Remove obsolete strings and reformat files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:43:04 +0200
changeset 2568 a3cfc9acacb63ae851efa4ec39635a947df1c046
parent 2567 b2ff8e8c2bfb8554917a99370b8e9d390d1ce11b
child 2569 77fab9e442fd46c939d0cc4eb5b68f257e7b018e
push id1600
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 17 May 2022 13:43:11 +0000
Remove obsolete strings and reformat files
browser/branding/official/brand.dtd
browser/branding/official/brand.properties
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
browser/browser/aboutUnloads.ftl
browser/browser/appExtensionFields.ftl
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserContext.ftl
browser/browser/customizeMode.ftl
browser/browser/downloads.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/migration.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/places.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/connection.ftl
browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/sanitize.ftl
browser/browser/screenshots.ftl
browser/browser/search.ftl
browser/browser/sync.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
browser/browser/upgradeDialog.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
devtools/client/aboutdebugging.ftl
devtools/client/accessibility.properties
devtools/client/application.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/performance.dtd
devtools/client/perftools.ftl
devtools/client/sourceeditor.dtd
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.ftl
devtools/client/toolbox-options.ftl
devtools/client/toolbox.ftl
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/tooltips.ftl
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
devtools/shared/highlighters.ftl
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/security/security.properties
mail/browser/appExtensionFields.ftl
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/activity.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
mail/messenger/aboutImport.ftl
mail/messenger/aboutRights.ftl
mail/messenger/accountCentral.ftl
mail/messenger/accountManager.ftl
mail/messenger/accountProvisioner.ftl
mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
mail/messenger/addressbook/fieldMapImport.ftl
mail/messenger/chat-verifySession.ftl
mail/messenger/chat.ftl
mail/messenger/exportDialog.ftl
mail/messenger/importDialog.ftl
mail/messenger/menubar.ftl
mail/messenger/messenger.ftl
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
mail/messenger/openpgp/keyWizard.ftl
mail/messenger/openpgp/msgReadStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
mail/messenger/otr/add-finger.ftl
mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
mail/messenger/otr/finger.ftl
mail/messenger/otr/otrUI.ftl
mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
mail/messenger/preferences/am-im.ftl
mail/messenger/preferences/connection.ftl
mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
netwerk/necko.properties
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
toolkit/chrome/global/extensions.properties
toolkit/chrome/global/narrate.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutPlugins.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
toolkit/toolkit/global/cspErrors.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/branding/official/brand.dtd
+++ b/browser/branding/official/brand.dtd
@@ -1,11 +1,7 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY brandShorterName   "Firefox">
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (brandProductName):
-  This brand name can be used in messages where the product name needs to
-  remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.). -->
-<!ENTITY brandProductName   "Firefox">
--- a/browser/branding/official/brand.properties
+++ b/browser/branding/official/brand.properties
@@ -1,13 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 brandShorterName=Firefox
 brandShortName=Firefox
 brandFullName=Mozilla Firefox
-# LOCALIZATION NOTE(brandProductName):
-# This brand name can be used in messages where the product name needs to
-# remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.).
-brandProductName=Firefox
-vendorShortName=Mozilla
 
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,67 +1,94 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } përdor një dëshmi sigurie të pavlefshme.
+
 cert-error-mitm-intro = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish.
+
 cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } ka nga pas entin jofitimprurës Mozilla, i cili administron një shitore tërësisht të hapur autoriteti dëshmish (AD). Shitorja AD ndihmon të garantohet se autoritetet e dëshmive ndjekin praktikat më të mirë mbi sigurinë e përdoruesve.
+
 cert-error-mitm-connection = { -brand-short-name } përdor shitoren AD të Mozilla-s për të verifikuar se një lidhje është e sigurt, në vend se dëshmi të furnizuara nga sistemi operativ i përdoruesit. Kështu, nëse një program antivirus apo një rrjet përgjon një lidhje me një dëshmi sigurie të lëshuar nga një Autoritet Dëshmish që s’gjendet te shitorja AD Mozilla, lidhja konsiderohet jo e parrezik.
+
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Dikush mund të jetë duke u rrekur të hiqet si sajti dhe s’duhet të vazhdoni.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } s’i zë besë { $hostname } ngaqë lëshuesi i dëshmisë është i panjohur, dëshmia është e vetë-nënshkruar, ose shërbyesi nuk po dërgon dëshmitë e sakta ndërmjetëse.
+
 cert-error-trust-cert-invalid = Dëshmia nuk është besuar, sepse qe lëshuar nga një autoritet i pavlefshëm dëshmish.
+
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Dëshmia nuk është besuar, sepse lëshuesi i dëshmisë nuk është besuar.
+
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Dëshmia nuk është e besueshme, ngaqë është nënshkruar duke përdorur një algoritëm nënshkrimesh i cili është i çaktivizuar, pasi nuk është i sigurt.
+
 cert-error-trust-expired-issuer = Dëshmia nuk është besuar, sepse dëshmia e lëshuesit ka skaduar.
+
 cert-error-trust-self-signed = Dëshmia nuk besohet, ngaqë është e vetënënshkruar.
+
 cert-error-trust-symantec = Dëshmitë e lëshuara nga GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, dhe VeriSign nuk konsiderohen më gjatë të sigurta, ngaqë këto autoritete dëshmish nuk kanë ndjekur praktika sigurie në të kaluarën.
+
 cert-error-untrusted-default = Dëshmia nuk vjen nga një burim i besuar.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për { $alt-name }.
+
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për emrat vijues: { $subject-alt-names }
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
 cert-error-expired-now = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } skadoi më { $not-after-local-time }.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
 cert-error-not-yet-valid-now = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } s’do të jetë e vlefshme deri më { $not-before-local-time }.
+
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Kod gabimi: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish. Shumica e shfletuesve nuk u besojnë më dëshmive të lëshuara nga GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, dhe VeriSign. { $hostname } përdor një dëshmi nga njëri prej këtyre autoriteteve, ndaj identiteti i sajtit s’mund të provohet.
+
 cert-error-symantec-distrust-admin = Mundeni të njoftoni përgjegjësin e sajtit mbi këtë problem.
+
 cert-error-old-tls-version = Ky sajt mund të mos mbulojnë protokollin TLS 1.2, i cili është versioni minimum i mbuluar nga { -brand-short-name }.
+
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
+
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
+
 cert-error-details-cert-chain-label = Varg dëshmish:
+
 open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Hape Sajtin në Dritare të Re
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
 csp-xfo-blocked-long-desc = Për të mbrojtur sigurinë tuaj, { $hostname } s’do ta lejojë { -brand-short-name }-in të shfaqë faqen, nëse e ka trupëzuar një sajt tjetër. Që të shihni këtë faqe, duhet ta hapni në një dritare tjetër.
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = S'arrin të lidhet
 deniedPortAccess-title = Kjo adresë është e ndaluar
@@ -85,17 +112,16 @@ netTimeout-title = Lidhjes i mbaroi koha
 unknownProtocolFound-title = Adresa nuk u kuptua
 proxyConnectFailure-title = Shërbyesi ndërmjetës po hedh poshtë lidhjet
 proxyResolveFailure-title = S'arrihet të gjendet shërbyesi ndërmjetës
 redirectLoop-title = Faqja nuk është ridrejtuar si duhet
 unknownSocketType-title = Përgjigje e papritur prej shërbyesit
 nssFailure2-title = Dështoi Lidhja e Sigurt
 csp-xfo-error-title = { -brand-short-name }-i S’mund Ta Hapë Këtë Faqe
 corruptedContentError-title = Gabim nga Lëndë e Dëmtuar
-remoteXUL-title = XUL i Largët
 sslv3Used-title = S'arrin të Lidhet Në Mënyrë të Sigurt
 inadequateSecurityError-title = Lidhja juaj s'është e sigurt
 blockedByPolicy-title = Faqe e Bllokuar
 clockSkewError-title = Ora e kompjuterit tuaj është gabim
 networkProtocolError-title = Gabim Protokolli Rrjeti
 nssBadCert-title = Kujdes: Rrezik Potencial Sigurie Përpara
 nssBadCert-sts-title = Nuk U Lidh: Çështje Potenciale Sigurie
 certerror-mitm-title = Një software po i pengon { -brand-short-name }-it të Lidhet Në Mënyrë të Sigurt te Ky Sajt
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,17 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Kredenciale Hyrjesh & Fjalëkalime
+
 login-filter =
   .placeholder = Kërkoni te Kredenciale Hyrjesh
+
 create-login-button = Krijoni Kredenciale të Reja Hyrjeje
+
 fxaccounts-sign-in-text = Merrini fjalëkalimet tuaj në pajisjet tuaja të tjera
 fxaccounts-sign-in-sync-button = Për njëkohësime, bëni hyrjen
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Administroni llogari
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -65,18 +68,16 @@ about-logins-list-section-week = 7 ditët e fundit
 
 ## Introduction screen
 
 about-logins-login-intro-heading-logged-out2 = Po kërkoni për kredencialet tuaj të ruajtur të hyrjeve? Aktivizoni njëkohësimin, që të importohen.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = S’u gjetën kredenciale të njëkohësuar hyrjesh.
 login-intro-description = Nëse ruajtët kredenciale tuajat hyrjesh te { -brand-product-name } në një pajisje tjetër, ja se si t’i merrni këtu:
 login-intro-instructions-fxa = Krijoni ose hyni te { -fxaccount-brand-name } juaja te pajisja ku janë ruajtur kredencialet tuaja të hyrjeve
 login-intro-instructions-fxa-settings = Kaloni te Rregullime > Njëkohësim > Aktivizoni njëkohësim… Përzgjidhni kutizën Kredenciale Hyrjesh dhe fjalëkalime.
-login-intro-instructions-fxa-help = Për më tepër ndihmë, vizitoni <a data-l10n-name="help-link">Asistencë { -lockwise-brand-short-name }</a>.
-about-logins-intro-import = Nëse kredencialet tuaj për hyrje janë ruajtur në një shfletues tjetër, mund t’i <a data-l10n-name="import-link">importoni ata te { -lockwise-brand-short-name }</a>
 login-intro-instructions-fxa-passwords-help = Për më tepër ndihmë, vizitoni <a data-l10n-name="passwords-help-link">asistencë për fjalëkalime</a>.
 about-logins-intro-browser-only-import = Nëse kredencialet tuaj për hyrje janë ruajtur në një shfletues tjetër, mund t’i <a data-l10n-name="import-link">importoni ata te { -brand-product-name }</a>
 about-logins-intro-import2 = Nëse kredencialet tuaja për hyrje janë ruajtur jashtë { -brand-product-name }-it, mund t’i <a data-l10n-name="import-browser-link">importoni që nga një shfletues tjetër</a> ose <a data-l10n-name="import-file-link">prej një kartele</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Krijoni Kredenciale të Reja Hyrjeje
 login-item-edit-button = Përpunoni
@@ -110,26 +111,29 @@ about-logins-os-auth-dialog-caption = { 
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins on Windows.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win = Që të përpunoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = që të përpunoni kredenciale të ruajtura hyrjeje
+
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins on Windows.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win = Që të shihni fjalëkalimin tuaj, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = që të shfaqet fjalëkalimi i ruajtur
+
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = Që të kopjoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = që të kopjohet fjalëkalimi i ruajtur
+
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins on Windows.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win = Që të eksportoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx = eksporto kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime të ruajtur
 
 ## Primary Password notification
 
@@ -138,54 +142,62 @@ master-password-reload-button =
   .label = Hyni
   .accesskey = H
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Anuloje
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Anulim
+
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Të hiqen këto kredenciale hyrjesh?
 confirm-delete-dialog-message = Ky veprim s’mund të zhbëhet.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Hiqi
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label =
   { $count ->
     [1] Hiqe
    *[other] Hiqi Krejt
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label =
   { $count ->
     [1] Po, hiqe këtë kredencial
    *[other] Po, hiqi këto kredenciale
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Të hiqet { $count } kredencial?
    *[other] Të hiqen krejt { $count } kredencialet?
   }
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Kjo do të heqë kredencialin që keni ruajtur te { -brand-short-name } dhe çfarëdo sinjalizimesh cenimi që shfaqen këtu. S’do të jeni në gjendje ta zhbëni këtë veprim.
    *[other] Kjo do të heqë kredencialet që keni ruajtur te { -brand-short-name } dhe çfarëdo sinjalizimesh cenimi që shfaqen këtu. S’do të jeni në gjendje ta zhbëni këtë veprim.
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Të hiqet { $count } kredencial nga krejt pajisjet?
    *[other] Të hiqet krejt { $count } kredencialet nga krejt pajisjet?
   }
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Kjo do të heqë kredencialin që keni ruajtur te { -brand-short-name } në krejt pajisjet e njëkohësuara te { -fxaccount-brand-name } juaj. Kjo do të heqë gjithashtu sinjalizime cenimesh që shfaqen këtu. S"do të jeni në gjendje të zhbëni këtë veprim.
    *[other] Kjo do të heqë krejt kredencialet që keni ruajtur te { -brand-short-name } në krejt pajisjet e njëkohësuara te { -fxaccount-brand-name } juaj. Kjo do të heqë gjithashtu sinjalizime cenimesh që shfaqen këtu. S"do të jeni në gjendje të zhbëni këtë veprim.
   }
+
 about-logins-confirm-export-dialog-title = Eksportoni kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime
 about-logins-confirm-export-dialog-message = Fjalëkalimet tuaj do të ruhen si tekst i lexueshëm (p.sh., BadP@ssw0rd), ndaj, cilido që mund të hapë kartelën e eksportuar, mund t’i shohë.
 about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = Eksportoni…
+
 about-logins-alert-import-title = Importim i Plotësuar
 about-logins-alert-import-message = Shihni Përmbledhje të hollësishme të Importimit
+
 confirm-discard-changes-dialog-title = Të hidhen tej këto ndryshime?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Do të humbin krejt ndryshimet e paruajtura.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Hidhe tej
 
 ## Breach Alert notification
 
 about-logins-breach-alert-title = Cenim Sajti
 breach-alert-text = Që nga hera e fundit që përditësuat hollësi të kredencialeve tuaja të hyrjeve, te ky sajt ka patur rrjedhje ose vjedhje fjalëkalimesh. Që të mbroni llogarinë tuaj, ndryshoni fjalëkalimin tuaj për të.
@@ -206,16 +218,17 @@ about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Mësoni më tepër
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = Ka tashmë një zë për { $loginTitle } me atë emër përdoruesi. <a data-l10n-name="duplicate-link">Të shkohet te zëri ekzistues?</a>
+
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Ndodhi një gabim teksa provohej të ruhej ky fjalëkalim.
 
 ## Login Export Dialog
 
 # Title of the file picker dialog
 about-logins-export-file-picker-title = Eksportoni Kartelë Kredencialesh Hyrjesh
 # The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
@@ -254,44 +267,49 @@ about-logins-import-file-picker-tsv-filt
 ## Variables:
 ## $count (number) - The number of affected elements
 
 about-logins-import-dialog-title = Importim i Plotësuar
 about-logins-import-dialog-items-added =
   { $count ->
    *[other] <span>U shtuan kredenciale të reja:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
+
 about-logins-import-dialog-items-modified =
   { $count ->
    *[other] <span>U përditësuan kredenciale ekzistuese:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
+
 about-logins-import-dialog-items-no-change =
   { $count ->
    *[other] <span>U gjetën kredenciale të përsëdytur:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(jo të importuara)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-items-error =
   { $count ->
    *[other] <span>Gabime:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(jo të importuara)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-done = U bë
+
 about-logins-import-dialog-error-title = Gabim Importimi
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title = Vlera të Shumëfishta Që Përplase për Një Kredencial
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description = Për shembull: disa emra përdoruesish, fjalëkalimesh, URL, etj. për një kredencial.
 about-logins-import-dialog-error-file-format-title = Problem Formati Kartelash
 about-logins-import-dialog-error-file-format-description = Krye shtyllash të pasaktë ose që mungojnë. Sigurohuni se kartela përfshin shtylla për emër përdoruesi, fjalëkalim dhe URL.
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-title = S’arrihet të Lexohet Kartelë
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-description = { -brand-short-name }-i s’ka leje për leximin e kartelës. Provoni të ndryshoni lejet e kartelës.
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title = S’arrihet të Përtypet Kartela
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description = Sigurohuni se përzgjodhët një kartelë CSV ose TSV.
 about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported = S’janë importuar kredenciale
 about-logins-import-dialog-error-learn-more = Mësoni më tepër
 about-logins-import-dialog-error-try-import-again = Riprovoni Importim…
 about-logins-import-dialog-error-cancel = Anuloje
+
 about-logins-import-report-title = Përmbledhje Importimi
 about-logins-import-report-description = Kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime të importuar te { -brand-short-name }.
+
 #
 # Variables:
 # $number (number) - The number of the row
 about-logins-import-report-row-index = Rreshti { $number }
 about-logins-import-report-row-description-no-change = Përsëdytje: Përputhje ekzakte kredenciale ekzistuese hyrjeje
 about-logins-import-report-row-description-modified = U përditësuan kredenciale ekzistuese hyrjeje
 about-logins-import-report-row-description-added = U shtuan kredenciale të reja hyrjeje
 about-logins-import-report-row-description-error = Gabim: Fushë që mungon
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -6,16 +6,17 @@
 ### Pocket button panel strings for about:pocket-saved, about:pocket-signup, and about:pocket-home
 
 
 ## about:pocket-saved panel
 
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Shtoni Etiketa
+
 pocket-panel-saved-error-generic = Pati një gabim teksa përpiqej të ruante te { -pocket-brand-name }.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Etiketat kufizohen deri në 25 shenja
 pocket-panel-saved-error-only-links = Mund të ruhen vetëm lidhje
 pocket-panel-saved-error-not-saved = Faqja S’u Ruajt
 pocket-panel-saved-error-no-internet = Që të ruani në { -pocket-brand-name }, duhet të jeni i lidhur në Internet. Ju lutemi, lidhuni në Internet dhe riprovoni.
 pocket-panel-saved-error-remove = Pati një gabim teksa provohej të hiqej kjo faqe.
 pocket-panel-saved-page-removed = Faqja u Hoq
 pocket-panel-saved-page-saved = U ruajt te { -pocket-brand-name }
@@ -24,51 +25,53 @@ pocket-panel-saved-processing-remove = Po hiqet Faqja…
 pocket-panel-saved-removed = Faqja u Hoq Nga Lista Ime
 pocket-panel-saved-processing-tags = Po shtohen etiketa…
 pocket-panel-saved-remove-page = Hiqe Faqen
 pocket-panel-saved-save-tags = Ruaje
 pocket-panel-saved-saving-tags = Po ruhet…
 pocket-panel-saved-suggested-tags = Etiketa të Këshilluara
 pocket-panel-saved-tags-saved = Etiketat u Shtuan
 pocket-panel-signup-view-list = Shihni Listën
+
 # This is displayed above a field where the user can add tags
 pocket-panel-signup-add-tags = Shtoni Etiketa:
 
 ## about:pocket-signup panel
 
 pocket-panel-signup-already-have = Jeni tashmë përdorues { -pocket-brand-name }-i?
 pocket-panel-signup-learn-more = Mësoni më tepër
 pocket-panel-signup-login = Hyni
 pocket-panel-signup-signup-email = Regjistrohuni me email
 pocket-panel-signup-signup-cta = Regjistrohuni në { -pocket-brand-name }. Është falas.
 pocket-panel-signup-signup-firefox = Regjistrohuni me { -brand-product-name }
 pocket-panel-signup-tagline = Ruani që nga { -brand-product-name }c-i artikuj dhe video për t’i parë në { -pocket-brand-name } në çfarëdo pajisje, kurdo.
 pocket-panel-signup-tagline-story-one = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani që nga { -brand-product-name }-i çfarëdo artikulli, video ose faqe.
 pocket-panel-signup-tagline-story-two = Shihini në { -pocket-brand-name }, në çfarëdo pajisje, kurdo.
+
 pocket-panel-signup-cta-a-fix = Butoni juaj Ruaje, për internetin
 pocket-panel-signup-cta-b = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani artikuj, video dhe lidhje. Shiheni listën tuaj në cilëndo pajisje, kurdo.
 pocket-panel-signup-cta-b-short = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani artikuj, video dhe lidhje.
 pocket-panel-signup-cta-c = Shiheni listën tuaj në çfarëdo pajisje, kurdo.
 
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = Lista Ime
 pocket-panel-home-welcome-back = Mirë Se u Kthyet
 pocket-panel-home-paragraph = { -pocket-brand-name }-in mund ta përdorni për të eksploruar dhe ruajtur faqe në internet, artikuj, video, podcast-e, ose për t’u kthyer atje ku e latë leximin.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Eksploroni Subjekte Popullore
 pocket-panel-home-discover-more = Zbuloni Më Tepër
 pocket-panel-home-explore-more = Eksploroni
+
 pocket-panel-home-most-recent-saves = Ja ato më të freskëtat nga sa keni ruajtur:
 pocket-panel-home-most-recent-saves-loading = Po ngarkohen ruajtje së fundi…
 pocket-panel-home-new-user-cta = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani artikuj, video dhe lidhje.
 pocket-panel-home-new-user-message = Shihni këtu ruajtje tuajat së fundi.
 
 ## Pocket panel header component
 
 pocket-panel-header-my-list = Shfaq Listën Time
 pocket-panel-header-sign-in = Hyni
 
 ## Pocket panel buttons
 
 pocket-panel-button-show-all = Shfaqi Krejt
-pocket-panel-button-add-tags = Shtoni Etiketa
 pocket-panel-button-activate = Aktivizo { -pocket-brand-name } në { -brand-product-name }
 pocket-panel-button-remove = Hiqe
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -1,56 +1,56 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 privatebrowsingpage-open-private-window-label = Hapni Dritare Private
   .accesskey = H
 about-private-browsing-search-placeholder = Kërkoni në Web
 about-private-browsing-info-title = Gjendeni në Dritare Private
-about-private-browsing-info-myths = Mite të rëndomtë mbi shfletimin privat
 about-private-browsing-search-btn =
   .title = Kërkoni në web
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff =
   .title = Kërkoni me { $engine } ose jepni adresë
 about-private-browsing-handoff-no-engine =
   .title = Kërkoni ose jepni adresë
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Kërkoni me { $engine } ose jepni adresë
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Bëni kërkim ose jepni adresë
 about-private-browsing-not-private = Hëpërhë s'gjendeni në dritare private.
-about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name }-i e spastron historikun tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur dilni nga aplikacioni apo mbyllni krejt skedat dhe dritaret e Shfletimit Privat. Edhe pse kjo s’ju bën anonim përballë sajteve apo furnizuesit të shërbimit tuaj internet, e bën më të lehtë mbajtjen private të asaj çka bëni në internet, nga cilido tjetër që përdor këtë kompjuter.
-about-private-browsing-need-more-privacy = Ju duhet më tepër privatësi?
-about-private-browsing-turn-on-vpn = Provoni { -mozilla-vpn-brand-name }
 about-private-browsing-info-description-private-window = Dritare private: { -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private. Kjo nuk ju bën anonim.
 about-private-browsing-info-description-simplified = { -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private, por kjo nuk ju bën anonim.
 about-private-browsing-learn-more-link = Mësoni më tepër
+
 about-private-browsing-hide-activity = Fshihni veprimtarinë dhe vendndodhjen tuaj, kudo ku shfletoni
 about-private-browsing-get-privacy = Përfitoni mbrojtje të privatësisë, kudo ku shfletoni
 about-private-browsing-hide-activity-1 = Fshihni me { -mozilla-vpn-brand-name }-in veprimtari shfletimi dhe vendndodhje. Një klikim krijon një lidhje të sigurt, madje edhe në Wi-Fi publik.
 about-private-browsing-prominent-cta = Jini privat, me { -mozilla-vpn-brand-name }
+
 about-private-browsing-focus-promo-cta = Shkarko { -focus-brand-name }
 about-private-browsing-focus-promo-header = { -focus-brand-name }: Shfletim privat në lëvizje
 about-private-browsing-focus-promo-text = Aplikacioni ynë enkas për shfletim privat në celular spastron historikun dhe cookie-t tuaja çdo herë.
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
 about-private-browsing-focus-promo-header-b = Merrni shfletim privat në telefonin tuaj
 about-private-browsing-focus-promo-text-b = Përdoreni { -focus-brand-name } për ato kërkime private që s’doni t’i shohë shfletuesi juaj kryesor për celular.
 about-private-browsing-focus-promo-header-c = Privatësi e një shkalle më sipër në celular
 about-private-browsing-focus-promo-text-c = { -focus-brand-name } spastron historikun tuaj çdo herë, teksa bllokon reklama dhe gjurmues.
+
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } është motori juaj parazgjedhje i kërkimeve në Dritare Private
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Mundësitë</a>
    *[other] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Parapëlqimet</a>
   }
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Mbylle
+
 about-private-browsing-promo-close-button =
   .title = Mbylle
--- a/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
+++ b/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
@@ -1,12 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restart-required-title = Lyp Rinisje
-restart-required-header = Na ndjeni. Na duhet të bëjmë një gjë të vockël për të vazhduar.
-restart-required-intro-brand = { -brand-short-name } sapo u përditësua në prapaskenë. Klikoni mbi Rinise { -brand-short-name } që të plotësohet përditësimi.
-restart-required-description = Më pas do të rikthejmë krejt faqet, dritaret dhe skedat tuaja, që të jeni gati pa humbur kohë.
 restart-required-heading = Që të Vazhdoni të Përdorni { -brand-short-name }, riniseni
 restart-required-intro = Ka filluar një përditësim i { -brand-short-name } në prapaskenë. Që të përfundojë përditësimi, do të duhet ta rinisni.
 window-restoration-info = Dritaret dhe skedat tuaja do të rikthehen në çast, por jo ato private ama.
+
 restart-button-label = Rinise { -brand-short-name }-in
--- a/browser/browser/aboutUnloads.ftl
+++ b/browser/browser/aboutUnloads.ftl
@@ -2,54 +2,43 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings used in about:unloads, allowing users to manage the "tab unloading"
 ### feature.
 
 about-unloads-page-title = Ndalje Ngarkimi Skedash
-about-unloads-intro-1 =
-  { -brand-short-name }-i përmban një veçori që ndal automatikisht ngarkimin
-  e skedave, për të parandaluar vithisjen e aplikacionit për shkak kujtese
-  të pamjaftueshme, kur kujtesa e lirë e sistemit është e pakët. Skeda pasuese
-  për t’iu ndalur ngarkimi zgjidhet bazuar në një numër atributesh. Kjo faqe
-  tregon se cilave skeda iu jep përparësi { -brand-short-name }-i dhe se cilës
-  skedë do t’i ndalet ngarkimi, kur vihet në punë ndalja e ngarkimit të skedave.
-about-unloads-intro-2 =
-  Skedat ekzistuese shfaqen në tabelën më poshtë në të njëjtin rend
-  të përdorur nga { -brand-short-name }-i për të zgjedhur skedën pasuese për t’i
-  ndalur ngarkimin. ID-të e procesve shfaqen me <strong>të trasha</strong>, kur
-  u përkasin kornizës së epërme të skedës dhe me <em>të pjerrëta</em>, kur
-  procesi është i përbashkët për skeda të ndryshme. Ndaljen e ngarkimit të skedave
-  mund ta bëni dorazi, duke klikuar mbi butonin <em>Ndali Ngarkimin</em> më
-  poshtë.
 about-unloads-intro =
   { -brand-short-name }-i përmban një veçori që ndal automatikisht ngarkimin
   e skedave, për të parandaluar vithisjen e aplikacionit për shkak kujtese
   të pamjaftueshme, kur kujtesa e lirë e sistemit është e pakët. Skeda pasuese
   për t’iu ndalur ngarkimi zgjidhet bazuar në një numër atributesh. Kjo faqe
   tregon se cilave skeda iu jep përparësi { -brand-short-name }-i dhe se cilës
   skedë do t’i ndalet ngarkimi, kur vihet në punë ndalja e ngarkimit të skedave.
   Ndaljen e ngarkimit të skedave mund ta bëni dorazi, duke klikuar mbi butonin
   <em>Ndali Ngarkimin</em> më poshtë.
+
 # The link points to a Firefox documentation page, only available in English,
 # with title "Tab Unloading"
 about-unloads-learn-more = Për të mësuar më tepër rreth veçorisë dhe kësaj faqeje, shihni <a data-l10n-name="doc-link">Ndalje Ngarkimi Skedash</a>.
+
 about-unloads-last-updated = Përditësuar së fundi më: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
 about-unloads-button-unload = Ndali ngarkimin
   .title = Ndali ngarkimin skedës me përparësinë më të madhe
 about-unloads-no-unloadable-tab = S’ka skeda që mund t’u ndalet ngarkimi.
+
 about-unloads-column-priority = Përparësi
 about-unloads-column-host = Strehë
 about-unloads-column-last-accessed = Përdorur Së Fundi Më
 about-unloads-column-weight = Peshë Bazë
   .title = Skeda së pari renditen sipas kësaj vlere, e cila përllogaritet me bazë disa atribute speciale, bie fjala, luajtja e një tingulli, WebRTC, etj.
 about-unloads-column-sortweight = Peshë Dytësore
   .title = Në mundet, skeda renditen sipas kësaj vlere, pasi janë renditur sipas peshës bazë. Vlera përllogaritet mbi bazën e përdorimit të kujtesës dhe numrit të proceseve.
 about-unloads-column-memory = Kujtesë
   .title = Përdorim i përafërt kujtese nga skeda
 about-unloads-column-processes = ID-ra Procesesh
   .title = ID-të e proceseve që strehojnë lëndën e skedës
+
 about-unloads-last-accessed = { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
 about-unloads-memory-in-mb = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
 about-unloads-memory-in-mb-tooltip =
   .title = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
--- a/browser/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/browser/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -3,20 +3,23 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 # "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
 extension-default-theme-name-auto = Temë sistemi — automatikisht
 extension-default-theme-description = Për butona, menu dhe dritare ndiq temën e sistemit operativ.
+
 extension-firefox-compact-light-name = E çelët
 extension-firefox-compact-light-description = Temë me skemë ngjyrash të çelëta.
+
 extension-firefox-compact-dark-name = E errët
 extension-firefox-compact-dark-description = Temë me skemë ngjyrash të errëta.
+
 extension-firefox-alpenglow-name = Firefox Alpenglow
 extension-firefox-alpenglow-description = Përdorni për butonat, menutë dhe dritaret një pamje plot ngjyra.
 
 ## Colorway Themes
 ## These themes are variants of a colorway. The colorway is specified in the
 ## $colorway-name variable.
 ## Variables
 ##  $colorway-name (String) The name of a colorway (e.g. Graffiti, Elemental).
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,32 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-update-banner3 =
-  .label-update-downloading = Po shkarkohet përditësim { -brand-shorter-name }-i
-  .label-update-available = Përditësim gati — shkarkojeni që tani
-  .label-update-manual = Përditësim gati — shkarkojeni që tani
-  .label-update-unsupported = S’arrihet të përditësohet — mospërputhje sistemi
-  .label-update-restart = Përditësim gati — riniseni tani
-appmenuitem-protection-dashboard-title = Pult Mbrojtjesh
 appmenuitem-banner-update-downloading =
   .label = Po shkarkohet përditësim { -brand-shorter-name }-i
+
 appmenuitem-banner-update-available =
   .label = Përditësim gati — shkarkojeni që tani
+
 appmenuitem-banner-update-manual =
   .label = Përditësim gati — shkarkojeni që tani
+
 appmenuitem-banner-update-unsupported =
   .label = S’arrihet të përditësohet — mospërputhje sistemi
+
 appmenuitem-banner-update-restart =
   .label = Përditësim gati — riniseni tani
+
 appmenuitem-new-tab =
   .label = Skedë e Re
 appmenuitem-new-window =
   .label = Dritare e Re
 appmenuitem-new-private-window =
   .label = Dritare e Re Private
 appmenuitem-history =
   .label = Historik
@@ -53,16 +51,17 @@ appmenuitem-exit2 =
      *[other] Dalje
     }
 appmenu-menu-button-closed2 =
   .tooltiptext = Hap Menu Aplikacioni
   .label = { -brand-short-name }
 appmenu-menu-button-opened2 =
   .tooltiptext = Mbyll Menu Aplikacioni
   .label = { -brand-short-name }
+
 # Settings is now used to access the browser settings across all platforms,
 # instead of Options or Preferences.
 appmenuitem-settings =
   .label = Rregullime
 
 ## Zoom and Fullscreen Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
@@ -73,106 +72,121 @@ appmenuitem-fullscreen =
   .label = Sa Krejt Ekrani
 
 ## Firefox Account toolbar button and Sync panel in App menu.
 
 appmenu-remote-tabs-sign-into-sync =
   .label = Hyni në Sync…
 appmenu-remote-tabs-turn-on-sync =
   .label = Aktivizoni Sync-un…
+
 # This is shown after the tabs list if we can display more tabs by clicking on the button
 appmenu-remote-tabs-showmore =
   .label = Shfaq Më Tepër Skeda
   .tooltiptext = Shfaqni më tepër skeda nga kjo pajisje
+
 # This is shown beneath the name of a device when that device has no open tabs
 appmenu-remote-tabs-notabs = S'ka skeda të hapura
+
 # This is shown when Sync is configured but syncing tabs is disabled.
 appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing = Aktivizoni njëkohësim skedash që të shihni një listë skedash nga pajisje tuajat të tjera.
+
 appmenu-remote-tabs-opensettings =
   .label = Rregullime
+
 # This is shown when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
 # the account. We also show links to download Firefox for android/ios.
 appmenu-remote-tabs-noclients = Doni të shihni këtu skedat tuaja nga pajisje të tjera?
+
 appmenu-remote-tabs-connectdevice =
   .label = Lidhni Tjetër Pajisje
 appmenu-remote-tabs-welcome = Shihni një listë skedash nga pajisje tuajat të tjera.
 appmenu-remote-tabs-unverified = Llogaria juaj duhet verifikuar.
+
 appmenuitem-fxa-toolbar-sync-now2 = Njëkohësoji Tani
 appmenuitem-fxa-sign-in = Hyni te { -brand-product-name }
 appmenuitem-fxa-manage-account = Administroni Llogari
 appmenu-fxa-header2 = { -fxaccount-brand-name }
 # Variables
 # $time (string) - Localized relative time since last sync (e.g. 1 second ago,
 # 3 hours ago, etc.)
 appmenu-fxa-last-sync = Njëkohësuar së fundi më { $time }
   .label = Njëkohësuar së fundi më { $time }
 appmenu-fxa-sync-and-save-data2 = Njëkohëso dhe Ruaj të Dhëna
 appmenu-fxa-signed-in-label = Hyni
 appmenu-fxa-setup-sync =
   .label = Aktivizoni Sync-un…
-appmenu-fxa-show-more-tabs = Shfaq Më Tepër Skeda
+
 appmenuitem-save-page =
   .label = Ruajeni Faqen Si…
 
 ## What's New panel in App menu.
 
 whatsnew-panel-header = Ç’ka të Re
+
 # Checkbox displayed at the bottom of the What's New panel, allowing users to
 # enable/disable What's New notifications.
 whatsnew-panel-footer-checkbox =
   .label = Njoftomëni për veçori të reja
   .accesskey = N
 
 ## The Firefox Profiler – The popup is the UI to turn on the profiler, and record
 ## performance profiles. To enable it go to profiler.firefox.com and click
 ## "Enable Profiler Menu Button".
 
 profiler-popup-button-idle =
   .label = Profilizues
   .tooltiptext = Regjistro një profil funksionimi
+
 profiler-popup-button-recording =
   .label = Profilizues
   .tooltiptext = Profilizuesi po regjistron një profil
+
 profiler-popup-button-capturing =
   .label = Profilizues
   .tooltiptext = Profili po merr një profil
+
 profiler-popup-title =
   .value = { -profiler-brand-name }
+
 profiler-popup-reveal-description-button =
   .aria-label = Shfaq më tepër informacion
+
 profiler-popup-description-title =
   .value = Regjistro, analizo, jep
+
 profiler-popup-description = Bashkëpunoni në probleme funksionimi, duke publikuar profile për t’i ndarë me ekipin tuaj.
-profiler-popup-learn-more = Mësoni më tepër
+
 profiler-popup-learn-more-button =
   .label = Mësoni më tepër
+
 profiler-popup-settings =
   .value = Rregullime
-# This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
-profiler-popup-edit-settings = Përpunoni Rregullime…
+
 # This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
 profiler-popup-edit-settings-button =
   .label = Përpunoni Rregullime…
-profiler-popup-disabled = Profilizuesi aktualisht është i çaktivizuar, sipas gjasave për shkak të një dritareje Shfletimi Privat të hapur.
+
 profiler-popup-recording-screen = Po regjistron…
-# The profiler presets list is generated elsewhere, but the custom preset is defined
-# here only.
-profiler-popup-presets-custom =
-  .label = Vetjake
+
 profiler-popup-start-recording-button =
   .label = Fillo Regjistrimin
+
 profiler-popup-discard-button =
   .label = Hidhe tej
+
 profiler-popup-capture-button =
   .label = Regjistroje
+
 profiler-popup-start-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧1
    *[other] Ctrl+Shift+1
   }
+
 profiler-popup-capture-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧2
    *[other] Ctrl+Shift+2
   }
 
 ## Profiler presets
 ## They are shown in the popup's select box.
@@ -180,38 +194,33 @@ profiler-popup-capture-shortcut =
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # Please take care that the same values are also defined in devtools' perftools.ftl.
 
 profiler-popup-presets-web-developer-description = Profil i gatshëm i rekomanduar për shumicën e diagnostikimit të aplikacioneve web, me kokëçarje të pakta.
 profiler-popup-presets-web-developer-label =
   .label = Zhvillues Web
-profiler-popup-presets-firefox-platform-description = Profil i gatshëm i rekomanduar për diagnostikim të brendshëm të platformës së Firefox-it.
-profiler-popup-presets-firefox-platform-label =
-  .label = Platformë Firefox
-profiler-popup-presets-firefox-front-end-description = Profil i gatshëm i rekomanduar për diagnostikim të brendshëm të pjesës së përparme të Firefox-it.
-profiler-popup-presets-firefox-front-end-label =
-  .label = Pjesa e Përparme e Firefox-it
-profiler-popup-presets-firefox-graphics-description = Profil i gatshëm i rekomanduar për hetim funksionimi anësh grafike të Firefox-it.
-profiler-popup-presets-firefox-graphics-label =
-  .label = Ana Grafike e Firefox-it
-profiler-popup-presets-media-description = Profil i gatshëm i rekomanduar për diagnostikim problemesh audio dhe video.
+
 profiler-popup-presets-firefox-description = Model i rekomanduar për profilizim { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-firefox-label =
   .label = { -brand-shorter-name }
+
 profiler-popup-presets-graphics-description = Model për hetim të metash grafike në { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-graphics-label =
   .label = Grafikë
+
 profiler-popup-presets-media-description2 = Model për hetim të metash audio dhe video nën { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-media-label =
   .label = Media
+
 profiler-popup-presets-networking-description = Model për hetim të metash punimi në rrjet në { -brand-shorter-name }.
 profiler-popup-presets-networking-label =
   .label = Punim në rrjet
+
 profiler-popup-presets-custom-label =
   .label = Vetjak
 
 ## History panel
 
 appmenu-manage-history =
   .label = Administroni Historik
 appmenu-reopen-all-tabs = Rihapi Krejt Skedat
@@ -236,19 +245,16 @@ appmenu-about =
 appmenu-get-help =
   .label = Merrni ndihmë
   .accesskey = M
 appmenu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Më Tepër të Dhëna Diagnostikimi
   .accesskey = D
 appmenu-help-report-site-issue =
   .label = Njoftoni Problem Sajti…
-appmenu-help-feedback-page =
-  .label = Parashtroni Përshtypjet…
-  .accesskey = P
 
 ## appmenu-help-enter-troubleshoot-mode and appmenu-help-exit-troubleshoot-mode
 ## are mutually exclusive, so it's possible to use the same accesskey for both.
 
 appmenu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
   .label = Mënyra Diagnostikim…
   .accesskey = D
 appmenu-help-exit-troubleshoot-mode =
@@ -264,13 +270,12 @@ appmenu-help-report-deceptive-site =
 appmenu-help-not-deceptive =
   .label = Ky s'është sajt i rremë…
   .accesskey = r
 
 ## More Tools
 
 appmenu-customizetoolbar =
   .label = Përshtateni Panelin…
-appmenu-taskmanager =
-  .label = Përgjegjës Punësh
+
 appmenu-developer-tools-subheader = Mjete Shfletuesi
 appmenu-developer-tools-extensions =
   .label = Zgjerime për Zhvillues
--- a/browser/browser/branding/brandings.ftl
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -21,18 +21,18 @@
 -monitor-brand-name = Firefox Monitor
 -monitor-brand-short-name = Monitor
 -pocket-brand-name = Pocket
 -send-brand-name = Firefox Send
 -screenshots-brand-name = Firefox Screenshots
 -mozilla-vpn-brand-name = Mozilla VPN
 -profiler-brand-name = Firefox Profiler
 -translations-brand-name = Firefox Translations
-# “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
-# and kept in English.
--firefox-suggest-brand-name = Firefox-i Sugjeron
-
 -rally-brand-name = Mozilla Rally
 -rally-short-name = Rally
 
 
 -focus-brand-name = Firefox Focus
 
+# “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
+# and kept in English.
+-firefox-suggest-brand-name = Firefox-i Sugjeron
+
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -14,16 +14,17 @@
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } (Shfletim Privat)
   .data-content-title-default = { $content-title } - { -brand-full-name }
   .data-content-title-private = { $content-title } - { -brand-full-name } (Shfletim Privat)
+
 # These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
 # there is no content title:
 #
 # "default" - "Mozilla Firefox"
 # "private" - "Mozilla Firefox — (Private Browsing)"
 #
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
@@ -33,16 +34,17 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (Shfletim Privat)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (Shfletim Privat)
+
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -108,16 +110,17 @@ urlbar-tip-icon-description =
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Shtypni më pak, gjeni më shumë: Kërkoni me { $engineName } drejt e nga shtylla juaj e adresave.
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Filloni kërkimin tuaj te shtylla e adresave që të shihni sugjerime nga { $engineName } dhe nga historiku juaj i shfletimit.
+
 # Prompts users to use the Urlbar when they are typing in the domain of a
 # search engine, e.g. google.com or amazon.com.
 urlbar-tabtosearch-onboard = Përzgjidhni këtë shkurtore, që të gjeni më shpejt ç’ju duhet.
 
 ## Local search mode indicator labels in the urlbar
 
 urlbar-search-mode-bookmarks = Faqerojtës
 urlbar-search-mode-tabs = Skeda
@@ -144,20 +147,22 @@ urlbar-popup-blocked =
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = E keni bllokuar vetëluajtje mediash me tinguj tuaj për këtë sajt.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Për këtë sajt e keni bllokuar përftimin e të dhënave të kanavacës.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = E keni bllokuar hyrjen MIDI për këtë sajt.
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Ia keni bllokuar këtij sajti instalimin e shtesave.
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Përpunoni këtë faqerojtës ({ $shortcut })
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Faqeruani këtë faqe ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-manage-extension =
@@ -174,33 +179,37 @@ full-screen-exit =
   .label = Dilni nga Sa Krejt Ekrani
   .accesskey = D
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of search shortcuts in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Këtë herë kërko me:
+
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Ndryshoni rregullime kërkimi
+
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Kërkoni në Skedë të Re
   .accesskey = S
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Caktojeni Si Motor Parazgjedhje Kërkimesh
   .accesskey = P
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Vëre si Motor Kërkimi Parazgjedhje për Dritare Private
   .accesskey = V
+
 # Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 # $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
 search-one-offs-engine-with-alias =
   .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
+
 # Shown when adding new engines from the address bar shortcut buttons or context
 # menu, or from the search bar shortcut buttons.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 search-one-offs-add-engine =
   .label = Shtoni “{ $engineName }”
   .tooltiptext = Shtoni motorin e kërkimeve “{ $engineName }”
   .aria-label = Shtoni motorin e kërkimeve “{ $engineName }”
@@ -239,16 +248,17 @@ bookmark-panel-remove =
      *[other] Hiqi Faqerojtësit ({ $count })
     }
   .accesskey = H
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Shfaqe përpunuesin kur bëhen ruajtje
   .accesskey = S
 bookmark-panel-save-button =
   .label = Ruaje
+
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -266,30 +276,33 @@ identity-connection-internal = Kjo është një faqe { -brand-short-name } e sigurt.
 identity-connection-file = Kjo është faqe e depozituar në kompjuterin tuaj.
 identity-extension-page = Kjo faqe është ngarkuar nga një zgjerim.
 identity-active-blocked = { -brand-short-name }-i ka bllokuar pjesë të kësaj faqeje që s'janë të sigurta.
 identity-custom-root = Lidhje e verifikuar nga një lëshues dëshmish që s’njihet nga Mozilla.
 identity-passive-loaded = Pjesë të kësaj faqeje (fjala vjen, figura) s'janë të sigurta.
 identity-active-loaded = E keni çaktivizuar mbrojtjen për këtë faqe.
 identity-weak-encryption = Kjo faqe përdor fshehtëzim të dobët.
 identity-insecure-login-forms = Kredencialet e hyrjeve të dhëna në këtë faqe mund të komprometohen.
+
 identity-https-only-connection-upgraded = (u përmirësua në HTTPS)
 identity-https-only-label = Mënyra Vetëm-HTTPS
 identity-https-only-dropdown-on =
   .label = On
 identity-https-only-dropdown-off =
   .label = Off
 identity-https-only-dropdown-off-temporarily =
   .label = Off përkohësisht
 identity-https-only-info-turn-on2 = Aktivizoni Mënyrën Vetëm-HTTPS për këtë sajt, nëse doni që { -brand-short-name }-i të përmirësojë lidhjen, kur është e mundur.
 identity-https-only-info-turn-off2 = Nëse faqja duket të jetë e dëmtuar, mund të doni të çaktivizoni Mënyrën Vetëm-HTTPS- për këtë sajt, që të ringarkohet duke përdorur HTTP jo të sigurt.
 identity-https-only-info-no-upgrade = S’arrihet të përmirësohet lidhja nga HTTP.
+
 identity-permissions-storage-access-header = Cookies nga sajti në sajt
 identity-permissions-storage-access-hint = Këto palë mund të përdorin “cross-site cookies” dhe të dhëna sajtesh, ndërkohë që jeni në këtë sajt.
 identity-permissions-storage-access-learn-more = Mësoni më tepër
+
 identity-permissions-reload-hint = Mund t'ju duhet të ringarkoni faqen që të hyjnë në fuqi ndryshimet.
 identity-clear-site-data =
   .label = Spastroni Cookie-t dhe të Dhëna Sajti…
 identity-connection-not-secure-security-view = S'jeni lidhur në mënyrë të siguruar me këtë sajt.
 identity-connection-verified = Jeni lidhur në mënyrë të siguruar me këtë sajt.
 identity-ev-owner-label = Dëshmi lëshuar për:
 identity-description-custom-root = Mozilla nuk e njeh këtë lëshues dëshmish. Mund të jetë shtuar nga sistemi juaj operativ ose nga një përgjegjës. <label data-l10n-name="link">Mësoni Më Tepër</label>
 identity-remove-cert-exception =
@@ -342,32 +355,35 @@ browser-tab-audio-pip = PICTURE-IN-PICTU
 ## Variables:
 ## $count (number): number of affected tabs
 
 browser-tab-mute =
   { $count ->
     [1] HESHTOJE SKEDËN
    *[other] HESHTO { $count } SKEDA
   }
+
 browser-tab-unmute =
   { $count ->
     [1] KTHEJI ZËRIN SKEDËS
    *[other] KTHEJU ZËRIN { $count } SKEDAVE
   }
+
 browser-tab-unblock =
   { $count ->
     [1] LUAJE SKEDËN
    *[other] LUAJ { $count } SKEDA
   }
 
 ## Bookmarks toolbar items
 
 browser-import-button2 =
   .label = Importoni faqerojtës…
   .tooltiptext = Importoni faqerojtës nga një shfletues tjetër në { -brand-short-name }
+
 bookmarks-toolbar-empty-message = Për përdorim të shpejtë, vendosini faqerojtësit këtu te paneli i faqerojtësve. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Administroni faqerojtës…</a>
 
 ## WebRTC Pop-up notifications
 
 popup-select-camera-device =
   .value = Kamerë:
   .accesskey = K
 popup-select-camera-icon =
@@ -375,22 +391,25 @@ popup-select-camera-icon =
 popup-select-microphone-device =
   .value = Mikrofon:
   .accesskey = M
 popup-select-microphone-icon =
   .tooltiptext = Mikrofon
 popup-select-speaker-icon =
   .tooltiptext = Altoparlantë
 popup-all-windows-shared = Do të ndahen me të tjerët krejt dritaret e dukshme në ekranin tuaj.
+
 popup-screen-sharing-block =
   .label = Bllokoje
   .accesskey = B
+
 popup-screen-sharing-always-block =
   .label = Bllokoje përherë
   .accesskey = B
+
 popup-mute-notifications-checkbox = Mos shfaq njoftime sajti, kur ndahen gjëra me të tjerë
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
 sharing-warning-window = Jeni duke ndarë { -brand-short-name }-in me të tjerë. Persona të tjerë mund ta shohin, kur kaloni te një skedë e re.
 sharing-warning-screen = Po ndani me të tjerë krejt ekranin. Persona të tjerë mund ta shohin, kur kaloni te një skedë e re.
 sharing-warning-proceed-to-tab =
   .label = Kalo te Skeda
@@ -402,60 +421,69 @@ sharing-warning-disable-for-session =
 enable-devtools-popup-description = Që të përdorni shkurtoren F12, së pari hapni DevTools që nga menuja Zhvillues Web.
 
 ## URL Bar
 
 # This placeholder is used when not in search mode and the user's default search
 # engine is unknown.
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Bëni kërkim ose jepni adresë
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search the
 # entire web.
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches the entire Web
 # (e.g. Google).
 urlbar-placeholder-search-mode-web-2 =
   .placeholder = Kërkoni në Web
   .aria-label = Kërkoni me { $name }
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search a
 # specific site (e.g., Amazon).
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches a specific site
 # (e.g. Amazon).
 urlbar-placeholder-search-mode-other-engine =
   .placeholder = Jepni terma kërkimi
   .aria-label = Kërkoni me { $name }
+
 # This placeholder is used when searching bookmarks.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks =
   .placeholder = Jepni terma kërkimi
   .aria-label = Kërko te faqerojtësit
+
 # This placeholder is used when searching history.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-history =
   .placeholder = Jepni terma kërkimi
   .aria-label = Kërko në historik
+
 # This placeholder is used when searching open tabs.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs =
   .placeholder = Jepni terma kërkimi
   .aria-label = Kërko në skeda
+
 # Variables
 # $name (String): the name of the user's default search engine
 urlbar-placeholder-with-name =
   .placeholder = Kërkoni me { $name } ose jepni adresë
+
 # Variables
 # $component (String): the name of the component which forces remote control.
 #  Example: "DevTools", "Marionette", "RemoteAgent".
 urlbar-remote-control-notification-anchor2 =
   .tooltiptext = Shfletuesi gjendet nën kontroll së largëti (arsye: { $component })
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = I keni akorduar leje shtesë këtij sajti.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Kalo te skeda:
+
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Zgjerim:
+
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Shkoni te adresa e dhënë te Shtylla e Vendndodhjeve
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Veprime faqeje
 
 ## Action text shown in urlbar results, usually appended after the search
 ## string or the url, like "result value - action text".
 
@@ -512,42 +540,47 @@ urlbar-result-action-search-history = Kërkoni te Historiku
 urlbar-result-action-search-tabs = Kërkoni Në Skeda
 
 ## Labels shown above groups of urlbar results
 
 # A label shown above the "Firefox Suggest" (bookmarks/history) group in the
 # urlbar results.
 urlbar-group-firefox-suggest =
   .label = { -firefox-suggest-brand-name }
+
 # A label shown above the search suggestions group in the urlbar results. It
 # should use title case.
 # Variables
 # $engine (String): the name of the search engine providing the suggestions
 urlbar-group-search-suggestions =
   .label = Sugjerime nga { $engine }
 
 ## Full Screen and Pointer Lock UI
 
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is full screen, e.g. "mozilla.org"
 fullscreen-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> tani është sa krejt ekrani
 fullscreen-warning-no-domain = Ky dokument tani shfaqet sa krejt ekrani
+
+
 fullscreen-exit-button = Dilni nga Sa Krejt Ekrani (Esc)
 # "esc" is lowercase on mac keyboards, but uppercase elsewhere.
 fullscreen-exit-mac-button = Dilni Nga Sa Krejt Ekrani (esc)
+
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is using pointer-lock, e.g. "mozilla.org"
 pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> është në kontroll të kursorit tuaj. Shtypni Esc që të rimerrni kontrollin.
 pointerlock-warning-no-domain = Kursori është nën kontrollin e kursorit tuaj. Shtypni Esc që të rimerrni kontrollin.
 
 ## Subframe crash notification
 
 crashed-subframe-message = <strong>Një pjesë e kësaj faqeje u vithis.</strong> Për t’ia bërë të ditur { -brand-product-name }-it këtë çështje dhe për t’u zgjidhur më shpejt, ju lutemi, parashtroni një raport.
+
 # The string for crashed-subframe-title.title should match crashed-subframe-message,
 # but without any markup.
 crashed-subframe-title =
   .title = Një pjesë e kësaj faqeje u vithis. Që ta lejoni { -brand-product-name }-in të dijë rreth kësaj çështjeje dhe që ta ndreqë më shpejt, ju lutemi, parashtroni një raportim.
 crashed-subframe-learnmore-link =
   .value = Mësoni Më Tepër
 crashed-subframe-submit =
   .label = Parashtroni njoftim
@@ -593,29 +626,31 @@ bookmarks-tools-menu-button-visibility =
      *[other] Shtoje Menunë e Faqerojtësve te Paneli
     }
 bookmarks-search =
   .label = Kërkoni Te Faqerojtësit
 bookmarks-tools =
   .label = Mjete Faqeruajtjeje
 bookmarks-bookmark-edit-panel =
   .label = Përpunojeni Këtë Faqerojtës
+
 # The aria-label is a spoken label that should not include the word "toolbar" or
 # such, because screen readers already know that this container is a toolbar.
 # This avoids double-speaking.
 bookmarks-toolbar =
   .toolbarname = Panel Faqerojtësish
   .accesskey = F
   .aria-label = Faqerojtës
 bookmarks-toolbar-menu =
   .label = Panel Faqerojtësish
 bookmarks-toolbar-placeholder =
   .title = Objekte Paneli Faqerojtësish
 bookmarks-toolbar-placeholder-button =
   .label = Objekte Paneli Faqerojtësish
+
 # "Bookmark" is a verb, as in "Add current tab to bookmarks".
 bookmarks-current-tab =
   .label = Faqeruaj Skedën e Tanishme
 
 ## Library Panel items
 
 library-bookmarks-menu =
   .label = Faqerojtës
@@ -636,50 +671,53 @@ repair-text-encoding-button =
 
 ## Customize Toolbar Buttons
 
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open the add-ons manager
 toolbar-addons-themes-button =
   .label = Shtesa dhe Tema
   .tooltiptext = Administroni shtesat dhe temat tuaja ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open settings (only on macOS)
 toolbar-settings-button =
   .label = Rregullime
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Hapni rregullimet ({ $shortcut })
      *[other] Hapni rregullimet
     }
 
 ## More items
 
-more-menu-go-offline =
-  .label = Puno i Palidhur
-  .accesskey = o
 toolbar-overflow-customize-button =
   .label = Përshtateni Panelin…
   .accesskey = P
+
 toolbar-button-email-link =
   .label = Dërgojeni Lidhjen me Email
   .tooltiptext = Dërgoni me email një lidhje për te kjo faqe
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to save a copy of the page
 toolbar-button-save-page =
   .label = Ruaje Faqen
   .tooltiptext = Ruajeni këtë faqe ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open a local file
 toolbar-button-open-file =
   .label = Hap Kartelë
   .tooltiptext = Hapni kartelë ({ $shortcut })
+
 toolbar-button-synced-tabs =
   .label = Skeda të Njëkohësuara
   .tooltiptext = Shfaqni skeda nga pajisje të tjera
+
 # Variables
 # $shortcut (string) - Keyboard shortcut to open a new private browsing window
 toolbar-button-new-private-window =
   .label = Dritare e Re Private
   .tooltiptext = Hapni një dritare të re Shfletimi Privat ({ $shortcut })
 
 ## EME notification panel
 
@@ -698,96 +736,106 @@ panel-save-update-password = Fjalëkalim
 
 # Variables:
 # $name (String): The name of the addon that will be removed.
 addon-removal-title = Të hiqet { $name }?
 addon-removal-abuse-report-checkbox = Raportojeni këtë zgjerim te { -vendor-short-name }
 
 ## Remote / Synced tabs
 
-remote-tabs-manage-account =
-  .label = Administroni Llogari
-remote-tabs-sync-now = Njëkohësoji Tani
-
 ##
 
 # "More" item in macOS share menu
 menu-share-more =
   .label = Më tepër…
 ui-tour-info-panel-close =
   .tooltiptext = Mbylleni
 
 ## Variables:
 ## $uriHost (String): URI host for which the popup was allowed or blocked.
 
 popups-infobar-allow =
   .label = Lejo flluska nga { $uriHost }
   .accesskey = L
+
 popups-infobar-block =
   .label = Blloko flluska nga { $uriHost }
   .accesskey = L
 
 ##
 
 popups-infobar-dont-show-message =
   .label = Mos e shfaq këtë mesazh kur bllokohen flluska
   .accesskey = D
+
 edit-popup-settings =
   .label = Administroni rregullime për flluskat…
   .accesskey = A
+
 picture-in-picture-hide-toggle =
   .label = Fshih Buton Picture-in-Picture
   .accesskey = F
 
 ## Since the default position for PiP controls does not change for RTL layout,
 ## right-to-left languages should use "Left" and "Right" as in the English strings,
 
 picture-in-picture-move-toggle-right =
   .label = Kaloje Butonin për “Picture-in-Picture” në të Djathtë Toggle to Right Side
   .accesskey = D
+
 picture-in-picture-move-toggle-left =
   .label = Kaloje Butonin për “Picture-in-Picture” në të Majtë
   .accesskey = M
 
 ##
 
 
 # Navigator Toolbox
 
 # This string is a spoken label that should not include
 # the word "toolbar" or such, because screen readers already know that
 # this container is a toolbar. This avoids double-speaking.
 navbar-accessible =
   .aria-label = Lëvizje
+
 navbar-downloads =
   .label = Shkarkime
+
 navbar-overflow =
   .tooltiptext = Më tepër mjete…
+
 # Variables:
 #  $shortcut (String): keyboard shortcut to print the page
 navbar-print =
   .label = Shtype
   .tooltiptext = Shtypeni këtë faqe… ({ $shortcut })
+
 navbar-home =
   .label = Kreu
   .tooltiptext = Faqe Hyrëse e { -brand-short-name }-it
+
 navbar-library =
   .label = Arkiv
   .tooltiptext = Shihni historikun, faqerojtësit e ruajtur, etj
+
 navbar-search =
   .title = Kërkoni
+
 navbar-accessibility-indicator =
   .tooltiptext = Me Veçori Përdorshmërie të Aktivizuara
+
 # Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers. The word
 # "toolbar" is appended automatically and should not be included in
 # in the string
 tabs-toolbar =
   .aria-label = Skedash shfletuesi
+
 tabs-toolbar-new-tab =
   .label = Skedë e Re
+
 tabs-toolbar-list-all-tabs =
   .label = Paraqiti krejt skedat
   .tooltiptext = Paraqiti krejt skedat
 
 ## Infobar shown at startup to suggest session-restore
 
 # <img data-l10n-name="icon"/> will be replaced by the application menu icon
 restore-session-startup-suggestion-message = <strong>Të hapen skeda të mëparshme?</strong> Sesionin tuaj të mëparshëm mund ta riktheni që nga menuja e aplikacionit { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/>, nën Historik.
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -12,63 +12,73 @@ navbar-tooltip-instruction =
 ## Back
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
 main-context-menu-back-2 =
   .tooltiptext = Shkoni mbrapsht një faqe ({ $shortcut })
   .aria-label = Mbrapsht
   .accesskey = M
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-back-mac =
   .label = Mbrapsht
   .accesskey = M
+
 navbar-tooltip-back-2 =
   .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-back-2 =
   .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }
 
 ## Forward
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
 main-context-menu-forward-2 =
   .tooltiptext = Shkoni para një faqe ({ $shortcut })
   .aria-label = Para
   .accesskey = P
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-forward-mac =
   .label = Para
   .accesskey = P
+
 navbar-tooltip-forward-2 =
   .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-forward-2 =
   .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }
 
 ## Reload
 
 main-context-menu-reload =
   .aria-label = Ringarkoje
   .accesskey = R
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-reload-mac =
   .label = Ringarkoje
   .accesskey = R
+
 toolbar-button-reload =
   .label = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Stop
 
 main-context-menu-stop =
   .aria-label = Ndale
   .accesskey = N
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-stop-mac =
   .label = Ndale
   .accesskey = N
+
 toolbar-button-stop =
   .label = { main-context-menu-stop.aria-label }
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
@@ -85,292 +95,366 @@ main-context-menu-page-save =
   .accesskey = S
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-add =
   .aria-label = Faqeruaje Këtë Faqe
   .accesskey = F
   .tooltiptext = Faqeruani këtë faqe
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-add-mac =
   .label = Faqeruaje Faqen
   .accesskey = F
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-edit-mac =
   .label = Përpunoni Faqerojtësin
   .accesskey = P
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
   .aria-label = Faqeruaje Këtë Faqe
   .accesskey = F
   .tooltiptext = Faqeruani këtë faqe ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-bookmark-change =
   .aria-label = Përpunojeni Këtë Faqerojtës
   .accesskey = F
   .tooltiptext = Përpunoni këtë faqerojtës
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
   .aria-label = Përpunojeni Këtë Faqerojtës
   .accesskey = F
   .tooltiptext = Përpunoni këtë faqerojtës ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-open-link =
   .label = Hape Lidhjen
   .accesskey = H
+
 main-context-menu-open-link-new-tab =
   .label = Hape Lidhjen në Skedë të Re
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-open-link-container-tab =
   .label = Hape Lidhjen në Skedë të Re Kontejneri
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-open-link-new-window =
   .label = Hape Lidhjen në Dritare të Re
   .accesskey = D
+
 main-context-menu-open-link-new-private-window =
   .label = Hape Lidhjen në Dritare të Re Private
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-bookmark-link =
   .label = Faqeruani Lidhjen
   .accesskey = F
+
 main-context-menu-save-link =
   .label = Ruajeni Lidhjen Si…
   .accesskey = R
+
 main-context-menu-save-link-to-pocket =
   .label = Ruajeni Lidhjen te { -pocket-brand-name }
   .accesskey = o
 
 ## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-copy-email =
   .label = Kopjo Adresë Email
   .accesskey = E
+
 main-context-menu-copy-phone =
   .label = Kopjoni Numrin e Telefonit
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-copy-link-simple =
   .label = Kopjoji Lidhjen
   .accesskey = K
 
 ## Media (video/audio) controls
 ##
 ## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
 ## same because the two context-menu items are
 ## mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-play =
   .label = Luaje
   .accesskey = L
+
 main-context-menu-media-pause =
   .label = Ndale
   .accesskey = l
 
 ##
 
 main-context-menu-media-mute =
   .label = Pa Zë
   .accesskey = z
+
 main-context-menu-media-unmute =
   .label = Me Zë
   .accesskey = z
+
 main-context-menu-media-play-speed-2 =
   .label = Shpejtësi
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
   .label = 0.5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
   .label = 1.0×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
   .label = 1.25×
+
 main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
   .label = 1.5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
   .label = 2×
+
 main-context-menu-media-loop =
   .label = Loop
   .accesskey = L
 
 ## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
 ## because the two context-menu items are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-show-controls =
   .label = Shfaqi Kontrollet
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-media-hide-controls =
   .label = Fshihi Kontrollet
   .accesskey = K
 
 ##
 
 main-context-menu-media-video-fullscreen =
   .label = Sa Krejt Ekrani
   .accesskey = E
+
 main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
   .label = Dilni nga Sa Krejt Ekrani
   .accesskey = D
+
 # This is used when right-clicking on a video in the
 # content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
 main-context-menu-media-watch-pip =
   .label = Shiheni nën mënyrën Picture-in-Picture
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-image-reload =
   .label = Ringarkoje Figurën
   .accesskey = R
+
 main-context-menu-image-view-new-tab =
   .label = Hape Figurën në Skedë të Re
   .accesskey = i
+
 main-context-menu-video-view-new-tab =
   .label = Hape Videon në Skedë të Re
   .accesskey = i
+
 main-context-menu-image-copy =
   .label = Kopjo Figurën
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-image-copy-link =
   .label = Kopjo Lidhje Figure
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-video-copy-link =
   .label = Kopjo Lidhje Videoje
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-audio-copy-link =
   .label = Kopjo Lidhje Audioje
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-image-save-as =
   .label = Ruajeni Figurën Si…
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-image-email =
   .label = Dërgoni Figurë me Email…
   .accesskey = g
+
 main-context-menu-image-set-image-as-background =
   .label = Vëreni Figurën si Sfond Desktopi…
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-image-info =
   .label = Shfaq të Dhëna Figure
   .accesskey = D
+
 main-context-menu-image-desc =
   .label = Shihni Përshkrimin
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-video-save-as =
   .label = Ruajeni Videon Si…
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-audio-save-as =
   .label = Ruajeni Audion Si…
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-video-take-snapshot =
   .label = Bëni Fotografim…
   .accesskey = F
+
 main-context-menu-video-email =
   .label = Dërgoni Video me Email…
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-audio-email =
   .label = Dërgoni Audio me Email…
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-plugin-play =
   .label = Aktivizoje këtë shtojcë
   .accesskey = A
+
 main-context-menu-plugin-hide =
   .label = Fshihe këtë shtojcë
   .accesskey = F
+
 main-context-menu-save-to-pocket =
   .label = Ruaje Faqen te { -pocket-brand-name }
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-send-to-device =
   .label = Dërgoje Faqen te Pajisje
   .accesskey = P
 
 ## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-use-saved-login =
   .label = Përdor Kredenciale Hyrjesh të Ruajtura
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-use-saved-password =
   .label = Përdorim Fjalëkalimin e Ruajtur
   .accesskey = F
 
 ##
 
 main-context-menu-suggest-strong-password =
   .label = Sugjero Fjalëkalim të Fuqishëm…
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-manage-logins2 =
   .label = Administroni Kredenciale Hyrjesh
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-keyword =
   .label = Shtoni një Fjalëkyç për këtë Kërkim…
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-link-send-to-device =
   .label = Dërgoje Lidhjen te Pajisja
   .accesskey = P
+
 main-context-menu-frame =
   .label = Këtë Kuadër
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-frame-show-this =
   .label = Shfaq Vetëm Këtë Kuadër
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-frame-open-tab =
   .label = Hape Kuadrin në Skedë të Re
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-frame-open-window =
   .label = Hape Kuadrin në Dritare të Re
   .accesskey = D
+
 main-context-menu-frame-reload =
   .label = Ringarkoje Kuadrin
   .accesskey = R
+
 main-context-menu-frame-bookmark =
   .label = Faqeruaje Këtë Kuadër
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-frame-save-as =
   .label = Ruajeni Kuadrin Si…
   .accesskey = i
+
 main-context-menu-frame-print =
   .label = Shtypni Kuadrin…
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-frame-view-source =
   .label = Shihni Burim Kuadri
   .accesskey = B
+
 main-context-menu-frame-view-info =
   .label = Shihni të Dhëna Kuadri
   .accesskey = I
+
 main-context-menu-print-selection =
   .label = Shtypni Përzgjedhjen
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-view-selection-source =
   .label = Shihni Burim Përzgjedhjeje
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-take-screenshot =
   .label = Bëni Foto Ekrani
   .accesskey = B
+
 main-context-menu-take-frame-screenshot =
   .label = Bëni Foto Ekrani
   .accesskey = B
+
 main-context-menu-view-page-source =
   .label = Shihni Burim Faqeje
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-bidi-switch-text =
   .label = Këmbe Drejtim Teksti
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-bidi-switch-page =
   .label = Këmbe Drejtim Faqeje
   .accesskey = F
+
 main-context-menu-inspect =
   .label = Inspektoje
   .accesskey = I
+
 main-context-menu-inspect-a11y-properties =
   .label = Inspektoni Veti Përdorimi Nga Persona Me Aftësi të Kufizuar
+
 main-context-menu-eme-learn-more =
   .label = Mësoni më tepër rreth DRM-s…
   .accesskey = D
+
 # Variables
 #  $containerName (String): The name of the current container
 main-context-menu-open-link-in-container-tab =
   .label = Hape Lidhjen në Skedë të Re { $containerName }
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-reveal-password =
   .label = Shfaqe Fjalëkalimin
   .accesskey = f
--- a/browser/browser/customizeMode.ftl
+++ b/browser/browser/customizeMode.ftl
@@ -5,44 +5,34 @@
 customize-mode-restore-defaults =
   .label = Rikthejeni te Parazgjedhjet
 customize-mode-menu-and-toolbars-header = Tërhiqini elementët tuaj të parapëlqyer te paneli ose te menuja Më Tepër Mjete.
 customize-mode-overflow-list-title = Menuja Më Tepër Mjete
 customize-mode-uidensity =
   .label = Dendësi
 customize-mode-done =
   .label = U bë
-customize-mode-lwthemes-menu-manage =
-  .label = Administrojini
-  .accesskey = A
 customize-mode-toolbars =
   .label = Panele
 customize-mode-titlebar =
   .label = Shtyllë Titujsh
 customize-mode-uidensity-menu-touch =
   .label = Me Prekje
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Me Prekje
 customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox =
   .label = Përdor Prekje për Mënyrën Tablet
-customize-mode-lwthemes =
-  .label = Tema
 customize-mode-overflow-list-description = Tërhiqni dhe lini këtu elementë për t'i mbajtur një hap larg, por jashtë panelit tuaj…
 customize-mode-uidensity-menu-normal =
   .label = Normale
   .accesskey = N
   .tooltiptext = Normale
 customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported =
   .label = Kompakte (nuk mbulohet)
   .accesskey = K
   .tooltiptext = Kompakte (nuk mbulohet)
-customize-mode-lwthemes-menu-get-more =
-  .label = Merrni Më Shumë Tema
-  .accesskey = M
 customize-mode-undo-cmd =
   .label = Zhbëje
-customize-mode-lwthemes-my-themes =
-  .value = Temat e Mia
 customize-mode-lwthemes-link = Administroni Tema
 customize-mode-touchbar-cmd =
   .label = Përshtatni Shtyllën e Prekjeve…
 customize-mode-downloads-button-autohide =
   .label = Fshihe butonin, kur është e zbrazët
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -13,34 +13,28 @@ downloads-panel =
 
 ##
 
 # The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
 # a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of
 # in-progress and blocked downloads.
 downloads-panel-items =
   .style = width: 35em
+
 downloads-cmd-pause =
   .label = Ndale
   .accesskey = N
 downloads-cmd-resume =
   .label = Rimerre
   .accesskey = R
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Anuloje
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Anuloje
-# This message is only displayed on Windows and Linux devices
-downloads-cmd-show-menuitem =
-  .label = Hap Dosjen Përkatëse
-  .accesskey = D
-# This message is only displayed on macOS devices
-downloads-cmd-show-menuitem-mac =
-  .label = Shfaqe Në Finder
-  .accesskey = S
+
 downloads-cmd-show-menuitem-2 =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Shfaqe në Finder
      *[other] Shfaqe në Dosje
     }
   .accesskey = F
 
@@ -51,71 +45,57 @@ downloads-cmd-show-menuitem-2 =
 
 downloads-cmd-use-system-default =
   .label = Hape Në Parës Sistemi
   .accesskey = H
 # This version is shown when the download's mime type has a valid file handler.
 downloads-cmd-use-system-default-named =
   .label = Hape Në { $handler }
   .accesskey = H
+
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-use-system-default =
   .label = Hape Përherë Në Parës Sistemi
   .accesskey = P
-downloads-cmd-show-button =
-  .tooltiptext =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Shfaqe Në Finder
-      *[other] Hap Dosjen Përkatëse
-    }
-downloads-cmd-show-panel =
-  .aria-label =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Shfaqe Në Finder
-      *[other] Hap Dosjen Përkatëse
-    }
-downloads-cmd-show-description =
-  .value =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Shfaqe Në Finder
-      *[other] Hap Dosjen Përkatëse
-    }
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 # This version is shown when the download's mime type has a valid file handler.
 downloads-cmd-always-use-system-default-named =
   .label = Hape Përherë Në { $handler }
   .accesskey = H
 
 ##
 
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-use-system-default.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-open-similar-files =
   .label = Kartela të Ngjashme Hapi Përherë
   .accesskey = a
+
 downloads-cmd-show-button-2 =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Shfaqe në Finder
      *[other] Shfaqe Në Dosje
     }
+
 downloads-cmd-show-panel-2 =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Shfaqe në Finder
      *[other] Shfaqe Në Dosje
     }
 downloads-cmd-show-description-2 =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Shfaqe në Finder
      *[other] Shfaqe Në Dosje
     }
+
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Shfaq Dosjen e Shkarkimeve
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Riprovo
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Riprovo
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Shko Te Faqja e Shkarkimit
@@ -130,43 +110,52 @@ downloads-cmd-clear-list =
   .label = Spastroje Panelin e Paraparjeve
   .accesskey = P
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Spastroji Shkarkimet
   .accesskey = a
 downloads-cmd-delete-file =
   .label = Fshije
   .accesskey = F
+
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Lejojeni Shkarkimin
   .accesskey = o
+
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Hiqe Kartelën
+
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Hiqe Kartelën
+
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Hiqeni Kartelën ose Lejoni Shkarkimin
+
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Hiqeni Kartelën ose Lejoni Shkarkimin
+
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Hapeni ose Hiqeni Kartelën
+
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Hapeni ose Hiqeni Kartelën
+
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Shfaq më tepër të dhëna
+
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Hape Kartelën
 
 ## Displayed when the user clicked on a download in process. Indicates that the
 ## downloading file will be opened after certain amount of time using an app
 ## available in the system.
@@ -184,26 +173,29 @@ downloading-file-click-to-open =
   .value = Hape kur të jetë plotësuar
 
 ##
 
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Riprovo Shkarkimin
+
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Anuloje Shkarkimin
+
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Shfaqi Krejt Shkarkimet
   .accesskey = e
+
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Hollësi Shkarkimi
 
 ## Displayed when a site attempts to automatically download many files.
 ## Variables:
 ##  $num (number) - Number of blocked downloads.
@@ -217,23 +209,26 @@ downloads-files-not-downloaded =
 downloads-blocked-from-url = Shkarkimet u bllokuan nga { $url }.
 downloads-blocked-download-detailed-info = { $url } provoi të shkarkojë automatikisht një numër kartelash. Sajti mund të jetë dëmtuar, ose po provon të depozitojë në pajisjen tuaj kartela të padëshiruara.
 
 ##
 
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Spastroji Shkarkimet
   .tooltiptext = Spastron shkarkime të plotësuara, të anuluara ose të dështuara
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = Nuk ka shkarkime.
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = Nuk ka shkarkime për këtë sesion.
+
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when there
 # are more downloads than can fit in the list in the panel.
 #  $count (number) - number of files being downloaded that are not shown in the
 #           panel list.
 downloads-more-downloading =
   { $count ->
     [one] Po shkarkohet { $count } kartelë më tepër
    *[other] Po shkarkohen { $count } kartela më tepër
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -33,26 +33,21 @@ menu-quit =
       [windows] Dilni
      *[other] Dilni
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] D
      *[other] l
     }
+
 # This menu-quit-mac string is only used on macOS.
 menu-quit-mac =
   .label = Dilni prej { -brand-shorter-name }-it
-# This menu-quit-button string is only used on Linux.
-menu-quit-button =
-  .label = { menu-quit.label }
-# This menu-quit-button-win string is only used on Windows.
-menu-quit-button-win =
-  .label = { menu-quit.label }
-  .tooltip = Dilni nga { -brand-shorter-name }-i
+
 menu-about =
   .label = Mbi { -brand-shorter-name }-in
   .accesskey = R
 
 ## File Menu
 
 menu-file =
   .label = Kartelë
@@ -72,19 +67,16 @@ menu-file-new-private-window =
 # "Open Location" is only displayed on macOS, and only on windows
 # that aren't main browser windows, or when there are no windows
 # but Firefox is still running.
 menu-file-open-location =
   .label = Hapni Vendndodhje…
 menu-file-open-file =
   .label = Hapni Kartelë…
   .accesskey = K
-menu-file-close =
-  .label = Mbylleni
-  .accesskey = M
 # Variables:
 # $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 menu-file-close-tab =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Mbylle Skedën
      *[other] Mbylli { $tabCount } Skedat
     }
@@ -99,19 +91,16 @@ menu-file-email-link =
   .label = Dërgoni Lidhje me Email…
   .accesskey = E
 menu-file-share-url =
   .label = Ndajeni me të tjerët
   .accesskey = N
 menu-file-print-setup =
   .label = Rregullim Faqeje…
   .accesskey = u
-menu-file-print-preview =
-  .label = Paraparje e Shtypjes
-  .accesskey = a
 menu-file-print =
   .label = Shtypni…
   .accesskey = y
 menu-file-import-from-another-browser =
   .label = Importoni nga Tjetër Shfletues…
   .accesskey = I
 menu-file-go-offline =
   .label = Puno i Palidhur
@@ -314,19 +303,16 @@ menu-help =
 menu-get-help =
   .label = Merrni Ndihmë
   .accesskey = M
 menu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Më Tepër të Dhëna Diagnostikimi
   .accesskey = M
 menu-help-report-site-issue =
   .label = Njoftoni Problem Sajti…
-menu-help-feedback-page =
-  .label = Parashtroni Përshtypjet…
-  .accesskey = P
 menu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
   .label = Mënyra Diagnostikim…
   .accesskey = D
 menu-help-exit-troubleshoot-mode =
   .label = Çaktivizo Mënyrën Diagnostikim
   .accesskey = Ç
 # Label of the Help menu item. Either this or
 # menu-help-notdeceptive is shown.
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -1,19 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 migration-wizard =
   .title = Ndihmës Importimesh
+
 import-from =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Importo Mundësi, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera nga:
    *[other] Importo Parapëlqime, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera prej:
   }
+
 import-from-bookmarks = Importo Faqerojtës nga:
 import-from-ie =
   .label = Microsoft Internet Explorer
   .accesskey = M
 import-from-edge =
   .label = Microsoft Edge
   .accesskey = E
 import-from-edge-legacy =
@@ -47,46 +49,47 @@ import-from-chromium =
   .label = Chromium
   .accesskey = u
 import-from-firefox =
   .label = Firefox
   .accesskey = F
 import-from-360se =
   .label = 360 Secure Browser
   .accesskey = 3
+
 no-migration-sources = Nuk u gjetën dot programe që përmbajnë faqerojtës, historik apo fjalëkalime.
+
 import-source-page-title = Importo Rregullime dhe Të dhëna
 import-items-page-title = Objekte për Importim
+
 import-items-description = Përzgjidhni cilët objekte të importohen:
+
 import-permissions-page-title = Ju lutemi, jepni lejet { -brand-short-name }-it
+
 # Do not translate "Bookmarks.plist"; the file name is the same everywhere.
 import-permissions-description = macOS kërkon që të lejoni shprehimisht { -brand-short-name }-in të përdorë faqerojtësit e Safari-it. Klikoni mbi “Vazhdoni” dhe përzgjidhni kartelën “Bookmarks.plist” fte paneli File Open që duket.
+
 import-migrating-page-title = Po importohet…
+
 import-migrating-description = Po importohen objektet vijuese…
+
 import-select-profile-page-title = Përzgjidhni Profil
+
 import-select-profile-description = Është e mundur të importohen profilet vijues:
+
 import-done-page-title = Importim i Plotësuar
+
 import-done-description = Objektet vijuese u importuan me sukses:
+
 import-close-source-browser = Ju lutemi, para se të vazhdohet, sigurohuni që shfletuesi i përzgjedhur të jetë i mbyllur.
-# Displays which browser the bookmarks are being imported from
-#
-# Variables:
-#  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
-imported-bookmarks-source = Nga { $source }
+
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
-source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
-source-name-safari = Safari
-source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
-source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
-source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
-source-name-chromium = Chromium
-source-name-firefox = Mozilla Firefox
-source-name-360se = 360 Secure Browser
+
 imported-safari-reading-list = Listë Leximesh (Prej Safari-t)
 imported-edge-reading-list = Listë Leximesh (Prej Edge-it)
 
 ## Browser data types
 ## All of these strings get a $browser variable passed in.
 ## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
 ## which may have different labels in different browsers.
 ## The supported values for the $browser variable are:
@@ -98,54 +101,60 @@ imported-edge-reading-list = Listë Leximesh (Prej Edge-it)
 ## safari
 ## The various beta and development versions of edge and chrome all get
 ## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
 
 browser-data-cookies-checkbox =
   .label = Cookies
 browser-data-cookies-label =
   .value = Cookies
+
 browser-data-history-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [firefox] Historik Shfletimi dhe Faqerojtës
      *[other] Historik Shfletimi
     }
 browser-data-history-label =
   .value =
     { $browser ->
       [firefox] Historik Shfletimi dhe Faqerojtës
      *[other] Historik Shfletimi
     }
+
 browser-data-formdata-checkbox =
   .label = Historik Formularësh të Ruajtur
 browser-data-formdata-label =
   .value = Historik Formularësh të Ruajtur
+
 # This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
 # label in the main hamburger menu that opens about:logins.
 browser-data-passwords-checkbox =
   .label = Kredenciale Hyrjesh dhe Fjalëkalime të Ruajtur
 # This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
 # label in the main hamburger menu that opens about:logins.
 browser-data-passwords-label =
   .value = Kredenciale Hyrjesh dhe Fjalëkalime të Ruajtur
+
 browser-data-bookmarks-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [ie] Të parapëlqyer
       [edge] Të parapëlqyer
      *[other] Faqerojtës
     }
 browser-data-bookmarks-label =
   .value =
     { $browser ->
       [ie] Të parapëlqyer
       [edge] Të parapëlqyer
      *[other] Faqerojtës
     }
+
 browser-data-otherdata-checkbox =
   .label = Të dhëna të Tjera
 browser-data-otherdata-label =
   .label = Të dhëna të Tjera
+
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Dritare dhe Skeda
 browser-data-session-label =
   .value = Dritare dhe Skeda
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -7,35 +7,43 @@
 
 cfr-doorhanger-extension-heading = Zgjerim i Këshilluar
 cfr-doorhanger-feature-heading = Veçori e Këshilluar
 
 ##
 
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Pse më del kjo?
+
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Jo Tani
   .accesskey = J
+
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Shtoje Tani
   .accesskey = S
+
 cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Administroni Rregullimet Mbi Rekomandimet
   .accesskey = A
+
 cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = Mos Ma Shfaq Këtë Rekomandim
   .accesskey = o
+
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Mësoni më tepër
+
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = nga { $name }
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Rekomandim
 cfr-doorhanger-extension-notification2 = Rekomandim
   .tooltiptext = Rekomandim zgjerimi
   .a11y-announcement = Ka gati një rekomandim zgjerimi
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-feature-notification = Rekomandim
   .tooltiptext = Rekomandim veçorie
   .a11y-announcement = Ka gati një rekomandim veçorie
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
@@ -72,19 +80,21 @@ cfr-protections-panel-header = Shfletoni pa qenë i ndjekur
 cfr-protections-panel-body = Mbajini për vete të dhënat tuaja. { -brand-short-name } ju mbron nga shumë prej gjurmuesve më të rëndomtë që ndjekin ç’bëni në internet.
 cfr-protections-panel-link-text = Mësoni më tepër
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 # This string is used by screen readers to offer a text based alternative for
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Veçori e re:
+
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Ç’ka të Re
   .tooltiptext = Ç’ka të Re
+
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Lexoni shënimet mbi hedhjen në qarkullim
 
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
 
 # Variables:
 #  $blockedCount (Number) - The total count of blocked trackers. This number will always be greater than 1.
 #  $date (Datetime) - The date we began recording the count of blocked trackers
 cfr-doorhanger-milestone-heading2 =
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -15,53 +15,52 @@ newtab-personalize-dialog-label =
   .aria-label = Personalizojeni
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Kërko
   .aria-label = Kërko
+
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-text = Kërkoni me { $engine } ose jepni adresë
 newtab-search-box-handoff-text-no-engine = Bëni kërkim ose jepni adresë
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-input =
   .placeholder = Kërkoni me { $engine } ose jepni adresë
   .title = Kërkoni me { $engine } ose jepni adresë
   .aria-label = Kërkoni me { $engine } ose jepni adresë
 newtab-search-box-handoff-input-no-engine =
   .placeholder = Bëni kërkim ose jepni adresë
   .title = Bëni kërkim ose jepni adresë
   .aria-label = Bëni kërkim ose jepni adresë
-newtab-search-box-search-the-web-input =
-  .placeholder = Kërkoni në Web
-  .title = Kërkoni në Web
-  .aria-label = Kërkoni në Web
+
 newtab-search-box-text = Kërkoni në web
 newtab-search-box-input =
   .placeholder = Kërkoni në web
   .aria-label = Kërkoni në web
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Shtoni Motor Kërkimesh
-newtab-topsites-add-topsites-header = Sajt i Ri Kryesues
 newtab-topsites-add-shortcut-header = Shkurtore e Re
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Përpunoni Sajtin Kryesues
 newtab-topsites-edit-shortcut-header = Përpunoni Shkurtore
 newtab-topsites-title-label = Titull
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Jepni një titull
+
 newtab-topsites-url-label = URL
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Shtypni ose hidhni një URL
 newtab-topsites-url-validation = Lypset URL e vlefshme
+
 newtab-topsites-image-url-label = URL Figure Vetjake
 newtab-topsites-use-image-link = Përdorni një figurë vetjake…
 newtab-topsites-image-validation = Dështoi ngarkimi i figurës. Provoni një URL tjetër.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Anuloje
 newtab-topsites-delete-history-button = Fshije nga Historiku
@@ -80,20 +79,22 @@ newtab-confirm-delete-history-p2 = Ky veprim s’mund të zhbëhet.
 newtab-topsite-sponsored = E sponsorizuar
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Hapni menunë
   .aria-label = Hapni menunë
+
 # Tooltip for dismiss button
 newtab-dismiss-button-tooltip =
   .title = Hiqe
   .aria-label = Hiqe
+
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Hapni menunë
   .aria-label = Hapni menu konteksti për { $title }
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -152,24 +153,27 @@ newtab-menu-open-file = Hape Kartelën
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Të vizituara
 newtab-label-bookmarked = Të faqeruajtura
 newtab-label-removed-bookmark = Faqerojtësi u hoq
 newtab-label-recommended = Në modë
 newtab-label-saved = Ruajtur te { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Të shkarkuara
+
 # This string is used in the story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
 newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · E sponsorizuar
+
 # This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsor (String): This is the name of a sponsor
 newtab-label-sponsored-by = Sponsorizuar nga { $sponsor }
+
 # This string is used under the image of story cards to indicate source and time to read
 # Variables:
 # $source (String): This is the name of a company or their domain
 # $timeToRead (Number): This is the estimated number of minutes to read this story
 newtab-label-source-read-time = { $source } · { $timeToRead } minuta
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
@@ -190,25 +194,25 @@ newtab-section-menu-privacy-notice = Shënim Mbi Privatësinë
 newtab-section-collapse-section-label =
   .aria-label = Tkurre Ndarjen
 newtab-section-expand-section-label =
   .aria-label = Zgjeroje Ndarjen
 
 ## Section Headers.
 
 newtab-section-header-topsites = Sajte Kryesues
-newtab-section-header-highlights = Në Pah
 newtab-section-header-recent-activity = Veprimtari së fundi
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = Rekomanduar nga { $provider }
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = Filloni shfletimin, dhe do t'ju shfaqim disa nga artikujt, videot dhe të tjera faqe interesante që keni vizituar apo faqerojtur këtu kohët e fundit.
+
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Gjithë ç’kish, e dini. Rikontrolloni më vonë për më tepër histori nga { $provider }. S’pritni dot? Përzgjidhni një temë popullore që të gjenden në internet më tepër histori të goditura.
 
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = S’ka tjetër!
@@ -223,19 +227,21 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Hëm! Thuajse e ngarkuam këtë ndarje, por jo dhe aq.
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Tema Popullore:
 newtab-pocket-new-topics-title = Doni më tepër gjëra? Shihni këto tema popullore prej { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-more-recommendations = Më Tepër Rekomandime
 newtab-pocket-learn-more = Mësoni më tepër
 newtab-pocket-cta-button = Merreni { -pocket-brand-name }-in
 newtab-pocket-cta-text = Ruajini në { -pocket-brand-name } shkrimet që doni, dhe ushqejeni mendjen me lexime të mahnitshme.
 newtab-pocket-pocket-firefox-family = { -pocket-brand-name } është pjesë e familjes { -brand-product-name }
+
 # A save to Pocket button that shows over the card thumbnail on hover.
 newtab-pocket-save-to-pocket = Ruajeni te { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-saved-to-pocket = U ruajt te { -pocket-brand-name }
+
 # This is a button shown at the bottom of the Pocket section that loads more stories when clicked.
 newtab-pocket-load-more-stories-button = Ngarko më tepër gjëra
 
 ## Pocket Final Card Section.
 ## This is for the final card in the Pocket grid.
 
 newtab-pocket-last-card-title = S’ka tjetër!
 newtab-pocket-last-card-desc = Kontrolloni më vonë për më tepër.
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -26,84 +26,44 @@ return-to-amo-subtitle = Bukur, e morët { -brand-short-name }-in
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-title = Tani le të marrin për ju <img data-l10n-name="icon"/> <b>{ $addon-name }</b>.
 return-to-amo-add-extension-label = Shtoje Zgjerimin
 
 ## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
 
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-welcome-header = Mirë se vini te <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
-onboarding-multistage-welcome-subtitle = Shfletuesi i shpejtë, i parrezik dhe privat, që ka pas një ent jofitimprurës.
-onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Filloni Ujdisjen
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Hyni
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Keni llogari?
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "default" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-set-default-header = Bëjeni { -brand-short-name }-in <span data-l10n-name="zap">parazgjedhjen</span> tuaj
-onboarding-multistage-set-default-subtitle = Shpejtësi, siguri dhe privatësi, sa herë që shfletoni.
-onboarding-multistage-set-default-primary-button-label = Kaloje Parazgjedhje
-onboarding-multistage-set-default-secondary-button-label = Jo tani
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-pin-default-header = Nisjani duke e kaluar <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span> një klikim larg
-onboarding-multistage-pin-default-subtitle = Shfletim i shpejtë, i parrezik dhe privat, sa herë që përdorni internetin.
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-waiting-subtitle = Zgjidhni { -brand-short-name }-in, nën Shfletues Web, kur të hapen rregullimet tuaj
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-help-text = Kjo do ta fiksojë { -brand-short-name }-in te paneli dhe do të hapë rregullimet
-onboarding-multistage-pin-default-primary-button-label = Kaloje { -brand-short-name }-in si Shfletuesin Tim Parazgjedhje
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-import-header = Importoni fjalëkalimet tuaj, <br/>faqerojtësit, <span data-l10n-name="zap">etj</span>
-onboarding-multistage-import-subtitle = Po vini prej një shfletuesi tjetër? Është e lehtë të sillet gjithçka te { -brand-short-name }.
-onboarding-multistage-import-primary-button-label = Filloni Importimin
-onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Jo tani
-# Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
-# This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
-onboarding-import-sites-disclaimer = Në këtë pajisje u gjetën sajtet e radhitur këtu. { -brand-short-name } nuk ruan apo njëkohëson të dhëna nga shfletues tjetër, veç në zgjedhëshi t’i importoni.
 return-to-amo-add-theme-label = Shtoni Temën
 
 ## Multistage onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
 # Variables:
 #  $current (Int) - Number of the current page
 #  $total (Int) - Total number of pages
 onboarding-welcome-steps-indicator =
   .aria-label = Si t’ia fillohet: skena { $current } nga { $total }
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-theme-header = Zgjidhni një <span data-l10n-name="zap">pamje</span>
-onboarding-multistage-theme-subtitle = Personalizojeni { -brand-short-name }-in me një temë.
-onboarding-multistage-theme-primary-button-label2 = U bë
-onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Jo tani
-# Automatic theme uses operating system color settings
-onboarding-multistage-theme-label-automatic = Vetvetiu
-onboarding-multistage-theme-label-light = E çelët
-onboarding-multistage-theme-label-dark = E errët
-# "Firefox Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
-onboarding-multistage-theme-label-alpenglow = Firefox Alpenglow
+
 # "Hero Text" displayed on left side of welcome screen.
 # The "Fire" in "Fire starts here" plays on the "Fire" in "Firefox".
 # It also signals the passion users bring to Firefox, how they use
 # Firefox to pursue those passions, as well as the boldness in their
 # choice to use Firefox over a larger competitor browser.
 # An alternative title for localization is: "It starts here".
 # This text can be formatted to span multiple lines as needed.
 mr1-welcome-screen-hero-text =
   Zjarri nis
   këtu
+
 # Caption for background image in about:welcome. "Soraya Osorio" is the name
 # of the person and shouldn't be translated.
 # In case your language needs to adapt the nouns to a gender, Soraya is a female name (she/her).
 # You can see the picture in about:welcome in Nightly 90.
 mr1-onboarding-welcome-image-caption = Soraya Osorio — Projektuese mobiliesh, tifoze i Firefox-it
+
 # This button will open system settings to turn on prefers-reduced-motion
 mr1-onboarding-reduce-motion-button-label = Çaktivizo animacionet
 
 ## Title and primary button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
 # Title used on welcome page when Firefox is not pinned
@@ -119,19 +79,21 @@ mr1-onboarding-pin-primary-button-label 
    *[other] Fiksoje te paneli
   }
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is both pinned and default
 mr1-onboarding-get-started-primary-button-label = Fillojani
+
 mr1-onboarding-welcome-header = Mirë se vini te { -brand-short-name }
 mr1-onboarding-set-default-pin-primary-button-label = Bëje { -brand-short-name }-in shfletuesin tim parësor
   .title = E vë { -brand-short-name }-in si shfletuesin parazgjedhje dhe e fikson te paneli
+
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is not default but already pinned
 mr1-onboarding-set-default-only-primary-button-label = Bëje { -brand-short-name }-in shfletuesin tim parazgjedhje
 mr1-onboarding-set-default-secondary-button-label = Jo tani
 mr1-onboarding-sign-in-button-label = Hyni
 
 ## Title, subtitle and primary button string used on set default onboarding screen
 ## when Firefox is not default browser
@@ -139,149 +101,141 @@ mr1-onboarding-sign-in-button-label = Hy
 mr1-onboarding-default-header = Bëjeni { -brand-short-name }-in parazgjedhjen tuaj
 mr1-onboarding-default-subtitle = Kalojeni shpejtësinë, sigurinë dhe privatësinë në autopilot.
 mr1-onboarding-default-primary-button-label = Bëjeni shfletuesin parazgjedhje
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 mr1-onboarding-import-header = Merrni gjithçka me vete
 mr1-onboarding-import-subtitle = Importoni fjalëkalimet tuaj, <br/>faqerojtës dhe të tjera gjëra.
+
 # The primary import button label will depend on whether we can detect which browser was used to download Firefox.
 # Variables:
 #  $previous (Str) - Previous browser name, such as Edge, Chrome
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-attribution = Importo prej { $previous }
+
 # This string will be used in cases where we can't detect the previous browser name.
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution = Importo prej shfletuesi të mëparshëm
 mr1-onboarding-import-secondary-button-label = Jo tani
+
 mr2-onboarding-colorway-header = Jetë me ngjyra
 mr2-onboarding-colorway-subtitle = Kombinime të reja drithëruese ngjyrash. Të passhme brenda një kohe të kufizuar.
 mr2-onboarding-colorway-primary-button-label = Ruaje kombinimin e ngjyrave
 mr2-onboarding-colorway-secondary-button-label = Jo tani
 mr2-onboarding-colorway-label-soft = I butë
 mr2-onboarding-colorway-label-balanced = I baraspeshuar
 # "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
 # emphasized text.
 mr2-onboarding-colorway-label-bold = I guximshëm
+
 # Automatic theme uses operating system color settings
 mr2-onboarding-theme-label-auto = Auto
+
 # This string will be used for Default theme
 mr2-onboarding-theme-label-default = Parazgjedhje
+
 mr1-onboarding-theme-header = Bëjeni tuajin
 mr1-onboarding-theme-subtitle = Personalizojeni { -brand-short-name }-in me një temë.
 mr1-onboarding-theme-primary-button-label = Ruaje temën
 mr1-onboarding-theme-secondary-button-label = Jo tani
+
 # System theme uses operating system color settings
 mr1-onboarding-theme-label-system = Temë sistemi
+
 mr1-onboarding-theme-label-light = E çelët
 mr1-onboarding-theme-label-dark = E errët
 # "Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
 mr1-onboarding-theme-label-alpenglow = Alpenglow
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
-# Tooltip displayed on hover of automatic theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic-2 =
-  .title = Përdorni të njëjtën pamje me sistemin operativ për butona, menu dhe dritare.
-# Input description for automatic theme
-onboarding-multistage-theme-description-automatic-2 =
-  .aria-description = Përdorni të njëjtën pamje me sistemin operativ për butona, menu dhe dritare.
-# Tooltip displayed on hover of light theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-light-2 =
-  .title = Përdorni një pamje të çelët për butona, menu dhe dritare.
-# Input description for light theme
-onboarding-multistage-theme-description-light =
-  .aria-description = Përdorni një pamje të çelët për butona, menu dhe dritare.
-# Tooltip displayed on hover of dark theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-dark-2 =
-  .title =
-    Përdorni një pamje të errët për butona, menu dhe dritare.
-    menus, and windows.
-# Input description for dark theme
-onboarding-multistage-theme-description-dark =
-  .aria-description =
-    Përdorni një pamje të errët për butona, menu dhe dritare.
-    menus, and windows.
-# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow-2 =
-  .title = Përdorni një pamje plot ngjyra për butona, menu dhe dritare.
-# Input description for Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-description-alpenglow =
-  .aria-description = Përdorni një pamje plot ngjyra për butona, menu dhe dritare.
-
 ## Multistage MR1 onboarding strings (MR1 about:welcome pages)
 
 # Tooltip displayed on hover of system theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-system =
   .title =
     Për butona, menu dhe dritare
     ndiq temën e sistemin operativ.
+
 # Input description for system theme
 mr1-onboarding-theme-description-system =
   .aria-description =
     Për butona, menu dhe dritare
     ndiq temën e sistemin operativ.
+
 # Tooltip displayed on hover of light theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-light =
   .title =
     Për butona, menu dhe dritare,
     përdor një temë të çelët.
+
 # Input description for light theme
 mr1-onboarding-theme-description-light =
   .aria-description =
     Për butona, menu dhe dritare,
     përdor një temë të çelët.
+
 # Tooltip displayed on hover of dark theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-dark =
   .title =
     Për butona, menu dhe dritare,
     përdor një temë të errët.
+
 # Input description for dark theme
 mr1-onboarding-theme-description-dark =
   .aria-description =
     Për butona, menu dhe dritare,
     përdor një temë të errët.
+
 # Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-alpenglow =
   .title =
     Për butona, menu dhe dritare, përdor
     një temë dinamike, plot ngjyra.
+
 # Input description for Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-description-alpenglow =
   .aria-description =
     Për butona, menu dhe dritare, përdor
     një temë dinamike, plot ngjyra.
+
 # Tooltip displayed on hover of non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-tooltip =
   .title = Përdor këtë kombinim ngjyrash.
+
 # Selector description for non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-description =
   .aria-description = Përdor këtë kombinim ngjyrash.
+
 # Tooltip displayed on hover of colorway
 # Variables:
 #  $colorwayName (String) - Name of colorway
 mr2-onboarding-colorway-tooltip =
   .title = Eksploroni kombinime ngjyrash { $colorwayName }.
+
 # Selector description for colorway
 # Variables:
 #  $colorwayName (String) - Name of colorway
 mr2-onboarding-colorway-label = Eksploroni kombinime ngjyrash { $colorwayName }.
+
 # Tooltip displayed on hover of default themes
 mr2-onboarding-default-theme-tooltip =
   .title = Eksploroni tema parazgjedhje.
+
 # Selector description for default themes
 mr2-onboarding-default-theme-label = Eksploroni tema parazgjedhje.
 
 ## Strings for Thank You page
 
 mr2-onboarding-thank-you-header = Faleminderit që na zgjidhni ne
 mr2-onboarding-thank-you-text = { -brand-short-name }-i është një shfletues i pavarur, me në ent jofitimprurës nga pas. Tok, po e bëmë web-in më të sigurt, më të shëndetshëm dhe më privat.
 mr2-onboarding-start-browsing-button-label = Nisni shfletimin
@@ -299,24 +253,21 @@ mr2-onboarding-start-browsing-button-lab
 ## Multistage live language reloading onboarding strings (about:welcome pages)
 ##
 ## The following language names are generated by the browser's Intl.DisplayNames API.
 ##
 ## Variables:
 ##  $negotiatedLanguage (String) - The name of the langpack's language, e.g. "Español (ES)"
 
 onboarding-live-language-header = Zgjidhni gjuhën tuaj
-onboarding-live-language-subtitle = { -brand-short-name } po përdor { $appLanguage }, ndërkohë që sistemi juaj përdor { $systemLanguage }.
-onboarding-live-language-switch-button-label = Kalo te { $negotiatedLanguage }
+
 onboarding-live-language-button-label-downloading = Po shkarkohet paketë gjuhësore për { $negotiatedLanguage }…
-onboarding-live-language-waiting-subtitle = Duket sikur sistemi juaj dhe { -brand-short-name }-i po përdorin gjuhë të ndryshme.
 onboarding-live-language-waiting-button = Po merren gjuhë të gatshme…
 onboarding-live-language-installing = Po instalohet paketa gjuhësore për { $negotiatedLanguage }…
 onboarding-live-language-secondary-cancel-download = Anuloje
-onboarding-live-language-not-now-button-label = Jo tani
 onboarding-live-language-skip-button-label = Anashkaloje
 
 ## Firefox 100 Thank You screens
 
 # "Hero Text" displayed on left side of welcome screen. This text can be
 # formatted to span multiple lines as needed. The <span data-l10n-name="zap">
 # </span> in this string allows a "zap" underline style to be automatically
 # added to the text inside it. "Yous" should stay inside the zap span, but
@@ -327,14 +278,15 @@ fx100-thank-you-hero-text =
   100
   <span data-l10n-name="zap">Falënderime</span>
 fx100-thank-you-subtitle = Është hedhja jonë e njëqindtë në qarkullim! Faleminderit që na ndihmoni të ndërtojmë një internet më të mirë, më të shëndetshëm.
 fx100-thank-you-pin-primary-button-label =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Mbaje { -brand-short-name } në Panel
    *[other] Fiksoje { -brand-short-name } te paneli
   }
+
 fx100-upgrade-thanks-header = 100 Falënderime
 # Message shown with a start-browsing button. Emphasis <em> should be for "you"
 # but "Thank" can be used instead if there's no "you" in the translation.
 fx100-upgrade-thank-you-body = Është hedhja e njëqindtë në qarkullim e { -brand-short-name }-it. <em>Faleminderit</em> që na ndihmoni të ndërtojmë një internet më të mirë, më të shëndetshëm.
 # Message shown with either a pin-to-taskbar or set-default button.
 fx100-upgrade-thanks-keep-body = Është hedhja e njëqindtë në qarkullim e jona! Faleminderit për qenien pjesë e bashkësisë sonë. Mbajeni { -brand-short-name }-in një klikim larg për 100 të tjerat.
--- a/browser/browser/places.ftl
+++ b/browser/browser/places.ftl
@@ -15,28 +15,30 @@ places-open-all-in-tabs =
   .label = Hapi Krejt në Skeda
   .accesskey = T
 places-open-in-window =
   .label = Hape në Dritare të Re
   .accesskey = R
 places-open-in-private-window =
   .label = Hape në Dritare të Re Private
   .accesskey = P
+
 places-add-bookmark =
   .label = Shtoni Faqerojtës…
   .accesskey = F
 places-add-folder-contextmenu =
   .label = Shtoni Dosje…
   .accesskey = D
 places-add-folder =
   .label = Shtoni Dosje…
   .accesskey = o
 places-add-separator =
   .label = Shtoni Ndarës
   .accesskey = N
+
 places-view =
   .label = Shihni
   .accesskey = i
 places-by-date =
   .label = Sipas Datash
   .accesskey = D
 places-by-site =
   .label = Sipas Sajtesh
@@ -45,169 +47,190 @@ places-by-most-visited =
   .label = Sipas Më të Vizituarve
   .accesskey = V
 places-by-last-visited =
   .label = Sipas Vizituar Së Fundi
   .accesskey = F
 places-by-day-and-site =
   .label = Sipas Datash dhe Sajtesh
   .accesskey = t
+
 places-history-search =
   .placeholder = Kërkoni në historik
 places-history =
   .aria-label = Historik
 places-bookmarks-search =
   .placeholder = Kërkoni te faqerojtësit
+
 places-delete-domain-data =
   .label = Harroje Këtë Sajt
   .accesskey = H
 places-sortby-name =
   .label = Renditi Sipas Emrash
   .accesskey = r
 # places-edit-bookmark and places-edit-generic will show one or the other and can have the same access key.
 places-edit-bookmark =
   .label = Përpunoni Faqerojtës…
   .accesskey = u
 places-edit-generic =
   .label = Përpunoni…
   .accesskey = P
-places-edit-folder =
-  .label = Riemërtoni Dosje…
-  .accesskey = R
-places-remove-folder =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Hiqni Dosje
-      *[other] Hiqni Dosje
-    }
-  .accesskey = H
 places-edit-folder2 =
   .label = Përpunoni Dosjen…
   .accesskey = P
 places-delete-folder =
   .label =
     { $count ->
       [1] Fshije Dosjen
      *[other] Fshiji Dosjet
     }
   .accesskey = F
+
 # Managed bookmarks are created by an administrator and cannot be changed by the user.
 managed-bookmarks =
   .label = Faqerojtës të administruar
 # This label is used when a managed bookmarks folder doesn't have a name.
 managed-bookmarks-subfolder =
   .label = Nëndosje
+
 # This label is used for the "Other Bookmarks" folder that appears in the bookmarks toolbar.
 other-bookmarks-folder =
   .label = Faqerojtës të Tjerë
-# Variables:
-# $count (number) - The number of elements being selected for removal.
-places-remove-bookmark =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Hiqe Faqerojtësin
-      [one] Hiqe Faqerojtësin
-      *[other] Hiqi Faqerojtësit
-    }
-  .accesskey = i
+
 places-show-in-folder =
   .label = Shfaqe Në Dosje
   .accesskey = S
+
 # Variables:
 # $count (number) - The number of elements being selected for removal.
 places-delete-bookmark =
   .label =
     { $count ->
       [1] Fshije Faqerojtësin
      *[other] Fshiji Faqerojtësit
     }
   .accesskey = F
+
 places-manage-bookmarks =
   .label = Administroni Faqerojtës
   .accesskey = A
+
 places-forget-about-this-site-confirmation-title = Harrim i këtij sajti
+
 # Variables:
 # $hostOrBaseDomain (string) - The base domain (or host in case there is no base domain) for which data is being removed
 places-forget-about-this-site-confirmation-message = Ky veprim do të heqë krejt të dhënat e lidhura me { $hostOrBaseDomain }, përfshi historik, fjalëkalime, cookies, fshehtinë dhe parapëlqime për lëndën. Jeni i sigurt se doni të vazhdohet?
+
 places-forget-about-this-site-forget = Harroje
+
 places-library =
   .title = Arkiv
   .style = width:700px; height:500px;
+
 places-organize-button =
   .label = Sistemim
   .tooltiptext = Sistemoni faqerojtësit tuaj
   .accesskey = S
+
 places-organize-button-mac =
   .label = Sistemim
   .tooltiptext = Sistemoni faqerojtësit tuaj
+
 places-file-close =
   .label = Mbylleni
   .accesskey = M
+
 places-cmd-close =
   .key = w
+
 places-view-button =
   .label = Parje
   .tooltiptext = Ndërroni shfaqjen
   .accesskey = P
+
 places-view-button-mac =
   .label = Parje
   .tooltiptext = Ndërroni shfaqjen
+
 places-view-menu-columns =
   .label = Shfaq Shtylla
   .accesskey = S
+
 places-view-menu-sort =
   .label = Renditi
   .accesskey = R
+
 places-view-sort-unsorted =
   .label = Të parenditura
   .accesskey = T
+
 places-view-sort-ascending =
   .label = Rend radhitje A > Z
   .accesskey = A
+
 places-view-sort-descending =
   .label = Rend radhitje Z > A
   .accesskey = Z
+
 places-maintenance-button =
   .label = Importim dhe Kopjeruajtje
   .tooltiptext = Importoni dhe kopjeruani faqerojtësit tuaj
   .accesskey = I
+
 places-maintenance-button-mac =
   .label = Importim dhe Kopjeruajtje
   .tooltiptext = Importoni dhe kopjeruani faqerojtësit tuaj
+
 places-cmd-backup =
   .label = Kopjeruani…
   .accesskey = K
+
 places-cmd-restore =
   .label = Riktheji
   .accesskey = R
+
 places-cmd-restore-from-file =
   .label = Zgjidhni Kartelë…
   .accesskey = K
+
 places-import-bookmarks-from-html =
   .label = Importoni Faqerojtës prej HTML-je…
   .accesskey = I
+
 places-export-bookmarks-to-html =
   .label = Eksportoni Faqerojtës si HTML…
   .accesskey = E
+
 places-import-other-browser =
   .label = Importoni Të dhëna nga Tjetër Shfletues…
   .accesskey = T
+
 places-view-sort-col-name =
   .label = Emër
+
 places-view-sort-col-tags =
   .label = Etiketa
+
 places-view-sort-col-url =
   .label = Vendndodhje
+
 places-view-sort-col-most-recent-visit =
   .label = Vizita Më e Freskët
+
 places-view-sort-col-visit-count =
   .label = Numër Vizitash
+
 places-view-sort-col-date-added =
   .label = Shtuar më
+
 places-view-sort-col-last-modified =
   .label = Ndryshuar Së Fundi Më
+
 places-cmd-find-key =
   .key = f
+
 places-back-button =
   .tooltiptext = Kthehu mbrapsht
+
 places-forward-button =
   .tooltiptext = Vazhdoni përpara
+
 places-details-pane-select-an-item-description = Përzgjidhni një objekt për ta parë dhe për t&i përpunuar vetitë
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,112 +6,198 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Caktoni rregulla të cilat WebExtensions mund t’i shohin përmes chrome.storage.managed.
+
 policy-AllowedDomainsForApps = Përcaktoni përkatësi të lejuara të hyjnë në Google Workspace.
+
 policy-AppAutoUpdate = Aktivizoni ose çaktivizoni përditësime të vetvetishme aplikacionesh.
+
 policy-AppUpdateURL = Caktoni URL vetjake përditësimi aplikacioni.
+
 policy-Authentication = Formësoni mirëfilltësim të integruar për sajte që e mbulojnë atë.
+
 policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins = Përcaktoni një listë protokollesh të jashtë që mund të përdoren prej origjinash të treguara, pa pyetur përdoruesin.
+
 policy-BackgroundAppUpdate2 = Aktivizoni ose çaktivizoni përditësuesin në prapaskenë.
+
 policy-BlockAboutAddons = Bllokoni hyrje te Përgjegjësi i Shtesave (about:addons).
+
 policy-BlockAboutConfig = Bllokoni hyrje te faqja about:config.
+
 policy-BlockAboutProfiles = Bllokoni hyrje te faqja about:profiles.
+
 policy-BlockAboutSupport = Bllokoni hyrje te faqja about:support.
+
 policy-Bookmarks = Krijoni faqerojtës te paneli Faqerojtës, menuja Faqerojtës, ose te një dosje e caktuar brenda tyre.
+
 policy-CaptivePortal = Aktivizoni ose çaktivizoni mbulim për captive portal.
+
 policy-CertificatesDescription = Shtoni dëshmi ose përdorni dëshmi të brendshme të programit.
+
 policy-Cookies = Lejoni ose jo që sajte të depozitojnë cookies.
+
 policy-DisabledCiphers = Çaktivizo shifra.
+
 policy-DefaultDownloadDirectory = Caktoni drejtori parazgjedhje shkarkimesh.
+
 policy-DisableAppUpdate = Pengoje shfletuesin të përditësohet.
+
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Çaktivizoni PDF.js, parësin e brendshëm të PDF-ve në { -brand-short-name }.
+
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Pengo agjent shfletuesi parazgjedhje të ndërmarrë ndonjë veprim. E zbatueshme vetëm për Windows; platformat e tjera s’e kanë agjentin.
+
 policy-DisableDeveloperTools = Bllokoni hyrje te mjetet për zhvillues.
+
 policy-DisableFeedbackCommands = Çaktivizoni te menuja Ndihmë urdhra për dërgim përshtypjesh (Parashtroni Përshtypje dhe Raportoni Sajt të Rrejshëm).
+
 policy-DisableFirefoxAccounts = Çaktivizoni shërbime me bazë { -fxaccount-brand-name }, përfshi Sync-un.
+
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Çaktivizoni veçorinë Foto Ekrani Firefox.
+
 policy-DisableFirefoxStudies = Pengojani { -brand-short-name }-it xhirimin e studimeve.
+
 policy-DisableForgetButton = Pengoni përdorimin e butoni Harroje.
+
 policy-DisableFormHistory = Mos mba mend historik kërkimesh dhe plotësimi formularësh.
+
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Në qoftë <em>true</em>, s’mund të krijohet një Fjalëkalim i Përgjithshëm.
+
 policy-DisablePasswordReveal = Mos lejo të shfaqen fjalëkalime te kredenciale hyrjesh të ruajtura.
+
 policy-DisablePocket = Çaktivizoni veçorinë e ruajtjes së faqeve web në Pocket.
+
 policy-DisablePrivateBrowsing = Çaktivizoni Shfletimin Privat.
+
 policy-DisableProfileImport = Çaktivizoni te menuja urdhrin për Importim të dhënash nga një tjetër shfletues.
+
 policy-DisableProfileRefresh = Çaktivizoni te faqja about:support butonin Rifreskoni { -brand-short-name }-in.
+
 policy-DisableSafeMode = Çaktivizoni veçorinë e rinisjes nën Mënyrën e Parrezik. Shënim: tasti Shift për hyrje nën Mënyrën e Parrezik mund të çaktivizohet vetëm në Windows, duke përdorur Rregulla Grupi.
+
 policy-DisableSecurityBypass = Pengojini përdoruesit të anashkalojë disa sinjalizime sigurie.
+
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Çaktivizoni urdhër menuje Vëre si Sfond Desktopi për figura.
+
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Pengojini shfletuesit të instalojë dhe përditësojë shtesa sistemi.
+
 policy-DisableTelemetry = Çaktivizoni Telemetry-në.
+
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Shfaqni Panel Faqerojtësish, si parazgjedhje.
+
 policy-DisplayMenuBar = Shfaqni Shtyllë Menush, si parazgjedhje.
+
 policy-DNSOverHTTPS = Formësoni DNS përmes HTTPS-je.
+
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Çaktivizoni kontrollin gjatë nisjes për shfletues parazgjedhje.
+
 policy-DownloadDirectory = Caktoni dhe kyçni drejtorinë e shkarkimeve.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Aktivizoni ose çaktivizoni Bllokim Lënde, dhe kyçeni, në daçi.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Aktivizoni ose çaktivizoni Zgjerime Mediash të Fshehtëzuara, dhe kyçeni, në daçi.
+
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instaloni, çinstaloni ose kyçni zgjerime. Mundësia Instaloni si parametra përdor URL ose shtigje. Mundësitë Çinstaloni dhe Kyçur përdorin ID zgjerimesh.
+
 policy-ExtensionSettings = Administroni krejt anët e instalimit të zgjerimeve.
+
 policy-ExtensionUpdate = Aktivizoni ose çaktivizoni përditësime të vetvetishme të zgjerimeve.
+
 policy-FirefoxHome = Formësoni Kreun e Firefox-it
+
 policy-FlashPlugin = Lejoni ose jo përdorimin e shtojcës Flash.
+
 policy-Handlers = Formësoni trajtues parazgjedhje aplikacionesh.
+
 policy-HardwareAcceleration = Në u caktoftë "false", çaktivizohet përshpejtimi përmes hardware-it.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Caktoni faqen hyrëse, dhe kyçeni në daçi.
+
 policy-InstallAddonsPermission = Lejojuni disa sajteve të caktuar të instalojnë shtesa.
+
 policy-LegacyProfiles = Çaktivizo veçorinë e zbatimit me detyrim të një profili veçmas për çdo instalim
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Aktivizoni rregullimin parazgjedhje të dikurshëm për sjelljen e cookie-t SameSite.
+
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Rikthe sjelljen e dikurshme për SameSite, për cookie-t në sajtet e specifikuar.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Lejo sajte specifikë të krijojnë lidhje te kartela vendore.
+
 policy-ManagedBookmarks = Formëson një listë faqerojtësish të administruar nga një përgjegjës, e cila s’mund të ndryshohet nga përdoruesi.
+
 policy-ManualAppUpdateOnly = Lejo vetëm përditësime dorazi dhe mos i njofto përdoruesit rreth përditësimesh.
+
 policy-PrimaryPassword = Kërko doemos ose pengo përdorimin e një Fjalëkalimi të Përgjithshëm.
+
 policy-NetworkPrediction = Aktivizoni ose çaktivizoni parashikim rrjeti (<em>DNS prefetching</em>).
+
 policy-NewTabPage = Aktivizoni ose çaktivizoni faqen Skedë e Re.
+
 policy-NoDefaultBookmarks = Çaktivizoni krijimin e faqerojtësve parazgjedhje të paketuar me { -brand-short-name }-in, dhe Faqerojtës të Mençur (Më të Vizituarit, Etiketa Së Fundi). Shënim: ky rregull ka efekt vetëm nëse përdoret përpara xhirimit për herë të parë nën profilin përkatës.
+
 policy-OfferToSaveLogins = Bëjeni të detyrueshëm rregullimin për lejimin e { -brand-short-name }-it të ofrojë të mbajë mend kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime. Pranohet që të dyja vlerat, <em>true</em> dhe <em>false</em>.
+
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Caktoni vlerën parazgjedhje për lejim të { -brand-short-name }-it të ofrojë mbajtjen mend të kredencialeve të hyrjes dhe fjalëkalimeve të ruajtur. Pranohet si vlera <em>true</em>, ashtu edhe ajo <em>false</em>.
+
 policy-OverrideFirstRunPage = Anashkaloni faqen e xhirimit për herë të parë. Lëreni të zbrazët, nëse doni të çaktivizohet faqja e xhirimit për herë të parë.
+
 policy-OverridePostUpdatePage = Anashkaloni faqen “Ç’ka të Re” që shfaqet pas përditësimesh. Lëreni të zbrazët, nëse doni të çaktivizohet faqja pas-përditësim.
+
 policy-PasswordManagerEnabled = Aktivizoni ruajtjen e fjalëkalimeve te përgjegjësi i fjalëkalimeve.
+
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Çaktivizoni pse formësoni PDF.js, parësin e brendshëm të PDF-ve në { -brand-short-name }.
+
 policy-Permissions2 = Formësoni lejet për kamerën, mikrofonin, vendndodhjen, njoftimet dhe vetëluajtjen.
+
 policy-PictureInPicture = Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë “Picture-in-Picture”.
+
 policy-PopupBlocking = Lejojuni, si parazgjedhje, disa sajteve të shfaqin flluska.
+
 policy-Preferences = Caktoni dhe kyçni vlerën për një nëngrup parapëlqimesh.
+
 policy-PromptForDownloadLocation = Pyet ku të ruhen kartelat kur shkarkohen.
+
 policy-Proxy = Formësoni rregullime ndërmjetësi
+
 policy-RequestedLocales = Caktoni për aplikacionin listën e gjuhëve të kërkuara, renditur sipas parapëlqimit.
+
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Gjatë fikjes, spastro të dhëna lëvizjeje.
+
 policy-SearchBar = Caktoni vendin parazgjedhje për shtyllën e kërkimeve. Përdoruesit ende i lejohet ta përshtatë si të dojë.
+
 policy-SearchEngines = Formësoni rregullime motori kërkimesh. Ky rregull tani është i përdorshëm vetëm në versionin Extended Support Release (ESR).
+
 policy-SearchSuggestEnabled = Aktivizoni ose çaktivizoni sugjerime kërkimi.
+
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instaloni module PKCS #11.
+
 policy-ShowHomeButton = Shfaqe butonin Shtëpi te paneli.
+
 policy-SSLVersionMax = Caktoni version maksimum SSL-je.
+
 policy-SSLVersionMin = Caktoni version minimum SSL-je.
+
 policy-SupportMenu = Shtoni te menuja e ndihmës një element vetjak menuje asistence.
+
 policy-UserMessaging = Mos i shfaq përdoruesit disa mesazhe të caktuara
+
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Bllokoni vizita në sajte. Për më tepër hollësi mbi këtë format, shihni dokumentimin.
+
 policy-Windows10SSO = Lejo hyrje njëshe Windows për llogari Microsoft, pune, apo shkolle.
--- a/browser/browser/preferences/connection.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -4,79 +4,98 @@
 
 connection-window =
   .title = Rregullime Lidhjeje
   .style =
     { PLATFORM() ->
       [macos] width: 44em
      *[other] width: 49em
     }
+
 connection-close-key =
   .key = w
+
 connection-disable-extension =
   .label = Çaktivizoje Zgjerimin
+
 connection-proxy-configure = Formësoni Hyrje në Internet Me Ndërmjetës
+
 connection-proxy-option-no =
   .label = Pa ndërmjetës
   .accesskey = P
 connection-proxy-option-system =
   .label = Për ndërmjetësin përdor rregullime sistemi
   .accesskey = t
 connection-proxy-option-auto =
   .label = Vetëzbulo rregullime ndërmjetësi për këtë rrjet
   .accesskey = V
 connection-proxy-option-manual =
   .label = Formësim ndërmjetësi dorazi
   .accesskey = o
+
 connection-proxy-http = Ndërmjetës HTTP
   .accesskey = H
 connection-proxy-http-port = Portë
   .accesskey = o
 connection-proxy-https-sharing =
   .label = Përdor gjithashtu këtë ndërmjetës për HTTPS
   .accesskey = P
+
 connection-proxy-https = Ndërmjetës HTTPS
   .accesskey = S
 connection-proxy-ssl-port = Portë
   .accesskey = r
+
 connection-proxy-socks = Strehë SOCKS
   .accesskey = C
 connection-proxy-socks-port = Portë
   .accesskey = ë
+
 connection-proxy-socks4 =
   .label = SOCKS v4
   .accesskey = 4
 connection-proxy-socks5 =
   .label = SOCKS v5
   .accesskey = 5
 connection-proxy-noproxy = Pa ndërmjetës për
   .accesskey = a
+
 connection-proxy-noproxy-desc = Shembull: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
+
 # Do not translate "localhost", "127.0.0.1/8" and "::1". (You can translate "and".)
 connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2 = Lidhjet te localhost, 127.0.0.1/8, dhe ::1 s’kalojnë kurrë përmes ndërmjetësi.
+
 connection-proxy-autotype =
   .label = URL formësimi të vetvetishëm ndërmjetësi
   .accesskey = U
+
 connection-proxy-reload =
   .label = Ringarkoje
   .accesskey = R
+
 connection-proxy-autologin =
   .label = Mos shfaq kërkesë mirëfilltësimi, nëse është ruajtur fjalëkalim
   .accesskey = i
   .tooltip = Me këtë mundësi, mirëfilltësimi te ndërmjetësit, bëhet heshtazi, kur keni kredenciale të ruajtura për ta. Nëse mirëfilltësimi dështon, do të shfaqet kërkesa.
+
 connection-proxy-socks-remote-dns =
   .label = DNS ndërmjetësi kur përdoret SOCKS v5
   .accesskey = D
+
 connection-dns-over-https =
   .label = Aktivizoni DNS përmes HTTPS-je
   .accesskey = A
+
 connection-dns-over-https-url-resolver = Përdor Furnizues
   .accesskey = P
+
 # Variables:
 #  $name (String) - Display name or URL for the DNS over HTTPS provider
 connection-dns-over-https-url-item-default =
   .label = { $name } (Parazgjedhje)
   .tooltiptext = Për ftillim DNS-je përmes HTTPS-je përdor URL-në parazgjedhje
+
 connection-dns-over-https-url-custom =
   .label = Vetjake
   .accesskey = V
   .tooltiptext = Jepni URL-në tuaj të parapëlqyer për ftillim DNS-je përmes HTTPS-së
+
 connection-dns-over-https-custom-label = Vetjak
--- a/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
@@ -3,34 +3,36 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## These strings are used in the about:preferences moreFromMozilla page
 
 more-from-moz-title = Më tepër nga { -vendor-short-name }
 more-from-moz-category =
   .tooltiptext = Më tepër nga { -vendor-short-name }
+
 more-from-moz-subtitle = Shihni produkte të tjera { -vendor-short-name } që punojnë për të përkrahur një internet të shëndetshëm.
+
 more-from-moz-firefox-mobile-title = { -brand-product-name } Për Celular
 more-from-moz-firefox-mobile-description = Shfletuesi për celular që vë privatësinë mbi të gjitha.
 more-from-moz-firefox-mobile-description-advanced = Nga bllokimi i ndjekësve e deri te ndalimi i luajtjes së bezdisur të automatizuar, shfletuesit { -brand-product-name } për celular s’pushojnë së garantuari se përfitoni internet të mbarë.
+
 more-from-moz-mozilla-vpn-title = { -mozilla-vpn-brand-name }
 more-from-moz-mozilla-vpn-description = Zbuloni një shtresë më tepër shfletimi anonim dhe mbrojtjeje
 more-from-moz-mozilla-vpn-description-advanced = { -mozilla-vpn-brand-name } shton një tjetër shtresë shfletimi anonim dhe mbrojtjeje. Dhe, ndryshe nga VPN të tjera, është i sigurt dhe nuk ndjek veprimtarinë tuaj.
+
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-title = { -rally-brand-name }
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-description = I vini të dhënat tuaja në punë për një internet më të mirë për këdo.
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-description-advanced = Dhurojini të dhënat tuaja për studime kërkimore për krijimin e një interneti më të sigurt, më të hapur, që ndihmon njerëzit, jo Big Tech-un.
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
-more-from-moz-button-mozilla-rally =
-  .label = Merrni pjesë në { -rally-short-name }
-# This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-button-mozilla-rally-2 = Merrni pjesë në { -rally-short-name }
+
 more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-title = Shkarkojeni duke përdorur pajisjen tuaj celulare. Drejtoni kamerën tuaj drejt kodit QR. Kur të shfaqet një lidhje, prekeni.
 more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button = Dërgoni, më mirë, një email te telefoni juaj
-more-from-moz-button-mozilla-vpn =
-  .label = Merrni VPN
 more-from-moz-qr-code-firefox-mobile-img =
   .alt = Kod QR për të shkarkuar { -brand-product-name } Për Celular
+
 more-from-moz-button-mozilla-vpn-2 = Merrni VPN
+
 more-from-moz-learn-more-link = Mësoni më tepër
--- a/browser/browser/preferences/permissions.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -1,68 +1,86 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 permissions-window =
   .title = Përjashtime
   .style = width: 36em
+
 permissions-close-key =
   .key = w
+
 permissions-address = Adresë e sajtit
   .accesskey = d
+
 permissions-block =
   .label = Bllokoje
   .accesskey = B
+
 permissions-session =
   .label = Lejoje për Sesionin
   .accesskey = S
+
 permissions-allow =
   .label = Lejoje
   .accesskey = L
+
 permissions-button-off =
   .label = Çaktivizoje
   .accesskey = Ç
+
 permissions-button-off-temporarily =
   .label = Çaktivizoje Përkohësisht
   .accesskey = P
+
 permissions-site-name =
   .label = Sajt
+
 permissions-status =
   .label = Gjendje
+
 permissions-remove =
   .label = Hiqe Sajtin
   .accesskey = H
+
 permissions-remove-all =
   .label = Hiqi Krejt Sajtet
   .accesskey = k
+
 permission-dialog =
   .buttonlabelaccept = Ruaji Ndryshimet
   .buttonaccesskeyaccept = R
+
 permissions-autoplay-menu = Parazgjedhje për krejt sajtet:
+
 permissions-searchbox =
   .placeholder = Kërko Në Sajte
+
 permissions-capabilities-autoplay-allow =
   .label = Lejo Audio dhe Video
 permissions-capabilities-autoplay-block =
   .label = Blloko Audion
 permissions-capabilities-autoplay-blockall =
   .label = Blloko Audio dhe Video
+
 permissions-capabilities-allow =
   .label = Lejoje
 permissions-capabilities-block =
   .label = Bllokoje
 permissions-capabilities-prompt =
   .label = Pyet Përherë
+
 permissions-capabilities-listitem-allow =
   .value = Lejoje
 permissions-capabilities-listitem-block =
   .value = Bllokoje
 permissions-capabilities-listitem-allow-session =
   .value = Lejoje për Sesionin
+
 permissions-capabilities-listitem-off =
   .value = Off
 permissions-capabilities-listitem-off-temporarily =
   .value = Off përkohësisht
 
 ## Invalid Hostname Dialog
 
 permissions-invalid-uri-title = U dha Strehëemër i Pavlefshëm
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,59 +3,73 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Dërgojuni sajteve një sinjal “Mos Më Gjurmo” se nuk doni të ndiqeni
 do-not-track-learn-more = Mësoni më tepër
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Vetëm kur { -brand-short-name }-i është rregulluar të bllokojë gjurmues të njohur
 do-not-track-option-always =
   .label = Përherë
+
 settings-page-title = Rregullime
+
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box2 =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder = Gjej në Rregullime
+
 managed-notice = Shfletuesi juaj administrohet nga enti juaj.
+
 category-list =
   .aria-label = Kategori
+
 pane-general-title = Të përgjithshme
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
+
 pane-home-title = Kreu
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
+
 pane-search-title = Kërkim
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
+
 pane-privacy-title = Privatësi & Siguri
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
+
 pane-sync-title3 = Sync
 category-sync3 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
+
 pane-experimental-title = Eksperimente { -brand-short-name }
 category-experimental =
   .tooltiptext = Eksperimente { -brand-short-name }
 pane-experimental-subtitle = Vazhdoni me Kujdes
 pane-experimental-search-results-header = Eksperimente { -brand-short-name }: Vazhdoni me Kujdes
 pane-experimental-description2 = Ndryshimi i rregullimeve të mëtejshme të formësimit mund të ketë ndikim në punimin ose sigurinë e { -brand-short-name }-it.
+
 pane-experimental-reset =
   .label = Rikthe Parazgjedhjet
   .accesskey = R
+
 help-button-label = Asistencë { -brand-short-name }-i
 addons-button-label = Zgjerime & Tema
+
 focus-search =
   .key = f
+
 close-button =
   .aria-label = Mbylleni
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name }-i duhet rinisur që të aktivizohet kjo veçori.
 feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name }-i duhet rinisur që të çaktivizohet kjo veçori.
 should-restart-title = Riniseni { -brand-short-name }-in
@@ -70,748 +84,899 @@ restart-later = Riniseni Më Vonë
 ##
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that the password manager setting
 # is being controlled by an extension
-extension-controlled-password-saving = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that their notifications permission
-# is being controlled by an extension.
-extension-controlled-web-notifications = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that Container Tabs
-# are being enabled by an extension.
-extension-controlled-privacy-containers = Një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, lyp Skeda Kontejneri.
-# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
-# preferences are being controlled by an extension.
-extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
-# are being controlled by an extension.
-extension-controlled-proxy-config = Se si lidhet në internet { -brand-short-name }-i, e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that the password manager setting
-# is being controlled by an extension
 extension-controlling-password-saving = Këtë rregullim e kontrollon <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
+
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlling-web-notifications = Këtë rregullim e kontrollon <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
+
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlling-privacy-containers = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> lyp Skeda Kontejnerësh.
+
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers = Këtë rregullim e kontrollon <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
+
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlling-proxy-config = <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollon se si lidhet në internet { -brand-short-name }-i.
+
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Që të aktivizoni zgjerimin, shkoni te Shtesa <img data-l10n-name="addons-icon"/> te menuja <img data-l10n-name="menu-icon"/>.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Përfundime Kërkimi
+
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message2 = Na ndjeni! Te Rregullimet s’ka përfundime për “<span data-l10n-name="query"></span>”.
+
 search-results-help-link = Ju duhet ndihmë? Vizitoni <a data-l10n-name="url">Asistencë { -brand-short-name }</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Nisje
+
 always-check-default =
   .label = Kontrollo përherë për të parë nëse { -brand-short-name }-i është shfletuesi parazgjedhje
   .accesskey = o
+
 is-default = { -brand-short-name }-i është shfletuesi juaj parazgjedhje
 is-not-default = { -brand-short-name }-i s'është shfletuesi juaj parazgjedhje
+
 set-as-my-default-browser =
   .label = Vëre Parazgjedhje…
   .accesskey = V
-startup-restore-previous-session =
-  .label = Rikthe sesionin e mëparshëm
-  .accesskey = R
+
 startup-restore-windows-and-tabs =
   .label = Hapni dritare dhe skeda të mëparshme
   .accesskey = H
+
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = T’ju sinjalizojë kur dilni e mbyllni shfletuesin
+
 disable-extension =
   .label = Çaktivizoje Zgjerimin
+
 tabs-group-header = Skeda
+
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Ctrl+Tab ju kalon nëpër skedat sipas radhës së përdorimit së fundi
   .accesskey = T
+
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Hapi lidhjet në skeda, në vend se në dritare të reja
   .accesskey = H
-warn-on-close-multiple-tabs =
-  .label = Sinjalizo kur mbyllen disa skeda njëherësh
-  .accesskey = b
+
 confirm-on-close-multiple-tabs =
   .label = Ripohojeni, përpara se të mbyllen disa skeda njëherësh
   .accesskey = R
+
 # This string is used for the confirm before quitting preference.
 # Variables:
 #  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
 #            in the same manner as it would appear,
 #            for example, in the File menu.
 confirm-on-quit-with-key =
   .label = Ripohojeni, para se dilet nga { $quitKey }
   .accesskey = a
+
 warn-on-open-many-tabs =
   .label = Sinjalizo kur hapja e shumë skedave njëherësh do të mund të ngadalësonte { -brand-short-name }-in
   .accesskey = z
+
 switch-to-new-tabs =
   .label = Kur hapni një lidhje, figurë ose media si një skedë të re, kalo në të menjëherë
   .accesskey = K
+
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = Shfaq paraparje skedash te "Windows taskbar"
   .accesskey = a
+
 browser-containers-enabled =
   .label = Aktivizoni Skeda Kontejneri
   .accesskey = n
+
 browser-containers-learn-more = Mësoni më tepër
+
 browser-containers-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
+
 containers-disable-alert-title = Të mbyllen Krejt Skedat e Kontejnerve?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Nëse i çaktivizoni tani Skedat e Kontejnerve, do të mbyllet { $tabCount } skedë kontejneri. Jeni i sigurt se doni të çaktivizohen Skeda Kontejnerësh?
    *[other] Nëse i çaktivizoni tani Skedat e Kontejnerve, do të mbyllen { $tabCount } skeda kontejneri. Jeni i sigurt se doni të çaktivizohen Skeda Kontejnerësh?
   }
+
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Mbyll { $tabCount } Skedë Kontejneri
    *[other] Mbyll { $tabCount } Skeda Kontejneri
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Mbaji të aktivizuara
+
 containers-remove-alert-title = Të Hiqet Ky Kontejner?
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Nëse e hiqni këtë Kontejner tani, do të mbyllet { $count } skedë kontejneri. Jeni i sigurt se doni të mbyllet ky Kontejner?
    *[other] Nëse e hiqni këtë Kontejner tani, do të mbyllen { $count } skeda kontejneri. Jeni i sigurt se doni të mbyllet ky Kontejner?
   }
+
 containers-remove-ok-button = Hiqe këtë Kontejner
 containers-remove-cancel-button = Mos e hiq këtë Kontejner
 
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Gjuhë dhe Dukje
-fonts-and-colors-header = Shkronja & Ngjyra
+
 preferences-web-appearance-header = Dukje sajti
+
 preferences-web-appearance-description = Disa sajte e përshtatin skemën e ngjyrave të tyre bazuar në parapëlqimet tuaja. Zgjidhni cilën skemë ngjyre do të donit të përdoret për këto sajte.
+
 preferences-web-appearance-choice-browser = Temë { -brand-short-name }-i
 preferences-web-appearance-choice-system = Temë sistemi
 preferences-web-appearance-choice-light = E çelët
 preferences-web-appearance-choice-dark = E errët
+
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
   .title = Përputhini rregullimet tuaja të temës së { -brand-short-name }-it për sfonde dhe lëndë sajtesh.
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
   .title = Përputhini rregullimet tuaja të sistemit për sfonde dhe lëndë sajtesh.
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
   .title = Përdorni një pamje të çelët për sfonde dhe lëndë sajtesh.
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
   .title = Përdorni një pamje të errët për sfonde dhe lëndë sajtesh.
+
 preferences-web-appearance-choice-input-browser =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-system =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-light =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-dark =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
+
 # This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
 # system colors.
 preferences-web-appearance-override-warning = Përzgjedhjet tuaja për ngjyrat po anashkalojnë pamjen e sajtit. <a data-l10n-name="colors-link">Administroni ngjyra</a>
+
 # This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
 # to adapt to your language, but should not be changed.
 preferences-web-appearance-footer = Administroni { -brand-short-name } tema, që nga <a data-l10n-name="themes-link">Zgjerime & Tema</a>
+
 preferences-colors-header = Ngjyra
+
 preferences-colors-description = Anashkalo ngjyrat parazgjedhje të { -brand-short-name }-it për tekst, sfonde sajtesh dhe lidhje.
+
 preferences-colors-manage-button =
   .label = Administroni Ngjyra…
   .accesskey = A
+
 preferences-fonts-header = Shkronja
+
 default-font = Shkronja parazgjedhje
   .accesskey = p
 default-font-size = Madhësi
   .accesskey = M
+
 advanced-fonts =
   .label = Të mëtejshme…
   .accesskey = t
-colors-settings =
-  .label = Ngjyra…
-  .accesskey = y
+
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Zoom
+
 preferences-default-zoom = Zoom parazgjedhje
   .accesskey = Z
+
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage }%
+
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Zoom vetëm për tekst
   .accesskey = t
+
 language-header = Gjuhë
+
 choose-language-description = Zgjidhni gjuhën tuaj të parapëlqyer për shfaqje faqesh
+
 choose-button =
   .label = Zgjidhni…
   .accesskey = z
+
 choose-browser-language-description = Zgjidhni gjuhët e përdorura për shfaqje menush, mesazhesh, dhe njoftimesh nga { -brand-short-name }-i.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Caktoni Alternativa…
   .accesskey = C
 confirm-browser-language-change-description = Që të hyjnë në fuqi këto ndryshime, rinisni { -brand-short-name }-in
 confirm-browser-language-change-button = Zbatoje dhe Rinisu
+
 translate-web-pages =
   .label = Përktheni lëndë web
   .accesskey = P
+
 fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
+
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Përkthime nga <img data-l10n-name="logo"/>
+
 translate-exceptions =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = P
+
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Që të formatoni data, kohë, numra dhe njësi matëse, përdorni rregullimet e sistemit tuaj operativ për “{ $localeName }”.
+
 check-user-spelling =
   .label = Kontrollo drejtshkrimin në shtypje e sipër
   .accesskey = o
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Kartela dhe Aplikacione
+
 download-header = Shkarkime
+
 download-save-to =
   .label = Kartelat ruaji te
   .accesskey = R
+
 download-save-where = Kartelat ruaji te
   .accesskey = R
+
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zgjidhni…
      *[other] Shfletoni…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Z
      *[other] S
     }
+
 download-always-ask-where =
   .label = Pyet përherë ku të ruhen kartelat
   .accesskey = u
+
 applications-header = Aplikacione
+
 applications-description = Zgjidhni se si i trajton { -brand-short-name }-i kartelat që shkarkoni nga interneti ose aplikacionet që përdoren kur shfletoni.
+
 applications-filter =
   .placeholder = Kërkoni për lloje kartelash ose aplikacione
+
 applications-type-column =
   .label = Lloj Lënde
   .accesskey = L
+
 applications-action-column =
   .label = Veprim
   .accesskey = V
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = Kartelë { $extension }
 applications-action-save =
   .label = Ruaje Kartelën
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Përdor { $app-name }
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Përdor { $app-name } (parazgjedhje)
+
 applications-use-os-default =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Përdor aplikacion parazgjedhje të macOS-it
       [windows] Përdor aplikacion parazgjedhje të Windows-it
      *[other] Përdor aplikacion parazgjedhje të sistemit
     }
+
 applications-use-other =
   .label = Përdorni tjetër…
 applications-select-helper = Përzgjidhni Aplikacion Ndihmës
+
 applications-manage-app =
   .label = Hollësi Aplikacioni…
 applications-always-ask =
   .label = Pyetmë përherë
+
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Përdor { $plugin-name } (te { -brand-short-name })
 applications-open-inapp =
   .label = Hape në { -brand-short-name }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
+
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
+
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
+
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
+
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
+
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
+
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
+
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 drm-content-header = Lëndë nën Digital Rights Management (DRM)
+
 play-drm-content =
   .label = Luaj lëndë të kontrolluar nga DRM
   .accesskey = L
+
 play-drm-content-learn-more = Mësoni më tepër
+
 update-application-title = Përditësime { -brand-short-name }-i
+
 update-application-description = Për punimin, qëndrueshmërinë dhe sigurinë më të mirë mbajeni { -brand-short-name }-in të përditësuar.
+
 update-application-version = Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Ç’ka të re</a>
+
 update-history =
   .label = Shfaq Historik Përditësimesh…
   .accesskey = P
+
 update-application-allow-description = Lejojeni { -brand-short-name }-in
+
 update-application-auto =
   .label = T’i instalojë vetvetiu përditësimet (e këshillueshme)
   .accesskey = v
+
 update-application-check-choose =
   .label = Të kontrollojë për përditësime, por t'ju lejojë të zgjidhni t'i instaloni apo jo
   .accesskey = k
+
 update-application-manual =
   .label = Të mos kontrollojë kurrë për përditësime (nuk rekomandohet)
   .accesskey = u
+
 update-application-background-enabled =
   .label = Kur { -brand-short-name }-i nuk xhiron
   .accesskey = K
+
 update-application-warning-cross-user-setting = Ky rregullim do të zbatohet mbi krejt llogaritë Windows dhe profile { -brand-short-name } që përdorin këtë instalim të { -brand-short-name }.
+
 update-application-use-service =
   .label = Për instalim përditësimesh përdor një shërbim në prapaskenë
   .accesskey = P
+
 update-application-suppress-prompts =
   .label = Shfaq më pak njoftime për përditësim
   .accesskey = m
+
 update-setting-write-failure-title2 = Gabim në ruajtje rregullimesh Përditësimi
+
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message2 =
   { -brand-short-name } hasi një gabim dhe nuk e ruajti këtë ndryshim. Kini parasysh se ndryshimi i këtij rregullimi përditësimi lyp leje për shkrim te kartela më poshtë. Ju, ose përgjegjësi i sistemit tuaj, mund të jeni në gjendje të zgjidhni gabimin duke i akorduar grupit Përdorues kontroll të plotë mbi këtë kartelë.
   
   Could not write to file: { $path }
+
 update-in-progress-title = Përditësim Në Kryerje e Sipër
+
 update-in-progress-message = Doni që { -brand-short-name }-i të vazhdojë këtë përditësim?
+
 update-in-progress-ok-button = &Hidhe Tej
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Vazhdo
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Punim
+
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Përdor rregullimet e këshilluara për punimin
   .accesskey = P
+
 performance-use-recommended-settings-desc = Këto rregullime janë qepur për hardware-in dhe sistemin operativ të kompjuterit tuaj.
+
 performance-settings-learn-more = Mësoni më tepër
+
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Kur mundet, përdor përshpejtim hardware
   .accesskey = u
+
 performance-limit-content-process-option = Kufi procesesh lënde
   .accesskey = P
+
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Proceset shtesë për lëndën mund të përmirësojnë punimin kur përdoren shumë skeda njëherësh, por kështu do të përdoret më tepër kujtesë.
 performance-limit-content-process-blocked-desc = Ndryshimi i numrit të proceseve të lëndës është i mundur vetëm me { -brand-short-name }-in shumëprocesësh. <a data-l10n-name="learn-more">Mësoni se si të kontrolloni nëse mënyra shumëprocesëshe është e aktivizuar</a>
+
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (parazgjedhje)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Shfletim
+
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Përdor vetërrëshqitje
   .accesskey = v
+
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Përdor rrëshqitje të butë
   .accesskey = b
+
 browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
   .label = Shfaq përherë shtylla rrëshqitjeje
   .accesskey = q
+
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Shfaq një tastierë virtuale, kur duhet
   .accesskey = k
+
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Përdor përherë taste kursori për lëvizje brenda faqesh
   .accesskey = u
+
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Kërko për tekst kur niset të shtypet
   .accesskey = t
+
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Aktivizoni kontrolle video për foto-në-foto
   .accesskey = A
+
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Mësoni më tepër
+
 browsing-media-control =
   .label = Kontrolloni media përmes tastiere, headset-i, ose ndërfaqeje virtuale
   .accesskey = K
+
 browsing-media-control-learn-more = Mësoni më tepër
+
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Rekomandoni zgjerime teksa shfletoni
   .accesskey = R
 browsing-cfr-features =
   .label = Rekomandim veçorish teksa shfletoni
   .accesskey = R
+
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Mësoni Më Tepër
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Rregullime Rrjeti
+
 network-proxy-connection-description = Formësoni se si lidhet në internet { -brand-short-name }-i.
+
 network-proxy-connection-learn-more = Mësoni Më Tepër
+
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Dritare dhe Skeda të Reja
+
 home-new-windows-tabs-description2 = Zgjidhni çfarë shihni kur hapni faqen tuaj hyrëse, dritare të reja dhe skeda të reja.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Faqen hyrëse dhe dritare të reja
+
 home-newtabs-mode-label = Skeda të reja
+
 home-restore-defaults =
   .label = Rikthe Parazgjedhjet
   .accesskey = R
+
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Kreu i Firefox-it (Parazgjedhje)
+
 home-mode-choice-custom =
   .label = URL Vetjake…
+
 home-mode-choice-blank =
   .label = Faqe të Zbrazët
+
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Hidhni një URL…
+
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Përdor Faqen e Tanishme
      *[other] Përdor Faqet e Tanishme
     }
   .accesskey = T
+
 choose-bookmark =
   .label = Përdorni Faqerojtës…
   .accesskey = F
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Lëndë Firefox Home
 home-prefs-content-description = Zgjidhni ç’lëndë doni në skenën tuaj Firefox.
+
 home-prefs-search-header =
   .label = Kërkim Web
-home-prefs-topsites-header =
-  .label = Sajte Kryesues
-home-prefs-topsites-description = Sajtet që vizitoni më tepër
-home-prefs-topsites-by-option-sponsored =
-  .label = Sajte Kryesorë të Sponsorizuar
 home-prefs-shortcuts-header =
   .label = Shkurtore
 home-prefs-shortcuts-description = Sajte që ruani ose vizitoni
 home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
   .label = Shkurtore të sponsorizuara
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Rekomanduar nga { $provider }
-home-prefs-recommended-by-description-update = Lëndë e jashtëzakonshme nga anembanë intereti, nën përkujdesjen e { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-new = Lëndë e jashtëzakonshme, në kujdesin e { $provider }, pjesë e familjes { -brand-product-name }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Si funksionon
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Histori të Sponsorizuara
-home-prefs-highlights-header =
-  .label = Në Pah
-home-prefs-highlights-description = Një përzgjedhje të sajteve që keni ruajtur ose vizituar
+
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Faqe të Vizituara
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Faqerojtës
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Shkarkimet Më të Reja
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Faqe të Ruajtura te { -pocket-brand-name }
+
 home-prefs-recent-activity-header =
   .label = Veprimtari së fundi
 home-prefs-recent-activity-description = Një përzgjedhje sajtesh dhe lënde së fundi
+
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Copëza
-home-prefs-snippets-description = Përditësime nga { -vendor-short-name } dhe { -brand-product-name }-i
+
 home-prefs-snippets-description-new = Ndihmëza dhe lajme nga { -vendor-short-name } dhe { -brand-product-name }
+
 home-prefs-sections-rows-option =
   .label =
     { $num ->
       [one] { $num } rresht
      *[other] { $num } rreshta
     }
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Shtyllë Kërkimesh
 search-bar-hidden =
   .label = Përdoreni shtyllën e adresave për kërkime dhe lëvizje
 search-bar-shown =
   .label = Shtoni te paneli shtyllë kërkimesh
+
 search-engine-default-header = Motor Parazgjedhje Kërkimesh
 search-engine-default-desc-2 = Ky është motori juaj parazgjedhje i kërkimeve te shtylla e adresave dhe shtylla e kërkimeve. Mund ta këmbeni me tjetër kur të doni.
 search-engine-default-private-desc-2 = Zgjidhni një motor të ndryshëm kërkimesh, vetëm për Dritare Private
 search-separate-default-engine =
   .label = Në Dritare Private përdor këtë motor kërkimesh
   .accesskey = p
+
 search-suggestions-header = Kërkoni Për Sugjerime
 search-suggestions-desc = Zgjidhni si shfaqen sugjerimet nga motorë kërkimesh.
+
 search-suggestions-option =
   .label = Ofro sugjerime kërkimi
   .accesskey = O
+
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Shfaq sugjerime kërkimi te përfundimet në shtyllë adresash
   .accesskey = q
+
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Shfaq te përfundimet në shtyllën e adresave sugjerime kërkimi përpara se historik shfletimi
+
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Shfaq sugjerime kërkimesh në Dritare Private
+
 suggestions-addressbar-settings-generic2 = Ndryshoni rregullime për sugjerime të tjera shtylle adresash
+
 search-suggestions-cant-show = Sugjerimet për kërkime nuk do të shfaqen te shtylla e vendndodhjeve, ngaqë { -brand-short-name }-in e keni formësuar të mos mbajë kurrë mend historikun e shfletimeve.
+
 search-one-click-header2 = Kërko për Shkurtore
+
 search-one-click-desc = Zgjidhni motorë alternativë kërkimesh që duken nën shtyllën e adresave dhe shtyllën e kërkimeve, kur filloni të jepni një fjalëkyç.
+
 search-choose-engine-column =
   .label = Motor Kërkimesh
 search-choose-keyword-column =
   .label = Fjalëkyç
+
 search-restore-default =
   .label = Rikthe Motorët Parazgjedhje të Kërkimeve
   .accesskey = R
+
 search-remove-engine =
   .label = Hiqe
   .accesskey = H
 search-add-engine =
   .label = Shtoje
   .accesskey = S
+
 search-find-more-link = Gjeni më tepër motorë kërkimesh
+
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Fjalëkyç i Përsëdytur
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Keni zgjedhur një fjalëkyç që hëpërhë po përdoret nga "{ $name }". Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.
 search-keyword-warning-bookmark = Zgjodhët një fjalëkyç që hëpërhë po përdoret nga një faqerojtës. Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.
 
 ## Containers Section
 
 containers-back-button2 =
   .aria-label = Mbrapsht te Rregullimet
 containers-header = Skeda Kontejneri
 containers-add-button =
   .label = Shtoni Kontejner të Ri
   .accesskey = S
+
 containers-new-tab-check =
   .label = Përzgjidhni një kontejner për çdo skedë të re
   .accesskey = P
+
 containers-settings-button =
   .label = Rregullime
 containers-remove-button =
   .label = Hiqe
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Merreni Web-in me vete
 sync-signedout-description2 = Njëkohësoni faqerojtësit tuaj, skedat, fjalëkalimet, shtesa dhe rregullime nga krejt pajisjet tuaja.
+
 sync-signedout-account-signin3 =
   .label = Për njëkohësim, bëni hyrjen…
   .accesskey = i
+
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Që të kryeni njëkohësim te pajisja juaj celulare, shkarkoni Firefox-in për <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> ose <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a>.
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Ndryshoni foto profili
+
 sync-sign-out =
   .label = Dilni…
   .accesskey = D
+
 sync-manage-account = Administroni llogari
   .accesskey = A
+
 sync-signedin-unverified = { $email } nuk është i verifikuar.
 sync-signedin-login-failure = Ju lutemi, bëni hyrjen që të rilidheni { $email }
+
 sync-resend-verification =
   .label = Ridërgo Verifikim
   .accesskey = d
+
 sync-remove-account =
   .label = Hiqe Llogarinë
   .accesskey = H
+
 sync-sign-in =
   .label = Hyni
   .accesskey = y
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Njëkohësim: ON
+
 prefs-syncing-off = Njëkohësim: OFF
+
 prefs-sync-turn-on-syncing =
   .label = Aktivizoni njëkohësimin…
   .accesskey = A
+
 prefs-sync-offer-setup-label2 = Njëkohësoni faqerojtësit tuaj, skedat, fjalëkalimet, shtesa dhe rregullime nga krejt pajisjet tuaja.
+
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Njëkohësoji Tani
   .accesskeynotsyncing = N
   .labelsyncing = Po njëkohësohet…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Po njëkohësoni këto objekte:
+
 sync-currently-syncing-bookmarks = Faqerojtës
 sync-currently-syncing-history = Historik
 sync-currently-syncing-tabs = Skeda të hapura
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime
 sync-currently-syncing-addresses = Adresa
 sync-currently-syncing-creditcards = Karta krediti
 sync-currently-syncing-addons = Shtesa
 sync-currently-syncing-settings = Rregullime
+
 sync-change-options =
   .label = Ndryshojini…
   .accesskey = N
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Zgjidhni Ç’të Njëkohësohet
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Ruaji Ndryshimet
   .buttonaccesskeyaccept = R
   .buttonlabelextra2 = Shkëputni…
   .buttonaccesskeyextra2 = u
+
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Faqerojtësit e Mi
   .accesskey = F
+
 sync-engine-history =
   .label = Historikun Tim
   .accesskey = H
+
 sync-engine-tabs =
   .label = Skeda të hapura
   .tooltiptext = Një listë e çka të hapur në krejt pajisjet e njëkohësuara
   .accesskey = S
+
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime
   .tooltiptext = Emra përdoruesish dhe fjalëkalime që keni ruajtur
   .accesskey = K
+
 sync-engine-addresses =
   .label = Adresa
   .tooltiptext = Adresa postare që keni ruajtur (vetëm për desktop)
   .accesskey = A
+
 sync-engine-creditcards =
   .label = Karta krediti
   .tooltiptext = Emra, numra dhe data skadimi (vetëm për desktop)
   .accesskey = K
+
 sync-engine-addons =
   .label = Shtesat e Mia
   .tooltiptext = Zgjerime dhe tema për Firefox Desktop
   .accesskey = t
+
 sync-engine-settings =
   .label = Rregullime
   .tooltiptext = Rregullime të Përgjithshme, Privatësie, dhe Sigurie që keni ndryshuar
   .accesskey = R
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Emër Pajisjeje
+
 sync-device-name-change =
   .label = Ndryshoni Emër Pajisjeje…
   .accesskey = N
+
 sync-device-name-cancel =
   .label = Anuloje
   .accesskey = A
+
 sync-device-name-save =
   .label = Ruaje
   .accesskey = u
+
 sync-connect-another-device = Lidhni tjetër pajisje
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Privatësi Shfletuesi
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Kredenciale Hyrjesh dhe Fjalëkalime
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
+
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Pyet të ruhen apo jo kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime për sajte
   .accesskey = P
 forms-exceptions =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = a
 forms-generate-passwords =
   .label = Sugjero dhe prodho fjalëkalime të fuqishëm
   .accesskey = S
 forms-breach-alerts =
   .label = Shfaq sinjalizime rreth fjalëkalimesh për sajte të cenuar
   .accesskey = f
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Mësoni më tepër
+
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Vetëplotëso kredenciale hyrjeje dhe fjalëkalime
   .accesskey = V
 forms-saved-logins =
   .label = Kredenciale Hyrjeje të Ruajtura…
   .accesskey = K
 forms-primary-pw-use =
@@ -826,130 +991,147 @@ forms-master-pw-change =
   .accesskey = F
 forms-primary-pw-change =
   .label = Ndryshoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm…
   .accesskey = N
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = Njohur dikur si Fjalëkalim Kryesor
+
 forms-primary-pw-fips-title = Gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
 forms-master-pw-fips-desc = Ndryshimi i Fjalëkalimit Dështoi
 forms-windows-sso =
   .label = Lejo hyrje njëshe Windows për llogari Microsoft, pune, apo shkolle
 forms-windows-sso-learn-more-link = Mësoni më tepër
 forms-windows-sso-desc = Administroni llogari që nga rregullimet e pajisjes tuaj
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Që të krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
+
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = të krijojë një Fjalëkalim të Përgjithshëm
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Historik
+
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = { -brand-short-name }-i
   .accesskey = F
+
 history-remember-option-all =
   .label = Do ta mbajë mend historikun
 history-remember-option-never =
   .label = Nuk do ta mbajë mend historikun
 history-remember-option-custom =
   .label = Do të përdorë rregullime vetjake për historikun
+
 history-remember-description = { -brand-short-name }-i do të mbajë mend historikun tuaj të shfletimeve, shkarkimeve, formularëve dhe kërkimeve.
 history-dontremember-description = { -brand-short-name }-i do të përdorë të njëjtat rregullime si të shfletimit privat, dhe nuk do të mbajë mend ndonjë historik, teksa shfletoni në Web.
+
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Përdor përherë mënyrën shfletim privat
   .accesskey = v
+
 history-remember-browser-option =
   .label = Mba mend historik shfletimesh dhe shkarkimesh
   .accesskey = M
+
 history-remember-search-option =
   .label = Mba mend historik kërkimesh dhe formularësh
   .accesskey = e
+
 history-clear-on-close-option =
   .label = Spastroje historikun, kur mbyllet { -brand-short-name }-i
   .accesskey = y
+
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
+
 history-clear-button =
   .label = Spastroni Historikun…
   .accesskey = S
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Cookies dhe të Dhëna Sajtesh
+
 sitedata-total-size-calculating = Po njehsohet madhësi të dhënash sajtesh dhe fshehtine…
+
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Cookie-t, të dhënat tuaja të sajteve dhe fshehtina përdorin deri sot { $value } { $unit } hapësirë disku.
+
 sitedata-learn-more = Mësoni më tepër
+
 sitedata-delete-on-close =
   .label = Fshi cookies dhe të dhëna sajti, kur mbyllet { -brand-short-name }-i
   .accesskey = F
+
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = Nën mënyrën shfletim i përhershëm privat, cookie-t dhe të dhënat e sajtit do të spastrohen përherë, kur mbyllet { -brand-short-name }-i.
+
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Prano të dhëna cookie-sh dhe sajti
   .accesskey = P
+
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Blloko cookie-t dhe të dhëna sajti
   .accesskey = B
+
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Lloj i bllokuar
   .accesskey = L
+
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Gjurmues nga sajte në sajte
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
-  .label = Gjurmues nga sajte në sajte dhe mediash shoqërore
-sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies-including-social-media =
-  .label = Cookies gjurmimi nga sajti në sajt — përfshin cookies mediash shoqërore
-sitedata-option-block-cross-site-cookies-including-social-media =
-  .label = Cookies nga sajti në sajt — përfshin cookies mediash shoqërore
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
-  .label = Gjurmues nga sajti në sajt dhe mediash shoqëroe, dhe izolo cookie-et e mbetura
 sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies =
   .label = Cookies gjurmimi nga sajte në sajte
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Cookies nga sajte të pavizituar
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Krejt cookie-t nga palë të treta (mund të shkaktojë mosfunksionim sajtesh)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Krejt cookie-t (do të shkaktojë mosfunksionim sajtesh)
+
 sitedata-clear =
   .label = Spastroni të Dhëna…
   .accesskey = S
+
 sitedata-settings =
   .label = Administroni Të dhëna…
   .accesskey = A
+
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Administroni Përjashtime…
   .accesskey = A
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Shtyllë Adresash
+
 addressbar-suggest = Kur përdoret shtylla e adresave, jep sugjerime nga
+
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Historik shfletimi
   .accesskey = H
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Faqerojtësit
   .accesskey = F
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Skeda të hapura
@@ -959,23 +1141,27 @@ addressbar-locbar-shortcuts-option =
   .label = Shkurtore
   .accesskey = S
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Sajte Kryesues
   .accesskey = K
 addressbar-locbar-engines-option =
   .label = Motorë kërkimesh
   .accesskey = k
+
 addressbar-suggestions-settings = Ndryshoni parapëlqimet mbi sugjerime nga motorë kërkimi
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi
+
 content-blocking-section-top-level-description = Gjurmuesit ju ndjekin nëpër internet për të grumbulluar të dhëna rreth zakoneve dhe interesave tuaja të shfletimit. { -brand-short-name }-i bllokon mjaft prej këtyre gjurmuesve dhe programtheve të tjerë dashakeqë.
+
 content-blocking-learn-more = Mësoni më tepër
+
 content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Po përdorni Izolim Pale të Parë (FPI), çka anashkalon disa nga rregullimet për cookie-t në { -brand-short-name }.
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Standarde
@@ -988,197 +1174,238 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .accesskey = V
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = E baraspeshuar për mbrojtje dhe funksionim. Faqet do të ngarkohen normalisht.
 content-blocking-etp-strict-desc = Mbrojtje më e fortë, por mund të shkaktojë mosfunksionim për disa sajte apo lëndë.
 content-blocking-etp-custom-desc = Zgjidhni cilët gjurmues dhe programthe të bllokohen.
 content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name }-i bllokon as vijon:
+
 content-blocking-private-windows = Lëndë gjurmimi në Dritare Private
 content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = “Cross-site cookies” në krejt dritaret (përfshin cookies gjurmimi)
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Cookies gjurmimi nga sajte në sajte
 content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = “Cross-site cookies” në Dritare Private
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Cookie-t për gjurmim nga sajti në sajt, dhe izolo cookie-t e mbetura
 content-blocking-social-media-trackers = Gjurmues prej mediash shoqërore
 content-blocking-all-cookies = Krejt cookie-t
 content-blocking-unvisited-cookies = Cookies nga sajte të pavizituar
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Gjurmim lënde në krejt dritaret
 content-blocking-all-third-party-cookies = Krejt cookie-t prej palësh të treta
 content-blocking-cryptominers = Nxjerrës kriptomonedhash
 content-blocking-fingerprinters = Krijues shenjash gishtash
+
 # "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
 # "Be the first to try", "Join an early experiment".
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
   .label = Provoni funksionimin tonë në privatësi, më të fuqishëm se kurrë
   .accesskey = P
+
 # "Contains" here means "isolates", "limits".
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = Mbrojtja Tërësore Nga Cookie-t i mban “cookies” te sajti ku gjendeni, që gjurmuesit të mos i përdorin dot për t’ju ndjekur nga një saj te tjetri.
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Mësoni më tepër
+
 content-blocking-warning-title = Kini mendjen!
-content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Bllokimi i gjurmuesve dhe izolimi i cookie-ve mund të ndikojë në funksionimin e disa sajteve. Për të lejuar krejt lëndën, ringarkojeni faqen tok me gjurmuesit.
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Ky rregullim mund të sjellë mosshfaqje të lëndës ose funksionim jo të saktë në disa sajte. Nëse një sajt duket i dëmtuar, mund të doni të çaktivizoni mbrojtjen nga gjurmimet për atë saj, që të ngarkohet krejt lënda.
 content-blocking-warning-learn-how = Mësoni se si
+
 content-blocking-reload-description = Do t’ju duhet të ringarkoni skedat tuaja që të zbatohen këto ndryshime.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Ringarkoji Krejt Skedat
   .accesskey = R
+
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Lëndë gjurmimi
   .accesskey = L
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = Në krejt dritaret
   .accesskey = k
 content-blocking-option-private =
   .label = Vetëm në Dritare Pivate
   .accesskey = V
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Ndryshoni listë bllokimesh
+
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Cookies
   .accesskey = C
+
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Më tepër të dhëna
+
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Nxjerrës kriptomonedhash
   .accesskey = N
+
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Krijues shenjash gishtash
   .accesskey = K
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Administroni Përjashtime…
   .accesskey = A
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Leje
+
 permissions-location = Vendndodhje
 permissions-location-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = r
+
 permissions-xr = Realitet Virtual
 permissions-xr-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
+
 permissions-camera = Kamerë
 permissions-camera-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
+
 permissions-microphone = Mikrofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
+
 permissions-notification = Njoftime
 permissions-notification-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
 permissions-notification-link = Mësoni më tepër
+
 permissions-notification-pause =
   .label = Ndali njoftimet derisa të riniset { -brand-short-name }-i
   .accesskey = N
+
 permissions-autoplay = Vetëluajtje
+
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
+
 permissions-block-popups =
   .label = Blloko dritare flluska
   .accesskey = B
-permissions-block-popups-exceptions =
-  .label = Përjashtime…
-  .accesskey = P
+
 # "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
 # "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
 permissions-block-popups-exceptions-button =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = P
   .searchkeywords = flluska
+
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Njofto kur sajte përpiqen të instalojnë shtesa
   .accesskey = T
+
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = a
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = Grumbullim dhe Përdorim të Dhënash nga { -brand-short-name }-i
+
 collection-description = Përpiqemi t’ju japim mundësi zgjedhjesh dhe grumbullojmë vetëm ç’na duhet për të ofruar dhe përmirësuar { -brand-short-name }-in për këdo. Kërkojmë përherë leje, përpara se të marrim të dhëna personale.
 collection-privacy-notice = Shënim Mbi Privatësinë
+
 collection-health-report-telemetry-disabled = S’e lejoni më { -vendor-short-name } të marrë të dhëna teknike dhe ndërveprimesh. Krejt të dhënat e dikurshme do të fshihen brenda 30 ditësh.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Mësoni më tepër
+
 collection-health-report =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name }-in të dërgojë te { -vendor-short-name } të dhëna teknike dhe ndërveprimesh
   .accesskey = L
 collection-health-report-link = Mësoni më tepër
+
 collection-studies =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name } të instalojë dhe kryejë studime
 collection-studies-link = Shihni studime { -brand-short-name }
+
 addon-recommendations =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name }-in të bëjë rekomandime të personalizuara rreth zgjerimesh
 addon-recommendations-link = Mësoni më tepër
+
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Raportimi i të dhënave është i çaktivizuar për këtë formësim montimi
+
 collection-backlogged-crash-reports-with-link = Lejojeni { -brand-short-name }-in të dërgojë raporte vithisjesh të mëparshme në emrin tuaj <a data-l10n-name="crash-reports-link">Mësoni më tepër</a>
   .accesskey = c
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Siguri
+
 security-browsing-protection = Mbrojtje Nga Lëndë e Rrejshme dhe Software i Rrezikshëm
+
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Bllokoni lëndë të rrezikshme dhe të rrejshme
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Mësoni më tepër
+
 security-block-downloads =
   .label = Bllokoni shkarkime të rrezikshme
   .accesskey = z
+
 security-block-uncommon-software =
   .label = Sinjalizo rreth software-i të padëshiruar dhe jo të zakonshëm
   .accesskey = d
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Dëshmi
+
 certs-enable-ocsp =
   .label = Kërkojuni shërbyesve me përgjigje OCSP të ripohojnë vlefshmërinë e tanishme të dëshmive
   .accesskey = K
+
 certs-view =
   .label = Shihni Dëshmi…
   .accesskey = D
+
 certs-devices =
   .label = Pajisje Sigurie…
   .accesskey = P
+
 space-alert-over-5gb-settings-button =
   .label = Hap Rregullimet
   .accesskey = H
+
 space-alert-over-5gb-message2 = <strong>{ -brand-short-name }-it po i mbarohet hapësira në disk.</strong> Lënda e sajteve mund të mos shfaqet si duhet. Mundësi të spastroni të dhëna të depozituara që nga Rregullime > Privatësi & Siguri > Cookies dhe Të dhëna Sajtesh.
+
 space-alert-under-5gb-message2 = <strong>{ -brand-short-name }-it po i mbarohet hapësira në disk.</strong> Lënda e sajteve mund të mos shfaqet si duhet. Që të optimizoni përdorimin tuaj të diskut për punim më të mirë të shfletimin, vizitoni “Mësoni Më Tepër”.
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
 httpsonly-header = Mënyra Vetëm-HTTPS
+
 httpsonly-description = HTTPS-ja furnizon një lidhje të sigurt, të fshehtëzuar, mes { -brand-short-name }-it dhe sajtit që vizitoni. Shumica e sajteve e mbulojnë përdorimin e HTTPS-së, dhe nëse është aktivizuar mënyrë Vetëm-HTTPS, atëherë { -brand-short-name }-i do t’i kalojë krejt lidhjet nën mënyrën HTTPS.
+
 httpsonly-learn-more = Mësoni më tepër
+
 httpsonly-radio-enabled =
   .label = Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS në krejt dritaret
+
 httpsonly-radio-enabled-pbm =
   .label = Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS vetëm në dritare private
+
 httpsonly-radio-disabled =
   .label = Mos e aktivizo Mënyrën Vetëm-HTTPS
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Desktop
 downloads-folder-name = Shkarkime
 choose-download-folder-title = Zgjidhni Dosje Shkarkimesh:
+
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Ruaji kartelat te { $service-name }
--- a/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
@@ -2,53 +2,65 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Settings
 
 site-data-settings-window =
   .title = Administroni Cookies dhe të Dhëna Sajtesh
+
 site-data-settings-description = Sajtet vijuese depozitojnë cookies dhe të dhëna sajtesh në kompjuterin tuaj. { -brand-short-name }-i mban nën depozitim të përhershëm të dhëna nga sajte, deri sa t’i fshini, dhe fshin të dhëna nga sajte me depozitim jo të përhershëm dora-dorës që lypset hapësirë.
+
 site-data-search-textbox =
   .placeholder = Kërko në sajte
   .accesskey = K
+
 site-data-column-host =
   .label = Sajt
 site-data-column-cookies =
   .label = Cookies
 site-data-column-storage =
   .label = Depozitë
 site-data-column-last-used =
   .label = Përdorur Së Fundi Më
+
 # This label is used in the "Host" column for local files, which have no host.
 site-data-local-file-host = (kartelë vendore)
+
 site-data-remove-selected =
   .label = Hiq të Përzgjedhurën
   .accesskey = H
+
 site-data-settings-dialog =
   .buttonlabelaccept = Ruaji Ndryshimet
   .buttonaccesskeyaccept = R
+
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 site-storage-usage =
   .value = { $value } { $unit }
 site-storage-persistent =
   .value = { site-storage-usage.value } (I qëndrueshëm)
+
 site-data-remove-all =
   .label = Hiqi Krejt
   .accesskey = i
+
 site-data-remove-shown =
   .label = Hiqi Krejt të Shfaqurit
   .accesskey = i
 
 ## Removing
 
 site-data-removing-dialog =
   .title = { site-data-removing-header }
   .buttonlabelaccept = Hiqe
+
 site-data-removing-header = Heqje Cookies dhe të Dhëna Sajtesh
+
 site-data-removing-desc = Heqja e cookie-eve dhe të dhënave të sajteve mund të sjellë daljen tuaj nga llogaritë në sajte. Jeni i sigurt se doni të bëhen këto ndryshime?
 # Variables:
 #  $baseDomain (String) - The single domain for which data is being removed
 site-data-removing-single-desc = Heqja e cookie-ve dhe të dhënave të sajtit mund të sjellë daljen tuaj nga sajte. Jeni i sigurt se doni të hiqen cookies dhe të dhëna sajtesh për <strong>{ $baseDomain }</strong>?
+
 site-data-removing-table = Cookie-t dhe të dhënat e sajteve për sajtet vijues do të hiqen
--- a/browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
+++ b/browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
@@ -4,36 +4,50 @@
 
 
 # This file intentionally uses hard-coded brand names instead of Fluent terms.
 # This approach minimizes issues across multiple release channels and rebranded
 # versions.
 
 default-bookmarks-title = Faqerojtës
 default-bookmarks-heading = Faqerojtës
+
 default-bookmarks-toolbarfolder = Dosje Paneli Faqerojtësish
 default-bookmarks-toolbarfolder-description = Shtoni faqerojtës te kjo dosje që t’i shihni ata të shfaqen te Paneli i Faqerojtësve
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/central/
 default-bookmarks-getting-started = Si T’ia Fillohet
+
 # Firefox links folder name
 default-bookmarks-firefox-heading = Mozilla Firefox
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/help/
 default-bookmarks-firefox-get-help = Merrni ndihmë
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/customize/
 default-bookmarks-firefox-customize = Përshtateni Firefox-in
+
 # link title for https://www.mozilla.org/contribute/
 default-bookmarks-firefox-community = Përfshihuni
+
 # link title for https://www.mozilla.org/about/
 default-bookmarks-firefox-about = Rreth Nesh
+
 # Firefox Nightly links folder name
 default-bookmarks-nightly-heading = Burime për Firefox Nightly
+
 # Nightly builds only, link title for https://blog.nightly.mozilla.org/
 default-bookmarks-nightly-blog = Blog për Firefox Nightly
+
 # Nightly builds only, link title for https://bugzilla.mozilla.org/
 default-bookmarks-bugzilla = Ndjekësi i të Metave Mozilla
+
 # Nightly builds only, link title for https://developer.mozilla.org/
 default-bookmarks-mdn = Rrjeti i Zhvilluesve Mozilla
+
 # Nightly builds only, link title for https://addons.mozilla.org/firefox/addon/nightly-tester-tools/
 default-bookmarks-nightly-tester-tools = Mjete Testuesi Montimesh Nightly
+
 # Nightly builds only, link title for about:crashes
 default-bookmarks-crashes = Krejt vithisjet tuaja
+
 # Nightly builds only, link title for https://planet.mozilla.org/
 default-bookmarks-planet = Planeti Mozilla
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -4,169 +4,189 @@
 
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
 graph-week-summary =
   { $count ->
     [one] { -brand-short-name } bllokoi { $count } gjurmues gjatë javës së kaluar
    *[other] { -brand-short-name } bllokoi { $count } gjurmues gjatë javës së kaluar
   }
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
 #  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
 # earliest date recorded in the database.
 graph-total-tracker-summary =
   { $count ->
     [one] <b>{ $count }</b> gjurmues i bblokuar që prej { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
    *[other] <b>{ $count }</b> gjurmues të bblokuar që prej { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
   }
+
 # Text displayed instead of the graph when in Private Mode
 graph-private-window = { -brand-short-name } vazhdon të bllokojë gjurmues në Dritare Private, por nuk mban ndonjë regjistër se ç’është bllokuar.
 # Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
 graph-week-summary-private-window = Gjurmues që { -brand-short-name } bllokoi këtë javë
+
 protection-report-webpage-title = Pult Mbrojtjesh
 protection-report-page-content-title = Pult Mbrojtjesh
 # This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
 protection-report-page-summary = { -brand-short-name }-i mund të mbrojë privatësinë tuaj në prapaskenë, teksa shfletoni. Kjo është një përmbledhje e personalizuar e këtyre mbrojtjeve, përfshi mjete për të marrë kontrollin e sigurisë tuaj internetore.
 # This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
 protection-report-page-summary-default = { -brand-short-name }-i mbron privatësinë tuaj në prapaskenë, teksa shfletoni. Kjo është një përmbledhje e personalizuar e këtyre mbrojtjeve, përfshi mjete për të marrë kontrollin e sigurisë tuaj internetore.
+
 protection-report-settings-link = Administroni rregullime tuajat të privatësisë dhe sigurisë
+
 etp-card-title-always = Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi: Përherë On
 etp-card-title-custom-not-blocking = Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi: OFF
 etp-card-content-description = { -brand-short-name }-i ndal automatikisht shoqëri t’ju ndjekin fshehtazi nëpër internet.
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = Krejt mbrojtjet janë të çaktivizuara. Duke administruar rregullimet tuaja për mbrojtje { -brand-short-name }, zgjidhni cilët gjurmues të bllokohen.
 protection-report-manage-protections = Administroni Rregullime
+
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Sot
+
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Një grafik që përmban numrin gjithsej sa herë është bllokuar çdo lloj gjurmuesi këtë javë.
+
 social-tab-title = Gjurmues Prej Mediash Shoqërore
 social-tab-contant = Gjurmuesit prej rrjete shoqërore vendosin gjurmues në sajte të tjerë për të ndjekur ç’bëni, ç’shihni dhe vëzhgoni kur jeni në internet. Kjo u lejon shoqërive të rrjeteve shoqërore të mësojnë më tepër rreth jush, tej asaj çka ndani me të tjerët në profilet tuaj në media shoqërore. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 cookie-tab-title = Cookies Gjurmimi Nga Sajte Në Sajte
 cookie-tab-content = Këto cookies ju ndjekin nga sajti në sajt për të grumbulluar të dhëna rreth çka bëni në internet. Ato depozitohen nga palë të treta, të tilla si reklamues dhe shoqëri analizash. Bllokimi i cookie-ve që ju ndjekin nga sajti në sajt ul numrin e reklamave që ju ndjekin ngado. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 tracker-tab-title = Lëndë Gjurmimi
 tracker-tab-description = Sajtet mund të ngarkojnë reklama, video dhe tjetër lëndë të jashtme me kod gjurmimi. Bllokimi i lëndës gjurmuese mund të ndihmojë për ngarkimin më të shpejtë të sajteve, por disa butona, formularë dhe fusha kredenciale hyrjesh mund të mos punojnë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 fingerprinter-tab-title = Krijues shenjash gishtash
 fingerprinter-tab-content = Krijuesit e shenjave të gishtave (<em>Fingerprinters</em>) grumbullojnë rregullime nga shfletuesi dhe kompjuteri juaj për të krijuar një profil rreth jush. Duke përdorur këto shenja dixhitale gishtash, ata mund t’ju ndjekin nëpër sajte të ndryshme. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 cryptominer-tab-title = Nxjerrës kriptomonedhash
 cryptominer-tab-content = Nxjerrësit e kriptomonedhave e përdorin fuqinë përllogaritëse të sistemit tuaj për të nxjerrë para dixhitale. Programthet për nxjerrje kriptomonedhash konsumojnë energjinë e baterisë tuaj, ngadalësojnë kompjuterin tuaj dhe mund të sjellin shtim të faturës tuaj për energjinë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 protections-close-button2 =
   .aria-label = Mbylle
   .title = Mbylle
+
 mobile-app-title = Bllokoni gjurmues reklamash nëpër më shumë pajisje
 mobile-app-card-content = Përdorni shfletuesin për celular me mbrojtje të brendshme kundër gjurmuesve të reklamave
 mobile-app-links = Shfletuesi { -brand-product-name } për <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> dhe <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
+
 lockwise-title = Mos harroni kurrë më një fjalëkalim
-lockwise-title-logged-in2 = Administrim Fjalëkalimesh
-lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } depoziton në mënyrë të sigurt fjalëkalimet tuaj në shfletuesin tuaj.
 passwords-title-logged-in = Administroni fjalëkalimet tuaja
 passwords-header-content = { -brand-product-name } depoziton në mënyrë të sigurt fjalëkalimet tuaj në shfletuesin tuaj.
 lockwise-header-content-logged-in = Depozitoni dhe njëkohësoni në mënyrë të sigurt fjalëkalimet tuaj në krejt pajisjet tuaja.
-protection-report-save-passwords-button = Ruaj Fjalëkalime
-  .title = Ruajini Fjalëkalimet në { -lockwise-brand-short-name }
-protection-report-manage-passwords-button = Administroni Fjalëkalime
-  .title = Administroni Fjalëkalime në { -lockwise-brand-short-name }
-lockwise-mobile-app-title = Merrini fjalëkalimet tuaja kudo
-lockwise-no-logins-card-content = Përdorni në çfarëdo pajisje fjalëkalime të ruajtur në { -brand-short-name }.
-lockwise-app-links = { -lockwise-brand-name } për <a data-l10n-name="lockwise-android-inline-link">Android</a> dhe <a data-l10n-name="lockwise-ios-inline-link">iOS</a>
 protection-report-passwords-save-passwords-button = Ruaji Fjalëkalimet
   .title = Ruani Fjalëkalimet
 protection-report-passwords-manage-passwords-button = Administroni Fjalëkalime
   .title = Administroni Fjalëkalime
+
+
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords exposed in data breaches.
 lockwise-scanned-text-breached-logins =
   { $count ->
     [one] 1 fjalëkalim mund të jetë ekspoziar në cenim të dhënash.
    *[other] { $count } fjalëkalime mund të jenë ekspozuar në një cenim të dhënash.
   }
+
 # While English doesn't use the number in the plural form, you can add $count to your language
 # if needed for grammatical reasons.
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords stored in Lockwise.
 lockwise-scanned-text-no-breached-logins =
   { $count ->
     [one] 1 fjalëkalim u depozitua në mënyrë të sigurt.
    *[other] Fjalëkalimet tuaj po depozitohen në mënyrë të sigurt.
   }
 lockwise-how-it-works-link = Si funksionon
+
 monitor-title = Shihni për cenime të dhënash
 monitor-link = Si funksionon
 monitor-header-content-no-account = Kontrolloni me { -monitor-brand-name } që të shihni nëse keni qenë prekur nga një cenim i ditur të dhënash, dhe merrni sinjalizime mbi cenime të reja.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } ju vë në dijeni, nëse të dhënat tuaja janë shfaqur te një cenim i ditur të dhënash.
 monitor-sign-up-link = Regjistrohuni për Sinjalizime rreth Cenimesh
   .title = Regjistrohuni në { -monitor-brand-name } për sinjalizime rreth cenimesh
 auto-scan = Kontrolluar automatikisht sot
+
 monitor-emails-tooltip =
   .title = Shihni adresa email të mbikëqyrura në { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-tooltip =
   .title = Shihni cenime të ditur të dhënash në { -monitor-brand-short-name }
 monitor-passwords-tooltip =
   .title = Shihni fjalëkalime të ekspozuar në { -monitor-brand-short-name }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-monitored-emails =
   { $count ->
     [one] Adresë email që mbikëqyret
    *[other] Adresa email që mbikëqyren
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-found =
   { $count ->
     [one] Cenim i ditur të dhënash që ka ekspozuar të dhëna tuajat
    *[other] Cenime të ditur të dhënash që kanë ekspozuar të dhëna tuajat
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
 # to your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-resolved =
   { $count ->
     [one] Cenim i ditur të dhënash, shënuar si i zgjidhur
    *[other] Cenime të ditur të dhënash, shënuar si të zgjidhur
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-found =
   { $count ->
     [one] Fjalëkalim i ekspozuar në krejt cenimet
    *[other] Fjalëkalime të ekspozuar në krejt cenimet
   }
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
 # to your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-resolved =
   { $count ->
     [one] Fjalëkalim i ekspozuar në cenime të pazgjidhur
    *[other] Fjalëkalime të ekspozuar në cenime të pazgjidhur
   }
+
 monitor-no-breaches-title = Lajme të mbara!
 monitor-no-breaches-description = S’keni cenime të ditura. Nëse kjo punë ndryshon, do t’jua bëjmë të ditur.
 monitor-view-report-link = Shiheni Raportin
   .title = Zgjidhni cenime në { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-unresolved-title = Zgjidhni cenimet tuaja
 monitor-breaches-unresolved-description = Pasi të shqyrtoni hollësi cenimesh dhe ndërmerrni hapat për të mbrojtur të dhënat tuaja, mund t’u vini shenjë cenimeve si të zgjidhur.
 monitor-manage-breaches-link = Administroni Cenime
   .title = Administroni cenime në { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-resolved-title = Ju lumtë! I keni zgjidhur krejt cenimet e ditura.
 monitor-breaches-resolved-description = Nëse email-i juaj shfaqet në ndonjë cenim të ri, do t’jua bëjmë të ditur.
+
 # Variables:
 # $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
 # $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
 monitor-partial-breaches-title =
   { $numBreaches ->
    *[other] { $numBreachesResolved } nga { $numBreaches } cenime gjithsej shënuar si të zgjidhura
   }
+
 # Variables:
 # $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
 monitor-partial-breaches-percentage = { $percentageResolved }% e plotësuar
+
 monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Fillim i mbarë!
 monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Vazhdoni kështu!
 monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Thuajse mbaruat! Vazhdoni kështu.
 monitor-partial-breaches-motivation-description = Zgjidhni pjesën e mbetur të cenimeve te { -monitor-brand-short-name }.
 monitor-resolve-breaches-link = Zgjidhni Cenime
   .title = Zgjidhni cenime në { -monitor-brand-short-name }
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
--- a/browser/browser/sanitize.ftl
+++ b/browser/browser/sanitize.ftl
@@ -1,89 +1,110 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 sanitize-prefs =
   .title = Rregullime për Spastrim Historiku
   .style = width: 34em
+
 sanitize-prefs-style =
   .style = width: 17em
+
 dialog-title =
   .title = Spastro Historikun Së Fundi
   .style = width: 34em
+
 # When "Time range to clear" is set to "Everything", this message is used for the
 # title instead of dialog-title.
 dialog-title-everything =
   .title = Spastro Krejt Historikun
   .style = width: 34em
+
 clear-data-settings-label = Kur mbyllet, { -brand-short-name }-i duhet t'i spastrojë të tëra automatikisht
 
 ## clear-time-duration-prefix is followed by a dropdown list, with
 ## values localized using clear-time-duration-value-* messages.
 ## clear-time-duration-suffix is left empty in English, but can be
 ## used in other languages to change the structure of the message.
 ##
 ## This results in English:
 ## Time range to clear: (Last Hour, Today, etc.)
 
 clear-time-duration-prefix =
   .value = Interval kohor për t’u spastruar:{ " " }
   .accesskey = I
+
 clear-time-duration-value-last-hour =
   .label = Ora e Fundit
+
 clear-time-duration-value-last-2-hours =
   .label = Dy Orët e Fundit
+
 clear-time-duration-value-last-4-hours =
   .label = Katër Orët e Fundit
+
 clear-time-duration-value-today =
   .label = Sot
+
 clear-time-duration-value-everything =
   .label = Gjithçka
+
 clear-time-duration-suffix =
   .value = { "" }
 
 ## These strings are used as section comments and checkboxes
 ## to select the items to remove
 
 history-section-label = Historik
+
 item-history-and-downloads =
   .label = Historik Shfletimesh dhe Shkarkimesh
   .accesskey = H
+
 item-cookies =
   .label = Cookies
   .accesskey = C
+
 item-active-logins =
   .label = Kredenciale Hyrjeje Aktive
   .accesskey = A
+
 item-cache =
   .label = Fshehtinë
   .accesskey = e
+
 item-form-search-history =
   .label = Historik Formularësh & Kërkimesh
   .accesskey = F
+
 data-section-label = Të dhëna
-item-site-preferences =
-  .label = Parapëlqime Për Sajtin
-  .accesskey = P
+
 item-site-settings =
   .label = Rregullime sajti
   .accesskey = R
+
 item-offline-apps =
   .label = Të dhëna Sajti Jashtë Linje
   .accesskey = T
+
 sanitize-everything-undo-warning = Ky veprim s’mund të zhbëhet.
+
 window-close =
   .key = w
+
 sanitize-button-ok =
   .label = Spastroje Tani
+
 # The label for the default button between the user clicking it and the window
 # closing. Indicates the items are being cleared.
 sanitize-button-clearing =
   .label = Po spastrohet
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has not modified the default set
 # of history items to clear.
 sanitize-everything-warning = Do të spastrohet krejt historiku.
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has modified the default set of
 # history items to clear.
 sanitize-selected-warning = Do të spastrohen krejt objektet e përzgjedhur.
--- a/browser/browser/screenshots.ftl
+++ b/browser/browser/screenshots.ftl
@@ -1,46 +1,57 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshot-toolbarbutton =
   .label = Foto ekrani
   .tooltiptext = Bëni një foto ekrani
+
 screenshot-shortcut =
   .key = S
+
 screenshots-instructions = Tërhiqni kursorin ose klikoni te faqja që të përzgjidhni një zonë. Shtypni ESC që të anulohet.
 screenshots-cancel-button = Anuloje
 screenshots-save-visible-button = Ruaj pjesën e dukshme
 screenshots-save-page-button = Ruaj krejt faqen
 screenshots-download-button = Shkarkoje
 screenshots-download-button-tooltip = Shkarkojeni foton e ekranit
 screenshots-copy-button = Kopjoje
 screenshots-copy-button-tooltip = Kopjojeni foton e ekranit te e papastra
 screenshots-download-button-title =
   .title = Shkarkojeni foton e ekranit
 screenshots-copy-button-title =
   .title = Kopjojeni foton e ekranit te e papastra
 screenshots-cancel-button-title =
   .title = Anuloje
 screenshots-retry-button-title =
   .title = Riprovo fotografim ekrani
+
 screenshots-meta-key =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌘
    *[other] Ctrl
   }
 screenshots-notification-link-copied-title = Lidhja u Kopjua
 screenshots-notification-link-copied-details = Lidhja për te fotoja juaj u kopjua në të papastër. Shtypni { screenshots-meta-key }-V për ta ngjitur diku.
+
 screenshots-notification-image-copied-title = Fotoja u Kopjua
 screenshots-notification-image-copied-details = Fotoja juaj u kopjua në të papastër. Për ta ngjitur diku, shtypni { screenshots-meta-key }-V.
+
 screenshots-request-error-title = S’ka gjendje.
 screenshots-request-error-details = Na ndjeni! S’e ruajtëm dot foton tuaj. Ju lutemi, riprovoni më vonë.
+
 screenshots-connection-error-title = S’lidhemi dot te fotot tuaja.
 screenshots-connection-error-details = Ju lutemi, kontrolloni lidhjen tuaj Internet. Nëse jeni në gjendje të lidheni në Internet, mund të bëhet fjalë për një problem të përkohshëm me shërbimin { -screenshots-brand-name }.
+
 screenshots-login-error-details = S’e ruajtëm dot foton tuaj, ngaqë pati një problem me shërbimin { -screenshots-brand-name }. Ju lutemi, riprovoni më vonë.
+
 screenshots-unshootable-page-error-title = S’bëjmë dot foto të kësaj faqeje.
 screenshots-unshootable-page-error-details = Kjo s’është një faqe Web standarde, ndaj s’mund të bëni një foto ekrani të saj.
+
 screenshots-empty-selection-error-title = Përzgjedhja juaj është shumë e vogël
+
 screenshots-private-window-error-title = { -screenshots-brand-name } çaktivizohet nën Mënyrën Shfletim Privat
 screenshots-private-window-error-details = Na ndjeni për mungesën. Po punojmë mbi këtë veçori për hedhjet e ardhshme në qarkullim.
+
 screenshots-generic-error-title = Yhaaa! { -screenshots-brand-name } shkalloi.
 screenshots-generic-error-details = S’jemi të sigurt se ç’ndodhi. Ju prish punë të bëni një foto të një faqeje tjetër?
--- a/browser/browser/search.ftl
+++ b/browser/browser/search.ftl
@@ -5,31 +5,34 @@
 
 ## These strings are used for errors when installing OpenSearch engines, e.g.
 ## via "Add Search Engine" on the address bar or search bar.
 ## Variables
 ## $location-url (String) - the URL of the OpenSearch engine that was attempted to be installed.
 
 opensearch-error-duplicate-title = Gabim Instalimi
 opensearch-error-duplicate-desc = { -brand-short-name }-i nuk instaloi dot shtojcën për kërkime prej "{ $location-url }", ngaqë ka tashmë një motor me të njëjtin emër.
+
 opensearch-error-format-title = Format i Pavlefshëm
 opensearch-error-format-desc = { -brand-short-name }-i s’instaloi dot motorin e kërkimeve prej: { $location-url }
+
 opensearch-error-download-title = Gabim Shkarkimi
 opensearch-error-download-desc = { -brand-short-name }-i nuk shkarkoi dot shtojcën për kërkime prej: { $location-url }
 
 ##
 
 searchbar-submit =
   .tooltiptext = Parashtrojeni kërkimin
+
 # This string is displayed in the search box when the input field is empty
 searchbar-input =
   .placeholder = Kërkoni
+
 searchbar-icon =
   .tooltiptext = Kërkoni
 
 ## Infobar shown when search engine is removed and replaced.
 ## Variables
 ## $oldEngine (String) - the search engine to be removed.
 ## $newEngine (String) - the search engine to replace the removed search engine.
 
-remove-search-engine-message = <strong>Motori juaj parazgjedhje i kërkimeve është ndryshuar.</strong> { -brand-short-name } s’mbulon më { $oldEngine }. { $newEngine } është tani motori juaj parazgjedhje i kërkimeve. Që ta ndryshoni në një tjetër motor parazgjedhje kërkimesh, kaloni te rregullimet. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Mësoni më tepër</label>
 removed-search-engine-message = <strong>Motori juaj parazgjedhje i kërkimeve është ndryshuar.</strong> { $oldEngine } s’është më motor parazgjedhje kërkimesh në { -brand-short-name }. { $newEngine } është tani motori juaj parazgjedhje i kërkimeve. Që ta ndryshoni në një tjetër motor parazgjedhje kërkimesh, kaloni te rregullimet. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Mësoni më tepër</label>
 remove-search-engine-button = OK
--- a/browser/browser/sync.ftl
+++ b/browser/browser/sync.ftl
@@ -1,26 +1,33 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fxa-toolbar-sync-syncing2 = Po njëkohësohet…
+
 sync-disconnect-dialog-title2 = Të shkëputet?
 sync-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } do të reshtë së njëkohësuari llogarinë tuaj, por në këtë pajisje s’do të fshihet ndonjë e dhënë tuaja e shfletimit.
 sync-disconnect-dialog-button = Shkëputu
+
 fxa-signout-dialog2-title = Të dilet nga { -fxaccount-brand-name }?
 fxa-signout-dialog-body = Të dhënat e njëkohësuara do të mbeten në llogarinë tuaj.
 fxa-signout-dialog2-button = Dilni
 fxa-signout-dialog2-checkbox = Fshini të dhëna prej kësaj pajisjeje (fjalëkalime, historik, faqerojtës, etj.).
+
 fxa-menu-sync-settings =
   .label = Rregullime Njëkohësimesh
 fxa-menu-turn-on-sync =
   .value = Aktivizo Sync-un
 fxa-menu-turn-on-sync-default = Aktivizo Sync-un
+
 fxa-menu-connect-another-device =
   .label = Lidhni Tjetër Pajisje…
+
 # This is shown dynamically within "Send tab to device" in fxa menu.
 fxa-menu-send-tab-to-device-syncnotready =
   .label = Po njëkohësohen Pajisje…
+
 # This is shown within "Send tab to device" in fxa menu if account is not configured.
 fxa-menu-send-tab-to-device-description = Dërgoni aty për aty një skedë te cilado pajisje në të cilën keni bërë hyrje.
+
 fxa-menu-sign-out =
   .label = Dilni…
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -70,52 +70,43 @@ move-to-new-window =
   .label = Kaloje në Dritare të Re
   .accesskey = D
 tab-context-close-multiple-tabs =
   .label = Mbyll Skeda të Shumta
   .accesskey = u
 tab-context-share-url =
   .label = Ndajeni me të tjerët
   .accesskey = N
-tab-context-share-more =
-  .label = Më tepër…
 
 ## Variables:
 ## $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 
 tab-context-reopen-closed-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Rihap Skedën e Mbyllur
       [one] Rihap Skedën e Mbyllur
      *[other] Rihap Skedat e Mbyllura
     }
   .accesskey = R
-tab-context-close-tabs =
-  .label =
-    { $tabCount ->
-      [1] Mbylle Skedën
-      [one] Mbylle Skedën
-      *[other] Mbylli Skedat
-    }
-  .accesskey = M
 tab-context-close-n-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Mbylle Skedën
      *[other] Mbylli { $tabCount } Skedat
     }
   .accesskey = M
 tab-context-move-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Lëvize Skedën
       [one] Lëvize Skedën
      *[other] Lëvizni Skeda
     }
   .accesskey = L
+
 tab-context-send-tabs-to-device =
   .label =
     { $tabCount ->
       [one] Dërgoje Skedën te Pajisje
      *[other] Dërgo { $tabCount } Skedë te Pajisje
     }
   .accesskey = D
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -23,28 +23,31 @@ toolbar-context-menu-select-all-tabs =
 toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Rihap Skedën e Mbyllur
       [one] Rihap Skedën e Mbyllur
      *[other] Rihap Skedat e Mbyllura
     }
   .accesskey = R
+
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Administroni Zgjerimin
   .accesskey = A
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Hiqe Zgjerimin
   .accesskey = q
+
 # This label is used in the extensions toolbar buttons context menus,
 # a user can use this command to submit to Mozilla an abuse report
 # related to that extension. "Report" is a verb.
 toolbar-context-menu-report-extension =
   .label = Raportoje Zgjerimin
   .accesskey = o
+
 # Can appear on the same context menu as menubarCmd ("Menu Bar") and
 # personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should have different
 # access keys.
 toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu =
   .label = Fiksoje te Menuja Më Tepër Mjete
   .accesskey = F
 toolbar-context-menu-auto-hide-downloads-button-2 =
   .label = Fshihe Butonin, Kur Është e Zbrazët
@@ -53,23 +56,26 @@ toolbar-context-menu-remove-from-toolbar
   .label = Hiqe nga Paneli
   .accesskey = H
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar =
   .label = Përshtateni…
   .accesskey = P
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar-2 =
   .label = Përshtateni Panelin…
   .accesskey = P
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-always-show-2 =
   .label = Shfaqe Përherë
   .accesskey = P
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-never-show-2 =
   .label = Mos e Shfaq Kurrë
   .accesskey = M
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-on-new-tab-2 =
   .label = Shfaqe Vetëm në Skedë të Re
   .accesskey = V
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-show-other-bookmarks =
   .label = Shfaq Faqerojtës të Tjerë
   .accesskey = T
+
 toolbar-context-menu-menu-bar-cmd =
   .toolbarname = Shtyllë Menush
   .accesskey = M
--- a/browser/browser/upgradeDialog.ftl
+++ b/browser/browser/upgradeDialog.ftl
@@ -3,73 +3,26 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings for the upgrade dialog that can be displayed on major version change.
 
 
 ## New changes screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-new-title = I thoni njatjeta një { -brand-short-name }-i të ri
-upgrade-dialog-new-subtitle = I konceptuar për t’ju shpënë ku doni të shkoni, më shpejt
-upgrade-dialog-new-item-menu-title = Panel dhe menu më të hajthme
-upgrade-dialog-new-item-menu-description = Jepuni përparësi gjërave të rëndësishme, që të gjeni ç’ju duhet.
-upgrade-dialog-new-item-tabs-title = Skeda moderne
-upgrade-dialog-new-item-tabs-description = Mbajtje të sistemuar të informacionit, duke përkrahur fokusin dhe lëvizje të zhdërvjellëta.
-upgrade-dialog-new-item-icons-title = Ikona të freskëta dhe mesazhe më të qartë
-upgrade-dialog-new-item-icons-description = Ju ndihmon të gjeni udhën më lehtë.
-upgrade-dialog-new-primary-default-button = Bëje { -brand-short-name }-in shfletuesin tim parazgjedhje
-upgrade-dialog-new-primary-theme-button = Zgjidhni një temë
-upgrade-dialog-new-secondary-button = Jo tani
-# This string is only shown on Windows 7, where we intentionally suppress the
-# theme selection screen.
-upgrade-dialog-new-primary-win7-button = OK, e mora vesh!
-
 ## Pin Firefox screen
 ##
 ## These title, subtitle and button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-pin-title =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Mbajeni { -brand-short-name }-in te Paneli juaj
-    *[other] Fiksojeni { -brand-short-name }-in te paneli juaj
-  }
-# The English macOS string avoids repeating "Keep" a third time, so if your
-# translations don't repeat anyway, the same string can be used cross-platform.
-upgrade-dialog-pin-subtitle =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Kini përdorim të kollajtë të { -brand-short-name }-it më të freskët deri më sot.
-    *[other] Mbajeni para syve { -brand-short-name }-in më të freskët deri më sot.
-  }
-upgrade-dialog-pin-primary-button =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Mbajeni te Paneli
-    *[other] Fiksojeni te paneli
-  }
-upgrade-dialog-pin-secondary-button = Jo tani
-
 ## Default browser screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-default-title-2 = Bëjeni { -brand-short-name }-in parazgjedhjen tuaj
-upgrade-dialog-default-subtitle-2 = Kalojeni shpejtësinë, sigurinë dhe privatësinë në autopilot.
-upgrade-dialog-default-primary-button-2 = Bëjeni shfletuesin parazgjedhje
-upgrade-dialog-default-secondary-button = Jo tani
-
 ## Theme selection screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-theme-title-2 = Kini një fillim të pastër, me një temë të kthjellët
-upgrade-dialog-theme-system = Temë sistemi
-  .title = Për butona, menu dhe dritare ndiq temën e sistemit operativ
-
 ## Start screen
 
 # This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
 upgrade-dialog-start-title = Jetë me ngjyra
 upgrade-dialog-start-subtitle = Kombinime të reja drithëruese ngjyrash. Të passhme brenda një kohe të kufizuar.
 upgrade-dialog-start-primary-button = Eksploroni kombinime ngjyrash
 upgrade-dialog-start-secondary-button = Jo tani
 
@@ -89,22 +42,16 @@ upgrade-dialog-colorway-colorway-tooltip
 upgrade-dialog-colorway-default-theme = Parazgjedhje
 # "Auto" is short for "Automatic"
 upgrade-dialog-colorway-theme-auto = Auto
   .title = Për butona, menu dhe dritare, ndiq temën e sistemit operativ
 upgrade-dialog-theme-light = E çelët
   .title = Për butona, menu dhe dritare përdor një temë të çelët
 upgrade-dialog-theme-dark = E errët
   .title = Për butona, menu dhe dritare përdor një temë të errët
-upgrade-dialog-theme-alpenglow = Alpenglow
-  .title = Për butona, menu dhe dritare përdor një temë dinamike, plot ngjyra
-upgrade-dialog-theme-keep = Mba të mëparshmen
-  .title = Përdorni temën që patët instaluar para përditësimit të { -brand-short-name }-it
-upgrade-dialog-theme-primary-button = Ruaje temën
-upgrade-dialog-theme-secondary-button = Jo tani
 upgrade-dialog-colorway-variation-soft = I butë
   .title = Përdor këtë kombinim ngjyrash
 upgrade-dialog-colorway-variation-balanced = I baraspeshuar
   .title = Përdor këtë kombinim ngjyrash
 # "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
 # emphasized text.
 upgrade-dialog-colorway-variation-bold = I guximshëm
   .title = Përdor këtë kombinim ngjyrash
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -276,19 +276,16 @@ popupWarning.message=#1 pengoi këtë sajt të hapë një dritare flluskë.;#1 pengoi kë të sajt të hapë #2 dritare flluska.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
 popupWarning.exceeded.message=;#1 e pengoi këtë sajt të hapë më shumë se #2 dritare flluska.
 popupWarningButton=Mundësi
 popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Parapëlqime
 popupWarningButtonUnix.accesskey=P
-popupAllow=Lejo flluska nga %S
-popupBlock=Blloko flluska nga %S
-popupWarningDontShowFromMessage=Mos e shfaq këtë mesazh kur bllokohen flluska
 popupShowPopupPrefix=Shfaq '%S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
 geolocationLastAccessIndicatorText=Përdorimi i fundit %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
 openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=Lidhje %S://
 
@@ -383,23 +380,16 @@ refreshBlocked.redirectLabel=%S-i i pengoi kësaj faqeje ridrejtimin e vetvetishëm te një faqe tjetër.
 # %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
 bookmarksMenuButton.tooltip=Shfaqni faqerojtësit tuaj (%S)
 
 # Downloads button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
 downloads.tooltip=Shfaqni ecurinë e shkarkimeve që kryhen (%S)
 
-# Print button tooltip on OS X
-# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
-# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
-# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
-# %S is the keyboard shortcut for "Print"
-printButton.tooltip=Shtypeni këtë faqe… (%S)
-
 # New Window button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Window"
 newWindowButton.tooltip=Hapni një dritare të re (%S)
 
 # New Tab button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
@@ -422,27 +412,16 @@ canvas.block=Bllokoje
 canvas.block.accesskey=B
 canvas.allow2=Lejoje
 canvas.allow2.accesskey=L
 canvas.remember2=Mbaje mend këtë vendim
 
 # WebAuthn prompts
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
 webauthn.registerPrompt2=%S dëshiron të regjistrojë një llogari me një nga kyçet tuaj të sigurisë. Mund të lidheni dhe të autorizoni një prej tyre, ose ta anuloni.
-# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt2):
-# %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
-# The website is asking for extended information about your
-# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
-# this is safe if you only use one account at this website. If you have
-# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
-# authenticator, then the website could link those accounts together.
-# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
-# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
-# for different accounts on this website.
-webauthn.registerDirectPrompt2=%1$S po kërkon të dhëna të zgjeruara rreth kyçit tuaj të sigurisë, gjë që mund të ndikojë në privatësinë tuaj.\n\n%2$S mund të bëjë për ju anonimizim, por ky sajt mund të mos e pranojë këtë kyç. Nëse s’pranohet, mund të riprovoni.
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
 # %S is hostname.
 # The website is asking for extended information about your
 # hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
 # this is safe if you only use one account at this website. If you have
 # multiple accounts at this website, and you use the same hardware
 # authenticator, then the website could link those accounts together.
 # And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
@@ -689,21 +668,16 @@ troubleshootModeRestartButton=Rinise
 # Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
 # hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
 # menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
 # This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
 # up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=true
 
-# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
-dataReportingNotification.message    = %1$S dërgon vetvetiu disa të dhëna te %2$S që të mund të përmirësojmë punimin e tij për ju.
-dataReportingNotification.button.label = Zgjidhni Ç’Të Ndahet Me Të Tjerët
-dataReportingNotification.button.accessKey = Z
-
 # Process hang reporter
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.selected_tab.label = Kjo faqe po ngadalëson %1$S. Që shfletuesi juaj të bëhet më i shpejtë, ndaleni këtë faqe.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.nonspecific_tab.label = Një faqe po ngadalëson %1$S. Që shfletuesi juaj të bëhet më i shpejtë, ndaleni këtë faqe.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
 # %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.specific_tab.label = “%1$S” po ngadalëson %2$S. Që shfletuesi juaj të bëhet më i shpejtë, ndaleni këtë faqe.
@@ -921,35 +895,29 @@ userContextPersonal.accesskey = P
 userContextWork.accesskey = u
 userContextBanking.accesskey = B
 userContextShopping.accesskey = e
 userContextNone.accesskey = a
 
 userContext.aboutPage.label = Administroni Kontejner
 userContext.aboutPage.accesskey = O
 
-userContextOpenLink.label = Hape Lidhjen në Skedë të Re %S
-
 muteTab.label = Mbylljani zërin Skedës
 muteTab.accesskey = M
 unmuteTab.label = Rikthejani zërin Skedës
 unmuteTab.accesskey = R
-playTab.label = Luaje lëndën e Skedës
-playTab.accesskey = L
 
 muteSelectedTabs2.label = Mbyllja Zërin Skedave
 # LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for muteTab.accesskey
 muteSelectedTabs2.accesskey = M
 unmuteSelectedTabs2.label = Rikthejua Zërin Skedave
 # LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for unmuteTab.accesskey
 unmuteSelectedTabs2.accesskey = R
-playTabs.label = Luaje lëndën e Skedave
-playTabs.accesskey = u
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
 sendTabsToDevice.label = Dërgoje Skedën te Pajisje;Dërgo #1 Skedë te Pajisje
 sendTabsToDevice.accesskey = D
 
@@ -1010,26 +978,16 @@ midi.shareSysexWithFile = Të lejohet kjo kartelë vendore të përdorë pajisje tuajat MIDI dhe të dërgojë/marrë mesazhe SysEx?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
 midi.shareSysexWithSite = Të lejohet %S të përdorë pajisje tuajat MIDI dhe të dërgojë/marrë mesazhe SysEx?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Mbrapsht
 
-storageAccess.Allow.label = Lejo Hyrje
-storageAccess.Allow.accesskey = L
-storageAccess.DontAllow.label = Blloko Hyrjen
-storageAccess.DontAllow.accesskey = B
-# LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
-# %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
-# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
-storageAccess3.message = Do ta lejoni %1$S të përdorë të dhëna cookie-sh dhe sajti te %2$S? Lejimi i kësaj mund ta lejojë %3$S të ndjekë se ç’bëni në këtë sajt.
-storageAccess.hintText = Duhet t’ia bllokoni hyrjen, nëse nuk e besoni ose nuk e njihni %1$S.
-
 
 
 storageAccess1.Allow.label = Lejoje
 storageAccess1.Allow.accesskey = L
 storageAccess1.DontAllow.label = Bllokoje
 storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
@@ -1037,17 +995,16 @@ storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
 storageAccess4.message = Të lejohet %1$S të përdorë cookie-t e veta në %2$S?
 storageAccess1.hintText = Mund të doni t’i bllokoni hyrjen, nëse s’është e qartë pse i duhen këto të dhëna %1$S.
 
 
 
 confirmationHint.sendToDevice.label = U dërgua!
 confirmationHint.copyURL.label = U kopjua te e papastra!
 confirmationHint.pageBookmarked2.label = U ruajt te faqerojtësit
-confirmationHint.addSearchEngine.label = Motori i kërkimeve u shtua!
 confirmationHint.pinTab.label = U fiksua!
 confirmationHint.pinTab.description = Djathtasklikoni mbi skedën që të hiqet nga e fiksuar.
 confirmationHint.passwordSaved.label = Fjalëkalim u ruajt!
 confirmationHint.loginRemoved.label = Kredencialet e hyrjes u hoqën!
 confirmationHint.breakageReport.label = Raporti u dërgua. Faleminderit!
 
 # LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
 # Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -1,42 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 history-panelmenu.label = Historik
 # LOCALIZATION NOTE(history-panelmenu.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
 history-panelmenu.tooltiptext2 = Shfaqni historikun tuaj (%S)
 
-remotetabs-panelmenu.label = Skeda të Njëkohësuara
-remotetabs-panelmenu.tooltiptext2 = Shfaqni skeda nga pajisje të tjera
-
-privatebrowsing-button.label = Dritare e Re Private
-# LOCALIZATION NOTE(privatebrowsing-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
-privatebrowsing-button.tooltiptext = Hapni një dritare të re Shfletimi Privat (%S)
-
-save-page-button.label = Ruaje Faqen
-# LOCALIZATION NOTE(save-page-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut
-save-page-button.tooltiptext3 = Ruajeni këtë faqe (%S)
-
 find-button.label = Gjej
 # LOCALIZATION NOTE(find-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
 find-button.tooltiptext3 = Gjeni në këtë faqe (%S)
 
-open-file-button.label = Hap Kartelë
-# LOCALIZATION NOTE (open-file-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
-open-file-button.tooltiptext3 = Hapni kartelë (%S)
-
 developer-button.label = Zhvillues
 # LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
 developer-button.tooltiptext2 = Hapni mjete zhvilluesish Web (%S)
 
-profiler-button.label = Profilizues
-profiler-button.tooltiptext = Regjistro një profil funksionimi
-
 sidebar-button.label = Anështylla
 sidebar-button.tooltiptext2 = Shfaqni anështylla
 
 zoom-controls.label = Kontrolle Zoom-i
 zoom-controls.tooltiptext2 = Kontrolle zoom-i
 
 zoom-out-button.label = Zvogëlojeni
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-out-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
@@ -59,17 +41,14 @@ cut-button.tooltiptext2 = Prijeni (%S)
 copy-button.label = Kopjoje
 # LOCALIZATION NOTE(copy-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 copy-button.tooltiptext2 = Kopjojeni (%S)
 
 paste-button.label = Ngjite
 # LOCALIZATION NOTE(paste-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 paste-button.tooltiptext2 = Ngjiteni (%S)
 
-email-link-button.label = Dërgojeni Lidhjen me Email
-email-link-button.tooltiptext3 = Dërgoni me email një lidhje për te kjo faqe
-
 panic-button.label = Harroje
 panic-button.tooltiptext = Harro historikun e shfletimit
 
 toolbarspring.label = Hapësirë e Epshme
 toolbarseparator.label = Ndarës
 toolbarspacer.label = Hapësirë
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -71,28 +71,8 @@ sizeUnknown=Madhësi e panjohur
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S \u2014 %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S \u2014 %2$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (otherDownloads3):
-# This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
-# there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
-# semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-otherDownloads3=Po shkarkohet %1$S kartelë;Po shkarkohen %1$S kartela
-
-# LOCALIZATION NOTE (showLabel, showMacLabel):
-# This is displayed when you hover a download item in the Library widget view.
-# showMacLabel is only shown on Mac OSX.
-showLabel=Hap Dosjen Përkatëse
-showMacLabel=Hape Në Gjetës
-# LOCALIZATION NOTE (openFileLabel):
-# Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
-# open the file using an app available in the system.
-openFileLabel=Hape Kartelën
-# LOCALIZATION NOTE (retryLabel):
-# Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
-# indicates that it's possible to download this file again.
-retryLabel=Riprovo Shkarkimin
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -45,19 +45,16 @@ EnterExport=Eksportoni Kartelë Faqerojtësish
 
 detailsPane.noItems=Pa objekte
 # LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of items
 # example: 111 items
 detailsPane.itemsCountLabel=Një objekt;#1 objekte
 
-# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
-# %S will be replaced with the application name.
-lockPrompt.title=Gabim Fillimi i Shfletuesit
 lockPrompt.text=Sistemi i faqerojtësve dhe historikut nuk do të jetë funksional, ngaqë një nga kartelat e %S-it është duke u përdorur nga një aplikacion tjetër. Ky problem mund të shkaktohet nga disa programe sigurie.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
 # cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
 # character, since they're never displayed at the same time
 cmd.deleteSinglePage.label=Fshije Faqen
 cmd.deleteSinglePage.accesskey=F
 cmd.deleteMultiplePages.label=Fshiji Faqet
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,80 +1,27 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 tabs.emptyTabTitle=Skedë e Re
 tabs.emptyPrivateTabTitle=Shfletim Privat
 tabs.closeTab=Mbylleni Skedën
 tabs.close=Mbylleni
-tabs.closeTitleTabs=Të mbyllen skedat?
-tabs.closeTabsAndQuitTitle=Të mbyllen skedat dhe të dilet?
-tabs.closeTabsAndQuitTitleWin=Të mbyllen skedat dhe të dilet?
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabs):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple tabs.
-tabs.closeWarningMultipleTabs=;Ju ndan një hap nga mbyllja e #1 skedave.
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only
-# for multiple tabs.
-# If
-#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
-# is difficult to translate, you could translate
-#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
-# instead.
-tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore=;Ju ndan një hap nga mbyllja e #1 skedave. Skedat në dritare joprivate, do të rikthehen kur ta rinisni.
 
 # This section applies when closing a window with more than one tab open,
 # or when quitting when only one window is open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabsTitle):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple tabs.
 tabs.closeTabsTitle=;Të mbyllen #1 skeda?
 tabs.closeTabsConfirmCheckbox=Ripohojeni, përpara se të mbyllen disa skeda njëherësh
 tabs.closeButtonMultiple=Mbylli skedat
-tabs.closeWarningPrompt=Sinjalizo kur mbyllen disa skeda njëherësh
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindows2):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
-# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
-# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
-# of tabs in these windows.
-# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindows2=;Ju ndan një hap nga mbyllja e #1 dritareve %S.
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore3):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
-# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
-# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
-# of tabs in these windows.
-# If
-#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
-# is difficult to translate, you could translate
-#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
-# instead.
-# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore3=;Ju ndan një hap nga mbyllja e #1 dritareve %S. Skedat në dritare joprivate, do të rikthehen kur ta rinisni.
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple windows which must contain multiple tabs (in total).
-# This string will be inserted in tabs.closeWarningMultipleWindows2
-tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=;me #1 skeda
 
 # This section applies when quitting using the menu and multiple windows are open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTitleTabs):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 tabs.closeWindowsTitle=;Të mbyllen #1 dritare?
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -32,14 +32,13 @@ externalProtocolChkMsg=Mba mend zgjedhjen time për tërë lidhjet e këtij lloji.
 externalProtocolLaunchBtn=Nise aplikacionin
 malwareBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt sulmesh dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
 harmfulBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt potencialisht i dëmshëm dhe është bllokuar duke u bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
 unwantedBlocked=Sajti te %S është raportuar se shërben software të padëshiruar dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja mbi sigurinë.
 deceptiveBlocked=Kjo faqe web te %S është raportuar si sajt i rremë dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja për sigurinë.
 cspBlocked=Kjo faqe përmban një rregull sigurie lënde i cili e pengon trupëzimin e saj në këtë mënyrë.
 xfoBlocked=Kjo faqe përmban një rregull mbi X-Frame-Option i cili e pengon ngarkimin në këtë mënyrë.
 corruptedContentErrorv2=Sajti te %S ka pësuar një cenim protokolli rrjeti që s’mund të riparohet.
-remoteXUL=Kjo faqe përdor një teknologji të pambuluar që nuk është më pjesë e Firefox-it si parazgjedhje.
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Firefox-i s’garanton dot pacenueshmërinë e të dhënave tuaja në %S, ngaqë ky përdor SSLv3, një protokoll të prishur sigurie.
 inadequateSecurityError=Sajti provoi të negocionte një shkallë sigurie joadekuate.
 blockedByPolicy=Enti juaj e ka bllokuar hyrjen në këtë faqe apo sajt.
 networkProtocolError=Firefox-i ndeshi një cenim protokolli rrjeti që s’mund të ndreqet.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -156,18 +156,16 @@ was trying to connect. -->
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Faqja që po rrekeni të shihni nuk mund të shfaqet, ngaqë u pikas një gabim në transmetimin e të dhënave.</p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit që t&apos;u njoftoni këtë problem.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Pranoni Rrezikun dhe Vazhdoni">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Raportoni gabime si ky, që të ndihmoni Mozilla-n të identifikojë dhe bllokojë sajte dashakeqë">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Mësoni më tepër…">
 
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t&apos;u njoftuar këtë problem.</li></ul></p>">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Të dhëna të mëtejshme: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Kujdes: Rrezik Potencial Sigurie Përpara">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Nuk U Lidh: Çështje Potenciale Sigurie">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> përmban një rregull sigurie të quajtur HTTP Strict Transport Security (HSTS), që do të thotë se &brandShortName;-i mund të lidhet me të vetëm nën mënyrë të sigurt. S’shtoni dot një përjashtim për vizitimin e këtij sajti.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Kopjoje tekstin te e papastra">
@@ -184,13 +182,9 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt3 "Nëse nuk jeni i familjarizuar me <span class='mitm-name'/>, atëherë ky mund të jetë një sulm dhe nuk duhet të vazhdoni për te sajti.">
 <!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "Nëse nuk jeni i familjarizuar me <span class='mitm-name'/>, atëherë ky mund të jetë një sulm, dhe s&apos;bëni dot gjë për të hyrë te sajti.">
 
 <!ENTITY clockSkewError.longDesc "Kompjuteri juaj mendon se është <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/>, gjë që pengon lidhjen e sigurt të &brandShortName;-it. Që të vizitoni <span class='hostname'></span>, përditësoni te rregullimet e sistemit tuaj orën e kompjuterin me datën, kohën dhe zonën e duhur kohore, dhe mandej rifreskoni <span class='hostname'></span>.">
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Duket se kjo shkaktohet nga rregullimet tuaja për sigurinë e rrjetit. Doni të rikthehen rregullimet parazgjedhje?">
 <!ENTITY prefReset.label "Rikthe rregullimet parazgjedhje">
 
-<!ENTITY enableTls10.longDesc "Ky sajt mund të mos mbulojë protokollin TLS 1.2, i cili është versioni minimum i mbuluar nga &brandShortName;. Aktivizimi i TLS 1.0 dhe TLS 1.1 mund ta lejojë këtë lidhje të ketë sukses.">
-<!ENTITY enableTls10.note "TLS 1.0 dhe TLS 1.1 do të çaktivizohen përgjithmonë në një hedhje të ardhshme në qarkullim.">
-<!ENTITY enableTls10.label "Aktivizoni TLS 1.0 dhe 1.1">
-
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Faqja që po rrekeni të shihni s&apos;mund të shfaqet, ngaqë u pikas një gabim protokolli rrjeti.</p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit që t&apos;u njoftoni këtë problem.</li></ul>">
--- a/devtools/client/aboutdebugging.ftl
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.ftl
@@ -5,138 +5,178 @@
 
 ### These strings are used inside the about:debugging UI.
 
 
 # Page Title strings
 
 # Page title (ie tab title) for the Setup page
 about-debugging-page-title-setup-page = Diagnostikim - Rregullim
+
 # Page title (ie tab title) for the Runtime page
 # { $selectedRuntimeId } is the id of the current runtime, such as "this-firefox", "localhost:6080", ...
 about-debugging-page-title-runtime-page = Diagnostikim - Runtime / { $selectedRuntimeId }
 
 # Sidebar strings
 
 # Display name of the runtime for the currently running instance of Firefox. Used in the
 # Sidebar and in the Setup page.
 about-debugging-this-firefox-runtime-name = Ky { -brand-shorter-name }
+
 # Sidebar heading for selecting the currently running instance of Firefox
 about-debugging-sidebar-this-firefox =
   .name = { about-debugging-this-firefox-runtime-name }
+
 # Sidebar heading for connecting to some remote source
 about-debugging-sidebar-setup =
   .name = Rregullim
+
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is enabled.
 about-debugging-sidebar-usb-enabled = Aktivizuar për USB
+
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is disabled
 # (for instance because the mandatory ADB extension is not installed).
 about-debugging-sidebar-usb-disabled = Çaktivizuar për USB
+
 # Connection status (connected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-connected = I lidhur
 # Connection status (disconnected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-disconnected = I shkëputur
+
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when no device was found.
 about-debugging-sidebar-no-devices = S’u pikasën pajisje
+
 # Text displayed in buttons found in sidebar items representing remote runtimes.
 # Clicking on the button will attempt to connect to the runtime.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button = Lidhu
+
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the runtime is connecting.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connecting = Po lidhet…
+
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the connection failed.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-failed = Lidhja dështoi
+
 # Text displayed in connection warning on sidebar item of the runtime when connecting to
 # the runtime is taking too much time.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-not-responding = Lidhja ende pezull, shihni për mesazhe në shfletuesin e synuar
+
 # Text displayed as connection error in sidebar item when the connection has timed out.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout = Lidhjes i mbaroi koha
+
 # Text displayed in sidebar items for remote devices where a compatible browser (eg
 # Firefox) has not been detected yet. Typically, Android phones connected via USB with
 # USB debugging enabled, but where Firefox is not started.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-waiting-for-browser = Po pritet për shfletues…
+
 # Text displayed in sidebar items for remote devices that have been disconnected from the
 # computer.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-unplugged = Të shkëputura
+
 # Title for runtime sidebar items that are related to a specific device (USB, WiFi).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name =
   .title = { $displayName } ({ $deviceName })
 # Title for runtime sidebar items where we cannot get device information (network
 # locations).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name-no-device =
   .title = { $displayName }
+
 # Text to show in the footer of the sidebar that links to a help page
 # (currently: https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging)
 about-debugging-sidebar-support = Mbulim Për Diagnostikime
+
 # Text to show as the ALT attribute of a help icon that accompanies the help about
 # debugging link in the footer of the sidebar
 about-debugging-sidebar-support-icon =
   .alt = Ikonë ndihme
+
 # Text displayed in a sidebar button to refresh the list of USB devices. Clicking on it
 # will attempt to update the list of devices displayed in the sidebar.
 about-debugging-refresh-usb-devices-button = Rifresko pajisjet
 
 # Setup Page strings
 
 # Title of the Setup page.
 about-debugging-setup-title = Rregullim
+
 # Introduction text in the Setup page to explain how to configure remote debugging.
 about-debugging-setup-intro = Formësoni metodë lidhjeje që doni për diagnostikim të largët të pajisjes tuaj.
+
 # Explanatory text in the Setup page about what the 'This Firefox' page is for
 about-debugging-setup-this-firefox2 = Përdorni <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> që të diagnostikoni zgjerime dhe <em>service workers</em> në këtë version të { -brand-shorter-name }.
+
 # Title of the heading Connect section of the Setup page.
 about-debugging-setup-connect-heading = Lidhni një Pajisje
+
 # USB section of the Setup page
 about-debugging-setup-usb-title = USB
+
 # Explanatory text displayed in the Setup page when USB debugging is disabled
 about-debugging-setup-usb-disabled = Aktivizimi i kësaj do të shkarkojë dhe shtojë te { -brand-shorter-name } përbërësit e domosdoshëm për diagnostikim USB Android.
+
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is disabled.
 # Clicking on it will download components needed to debug USB Devices remotely.
 about-debugging-setup-usb-enable-button = Aktivizo Pajisje USB
+
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is enabled.
 about-debugging-setup-usb-disable-button = Çaktivizo Pajisje USB
+
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page while USB debugging
 # components are downloaded and installed.
 about-debugging-setup-usb-updating-button = Po përditësohet…
+
 # USB section of the Setup page (USB status)
 about-debugging-setup-usb-status-enabled = E aktivizuar
 about-debugging-setup-usb-status-disabled = E çaktivizuar
 about-debugging-setup-usb-status-updating = Po përditësohet…
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-dev-menu2 = Aktivizoni menu Zhvilluesi te pajisja juaj Android.
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug2 = Aktivizoni Diagnostikim USB te Menuja Zhvillues e Android-it.
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug-firefox2 = Aktivizoni Diagnostikim USB te Firefox-i në pajisjen Android.
+
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-plug-device = Lidheni pajisjen Android me kompjuterin tuaj.
+
 # Text shown in the USB section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
 # The link goes to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Remote_Debugging/Debugging_over_USB
 about-debugging-setup-usb-troubleshoot = Probleme lidhjeje me një pajisje USB? <a>Diagnostikojeni</a>
+
 # Network section of the Setup page
 about-debugging-setup-network =
   .title = Vendndodhje Në Rrjet
+
 # Text shown in the Network section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
 # The link goes to https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Remote_Debugging/Debugging_over_a_network
 about-debugging-setup-network-troubleshoot = Probleme lidhjeje përmes vendndodhjeje rrjeti? <a>Diagnostikojeni</a>
+
 # Text of a button displayed after the network locations "Host" input.
 # Clicking on it will add the new network location to the list.
 about-debugging-network-locations-add-button = Shtoje
+
 # Text to display when there are no locations to show.
 about-debugging-network-locations-empty-text = S’janë shtuar ende vendndodhje rrjeti.
+
 # Text of the label for the text input that allows users to add new network locations in
 # the Connect page. A host is a hostname and a port separated by a colon, as suggested by
 # the input's placeholder "localhost:6080".
 about-debugging-network-locations-host-input-label = Strehë
+
 # Text of a button displayed next to existing network locations in the Connect page.
 # Clicking on it removes the network location from the list.
 about-debugging-network-locations-remove-button = Hiqe
+
 # Text used as error message if the format of the input value was invalid in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-invalid = Strehë e pavlefshme “{ $host-value }”. Formati i pritshëm është “hostname:portnumber”.
+
 # Text used as error message if the input value was already registered in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-duplicate = Streha “{ $host-value }” është e regjistruar tashmë
 
 # Runtime Page strings
 
 # Below are the titles for the various categories of debug targets that can be found
@@ -157,154 +197,196 @@ about-debugging-runtime-service-workers 
 about-debugging-runtime-shared-workers =
   .name = Workers të Përbashkët
 # Title of the other workers category.
 about-debugging-runtime-other-workers =
   .name = Workers të Tjerë
 # Title of the processes category.
 about-debugging-runtime-processes =
   .name = Procese
+
 # Label of the button opening the performance profiler panel in runtime pages for remote
 # runtimes.
 about-debugging-runtime-profile-button2 = Funksionim profili
+
 # This string is displayed in the runtime page if the current configuration of the
 # target runtime is incompatible with service workers. "Learn more" points to MDN.
 # https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/about%3Adebugging#Service_workers_not_compatible
 about-debugging-runtime-service-workers-not-compatible = Formësimi i shfletuesit tuaj s’është i përputhshëm me Service Workers. <a>Mësoni më tepër</a>
+
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too old.
 # "Troubleshooting" link points to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging#Troubleshooting
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $minVersion } is the minimum version that is compatible with the current Firefox instance (same format)
 about-debugging-browser-version-too-old =
   Shfletuesi i lidhur ka një version të vjetër ({ $runtimeVersion }). Versioni minimum që mbulohet është ({ $minVersion }). Ky është formësim i pambuluar dhe mund të bëjë që DevTools të mos funksionojnë. Ju lutemi, përditësoni shfletuesin.
   <a>Diagnostikim</a>
+
 # Dedicated message for a backward compatibility issue that occurs when connecting:
 # from Fx 70+ to the old Firefox for Android (aka Fennec) which uses Fx 68.
 about-debugging-browser-version-too-old-fennec = Ky version i Firefox-it s’mund të diagnostikojë Firefox-in për Android (68). Rekomandojmë që për testime në telefonin tuaj të instaloni Firefox-in për Android Nightly. <a>Më tepër hollësi</a>
+
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too recent.
 # "Troubleshooting" link points to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging#Troubleshooting
 # { $runtimeID } is the build ID of the remote browser (for instance "20181231", format is yyyyMMdd)
 # { $localID } is the build ID of the current Firefox instance (same format)
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $localVersion } is the version of your current browser (same format)
 about-debugging-browser-version-too-recent = Shfletuesi i lidhur është më i freskët ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) se sa i juaji { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Ky është një rast që nuk mbulohet dhe mund të bëjë që DevTools të dështojnë. Ju lutemi, përditësoni Firefox-in. <a>Diagnostikim</a>
+
 # Displayed for runtime info in runtime pages.
 # { $name } is brand name such as "Firefox Nightly"
 # { $version } is version such as "64.0a1"
 about-debugging-runtime-name = { $name } ({ $version })
+
 # Text of a button displayed in Runtime pages for remote runtimes.
 # Clicking on the button will close the connection to the runtime.
 about-debugging-runtime-disconnect-button = Shkëputu
+
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is false on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-enable-button = Aktivizo kërkesë lidhjeje
+
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is true on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-disable-button = Çaktivizo kërkesë lidhjeje
+
 # Title of a modal dialog displayed on remote runtime pages after clicking on the Profile Runtime button.
 about-debugging-profiler-dialog-title2 = Profilizues
+
 # Clicking on the header of a debug target category will expand or collapse the debug
 # target items in the category. This text is used as ’title’ attribute of the header,
 # to describe this feature.
 about-debugging-collapse-expand-debug-targets = Tkurre / zgjeroje
 
 # Debug Targets strings
 
 # Displayed in the categories of "runtime" pages that don't have any debug target to
 # show. Debug targets depend on the category (extensions, tabs, workers...).
 about-debugging-debug-target-list-empty = Ende pa gjë.
+
 # Text of a button displayed next to debug targets of "runtime" pages. Clicking on this
 # button will open a DevTools toolbox that will allow inspecting the target.
 # A target can be an addon, a tab, a worker...
 about-debugging-debug-target-inspect-button = Inspektoje
+
 # Text of a button displayed in the "This Firefox" page, in the Temporary Extension
 # section. Clicking on the button will open a file picker to load a temporary extension
 about-debugging-tmp-extension-install-button = Ngarko Shtesën e Përkohshme…
+
 # Text displayed when trying to install a temporary extension in the "This Firefox" page.
 about-debugging-tmp-extension-install-error = Pati një gabim gjatë instalimit të shtesës së përkohshme.
+
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will reload the extension.
 about-debugging-tmp-extension-reload-button = Ringarkoje
+
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will uninstall the extension and remove it from the page.
 about-debugging-tmp-extension-remove-button = Hiqe
+
 # Message displayed in the file picker that opens to select a temporary extension to load
 # (triggered by the button using "about-debugging-tmp-extension-install-button")
 # manifest.json .xpi and .zip should not be localized.
 # Note: this message is only displayed in Windows and Linux platforms.
 about-debugging-tmp-extension-install-message = Përzgjidhni kartelë manifest.json ose arkiv .xpi/.zip
+
 # This string is displayed as a message about the add-on having a temporaryID.
 about-debugging-tmp-extension-temporary-id = Ky WebExtension ka një ID të përkohshme. <a>Mësoni më tepër</a>
+
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying a link the extension's
 # manifest URL.
 about-debugging-extension-manifest-url =
   .label = URL Manifesti
+
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's uuid.
 # UUIDs look like b293e463-481e-5148-a487-5aaf7a130429
 about-debugging-extension-uuid =
   .label = UUID i brendshëm
+
 # Text displayed for extensions (temporary extensions only) in "runtime" pages, before
 # displaying the location of the temporary extension.
 about-debugging-extension-location =
   .label = Vendndodhje
+
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's ID.
 # For instance "geckoprofiler@mozilla.com" or "{ed26ddcb-5611-4512-a89a-51b8db81cfb2}".
 about-debugging-extension-id =
   .label = ID Zgjerimi
+
 # This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
 # to a service worker.
 # Note this relates to the "Push" API, which is normally not localized so it is
 # probably better to not localize it.
 about-debugging-worker-action-push2 = Push
   .disabledTitle = Service Worker push është aktualisht e çaktivizuar për { -brand-shorter-name } multiproces
+
 # This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
 about-debugging-worker-action-start2 = Start
   .disabledTitle = Service Worker start është aktualisht e çaktivizuar për { -brand-shorter-name } multiproces
+
 # This string is displayed as a label of the button that unregisters a service worker.
 about-debugging-worker-action-unregister = Çregjistroje
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-listening =
   .label = Fetch
   .value = Po përgjon për akte fetch
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that do not listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-not-listening =
   .label = Fetch
   .value = S’po përgjohet për akte fetch
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that are currently running (service
 # worker instance is active).
 about-debugging-worker-status-running = Në xhirim
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registered but stopped.
 about-debugging-worker-status-stopped = I ndalur
+
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registering.
 about-debugging-worker-status-registering = Po regjistrohet
+
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the scope of a worker
 about-debugging-worker-scope =
   .label = Fokus
+
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the push service endpoint (url)
 # of a worker
 about-debugging-worker-push-service =
   .label = Shërbim Push
+
 # Displayed as title of the inspect button when service worker debugging is disabled.
 about-debugging-worker-inspect-action-disabled =
   .title = Inspektimi i Service Worker-it është aktualisht i çaktivizuar për { -brand-shorter-name } multiproces
+
 # Displayed as title of the inspect button for zombie tabs (e.g. tabs loaded via a session restore).
 about-debugging-zombie-tab-inspect-action-disabled =
   .title = Skeda s’është ngarkuar plotësisht dhe s’mund të inspektohet
+
 # Displayed as name for the Main Process debug target in the Processes category. Only for
 # remote runtimes, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-name = Procesi Kryesor
+
 # Displayed as description for the Main Process debug target in the Processes category.
 # Only for remote browsers, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-description2 = Proces Kryesor për shfletuesin e synuar
+
 # Displayed instead of the Main Process debug target when the preference
 # `devtools.browsertoolbox.fission` is true.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-name = Kuti mjetesh Multiproces
+
 # Description for the Multiprocess Toolbox target.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-description = Procesi Kryesor dhe Procese Lënde për shfletuesin e synuar
+
 # Alt text used for the close icon of message component (warnings, errors and notifications).
 about-debugging-message-close-icon =
   .alt = Mbylle mesazhin
+
 # Label text used for the error details of message component.
 about-debugging-message-details-label-error = Hollësi gabimi
+
 # Label text used for the warning details of message component.
 about-debugging-message-details-label-warning = Hollësi sinjalizimi
+
 # Label text used for default state of details of message component.
 about-debugging-message-details-label = Hollësi
--- a/devtools/client/accessibility.properties
+++ b/devtools/client/accessibility.properties
@@ -237,20 +237,16 @@ accessibility.progress.initializing=Po gatitet…
 # the number of nodes being audited. Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 accessibility.progress.progressbar=Po kontrollohet #1 nyje;Po kontrollohen #1 nyja
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.progress.finishing): A title text for the
 # accessibility panel overlay shown when accessibility audit is finishing up.
 accessibility.progress.finishing=Po përfundohet…
 
-# LOCALIZATION NOTE (accessibility.beta): A title text for the features in the
-# accessibility panel that are currently in beta.
-accessibility.beta=beta
-
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.title): A title
 # text for the tooltip for the checkbox pref in the accessibility panel that
 # sets node auto scroll.
 accessibility.pref.scroll.into.view.title=Sille vetvetiu para syve nyjën e përzgjedhur
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.label): A title
 # text for the checkbox pref in the accessibility panel that sets node auto
 # scroll.
@@ -289,8 +285,9 @@ accessibility.simulation.achromatopsia=A
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.toolbar.displayTabbingOrder.label): A title text for a checkbox label
 # in the accessibility panel toolbar that turns on/off the overlay of focusable elements in their
 # tabbing order.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.toolbar.displayTabbingOrder.tooltip): A title text for a checkbox
 # tooltip in the accessibility panel toolbar that turns on/off the overlay of focusable elements in
 # their tabbing order.
+
--- a/devtools/client/application.ftl
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -9,106 +9,138 @@
 
 ### The correct localization of this file might be to keep it in English, or another
 ### language commonly spoken among web developers. You want to make that choice consistent
 ### across the developer tools. A good criteria is the language in which you'd find the
 ### best documentation on web development on the web.
 
 # Header for the list of Service Workers displayed in the application panel for the current page.
 serviceworker-list-header = Service Workers
+
 # Text displayed next to the list of Service Workers to encourage users to check out
 # about:debugging to see all registered Service Workers.
 serviceworker-list-aboutdebugging = Hapni <a>about:debugging</a> për Service Workers nga përkatësi të tjera
+
 # Text for the button to unregister a Service Worker. Displayed for active Service Workers.
 serviceworker-worker-unregister = Çregjistroje
+
 # Text for the debug link displayed for an already started Service Worker. Clicking on the
 # link opens a new devtools toolbox for this service worker. The title attribute is only
 # displayed when the link is disabled.
 serviceworker-worker-debug = Diagnostikoje
   .title = Mund të diagnostikohen vetëm service workers në punë e sipër
+
 # Alt text for the image icon displayed inside a debug link for a service worker.
 serviceworker-worker-inspect-icon =
   .alt = Inspektojeni
+
 # Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
 # Clicking on the link will attempt to start the service worker.
 serviceworker-worker-start3 = Nise
+
 # Text displayed for the updated time of the service worker. The <time> element will
 # display the last update time of the service worker script.
 serviceworker-worker-updated = Përditësuar më <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
 
 ## Service Worker status strings: all serviceworker-worker-status-* strings are also
 ## defined in aboutdebugging.properties and should be synchronized with them.
 
 # Service Worker status. A running service worker is registered, currently executed, can
 # be debugged and stopped.
 serviceworker-worker-status-running = Në xhirim
+
 # Service Worker status. A stopped service worker is registered but not currently active.
 serviceworker-worker-status-stopped = I ndalur
+
 # Text displayed when no service workers are visible for the current page.
 serviceworker-empty-intro2 = S’u gjetën service workers
+
 # Link will open https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers
 serviceworker-empty-intro-link = Mësoni më tepër
+
 # Text displayed when there are no Service Workers to display for the current page,
 # introducing hints to debug Service Worker issues.
 # <a> and <span> are links that will open the webconsole and the debugger, respectively.
 serviceworker-empty-suggestions2 = Nëse faqja e tanishme duhet të ketë një service worker, mund të shihni për gabime te <a>Konsola</a> ose të kaloni nëpër regjistrimin e service worker-it tuaj te <span>Diagnostikuesi</span>.
+
 # Suggestion to go to about:debugging in order to see Service Workers for all domains.
 # Link will open about:debugging in a new tab.
 serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2 = Shihni service workers prej përkatësish të tjera
+
 # Header for the Manifest page when we have an actual manifest
 manifest-view-header = Manifest Aplikacioni
+
 # Header for the Manifest page when there's no manifest to inspect
 manifest-empty-intro2 = S’u pikas manifest aplikacioni web
+
 # The link will open https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
 manifest-empty-intro-link = Mësoni si të shtoni një manifest
+
 # Header for the Errors and Warnings section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-warnings = Gabime dhe Sinjalizime
+
 # Header for the Identity section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-identity = Identitet
+
 # Header for the Presentation section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-presentation = Paraqitje
+
 # Header for the Icon section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-icons = Ikona
+
 # Text displayed while we are loading the manifest file
 manifest-loading = Po ngarkohet manifest…
+
 # Text displayed when the manifest has been successfully loaded
 manifest-loaded-ok = Manifesti u ngarkua.
+
 # Text displayed as a caption when there has been an error while trying to
 # load the manifest
 manifest-loaded-error = Pati një gabim gjatë ngarkimit të manifestit:
+
 # Text displayed as an error when there has been a Firefox DevTools error while
 # trying to load the manifest
 manifest-loaded-devtools-error = Gabim Firefox DevTools
+
 # Text displayed when the page has no manifest available
 manifest-non-existing = S’u gjet manifest për ta inspektuar.
+
 # Text displayed when the page has a manifest embedded in a Data URL and
 # thus we cannot link to it.
 manifest-json-link-data-url = Manifesti është trupëzuar në URL të Dhënash.
+
 # Text displayed at manifest icons to label their purpose, as declared
 # in the manifest.
 manifest-icon-purpose = Qëllim: <code>{ $purpose }</code>
+
 # Text displayed as the alt attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest.
 manifest-icon-img =
   .alt = Ikonë
+
 # Text displayed as the title attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest. `$sizes` is a user-dependent string that has been parsed as a
 # space-separated list of `<width>x<height>` sizes or the keyword `any`.
 manifest-icon-img-title = Ikonë me madhësi: { $sizes }
+
 # Text displayed as the title attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest, in case there's no icon size specified by the user
 manifest-icon-img-title-no-sizes = Ikonë me madhësi të papërcaktuar
+
 # Sidebar navigation item for Manifest sidebar item section
 sidebar-item-manifest = Manifest
   .alt = Ikonë Manifesti
   .title = Manifest
+
 # Sidebar navigation item for Service Workers sidebar item section
 sidebar-item-service-workers = Service Workers
   .alt = Ikonë Service Workers
   .title = Service Workers
+
 # Text for the ALT and TITLE attributes of the warning icon
 icon-warning =
   .alt = Ikonë sinjalizimi
   .title = Sinjalizim
+
 # Text for the ALT and TITLE attributes of the error icon
 icon-error =
   .alt = Ikonë gabimi
   .title = Gabim
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -18,38 +18,37 @@ compatibility-issue-deprecated-prefixneeded = (e nxjerrë nga përdorimi, lyp prefiks)
 compatibility-issue-experimental-prefixneeded = (eksperimentale, lyp prefik)
 compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded = (e nxjerrë nga përdorimi, eksperimentale, lyp prefiks)
 
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
 
 compatibility-settings-button-label = Rregullime
 compatibility-settings-button-title =
   .title = Rregullime
-compatibility-feedback-button-label = Përshtypje
-compatibility-feedback-button-title =
-  .title = Përshtypje
 
 ## Messages used as headers in settings pane
 
 compatibility-settings-header = Rregullime
 compatibility-target-browsers-header = Shfletuesit e Synuar
 
 ##
 
 # Text used as the label for the number of nodes where the issue occurred
 # Variables:
 #  $number (Number) - The number of nodes where the issue occurred
 compatibility-issue-occurrences =
   { $number ->
     [one] { $number } hasje
    *[other] { $number } hasje
   }
+
 compatibility-no-issues-found = S’u gjetën çështje përputhshmërie.
 compatibility-close-settings-button =
   .title = Mbylli rregullimet
+
 # Text used in the element containing the browser icons for a given compatibility issue.
 # Line breaks are significant.
 # Variables:
 #  $browsers (String) - A line-separated list of browser information (e.g. Firefox 98\nChrome 99).
 compatibility-issue-browsers-list =
   .title =
     Probleme përputhshmërie te:
     { $browsers }
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -272,28 +272,16 @@ sourceSearch.search.key2=CmdOrCtrl+F
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder=Kërkoni në kartelë…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder2): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder2=Gjeni në kartelë…
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.again.key3): Key shortcut to highlight
-# the next occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.again.key3=Cmd+G
-
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.againPrev.key3): Key shortcut to highlight
-# the previous occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+Shift+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.againPrev.key3=Cmd+Shift+G
-
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.resultsSummary2): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Shows a summary of the number of matches for autocomplete
 sourceSearch.resultsSummary2=#1 përfundim;#1 përfundime
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpointHeadingMenuItem.*): The text for all the elements
 # that are displayed in the breakpoint headings menu item popup.
 breakpointHeadingsMenuItem.enableInSource.label=Aktivizo pikëndërprerje
@@ -805,68 +793,28 @@ symbolSearch.searchModifier.regex=Shpreh
 symbolSearch.searchModifier.caseSensitive=Siç është shkruar
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.searchModifier.wholeWord): A search option
 # when searching text in a file
 symbolSearch.searchModifier.wholeWord=Krejt fjalën
 
 experimental=Kjo është një veçori eksperimentale
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debuggerStatement): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused due to a `debugger`
-# statement in the code
-whyPaused.debuggerStatement=E ndalur në deklaratë diagnostikuesi
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a breakpoint
-whyPaused.breakpoint=E ndalur kur has pikëndërprerje
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.eventBreakpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
 # breakpoint.
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.exception): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an exception
-whyPaused.exception=E ndalur kur has përjashtim
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # DOM mutation breakpoint
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointAdded): The text that
-# is displayed to describe an added node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointAdded=Shtuar:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointRemoved): The text that
-# is displayed to describe a removed node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointRemoved=Hequr:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.interrupted): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused at
-# a JS execution
-whyPaused.interrupted=E ndalur gjatë Ekzekutimi
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.resumeLimit): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused while stepping
-# in or out of the stack
-whyPaused.resumeLimit=E ndalur kur hyhet ose dilet nga funksioni
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.pauseOnDOMEvents): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # dom event
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpointConditionThrown): The text that is displayed
-# in an info block when evaluating a conditional breakpoint throws an error
-whyPaused.breakpointConditionThrown=Gabim me pikëndërprerje kushtore
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.XHR): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
-# xml http request
-whyPaused.XHR=E ndalur kur has XMLHttpRequest
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.promiseRejection): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # promise rejection
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.getWatchpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused at a
 # watchpoint on an object property
 
@@ -877,21 +825,16 @@ whyPaused.XHR=E ndalur kur has XMLHttpRe
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.assert): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
 # assert
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debugCommand): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # debugger statement
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.other): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
-# listener breakpoint set
-whyPaused.other=Diagnostikuesi u ndal
-
 # LOCALIZATION NOTE (ctrl): The text that is used for documenting
 # keyboard shortcuts that use the control key
 ctrl=Ctrl
 
 # LOCALIZATION NOTE (anonymousFunction): this string is used to display
 # JavaScript functions that have no given name - they are said to be
 # anonymous.
 anonymousFunction=<i paemër>
@@ -933,24 +876,16 @@ shortcuts.fileSearch=Kërkim Në Kartelë Burim
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.fileSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for source file search
 shortcuts.fileSearch2=Shko te kartela
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.gotoLine): text describing
 # keyboard shortcut for jumping to a specific line
 shortcuts.gotoLine=Shko te rreshti
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain=Kërkoni Sërish
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain2): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain2=Gjej pasuesen
-
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch=Kërkim Në Krejt Projektin
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch2=Gjej në kartela
 
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -1587,16 +1587,8 @@ netmonitor.settings.importHarTooltip=Importo një kartelë HAR të dhënash rrjeti
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.saveHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR save menu item is hovered
 netmonitor.settings.saveHarTooltip=Ruaj të dhëna rrjeti te një kartelë HAR
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.copyHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR copy menu item is hovered
 netmonitor.settings.copyHarTooltip=Kopjo të dhëna rrjeti te e papastra
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.description): This is the information displayed once the monitor errors out
-netmonitor.errorpanel.description=Paneli i Rrjetit iu vithis.
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.fileBugButton): This is the text that appears in the button to visit the bug filing link.
-netmonitor.errorpanel.fileBugButton=Parashtroni Raport të Mete
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo): This is the text that appears after Network panel errors to instruct the user to reload the panel.
-netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo=Që të spastrohet ky gabim, mbyllni dhe rihapni grupin e mjeteve.
--- a/devtools/client/performance.dtd
+++ b/devtools/client/performance.dtd
@@ -54,17 +54,16 @@
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage     "Kosto Gjithsej">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage.tooltip "Përqindja e kohës së shpenzuar në këtë funksion dhe funksionet e thirrura prej tij.">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage      "Kosto Vetjake">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage.tooltip  "Përqindja e kohës së shpenzuar vetëm brenda këtij funksioni.">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples         "Kampione">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples.tooltip     "Numri i herëve që ky funksion gjendej në stack kur profilizuesi mori një kampion.">
 <!ENTITY performanceUI.table.function         "Funksion">
 <!ENTITY performanceUI.table.function.tooltip     "Emri dhe vendndodhja e burimit të funksionit të kampionizuar.">
-<!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc        "Shpërndarje të Kampionizuara Gjithsej">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc.tooltip    "Numri gjithsej i shpërndarjeve të objekteve të kampionizuara në këtë vend dhe në ato të të thirrurve prej tij.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.options.filter.tooltiptext): This string
  - is displayed next to the filter button-->
 <!ENTITY performanceUI.options.filter.tooltiptext "Përzgjidhni cilat të dhëna të shfaqen te rrjedha kohore">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.options.gear.tooltiptext): This is the
  - tooltip for the options button. -->
--- a/devtools/client/perftools.ftl
+++ b/devtools/client/perftools.ftl
@@ -30,26 +30,25 @@ perftools-description-local-build = Nëse po krijoni profil të një montimi që e keni përpiluar ju vetë, në këtë makinë, ju lutemi, shtoni te lista më poshtë objdir-in e montimit tuaj, që të mund të përdoret për të kërkuar informacion simbolesh.
 
 perftools-range-interval-label = Interval kampionizimi:
 perftools-range-interval-milliseconds = { NUMBER($interval, maxFractionalUnits: 2) } ms
 
 ##
 
 # The size of the memory buffer used to store things in the profiler.
 perftools-range-entries-label = Madhësi shtytëze:
+
 perftools-custom-threads-label = Shtoni rrjedha vetjake sipas emrash:
+
 perftools-devtools-interval-label = Interval:
 perftools-devtools-threads-label = Rrjedha:
 perftools-devtools-settings-label = Rregullime
 
 ## Various statuses that affect the current state of profiling, not typically displayed.
 
-perftools-status-private-browsing-notice =
-  Kur është i aktivizuar Shfletimi Privat, profilizuesi është i çaktivizuar.
-  Që të riaktivizohet profilizuesi, mbyllni krejt Dritaret Private
 perftools-status-recording-stopped-by-another-tool = Regjistrimi u ndal nga një mjet tjetër.
 perftools-status-restart-required = Që të aktivizohet kjo veçori, shfletuesi duhet rinisur.
 
 ## These are shown briefly when the user is waiting for the profiler to respond.
 
 perftools-request-to-stop-profiler = Po ndalet regjistrimi
 perftools-request-to-get-profile-and-stop-profiler = Po merret profili
 
@@ -81,42 +80,53 @@ perftools-thread-style-thread =
 perftools-thread-img-decoder =
   .title = Rrjedha shkodimi figurash
 perftools-thread-dns-resolver =
   .title = Ftillimi DNS ndodh në këtë rrjedhë
 
 ##
 
 perftools-record-all-registered-threads = Anashkalo përzgjedhjet më sipër dhe regjistro krejt rrjedha e regjistruara
+
 perftools-tools-threads-input-label =
   .title = Këto emra rrjedhash janë një listë e ndarë me presje, që përdoret për të aktivizuar profilizim rrjedhash te profilizuesi. Emri lypset të jetë vetëm një përputhje e pjesshme e emrit të rrjedhës që duhet përfshirë. Është i ndjeshëm ndaj hapësirave të zbrazëta.
 
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## both devtools.performance.new-panel-onboarding & devtools.performance.new-panel-enabled
 ## preferences are true.
 
+## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
+## devtools.performance.new-panel-onboarding preference is true.
+
 perftools-onboarding-message = <b>E re</b>: { -profiler-brand-name } tani është i integruar me Mjete Zhvilluesi. <a>Mësoni më tepër</a> rreth këtij mjeti të fuqishëm.
+
 # `options-context-advanced-settings` is defined in toolbox-options.ftl
 perftools-onboarding-reenable-old-panel = (Për një kohë të kufizuar, mund të përdorni panelin origjinal Funksionim përmes <a>{ options-context-advanced-settings }</a>)
+
 perftools-onboarding-close-button =
   .aria-label = Mbylle mesazhin e mirëseardhjes
 
 ## Profiler presets
 
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # The same labels and descriptions are also defined in appmenu.ftl.
 
 perftools-presets-web-developer-label = Zhvillues Web
 perftools-presets-web-developer-description = Profil i gatshëm i rekomanduar për shumicën e diagnostikimit të aplikacioneve web, me kokëçarje të pakta.
+
 perftools-presets-firefox-label = { -brand-shorter-name }
 perftools-presets-firefox-description = Model i rekomanduar për profilizim { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-graphics-label = Grafikë
 perftools-presets-graphics-description = Model për hetim të metash grafike në { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-media-label = Media
 perftools-presets-media-description2 = Model për hetim të metash audio dhe video nën { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-networking-label = Punim në rrjet
 perftools-presets-networking-description = Model për hetim të metash punimi në rrjet në { -brand-shorter-name }.
+
 perftools-presets-custom-label = Vetjak
 
 ##
 
--- a/devtools/client/sourceeditor.dtd
+++ b/devtools/client/sourceeditor.dtd
@@ -13,10 +13,9 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!ENTITY gotoLineCmd.label     "Kaloni te rreshti…">
-<!ENTITY gotoLineCmd.key      "J">
 <!ENTITY gotoLineCmd.accesskey   "K">
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -226,21 +226,16 @@ application.panelLabel=Panel Aplikacioni
 application.tooltip=Panel Aplikacioni
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.responsive):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles
 # the Responsive mode.
 # Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
 toolbox.buttons.responsive = Mënyra Hartim Reagues (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.paintflashing):
-# This is the tooltip of the paintflashing button in the toolbox toolbar
-# that toggles paintflashing.
-toolbox.buttons.paintflashing = Shfaq/fshih theksim zonash të ngjyrosura
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.screenshot):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that allows you to
 # take a screenshot of the entire page
 toolbox.buttons.screenshot = Bëni një foto ekrani të krejt faqes
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.rulers):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # rulers in the page
--- a/devtools/client/storage.ftl
+++ b/devtools/client/storage.ftl
@@ -2,65 +2,82 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### These strings are used inside the Storage Inspector.
 
 # Key shortcut used to focus the filter box on top of the data view
 storage-filter-key = CmdOrCtrl+F
+
 # Hint shown when the selected storage host does not contain any data
 storage-table-empty-text = Pa të dhëna të pranishme për strehën e përzgjedhur
+
 # Hint shown when the cookies storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Cookies
 storage-table-type-cookies-hint = Shihni dhe përpunoni cookie-et duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 # Hint shown when the local storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Local_Storage_Session_Storage
 storage-table-type-localstorage-hint = Shihni dhe përpunoni depozitën vendore duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 # Hint shown when the session storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Local_Storage_Session_Storage
 storage-table-type-sessionstorage-hint = Shihni dhe përpunoni depozitën e sesionit duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 # Hint shown when the IndexedDB storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/IndexedDB
 storage-table-type-indexeddb-hint = Shihni dhe fshini zëra IndexedDB duke përzgjedhur një bazë të dhënash. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 # Hint shown when the cache storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Cache_Storage
 storage-table-type-cache-hint = Shihni dhe fshini zërat e depozitimit në fshehtinë duke përzgjedhur një depozitë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 # Hint shown when the extension storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Extension_Storage
 storage-table-type-extensionstorage-hint = Shihni dhe përpunoni depozitën e zgjerimeve duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
+
 # Placeholder for the searchbox that allows you to filter the table items
 storage-search-box =
   .placeholder = Filtroni objekte
+
 # Placeholder text in the sidebar search box
 storage-variable-view-search-box =
   .placeholder = Filtroni vlerat
+
 # Add Item button title
 storage-add-button =
   .title = Shtoni Objekt
+
 # Refresh button title
 storage-refresh-button =
   .title = Rifresko Objekte
+
 # Context menu action to delete all storage items
 storage-context-menu-delete-all =
   .label = Fshiji Krejt
+
 # Context menu action to delete all session cookies
 storage-context-menu-delete-all-session-cookies =
   .label = Fshiji Krejt Cookie-t e Sesionit
+
 # Context menu action to copy a storage item
 storage-context-menu-copy =
   .label = Kopjoje
+
 # Context menu action to delete storage item
 # Variables:
 #  $itemName (String) - Name of the storage item that will be deleted
 storage-context-menu-delete =
   .label = Fshije “{ $itemName }”
+
 # Context menu action to add an item
 storage-context-menu-add-item =
   .label = Shtoni Objekt
+
 # Context menu action to delete all storage items from a given host
 # Variables:
 #  $host (String) - Host for which we want to delete the items
 storage-context-menu-delete-all-from =
   .label = Fshiji Krejt “{ $host }”
 
 ## Header names of the columns in the Storage Table for each type of storage available
 ## through the Storage Tree to the side.
@@ -84,26 +101,32 @@ storage-tree-labels-cache = Depozitë Fshehtine
 storage-tree-labels-extension-storage = Depozitim Zgjerimi
 
 ##
 
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is closed.
 storage-expand-pane =
   .title = Zgjeroje Kuadratin
+
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is open.
 storage-collapse-pane =
   .title = Tkurre Kuadratin
+
 # String displayed in the expires column when the cookie is a Session Cookie
 storage-expires-session = Sesion
+
 # Heading displayed over the item value in the sidebar
 storage-data = Të dhëna
+
 # Heading displayed over the item parsed value in the sidebar
 storage-parsed-value = Vlerë e Përpunuar
+
 # Warning notification when IndexedDB database could not be deleted immediately.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-blocked = Database “{ $dbName }” do të fshihet pasi të mbyllen krejt lidhjet.
+
 # Error notification when IndexedDB database could not be deleted.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-error = Baza e të dhënave “{ $dbName }” s’u fshi dot.
--- a/devtools/client/toolbox-options.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox-options.ftl
@@ -5,36 +5,42 @@
 
 ### Localization for Developer Tools options
 
 
 ## Default Developer Tools section
 
 # The heading
 options-select-default-tools-label = Mjete Parazgjedhje Zhvilluesi
+
 # The label for the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
 # for the target of the toolbox.
 options-tool-not-supported-label = * I pambuluar për objektin e tanishëm të grupit të mjeteve
+
 # The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
 # added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool installed by add-ons.
 options-select-additional-tools-label = Mjete Zhvilluesi të instaluara nga shtesa
+
 # The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
 # tool buttons.
 options-select-enabled-toolbox-buttons-label = Butona të Gatshëm Grupi Mjetesh
+
 # The label for the heading of the radiobox corresponding to the theme
 options-select-dev-tools-theme-label = Tema
 
 ## Inspector section
 
 # The heading
 options-context-inspector = Inspektor
+
 # The label for the checkbox option to show user agent styles
 options-show-user-agent-styles-label = Shfaqni Stile Shfletuesi
 options-show-user-agent-styles-tooltip =
   .title = Aktivizimi i kësaj do të bëjë të shfaqen stilet parazgjedhje që janë ngarkuar nga shfletuesi.
+
 # The label for the checkbox option to enable collapse attributes
 options-collapse-attrs-label = Cungo atribute DOM
 options-collapse-attrs-tooltip =
   .title = Cungo te inspektori atribute të gjatë
 
 ## "Default Color Unit" options for the Inspector
 
 options-default-color-unit-label = Njësi parazgjedhje ngjyrash
@@ -43,38 +49,42 @@ options-default-color-unit-hex = Hex
 options-default-color-unit-hsl = HSL(A)
 options-default-color-unit-rgb = RGB(A)
 options-default-color-unit-name = Emra Ngjyrash
 
 ## Style Editor section
 
 # The heading
 options-styleeditor-label = Përpunues Stilesh
+
 # The label for the checkbox that toggles autocompletion of css in the Style Editor
 options-stylesheet-autocompletion-label = Vetëplotëso CSS
 options-stylesheet-autocompletion-tooltip =
   .title = Vetëplotëso te Përpunues Stilesh veti, vlera dhë përzgjedhës CSS-je, në shkrim e sipër
 
 ## Screenshot section
 
 # The heading
 options-screenshot-label = Sjellje e Fotove të Ekranit
+
 # Label for the checkbox that toggles screenshot to clipboard feature
 options-screenshot-clipboard-only-label = Foto ekrani vetëm në të papastër
 options-screenshot-clipboard-tooltip2 =
   .title = E ruan foton e ekranit drejt e në të papastër
+
 # Label for the checkbox that toggles the camera shutter audio for screenshot tool
 options-screenshot-audio-label = Prodho tingull shkrepjeje të kamerës
 options-screenshot-audio-tooltip =
   .title = Aktivizon tingullin e kamerës kur bëhen foto ekrani
 
 ## Editor section
 
 # The heading
 options-sourceeditor-label = Parapëlqime Mbi Përpunuesin
+
 options-sourceeditor-detectindentation-tooltip =
   .title = Hamendëso zhvendosje bazuar në lëndën burim
 options-sourceeditor-detectindentation-label = Zbulo zhvendosje
 options-sourceeditor-autoclosebrackets-tooltip =
   .title = Fut vetvetiu kllapa të mbyllura
 options-sourceeditor-autoclosebrackets-label = Vetëmbylli kllapat
 options-sourceeditor-expandtab-tooltip =
   .title = Përdor hapësira, në vend se shenja tab
@@ -82,43 +92,52 @@ options-sourceeditor-expandtab-label = Zhvendos duke përdorur hapësira
 options-sourceeditor-tabsize-label = Madhësi tabulacioni
 options-sourceeditor-keybinding-label = Shkurtore
 options-sourceeditor-keybinding-default-label = Parazgjedhje
 
 ## Advanced section
 
 # The heading (this item is also used in perftools.ftl)
 options-context-advanced-settings = Rregullime të mëtejshme
+
 # The label for the checkbox that toggles the HTTP cache on or off
 options-disable-http-cache-label = Çaktivizo Fshehtinën HTTP (kur grupi i mjeteve është i hapur)
 options-disable-http-cache-tooltip =
   .title = Vënia në punë e kësaj mundësie do të çaktivizojë fshehtinën HTTP për krejt skedat që e kanë grupin e mjeteve hapur. Workers Shërbimetsh nuk preken nga kjo mundësi.
+
 # The label for checkbox that toggles JavaScript on or off
 options-disable-javascript-label = Çaktivizoni JavaScript-in *
 options-disable-javascript-tooltip =
   .title = Aktivizimi i kësaj mundësie do të çaktivizojë JavaScript-in për skedën e atëçastshme. Nëse skeda ose grupi i mjeteve mbyllen, ky rregullim e humbet fuqinë.
+
 # The label for checkbox that toggles chrome debugging, i.e. the devtools.chrome.enabled preference
 options-enable-chrome-label = Aktivizoni grupe mjetesh diagnostikimi chrome-sh dhe shtesash shfletuesi
 options-enable-chrome-tooltip =
   .title = Aktivizimi i kësaj mundësie do t'ju lejojë të përdorni mjete të ndryshme zhvilluesi brenda kontekstit të një shfletuesi (përmes Mjete > Zhvillues Web > Grup Mjetesh Shfletuesi) dhe të diagnostikoni shtesa që prej Përgjegjësit të Shtesave
+
 # The label for checkbox that toggles remote debugging, i.e. the devtools.debugger.remote-enabled preference
 options-enable-remote-label = Aktivizoni diagnostikim të largët
 options-enable-remote-tooltip2 =
   .title = Aktivizimi i kësaj mundësie do të lejojë diagnostikimin së largëti të kësaj instance shfletuesi
+
 # The label for checkbox that toggles custom formatters for objects
 options-enable-custom-formatters-label = Aktivizo formatues vetjakë
 options-enable-custom-formatters-tooltip =
   .title = Aktivizimi i kësaj mundësie do t’u lejojë sajteve të përcaktojnë formatues të tyret për objekte DOM
+
 # The label for checkbox that toggles the service workers testing over HTTP on or off.
 options-enable-service-workers-http-label = Aktivizoni Service Workers përmes HTTP-je (kur grupi i mjeteve është hapur)
 options-enable-service-workers-http-tooltip =
   .title = Aktivizimi i kësaj mundësie do të aktivizojë service workers përmes HTTP-je për krejt skedat që e kanë të hapur grupin e mjeteve.
+
 # The label for the checkbox that toggles source maps in all tools.
 options-source-maps-label = Aktivizo Harta Burimesh
 options-source-maps-tooltip =
   .title = Nëse e aktivizoni këtë mundësi, burimet do të pasqyrohen te mjetet.
+
 # The message shown for settings that trigger page reload
 options-context-triggers-page-refresh = * Vetëm për sesionin e tanishëm, ringarkon faqen
+
 # The label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the
 # Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference in about:config
 options-show-platform-data-label = Shfaqni të dhëna paltforme Gecko
 options-show-platform-data-tooltip =
   .title = Nëse e aktivizoni këtë mundësi raportet e Profilizuesit JavaScript do të përfshijnë symbole të platformës Gecko
--- a/devtools/client/toolbox.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox.ftl
@@ -10,20 +10,23 @@
 ## commands such as the docking of DevTools, toggling features, and viewing some
 ## external links. Some of the commands have the keyboard shortcut shown next to
 ## the label.
 
 toolbox-meatball-menu-dock-bottom-label = Nguleni poshtë
 toolbox-meatball-menu-dock-left-label = Vendose Majtas
 toolbox-meatball-menu-dock-right-label = Vendose Djathtas
 toolbox-meatball-menu-dock-separate-window-label = Dritare veçmas
+
 toolbox-meatball-menu-splitconsole-label = Shfaq konsol ndarjesh
 toolbox-meatball-menu-hideconsole-label = Fshih konsol ndarjesh
+
 toolbox-meatball-menu-settings-label = Rregullime
 toolbox-meatball-menu-documentation-label = Dokumentim…
 toolbox-meatball-menu-community-label = Bashkësi…
+
 # This menu item is only available in the browser toolbox. It forces the popups/panels
 # to stay visible on blur, which is primarily useful for addon developers and Firefox
 # contributors.
 toolbox-meatball-menu-noautohide-label = Çaktivizo vetëfshehje flluskash
 
 ##
 
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -81,29 +81,16 @@ toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label=Hapeni Kartelën te Përpunuesi i Stileve
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.viewJsSourceInDebugger.label)
 # Used as a message in either tooltips or contextual menu items to open the
 # corresponding URL as a js file in the Debugger tool.
 # DEV NOTE: Mostly used wherever toolbox.viewSourceInDebugger is used.
 toolbox.viewJsSourceInDebugger.label=Hapeni Kartelën te Diagnostikuesi
 
 toolbox.resumeOrderWarning=Faqja nuk u rimor pasi u lidh diagnostikuesi. Që të ndreqet kjo, ju lutemi, mbylleni dhe rihapni grupin e mjeteve.
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.autoThemeNotification)
-# Notification displayed in the toolbox notification box when the DevTools theme
-# is set to auto and the user is using a dark Firefox theme.
-# %S is the brand shorter name (eg Firefox)
-toolbox.autoThemeNotification=DevTools tani ndjek krejt temën %S. Mund ta riktheni te tema e Çelët ose e Errët që nga paneli i Rregullimeve.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.autoThemeNotification.settingsButton)
-# Text of the button displayed in the auto theme notification to open the settings
-# panel.
-# "Settings" refers to the name of the settings panel, and should most likely be
-# the same as toolbox.meatballMenu.settings.label.
-toolbox.autoThemeNotification.settingsButton=Hap Rregullimet
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.help.key)
 # Key shortcut used to open the options panel
 toolbox.help.key=F1
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.nextTool.key)
 # Key shortcut used to select the next tool
 toolbox.nextTool.key=CmdOrCtrl+]
 
@@ -163,52 +150,16 @@ toolbox.frames.disabled.tooltip=Ky buton mund të përdoret vetëm nga faqe me disa iframes
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.showFrames.key)
 # Key shortcut used to show frames menu when 'frames' button is focused
 toolbox.showFrames.key=Alt+Down
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.button.tooltip): This is the tooltip
 # for the "..." button on the developer tools toolbox.
 toolbox.meatballMenu.button.tooltip=Përshtatni Mjete Zhvilluesi dhe merrni ndihmë
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.dock.*.label): These labels are shown
-# in the "..." menu in the toolbox and represent the different arrangements for
-# docking (or undocking) the developer tools toolbox.
-toolbox.meatballMenu.dock.bottom.label=Nguleni poshtë
-toolbox.meatballMenu.dock.left.label=Vendose Majtas
-toolbox.meatballMenu.dock.right.label=Vendose Djathtas
-toolbox.meatballMenu.dock.separateWindow.label=Dritare veçmas
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.{splitconsole,hideconsole}.label):
-# These are the labels in the "..." menu in the toolbox for toggling the split
-# console window.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.splitconsole.label=Shfaq konsol ndarjesh
-toolbox.meatballMenu.hideconsole.label=Fshih konsol ndarjesh
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.noautohide.label): This is the label
-# in the "..." menu in the toolbox to force the popups/panels to stay visible on
-# blur.
-# This is only visible in the browser toolbox as it is meant for
-# addon developers and Firefox contributors.
-toolbox.meatballMenu.noautohide.label=Çaktivizo vetëfshehje flluskash
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.settings.label): This is the label for
-# the item in the "..." menu in the toolbox that brings up the Settings
-# (Options) panel.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.settings.label=Rregullime
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.documentation.label): This is the
-# label for the Documentation menu item.
-toolbox.meatballMenu.documentation.label=Dokumentim…
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.community.label): This is the label
-# for the Community menu item.
-toolbox.meatballMenu.community.label=Bashkësi…
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.closebutton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button the developer tools toolbox.
 toolbox.closebutton.tooltip=Mbylli Mjetet e Zhvilluesit
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.errorCountButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the error count button displayed in the developer tools toolbox.
 toolbox.errorCountButton.tooltip=Shfaq Konsolë Ndarjeje
 
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -10,63 +10,101 @@ learn-more = <span data-l10n-name="link">Mësoni më tepër</span>
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is not applied.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
 ##  $display (string) - A CSS display value e.g. "inline-block".
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është as kontejner fleks, as kontejner rrjetë.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është kontejner fleks, kontejner rrjetë apo kontejner shumështyllësh.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është objekt rrjetë apo fleks.
+
 inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është objekt rrjetë.
+
 inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është kontejner rrjetë.
+
 inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është objekt fleks.
+
 inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është kontejner fleks.
+
 inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është element i brendshëm ose table-cell.
+
 inactive-css-property-because-of-display = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë ka shfaqje të <strong>{ $display }</strong>.
+
 inactive-css-not-display-block-on-floated = Vlera <strong>display</strong> është ndryshuar nga motori në <strong>block</strong>, ngaqë elementi është <strong>floated</strong>.
+
 inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited = Është e pamundur të anashkalohet <strong>{ $property }</strong>, për shkak të kufizimit <strong>:visited</strong>.
+
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është element i pozicionuar.
+
 inactive-text-overflow-when-no-overflow = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë <strong>overflow:hidden</strong> s’është caktuar.
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi elementë të brendshëm të tabelës.
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt në elementë të brendshëm të tabelës, hiq kuti tabele.
+
 inactive-css-not-table = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është tabelë.
+
 inactive-scroll-padding-when-not-scroll-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka ndikim mbi këtë element, ngaqë ky nuk kryen rrëshqitje.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong> ose <strong>display:flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, ose <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
-inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-2 = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong>, ose <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-3 = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong>, ose <strong>display:inline-flex</strong> te mëma e elementit. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-item-fix-2 = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong> ose <strong>display:inline-grid</strong> te mëma e elementit. { learn-more }
+
 inactive-css-not-grid-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong> ose <strong>display:inline-grid</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-flex-item-fix-2 = Provoni të shtoni <strong>display:flex</strong> ose <strong>display:inline-flex</strong> te mëma e elementit. { learn-more }
+
 inactive-css-not-flex-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:flex</strong> ose <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix = Provoni të shtoni <strong>display:inline</strong> ose <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-row-or-row-group-fix = Provoni të shtoni <strong>display:inline-block</strong> ose <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-column-or-column-group-fix = Provoni të shtoni <strong>display:inline-block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-display-block-on-floated-fix = Provoni të hiqni <strong>float</strong> ose të shtoni <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix = Provoni të ujdisni vetinë e tij <strong>position</strong> si diçka tjetër nga <strong>static</strong>. { learn-more }
+
 inactive-text-overflow-when-no-overflow-fix = Provoni të shtoni <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix = Provoni të vini vetinë e tij <strong>display</strong> si diçka tjetër nga <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, ose <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix = Provoni të vini vetinë e tij <strong>display</strong> si diçka tjetër nga <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, ose <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
+
 inactive-css-not-table-fix = Provoni të shtoni <strong>display:table</strong> ose <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
+
 inactive-scroll-padding-when-not-scroll-container-fix = Provoni të shtoni <strong>overflow:auto</strong>, <strong>overflow:scroll</strong>, ose <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
 
 ## In the Rule View when a CSS property may have compatibility issues with other browsers
 ## we display an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is incompatible and the platforms it is incompatible on.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS declaration name e.g. "-moz-user-select" that can be a platform specific alias.
 ##  $rootProperty (string) - A raw CSS property name e.g. "user-select" that is not a platform specific alias.
 
 css-compatibility-default-message = <strong>{ $property }</strong> nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+
 css-compatibility-deprecated-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> qe një veti eksperimentale që tani është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C. Nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+
 css-compatibility-deprecated-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> qe një veti eksperimentale që tanimë është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C.
+
 css-compatibility-deprecated-message = <strong>{ $property }</strong> është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C. Nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+
 css-compatibility-deprecated-supported-message = <strong>{ $property }</strong> është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C.
+
 css-compatibility-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> është një veti eksperimentale. Nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+
 css-compatibility-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> është një veti eksperimentale.
+
 css-compatibility-learn-more-message = <span data-l10n-name="link">Mësoni më tepër</span> rreth <strong>{ $rootProperty }</strong>
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -193,44 +193,22 @@ webconsole.menu.copyMessage.label=Kopjoj
 webconsole.menu.copyMessage.accesskey=K
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.copyObject.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable log. Clicking on it
 # will copy the object/variable.
 webconsole.menu.copyObject.label=Kopjoje objektin
 webconsole.menu.copyObject.accesskey=o
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.selectAll.label)
-# Label used for a context-menu item that will select all the content of the webconsole
-# output.
-webconsole.menu.selectAll.label=Përzgjidhe krejt
-webconsole.menu.selectAll.accesskey=t
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openInSidebar.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
 # opens the webconsole sidebar for the logged variable.
 webconsole.menu.openInSidebar.label1=Inspektojeni objektin në Anështyllë
 webconsole.menu.openInSidebar.accesskey=H
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportSubmenu.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a submenu where the user can select how to export messages.
-webconsole.menu.exportSubmenu.label=Eksporto mesazhe të dukshëm te
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportClipboard.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# copies the entire output of the console to the clipboard.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportCliboard.label=Fletë e papastër
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportFile.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a file picker to allow the user save a file containing
-# the output of the console.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportFile.label=Kartelë
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.clearButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the clear logs button in the console top toolbar bar.
 # Clicking on it will clear the content of the console.
 webconsole.clearButton.tooltip=Spastro lëndën te Konsola Web
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.toggleFilterButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the toggle filter bar button in the console top
 # toolbar bar. Clicking on it will toggle the visibility of an additional bar which
--- a/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
+++ b/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
@@ -12,35 +12,44 @@
 ### English, or another language commonly spoken among web developers.
 ### You want to make that choice consistent across the developer tools.
 ### A good criteria is the language in which you'd find the best
 ### documentation on web development on the web.
 
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused due to a `debugger` statement in the code
 whypaused-debugger-statement = E ndalur në deklaratë diagnostikuesi
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a breakpoint
 whypaused-breakpoint = E ndalur kur has pikëndërprerje
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an exception
 whypaused-exception = E ndalur kur has përjashtim
+
 # The text that is displayed to describe an added node which triggers a subtree
 # modification
 whypaused-mutation-breakpoint-added = Shtuar:
+
 # The text that is displayed to describe a removed node which triggers a subtree
 # modification
 whypaused-mutation-breakpoint-removed = Hequr:
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused at a JS execution
 whypaused-interrupted = E ndalur gjatë Ekzekutimi
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused while stepping in or out of the stack
 whypaused-resume-limit = E ndalur kur hyhet ose dilet nga funksioni
+
 # The text that is displayed in an info block when evaluating a conditional
 # breakpoint throws an error
 whypaused-breakpoint-condition-thrown = Gabim me pikëndërprerje kushtore
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an xml http request
 whypaused-xhr = E ndalur kur has XMLHttpRequest
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an event listener breakpoint set
 whypaused-other = Diagnostikuesi u ndal
--- a/devtools/shared/highlighters.ftl
+++ b/devtools/shared/highlighters.ftl
@@ -8,34 +8,43 @@
 ### in understanding content sizing, etc.
 
 # The row and column position of a grid cell shown in the grid cell infobar when hovering
 # over the CSS grid outline.
 # Variables
 # $row (integer) - The row index
 # $column (integer) - The column index
 grid-row-column-positions = Rreshti { $row } / Shtylla { $column }
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a grid container.
 gridtype-container = Kontejner Rrjete
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a grid item.
 gridtype-item = Element Rrjete
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is both a grid container and a grid item.
 gridtype-dual = Kontejner/Element Rrjete
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a flex container.
 flextype-container = Kontejner Fleks
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is a flex item.
 flextype-item = Element Fleks
+
 # The layout type of an element shown in the infobar when hovering over a DOM element and
 # it is both a flex container and a flex item.
 flextype-dual = Kontejner/Element Fleks
+
 # Text displayed in `remote-node-picker-notice`, when the remote page is on desktop
 remote-node-picker-notice-action-desktop = Klikoni mbi një element që të përzgjidhet te Mbikëqyrësi
+
 # Text displayed in `remote-node-picker-notice`, when the remote page is on Android
 remote-node-picker-notice-action-touch = Prekni mbi një element që të përzgjidhet te Mbikëqyrësi
+
 # The text displayed in the button that is in the notice in the content page when the user
 # clicks on the "Pick an element from the page" in about:devtools-toolbox inspector panel,
 # when debugging a remote page.
 remote-node-picker-notice-hide-button = Fshihe
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -25,14 +25,13 @@ contentEncodingError=Faqja që po provoni të shihni nuk shfaqet dot, sepse përdor një formë ngjeshjeje të pavlefshme ose të pambuluar.
 unsafeContentType=Faqja që po provoni të shihni, nuk shfaqet dot, ngaqë gjendet nën një lloj kartelash, hapja e të cilave mund të mos jetë e parrezik. Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t’u bërë të ditur këtë problem.
 malwareBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt sulmesh dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
 harmfulBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt potencialisht i dëmshëm dhe është bllokuar duke u bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
 unwantedBlocked=Sajti te %S është raportuar se shërben software të padëshiruar dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja mbi sigurinë.
 deceptiveBlocked=Kjo faqe web te %S është raportuar si sajt i rremë dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja për sigurinë.
 cspBlocked=Kjo faqe përmban një rregull sigurie lënde i cili e pengon trupëzimin e saj në këtë mënyrë.
 xfoBlocked=Kjo faqe përmban një rregull mbi X-Frame-Option i cili e pengon ngarkimin në këtë mënyrë.
 corruptedContentErrorv2=Sajti te %S ka pësuar një cenim protokolli rrjeti që s’mund të riparohet.
-remoteXUL=Kjo faqe përdor një teknologji të pambuluar që nuk është më pjesë si parazgjedhje.
 sslv3Used=Parrezikshmëria e të dhënave tuaja te %S nuk mund të garantohet dot, ngaqë përdor SSLv3, një protokoll i prishur sigurie.
 weakCryptoUsed=Të zotët e %S e kanë formësuar sajtin e tyre jo si duhet. Që të mbrohen të dhënat tuaja nga vjedhja, lidhja me këtë sajt nuk u bë.
 inadequateSecurityError=Sajti provoi të negocionte një shkallë sigurie joadekuate.
 blockedByPolicy=Enti juaj e ka bllokuar hyrjen në këtë faqe apo sajt.
 networkProtocolError=Firefox-i ndeshi një cenim protokolli rrjeti që s’mund të ndreqet.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -18,17 +18,16 @@ DebugScriptButton=Diagnostikoni programt
 WaitForScriptButton=Vazhdo
 DontAskAgain=&Mos më pyet më
 WindowCloseBlockedWarning=Programthet mund të mos mbyllin dritare që s’qenë hapur prej programthesh.
 OnBeforeUnloadTitle=Jeni i sigurt?
 OnBeforeUnloadMessage2=Kjo faqe po kërkon që të ripohoni se doni të ikni prej këtej - hollësitë që dhatë mund të mos ruhen.
 OnBeforeUnloadStayButton=Rri te Faqja
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Braktise Faqen
 EmptyGetElementByIdParam=U dha varg i zbrazët te getElementById().
-SpeculationFailed=Është shkruar një pemë e pabalancuar duke përdorur document.write(), duke bërë që të dhënat prej rrjetit të ripërtypen. Për më tepër të dhëna, shihni https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=U shpërfill një evokim i document.write() nga një programth i jashtëm i ngarkuar në mënyrë jo të njëkohshme.
 # LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
 EditorFileDropFailed=Lënia e një kartele te një element contenteditable dështoi: %S.
 FormValidationTextTooLong=Ju lutemi, shkurtojeni këtë tekst në %S ose më pak shenja (keni përdorur %S shenja).
 FormValidationTextTooShort=Ju lutemi, përdorni të paktën %S shenja (deri këtu keni përdorur %S shenja).
 FormValidationValueMissing=Ju lutemi, plotësojeni këtë fushë.
 FormValidationCheckboxMissing=Ju lutemi, i vini shenjë kësaj kutize, nëse doni të vazhdohet.
 FormValidationRadioMissing=Ju lutemi, përzgjidhni njërën nga këto mundësi.
@@ -375,18 +374,16 @@ MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning=“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” dhe “veryverythickmathspace” janë vlera të nxjerra nga përdorimi për gjatësi MathML dhe do të hiqen në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
 MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Vlera “radical” është nxjerrë nga përdorimi për atributin “notation” të elementit <menclose> dhe do të hiqet në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=Elementi MathML mfenced është nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqet në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=Atributet MathML “subscriptshift” dhe “superscriptshift” janë nxjerrë nga përdorimi dhe mund të hiqen në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Atributet MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” dhe “fontweight” janë nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqen në një datë të ardhshme.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
-MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Atributet XLink “href”, “type”, “show” dhe “actuate” janë nxjerrë nga përdorimi në elementë MathML dhe do të hiqen në një datë në të ardhmen.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
 MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Mbulimi për vizatim operatorë MathML të stërzgjatur me shkronjat STIXGeneral është nxjerrë nga përdorimi dhe mund të hiqet në një datë të ardhshme. Për hollësi rreth shkronjash më të reja, që do vazhdohet të mbulohen, shihni %S
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
 MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning=Atributi MathML “scriptminsize” është nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqet në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
 MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=Atributi MathML “scriptsizemultiplier” është nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqet në një datë të ardhshme.
 FormSubmissionUntrustedEventWarning=Parashtrimi i formularëve përmes aktesh jo të besuar parashtrimi është nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqet në një datë të ardhshme.
 WebShareAPI_Failed=Veprimi i ndarjes dështoi.
@@ -431,8 +428,9 @@ OffscreenCanvasToBlobWarning=OffscreenCanvas.toBlob() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni OffscreenCanvas.convertToBlob().
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBDatabase.createMutableFile()"
 IDBDatabaseCreateMutableFileWarning=IDBDatabase.createMutableFile() është nxjerrë nga përdorimi. Nëse kjo API standardizohet, kjo do të ndodhë, sipas gjasash nën përpjekjen për Origin Private File System, te https://bugzil.la/1748667.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBMutableFile.open()"
 IDBMutableFileOpenWarning=IDBMutableFile.open() është nxjerrë nga përdorimi. Nëse kjo API standardizohet, kjo do të ndodhë, sipas gjasash nën përpjekjen për Origin Private File System, te https://bugzil.la/1748667.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger"
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger.install()"
+
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -1,29 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=Nuk u deklarua kodimi i shkronjave për një dokument kornize. Dokumenti mund të duket ndryshe, nëse shihet pa dokumentin që i shërben si kornizë.
-EncNoDeclarationPlain=Nuk u deklarua kodimi i shkronjave për tekstin e thjeshtë. Nëse dokumenti përmban shenja jashtë intervalit US-ASCII, në disa formësime shfletuesish ai do të rikrijohet me tekst të palexueshëm. Kodimi i shkronjave për kartelën lypset të deklarohet te protokolli i shpërnguljes ose lypset që kartela të përdorë një shenjë rendi bajtesh si nënshkrim për kodimin.
-EncNoDeclaration=Nuk u deklarua kodimi i shkronjave për dokumentin HTML. Nëse dokumenti përmban shenja jashtë intervalit US-ASCII, në disa formësime shfletuesish ai do të rikrijohet me tekst të palexueshëm. Kodimi i shkronjave për faqen duhet deklaruar te dokumenti ose te protokolli i shpërnguljes.
-EncLateMetaFrame=Nga skanimi paraprak i 1024 bajteve të parë të kartelës nuk u gjet kodimi i shkronjave për dokumentin HTML kornizë. Faqja do të ringarkohet vetvetiu, nëse shihet pa dokumentin që i shërben si kornizë. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
-EncLateMeta=Nga skanimi paraprak i 1024 bajteve të parë të kartelës nuk u gjet deklarimi i kodimit të shkronjave për dokumentin HTML. Faqja do të ringarkohet vetvetiu, nëse shihet me një shfletues të formësuar ndryshe. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
-EncLateMetaReload=Faqja u ringarkua, ngaqë deklarimi i kodimit të shkronjave për dokumentin HTML nuk u gjet nga skanimi paraprak i 1024 bajteve të parë të kartelës. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
-EncLateMetaTooLate=Deklarimi i kodimit të shkronjave për dokumentin u gjet shumë vonë që të jepte efekt. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
 EncXmlDecl=Kodimi i shkronjave të një dokumenti HTML qe deklaruar duke përdorur sintaksë XML deklarimesh. Kjo nuk është në pajtim me standardet dhe deklarimi i kodimit duke përdorur një etiketë meta në fillim të pjesës së kryes është më efikas.
 EncMetaTooLate=U gjet shumë vonë një etiketë meta që përpiqet të deklarojë kodim shkronjash dhe kodimi u hamendësua me bazë lëndën. Etiketa meta lypset të kalohet te fillimi i pjesës së kryes së dokumentit.
 EncMetaTooLateFrame=U gjet shumë vonë një etiketë meta që përpiqet të deklarojë kodim shkronjash dhe në vend të kësaj u përdor kodimi i dokumentit mëmë. Etiketa meta lypset të kalohet te fillimi i pjesës së kryes së dokumentit.
 EncMetaAfterHeadInKilobyte=Etiketa meta që deklaron kodim shkronjash për dokumentin lypset të kalohet te fillimi i pjesës së kryes së dokumentit.
 EncNoDecl=Kodimi i shkronjave të dokumentit nuk është deklaruar, ndaj kodimi u hamendësua me bazë lëndën. Kodimi i shkronjave duhet deklaruar te kryet Content-Type HTTP, duke përdorur një etiketë meta, ose duke përdorur një “byte order mark”.
 EncNoDeclPlain=Kodimi i shkronjave të dokumentit nuk është deklaruar, ndaj kodimi u hamendësua me bazë lëndën. Kodimi i shkronjave duhet deklaruar te kryet Content-Type HTTP, ose duke përdorur një “byte order mark”.
 EncMetaUnsupported=Për dokumentin HTML u deklarua një kodim shkronjash i pambuluar, i cili përdor etiketa meta. Deklarimi u shpërfill.
 EncProtocolUnsupported=Për nivelin e protokollit të shpërnguljeve u deklarua një kodim i pambuluar shkronjash. Deklarimi u shpërfill.
-EncBomlessUtf16=U gjet tekst me kodim UTF-16 Basic Latin-only pa shenjë për rend bajtesh dhe pa deklarim niveli protokolli shpërnguljesh. Kodimi i kësaj lënde si UTF-16 është i pamjaftueshëm dhe kodimi i shkronjave duhet të deklarohej patjetër.
 EncMetaUtf16=Për deklarimin e kodimit të shkronjave si UTF-16 është përdorur një etiketë meta. Kjo u interpretua si deklarim për UTF-8.
 EncMetaUserDefined=Për deklarimin e kodimit të shkronjave si x-user-defined është përdorur një etiketë meta. Kjo u interpretua si deklarim për windows-1252, për përputhshmëri me lloje të vjetër shkronjash të keqkoduar me dashje. Ky sajt do të duhej të migronte nën Unicode.
 
 EncMetaReplacement=Është përdorur një etiketë meta për të deklaruar një kodim i cili përfaqëson rrezik “cross-site scripting”. Në vend të tij u përdor kodimi zëvendësues.
 # The audience of the following message isn't the author of the document but other people debugging browser behavior.
 
 # The bulk of the messages below are derived from
 # https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
@@ -80,17 +73,16 @@ errEofInTagName=U pa fund kartele ndërkohë që po shihej emër etikete. Etiketa po shpërfillet.
 errEofInEndTag=Fund kartele brenda etikete end. Etiketa po shpërfillet.
 errEofAfterLt=Fund kartele pas “<”.
 errNcrOutOfRange=Referencë shenje jashtë intervalit të lejueshëm nga Unikodi.
 errNcrUnassigned=Referencë shenje hapet drejt një pike të pacaktuar kodi.
 errDuplicateAttribute=Atribut i përsëdytur.
 errEofInSystemId=Fund kartele brenda identifikuesi sistemi.
 errExpectedSystemId=Pritej identifikues sistemi por u mbërrit në fund të doctype-it.
 errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Brenda emrit të doctype-it mungon hapësirë.
-errHyphenHyphenBang=Në koment u gjet “--!”.
 errNestedComment=U pa “<!--” brenda një komenti. Shkak i dyshuar: Koment brenda komenti (nuk lejohet).
 errNcrZero=Referencë shenje që hapet drejt zeros.
 errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Pa hapësirë mes fjalëkyçit “SYSTEM” te doctype-i dhe thonjëzave.
 errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Pa hapësirë mes fjalëkyçit publik në doctype dhe identifikuesish sistemi.
 errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Pa hapësirë mes fjalëkyçit “PUBLIC” te doctype-i dhe thonjëzave.
 
 # Tree builder errors
 errDeepTree=Pema e dokumentit është shumë e thellë. Pema do të sheshohet për të qenë e thellë 513 elemente.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -4,17 +4,16 @@
 
 ImageMapRectBoundsError=Atributi "coords" i shenjës <area shape="rect"> nuk është i formatit "majtas,sipër,djathtas,poshtë".
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Atributi "coords" i shenjës <area shape="circle"> nuk është i formatit "qendër-x,qendër-y,rreze".
 ImageMapCircleNegativeRadius=Atributi "coords" i shenjës <area shape="circle"> ka rrënjë negative.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Atributi "coords" i shenjës <area shape="poly"> nuk është i formatit "x1,y1,x2,y2 …".
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Atributit "coords" i shenjës <area shape="poly"> i mungon koordinata e fundit "y" (formati i saktë është "x1,y1,x2,y2 …").
 
 TablePartRelPosWarning=Vendosja relative e rreshtave të tabelës dhe grupeve të rreshtave tanimë mbulohet. Ky sajt mund të ketë nevojë të përditësohet, ngaqë mosfunksionimi mund të varet nga kjo veçori.
-ScrollLinkedEffectFound2=Ky sajt duket se përdor efekt pozicionimi të lidhur me rrëshqitjen e kursorit. Kjo mund të mos punojë si duhet me asynchronous panning; për hollësi të mëtejshme dhe për të marrë pjesë në diskutime mbi mjete dhe veçori që lidhen me të, shihni https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects !
 
 ScrollLinkedEffectFound3=Ky sajt duket se përdor efekt pozicionimi të lidhur me rrëshqitjen e kursorit. Kjo mund të mos punojë si duhet me “asynchronous panning”; për hollësi të mëtejshme dhe për të marrë pjesë në diskutime mbi mjete dhe veçori që lidhen me të, shihni https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html!
 
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
 ## %1$S is an integer value of the area of the frame
 ## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
 CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea=Animacioni nuk shfaqet dot në hartues, ngaqë zona e kuadrit (%1$S) është shumë e madhe në krahasim me atë të viewport-it (më e madhe se %2$S)
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -88,19 +88,16 @@
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Shfletuesi e parandaloi ngarkimin e kësaj faqeje në këtë mënyrë, ngaqë faqja përmban një rregull sigurie lënde që e pengon këtë.</p>">
 
 <!ENTITY xfoBlocked.title "Bllokuar nga Rregulla mbi X-Frame-Options">
 <!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Shfletuesi e parandaloi ngarkimin e kësaj faqeje në këtë mënyrë, ngaqë faqja përmban një rregull mbi X-Frame-Options që e pengon këtë.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Gabim nga Lëndë e Dëmtuar">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Faqja që po rrekeni të shihni nuk mund të shfaqet, ngaqë u pikas një gabim në transmetimin e të dhënave.</p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit që t&apos;u njoftoni këtë problem.</li></ul>">
 
-<!ENTITY remoteXUL.title "XUL i Largët">
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t&apos;u njoftuar këtë problem.</li></ul></p>">
-
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Lidhja juaj s&apos;është e sigurt">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> përdor teknologji sigurie që është e vjetruar dhe e cenueshme përballë sulmesh. Dikush që sulmon do të mund të zbulonte lehtë të dhëna të cilat i mendonit të parrezikuara. Para se të mund të vizitoni këtë sajt, lypset që përgjegjësi i sajtit të ndreqë shërbyesin.</p><p>Kod gabimi: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Faqe e Bllokuar">
 
 <!ENTITY networkProtocolError.title "Gabim Protokolli Rrjeti">
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -5,46 +5,41 @@
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = U bllokua ngarkim lënde të përzierë ekrani "%1$S"
 BlockMixedActiveContent = U bllokua ngarkim lënde të përzierë aktive "%1$S"
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 CORSDisabled=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: CORS është e çaktivizuar).
-CORSDidNotSucceed=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: s’u plotësua dot kërkesë CORS).
 CORSDidNotSucceed2=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: s’u plotësua dot kërkesë CORS). Kod gjendjeje: %2$S.
 CORSOriginHeaderNotAdded=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: s’shtohet dot kreu ‘Origin’ i kërkesës CORS).
 CORSExternalRedirectNotAllowed=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: nuk lejohet ridrejtim i jashtëm kërkese CORS).
 CORSRequestNotHttp=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: kërkesë CORS jo http).
-CORSMissingAllowOrigin=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: mungon krye CORS 'Access-Control-Allow-Origin').
 CORSMissingAllowOrigin2=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: mungon krye CORS ‘Access-Control-Allow-Origin’). Kod gjendjeje: %2$S.
 CORSMultipleAllowOriginNotAllowed=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: nuk lejohen krye CORS ‘Access-Control-Allow-Origin’ të shumëfishta).
 CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: kryet CORS 'Access-Control-Allow-Origin' s’përputhen me '%2$S').
 CORSNotSupportingCredentials=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te ‘%1$S’. (Arsyeja: Kredenciali nuk mbulohet nëse fusha CORS ‘Access-Control-Allow-Origin’ është ‘*’).
 CORSMethodNotFound=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: S’u gjet metodë në kryet CORS 'Access-Control-Allow-Methods').
 CORSMissingAllowCredentials=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: pritej 'true' në kryet CORS 'Access-Control-Allow-Credentials').
-CORSPreflightDidNotSucceed2=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: përgjigja parafluturim CORS nuk pati sukses).
 CORSInvalidAllowMethod=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: token i pavlefshëm '%2$S' në kryet CORS 'Access-Control-Allow-Methods').
 CORSInvalidAllowHeader=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: token i pavlefshëm '%2$S' në kryet CORS 'Access-Control-Allow-Headers').
 CORSMissingAllowHeaderFromPreflight2=U bllokua Kërkesë Cross-Origin: Rregulli i së Njëjtës Origjinë e pengon leximin e burimit të largët te %1$S. (Arsyeja: kryet ‘%2$S’ nuk lejohet, sipas kryeve CORS ‘Access-Control-Allow-Headers’ prej përgjigjes parafluturim CORS).
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
 STSUnknownError=Strict-Transport-Security: Ndodhi një gabim i panjohur gjatë përpunimit të kryes së dhënë nga sajti.
 STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Lidhjes te sajti s’i zihet besë, ndaj kryeja e dhënë u shpërfill.
 STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Sajti dha një krye që s’u përtyp dot me sukses.
 STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Sajti dha një krye që s’përmbante udhëzim 'max-age'.
 STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Sajti dha një krye që përmbante shumë udhëzime 'max-age'.
 STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Sajti dha një krye që përmbante një udhëzim 'max-age' të pavlefshëm.
 STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Sajti dha një krye që përmbante shumë udhëzime 'includeSubDomains'.
 STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Sajti dha një krye që përmbante një udhëzim 'includeSubDomains' të pavlefshëm.
 STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: Ndodhi një gabim gjatë shënimit të sajtit si strehë Strict-Transport-Security.
 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
-SHA1Sig=Ky sajt përdor një Dëshmi SHA-1; këshillohet të përdorni dëshmi me algoritme nënshkrimesh që përdorin funksione hash më të fuqishëm se SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Fusha fjalëkalimesh të pranishme në një faqe jo të sigurt (http://). Kjo përbën një rrezik sigurie që lejon vjedhje kredencialesh hyrjeje të përdoruesve.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Fusha fjalëkalimesh të pranishme në një formular me një veprim të pasigurt (http://) formularësh. Kjo përbën një rrezik sigurie që lejon vjedhje kredencialesh hyrjeje të përdoruesve.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Fusha fjalëkalimesh të pranishme në një iframe të pasigurt (http://). Kjo përbën një rrezik sigurie që lejon vjedhje kredencialesh hyrjeje të përdoruesve.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Po ngarkohet lëndë aktive e përzierë (e pasigurt) "%1$S" në një faqe të sigurt
 LoadingMixedDisplayContent2=Po ngarkohet lëndë ekrani e përzierë (e pasigurt) "%1$S" në një faqe të sigurt
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Ngarkimi i lëndës së përzierë (jo të sigurt) “%1$S” brenda një shtojce në një faqe të sigurt nuk nxitet dhe së shpejti do të bllokohet.
 # LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
--- a/mail/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/mail/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -3,12 +3,14 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 # "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
 extension-default-theme-name-auto = Temë sistemi — automatikisht
 extension-default-theme-description = Për butona, menu dhe dritare ndiq temën e sistemit operativ.
+
 extension-thunderbird-compact-light-name = E çelët
 extension-thunderbird-compact-light-description = Temë me skemë ngjyrash të çelëta.
+
 extension-thunderbird-compact-dark-name = E errët
 extension-thunderbird-compact-dark-description = Temë me skemë ngjyrash të errëta.
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,36 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.label "Mos e Fshehtëzo">
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.accesskey "o">
-
 <!-- not yet used
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.label "Allow Encryption">
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.accesskey "w">
 -->
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire2.label "Kërko Doemos Fshehtëzim">
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "K">
-
-<!ENTITY menu_securitySign.label "Nënshkruaje Numerikisht Këtë Mesazh">
-<!ENTITY menu_securitySign.accesskey "N">
-
-<!ENTITY menu_securityTech.label "Teknologji Fshehtëzimi">
-<!ENTITY menu_securityTech.accesskey "T">
-
 <!ENTITY menu_techPGP.label "OpenPGP">
 <!ENTITY menu_techPGP.accesskey "G">
 <!ENTITY menu_techSMIME.label "S/MIME">
 <!ENTITY menu_techSMIME.accesskey "S">
 
-<!ENTITY menu_securityStatus.label "Shihni të Dhëna Sigurie">
-<!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "S">
-
-<!ENTITY securityButton.label "Siguri">
-<!ENTITY securityButton.tooltip "Shihni ose ndryshoni rregullime sigurie">
-
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.label "Të dhëna Sigurie Mesazhi">
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.accesskey "T">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -10,28 +10,16 @@
 <!ENTITY accountActionsButton.label "Veprime Llogarish">
 <!ENTITY accountActionsButton.accesskey "V">
 <!ENTITY addMailAccountButton.label "Shtoni Llogari Poste…">
 <!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "S">
 <!ENTITY addIMAccountButton.label "Shtoni Llogari Fjalosjeje…">
 <!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "F">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.label "Shtoni Llogari Prurjesh…">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.accesskey "P">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.label "Shtoni Llogari Tjetër…">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "T">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Vëre si Parazgjedhje">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "P">
 <!ENTITY removeButton.label "Hiqe Llogarinë">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "H">
 
 <!ENTITY addonsButton.label "Zgjerime &amp; Tema">
 
 <!-- AccountManager.xhtml -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
-   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
-   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
-   panel content to fit.
-   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
-   1em = The height of the font.
-   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
-   this window for en-US. -->
-<!ENTITY accountManager.size "width: 107ch; height: 49em;">
-<!ENTITY accountTree.width "width: 31ch;">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -4,25 +4,16 @@
 
 <!-- Entities for AccountWizard -->
 
 <!ENTITY windowTitle.label "Krijues Llogarie">
 <!ENTITY accountWizard.size "width: 40em; height: 38em;">
 
 <!-- Entities for Account Type page -->
 
-<!ENTITY accountSetupInfo2.label "Që të mund të merrni mesazhe, lypset së pari të rregulloni një llogari.">
-<!ENTITY accountTypeTitle.label "Rregullime Llogarie të Re">
-<!ENTITY accountTypeDesc2.label "Ky Krijues do të mbledhë të dhënat e nevojshme për rregullimin e një llogarie. Nëse nuk i dini të dhënat e kërkuara, ju lutemi lidhuni me Përgjegjësin e Sistemit tuaj ose Furnizuesin e Shërbimit Internet (ISP).">
-<!ENTITY accountTypeDirections.label "Përzgjidhni llojin e llogarisë që doni të rregulloni:">
-<!ENTITY accountTypeMail.label "Llogari email">
-<!ENTITY accountTypeMail.accesskey "e">
-<!ENTITY accountTypeNews.label "Llogari Grupi Lajmesh">
-<!ENTITY accountTypeNews.accesskey "G">
-
 <!-- Entities for Identity page -->
 
 <!ENTITY identityTitle.label "Identitet">
 <!ENTITY identityDesc.label "Çdo llogari ka identitetin e vet, i cili përbëhet nga të dhënat që ju identifikojnë kundrejt të tjerëve kur këta marrin mesazhet tuaj.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameDesc.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY fullnameDesc.label "Jepni emrin që do të donit të shfaqet në zonën &quot;Prej&quot; të mesazheve të dërguar">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameExample.label) : use following directions for below line
@@ -34,91 +25,31 @@
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "E">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "Adresë Email:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "A">
 
 <!-- Entities for Incoming Server page -->
 
 <!ENTITY incomingTitle.label "Të dhëna Shërbyesi Për Ardhësen">
-<!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Përzgjidhni llojin e shërbyesit marrës që po përdorni.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
-<!ENTITY imapType.label "IMAP">
-<!ENTITY imapType.accesskey "I">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popType.label "POP">
-<!ENTITY popType.accesskey "P">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Lëri mesazhet në shërbyes">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "L">
-<!ENTITY portNum.label "Portë:">
-<!ENTITY portNum.accesskey "o">
-<!ENTITY defaultPortLabel.label "Parazgjedhje:">
-<!ENTITY defaultPortValue.label "">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServer.description "Jepni emrin e shërbyesit tuaj për postë ardhëse (për shembull, &quot;mail.example.net&quot;).">
-<!ENTITY incomingServer.label "Shërbyes për Ardhësen:">
-<!ENTITY incomingServer.accesskey "A">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingUsername.description "Jepni emër përdoruesi për postën ardhëse, siç ju është dhënë nga furnizuesi juaj i shërbimit email (për shembull, &quot;matokodra&quot;).">
 <!ENTITY incomingUsername.label "Emër Përdoruesi:">
-<!ENTITY incomingUsername.accesskey "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
 <!ENTITY newsServerNameDesc.label "Jepni emrin e shërbyesit tuaj të lajmeve (NNTP) (për shembull, &quot;news.example.net&quot;).">
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Shërbyes Grupi Lajmesh:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "L">
 
 <!-- Entities for Outgoing Server page -->
 
-<!ENTITY outgoingTitle.label "Të dhëna Shërbyesi për të Dërguarën">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY outgoingServer.description "Jepni emrin e shërbyesit tuaj për postën e dërguar (SMTP) (për shembull, &quot;smtp.example.net&quot;).">
-<!ENTITY outgoingServer.label "Shërbyesi Dërgues:">
-<!ENTITY outgoingServer.accesskey "S">
-<!ENTITY outgoingUsername.description "Jepni emër përdoruesi për dërguesin ashtu si ju është dhënë nga furnizuesi juaj i shërbimit email (zakonisht ky është i njëjtë me emrin tuaj të përdoruesit për postën ardhëse).">
-<!ENTITY outgoingUsername.label "Emër Përdoruesi për Dërguesin:">
-<!ENTITY outgoingUsername.accesskey "D">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
-   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
--->
-<!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Shërbyesit dërgues mund t&apos;i ndryshoni te rregullimet e llogarisë.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp1.prefix "Do të përdoret shërbyesi juaj ekzistues dërgues (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp1.suffix3 "&quot;.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp2.prefix "Do të përdoret emri juaj ekzistues i përdoruesit për dërguesin (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp2.suffix3 "&quot;.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp3.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp3.prefix "Shërbyesi juaj dërgues (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp3.suffix3 "&quot;, është identik me shërbyesin tuaj marrës. Për hyrje në të do të përdoret emri juaj i përdoruesit për marrësin..">
-
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Emër Llogarie">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Jepni emrin me të cilin do të donit t&apos;i referoheni kësaj llogarie (për shembull, &quot;Llogari Pune&quot;, &quot;Llogari Shtëpie&quot; ose &quot;Llogari Lajmesh&quot;).">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Emër Llogarie:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "E">
 
 <!-- Entities for Done (Congratulations) page -->
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Përgëzime!">
 <!ENTITY completionText.label "Ju lutemi, sigurohuni që të dhënat e mëposhtme janë të sakta.">
-<!ENTITY serverTypePrefix.label "Lloj Shërbyesi Marrës:">
-<!ENTITY serverNamePrefix.label "Emër Shërbyesi Marrës:">
-<!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Emër Shërbyesi Dërgues (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Emër Shërbyesi Lajmesh (NNTP):">
-<!ENTITY downloadOnLogin.label "Shkarkoji mesazhet tani">
-<!ENTITY downloadOnLogin.accesskey "K">
-<!ENTITY deferStorageDesc.label "Hiqini shenjën kutizës nëse doni të ruani postën për këtë llogari te drejtoria e vet. Kjo do të bëjë që kjo llogari të duket si llogaria më e sipërme. Përndryshe, do të jetë pjesë e llogarisë së Përgjithshme Të marrë te Dosje Vendore">
-<!ENTITY deferStorage.label "Përdor Të marrë të Përgjithshëm (ruaj postë në Dosje Vendore)">
-<!ENTITY deferStorage.accesskey "P">
 <!ENTITY clickFinish.label "Klikoni mbi Përfundoje që të ruhen këto rregullime dhe të dilet nga Krijuesi i Llogarive.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Klikoni mbi Përfundoje që të ruhen këto rregullime dhe të dilet nga Krijuesi i Llogarive.">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -1,14 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "Rregulla Filtrash">
-<!ENTITY filterEditorDialog.dimensions "width: 100ch;">
 <!ENTITY filterName.label "Emër filtri:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "E">
 
 <!ENTITY junk.label "E pavlerë">
 <!ENTITY notJunk.label "Jo e Pavlerë">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Më e vogël">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "E vogël">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.dtd
@@ -5,33 +5,15 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more activities in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "485">
 <!ENTITY window.height          "300">
 
 <!ENTITY activity.title         "Përgjegjës Veprimtarie">
 
-<!ENTITY cmd.pause.label         "Ndale">
-<!ENTITY cmd.pause.accesskey       "N">
-<!ENTITY cmd.resume.label         "Rinise">
-<!ENTITY cmd.resume.accesskey       "R">
-<!ENTITY cmd.cancel.label         "Anuloje">
-<!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "A">
-<!ENTITY cmd.undo.label          "Zhbëje">
-<!ENTITY cmd.undo.accesskey        "Z">
-<!ENTITY cmd.recover.label        "Rimerre">
-<!ENTITY cmd.recover.accesskey      "E">
-<!ENTITY cmd.retry.label         "Riprovo">
-<!ENTITY cmd.retry.accesskey       "O">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Hiqe Prej Liste">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "H">
-
 <!ENTITY cmd.close.commandkey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandkey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandkey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Spastroje Listën">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Hiqni prej liste objekte të plotësuar, anuluar ose të dështuar">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "S">
-<!ENTITY cmd.find.commandkey       "f">
-<!ENTITY cmd.search.commandkey      "k">
 
-<!ENTITY searchBox.label         "Kërkoni…">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
@@ -35,18 +35,16 @@
 <!ENTITY preferDisplayName.accesskey  "a">
 <!ENTITY NickName.label         "Nofkë:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "N">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "Email:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "i">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Email Shtesë:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "h">
-<!ENTITY PreferMailFormat.label     "Parapëlqen të marrë mesazhe të formatuar si:">
-<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "z">
 <!ENTITY PlainText.label        "Tekst të Thjeshtë">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Nuk dihet">
 <!ENTITY chatName.label         "Emër Fjalosjeje:">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Pune:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "u">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Shtëpie:">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -106,16 +106,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY exportCmd.label                "Eksportoni…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "E">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus -->
 <!ENTITY newContactButton.label             "Kontakt i Ri">
 <!ENTITY newContactButton.accesskey           "K">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Listë e Re">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "L">
+
 <!ENTITY showAsDefault.label              "Drejtori parazgjedhje në nisje">
 <!ENTITY showAsDefault.accesskey            "a">
 <!ENTITY editPropertiesButton.label           "Përpunoni">
 <!ENTITY propertiesContext.label            "Veti">
 <!ENTITY propertiesContext.accesskey          "i">
 <!ENTITY abPropertiesContext.label           "Veti">
 <!ENTITY abPropertiesContext.accesskey         "i">
 <!ENTITY syncContext.label               "Njëkohësoje">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,37 +1,29 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY e2eTitle.label "Fshehtëzim Skaj-Më-Skaj">
 <!ENTITY e2eLearnMore.label "Mësoni më tepër">
 
 <!ENTITY e2eEnc.description "Pa fshehtëzim skaj-më-skaj lënda e mesazheve është lehtësisht e ekspozuar ndaj furnizuesit tuaj të email-it dhe survejimit masiv.">
-<!ENTITY e2eeReqWarning.description "Nëse kërkoni medoemos fshehtëzim, që të dërgoni një mesazh, duhet të keni kyçin publik ose dëshminë e çdo marrësi.">
 
-<!ENTITY e2eSigning.description "Një nënshkrim dixhital u lejon marrësve të verifikojnë se mesazhi qe dërguar nga ju, dhe se lënda s’është ndryshuar.">
 <!ENTITY e2eTechPref.description "Teknologji e parapëlqyer fshehtëzimesh:">
 
-<!ENTITY doNotEncrypt.label "Si parazgjedhje, mos e aktivizo fshehtëzimin">
-<!ENTITY doNotEncrypt.accesskey "M">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.label "Si parazgjedhje, kërko doemos fshehtëzim">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.accesskey "d">
 <!ENTITY encryptionCert2.message "Dëshmi personale për fshehtëzim:">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Përzgjidhni…">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "P">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Spastroje">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "o">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Përzgjidhni…">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "z">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Spastroje">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "a">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Nënshkrim Numerik">
-<!ENTITY signMessage2.label "Shtoje, si parazgjedhje, dëshminë time dixhitale">
-<!ENTITY signMessage.accesskey "N">
 
 <!ENTITY signingCert2.message "Dëshmi personale për nënshkrim dixhital:">
 
 <!ENTITY sendingDefaults.label "Rregullime parazgjedhje për dërgim mesazhesh">
 
 <!ENTITY technologyAutomatic.label "Përzgjidhe vetvetiu, bazuar në kyçet ose dëshmitë që kihen">
 
 <!ENTITY certificates2.label "S/MIME">
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY fieldMapImport.size "width: 40em; height: 30em;">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Pasuesi">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "P">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "I mëparshmi">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "m">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Përdorni Ngjitu dhe Zbrit për të përputhur fusha libri adresash majtas me të dhëna të sakta për t&apos;u importuar djathtas. Hiquni shenjën elementëve që nuk doni të importohen.">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.label "Ngrije">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.accesskey "i">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.label "Poshtë">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -6,17 +6,16 @@ mustSelectFolder=Duhet të përzgjidhni një dosje objektiv.
 enterValidEmailAddress=Jepni për përcjellje një adresë të vlefshme email.
 pickTemplateToReplyWith=Zgjidhni gjedhe sipas së cilës të përgjigjet.
 mustEnterName=Duhet t’i jepni një emër këtij filtri.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Emër Filtri i Përsëdytur
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=Ka tashmë një emër si ai që dhatë për filtrin. Ju lutemi, jepni një tjetër emër filtri.
 mustHaveFilterTypeTitle=Nuk është përzgjedhur ndonjë filtër aktesh
 mustHaveFilterTypeMessage=Duhet të përzgjidhni të paktën një akt mbi të cilin të zbatohet ky filtër. Nëse përkohësisht nuk doni që filtri të zbatohet mbi ndonjë akt, hiqeni shenjën nga gjendja e aktivizimit, te dialogu Filtra Mesazhesh.
 deleteFilterConfirmation=Jeni i sigurt se doni të fshihet ky filtër?
-untitledFilterName=Filtër i Paemër
 matchAllFilterName=Përputhje Në Tërë Mesazhet
 filterListBackUpMsg=Filtrat tuaj nuk punojnë, sepse kartela msgFilterRules.dat file, që përmban filtrat tuaj, nuk lexohet dot. Do të krijohet një kartelë e re msgFilterRules.dat dhe një kopjeruajtje e kartelës së vjetër, e quajtur rulesbackup.dat, do të krijohet në të njëjtën drejtori.
 customHeaderOverflow=Keni tejkaluar kufirin prej 50 titujsh vetjakë. Ju lutemi, hiqni një ose më shumë tituj vetjakë dhe riprovoni.
 filterCustomHeaderOverflow=Filtrat tuaj kanë tejkaluar kufirin prej 50 titujsh të përshtatur. Ju lutemi, përpunoni kartelën msgFilterRules.dat file, që përmban filtrat tuaj, për të përdorur më pak tituj të përshtatur.
 invalidCustomHeader=Një nga filtrat tuaj përdor një titull të përshtatur që përmban shenjë të pavlefshme, si ':', ndonjë shkronjë të pashtypshme, ndonjë shenjë jo ascii, ose ndonjë shenjë ascii tetëbitshe. Ju lutemi, përpunoni kartelën msgFilterRules.dat, që përmban filtrat tuaj, duke hequr shenja të pavlefshme prej titujsh vetjakë.
 continueFilterExecution=Zbatimi i filtrit %S dështoi. Do donit të vazhdohet me zbatim filtrash?
 promptTitle=Filtra Veprues
 promptMsg=Hëpërhë jeni në filtrim mesazhesh e sipër.\nDo donit të vazhdohet me zbatim filtrash?
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -27,19 +27,16 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY importFeeds.accesskey  "u">
 <!ENTITY importAddressbook.label "Libra Adresash">
 <!ENTITY importAddressbook.accesskey "L">
 <!ENTITY importSettings.label   "Rregullime">
 <!ENTITY importSettings.accesskey "R">
 <!ENTITY importFilters.label   "Filtra">
 <!ENTITY importFilters.accesskey "F">
 
-<!ENTITY window.width      "40em">
-<!ENTITY window.macWidth     "45em">
-
 <!ENTITY importTitle.label    "Ndihmësi &brandShortName; për Importim Poste">
 <!ENTITY importShortDesc.label  "Importoni prej programesh të tjerë Postë, Libra Adresash, Rregullime dhe Filtra">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Ky ndihmës do të importojë te &brandShortName;-i mesazhe poste, zëra librash adresash, pajtime në prurje, parapëlqime, dhe/ose filtra prej programesh të tjerë poste, si dhe formate të zakonshëm librash adresash.">
 <!ENTITY importDescription2.label "Pasi të jenë importuar, do të jeni në gjendje t&apos;i përdorni që nga &brandShortName;-i.">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Ju lutemi, përzgjidhni llojin e kartelës që doni të importohet:">
 <!ENTITY selectDescriptionB.label "Ju lutemi, përzgjidhni një llogari ekzistuese ose krijoni një llogari të re:">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -19,18 +19,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moveToNewWindow.label):
   Menu option to cause the current tab to be migrated to a new Thunderbird
   window.
   -->
 <!ENTITY moveToNewWindow.label "Kaloje në Dritare të Re">
 <!ENTITY moveToNewWindow.accesskey "K">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Kërkim i Ruajtur…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "K">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Tjetër Llogari…">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.label "Hapni një Llogari të Re Poste…">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.label "Llogari Poste Ekzistuese…">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.label "Llogari Fjalosjeje…">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.label "Llogari Prurjesh…">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.accesskey "P">
@@ -43,18 +41,16 @@
 <!ENTITY newContactCmd.label "Kontakt Nga Libër Adresash…">
 <!ENTITY newContactCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY openMenuCmd.label "Hape">
 <!ENTITY openMenuCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Hapni Mesazh të Ruajtur…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Ruaje Si">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "S">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.label "Kartelë">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Gjedhe">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "G">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Merr Mesazhe të Rinj për">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Tërë Llogaritë">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Llogarinë e Tanishme">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -399,22 +399,17 @@ errorCloudFileUpload.title=Gabim Ngarkim
 ## %2$S is the name of the file that failed to upload.
 errorCloudFileUpload.message=S’arrihet të ngarkohet %2$S te %1$S.
 errorCloudFileQuota.title=Gabim Kuotash
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
 errorCloudFileQuota.message=Ngarkimi i %2$S te %1$S do të tejkalonte kuotat tuaja për hapësirë.
-errorCloudFileNameLimit.title=Gabim Emri Kartele
 
-## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
-## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
-## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
-errorCloudFileNameLimit.message=%2$S përmban më shumë se 120 shenja në emrin e vet, çka është më tepër se gjatësia maksimum për emra kartelash për %1$S. Ju lutemi, riemërtojeni kartelën që të ketë 120 shenja ose më pak në emrin e vet dhe ringarkojeni.
 errorCloudFileLimit.title=Gabim Madhësie Kartele
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
 errorCloudFileLimit.message=%2$S tejkalon madhësinë maksimum për te %1$S.
 errorCloudFileOther.title=Gabim i Panjohur
 
@@ -424,34 +419,16 @@ errorCloudFileOther.message=Ndodhi një gabim i panjohur gjatë ndërlidhjes me %1$S.
 errorCloudFileDeletion.title=Gabim Fshirjeje
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
 ## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
 errorCloudFileDeletion.message=Pati një problem gjatë fshirjes %2$S nga %1$S.
 errorCloudFileUpgrade.label=Përmirësojeni
 
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
-## many uploaded files have been appended to this message. Emphasis should be
-## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
-## hence the colon. This header is only displayed in HTML emails.
-## Using PluralForm (so don't replace the #1).
-cloudAttachmentCountHeader=Kam krijuar #1 lidhje kartele te ky email:;Kam krijuar #1 lidhje kartelash te ky email:
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
-## contents are the brandFullName of this application.
-cloudAttachmentListFooter=%1$S e bën të lehtë shkëmbimin me email të kartelave të mëdha.
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
-## attachment to be inserted into the message body. Do not translate the words
-## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
-## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
-## attachment.
-cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) strehuar te %3$S: %4$S
-
 ## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
 ## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
 stopShowingUploadingNotification.accesskey=M
 stopShowingUploadingNotification.label=Mos e shfaq më këtë
 replaceButton.label=Zëvendësoni…
 replaceButton.accesskey=v
 replaceButton.tooltip=Shfaqni dialogun Gjej dhe Zëvendëso
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -16,19 +16,16 @@
 <!ENTITY newContact.label "Kontakt Nga Libër Adresash…">
 <!ENTITY newContact.accesskey "K">
 <!ENTITY attachMenu.label "Bashkëngjitni">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "B">
 <!ENTITY attachCloudCmd.label "Filelink">
 <!ENTITY attachCloudCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Faqe Web…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "F">
-<!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
-<!ENTITY attachVCardCmd.label "Kartë Vetjake (vCard)">
-<!ENTITY attachVCardCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY remindLater.label "Kujtoma Më Vonë">
 <!ENTITY remindLater.accesskey "V">
 <!ENTITY closeCmd.label "Mbylleni">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY saveCmd.label "Ruaje">
 <!ENTITY saveCmd.key "S">
 <!ENTITY saveCmd.accesskey "R">
@@ -144,26 +141,16 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCard.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Bashkëngjitni Kartë Vetjake (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "v">
 
 <!ENTITY returnReceiptMenu.label "Kthim Faturash">
 <!ENTITY returnReceiptMenu.accesskey "K">
 <!ENTITY dsnMenu.label "Njoftim Gjendjeje Shpërndarjeje">
 <!ENTITY dsnMenu.accesskey "N">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.label "Format Shpërndarjeje">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.accesskey "F">
-<!ENTITY autoFormatCmd.label "Vetëzbuloje">
-<!ENTITY autoFormatCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.label "Vetëm Tekst të Thjeshtë">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.label "Vetëm Tekst të Pasur (HTML)">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY bothFormatCmd.label "Tekst të Thjeshtë dhe të Pasur (HTML)">
-<!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY priorityMenu.label "Përparësi">
 <!ENTITY priorityMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY priorityButton.title "Përparësi">
 <!ENTITY priorityButton.tooltiptext "Ndryshoni përparësinë e mesazhit">
 <!ENTITY priorityButton.label "Përparësi:">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Më e Ulta">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.accesskey "U">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "E ulët">
@@ -217,17 +204,16 @@
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopjojeni">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Ngjiteni">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Shtyp këtë mesazh">
 
 <!-- Headers -->
 <!--LOCALIZATION NOTE headersSpaces.style is for aligning the From:, To: and
   Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
 <!ENTITY headersSpace2.style "width: 8em;">
-<!ENTITY extraRecipients.tooltip "Lloje të tjerë fushash adrese">
 <!ENTITY fromAddr2.label "Nga">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "r">
 <!ENTITY replyAddr2.label "Përgjigj-Iu">
 <!ENTITY newsgroupsAddr2.label "Grup Lajmesh">
 <!ENTITY followupAddr2.label "Vazhdimi-Te">
 <!ENTITY subject2.label "Subjekt">
 <!ENTITY subject.accesskey "S">
 <!ENTITY attachmentBucketCloseButton.tooltip "Fshiheni kuadratin e bashkëngjitjeve">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -1,22 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-#### Add HTML and Plain Text Domain Names for sendOption
-html_domainsAddDomainTitle=Shtoni Emër Përkatësie HTML
-html_domainsAddDomain=Emër Përkatësie HTML:
-plaintext_domainsAddDomainTitle=Shtoni Emër Përkatësie Tekst i Thjeshtë
-plaintext_domainsAddDomain=Emër Përkatësie Tekst i Thjeshtë:
-
-domainNameErrorTitle=Gabim Emri Përkatësie
-#### LOCALIZATION NOTE: do not translate %S
-domainDuplicationError=Emri %S i përkatësisë gjendet tashmë në listat për HTML ose Tekst i Thjeshtë.
-
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Ripohoni
 confirmResetJunkTrainingText=Jeni i sigurt që doni të rregulloni nga e para të dhënat e filtrit përshtatës?
 
 #### Downloads
 desktopFolderName=Desktop
 myDownloadsFolderName=Shkarkimet e Mia
 chooseAttachmentsFolderTitle=Zgjidhni Dosje
@@ -50,20 +40,16 @@ typeDetailsWithTypeOrExt=(%1$S)
 # LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeAndExt):
 # %1$S = type (for example "application/pdf")
 # %2$S = extensions (for example ".pdf, .pdfx")
 typeDetailsWithTypeAndExt=(%1$S: %2$S)
 
 #### Sound Notifications
 soundFilePickerTitle=Zgjidhni Tingull
 
-#### Search Engine Picker
-searchEnginePickerTitle=Zgjidhni Motor Kërkimesh
-searchEngineType2=Motorë Kërkimi
-
 #### Remote content
 imagepermissionstext=Mund të përcaktoni sajte prej të cilëve lejohet të ngarkohen figura dhe lëndë tjetër e largët. Mundeni gjithashtu të lejoni krejt lëndën e largët bazuar në adresën email të dërguesit. Shtypni adresën e sajtit ose atë email që dëshironi të përpunoni dhe mandej klikoni mbi Bllokoje ose Lejoje.
 imagepermissionstitle=Përjashtime - Lëndë e Largët
 
 #### Cookies
 cookiepermissionstitle=Përjashtime - Cookies
 cookiepermissionstext=Mund të përcaktoni cilit sajt i lejohet gjithmonë, ose nuk i lejohet asnjëherë, të përdorë cookie. Shtypni adresën e përpiktë të sajtit që doni të administrohet dhe mandej klikoni mbi Bllokoje, mbi Lejoje për Sesionin, ose mbi Lejoje
 
--- a/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
@@ -1,10 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 add-on-options-button =
   .title = Mundësi Shtese
+
 add-on-search-alternative-button-label = Gjeni një shtesë alternative
+
 atn-addons-heading-search-input =
   .placeholder = Kërkoni te addons.thunderbird.net
-sidebar-preferences-button-title = Parapëlqime { -brand-short-name }-i
--- a/mail/messenger/aboutImport.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutImport.ftl
@@ -2,94 +2,149 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, you can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 import-page-title = Importim
 
 ## Header
 
 import-from-app = Importo prej Aplikacioni
+
 import-from-app-desc = Zgjidhni të importohet nga Llogari, Libra Adresash dhe të dhëna të tjera nga:
+
 import-address-book = Importo Kartelë Libri Adresash
+
 import-calendar = Importo Kartelë Kalendari
+
 export-profile = Eksportim
 
 ## Buttons
 
 button-cancel = Anuloje
+
 button-back = Mbrapsht
+
 button-continue = Vazhdo
+
 button-export = Eksporto
 
 ## Import from app steps
 
 app-name-thunderbird = Thunderbird
+
 app-name-seamonkey = SeaMonkey
+
 app-name-outlook = Outlook
+
 app-name-becky = Becky! Internet Mail
+
 app-name-apple-mail = Apple Mail
+
+## Import from file selections
+
 # Variables:
 #  $app (String) - The name of the app to import from
 profiles-pane-title = Importo nga { $app }
+
 profiles-pane-desc = Zgjidhni vendndodhjen prej nga të importohet
+
 profile-file-picker-dir = Përzgjidhni një dosje profili
+
 profile-file-picker-zip = Përzgjidhni një kartelë zip (më të vogël se 2GB)
+
 items-pane-title = Përzgjidhni ç’të importohet
+
 items-pane-source = Vend burim:
+
 items-pane-checkbox-accounts = Llogari dhe Rregullime
+
 items-pane-checkbox-address-books = Libra Adresash
+
 items-pane-checkbox-calendars = Kalendarë
+
 items-pane-checkbox-mail-messages = Mesazhe Poste
 
 ## Import from address book file steps
 
 import-from-addr-book-file-desc = Përzgjidhni llojin e kartelës që doni të importohet:
+
 addr-book-csv-file = Kartelë e ndarë me presje, ose me simbol tabulacioni (.csv, .tsv)
+
 addr-book-ldif-file = Kartelë LDIF (.ldif)
+
 addr-book-vcard-file = Kartelë vCard (.vcf, .vcard)
+
 addr-book-sqlite-file = Kartelë baze të dhënash SQLite (.sqlite)
+
 addr-book-mab-file = Kartelë baze të dhënash Mork (.mab)
+
 addr-book-file-picker = Përzgjidhni një kartelë libri adresash
+
 addr-book-csv-field-map-title = Përputh emra fushash
+
 addr-book-csv-field-map-desc = Përzgjidhni fusha libri adresash që u përgjigjen fushave të burimit. Hiquni shenjën fushave që nuk doni të importohen.
+
 addr-book-directories-pane-title = Përzgjidhni drejtorinë te e cila doni të bëhet importimi:
+
 addr-book-directories-pane-source = Kartelë burim:
+
 addr-book-import-into-new-directory = Krijoni një drejtori të re
 
 ## Import from address book file steps
 
 import-from-calendar-file-desc = Përzgjidhni kartelën iCalendar (.ics) që doni të importohet.
+
 calendar-items-loading = Po ngarkohen zëra…
+
 calendar-items-filter-input =
   .placeholder = Filtroni objekte…
+
 calendar-select-all-items = Përzgjidhi krejt
+
 calendar-deselect-all-items = Shpërzgjidhi krejt
+
 calendar-import-into-new-calendar = Krijoni kalendar të ri
 
 ## Import dialog
 
-progress-pane-title = Importim
 progress-pane-importing = Importim
+
 progress-pane-exporting = Eksportim
+
 progress-pane-finished-desc = Përfundoi.
+
 progress-pane-restart-desc = Riniseni, që të përfundohet importimi.
+
 error-pane-title = Gabim
+
 error-message-zip-file-too-big = Kartela zip e përzgjedhur është më e madhe se 2GB. Ju lutemi, së pari çngjesheni, mandej bëni importim prej dosjes së përftuar.
+
 error-message-extract-zip-file-failed = S’u arrit të përftohet kartela zip. Ju lutemi, përftojeni dorazi, mandej importojeni që nga dosja e përftuar.
+
 error-message-failed = Importimi dështoi papritmas, më tepër hollësi mund të ketë te Konsola e Gabimeve.
+
 error-failed-to-parse-ics-file = Te kartela s’u gjetën zëra të importueshëm.
+
 error-export-failed = Eksportimi dështoi papritmas, më tepër hollësi mund të ketë te Konsola e Gabimeve.
 
 ## <csv-field-map> element
 
 csv-first-row-contains-headers = Rreshti i parë përmban emra fushe
+
 csv-source-field = Fushë burimi
+
 csv-source-first-record = Zëri i parë
+
 csv-source-second-record = Zëri i dytë
+
 csv-target-field = Fushë libri adresash
 
 ## Export tab
 
 export-profile-desc = Eksportoni te një kartelë zip llogari poste, mesazhe poste, libra adresash, rregullime. Kur duhet, mund të importoni kartelën që të riktheni profilin tuaj.
+
 export-profile-desc2 = Nëse profili juaj i tanishëm është më i madh se 2GB, këshillojmë ta kopjeruani vetë.
+
 export-open-profile-folder = Hapni dosje profili
+
 export-file-picker = Eksportojeni në një kartelë zip
+
 export-brand-name = { -brand-product-name }
--- a/mail/messenger/aboutRights.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutRights.ftl
@@ -8,17 +8,16 @@ rights-intro-point-1 = { -brand-short-name }-i ju jepet sipas kushteve të <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Licencës Publike Mozilla</a>. Kjo do të thotë që { -brand-short-name }-in mund ta përdorni, kopjoni dhe tua shpërndani të tjerëve. Jeni gjithashtu të lirë ta ndryshoni kodin burim të { -brand-short-name }-it në përputhje me nevojat tuaja. Licenca Publike Mozilla ju jep po ashtu të drejtën të shpërndani versionet tuaj të ndryshuar.
 rights-intro-point-2 = Mozilla nuk ju jep ndonjë të drejtë mbi shenja tregtare ose mbi licenca shenjash tregtare të Mozilla Foundation-it ose të çfarëdo pale të tretë, përfshi, pa kufizim, emrin dhe stemën e Thunderbird-it. Më tepër të dhëna rreth shenjave tregtare (trademarks) mund të gjeni <a data-l10n-name="mozilla-trademarks-link">këtu</a>.
 rights-intro-point-3 = Disa veçori te { -brand-short-name }-i, të tilla si Njoftuesi i Vithisjeve, ju ofrojnë mundësinë të jepni përshtypjet te { -vendor-short-name }. Duke zgjedhur parashtrim përshtypjesh, i jepni leje { -vendor-short-name }-s t'i përdorë përshtypjet për të përmirësuar produktet e veta, të botojë përshtypje te sajtet e veta, dhe t'i shpërndajë përshtypjet.
 rights-intro-point-4 = Se si i përdorim ne të dhënat tuaja vetjake dhe përshtypjet tuaja e dhëna te { -vendor-short-name } përmes { -brand-short-name }-it përshkruhet te <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">Rregullat e Privatësisë për { -brand-short-name }-in</a>.
 rights-intro-point-4-unbranded = Çfarëdo rregullash privatësie të zbatueshme mbi këtë produkt do të duheshin radhitur këtu.
 rights-intro-point-5 = Disa veçori të { -brand-short-name }-it përdorin shërbime të dhënash me bazë web-in, sidoqoftë, nuk garantojmë dot që të jenë 100% të përpikta ose pa gabime. Më tepër hollësi, përfshi të dhëna rreth se si të çaktivizohen veçoritë, mund të gjenden te <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">kushtet e shërbimit</a>.
 rights-intro-point-5-unbranded = Nëse ky produkt përmban shërbime web, çfarëdo kushtesh të zbatueshëm për shërbimin(et) do të duhej të tregoheshin me një lidhje te <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">ndarja</a> Shërbime Sajtesh.
 rights-intro-point-6 = Që të mund të luajë disa lloje lënde video, { -brand-short-name }-i shkarkon nga palë të treta disa module shfshehtëzimi lënde.
 rights-webservices-header = Shërbime Sajtesh të { -brand-full-name }-it
-rights-webservices = { -brand-full-name }-i përdor shërbime të dhënash me bazë web ("Shërbimet") për të bërë të mundur funksionimin e disa veçorive që ju ofrohen për përdorim përmes këtij versioni dyor të { -brand-short-name }-it, sipas kushteve të përshkruara më poshtë. Nëse nuk dëshironi të përdorni një ose më tepër prej Shërbimeve, ose nëse kushtet më poshtë janë të papranueshme për ju, mund ta çaktivizoni veçorinë ose Shërbimin(t). Udhëzimet se si të çaktivizohet një veçori ose Shërbim i caktuar mund të gjenden <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">këtu</a>. Të tjera veçori dhe Shërbime mund të çaktivizohen te parapëlqimet e aplikacionit.
 rights-webservices2 = { -brand-full-name }-i përdor shërbime të dhënash me bazë web ("Shërbimet") për të bërë të mundur funksionimin e disa veçorive që ju ofrohen për përdorim përmes këtij versioni dyor të { -brand-short-name }-it, sipas kushteve të përshkruara më poshtë. Nëse nuk dëshironi të përdorni një ose më tepër prej Shërbimeve, ose nëse kushtet më poshtë janë të papranueshme për ju, mund ta çaktivizoni veçorinë ose Shërbimin(t). Udhëzimet se si të çaktivizohet një veçori ose Shërbim i caktuar mund të gjenden <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">këtu</a>. Të tjera veçori dhe Shërbime mund të çaktivizohen te rregullimet e aplikacionit.
 rights-locationawarebrowsing = <strong>Shfletimi i Ndjeshëm Ndaj Vendndodhjes: </strong>është përherë në dorën tuaj ta përdorni a jo. Kurrë nuk dërgohen të dhëna vendndodhjeje pa lejen tuaj. Nëse dëshironi ta çaktivizoni tërësisht veçorinë, ndiqni hapat vijues:
 rights-locationawarebrowsing-term-1 = Te shtylla e URL-ve, shtypni <code>about:config</code>
 rights-locationawarebrowsing-term-2 = Shtypni geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-3 = Dyklikoni mbi parapëlqimin geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-4 = Shfletimi i Ndjeshëm Ndaj Vendndodhjes tani është joveprues
 rights-webservices-unbranded = Një përmbledhje shërbimesh sajtesh të përfshirë në produkt, bashkë me udhëzimet se si të çaktivizohen ato, në pastë, do të duhej të përfshiheshin këtu.
 rights-webservices-term-unbranded = Këtu do të duheshin radhitur çfarëdo kushtesh shërbimi të zbatueshme mbi këtë produkt.
--- a/mail/messenger/accountCentral.ftl
+++ b/mail/messenger/accountCentral.ftl
@@ -1,51 +1,65 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-central-title = Mirë se vini te { -brand-full-name }
 account-settings = Rregullime Llogarie
+
 #  $accounts (Number) - the number of configured accounts
 setup-title = Zgjidhni Ç’të Ujdiset
 about-title = Rreth { -brand-full-name }-it
 resources-title = Burime
+
 release-notes =
   .title = Rreth { -brand-full-name }-it
+
 email-label = Email
   .aria-label = Lidheni me llogarinë tuaj ekzistuese email
 email-description = { -brand-short-name }-i ju lejon të lidhni llogarinë tuaj ekzistuese email, të lexoni rehat dhe me efikasitet brenda aplikacionit email-et tuaj.
+
 calendar-label = Kalendar
   .aria-label = Krijoni një kalendar të ri
 calendar-description = { -brand-short-name }-i ju lejon të trajtoni veprimtari dhe ju mban të organizuar. Lidhja me një kalendar të largët do t’i mbajë krejt veprimtaritë tuaja të njëkohësuara përmes krejt pajisjeve tuaja.
+
 chat-label = Fjalosje
   .aria-label = Lidheni me llogarinë tuaj të fjalosjeve
 chat-description = { -brand-short-name }-i ju lejon të lidheni me llogari të shumta shkëmbimi të atypëratyshëm mesazhesh, duke ofruar mbulim për platforma të ndryshme.
+
 filelink-label = Filelink
   .aria-label = Ujdisni Filelink
 filelink-description = { -brand-short-name }-i ju lejon të ujdisni një llogari të volitshme Filelink në re, për dërgim të kollajtë bashkëngjitjesh të mëdha.
+
 addressbook-label = Libër Adresash
   .aria-label = Krijoni një libër të ri adresash
 addressbook-description = { -brand-short-name }-i ju lejon të sistemoni krejt kontaktet tuaj në një libër adresash. Mund të lidheni edhe te një libër i largët adresash, për të mbajtur të njëkohësuar krejt kontaktet tuaj.
+
 feeds-label = Prurje
   .aria-label = Lidheni me prurje
 feeds-description = { -brand-short-name }-i ju lejon të lidheni me prurje RSS/Atom për të marrë lajme dhe përditësime prej ngado.
+
 newsgroups-label = Grupe Lajmesh
   .aria-label = Lidheni me një grup lajmesh
 newsgroups-description = { -brand-short-name }-i ju lejon të lidheni me krejt grupet e lajmeve që doni.
+
 import-title = Importoni nga Tjetër Program
-import-paragraph = -i{ -brand-short-name } ju lejon të importoni mesazhe email, zëra librash adresash, pajtime në prurje, parapëlqime, dhe/ose filtra prej programesh të tjerë poste, si dhe formate të zakonshëm librash adresash.
 import-paragraph2 = -i{ -brand-short-name } ju lejon të importoni mesazhe email, zëra librash adresash, pajtime në prurje, rregullime, dhe/ose filtra prej programesh të tjerë poste, si dhe formate të zakonshëm librash adresash.
+
 import-label = Importo
   .aria-label = Importoni të dhëna nga programe të tjerë
+
 about-paragraph = Thunderbird-i është klienti udhëheqës për email dhe kalendar, me burim të hapët, ndërplatformësh, i lirë për përdorim personal apo nga biznesi. Dëshirojmë të mbetet i sigurt dhe të bëhet edhe më i mirë. Dhurimet do të na lejojnë të punësojmë programues, të paguajmë për infrastrukturën, dhe të vazhdojmë ta përmirësojmë.
+
 about-paragraph-consider-donation = <b>Thunderbird-i financohet nga përdorues si ju! Nëse Thunderbird-i ju pëlqen, ju lutemi, shihni mundësinë e bërjes së një dhurimi.</b> Rruga më e mirë për ju që të siguroni ruajtjen e ofrimit të Thunderbird-it është <a data-l10n-name="donation-link">bërja e një dhurimi.</a>
+
 explore-link = Eksploroni Veçori
 support-link = Asistencë
 involved-link = Përfshihuni
 developer-link = Dokumentim Për Zhvilluesit
+
 read = Lexoni mesazhe
 compose = Shkruani një mesazh të ri
 search = Kërkoni në mesazhe
 filter = Administroni filtra mesazhesh
 nntp-subscription = Administroni pajtime në grupe lajmesh
 rss-subscription = Administroni pajtime në prurje
 e2e = Fshehtëzim Skaj-Më-Skaj
--- a/mail/messenger/accountManager.ftl
+++ b/mail/messenger/accountManager.ftl
@@ -1,10 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-open-preferences-sidebar-button = Parapëlqime { -brand-short-name }-i
 open-preferences-sidebar-button2 = Rregullime { -brand-short-name }-i
+
 open-addons-sidebar-button = Shtesa dhe Tema
+
 account-action-add-newsgroup-account =
   .label = Shtoni Llogari Grupi Lajmesh…
   .accesskey = L
+
--- a/mail/messenger/accountProvisioner.ftl
+++ b/mail/messenger/accountProvisioner.ftl
@@ -1,55 +1,78 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-provisioner-tab-title = Merrni një adresë të re email prej një furnizuesi shërbimesh
+
 provisioner-searching-icon =
   .alt = Po kërkohet…
+
 account-provisioner-title = Krijoni një adresë të re email
+
 account-provisioner-description = Përdorni partnerët tanë të besuar që të merrni një adresë të re email private dhe të siguruar.
+
 account-provisioner-start-help = Termat e përdorur të kërkimit dërgohen te { -vendor-short-name } (<a data-l10n-name="mozilla-privacy-link">Rregulla Privatësie</a>) dhe furnizues email-i palë të treta <strong>mailfence.com</strong> (<a data-l10n-name="mailfence-privacy-link">Rregulla Privatësie</a>, <a data-l10n-name="mailfence-tou-link">Kushte Përdorimi</a>) dhe <strong>gandi.net</strong> (<a data-l10n-name="gandi-privacy-link">Rregulla Privatësie</a>, <a data-l10n-name="gandi-tou-link">Kushte Përdorimi</a>), për të gjetur adresa email të passhme.
+
 account-provisioner-mail-account-title = Blini një adresë të re email
+
 account-provisioner-mail-account-description = Thunderbird-i bashkëpunoi me <a data-l10n-name="mailfence-home-link">Mailfence</a> për t’ju ofruar një email të ri privat dhe të siguruar. Jemi të mendimit se gjithkush duhet të ketë një email të siguruar.
+
 account-provisioner-domain-title = Blini dhe email dhe një përkatësi tuajën
+
 account-provisioner-domain-description = Thunderbird-i bashkëpunoi me <a data-l10n-name="gandi-home-link">Gandi</a> për t’ju ofruar një përkatësi vetjake. Kjo ju lejon të përdorni çfarëdo adrese në atë përkatësi.
 
 ## Forms
 
 account-provisioner-mail-input =
   .placeholder = Emri juaj, nofka, ose të tjerë terma kërkimi
+
 account-provisioner-domain-input =
   .placeholder = Emri juaj, nofka, ose të tjerë terma kërkimi
+
 account-provisioner-search-button = Kërko
+
 account-provisioner-button-cancel = Anuloje
+
 account-provisioner-button-existing = Përdorni një llogari email ekzistuese
+
 account-provisioner-button-back = Kthehu mbrapsht
 
 ## Notifications
 
 account-provisioner-fetching-provisioners = Po merren furnizues…
+
 account-provisioner-connection-issues = S’arrihet të komunikohet me shërbyesit tanë të regjistrimi. Ju lutemi, kontrolloni lidhjen tuaj.
+
 account-provisioner-searching-email = Po kërkohet për llogari email të passhme…
+
 account-provisioner-searching-domain = Po kërkohet për përkatësi të passhme…
+
 account-provisioner-searching-error = S’u gjet dot ndonjë adresë për t’u sugjeruar. Provoni të ndryshoni termat e kërkimit.
 
 ## Illustrations
 
 account-provisioner-step1-image =
   .title = Zgjidhni cila llogari të krijohet
 
 ## Search results
 
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of domains found during search.
 account-provisioner-results-title =
   { $count ->
     [one] U gjet një adresë e passhme për:
    *[other] U gjetën { $count } adresa të passhme për:
   }
+
 account-provisioner-mail-results-caption = Që të gjeni më tepër email-e, mund edhe të provoni të kërkoni për nofka ose çfarëdo termi tjetër kërkimi.
+
 account-provisioner-domain-results-caption = Që të gjeni më tepër përkatësi, mund edhe të provoni të kërkoni për nofka ose çfarëdo termi tjetër kërkimi.
+
 account-provisioner-free-account = Falas
+
 account-provision-price-per-year = { $price } në vit