update FIREFOX_3_1b2_BUILD1 FIREFOX_3_1b2_BUILD2 FIREFOX_3_1b2_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 09 Nov 2008 10:01:38 +0200
changeset 36 3572ff1e8a11c1041751c6d2ecc52e28a91d364b
parent 35 f90a5ad5b1f550937c8a8dc1f06ec8772aeac8bf
child 37 da099128c044ed49693c166feab8569d29f10a76
child 90 1dbce6a00afa63591d0ba39191fd46499016bbab
push id36
push userbesnik@programeshqip.org
push dateSun, 09 Nov 2008 07:57:22 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/phishEULA.dtd
browser/chrome/browser/sidebar/sidebar.properties
browser/installer/override.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/pref-toolbars.dtd
extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
mail/chrome/global-platform/win/nsWindowsHooks.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger-offline/offline.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/askSendFormat.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/mozldap/ldap.properties
mail/installer/custom.properties
mail/installer/installer.inc
mail/installer/override.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
toolkit/chrome/mozapps/preferences/preferences.properties
toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
--- a/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
@@ -7,17 +7,17 @@ a replacement for the standard security 
 by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle "Lidhje Pa Besë">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle "Kjo është lidhje së cilës nuk i duhet besuar">
 
 <!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
 be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "I keni kërkuar &brandShortName;-it të lidhet në mënyrë të sigurt me <b>#1</b>, por nuk themi dot se lidhja juaj është e sigurt.">
+<!ENTITY certerror.introPara1 "I keni kërkuar &brandShortName;-it të lidhet në mënyrë të sigurt me <b>#1</b>, por nuk thuhet dot se lidhja juaj është e sigurt.">
 <!ENTITY certerror.introPara2 "Normalisht, kur provoni të lidheni në mënyrë të sigurt, &quot;site&quot;-et do të paraqesin një identifikues të besuar për të provuar që jeni duke shkuar te vendi i duhur. Sidoqoftë, identiteti i këtij &quot;site&quot;-i s&apos;mund të verifikohet.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Ç'duhet të Bëj?">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Nëse zakonisht lidheni te ky &quot;site&quot; pa probleme, ky gabim mund të tregonte se dikush është duke u përpjekur të imitojë &quot;site&quot;-in, dhe nuk do të duhej të vazhdonit.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Hiqmë prej këtej!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "I kuptoj Rreziqet">
 <!ENTITY certerror.expert.content "Nëse e kuptoni se ç&apos;po ndodh, mund t&apos;i kërkoni &brandShortName;-it të fillojë ta besojë identifikimin e këtij &quot;site&quot;-i.
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -105,18 +105,18 @@ starButtonOff.tooltip=Faqeruani këtë faqe
 
 xpinstallPromptAllowButton=Lejoje
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=L
 identity.identified.verified_by_you=Keni shtuar përjashtim sigurie për këtë "site"
 tabHistory.current=Qëndro në këtë faqe
-tabHistory.goBack=Shko prapa te kjo faqe
-tabHistory.goForward=Shko përpara te kjo faqe
+tabHistory.goBack=Shko mbrapsht në këtë faqe
+tabHistory.goForward=Shko përpara në këtë faqe
 offlineApps.allow=Lejoje
 offlineApps.allowAccessKey=L
 identity.unknown.tooltip=Ky "site" web nuk furnizon të dhëna identiteti.
 identity.ownerUnknown2=(i panjohur)
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Faqja u Faqeruajt
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=%S-i do ta mbajë mend përgjithmonë këtë faqe për ju.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Faqerojtësi u Hoq
 activeDownloads=Një shkarkim në punë e sipër (#2);#1 shkarkime në punë e sipër (#2)
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 linkTitleTextFormat=Shko tek %S
-addHandler=Ta shtoj "%S" (%S) si Lexues Prurjesh?
+addHandler=Të shtohet "%S" (%S) si Lexues Prurjesh?
 addHandlerAddButton=Shtoni Lexues Prurjesh
 addHandlerAddButtonAccesskey=S
 handlerRegistered="%S" është i regjistruar një herë si Lexues Prurjesh
 liveBookmarks=Faqerojtës të Gjallë
 subscribeNow=Pajtomë Tani
 chooseApplicationMenuItem=Zgjidhni Zbatim...
 chooseApplicationDialogTitle=Zgjidhni Zbatim
 alwaysUse=Përdor përherë %S për pajtim prurje
@@ -24,26 +24,26 @@ gigabyte=GB
 # LOCALIZATION NOTE: The next three strings explains to the user what they're 
 # doing.
 #  e.g. alwaysUseForVideoPodcasts : "Always use Miro to subscribe to video podcasts."
 #  %S = application to use (Miro, iTunes, ...)
 alwaysUseForFeeds=Përdor përherë %S për pajtim në prurje.
 alwaysUseForAudioPodcasts=Përdor përherë %S për pajtim në "podcast"-e.
 alwaysUseForVideoPodcasts=Përdor përherë %S për pajtim në "podcast"-e video.
 
-subscribeFeedUsing=Pajtohu te kjo prurje duke përdorur 
-subscribeAudioPodcastUsing=Pajtohu te ky "podcast" duke përdorur 
-subscribeVideoPodcastUsing=Pajtohu te ky "podcast" video duke përdorur 
+subscribeFeedUsing=Pajtomë te kjo prurje duke përdorur 
+subscribeAudioPodcastUsing=Pajtomë te ky "podcast" duke përdorur 
+subscribeVideoPodcastUsing=Pajtomë te ky "podcast" video duke përdorur 
 
 feedSubscriptionFeed1=Kjo është "prurje" e një përmbajtje në ndryshim të vazhdueshëm në këtë "site".
 feedSubscriptionAudioPodcast1=Ky është "podcast" i një përmbajtje në ndryshim të vazhdueshëm në këtë "site".
 feedSubscriptionVideoPodcast1=Ky është "podcast" video i një përmbajtje në ndryshim të vazhdueshëm në këtë "site".
 
 feedSubscriptionFeed2=Mund të pajtoheni te kjo prurje për të pasur përditësime kur ndryshon kjo përmbajtje.
 feedSubscriptionAudioPodcast2=Mund të pajtoheni te ky "podcast" për të pasur përditësime kur ndryshon kjo përmbajtje.
 feedSubscriptionVideoPodcast2=Mund të pajtoheni te ky "podcast" video për të pasur përditësime kur ndryshon kjo përmbajtje.
 
 # Protocol Handling
 # "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
-addProtocolHandler=Ta shtoj %S (%S) si një zbatim për lidhje %S?
+addProtocolHandler=Të shtohet %S (%S) si një zbatim për lidhje %S?
 addProtocolHandlerAddButton=Shtoni Zbatim
 # "%appName has already been added as an application for %protocolType links."
 protocolHandlerRegistered=%S është shtuar një herë si zbatim për lidhjet %S.
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -110,10 +110,10 @@ bookmarksBackupFilenameJSON=Faqerojtësa %S.json
 bookmarksRestoreAlertTags=Kjo do të zëvendësojë tërë faqerojtësit dhe etiketat tuaja të tanishme me kopjeruajtjen. Jeni i sigurt?
 bookmarksLivemarkLoading=Po ngarkohet Faqerojtës i Gjallë…
 bookmarksLivemarkFailed=Ngarkimi i prurjes Faqerojtës i Gjallë dështoi.
 
 
 bookmarksRestoreFilterExtension=*.json
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
 bookmarksRestoreFormatError=Lloj kartele i pambuluar.
-bookmarksRestoreParseError=I pazoti të përpunoj kartelë kopjeruajtjeje.
+bookmarksRestoreParseError=I pazoti të përpunojë kartelë kopjeruajtjeje.
 searchHistory=Kërkoni në Historik
--- a/browser/chrome/browser/preferences/phishEULA.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/phishEULA.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!ENTITY phishDlg.title "Kushte Shërbimi për Mbrojte nga &quot;Phishing&quot;">
+<!ENTITY phishDlg.title "Kushte Shërbimi për Mbrojtje nga &quot;Phishing&quot;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
   The following entities contain sizing information for the phishing privacy
   agreement dialog, which is opened when you select the "Check by asking"
   option as how the browser checks for phishing attempts (if you haven't
   already agreed with the policy for that provider; once you agree to a
   provider's policy, you don't see it again).
 -->
--- a/browser/chrome/browser/sidebar/sidebar.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sidebar/sidebar.properties
@@ -1,2 +1,2 @@
 addMicsumGenConfirmTitle=Shto Prodhues Mikropërmbledhjesh
-addMicsumGenConfirmText=Të shtoj prodhues mikropërmbledhjesh?\n\nBurim: %S
+addMicsumGenConfirmText=Të shtojë prodhues mikropërmbledhjesh?\n\nBurim: %S
--- a/browser/installer/override.properties
+++ b/browser/installer/override.properties
@@ -78,23 +78,23 @@ DirText=Rregullimi do ta instalojë $BrandFullNameDA-in në dosjen vijuese. Për instalim në një dosje tjetër, klikoni Shfleto dhe përzgjidhni një tjetër dosje. $_CLICK
 DirSubText=Dosje Vendmbërritje
 DirBrowseText=Përzgjidhni dosjen te e cila të instalohet $BrandFullNameDA-i:
 SpaceAvailable="Hapësirë e mundshme: "
 SpaceRequired="Hapësirë e nevojshme: "
 UninstallingText=$BrandFullNameDA-i do të çinstalohet prej dosjes vijuese. $_CLICK
 UninstallingSubText=Po çinstalohet prej:
 FileError=Gabim në hapje kartele për shkrim në të: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlikoni Ndërpre për të ndalur instalimin,\r\nRiprovo për të riprovuar, ose\r\nShpërfill për ta anashkaluar këtë kartelë.
 FileError_NoIgnore=Gabim në hapje kartele për shkrim në të: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlikoni Riprovo për të riprovuar, ose\r\nAnulo për të ndalur instalimin.
-CantWrite="S'shkruaj dot: "
+CantWrite="S'shkrojti dot: "
 CopyFailed=Kopjimi dështoi
-CopyTo="Kopjo te "
+CopyTo="Kopjoje te "
 Registering="Po regjistrohet: "
 Unregistering="Po çregjistrohet: "
-SymbolNotFound="S'gjeta dot simbol: "
-CouldNotLoad="S'ngarkova dot: "
+SymbolNotFound="S'gjeti dot simbol: "
+CouldNotLoad="S'e ngarkoi dot: "
 CreateFolder="Krijo dosje: "
 CreateShortcut="Krijo shkurtore: "
 CreatedUninstaller="Çinstaluesi u krijua: "
 Delete="Fshi kartelë: "
 DeleteOnReboot="Fshi gjatë rinisjes: "
 ErrorCreatingShortcut="gabim në krijim shkurtoreje: "
 ErrorCreating="Gabim në krijim: "
 ErrorDecompressing=Gaim në çngjeshje të dhënash! Instalues i dëmtuar?
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -36,17 +36,17 @@
 
 malformedURI=URL-ja nuk është e vlefshme ndaj nuk ngarkohet dot.
 fileNotFound=Kartela %S nuk gjendet dot. Ju lutem kontrolloni vendndodhjen dhe riprovoni.
 dnsNotFound=%S nuk u gjet dot. Ju lutem kontrolloni emrin dhe riprovoni.
 protocolNotFound=%S nuk është protokoll i regjistruar.
 connectionFailure=Nuk u pranua lidhja gjatë përpjekjes për t'u lidhur me %S.
 netInterrupt=Lidhja me %S është përfunduar papritmas. Një pjesë e të dhënave mund të jenë shpërngulur.
 netTimeout=Përfundoi koha e veprimit gjatë përpjekjes për t'u lidhur me %S.
-redirectLoop=U tejkalua kufi ridrejtimi për këtë URL. I pazoti të ngarkoj faqen e kërkuar. Kjo mund të jetë shkaktuar nga "cookies" të cilat janë bllokuar.
+redirectLoop=U tejkalua kufi ridrejtimi për këtë URL. I pazoti të ngarkojë faqen e kërkuar. Kjo mund të jetë shkaktuar nga "cookies" të cilat janë bllokuar.
 confirmRepostPrompt=Për shfaqjen e kësaj faqeje, zbatimi duhet të dërgojë të dhëna që do të bëjnë të përsëritet çdo veprim (fjala vjen, kërkim apo parashtrim porosie) që është kryer më parë.
 resendButton.label=Ridërgoji
 unknownSocketType=Ky dokument nuk shfaqet dot pa instaluar Përgjegjësin e Sigurisë Vetjake (PSV). Shkarkoni dhe instaloni PSV (PSM - Personal Security Manager) dhe riprovoni, ose lidhuni me përgjegjësin e sistemit tuaj.
 netReset=Dokumenti nuk përmban të dhëna.
 netOffline=Ky dokument nuk shfaqet dot në gjendje të palidhur. Për të kaluar në i lidhur, i hiqni shenjën Puno i Palidhur prej menusë Kartelë.
 isprinting=Dokumenti nuk ndryshohet dot brenda Shtypjes ose Paraparjes së Shtypjes.
 deniedPortAccess=Hyrje tek porta me numrin e dhënë është çaktivizuar për arsye sigurie.
 proxyResolveFailure=Shërbyesi ndërmjetës që keni formësuar nuk u gjet dot. Ju lutem kontrolloni rregullimet për ndërmjetësin dhe riprovoni.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -77,17 +77,17 @@ PEParseDeclarationDeclExpected=Pritej de
 PEEndOfDeclEOF=fund i deklarimit
 PEImportantEOF=i rëndësishëm
 PEExpectedImportant=Pritej 'i rëndësishëm' por u gjet '%1$S'.
 PEBadDeclEnd=Pritej ';' për të përfunduar deklarimin por u gjet '%1$S'.
 PECommentEOF=fund komenti
 SEUnterminatedString=U gjet varg '%1$S' i pambyllur.
 PEUnexpEOF2=Fund i papritur kartele ndërkohë që kërkohej për %1$S.
 PEBadDeclOrRuleEnd2=Pritej ';' or '}' për përfundimin e deklarimit por u gjet '%1$S'.
-PEInaccessibleProperty2=Nuk përcaktoj dot vlerë për veti të brendshme.
+PEInaccessibleProperty2=Nuk përcakton dot vlerë për veti të brendshme.
 PEPseudoClassArgEOF=argument te përzgjedhës pseudoklase
 PEPseudoClassArgNotIdent=Pritej identifikues për parametër pseudoklase por u gjet '%1$S'.
 PEPseudoClassNoClose=Mungon mbyllësja ')' në pseudoklasë, por u gjet '%1$S'.
 PEPseudoClassNoArg=Mungon argument në pseudoklasë '%1$S'.
 PEPseudoClassArgNotNth=Pritej pjesë agrumenti te pseudoklasa por u gjet '%1$S'.
 PEExpectEndValue=Pritej fund vlere, por u gjet '%1$S'.
 PEFontDescExpected=Pritej përshkrues gërmash, por u gjet '%1$S'.
 PEMQExpectedExpressionStart=Pritej '(' si fillim shprehjej kërkimesh për, por u gjet '%1$S'.
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -1,9 +1,9 @@
 UnexpectedElement=Element <%1$S> i papritur.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key="%S" modifiers="%S"
 GTK2Conflict=Ngjarje kyç jo e passhme në GTK2: key="%S" modifiers="%S"
 WinConflict=Ngjarje kyç jo e passhme në disa skema tastierash: key="%S" modifiers="%S"
-TooDeepBindingRecursion=Lidhma XBL "%S" është e përdorur tashmë nga një numër i madh elementësh paraardhës; për të shmangur ripërsëritje të pafundme nuk po e zbatoj.
+TooDeepBindingRecursion=Lidhma XBL "%S" është e përdorur tashmë nga një numër i madh elementësh paraardhës; për të shmangur ripërsëritje të pafundme nuk po e zbaton.
 CircularExtendsBinding=Zgjerimi i lidhmës XBL "%S" me "%S" do të shpinte në zgjerimin e vetë asaj
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=Nuk lejohet përdorimi i <handler command="…"> jashtë strukturës "chrome".
 InvalidExtendsBinding=Zgjerimi i "%S" është i pavlefshëm. Në përgjithësi, mos i zgjeroni emrat e etiketave.
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -3,38 +3,38 @@
 #
 # LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
 # Don't translate embedded "\n".
 # Don't translate strings like this: %variable%
 # as they will be replaced using JavaScript
 #
 Yes=Po
 No=Jo
-Save=Ruaj
-DontSave=Mos Ruaj
+Save=Ruaje
+DontSave=Mos e Ruaj
 More=Më tepër
 Fewer=Më pak
 Less=Më pak
 MoreAttributes=Më tepër Atribute
 FewerAttributes=Më pak Atribute
 MoreProperties=Më tepër Veti
 FewerProperties=Më pak Veti
 PropertiesAccessKey=P
 None=Asnjë
 none=asnjë
 OpenHTMLFile=Hap Kartelë HTML
 SelectImageFile=Përzgjidhni Kartelë Pamje
-SaveDocument=Ruaj Faqe
-SaveDocumentAs=Ruaj Faqen Si
-ExportToText=Eksporto si Tekst
+SaveDocument=Ruaje Faqen
+SaveDocumentAs=Ruaje Faqen Si
+ExportToText=Eksportoje si Tekst
 EditMode=Mënyrë Përpunim
 Preview=Paraparje
-Publish=Boto
-PublishPage=Boto Faqe
-DontPublish=Mos Boto
+Publish=Botoje
+PublishPage=Boto Faqen
+DontPublish=Mos e Boto
 SavePassword=Përdor Përgjegjës Fjalëkalimesh për të ruajtur këtë fjalëkalim
 CorrectSpelling=(shkruar saktë)
 NoSuggestedWords=(s'ka fjalë të këshillueshme)
 NoMisspelledWord=S'ka fjalë të shkruajtura gabim
 CheckSpellingDone=Kontroll drejtshkrimi i përmbushur.
 CheckSpelling=Kontrollo Drejtshkrimin
 LoadingDone=Ngarkimi i faqes u bë
 InputError=Gabim
@@ -45,52 +45,52 @@ CantEditDocumentMsg=Për një arsye të panjohur, kjo faqe nuk përpunohet dot.
 HTMLFiles=Kartela HTML
 IMGFiles=Kartela Pamje
 TextFiles=Kartela Tekst
 AllFiles=Tërë Kartelat
 BeforeClosing=para mbylljes
 BeforePreview=para parjes në Lundrues
 BeforeValidate=para vlerësimit të dokumentit
 # LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
-SaveFilePrompt=Të ruaj ndryshimet tek "%title%" %reason%? 
-PublishPrompt=Të ruaj ndryshimet tek "%title%" %reason%? 
+SaveFilePrompt=Të ruhen ndryshimet tek "%title%" %reason%? 
+PublishPrompt=Të ruhen ndryshimet tek "%title%" %reason%? 
 SaveFileFailed=Dështoi ruajtja e kartelës!
 
 # Publishing error strings:
 # LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
 FileNotFound=Nuk u gjet %file%.
 SubdirDoesNotExist=Nuk ka nëndrejtori "%dir%" në këtë "site" ose emri i kartelës "%file%" është tashmë në përdorim nga një tjetër nëndrejtori. 
 FilenameIsSubdir=Emri i kartelës "%file%" është tashmë në përdorim nga një tjetër nëndrejtori.
 ServerNotAvailable=Shërbyesi nuk është i mundshëm. Kontrolloni lidhjen tuaj dhe riprovoni më vonë.
-Offline=Për çastin jeni të palidhur. Për t'u lidhur klikoni ikonën afër cepit të poshtëm djathtas të cilësdo dritare.
+Offline=Hëpërhë jeni të palidhur. Për t'u lidhur klikoni ikonën afër cepit të poshtëm djathtas të cilësdo dritare.
 DiskFull=Nuk ka vend të mjaftë në disk për të ruajtur kartelën "%file%."
 NameTooLong=Emri i kartelës apo i nëndrejtorisë është tepër i gjatë.
 AccessDenied=Nuk keni leje të botoni në këtë vendndodhje.
 UnknownPublishError=Ndodhi një gabim i panjohur botimi.
 PublishFailed=Botimi dështoi.
-PublishCompleted=Botim i plotësuar.
+PublishCompleted=Botimi u plotësua.
 AllFilesPublished=Tërë kartelat të botuara
 # LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
 FailedFileMsg=Për %x% nga %total% kartela botimi dështoi.
 # End-Publishing error strings
 Prompt=Prompt
 # LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
 PromptFTPUsernamePassword=Jepni emër përdoruesi dhe fjalëkalim për shërbyesin FTP në %host%
 RevertCaption=Kthehu Tek e Ruajtura së Fundmi
-Revert=Rikthe
+Revert=Riktheje
 SendPageReason=para dërgimit të kësaj faqeje
 Send=Dërgo
 ## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
 PublishProgressCaption=Po botohet: %title%
 PublishToSite=Po botohet tek "Site"-i: %title%
-AbandonChanges=Të braktis ndryshimet e paruajtura te "%title%" dhe të ringarkoj faqen?
-DocumentTitle=Page Title
+AbandonChanges=Të braktisen ndryshimet e paruajtura te "%title%" dhe të ringarkohet faqja?
+DocumentTitle=Titull Faqeje
 NeedDocTitle=Ju lutem jepni një titull për faqen e çastit.
 DocTitleHelp=Kjo identifikon faqen në titull dritareje dhe faqerojtësa.
-CancelPublishTitle=Të anuloj botimin?
+CancelPublishTitle=Të anulohet botimin?
 ## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
 ## the CancelPublishContinue key below
 CancelPublishMessage=Anulimi ndërkohë që botimi është duke u kryer mund të sjellë shpërngulje jo të plotë të kartelave tuaja. Do të donit të Vazhdohej apo të Anulohet?
 CancelPublishContinue=Vazhdo
 AttributesFor=Veti të çastit për: 
 MissingImageError=Ju lutem jepni ose zgjidhni një pamje të llojit gif, jpg, ose png.
 EmptyHREFError=Ju lutem zgjidhni një vendndodhje ku të krijohet një lidhje e re.
 LinkText=Tekst Lidhjeje
@@ -104,34 +104,34 @@ EditTextWarning=Kjo do të zëvendësojë përmbajtjen e tanishme.
 #LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
 ValidateRangeMsg=Numri që dhatë (%n%) është jashtë segmentit të lejuar.
 ValidateNumberMsg=Ju lutem jepni një numër midis %min% and %max%.
 MissingAnchorNameError=Ju lutem jepni një emër për këtë spirancë.
 #LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
 DuplicateAnchorNameError=Ka tashmë një "%name%" në këtë faqe. Ju lutem jepni një tjetër emër.
 BulletStyle=Stil me Shenja
 SolidCircle=Qark i mbushur
-OpenCircle=Hap rreth
+OpenCircle=Rreth i hapur
 SolidSquare=Katror i mbushur
 NumberStyle=Stil Numrash
-Automatic=Vetevetiu
+Automatic=Vetvetiu
 Style_1=1, 2, 3...
 Style_I=I, II, III...
 Style_i=i, ii, iii...
 Style_A=A, B, C...
 Style_a=a, b, c...
 Pixels=piksela
 Percent=përqind
 PercentOfCell=% e kutisë
 PercentOfWindow=% e dritares
 PercentOfTable=% e tabelës
 untitled=pa titull
 ShowToolbar=Shfaqe Panelin
 HideToolbar=Fshihe Panelin
-ImapError=I pazoti të ngarkoj pamje
+ImapError=I pazoti të ngarkojë pamje
 ImapCheck=\nJu lutem përzgjidhni një vendndodhje (URL) të re dhe riprovoni.
 SaveToUseRelativeUrl=URL relative mund të përdoren vetëm në faqe të cilat janë ruajtur
 NoNamedAnchorsOrHeadings=(Pa spiranca të emërtuara apo tituj në këtë faqe)
 TextColor=Ngjyrë Teksti
 HighlightColor=Ngjyrë Theksimi
 PageColor=Ngjyrë Sfondi Faqeje
 BlockColor=Blloko Ngjyra Sfondesh
 TableColor=Ngjyrë Sfondi Tabelash
@@ -144,26 +144,25 @@ NoColorError=Klikoni një ngjyrë ose jepni një varg HTML ngjyre të vlefshëm
 Table=Tabelë
 TableCell=Kuti Tabele
 NestedTable=Tabelë mes Tabele
 HLine=Vijë Horizontale
 Link=Lidhje
 Image=Pamje
 ImageAndLink=Pamje dhe Lidhje
 NamedAnchor=Spirancë e Emërtuar
-List=List
-ListItem=Listo Objekte
+List=Radhit
+ListItem=Radhit Objekte
 Form=Formular
 InputTag=Fushë Formulari
 InputImage=Pamje Formulari
 TextArea=Zonë Teksti
 Select=Listë Përzgjedhjesh
 Button=Buton
 Label=Etiketë
-FieldSet=Field Set
 Tag=Shenjë
 MissingSiteNameError=Ju lutem jepni një emër për këtë "site" botues.
 MissingPublishUrlError=Ju lutem jepni një vendndodhje për botimin e kësaj faqeje.
 MissingPublishFilename=Ju lutem jepni një emër kartele për faqen e çastit.
 MissingPublishSiteError=Nuk janë dhënë të dhëna "site"-i botues. Po kalohet tek paneli Rregullime që ju të mund të jepni të dhëna botuesi.
 #LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
 DuplicateSiteNameError=Ka tashmë një emër "%name%". Ju lutem jepni për "site"-n një emër tjetër.
 AdvancedProperties=Veti të Mëtejshme...
@@ -184,43 +183,43 @@ TableSelectKey=Ctrl+
 # LOCALIZATION NOTE (XulKeyDefault): DONT_TRANSLATE
 XulKeyDefault=Ctrl+
 # LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): DONT_TRANSLATE
 XulKeyMac=Cmd+
 # LOCALIZATION NOTE (XulKeyUnix): DONT_TRANSLATE
 XulKeyUnix=Alt+
 # LOCALIZATION NOTE (Del): DONT_TRANSLATE
 Del=Del
-Delete=Fshij
-DeleteCells=Fshij Kuti
-DeleteTableTitle=Fshij Rreshta ose Shtylla
+Delete=Fshije
+DeleteCells=Fshi Kuti
+DeleteTableTitle=Fshi Rreshta ose Shtylla
 DeleteTableMsg=Zvogëlimi i numrit të rreshtave ose shtyllave do të fshijë kuti tabele dhe përmbajtjen e tyre. Doni vërtet të bëni këtë?
 Clear=Pastro
 #Mouse actions
 Click=Klikoni
 Drag=Merr
 Unknown=I panjohur
 #
 # LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
 # menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
 RemoveTextStylesAccesskey=x
 RemoveTextStyles=Hiq Tërë Stile Teksti
 StopTextStyles=Ndërprit Stile Teksti
 #
 # LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
 # menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
 RemoveLinksAccesskey=n
-RemoveLinks=Hiq Lidhje
-StopLinks=Ndërprit Lidhje
+RemoveLinks=Hiqe Lidhjen
+StopLinks=Ndërprite Lidhjen
 #
 NoFormAction=Këshillohet të jepni një veprim për këtë formular. Formularët e vetëpostueshëm janë një teknikë e përparuar e cila mund të mos punojë si duhet në tërë shfletuesit.
-NoAltText=Nëse pamja është e rëndësishme për përmbajtjen e dokumentit, ju duhet të jepni tekst alternativ që do të shfaqet në shfletues që shfaqin vetëm tekst, dhe që do të shfaqet në shfletuesë të tjerë kur ngarkohet një pamje ose kur ngarkimi i pamjeve është joveprues.
+NoAltText=Nëse pamja është e rëndësishme për përmbajtjen e dokumentit, ju duhet të jepni tekst alternativ që do të shfaqet në shfletues që shfaqin vetëm tekst, dhe që do të shfaqet në shfletuesa të tjerë kur ngarkohet një pamje ose kur ngarkimi i pamjeve është joveprues.
 SaveImageAs=Ruaj Pamje (%NAME%)...
 NoSeparatorCharacter=Ju lutem jepni një gërmë të vetme për ta përdorur për ndarje në shtylla
 #
 # LOCALIZATION NOTE please do not translate %brand%, it will be used programmatically
 # download spelling dictionaries confirmation dialog
 DictDownldConfirmTit=Shkarkoni Fjalorë
-DictDownldConfirmMsg=%brand% do të mbyllë dritaren e çastit dhe do t'ju ridrejtojë tek një faqe shkarkimi kontrollesh drejtshkrimi.
+DictDownldConfirmMsg=%brand% do të mbyllë dritaren e tanishme dhe do t'ju ridrejtojë tek një faqe shkarkimi kontrollesh drejtshkrimi.
 #
 NoHeadTag=Burimi HTML nuk mund të rishndërrohet në dokument, ngaqë mungon shenja e nevojshme <head>. Ju lutem shtojeni.
 NoBodyTag=Burimi HTML nuk mund të rishndërrohet në dokument, ngaqë mungon shenja e nevojshme <body>. Ju lutem shtojeni.
 NoLinksToCheck=Nuk ka elementë me lidhje për t'u kontrolluar
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-toolbars.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/pref-toolbars.dtd
@@ -62,10 +62,10 @@
 <!ENTITY bullets.label     "Shenja">
 <!ENTITY numbers.label     "Numra">
 <!ENTITY italic.label      "Të pjerrëta">
 <!ENTITY outdent.label     "Së jashtmi">
 <!ENTITY indent.label      "Së brendshmi">
 <!ENTITY underline.label    "Nënvijëzuar">
 
 <!ENTITY absolutePosition.label "Vendosje absolute">
-<!ENTITY decreaseZIndex.label  "Shpjere prapa">
+<!ENTITY decreaseZIndex.label  "Shpjere mbrapsht">
 <!ENTITY increaseZIndex.label  "Shpjere përpara">
--- a/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
+++ b/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@
 <!ENTITY reportForm.url.title            "URL &quot;site&quot;-i Web:">
 <!ENTITY reportForm.behind_login.title       "&quot;Site&quot;-i Web mbrohet me fjalëkalim"><!-- No ":" at the end -->
 <!ENTITY reportForm.problem_type.title       "Lloj Problemi:">
 
 <!ENTITY reportForm.problem_type.chooseOne.title  "Zgjidhni Një...">
 
 <!-- DO *NOT* Add/change/modify (except localization) without consulting with r.m.o server admin first! -->
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item1.title    "Shfletues i pambuluar">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item2.title    "S'futem dot">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item2.title    "S'futet dot">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item3.title    "Nuk tregohet shtojca">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item4.title    "Mungon tjetër lëndë">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item5.title    "Sjellje e gabuar">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item6.title    "Dukje e gabuar">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item7.title    "Problem Tjetër">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item8.title    "Hyrje për persona me aftësi të kufizuara">
 <!ENTITY reportForm.problem_type.item9.title    "Materiali i shtypur është i gabuar">
 
--- a/mail/chrome/global-platform/win/nsWindowsHooks.properties
+++ b/mail/chrome/global-platform/win/nsWindowsHooks.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
 yesButtonLabel=Po
 noButtonLabel=Jo
-cancelButtonLabel=Anulo
+cancelButtonLabel=Anuloje
 checkBoxLabel=Kontrollo gjatë nisjes edhe herës tjetër.
 promptText=%S-i për çastin nuk është caktuar si shfletuesi juaj parazgjedhje. Do të donit ta bënit shfletuesin tuaj parazgjedhje?
 prefsLabel=&Parapëlqime
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -1,16 +1,16 @@
 # Status strings used in the subscribe dialog
 
 subscribe-validating=Po verifikoj prurjen RSS...
 subscribe-cancelSubscription=Jeni i sigurt se doni të anuloni pajtimin te prurja e çastit?
 subscribe-cancelSubscriptionTitle=Po ju pajtoj te Prurja...
 subscribe-noFeedSelected=<pa prurje RSS të përzgjedhur>
 subscribe-feedAlreadySubscribed=Keni tashmë një pajtim për këtë prurje.
-subscribe-errorOpeningFile=S'hapa dot kartelën.
+subscribe-errorOpeningFile=S'hapi dot kartelën.
 
 subscribe-OPMLImportTitle=Përzgjidhni kartelë OPML për t'u importuar
 subscribe-OPMLExportTitle=Eksporto prurje si kartelë OPML
 subscribe-OPMLExportFileTitle=Eksport Thunderbird OPML
 subscribe-OPMLExportFileName=MyThunderbirdFeeds.opml
 #LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the OPML file the user tried to import.
 subscribe-errorInvalidOPMLFile=Ose %S nuk është kartelë OPML e vlefshme, ose pati një gabim gjatë importimit të kartelës.
 
--- a/mail/chrome/messenger-offline/offline.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-offline/offline.properties
@@ -41,46 +41,46 @@
 # Download Messages Prompt
 #
 downloadMessagesWindowTitle=Puno i Palidhur
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 downloadMessagesLabel=Doni që para se të kaloni i palidhur\ntë shkarkohen mesazhet për përdorim të palidhur?\n\n
 downloadMessagesCheckboxLabel=Pyetmë përherë kur kaloj i palidhur
-downloadMessagesDownloadButtonLabel=Shkarko
-downloadMessagesNoDownloadButtonLabel=Mos Shkarko
-downloadMessagesCancelButtonLabel=Anulo
+downloadMessagesDownloadButtonLabel=Shkarkoje
+downloadMessagesNoDownloadButtonLabel=Mos e Shkarko
+downloadMessagesCancelButtonLabel=Anuloje
 
 # 
 # Send Messages Prompt
 #
 sendMessagesWindowTitle=Puno i Lidhur
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 sendMessagesLabel=Do të donit të dërgohen mesazhet nga Mesazhe\ntë Padërguar tuajët pasi të jeni i lidhur?\n\n
 sendMessagesCheckboxLabel=Pyetmë përherë kur kaloj i lidhur
-sendMessagesSendButtonLabel=Dërgo
-sendMessagesNoSendButtonLabel=Mos Dërgo
-sendMessagesCancelButtonLabel=Anulo
+sendMessagesSendButtonLabel=Dërgoje
+sendMessagesNoSendButtonLabel=Mos e Dërgo
+sendMessagesCancelButtonLabel=Anuloje
 
 #
 # GetMessages Offline Prompt 
 #
 getMessagesOfflineWindowTitle=Merr Mesazhe
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 getMessagesOfflineLabel=Hëpërhë jeni i palidhur. Do të donit të kalonit \ni lidhur për të marrë \nmesazhet tuaj të rinj?\n\n
 getMessagesOfflineGoButtonLabel=Kalo i lidhur
-getMessagesOfflineCancelButtonLabel=Anulo
+getMessagesOfflineCancelButtonLabel=Anuloje
 
 # 
 # Send Messages Offline Prompt
 #
 sendMessagesOfflineWindowTitle=Dërgo Mesazhe
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 sendMessagesOfflineLabel=Hëpërhë jeni i palidhur. Doni të kaloni i lidhur\ndhe të dërgoni mesazhet tuaj të padërguar?\n\n
 sendMessagesOfflineGoButtonLabel=Kalo i lidhur
-sendMessagesOfflineCancelButtonLabel=Anulo
+sendMessagesOfflineCancelButtonLabel=Anuloje
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -275,17 +275,17 @@ 5050=
 5051=Lipset Fjalëkalim Shërbyesi Poste
 
 ## @name IMAP_UNKNOWN_HOST_ERROR
 ## @loc None
 5052=Dështoi lidhja me shërbyesin %S.
 
 ## @name IMAP_IMAP_CONNECTION_REFUSED_ERROR
 ## @loc None
-5053=S'u lidha dot me shërbyesin e postës %S; lidhja nuk u pranua.
+5053=S'u lidh dot me shërbyesin e postës %S; lidhja nuk u pranua.
 
 ## @name IMAP_NET_TIMEOUT_ERROR
 ## @loc None
 5054=Mbaroi koha e lidhjes me shërbyesin %S.
 
 ## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 5055=Jeni të sigurt se doni të shpini dosjen e përzgjedhur në Hedhurina?
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -53,18 +53,18 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 
 <!ENTITY importDescription.label "Ky krijues do të importojë te Posta e &brandShortName;-t mesazhe poste, hyrje librash vendndodhje, dhe/ose parapëlqime prej programesh të tjerë poste dhe formate të zakonshëm libri vendndodhjesh.">
 <!ENTITY importDescription2.label "Pasi të jenë importuar, do të mundni t&apos;i përdorni brenda Postës së &brandShortName -s; dhe/ose Librit të Vendndodhjeve.">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Ju lutem përzgjidhni programin prej të cilit doni të importohet:">
 
 <!ENTITY back.label        "&lt; Prapa">
 <!ENTITY forward.label      "Pasuesi &gt;">
-<!ENTITY finish.label       "Përfundo">
-<!ENTITY cancel.label       "Anulo">
+<!ENTITY finish.label       "Përfundoje">
+<!ENTITY cancel.label       "Anuloje">
 
 <!ENTITY select.label       "Përzgjidhni llojin e materialit për t&apos;u importuar:">
 
 <!ENTITY title.label       "Titull">
 <!ENTITY processing.label     "Po importoj...">
 
 <!ENTITY FieldDiscInputText1.label "Netscape Communicator 4.x ka një vendndodhje postimi për secilën kartë, kurse &brandShortName; ka dy (Shtëpie dhe Pune).">
 <!ENTITY FieldDiscInputText2.label "Përzgjidhni kategorinë në të cilën doni të ruhen vendndodhjet e importuara të postës:">
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -47,17 +47,17 @@ 2000=Nuk u gjetën libra vendndodhjesh për t'u importuar.
 # Error: Address book import not intialized		
 ## @name IMPORT_ERROR_AB_NOTINITIALIZED
 ## @loc None
 2001=I pazoti të importoj libra vendndodhjesh: gabim fillimi.
 
 # Error: Unable to create the import thread
 ## @name IMPORT_ERROR_AB_NOTHREAD
 ## @loc None
-2002=I pazoti të importoj libra vendndodhjesh: nuk krijoj dot rrjedhë importi.
+2002=I pazoti të importojë libra vendndodhjesh: nuk krijon dot rrjedhë importi.
 
 # Error: Unable to create the import thread
 ## @name IMPORT_ERROR_GETABOOK
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 2003): Do not translate the word "%S" below.
 2003=Gabim në importimin e %S: i pazoti të krijoj libër vendndodhjesh.
 
 # Success message when no mailboxes are found to import
@@ -68,22 +68,22 @@ 2004=Nuk u gjetën kuti postare për t'u importuar
 # Error: Mailbox import not intialized		
 ## @name IMPORT_ERROR_MB_NOTINITIALIZED
 ## @loc None
 2005=I pazoti të importoj kuti postare, gabim fillimi
 
 # Error: Unable to create the import thread
 ## @name IMPORT_ERROR_MB_NOTHREAD
 ## @loc None
-2006=I pazoti të importoj kuti postare, nuk krijoj dot rrjedhë importi
+2006=I pazoti të importojë kuti postare, nuk krijon dot rrjedhë importi
 
 # Error: Unable to create the proxy object for importing mailboxes
 ## @name IMPORT_ERROR_MB_NOPROXY
 ## @loc None
-2007=I pazoti të importoj kuti postare, nuk krijoj dot objekt ndërjmetësi për kuti postare vendmbërritje
+2007=I pazoti të importojë kuti postare, nuk krijon dot objekt ndërjmetësi për kuti postare vendmbërritje
 
 # Error: Error creating destination mailboxes
 ## @name IMPORT_ERROR_MB_FINDCHILD
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 2008): Do not translate the word "%S" below.
 # Place %S in your translation where the name of the mailbox should appear.
 2008=Gabim gjatë krijimit të kutive postare vendmbërritje, nuk gjej dot kuti postare %S
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -293,17 +293,17 @@ attachmentDeletePrefix=Deleted: %S
 # each of the attachments in the file|attachments menu:
 #  ie: 1 file.txt
 #    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # Connection Error Messages
 101=Gabim i Panjohur
 102=Dështoi lidhja me shërbyesin %S.
-103=S'u lidha dot me shërbyesin %S; lidhja nuk u pranua.
+103=S'u lidh dot me shërbyesin %S; lidhja nuk u pranua.
 104=Mbaroi koha e lidhjes me shërbyesin %S.
 
 recipientSearchCriteria=Subjekti ose Marrësi përmban:
 senderSearchCriteria=Subjekti ose Dërguesi përmban:
 
 # LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
 biffNotification_message=ka %1$S mesazh të ri
 biffNotification_messages=ka %1$S mesazhe të rinj
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/askSendFormat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/askSendFormat.dtd
@@ -15,11 +15,11 @@
 <!ENTITY htmlOnly.label "Dërgoje Vetëm si HTML">
 
 <!ENTITY plainTextAndHtmlRecommended.label "Dërgoje si Tekst të Thjeshtë dhe si HTML (e këshillueshme)">
 <!ENTITY plainTextOnlyRecommended.label "Dërgoje Vetëm si Tekst të Thjeshtë (e këshillueshme)">
 <!ENTITY htmlOnlyRecommended.label "Dërgoje Vetëm si HTML (e këshillueshme)">
 <!ENTITY recommended.label "(e këshillueshme)">
 
 <!ENTITY send.label "Dërgo">
-<!ENTITY cancel.label "Anulo">
+<!ENTITY cancel.label "Anuloje">
 <!ENTITY recipients.label "Marrësa...">
 <!ENTITY help.label "Ndihmë">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -51,20 +51,20 @@ 12503=I pazoti të ruaj mesazhin tuaj si skicë.
 
 ## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
 12504=Po ngarkoj bashkangjitjet...
 
 ## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNT
 12505=Po ngarkoj bashkangjitje...
 
 ## @name NS_MSG_COULDNT_OPEN_FCC_FOLDER
-12506=S'hapa dot dosjen Postë e Dërguar. Ju lutem sigurohuni që rregullimet tuaj për Postën janë të saktë.
+12506=S'hapi dot dosjen Postë e Dërguar. Ju lutem sigurohuni që rregullimet tuaja për Postën janë të saktë.
 
 ## @name NS_MSG_CANT_POST_TO_MULTIPLE_NEWS_HOSTS
-12507=S'postoj dot te strehë të shumëfishta lajmesh. Riprovoni.
+12507=S'poston dot te strehë të shumëfishta lajmesh. Riprovoni.
 
 ## @name NS_MSG_ASSEMB_DONE_MSG
 12508=Po montoj mesazhin...Përmbushur
 
 ## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MSG
 12509=Po montoj mesazhin...
 
 ## @name NS_MSG_NO_SENDER
@@ -188,17 +188,17 @@ 12553=Mesazhi që hartuat përmban shenja që nuk bëjnë pjesë në Kodimin e përzgjedhur të Gërmave. Ndërkohë që mund edhe të zgjidhni një tjetër kodim gërmash, përdorimi i Unikodit (UTF-8) për postë zakonisht është pa zarar. Nëse dërguat nën Kodimin e çastit për Gërmat, kini parasysh që shenjat e pambuluara nga Kodimi i çastit i Gërmave do të shfaqen si pikëpyetje dhe si të palexueshme nga marrësi.
 
 sendInUTF8=Send in UTF-8
 sendAnyway=Dërgoje sido qoftë
 
 ## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
 12554=Mund të dërgoni vetëm një mesazh në herë te një shërbyes lajmesh.
 
 ## @name NS_MSG_CANCELLING
-12555=Po anuloj...
+12555=Po anulohet...
 
 ## @name NS_MSG_SEND_ERROR_TITLE
 12556=Gabim Dërgimi Mesazhi
 
 ## @name NS_MSG_SENDLATER_ERROR_TITLE
 12557=Gabim Dërgo Më Vonë
 
 ## @name NS_MSG_SAVE_DRAFT_TITLE
@@ -253,17 +253,17 @@ 12573=Ndodhi një gabim gjatë dërgimit të postës: I pazoti të dërgoj te shërbyesi SMTP %S përmes STARTTLS ngaqë nuk mbulon EHLO. Ju lutem sigurohuni që rregullimet tuaj për llogarinë Postë/Lajme janë të saktë dhe riprovoni.
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_WITH_STARTTLS2
 12574=Ndodhi një gabim gjatë dërgimit të postës: I pazoti të lidhem me shërbyesin SMTP %S përmes STARTTLS ngaqë nuk ofron STARTTLS me përgjigjen EHLO. Ju lutem sigurohuni që rregullimet tuaj për llogarinë Postë/Lajme janë të saktë dhe riprovoni.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Ruaj Mesazhin
 saveDlogMessage=Mesazhi nuk u dërgua. Doni të ruhet mesazhi te dosja Skica?
 saveDlogSaveBtn=Ruaje
 saveDlogDontSaveBtn=Mos e Ruaj
-saveDlogCancelBtn=Anulo
+saveDlogCancelBtn=Anuloje
 
 ## generics string
 defaultSubject=(pa subjekt)
 chooseFileToAttach=Bashkangjit Kartelë(a)
 
 ##
 windowTitlePrefix=Hartoni:
 
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -1,28 +1,28 @@
 #
 # The following are used by the Account Wizard
 #
 enterAccountName=Ju lutem jepni një emër për këtë llogari.
 enterUserName=Ju lutem jepni një emër përdoruesi.
 enterName=Ju lutem jepni emrin tuaj.
 enterValidEmail=Ju lutem jepni një vendndodhje email të vlefshme.
-accountExists=Ka tashmë një llogari poste ose grupi lajmesh me të njëjtin emër përdoruesi dhe shërbyesi. Klikoni Mbrapsht dhe jepni një emër shërbyesi tjetër, ose klikoni Anulo.
+accountExists=Ka tashmë një llogari poste ose grupi lajmesh me të njëjtin emër përdoruesi dhe shërbyesi. Klikoni Mbrapsht dhe jepni një emër shërbyesi tjetër, ose klikoni Anuloje.
 modifiedAccountExists=Ka tashmë një llogari me këtë emër përdoruesi dhe shërbyesi. Ju lutem jepni një tjetër emër përdoruesi dhe/ose shërbyesi.
 userNameChanged=Emri juaj i Përdoruesit është përditësuar. Mundet t'ju duhet gjithashtu të përditësoni Vendndodhjen tuaj Email dhe/ose Emrin e Përdoruesit shoqëruar kësaj llogarie.
 serverNameChanged=Emri i shërbyesit është ndryshuar. Ju lutem sigurohuni që cilado dosje e përdorur prej filtrash gjendet në shërbyesin e ri.
 
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Jeni të sigurt se doni të dilni prej Krijuesit të Llogarive?\n\nNëse dilni, çfarëdo e dhënë që keni futur do të humbasë dhe llogaria nuk do të krijohet.
 
 accountWizard=Krijues Llogarie
 WizardExit=Dil
-WizardContinue=Anulo
+WizardContinue=Anuloje
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
 enterValidEmailPrefix=Ju lutem jepni një vendndodhje email të vlefshme.
 enterValidHostname=Ju lutem jepni një emërstrehë të vlefshme.
 failedRemoveAccount=Dështova në heqjen e kësaj llogarie.
 failedDuplicateAccount=Dështova në dyfishimin e kësaj llogarie.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Jeni të sigurt se doni të hiqni këtë llogari "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Hiq Llogari
--- a/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
+++ b/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
@@ -223,17 +223,17 @@ 70=Përfundime tepër të mëdhenj
 71=Prek shërbyesa të shumëfishtë
 
 ## @name OTHER
 ## @loc none
 80=Gabim i panjohur
 
 ## @name SERVER_DOWN
 ## @loc none
-81=S'lidhem dot me shërbyesin LDAP
+81=S'lidhet dot me shërbyesin LDAP
 
 ## @name LOCAL_ERROR
 ## @loc none
 82=Gabim vendor
 
 ## @name ENCODING_ERROR
 ## @loc none
 83=Gabim kodimi
@@ -263,17 +263,17 @@ 88=Veprim i anuluar nga përdoruesi
 89=Parametër i gabuar për një rutinë LDAP
 
 ## @name NO_MEMORY
 ## @loc none
 90=Kujtesë e pamjaftueshme
 
 ## @name CONNECT_ERROR
 ## @loc none
-91=S'lidhem dot me shërbyesin LDAP
+91=S'lidhet dot me shërbyesin LDAP
 
 ## @name NOT_SUPPORTED
 ## @loc none
 92=I pambuluar nga ky version protokolli LDAP
 
 ## @name CONTROL_NOT_FOUND
 ## @loc none
 93=Nuk gjendet kontrolli i kërkuar LDAP
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -66,21 +66,21 @@ WARN_APP_RUNNING_INSTALL=$(^Name)-i duhet mbyllur që të vazhdohet me instalimin.\n\nKlikoni "OK" për të dalë vetvetiu nga $(^Name)-i dhe vazhduar.
 WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=$(^Name)-i duhet mbyllur për të vazhduar me çinstalimin.\n\nKlikoni "OK" për të dalë vetvetiu nga $(^Name)-i dhe për të vazhduar.
 CREATE_ICONS_DESC=Krijoni ikona për ${BrandShortName}-in:
 ICONS_DESKTOP=Te &Desktopi im
 ICONS_STARTMENU=Te dosja ime &Start Menu Programs
 ICONS_QUICKLAUNCH=Te shtylla ime &Quick Launch
 WARN_WRITE_ACCESS=Nuk keni hyrje për shkrim te drejtoria e instalimit.\n\nKlikoni OK për të zgjedhur një drejtori tjetër.
 WARN_DISK_SPACE=Nuk keni hapësirë të mjaftueshme në disk për instalim te ky vend.\n\nKlikoni OK për të përzgjedhur një vend tjetër.
 
-STATUS_INSTALL_APP=Po instaloj ${BrandShortName}...
-STATUS_INSTALL_LANG=Po instaloj Kartela Gjuhe (${AB_CD})...
-STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Po instaloj Përbërësa të Mundshëm...
-STATUS_UNINSTALL_MAIN=Po çinstaloj ${BrandShortName}-in...
-STATUS_CLEANUP=Po pastroj kotecin...
+STATUS_INSTALL_APP=Po instalon ${BrandShortName}-in...
+STATUS_INSTALL_LANG=Po instalon Kartela Gjuhe (${AB_CD})...
+STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Po instalon Përbërësa të Mundshëm...
+STATUS_UNINSTALL_MAIN=Po çinstalon ${BrandShortName}-in...
+STATUS_CLEANUP=Po pastron kotecin...
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Zgjidhni llojin e rregullimit që parapëlqeni, mandej klikoni Pasues.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=${BrandShortName}-i do të instalohet me shumicën e mundësive të zakonshme.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Standard
 # One line
--- a/mail/installer/installer.inc
+++ b/mail/installer/installer.inc
@@ -1,17 +1,17 @@
 
 # This file is in the UTF-8 encoding. It is *not*
 # a Java .properties file and does *not* use \escapes
 
 Welcome_Title=Rregullimi i $ProductName$-it
 Welcome_MessageWelcome=Mirësevini te %s!
 Welcome_Message0=Jeni gati për të instaluar %s 2 Alpha 1.
 Welcome_Message1=Këshillohet fuqimisht të dilni prej tërë programeve Windows para se të xhironi këtë program Rregullimi.
-Welcome_Message2=Klikoni Anulo për të lënë Rregullimin dhe mbyllur mandej çdo program që po xhironi. Klikoni Pasues për të vazhduar me programin Rregullim.
+Welcome_Message2=Klikoni Anuloje për të lënë Rregullimin dhe mbyllur mandej çdo program që po xhironi. Klikoni Pasues për të vazhduar me programin Rregullim.
 Welcome_Message3=Klikoni Pasues për të vazhduar me instalimin e %s-it 2 Alpha 1.
 
 License_Title=Marrëveshje Licence Software-i
 License_SubTitle=Terma dhe kushte për përdorimin e këtij software-i.
 License_Message0=Ju lutem lexoni marrëveshjen vijuese për licencën. Përdorni shtylla rrëshqitjesh për të parë pjesën e mbetur të kësaj marrëveshjeje.
 License_Accept=I &Pranoj termat e Marrëveshjes së Licencës
 License_Decline=&NUK i pranoj termat e Marrëveshjes së Licencës
 
--- a/mail/installer/override.properties
+++ b/mail/installer/override.properties
@@ -1,44 +1,8 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is the Mozilla Installer code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Mozilla Foundation
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-# Robert Strong <robert.bugzilla@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
 # LOCALIZATION NOTE:
 
 # This file must be saved as UTF8
 
 # Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
 # Do not replace $(^NameDA) or $(^Name) with a custom string.
@@ -52,67 +16,67 @@
 
 # Strings that require a space at the end should be enclosed with double
 # quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
 # and end of a string enclose the strin with an additional double quote
 # (e.g. ""This will include quotes"").
 
 SetupCaption=Rregullim i $(^Name)-it
 UninstallCaption=Çinstalim i $(^Name)-it
-BackBtn=< &Prapa
-NextBtn=Pa&sues >
-AcceptBtn=P&ranoj kushtet e Marrëveshjes së Licencës
+BackBtn=< &Mbrapsht
+NextBtn=&Pasues >
+AcceptBtn=I p&ranoj kushtet e Marrëveshjes së Licencës
 DontAcceptBtn=&Nuk i pranoj kushtet e Marrëveshjes së Licencës
-InstallBtn=&Instalo
-UninstallBtn=&Çinstalo
-CancelBtn=Anulo
+InstallBtn=&Instaloje
+UninstallBtn=&Çinstaloje
+CancelBtn=Anuloje
 CloseBtn=&Mbylle
-BrowseBtn=Sh&fleto...
+BrowseBtn=Sh&fletoni...
 ShowDetailsBtn=Shfaq &hollësi
-ClickNext=Për të vanzhduar klikoni Pasues.
+ClickNext=Për të vazhduar, klikoni Pasues.
 ClickInstall=Klikoni Instalo për të filluar instalimin.
 ClickUninstall=Klikoni Çinstalo për të filluar çinstalimin.
-Completed=Plotësuar
-LicenseTextRB=Ju lutem rishihni marëveshjen e licencës përpara se të instaloni $(^NameDA)-in. Nëse i pranoni të tërë kushtet e marrëveshjes, përzgjidhni mundësi e parë më poshtë. $_CLICK
+Completed=U plotësua
+LicenseTextRB=Ju lutem rishihni marrëveshjen e licencës përpara se të instaloni $(^NameDA)-in. Nëse i pranoni të tëra kushtet e marrëveshjes, përzgjidhni mundësi e parë më poshtë. $_CLICK
 ComponentsText=U vini shenjë përbërësve që doni të instalohen dhe hiquani përbërësve të cilët nuk doni të instalohen. $_CLICK
 ComponentsSubText2_NoInstTypes=Përzgjidhni përbërësit për instalim:
 DirText=Rregullimi do të instalojë $(^NameDA)-in te dosja vijuese. Për instalim në një dosje tjetër, klikoni Shfleto dhe përzgjidhni një dosje tjetër. $_CLICK
 DirSubText=Dosje Vendmbërritje
 DirBrowseText=Përzgjidhni dosjen ku të instalohet $(^NameDA)-i:
 SpaceAvailable="Hapësirë e mundshme: "
 SpaceRequired="Hapësirë e nevojshme: "
 UninstallingText=$(^NameDA)-i do të çinstalohet prej dosjes vijuese. $_CLICK
-UninstallingSubText=Po çinstaloj prej:
-FileError=Gabim në hapjen e kartelës për shkrim: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlikoni Ndërprit për të ndalur instalimin,\r\nRiprovo për të riprovuar, ose\r\nShpërfill për ta anashkaluar këtë kartelë.
-FileError_NoIgnore=Gabim gjatë hapjes së kartelës për shkrim: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlikoni Riprovo për të riprovuar, ose\r\nAnulo për të ndalur instalimin.
-CantWrite="S'shkruaj dot: "
+UninstallingSubText=Po çinstalon prej:
+FileError=Gabim në hapjen e kartelës për shkrim: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlikoni Ndërprite për të ndalur instalimin,\r\nRiprovo për të riprovuar, ose\r\nShpërfille për ta anashkaluar këtë kartelë.
+FileError_NoIgnore=Gabim gjatë hapjes së kartelës për shkrim: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlikoni Riprovo për të riprovuar, ose\r\nAnuloje për të ndalur instalimin.
+CantWrite="S'shkruan dot: "
 CopyFailed=Kopjimi dështoi
-CopyTo="Kopjo te "
-Registering="Po bëj regjistrimin: "
-Unregistering="Po bëj çregjistrimin: "
-SymbolNotFound="Nuk gjeta dot simbol: "
-CouldNotLoad="Nuk ngarkoj dot: "
+CopyTo="Kopjoje te "
+Registering="Po bën regjistrimin: "
+Unregistering="Po bën çregjistrimin: "
+SymbolNotFound="Nuk gjeti dot simbol: "
+CouldNotLoad="Nuk ngarkon dot: "
 CreateFolder="Krijo dosje: "
 CreateShortcut="Krijo shkurtore: "
 CreatedUninstaller="U krijua çinstaluesi: "
 Delete="Fshi kartelë: "
-DeleteOnReboot="Fshi gjatë rinisjes: "
+DeleteOnReboot="Fshije gjatë rinisjes: "
 ErrorCreatingShortcut="Gabim në krijimin e shkurtores: "
 ErrorCreating="Gabim në krijimin e: "
 ErrorDecompressing=Gabim në çngjeshje të dhënash! Instalues i dëmtuar?
 ErrorRegistering=Gabim në regjistrim DLL-je
 ExecShell="ExecShell: "
 Exec="Ekzekuto: "
 Extract="Përfto: "
 ErrorWriting="Përftim: gabim në shkrimin te kartela "
 InvalidOpcode=Instalues i dëmtuar: "opcode" i pavlefshëm
 NoOLE="Pa OLE për: "
 OutputFolder="Dosje përfundimesh: "
 RemoveFolder="Hiq dosje: "
-RenameOnReboot="Riemërto gjatë rinisjes: "
+RenameOnReboot="Riemërtoje gjatë rinisjes: "
 Rename="Riemërto: "
-Skipped="Anashkaluar: "
+Skipped="U anashkalua: "
 CopyDetails=Kopjo Hollësira te e Papastra
 LogInstall=Regjistro procesin e instalimit
 Byte=B
 Kilo=K
 Mega=M
 Giga=G
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -1,27 +1,27 @@
 SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=I pazoti të komunikoj në mënyrë të sigurt. Ana tjetër nuk mbulon kodim të shkallës së lartë.
-SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=I pazoti të komunikoj në mënyrë të sigurt. Ana tjetër kërkon kodim të shkallës së lartë, i cili nuk mbulohet.
-SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Nuk komunikoj dot në mënyrë të sigurt me anën tjetër: nuk ka algoritëm(e) kodimi të njëjtë.
-SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=I pazoti të gjej dëshmi ose kyç të nevojshëm për mirëfilltësimin.
-SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=I pazoti të komunikoj në mënyrë të sigurt me anën tjetër: dëshmia e anës tjetër u hodh tej.
+SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=I pazoti të komunikojë në mënyrë të sigurt. Ana tjetër kërkon kodim të shkallës së lartë, i cili nuk mbulohet.
+SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Nuk komunikon dot në mënyrë të sigurt me anën tjetër: nuk ka algoritëm(e) kodimi të njëjtë.
+SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=I pazoti të gjejë dëshmi ose kyç të nevojshëm për mirëfilltësimin.
+SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=I pazoti të komunikojë në mënyrë të sigurt me anën tjetër: dëshmia e anës tjetër u hodh tej.
 SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Shërbyesi hasi të dhëna klienti të dëmtuara.
 SSL_ERROR_BAD_SERVER=Klienti hasi të dhëna shërbyesi të dëmtuara.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Lloj i pambuluar dëshmie.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Ana tjetër po përdor version të pambuluar protokoll sigurie.
 SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Mirëfilltësimi i klientit dështoi: kyçi vetjak në bazën e të dhënave për kyçat nuk përputhet me kyçin publik te baza e të dhënave për dëshmitë.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=I pazoti të komunikoj në mënyrë të sigurt me anën tjetër: emri i strehës së kërkuar nuk përputhet me dëshminë e shërbyesit.
 SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Ana tjetër mbulon vetëm versionin 2 për SSL-në, çka është lokalisht e çaktivizuar.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL-ja mori regjistrim me një Kod të pasaktë Mirëfilltësimi Mesazhi.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=Ortaku SSL raporton Kod të pasaktë Mirëfilltësimi Mesazhi.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=Ortaku SSL nuk vërteton dot dëshminë tuaj.
 SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=Ortaku SSL hodhi tej dëshminë tuaj si të shfuqizuar.
 SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=Ortaku SSL hodhi tej dëshminë tuaj si të skaduar.
-SSL_ERROR_SSL_DISABLED=S'lidhem dot: SSL është e çaktiviuar.
-SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=S'lidhem dot: ortaku SSL gjendet në një tjetër përkatësi FORTEZZA.
+SSL_ERROR_SSL_DISABLED=S'lidhet dot: SSL është e çaktiviuar.
+SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=S'lidhet dot: ortaku SSL gjendet në një tjetër përkatësi FORTEZZA.
 SSL_ERROR_UNKNOWN_CIPHER_SUITE=U kërkua suitë e panjohur shifre SSL.
 SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED=Në këtë program nuk ka të pranishme dhe të aktivizuara suita shifre.
 SSL_ERROR_BAD_BLOCK_PADDING=SSL-ja mori regjistrim me bllok mbushjeje të dëmtuar.
 SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG=SSL-ja mori regjistrim që tejkalonte gjatësinë më të madhe të lejueshme.
 SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG=SSL-ja bëri përpjekje të dërgonte regjistrim që tejkalonte gjatësinë më të madhe të lejueshme.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_REQUEST=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Kërkesë për Hello të keqformuar.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_HELLO=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Klient Hello të keqformuar.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Shërbyes Hello të keqformuar.
@@ -75,18 +75,18 @@ SSL_ERROR_SYM_KEY_CONTEXT_FAILURE=Dështim në krijimin e konteksit Kyç Simetrik.
 SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE=Dështim në çmbështjellje kyçi Simetrik në mesazh Shkëmbimi Kyçesh Klienti.
 SSL_ERROR_PUB_KEY_SIZE_LIMIT_EXCEEDED=Shërbyesi SSL u përpoq të përdorte kyç publik të nivelit shtëpiak me suitë eksporti shifre.
 SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE=Kodi PKCS11 nuk arriti të përkthente një IV në parametër.
 SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE=Dështova në gatitjen e suitës së përzgjedhur për shifrën.
 SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Klienti nuk arriti të prodhonte kyça sesioni për sesionin SSL.
 SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Shërbyesi nuk ka kyç për algoritmin e provuar për shkëmbim kyçash.
 SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL="Token"-i PKCS#11 u fut ose u nxor ndërkohë që veprimi qe në rrugë e sipër.
 SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=Nuk u gjet dot "token" PKCS#11 për të bërë një veprim të nevojshëm.
-SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Nuk komunikoj dot në mënyrë të sigurt me anën tjetër: pa algoritëm(e) të përbashkët për ngjeshjen.
-SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Nuk filloj dot një tjetër duarshtrëngim SSL përpara se të plotësohet duarshtrëngimi i tanishëm.
+SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Nuk komunikon dot në mënyrë të sigurt me anën tjetër: pa algoritëm(e) të përbashkët për ngjeshjen.
+SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Nuk fillon dot një tjetër duarshtrëngim SSL përpara se të plotësohet duarshtrëngimi i tanishëm.
 SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Mora prej anës tjetër vlera hash të pasakta për duarshtrëngimin.
 SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Dëshmia e furnizuar s'mund të përdoret me algoritmin e përzgjedhur për shkëmbim kyçash.
 SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=Nuk ka autoritet dëshmish të besuar për mirëfilltësim SSL të klientit.
 SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=Nuk u gjet ID sesioni SSL e klientit te fshehtina e shërbyesit për sesionin.
 SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Ana tjetër nuk qe në gjendje të çkodonte një regjistrim SSL që mori.
 SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Ana tjetër mori regjistrim SSL që qe më i gjatë se sa lejohet.
 SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Ana tjetër nuk e njeh, e as e beson AD-në që ka lëshuar dëshminë tuaj.
 SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Ana tjetër mori dëshmi të vlefshme, por iu mohua hyrja.
@@ -144,45 +144,45 @@ SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Dëshmia e lëshuesit është e pavlefshme.
 SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Kufizimi i gjatësisë së shtegut të dëshmisë është i pavlefshëm.
 SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Fusha e përdorimeve të dëshmisë është e pavlefshme.
 SEC_INTERNAL_ONLY=**Modul VETËM i brendshëm**
 SEC_ERROR_INVALID_KEY=Kyçi nuk mbulon veprimin e kërkuar.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Dëshmia përmban zgjerim kritik të panjohur.
 SEC_ERROR_OLD_CRL=LSHD-ja (Listë Shfuqizimesh Dëshmish) e re nuk është më e vonshme se ajo e tanishmja.
 SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=E pakoduar ose e panënshkruar: ende nuk keni dëshmi email-i.
 SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=E pakoduar: nuk keni dëshmi për secilin nga marrësit.
-SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Nuk e çkodoj dot: nuk jeni marrës, ose nuk u gjet dëshmi dhe kyç vetjak me përputhje.
-SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Nuk e çkodoj dot: algoritmi i kodimit të kyçit nuk përputhet me dëshminë tuaj.
+SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Nuk e çkodon dot: nuk jeni marrës, ose nuk u gjet dëshmi dhe kyç vetjak me përputhje.
+SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Nuk e çkodon dot: algoritmi i kodimit të kyçit nuk përputhet me dëshminë tuaj.
 SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Vërtetimi i nënshkrimit dështoi: ose nuk u gjet nënshkrues, ose u gjetën shumë nënshkrues, ose të dhëna të papërshtatshme ose të dëmtuara.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Algoritëm i pambuluar ose i panjohur.
-SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Nuk e çkodoj dot: koduar përmes përdorimit të një algoritmi apo madhësie kyçi me leje të mohuara.
+SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Nuk e çkodon dot: koduar përmes përdorimit të një algoritmi apo madhësie kyçi me leje të mohuara.
 XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Karta Fortezza nuk është vënë në punë si duhet. Ju lutem hiqeni dhe kthejani lëshuesit.
 XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Nuk u Gjetën karta Fortezza
 XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Nuk ka përzgjedhje karte Fortezza
 XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Ju lutem përzgjidhni një personalitet mbi të cilin të kihen më tepër të dhëna
 XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Nuk u gjet personalitet
 XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Nuk ka më tepër të dhëna mbi atë Personalitet
 XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Pin i Pavlefshëm
-XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=S'gatis dot personalitete Fortezza.
+XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=S'gatit dot personalitete Fortezza.
 SEC_ERROR_NO_KRL=Nuk u gjet KRL për dëshminë e këtij "site"-i.
 SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=KRL-ja për dëshminë e këtij "site"-i ka skaduar.
 SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=KRL-ja për dëshminë e këtij "site"-i ka nënshkrim të pavlefshëm.
 SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Kyçi për dëshminë e këtij "site"-i është shfuqizuar.
 SEC_ERROR_KRL_INVALID=KRL-ja e re ka format të pavlefshëm.
 SEC_ERROR_NEED_RANDOM=librari sigurie: lyp të dhëna të rastësishme.
 SEC_ERROR_NO_MODULE=librari sigurie: veprimi i kërkuar nuk përmbushet dot nga ndonjë modul sigurie.
 SEC_ERROR_NO_TOKEN=Karta ose "token"-i i sigurisë nuk ekziston, ose ka nevojë të vihet në punë, ose është hequr.
 SEC_ERROR_READ_ONLY=librari sigurie: bazë të dhënash vetëm për lexim.
 SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Nuk u përzgjodh "slot" ose "token".
 SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Ka tashmë një dëshmi me të njëjtën nofkë.
 SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Ka tashmë një kyç me të njëjtën nofkë.
 SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=gabim gjatë krijimit të objektit të sigurt
 SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=gabim gjatë krijimit të objektit bagazh
-XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=S'hoqa dot kryesorin
-XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=S'fshiva dot privilegjin
+XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=S'hoqi dot kryesorin
+XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=S'fshiu dot privilegjin
 XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Ky kryesor s'ka dëshmi
 SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Algoritmi i nevojshëm nuk është i lejuar.
 SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Gabim gjatë përpjekjes për eksportim dëshmie.
 SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Gabim gjatë përpjekjes për importim dëshmie.
 SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=I pazoti të importoj. Gabim çkodimi. Kartelë jo e vlefshme.
 SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=I pazoti të importoj. MAC i pavlefshëm. Fjalëkalim i pasaktë ose kartelë e dëmtuar.
 SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM=I pazoti të importoj. Algoritëm MAC që nuk mbulohet.
 SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE=I pazoti të importoj. Mbulohen vetëm mënyrat integritet fjalëkalimi dhe vetësi.
@@ -235,17 +235,17 @@ SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=Duhet të aktivizoni OCSP-në përpara se të përmbushni këtë veprim.
 SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Duhet të caktoni përgjigjësin parazgjedhje OCSP përpara kryerjes së këtij veprimi.
 SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=Përgjigja prej shërbyesit OCSP qe e dëmtuar ose e formuar pasaktësisht.
 SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=Nënshkruesi i përgjigjes OCSP nuk është i autorizuar të japë gjendje për këtë dëshmi.
 SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=Përgjigja OCSP nuk është ende e gatshme (përmban një datë të së ardhmes).
 SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=Përgjigja OCSP përmban të dhëna të vjetëruara.
 SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=Nuk u gjet CMS apo "PKCS #7 Digest" në mesazhin e nënshkruar.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=Lloji i CMS-së apo Mesazhit "PKCS #7" nuk mbulohet.
 SEC_ERROR_MODULE_STUCK=Nuk u hoq dot moduli PKCS #11 ngaqë është ende në përdorim.
-SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Nuk çkodova dot të dhëna ASN.1. Gjedhja e dhënë qe e pavlefshme.
+SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Nuk çkodoi dot të dhëna ASN.1. Gjedhja e dhënë qe e pavlefshme.
 SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Nuk u gjet LSHD me përputhje.
 SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Po përpiqeni të importoni dëshmi me të njëjtin lëshues/numër serie me atë të një dëshmie ekzistuese, por kjo nuk është e njëjta dëshmi.
 SEC_ERROR_BUSY=Nuk u mbyll dot NSS-ja. Ka objekte ende në përdorim.
 SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=Mesazhi i koduar DER përmbante të dhëna ekstra të papërdorura.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Kurbë eliptike e pambuluar.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Formë pike kurbe eliptike e pambuluar.
 SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Identifikues i Papranuar Objekti.
 SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Dëshmi nënshkrimi OCSP e pavlefshme në përgjigje OCSP.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -300,17 +300,17 @@ VerifyUserImport_p=Importim Përdoruesi
 VerifyCAVerifier_p=Kontrollues AD-sh
 VerifyStatusResponder_p=Gjendje Përgjigjësi
 VerifyAnyCA_p=AD
 VerifiedTrue=true
 VerifiedFalse=false
 PK11BadPassword=Fjalëkalimi i dhënë qe i pasaktë.
 SuccessfulP12Backup=Kopjeruajtje me sukses kyçi(ash) vetjak dhe dëshmie(sh) sigurie.
 SuccessfulP12Restore=Rikthim me sukses kyçi(ash) vetjak dhe dëshmie(sh) sigurie.
-PKCS12PasswordInvalid=Nuk çkodova dot kartelën PKCS #12. Mbase ngaqë fjalëkalimi që dhatë nuk qe i saktë?
+PKCS12PasswordInvalid=Nuk çkodoi dot kartelën PKCS #12. Mbase ngaqë fjalëkalimi që dhatë nuk qe i saktë?
 PKCS12DecodeErr=Dështova në çkodimin e kësaj kartele. Ose nuk është në format PKCS #12, ose është dëmtuar, ose fjalëkalimi që dhatë nuk qe i saktë.
 PKCS12UnknownErrRestore=Dështova në rikthimin e kartelës PKCS #12 për arsye të panjohura.
 PKCS12UnknownErrBackup=Për arsye të panjohura, dështova në krijimin e kartelës kopjeruajtëse PKCS #12.
 
 PKCS12UnknownErr=Akti PKCS #12 dështoi për arsye të panjohur.
 PKCS12InfoNoSmartcardBackup=Nuk është e mundur të kopjeruhen dëshmi prej një pajisje sigurie "hardware" si bie fjala "smart card".
 PKCS12DupData=Kyçi vetjak dhe dëshmia gjenden tashmë në këtë pajisje sigurie.
 AddModulePrompt=Jeni i sigurt se doni të instalohet ky modul sigurie?
@@ -326,18 +326,18 @@ DelModuleIntSuccess=U fshi me sukses modul i brendshëm sigurie
 DelModuleExtSuccess=U fshi me sukses modul i jashtëm sigurie
 ForcedBackup1=Duhet të bëni një kopje kopjeruajtëse të mbrojtur me fjalëkalim të dëshmisë suaj të re për sigurinë dhe të kyçave vetjakë shoqërues.
 ForcedBackup2=Nëse humbni ndonjëherë mundësinë për të hyrë te kyçi juaj vetjak duke harruar fjalëkalimin vetjak të sigurisë, ose për shkak dëmtimi kartele, mund të riktheni prej kësaj kopjeje kopjeruajtje kyçin vetjak dhe dëshminë.
 ForcedBackup3=Për të bërë një kopje, klikoni OK. Nëse mundet, duhet të ruani një kopje të kopjeruajtes tuaj në disketë, të cilën ta ruani në një vend të sigurt.
 UnknownCertIssuer=(Lëshues i Panjohur)
 UnknownCertOrg=(Organizëm i Panjohur)
 AVATemplate=%S = %S
 
-PSMERR_SSL_Disabled=S'lidhem dot në mënyrë të sigurt sepse protokolli SSL është çaktivizuar.
-PSMERR_SSL2_Disabled=S'lidhem dot në mënyrë të sigurt sepse "site"-i përdor një version të vjetër, të pasigurt të protokollit SSL.
+PSMERR_SSL_Disabled=S'lidhet dot në mënyrë të sigurt sepse protokolli SSL është çaktivizuar.
+PSMERR_SSL2_Disabled=S'lidhet dot në mënyrë të sigurt sepse "site"-i përdor një version të vjetër, të pasigurt të protokollit SSL.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Keni marrë një dëshmi të pavlefshme. Ju lutem lidhuni me administratorin e shërbyesit ose i dërgoni një email korrespondentit dhe jepuni atyre të dhënat vijuese:\n\nDëshmia juaj përmban të njëjtin numër serial me një tjetër dëshmi të lëshuar nga autoriteti i dëshmive. Ju lutem kini një dëshmi të re që të përmbajë një numër serial unik.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=Ndodhi një gabim gjatë lidhjes me %S.
 
 certErrorIntro=%S përdor një dëshmi sigurie të pavlefshme.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=Dëshmia nuk është besuar sepse është e vetënënshkruar.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Dëshmia nuk është besuar sepse lëshuesi i dëshmisë është i panjohur.
@@ -368,17 +368,17 @@ CrlImportFailure1x=Zbatimi s'importon dot Listë Shfuqizimesh Dëshmish (LSHD).
 CrlImportFailureExpired=Është i passhëm një version më i fundit i kësaj CRL-je.
 CrlImportFailureBadSignature=LSHD-ja ka Nënshkrim të pavlefshëm.
 CrlImportFailureInvalid=LSHD-ja e re ka format të pavlefshëm.
 CrlImportFailureOld=LSHD-ja e re është më e vjetër se ajo e çastit.
 CrlImportFailureNotYetValid=LSHD-ja nuk është ende gati. Mund të kontrollonit orën e sistemit tuaj.
 CrlImportFailureNetworkProblem=Shkarkimi i LDSH-së dështoi për shkak problemesh në Rrjet.
 CrlImportFailureReasonUnknown=Gabim Importimi LDSH-je në Bazën vendore të të Dhënave. Kod Gabimi:
 CrlImportFailure2=Ju lutem kërkojini ndihmë përgjegjësit tuaj të sistemit.
-NSSInitProblemX=Nuk gatita dot përbërësen e sigurisë së zbatimit. Ka shumë të ngjarë që shkaku të jenë probleme me kartelat në drejtorinë tuaj të profileve për zbatimin. Ju lutem kontrolloni që kjo drejtori nuk ka kufizime leximi/shkrimi dhe që hard disku nuk është plot ose pothuaj plot. Këshillohet dalja nga zbatimi dhe ndreqja e problemit. Nëse vazhdoni të përdorni këtë sesion, mund të vëreni sjellje jo të saktë të zbatimit kur përdoren anët e sigurisë.
+NSSInitProblemX=Nuk gatiti dot përbërësen e sigurisë së zbatimit. Ka shumë të ngjarë që shkaku të jenë probleme me kartelat në drejtorinë tuaj të profileve për zbatimin. Ju lutem kontrolloni që kjo drejtori nuk ka kufizime leximi/shkrimi dhe që hard disku nuk është plot ose pothuaj plot. Këshillohet dalja nga zbatimi dhe ndreqja e problemit. Nëse vazhdoni të përdorni këtë sesion, mund të vëreni sjellje jo të saktë të zbatimit kur përdoren anët e sigurisë.
 ProfileSwitchSocketsStillActive=Veprimi nuk plotësohet dot, për shkak të një dobësie të brendshme. Nuk është pastruar saktë një ndërlidhje rrjeti.
 ProfileSwitchCryptoUIActive=Ky veprim hëpërhë është i pamundur. Ju lutem përmbushni veprimin që ju tërheq vëmendjen në një nga dritaret e tjera të hapura.
 VerifyExpired=<Skaduar>
 VerifyRevoked=<Shfuqizuar>
 VerifyNotTrusted=<Jo i Besuar>
 VerifyIssuerNotTrusted=<Lëshues Jo i Besuar>
 VerifyIssuerUnknown=<Lëshues i Panjohur>
 VerifyInvalidCA=<AD i Pavlefshëm>
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -23,65 +23,65 @@ pageInfo_Privacy_Strong1=Faqja që jeni duke parë ishte koduar para se të transmetohej përmes Internetit.
 crlAutoupdateNotEnabled=Jo Veprues
 incorrect_pw=Nuk dhatë Fjalëkalimin e saktë të Përgjithshëm për çastin. Ju lutem riprovoni.
 chooseP12RestoreFileDialog=Emër Kartelë për Rikthim
 file_browse_PKCS12_spec=Kartela PKCS12
 devinfo_desc=Përshkrim
 pageInfo_SiteNotVerified="Site" Web Jo i Verifikuar
 pw_erased_ok=Kujdes! Keni fshirë Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm.
 failed_pw_change=I pazoti të ndryshoj Fjalëkalimin e Përgjithshëm.
-certNotVerified_Unknown=Për arsye të panjohura, s'vërtetova dot këtë dëshmi.
-certNotVerified_IssuerUnknown=S''vërtetova dot këtë dëshmi sepse lëshuesi është i panjohur. 
+certNotVerified_Unknown=Për arsye të panjohura, s'vërtetoi dot këtë dëshmi.
+certNotVerified_IssuerUnknown=S'vërtetoi dot këtë dëshmi sepse lëshuesi është i panjohur. 
 deleteCaCertTitle=Fshini një Dëshmi AD-sh
 devinfo_stat_disabled=çaktivizuar
-certNotVerified_CertNotTrusted=S''vërtetova dot këtë dëshmi sepse nuk është besuar.
+certNotVerified_CertNotTrusted=S'vërtetoi dot këtë dëshmi sepse nuk është besuar.
 chooseP12BackupFileDialog=Emër Kartele për Kopjeruajtje
 pageInfo_NoEncryption=Lidhje Jo e Koduar.
 pw_not_wanted=Kujdes! Keni vendosur të mos përdorni Fjalëkalim të Përgjithshëm.
 crlAutoupdateEnabled=Veprues
 devinfo_stat_uninitialized=I Panisur
 newCAMessage1=Doni të besohet "%S" për qëllimet vijues?
 pw_change2empty_in_fips_mode=Për çastin jeni në mënyrën FIPS. FIPS kërkon një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo bosh.
 enabledStatement=Përditësimi i Vetvetishëm është veprues për këtë CRL.
 devinfo_modpath=Shteg
 yesButton=Po
 undefinedValStr=<I pa Përkufizuar>
 enable_fips=Aktivizo FIPS
 pageInfo_ViewCertificate=Shihni dëshminë e sigurisë që vërteton identitetin e këtij "site"-i web.
 pw_empty_warning=Fjalëkalimet tuaj të ruajtur për email dhe web, të dhëna formularësh, dhe kyça vetjakë nuk do të jenë të mbrojtur.
 pw_change_ok=Fjalëkalim i Përgjithshëm i ndryshuar me sukses.
 NoUpdateFailure=Asnjë
-certNotVerified_IssuerNotTrusted=S'vërtetova dot këtë dëshmi sepse nuk është besuar lëshuesi. 
+certNotVerified_IssuerNotTrusted=S'vërtetoi dot këtë dëshmi sepse nuk është besuar lëshuesi. 
 unnamedCA=Autoritet Dëshmish (pa emër)
 pageInfo_WebSiteVerified=Identitet "Site"-i Web i Verifikuar
 SignedBy=Mirëfilltësuar nga %S
 devinfo_modname=Modul
 editTrustSSL=Dëshmia "%S" është lëshuar nga:
 crlNextUpdateMsg2=Lista e shfuqizimeve të dëshmive (CRL) prej "%S" lypset të përditësohet.
 crlNextUpdateMsg1=%S nuk mund të vendosë një lidhje të koduar me "%S".
 issuerNotKnown=Ngaqë nuk njhni autoritetin e dëshmive që ka lëshuar këtë dëshmi, nuk besoni në mirëfilltësinë e kësaj dëshmie veç në u tregoftë ndryshe këtu.
 deleteCaCertConfirm=Jeni i sigurt se doni të fshihen këto dëshmi AD-sh?
 devinfo_stat_loggedin=Futur
 noButton=Jo
 pageInfo_Privacy_None3=Faqja që po shihni nuk është e koduar.
 pageInfo_Privacy_None2=Të dhëna të dërguara përmes Internetit të pakoduara mund të shihen nga persona të tjerë gjatë kohës së tranzitit.
 disable_fips=Çaktivizo FIPS
-certNotVerified_CertRevoked=S'vërtetova dot këtë dëshmi sepse është shfuqizuar.
+certNotVerified_CertRevoked=S'vërtetoi dot këtë dëshmi sepse është shfuqizuar.
 CertPassPrompt=Ju lutem jepni Fjalëkalimin Vetjak të Sigurisë për Kyçat Vetiakë PSM të pajisjeve të sigurisë.
 pageInfo_Privacy_None1="Site"-i web %S nuk mbulon kodim për faqen që po shihni.
 lastFetchUrlLabel=URL e dhënë fillimisht prej 
 disabledStatement=Përditësimi i Vetvetishëm nuk është veprues për këtë CRL.
 deleteUserCertTitle=Fshini Dëshmitë tuaja
 editTrustEmail=Dëshmia "%S" është lëshuar nga:
 crlAutoupdateOk=OK
-certNotVerified_CertExpired=S'vërtetova dot këtë dëshmi sepse ka skaduar.
+certNotVerified_CertExpired=S'vërtetoi dot këtë dëshmi sepse ka skaduar.
 password_not_set=(i pacaktuar)
 clientAuthMessage2=Lëshuar Nën: "%S"
 clientAuthMessage1=Organizëm: "%S"
-certNotVerified_CAInvalid=S'vërtetova dot këtë dëshmi sepse dëshmia e AD-ve është e pavlefshme. 
+certNotVerified_CAInvalid=S'vërtetoi dot këtë dëshmi sepse dëshmia e AD-ve është e pavlefshme. 
 deleteUserCertConfirm=Jeni i sigurt se doni të fshini këto dëshmi?
 devinfo_stat_notpresent=Jo i Pranishëm
 pageInfo_StrongEncryption=Lidhje e Koduar: Kodim i Nivelit të lartë (%S %S bit)
 crlAutoUpdtaeFreqCntError=Shpeshtia e përditësimeve duhet të jetë një numër më i madh se zero.
 formSigningIntro="Site"-i '%S' ka kërkuar të nënshkruani tekstin vijues mesazhi:
 importEmailCertPrompt=Përzgjidhni Kartelë që përmban dëshmi Email-i të dikujt për t'u importuar
 certVerified=Kjo dëshmi është verifikuar për përdorimet vijuese:
 devinfo_serialnum=Numër Serie
@@ -106,17 +106,17 @@ pageInfo_Identity_Verified="Site"-i web %S mundëson mirëfilltësim për faqen që po shihni. Identiteti i këtij "site"-i web është verifikuar nga %S, një autoritet dëshmish të cilit i besoni për këtë qëllim.
 devinfo_status=Gjendje
 pageInfo_MixedContent=Lidhje Pjesërisht e Koduar
 pageInfo_Privacy_Mixed1=Pjesë të faqes që po shihni nuk qenë koduar para se të transmetoheshin përmes Internetit.
 crlImportNewCRLTitle=Importo Listë Shfuqizimesh Dëshmish
 crlImportNewCRLLabel=Importo LSHD prej:
 
 
 writeFileFailure=Gabim Kartele
-writeFileFailed=S'shkruaj dot te kartela %S:\n%S.
+writeFileFailed=S'shkruan dot te kartela %S:\n%S.
 writeFileAccessDenied=Hyrje e mohuar
 writeFileIsLocked=Kartela është e kyçur
 writeFileNoDeviceSpace=Nuk ka më vend në pajisje
 writeFileUnknownError=Gabim i panjohur
 deleteSslCertTitle3=Fshi Përjashtime Dëshmish Shërbyesi
 deleteSslCertImpact3=Nëse fshini një përjashtim shërbyesi, riktheni kështu kontrollet e zakonshëm të sigurisë për atë shërbyes dhe e shtrëngoni të përdorë një dëshmi të vlefshme.
 deleteSslCertConfirm3=Jeni i sigurt që doni të fshihen këto përjashtime shërbyesi?
 deleteOrphanCertTitle=Fshi Dëshmitë
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -7,37 +7,37 @@ errorCreateNewDirIsFileMessage=S'mund të krijohej drejtoria, %S është kartelë
 errorOpeningFileTitle=Gabim gjatë hapjes së %S
 allFilter=*
 confirmTitle=Ripohoni
 imageFilter=*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.png; *.bmp; *.xbm; *.ico
 confirmFileReplacing=Ka një %S.\nDoni të zëvendësohet?
 dirTextInputLabel=Emër drejtorie:
 saveButtonLabel=Ruaj
 errorNewDirDoesExistTitle=Gabim gjatë krijimit të %S
-saveWithoutPermissionMessage_dir=S'mund të krijoj kartelë. Drejtoria %S nuk është e shkruajtshme. 
+saveWithoutPermissionMessage_dir=S'mund të krijojë kartelë. Drejtoria %S nuk është e shkruajtshme. 
 errorDirDoesntExistMessage=Nuk ka drejtori %S 
 errorSavingFileTitle=Gabim gjatë ruajtjes %S
 imageTitle=Kartela Pamje
 errorNewDirDoesExistMessage=Ka tashmë një kartelë të quajtur %S, drejtoria nuk mund të krijohet.
 errorOpenFileDoesntExistMessage=Nuk ka kartelë %S 
-saveParentDoesntExistMessage=Nuk ka shteg %S, s'ruaj dot %S
+saveParentDoesntExistMessage=Nuk ka shteg %S, s'ruan dot %S
 errorCreateNewDirPermissionMessage=Drejtoria nuk mund të krijohet, %S nuk është e shkruajtshme
 xulFilter=*.xul
 saveWithoutPermissionMessage_file=Kartela %S nuk është e shkruajtshme.
 errorCreateNewDirTitle=Gabim gjatë krijimit të %S
 promptNewDirTitle=Krijo drejtori të re
 xmlTitle=Kartela XML
 errorDirDoesntExistTitle=Gabim gjatë hyrjes tek %S
 htmlTitle=Kartela HTML
 errorOpenFileDoesntExistTitle=Gabim gjatë hapjes së %S
 xulTitle=Kartela XUL
 textTitle=Kartela Tekst
 selectFolderButtonLabel=Përzgjidhni
 openButtonLabel=Hap
 promptNewDirMessage=Emër drejtorie:
 errorPathProblemTitle=Gabim i Panjohur
 textFilter=*.txt; *.text
-saveParentIsFileMessage=%S është kartelë, s'ruaj dot %S
+saveParentIsFileMessage=%S është kartelë, s'ruan dot %S
 htmlFilter=*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml
 errorPathProblemMessage=Ndodhi një gabim i panjohur (shtegu %S)
 allTitle=Tërë Kartelat
 saveAsLabel=Ruaje Si:
 dirTextInputAccesskey=e
--- a/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
@@ -6,12 +6,12 @@
 <!ENTITY grayRadio.label "Shkallë të Grisë">
 <!ENTITY leftInput.label "Majtas:">
 <!ENTITY paperInput.label "Madhësi Letre:">
 <!ENTITY plexInput.label "Mënyrë &quot;plex&quot;:">
 <!ENTITY rightInput.label "Djathtas:">
 <!ENTITY topInput.label "Sipër:">
 <!ENTITY colorspaceInput.label "&quot;Colorspace&quot;:">
 <!ENTITY fontsGroup.label "Gërma:">
-<!ENTITY downloadFonts.label "Të shkarkoj gërma te shtypësi?">
+<!ENTITY downloadFonts.label "Të shkarkojë gërma te shtypësi?">
 <!ENTITY printJobOptions.title "Veti Shtypësi">
 <!ENTITY resolutionInput.label "Qartësi/Cilësi:">
 <!ENTITY jobTitleInput.label "Titull Akti:">
--- a/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
@@ -32,33 +32,33 @@ error-210=Anuluar prej përdoruesi
 error-240=Instalim i papërfunduar
 WindowsShortcut=Shkurtprerje Windows: %s
 RenameFolder=Riemërto Dosje: %s si %s
 SkipFile=Po anashkalohet: %s
 ExecuteFile=Po ekzekutohet Kartela: %s
 error999=Rinisni për plotësim
 ERROR=GABIM
 Execute=Po përmbushet: %s
-ConfirmSkin=Të instaloj temën "%1$S" prej %2$S?
+ConfirmSkin=Të instalojë temën "%1$S" prej %2$S?
 UnknownFileOpCommand=Urdhër i panjohur veprimi mbi kartelë!
 progress.downloading=Po shkarkohet...
 ApplyNowLocale=Përdor këtë vendore
 progress.installing=Po instalohet...
 error-208=Argument i pavlefshëm
 error-239=Regjistrimi "chrome" dështoi
 error-207=Paketë instalimi e pavlefshme
 RenameFile=Riemërto Kartelë: %s si %s
 error-204=Nuk u gjet programth instalimi
 error-299=Kujtesë e pamjaftueshme
 error-235=Vend i pamjaftueshëm
 MoveFile=Shpërngul Kartelë: %s te %s
 error-202=Hyrje e mohuar
 CreateFolder=Krijo Dosje: %s
 ApplyNowSkin=Përdor këtë temë
-ConfirmLocale=Të instaloj vendoren "%1$S" prej %2$S?
+ConfirmLocale=Të instalojë vendoren "%1$S" prej %2$S?
 error-230=Ka një të tillë
 ReplaceSharedFile=Po zëvendësohet Kartelë e Përbashkët: %s
 MacAlias=Alias Mac: %s
 error-260=Nuk u verifikua dot nënshkrimi.
 ReplaceFile=Po zëvendësohet: %s
 error-261=Hash i pavlefshëm kartele (ka gjasa shkarkimi të dëmtuar)
 error-262=Tip i panjohur ose i pavlefshëm hashi kartele
 unknown.error=Gabim i papritur %S
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
@@ -28,18 +28,18 @@ për shtesat tuaja për t&quot;i bërë ato të përputhshme me këtë version.">
 <!ENTITY noupdates.checkEnabled.desc   "&brandShortName;-i do të kontrollojë rregullisht dhe do t&apos;ju njoftojë
                      kur të gjejë përditësime të përputhshëm për këto shtesa.">
 
 <!ENTITY finished.wizard.title      "U instaluan Shtesa të Përputhshme">
 <!ENTITY finished.top.label       "&brandShortName;-i instaloi përditësime për shtesat tuaja.">
 <!ENTITY finished.checkDisabled.desc   "&brandShortName;-i mund të kontrollojë rregullisht dhe njoftojë kur gjen përditësime për shtesat.">
 <!ENTITY finished.checkEnabled.desc   "&brandShortName;-i do të kontrollojë periodikisht dhe njoftojë kur të gjejë përditësime për shtesat.">
 
-<!ENTITY adminDisabled.wizard.title   "I pazoti të Kontrolloj për Përditësime">
-<!ENTITY adminDisabled.warning.label   "Është e pamundur të kontrolloj për përditësime për shtesat e papërputhshme sepse është i çaktivizuar instalimi i programeve për &brandShortName;-in. Ju lutem lidhuni me Përgjegjësin e Sistemit tuaj për ndihmë.">
+<!ENTITY adminDisabled.wizard.title   "I pazoti të Kontrollojë për Përditësime">
+<!ENTITY adminDisabled.warning.label   "Është e pamundur të kontrollojë për përditësime për shtesat e papërputhshme sepse është i çaktivizuar instalimi i programeve për &brandShortName;-in. Ju lutem lidhuni me Përgjegjësin e Sistemit tuaj për ndihmë.">
 
 <!ENTITY versioninfo.wizard.title    "Kontroll Përputhshmërie të Shtesave">
 <!ENTITY versioninfo.top.label      "Po kontrollohet përputhshmëria e shtesave për përputhshmëri me këtë version të &brandShortName;-it.">
 <!ENTITY versioninfo.waiting       "Kjo mund të hajë ca minuta...">
 
 <!ENTITY installerrors.wizard.title   "Probleme në Instalim Përditësimesh">
 <!ENTITY installerrors.intro.label    "&brandShortName;-i hasi në probleme kur përditësoi disa prej shtesave tuaja.">
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
@@ -50,18 +50,18 @@
 	<p>Për të ndjekur gjurmët tuaja brenda Ndihmës, klikoni butonat pranë cepit të sipërm majtas
 	 të dritares së Ndihmës:</p>
 
 	<p><img src="http://mozilla.org/projects/firefox/help/1.0/help-buttons.png" alt="" width="209" height="43"/></p>
 
 	<ul>
 	    <li>Për të shfaqur ose fshehur Anështyllën që gjendet në anën e majtë
 	    të Dritares së Ndihmës klikoni butonin Shfaq/Fshih Anështyllë.</li>
-		<li>Për t'u kthyer prapa nëpër faqe që i keni vizituar më parë klikoni butonin Prapa. 
-		Ky punon njësoj si butoni Prapa te dritarja kryesore e &brandShortName;-it.</li>
+		<li>Për t'u kthyer mbrapsht nëpër faqe që i keni vizituar më parë klikoni butonin Mbrapsht. 
+		Ky punon njësoj si butoni Mbrapsht te dritarja kryesore e &brandShortName;-it.</li>
 		<li>Për t'u hedhur përpara nëpër faqe që i keni vizituar më parë klikoni butonin Përpara.
 		 Punon njësoj si butoni Përpara te dritarja kryesore e &brandShortName;.</li>
 		<li>Për të parë Qendrën e Ndihmës dhe Suportit klikoni butonin Hyrje, i cili përfshin lidhje
 		 për te mundësi suporti dhe burime me bazë web.</li>
 	</ul>
 
 	<p>Si rrugë tjetër, shtypni udhëzimet që doni të ndiqni:</p>
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/preferences/preferences.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/preferences/preferences.properties
@@ -1,12 +1,12 @@
 #### Master Password
 
 password_not_set=(i pacaktuar)
-failed_pw_change=I pazoti të ndryshoj Fjalëkalimin e Përgjithshëm.
+failed_pw_change=I pazoti të ndryshojë Fjalëkalimin e Përgjithshëm.
 incorrect_pw=Nuk dhatë Fjalëkalimin e Përgjithshëm të saktë të çastit. Ju lutem riprovoni.
 pw_change_ok=Fjalëkalim i Përgjithshëm u ndryshua me sukses.
 pw_erased_ok=Keni fshirë Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm. 
 pw_not_wanted=Kujdes! Keni vendosur të mos përdorni Fjalëkalim të Përgjithshëm.
 pw_empty_warning=Fjalëkalimet tuaj të ruajtur për web dhe email, të dhëna formularësh, dhe kyça vetjakë nuk do të mbrohen më.
 pw_change2empty_in_fips_mode=Jeni në mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo bosh.
 pw_change_success_title=Ndryshim i Suksesshëm i Fjalëkalimit
 pw_change_failed_title=Ndryshimi i Fjalëkalimit Dështoi
--- a/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
+++ b/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
@@ -36,18 +36,18 @@ Ok=OK
 Close=Mbylle
 
 # LOCALIZATION NOTE (CrashID): The %s is replaced with the Crash ID from the server, which is a string like abc12345-6789-0abc-def1-23456abcdef1
 CrashID=ID Vithisjeje: %s
 # LOCALIZATION NOTE (CrashDetailsURL): The %s is replaced with a URL that the user can visit to view the crash details.
 CrashDetailsURL=Mund të shihni hollësitë e kësaj vithisjeje te %s
 ErrorBadArguments=Zbatimi dha një argument të pavlefshëm.
 ErrorExtraFileExists=Zbatimi nuk la ndonjë kartelë të dhënash zbatimi.
-ErrorExtraFileRead=S'lexova dot kartelën e të dhënave të zbatimit.
-ErrorExtraFileMove=S'lëviza dot kartelën e të dhënave të zbatimit.
+ErrorExtraFileRead=S'lexoi dot kartelën e të dhënave të zbatimit.
+ErrorExtraFileMove=S'lëvizi dot kartelën e të dhënave të zbatimit.
 ErrorDumpFileExists=Zbatimi nuk la ndonjë kartelë zbrazjeje vithisjeje.
-ErrorDumpFileMove=S'lëviza dot zbrazje vithisjeje.
+ErrorDumpFileMove=S'lëvizi dot zbrazje vithisjeje.
 ErrorNoProductName=Zbatimi nuk identifikoi veten.
 ErrorNoServerURL=Zbatimi nuk tregoi ndonjë shërbyes njoftimesh vithisjesh.
-ErrorNoSettingsPath=S'gjeta dot rregullimet mbi njoftuesin e vithisjeve.
-ErrorCreateDumpDir=S'krijova dot drejtori radhe zbrazjesh.
+ErrorNoSettingsPath=S'gjeti dot rregullimet mbi njoftuesin e vithisjeve.
+ErrorCreateDumpDir=S'krijoi dot drejtori radhe zbrazjesh.
 # LOCALIZATION NOTE (ErrorEndOfLife): The %s is replaced with the product name.
 ErrorEndOfLife=Versioni i %s-it që po përdorni nuk mbulohet më. Nuk pranohen më njoftime vithisjesh për këtë version. Ju lutem shihni mundësinë e kalimit te një version që mbulohet.