Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 07 Feb 2020 17:53:42 +0000
changeset 2026 a31ec8f4073e2c2aaeab3d05c0b17c94ec2353de
parent 2025 b027d5ecdd153dfa8e57b37417c65b9c227e0c5e
child 2027 b3fc488d6c573676fd3e4b0fb153bd1ae99e836b
push id1127
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 07 Feb 2020 17:53:45 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
chat/skype.properties
chat/twitter.properties
chat/xmpp.properties
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/prefs.properties
--- a/chat/skype.properties
+++ b/chat/skype.properties
@@ -5,10 +5,10 @@
 # LOCALIZATION NOTE (connection.*):
 #  These will show in the account manager to show progress during a connection.
 connecting.authenticating=Po bëhet mirëfilltësimi
 connecting.registrationToken=Po merret token regjistrimi
 
 # LOCALIZATION NOTE (error.*):
 #  These will show in the account manager if the account is disconnected
 #  because of an error.
-error.auth=Dështoi mirëfilltësimi te shërbyesi
-error.registrationToken=Dështoi marrja e tokenit të regjistrimit
+error.auth=S’u arrit të bëhej mirëfilltësimi te shërbyesi
+error.registrationToken=S’u arrit të merrej Token Regjistrimi
--- a/chat/twitter.properties
+++ b/chat/twitter.properties
@@ -66,19 +66,19 @@ replyingToStatusText=Po i përgjigjeni: %S
 connection.initAuth=Po gatitet procesi i mirëfilltësimit
 connection.requestAuth=Po pritet për mirëfilltësimin tuaj
 connection.requestAccess=Mirëfilltësimi po përfundohet
 connection.requestTimelines=Po kërkohen rrjedhat kohore për përdoruesit
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
 #  These will show in the account manager if an error occurs during the
 #  connection attempt.
 connection.error.userMismatch=Ngatërrim emrash përdoruesish.
-connection.error.failedToken=Dështoi në marrjen e tokenit të kërkesës.
+connection.error.failedToken=S’u arrit të merrej token kërkese.
 connection.error.authCancelled=E anuluat procesin e autorizimit.
-connection.error.authFailed=Dështoi në marrjen e autorizimit.
+connection.error.authFailed=S’u arrit të merrej autorizim.
 connection.error.noNetwork=Nuk ka të përdorshme ndonjë lidhje në rrjet.
 
 # LOCALIZATION NOTE (authPrompt):
 #  This is the prompt in the browser window that pops up to authorize us
 #  to use a Twitter account. It is shown in the title bar of the authorization
 #  window.
 authPrompt=Jepni leje që të përdoret llogaria juaj në Twitter
 
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -14,31 +14,31 @@ connection.authenticating=Po bëhet mirëfilltësimi
 connection.gettingResource=Po merret burimi
 connection.downloadingRoster=Po shkarkohet lista e kontakteve
 connection.srvLookup=Po shihet për zërin SRV
 
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
 #  These will show in the account manager if an error occurs during the
 #  connection attempt.
 connection.error.invalidUsername=Emër përdoruesi i pavlefshëm (emri juaj i përdoruesit duhet të përmbajë një shenjë '@')
-connection.error.failedToCreateASocket=Dështoi krijimi i një socket-i (Mos nuk jeni në linjë?)
+connection.error.failedToCreateASocket=S’u arrit të krijohet "socket" (Mos nuk jeni në linjë?)
 connection.error.serverClosedConnection=Shërbyesi e shkëputi lidhjen
 connection.error.resetByPeer=Lidhje e rinisur nga bashkëbiseduesi
 connection.error.timedOut=Lidhjes i mbaroi koha
 connection.error.receivedUnexpectedData=U morën të dhëna që nuk priteshin
 connection.error.incorrectResponse=U mor përgjigje e pasaktë
 connection.error.startTLSRequired=Shërbyesi lyp fshehtëzim por ju e keni çaktivizuar
 connection.error.startTLSNotSupported=Shërbyesi nuk mbulon fshehtëzime, por sipas formësimit tuaj ky kërkohet medoemos
-connection.error.failedToStartTLS=Dështoi në fillimin e fshehtëzimit
+connection.error.failedToStartTLS=S’u arrit të fillohet fshehtëzimi
 connection.error.noAuthMec=Shërbyesi nuk ka ofruar mekanizëm mirëfilltësimi
 connection.error.noCompatibleAuthMec=Nuk mbulohet asnjë nga mekanizmat e mirëfilltësimit të ofruar nga shërbyesi
 connection.error.notSendingPasswordInClear=Shërbyesi mbulon mirëfilltësim vetëm përmes fjalëkalimesh të dërguar si tekst të kuptueshëm
 connection.error.authenticationFailure=Dështim mirëfilltësimi
 connection.error.notAuthorized=E paautorizuar (Mos dhatë gabim fjalëkalimin?)
-connection.error.failedToGetAResource=Dështoi në marrje burimesh
+connection.error.failedToGetAResource=S’u arrit të merret burim
 connection.error.failedMaxResourceLimit=Kjo llogari është lidhur nga shumë vende njëherësh.
 connection.error.failedResourceNotValid=Burimi s’është i vlefshëm.
 connection.error.XMPPNotSupported=Ky shërbyes nuk mbulon XMPP
 
 # LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
 #  This is displayed in a conversation as an error message when a message
 #  the user has sent wasn't delivered.
 #  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -16,22 +16,22 @@ canceled=I anuluar
 sendingMessages=Mesazhet Po Dërgohen
 sendingMessage=Mesazhi Po Dërgohet
 # LOCALIZATION NOTE (sendingMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
 sendingMessageWithSubject=Po Dërgohet Mesazhi: %S
 copyMessage=Po kopjohet mesazhi te dosja e të dërguarve
 sentMessage=Mesazhi u Dërgua
 # LOCALIZATION NOTE (sentMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
 sentMessageWithSubject=U Dërgua Mesazhi: %S
-failedToSendMessage=Dështoi në dërgimin e mesazhit
-failedToCopyMessage=Kopjimi i mesazhit dështoi
+failedToSendMessage=S’u arrit të dërgohej mesazh
+failedToCopyMessage=S’u arrit të kopjohej mesazh
 # LOCALIZATION NOTE (failedToSendMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
-failedToSendMessageWithSubject=Dështoi në dërgimin e mesazhit: %S
+failedToSendMessageWithSubject=S’u arrit të dërgohej mesazh: %S
 # LOCALIZATION NOTE (failedToCopyMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
-failedToCopyMessageWithSubject=Dështoi kopjimi i mesazhit: %S
+failedToCopyMessageWithSubject=S’u arrit të kopjohej mesazh: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncProcessProgress2): Do not translate the words "%1$S", "%2$S", "%3$S" and "%4$S" below.
 # Place the word %1$S in your translation where the number of the message being downloaded should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the total number of messages to be downloaded should appear.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the folder being processed should appear.
 # Place the word %4$S in your translation where the name of account being processed should appear.
 # EXAMPLE: Ted's account: Downloading message 334 of 1008 in Inbox…
 autosyncProcessProgress2=%4$S: Po shkarkohet mesazhi i %1$S-të nga %2$S te %3$S…
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -214,18 +214,18 @@ CSVFiles=Ndarë me Presje
 CSVFilesSysCharset=Ndarë Me Presje (Shkronja Sistemi)
 CSVFilesUTF8=Ndarë Me Presje (UTF-8)
 TABFiles=Ndarë me Tab
 TABFilesSysCharset=Ndarë me Tab (Shkronja Sistemi)
 TABFilesUTF8=Ndarë me Tab (UTF-8)
 VCFFiles=vCard
 SupportedABFiles=Kartela Librash Adresash Që mbulohen
 failedToExportTitle=Eksportimi Dështoi
-failedToExportMessageNoDeviceSpace=Dështoi në eksportimin e librit të adresave, nuk ka më vend në pajisje.
-failedToExportMessageFileAccessDenied=Dështoi në eksportim libri adresash, hyrje në kartelë e mohuar.
+failedToExportMessageNoDeviceSpace=S’u arrit të eksportohej libër adresash, nuk ka më vend në pajisje.
+failedToExportMessageFileAccessDenied=S’u arrit të eksportohej libër adresash, hyrje në kartelë e mohuar.
 
 # For getting authDN for replication using dlg box
 AuthDlgTitle=Riprodhim LDAP Libri Adresash
 AuthDlgDesc=Për t’u futur në shërbyesin e drejtorive jepni emrin tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin.
 
 # LOCALIZATION NOTE(joinMeInThisChat)
 # use + for spaces
 joinMeInThisChat=Ejani+me+mua+në+këtë+Fjalosje.
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -37,17 +37,17 @@ contextPeriodic.label=Periodikisht, çdo minutë;Periodikisht, çdo #1 minutë
 # %1$S=filter error action
 # %2$S=error code as hexadecimal string.
 filterFailureWarningPrefix=Veprimi i Filtrit Dështoi: "%1$S" me kod gabimi=%2$S, teksa provohej:
 filterFailureSendingReplyError=Gabim në dërgimin e përgjigjes
 filterFailureSendingReplyAborted=Dërgimi i përgjigjes u ndërpre
 filterFailureMoveFailed=Lëvizja dështoi
 filterFailureCopyFailed=Kopjimi dështoi
 
-filterFailureAction=Dështoi zbatimi i veprimit të filtrimi
+filterFailureAction=S’u arrit të zbatohet veprimi i filtrimit
 
 searchTermsInvalidTitle=Terma të Pavlefshëm Kërkimi
 # LOCALIZATION NOTE(searchTermsInvalidRule)
 # %1$S=search attribute name from the invalid rule
 # %2$S=search operator from the bad rule
 searchTermsInvalidRule=Ky filtër nuk mund të ruhet, sepse termi i kërkimit "%1$S %2$S" është i pavlefshëm në kontekstin e tanishëm.
 # LOCALIZATION NOTE(filterActionOrderExplanation)
 # Keep the \n\n that mean 2 linebreaks.
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -135,17 +135,17 @@ imapServerNotImap4=Shërbyesi i postës %S nuk është shërbyes poste IMAP4.
 imapDone=
 
 imapEnterPasswordPromptTitle=Lypset Fjalëkalim Shërbyesi Poste
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername): Do not translate the
 # word %1$S. Place the word %1$S where the user name should appear.
 imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername=Jepni fjalëkalimin tuaj për %1$S
 
-imapUnknownHostError=Dështoi lidhja me shërbyesin %S.
+imapUnknownHostError=S’u arrit të lidhej me shërbyesin %S.
 imapOAuth2Error=Dështim mirëfilltësimi gjatë lidhjes me shërbyesin %S.
 
 imapConnectionRefusedError=S’u lidh dot me shërbyesin e postës %S; lidhja s’u pranua.
 
 imapNetTimeoutError=Mbaroi koha për lidhje me shërbyesin %S.
 
 # Status - no messages to download
 imapNoNewMessages=Nuk ka mesazhe të rinj në shërbyes.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -52,17 +52,17 @@ PrintPreviewAddrBook=Paraparje e Shtypjes së Librit të Adresave…
 PrintingComplete=U bë.
 PreviewTitle=%S - %S
 LoadingMailMsgForPrint=(Po ngarkohet lënda për Shtypje)
 LoadingMailMsgForPrintPreview=(Po ngarkohet lënda për Paraparje Shtypjeje)
 saveAttachmentFailed=S’arrihet të ruhet bashkëngjitja. Ju lutemi, kontrolloni emrin tuaj të kartelës dhe riprovoni më vonë.
 saveMessageFailed=S’arrihet të ruhet mesazhi. Ju lutemi, kontrolloni emrin tuaj të kartelës dhe riprovoni më vonë.
 fileExists=Ka tashmë një %S. Doni ta zëvendësoni?
 # LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
-failedToReadFile=Dështoi në leximin e kartelës: %1$S arsye: %2$S
+failedToReadFile=S’u arrit të lexohejkartela: %1$S arsye: %2$S
 
 downloadingNewsgroups=Po shkarkohen Grupe Lajmesh për Përdorim Jashtë Linje
 downloadingMail=Po shkarkohet Postë për Përdorim Jashtë Linje
 sendingUnsent=Po dërgohen Mesazhe Të padërguar
 
 folderExists=Ka tashmë një dosje me këtë emër. Ju lutemi, jepni një emër tjetër.
 # LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
 confirmDuplicateFolderRename=Ka tashmë një nëndosje me emrin '%1$S' te dosja '%2$S'. Do të donit ta lëviznit këtë dosje duke përdorur emrin e ri %3$S'?
@@ -306,16 +306,17 @@ mailnews.search_date_separator=/
 # leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
 mailnews.search_date_leading_zeros=true
 
 # offline msg
 nocachedbodybody2=Lënda e këtij mesazhi s’është shkarkuar prej shërbyesit për lexim jashtë linje. Për të lexuar këtë mesazh, duhet të rilidheni me rrjetin, zgjidhni Jashtë Linje prej menusë Kartelë dhe më tej të hiqni shenjën te Puno Jashtë Linje. Në të ardhmen, mund të përzgjidhni cilët mesazhe ose dosje të lexohen pa u lidhur. Për këtë, zgjidhni Jashtë Linje prej menusë Kartelë dhe mandej përzgjidhni Shkarko/Njëkohësoji Tani. Mund të rregulloni parapëlqime Hapësire Disku për të parandaluar shkarkim mesazhesh të gjatë.
 
 # accountCentral
 mailnews.account_central_page.url=chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul
+
 # LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
 acctCentralTitleFormat=%2$S %1$S - %3$S
 mailAcctType=Postë
 newsAcctType=Lajme
 feedsAcctType=Prurje
 
 # LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
 nocachedbodytitle=<TITLE>Kaloni Në Linjë Për Të Parë Këtë Mesazh</TITLE>\n
@@ -373,17 +374,17 @@ saveLabelAccesskey=R
 detachLabel=Shqitni…
 detachLabelAccesskey=S
 deleteLabel=Fshije
 deleteLabelAccesskey=F
 openFolderLabel=Hap Dosjen Përkatëse
 openFolderLabelAccesskey=H
 deleteAttachments=Bashkëngjitjet vijuese do të fshihen përgjithmonë nga ky mesazh:\n%S\nKy veprim s’mund të zhbëhet. Doni të vazhdohet?
 detachAttachments=Bashkëngjitjet vijuese janë ruajtur me sukses dhe tani do të fshihen përgjithmonë prej këtij mesazhi:\n%S\nKy veprim s’mund të zhbëhet. Doni të vazhdohet?
-deleteAttachmentFailure=Dështoi në fshirjen e bashkëngjitjeve të përzgjedhura.
+deleteAttachmentFailure=S’u arrit të fshihen bashkëngjitjet e përzgjedhura.
 emptyAttachment=Kjo bashkëngjitje duket e zbrazët.\nJu lutemi, pyetni personin që jua dërgoi.\nProgramet antivirus ose "firewall"-et e shoqërisë shpesh mund t’i shkatërrojnë bashkëngjitjet.
 externalAttachmentNotFound=Kjo bashkëngjitje kartele të shkëputur apo lidhjeje nuk gjendet ose nuk kapet më dot te kjo vendndodhje.
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of attachments
 attachmentCount=#1 bashkëngjitje;#1 bashkëngjitje
 
@@ -408,17 +409,17 @@ attachmentSizeAtLeast=e pakta %1$S
 #    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # This is the heading for the attachment summary when printing an email
 attachmentsPrintHeader=Bashkëngjitje:
 
 # Connection Error Messages
 # LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
-unknownHostError=Dështoi të lidhet me shërbyesin %S.
+unknownHostError=S’u arrit të lidhej me shërbyesin %S.
 # LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
 connectionRefusedError=S’arriti të lidhet te shërbyesi %S; lidhja u mohua.
 # LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
 netTimeoutError=Lidhjes me %S i mbaroi koha.
 # LOCALIZATION NOTE(netResetError): %S is the server name
 netResetError=Lidhja me shërbyesin %S u rivendos.
 # LOCALIZATION NOTE(netInterruptError): %S is the server name
 netInterruptError=Lidhja me shërbyesin %S u ndërpre.
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -24,17 +24,17 @@ localDirectoryNotAllowed=Shtegu për te Drejtori Vendore "%1$S" nuk është i përshtatshëm për depozitim mesazhesh. Ju lutemi, zgjidhni një drejtori tjetër.
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Jeni i sigurt se doni të dilet prej Krijuesit të Llogarive?\n\nNëse dilet, çfarëdo e dhënë që keni futur do të humbasë dhe llogaria nuk do të krijohet.
 accountWizard=Krijues Llogarie
 WizardExit=Dilni
 WizardContinue=Anuloje
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
 enterValidServerName=Ju lutemi, jepni një emër të vlefshëm shërbyesi.
-failedRemoveAccount=Dështoi në heqjen e kësaj llogarie.
+failedRemoveAccount=S’u arrit të hiqej kjo llogari.
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE: confirmDeferAccountWarning: do not localize "\n\n", it means a new empty line in the string.
 confirmDeferAccountWarning=Nëse ruani postë të re të kësaj llogarie te Të marrët e një tjetër llogarie, nuk do të jeni më në gjendje të hapni email-e tashmë të shkarkuar për këtë llogari. Nëse keni postë në këtë llogari, ju lutemi, fillimisht kopjojeni atë në një tjetër llogari.\n\nNëse keni filtra që filtrojnë postën drejt kësaj llogarie, do të duhej t’i çaktivizoni ata ose ndryshoni dosjen vendmbërritje. Nëse ndonjë llogari ka dosje speciale në këtë llogari (Të dërguar, Skica, Gjedhe, Arkiva, Të pavlera), do të duhej t’i kaloni në një tjetër llogari.\n\nDoni ende të ruani email-in e kësaj llogarie në një tjetër llogari?
 confirmDeferAccountTitle=Të ndërrohet Llogaria?
 
 directoryAlreadyUsedByOtherAccount=Drejtoria e caktuar te rregullimi Drejtori Vendore është e përdorur tashmë nga llogaria "%S". Ju lutemi, zgjidhni një drejtori tjetër.