Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 21 Aug 2020 09:38:37 +0000
changeset 2218 ef92062bb187fd8d55838df43c9ea98e47b6f69d
parent 2217 3eefb781a85ce4261be766d2bbeba4d2f5df9910
child 2219 ee7c03cac8ee3a4dc82cee927f4952394fda73f1
push id1284
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 21 Aug 2020 09:38:40 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -22,8 +22,15 @@ experimental-features-media-avif-description = Me këtë veçori të aktivizuar, { -brand-short-name }-i mbulon formatin AV1 Image File (AVIF). Ky është një format figurash të palëvizshme që shfrytëzon aftësitë e algoritmeve AV1të ngjeshjes së videove për të reduktuar madhësi figurash. Për më tepër hollësi, shihni <a data-l10n-name="bugzilla">të metën 1443863</a>.
 experimental-features-web-api-inputmode =
   .label = API Web: inputmode
 # "inputmode" and "contenteditable" are technical terms and shouldn't be translated.
 experimental-features-web-api-inputmode-description = Sendërtimi ynë i atributit global <a data-l10n-name="mdn-inputmode">inputmode</a> është përditësuar sipas <a data-l10n-name="whatwg">specifikimeve WHATWG</a>, por na duhet ende të bëjmë edhe ndryshime të tjera, bie fjala, bërja e mundur e përdorimit të tij për lëndë <em>contenteditable</em>. Për më tepër hollësi. shihni <a data-l10n-name="bugzilla">të metën 1205133</a>.
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-web-api-link-preload =
   .label = API Web: <link rel="preload">
+# Do not translate "rel", "preload" or "link" here, as they are all HTML spec
+# values that do not get translated.
+experimental-features-web-api-link-preload-description = Atributi <a data-l10n-name="rel">rel</a> me vlerën <code>"preload"</code> në një element <a data-l10n-name="link">&lt;link&gt;</a> është menduar të ndihmojë të furnizohen përfitimeve funksionimi duke ju lejuar të shkarkoni burime herët në ciklin e jetës së faqes, duke siguruar pasjen e tyre më herët dhe më pak gjasa të bllokojnë vizatimin e faqes. Për më tepër hollësi, lexoni <a data-l10n-name="readmore">“Parangarkim lënde me <code>rel="preload"</code>”</a> ose shihni <a data-l10n-name="bugzilla">të metën</a>.
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-css-focus-visible =
+  .label = CSS: Pseudo-class: :focus-visible
--- a/toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
@@ -6,16 +6,27 @@
 ## Import Logins Autocomplete
 
 # Variables:
 #  $browser (String) - Browser name to import logins from.
 #  $host (String) - Host name of the current site.
 autocomplete-import-logins =
   <div data-l10n-name="line1">Importoni kredencialet tuaja hyrjeje nga { $browser }</div>
   <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
+autocomplete-import-logins-info =
+  .tooltiptext = Mësoni më tepër
 
 ## Variables:
 ##  $host (String) - Host name of the current site.
 
+autocomplete-import-logins-chrome =
+  <div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje prej Google Chrome</div>
+  <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
+autocomplete-import-logins-chromium =
+  <div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje nga Chromium</div>
+  <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
+autocomplete-import-logins-chromium-edge =
+  <div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje prejMicrosoft Edge</div>
+  <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
+
 ##
 
-autocomplete-import-logins-info =
-  .tooltiptext = Mësoni më tepër
+autocomplete-import-learn-more = Mësoni më tepër
--- a/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
@@ -1,4 +1,65 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+printui-title = Shtype
+# Dialog title to prompt the user for a filename to save print to PDF.
+printui-save-to-pdf-title = Ruajeni Si
+# Variables
+# $sheetCount (integer) - Number of paper sheets
+printui-sheets-count =
+  { $sheetCount ->
+    [one] { $sheetCount } fletë letre
+    *[other] { $sheetCount } fletë letre
+  }
+printui-page-range-all = Krejt
+printui-page-range-custom = Vetjake
+printui-page-range-label = Faqe
+printui-page-range-picker =
+  .aria-label = Zgjidhni interval faqesh
+printui-page-custom-range =
+  .aria-label = Jepni interval vetjak faqesh
+# This label is displayed before the first input field indicating
+# the start of the range to print.
+printui-range-start = Nga
+# This label is displayed between the input fields indicating
+# the start and end page of the range to print.
+printui-range-end = në
+# Section title for the number of copies to print
+printui-copies-label = Kopje
+printui-orientation = Orientim
+printui-landscape = Së gjeri
+printui-portrait = Portret
+# Section title for the printer or destination device to target
+printui-destination-label = Vendmbërritje
+printui-destination-pdf-label = Ruaje si PDF
+printui-more-settings = Më tepër rregullime
+printui-less-settings = Më pak rregullime
+# Section title (noun) for the print scaling options
+printui-scale = Shkallë
+printui-scale-fit-to-page = Sa ta nxërë faqja
+# Label for input control where user can set the scale percentage
+printui-scale-pcent = Shkallë
+# Section title for miscellaneous print options
+printui-options = Mundësi
+printui-headers-footers-checkbox = Shtyp kryefaqe dhe fundfaqe
+printui-backgrounds-checkbox = Shtyp sfonde
+printui-color-mode-label = Mënyrë ngjyrash
+printui-color-mode-color = Ngjyrë
+printui-color-mode-bw = Bardhezi
+printui-margins = Mënjana
+printui-margins-default = Parazgjedhje
+printui-margins-min = Minimum
+printui-margins-none = Asnjë
+printui-system-dialog-link = Shtyp duke përdorur dialogun e sistemit…
+printui-primary-button = Shtype
+printui-primary-button-save = Ruaje
+printui-cancel-button = Anuloje
+printui-loading = Po Përgatitet Paraparje
+
+## Error messages shown when a user has an invalid input
+
+printui-error-invalid-scale = Shkalla duhet të jetë një numër mes 10-ës dhe 200-ës.
+# Variables
+# $numPages (integer) - Number of pages
+printui-error-invalid-range = Intervali duhet të jetë një numër mes 1-shit dhe { $numPages }.