.startup.initialURLs.label  = Adresser
pref.group.startup.initialScripts.label = Skriptfiler
pref.group.lists.label         = Listor
pref.group.lists.stalkWords.label   = Markeringsord
pref.group.lists.aliases.label     = Kommando-alias
pref.group.lists.notifyList.label   = Notifieringslista
pref.group.lists.nicknameList.label  = Namnlista
pref.group.lists.autoperform.label   = Autokörning
pref.group.global.label        = Globalt
pref.group.global.header.label     = Rubriker
pref.group.global.header.help     = Anger standardvisningen av rubriker för vyer. Varje vy kan vid behov åsidosätta dessa inställningar.
pref.group.global.links.label     = Länkar
pref.group.global.links.help      = De tre länkinställningarna bestämmer hur Chatzilla reagerar på olika sorters klick på länkar. Du kan ordna dessa så att de passar dina behov.
pref.group.global.log.label      = Logga dessa vytyper
pref.group.global.log.help       = Anger standardläget för loggning av vyer. Varje vy kan vid behov åsidosätta dessa inställningar.
pref.group.global.maxLines.label    = Sparade rader
pref.group.global.maxLines.help    = Det antal rader text som sparas för varje vytyp. När gränsen nås kommer de äldsta raderna att tas bort när nya läggs till.
pref.group.global.sounds.label     = Ljudkonfigurering
pref.group.general.sounds.help     =
pref.group.general.soundEvts.label   = Ljudhändelser
pref.group.general.soundEvts.help    = Ljud för olika klienthändelser. Dessa inställningar är en mellanslagsseparerad lista på "beep" eller fil: URL:er.

# These are the prefs that get grouped #

pref.autoperform.label     = Kör automatiskt
pref.autoperform.help      = Ange kommandon som ska köras automatiskt när detta nätverk ansluts/denna kanal öppnas/denna användares privata chatt öppnas. Kommandona utförs i den ordning de är listade.
pref.autoperform.channel.label = Kanal
pref.autoperform.channel.help  = Ange kommandon som ska köras automatiskt när en ny kanal öppnas.
pref.autoperform.client.label  = Klient
pref.autoperform.client.help  = Ange kommandon som ska köras automatiskt när ChatZilla startas.
pref.autoperform.network.label = Nätverk
pref.autoperform.network.help  = Ange kommandon som ska köras automatiskt vid anslutning till ett nätverk.
pref.autoperform.user.label   = Användare
pref.autoperform.user.help   = Ange kommandon som ska köras automatiskt när en användares privata chat öppnas.

pref.networkHeader.label    = Nätverk
pref.networkHeader.help     =
pref.channelHeader.label    = Kanaler
pref.channelHeader.help     =
pref.userHeader.label      = Användare
pref.userHeader.help      =
pref.dccUserHeader.label    = DCC
pref.dccUserHeader.help     =

pref.networkLog.label      = Nätverk
pref.networkLog.help      =
pref.channelLog.label      = Kanaler
pref.channelLog.help      =
pref.userLog.label       = Användare
pref.userLog.help        =
pref.dccUserLog.label      = DCC
pref.dccUserLog.help      =

pref.clientMaxLines.label    = Klient
pref.clientMaxLines.help    =
pref.networkMaxLines.label   = Nätverk
pref.networkMaxLines.help    =
pref.channelMaxLines.label   = Kanaler
pref.channelMaxLines.help    =
pref.userMaxLines.label     = Användare
pref.userMaxLines.help     =
pref.dccUserMaxLines.label   = DCC
pref.dccUserMaxLines.help    =

pref.timestamps.display.label  = Format
pref.timestamps.display.help  =
pref.timestamps.label      = Aktivera
pref.timestamps.help      =

pref.msgBeep.label       = Ny privat vy
pref.msgBeep.help        =
pref.queryBeep.label      = Privat meddelande
pref.queryBeep.help       =
pref.stalkBeep.label      = Viktigt meddelande
pref.stalkBeep.help       =