Updating Aurora
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 18 Sep 2015 12:50:00 +0300
changeset 923 b579a38ec9d642436397c1a11fa2b761f5e97aea
parent 922 b89a262acb5bf988426d0765a48774c283e0159f
child 924 a966383cc1817af232b4ff2f5df71aea16c22b2b
push id374
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateWed, 23 Sep 2015 04:26:15 +0000
Updating Aurora
browser/chrome/browser/aboutAccounts.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/migration/migration.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
dom/chrome/appstrings.properties
services/sync/sync.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutAccounts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutAccounts.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutAccounts.welcome "Mirë se vini te &syncBrand.shortName.label;">
-<!ENTITY aboutAccounts.connected "Account connected">
+<!ENTITY aboutAccounts.connected "Llogari e lidhur">
 
 <!ENTITY aboutAccountsConfig.description "Bëni hyrjen, që të njëkohësoni skedat, faqerojtësit, fjalëkalimet tuaja &amp; dhe të tjera.">
 <!ENTITY aboutAccountsConfig.startButton.label "Fillojani">
 <!ENTITY aboutAccountsConfig.useOldSync.label "Po përdorni një version të vjetër të Sync-ut?">
 <!ENTITY aboutAccountsConfig.syncPreferences.label "Parapëlqime mbi Sync-un">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -383,17 +383,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.label "Shtoni Më Tepër Objekte…">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.accesskey "S">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
 <!ENTITY urlbar.placeholder2     "Bëni kërkim ose jepni adresë">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "K">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Kalo te skeda:">
 
-<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.question "Do të donit të përmirësoheshin kërkimet tuaj me këshillime?">
+<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.question "Do të donit të përmirësoheshin kërkimet tuaja me këshillime?">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.learnMore "Mësoni më tepër…">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.disable "Jo">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.enable "Po">
 
 <!-- 
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
 
  Search Command Key Logic works like this:
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
@@ -16,19 +16,19 @@ sourceName360se=360 Secure Browser
 
 importedBookmarksFolder=Prej %S
 
 importedSafariReadingList=Listë Leximesh (Prej Safarit)
 
 # Import Sources
 1_ie=Mundësi Interneti
 1_edge=Rregullime
-1_safari=Preferences
-1_chrome=Preferences
-1_360se=Preferences
+1_safari=Parapëlqime
+1_chrome=Parapëlqime
+1_360se=Parapëlqime
 
 2_ie="Cookies"
 2_edge="Cookies"
 2_safari="Cookies"
 2_chrome="Cookies"
 2_firefox="Cookies"
 2_360se="Cookies"
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -64,18 +64,18 @@ both, to better adapt this sentence to t
 <!-- LOCALIZATION NOTE (signedInLoginFailure.beforename.label,
 signedInLoginFailure.aftername.label): these two string are used respectively
 before and after the account email address. Localizers can use one of them, or
 both, to better adapt this sentence to their language.
 -->
 <!ENTITY signedInLoginFailure.beforename.label "Ju lutemi, bëni hyrjen që të rilidheni">
 <!ENTITY signedInLoginFailure.aftername.label "">
 
-<!ENTITY notSignedIn.label      "You are not signed in.">
-<!ENTITY signIn.label        "Sign in">
+<!ENTITY notSignedIn.label      "Nuk jeni i futur.">
+<!ENTITY signIn.label        "Hyni">
 <!ENTITY notSignedIn.label      "Nuk jeni i futur.">
 <!ENTITY signIn.label        "Hyni">
 <!ENTITY profilePicture.tooltip   "Ndryshoni foto profili">
 <!ENTITY manage.label        "Administroni">
 <!ENTITY disconnect.label      "Shkëputuni…">
 <!ENTITY verify.label        "Email Verifikimi">
 <!ENTITY forget.label        "Harroje këtë Email">
 
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -5,17 +5,17 @@
 malformedURI=URL-ja nuk është e vlefshme, ndaj nuk ngarkohet dot.
 fileNotFound=Kartela %S nuk gjendet dot. Ju lutemi, kontrolloni vendndodhjen dhe riprovoni.
 dnsNotFound=%S nuk u gjet dot. Ju lutemi, kontrolloni emrin dhe riprovoni.
 unknownProtocolFound=Një nga vijuesit (%S) nuk është protokol i regjistruar ose nuk është i lejueshëm në këtë kontekst.
 connectionFailure=Nuk u pranua lidhja gjatë përpjekjes për t’u lidhur me %S.
 netInterrupt=Lidhja me %S është përfunduar papritmas. Një pjesë e të dhënave mund të jenë shpërngulur.
 netTimeout=Përfundoi koha e veprimit gjatë përpjekjes për t’u lidhur me %S.
 redirectLoop=U tejkalua kufi ridrejtimi për këtë URL. Nuk arrin të ngarkojë faqen e kërkuar. Kjo mund të jetë shkaktuar nga cookie-t që janë bllokuar.
-confirmRepostPrompt=Për shfaqjen e kësaj faqeje, aplikacioni duhet të dërgojë të dhëna që do të bëjnë të përsëritet çdo veprim (fjala vjen, kërkim apo parashtrim porosie) që po kryhejr më parë.
+confirmRepostPrompt=Për shfaqjen e kësaj faqeje, aplikacioni duhet të dërgojë të dhëna që do të bëjnë të përsëritet çdo veprim (fjala vjen, kërkim apo parashtrim porosie) që po kryhej më parë.
 resendButton.label=Ridërgoji
 unknownSocketType=Ky dokument nuk shfaqet dot pa instaluar Përgjegjësin e Sigurisë Vetjake (PSV). Shkarkoni dhe instaloni PSV (PSM - Personal Security Manager) dhe riprovoni, ose lidhuni me përgjegjësin e sistemit tuaj.
 netReset=Dokumenti nuk përmban të dhëna.
 netOffline=Ky dokument nuk shfaqet dot nën gjendjen jashtë linje. Për të kaluar në linjë, i hiqni shenjën Puno i Palidhur prej menusë Kartelë.
 isprinting=Dokumenti nuk ndryshohet dot brenda Shtypjes ose Paraparjes së Shtypjes.
 deniedPortAccess=Hyrja tek porta me numrin e dhënë është çaktivizuar për arsye sigurie.
 proxyResolveFailure=Shërbyesi ndërmjetës që keni formësuar nuk u gjet dot. Ju lutemi, kontrolloni rregullimet për ndërmjetësin dhe riprovoni.
 proxyConnectFailure=Nuk u pranua lidhja gjatë përpjekjes për t’u lidhur me shërbyesin ndërmjetës të formësuar prej jush. Ju lutemi, shihni rregullimet tuaj për ndërmjetësin dhe riprovoni.
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -11,24 +11,24 @@ lastSync2.label = Njëkohësimi i fundit: %S
 mobile.label = Faqerojtës Celulari
 
 remote.pending.label = Po njëkohësohen skeda të largëta…
 remote.missing2.label = Njëkohësoni sërish pajisjet tuaja të tjera, që të mund të hyni në skedat e tyre
 remote.opened.label = Janë tashmë të hapura krejt skedat e largëta
 remote.notification.label = Skedat më të fundit të desktopit do të jenë gati sapo të bëhet njëkohësimi i tyre
 
 error.login.title = Gabim Gjatë Hyrjes
-error.login.description = Sync-u hasi në një gabim, teksa po lidhej: %1$S. Ju lutemi, riprovoni.
+error.login.description = Sync-u hasi në një gabim, teksa lidhej: %1$S. Ju lutemi, riprovoni.
 error.login.prefs.label = Parapëlqime…
 error.login.prefs.accesskey = P
 # should decide if we're going to show this
 error.logout.title = Gabim Gjatë Daljes
-error.logout.description = Sync-u hasi në një gabim, teksa po lidhej. Ka gjasa të mos jetë gjë, dhe nuk ju duhet të bëni ndonjë gjë për këtë.
+error.logout.description = Sync-u hasi në një gabim, teksa lidhej. Ka gjasa të mos jetë gjë, dhe nuk ju duhet të bëni ndonjë gjë për këtë.
 error.sync.title = Gabim Gjatë Njëkohësimit
-error.sync.description = Sync-u hasi në një gabim, teksa po bënte njëkohësimin: %1$S. Sync-u do ta riprovojë vetvetiu këtë veprim.
+error.sync.description = Sync-u hasi në një gabim, teksa bënte njëkohësimin: %1$S. Sync-u do ta riprovojë vetvetiu këtë veprim.
 
 warning.sync.eol.label = Shërbimi Po Fiket
 # %1: the app name (Firefox)
 warning.sync.eol.description = Shërbimi juaj Firefox Sync po fiket së shpejti. Përmirësoni %1$S-in që të vazhdoni njëkohësimin.
 error.sync.eol.label = Shërbim i Pakapshëm
 # %1: the app name (Firefox)
 error.sync.eol.description = Shërbimi juaj Firefox Sync nuk është më i passhëm. Lypset të përmirësoni %1$S-in që të vazhdohet njëkohësimi.
 sync.eol.learnMore.label = Mësoni më tepër