Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Aug 2020 14:37:34 +0000
changeset 2213 9a66512fa7f5df5c1663b4c8aee733074a8349d2
parent 2212 bc06bda39084f88eca45460721029140996cd724
child 2214 d7cdd1cac8477de126b494e908a2f8377d87c231
push id1279
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 17 Aug 2020 14:37:37 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
devtools/client/compatibility.ftl
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutGlean.ftl
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,184 +6,107 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Caktoni rregulla të cilat WebExtensions mund t’i shohin përmes chrome.storage.managed.
-
 policy-AppAutoUpdate = Aktivizoni ose çaktivizoni përditësime të vetvetishme aplikacionesh.
-
 policy-AppUpdateURL = Caktoni URL vetjake përditësimi aplikacioni.
-
 policy-Authentication = Formësoni mirëfilltësim të integruar për sajte që e mbulojnë atë.
-
 policy-BlockAboutAddons = Bllokoni hyrje te Përgjegjësi i Shtesave (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Bllokoni hyrje te faqja about:config.
-
 policy-BlockAboutProfiles = Bllokoni hyrje te faqja about:profiles.
-
 policy-BlockAboutSupport = Bllokoni hyrje te faqja about:support.
-
 policy-Bookmarks = Krijoni faqerojtës te paneli Faqerojtës, menuja Faqerojtës, ose te një dosje e caktuar brenda tyre.
-
 policy-CaptivePortal = Aktivizoni ose çaktivizoni mbulim për captive portal.
-
 policy-CertificatesDescription = Shtoni dëshmi ose përdorni dëshmi të brendshme të programit.
-
 policy-Cookies = Lejoni ose jo që sajte të depozitojnë cookies.
-
 policy-DisabledCiphers = Çaktivizo shifra.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Caktoni drejtori parazgjedhje shkarkimesh.
-
 policy-DisableAppUpdate = Pengoje shfletuesin të përditësohet.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Çaktivizoni PDF.js, parësin e brendshëm të PDF-ve në { -brand-short-name }.
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Pengo agjent shfletuesi parazgjedhje të ndërmarrë ndonjë veprim. E zbatueshme vetëm për Windows; platformat e tjera s’e kanë agjentin.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Bllokoni hyrje te mjetet për zhvillues.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Çaktivizoni te menuja Ndihmë urdhra për dërgim përshtypjesh (Parashtroni Përshtypje dhe Raportoni Sajt të Rrejshëm).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = Çaktivizoni shërbime me bazë { -fxaccount-brand-name }, përfshi Sync-un.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Çaktivizoni veçorinë Foto Ekrani Firefox.
-
 policy-DisableFirefoxStudies = Pengojani { -brand-short-name }-it xhirimin e studimeve.
-
 policy-DisableForgetButton = Pengoni përdorimin e butoni Harroje.
-
 policy-DisableFormHistory = Mos mba mend historik kërkimesh dhe plotësimi formularësh.
-
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Nëse caktohet <em>true</e>, s’mund të krijohet fjalëkalim i përgjithshëm.
-
+policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Në qoftë <em>true</em>, s’mund të krijohet një Fjalëkalim i Përgjithshëm.
 policy-DisablePasswordReveal = Mos lejo të shfaqen fjalëkalime te kredenciale hyrjesh të ruajtura.
-
 policy-DisablePocket = Çaktivizoni veçorinë e ruajtjes së faqeve web në Pocket.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Çaktivizoni Shfletimin Privat.
-
 policy-DisableProfileImport = Çaktivizoni te menuja urdhrin për Importim të dhënash nga një tjetër shfletues.
-
 policy-DisableProfileRefresh = Çaktivizoni te faqja about:support butonin Rifreskoni { -brand-short-name }-in.
-
 policy-DisableSafeMode = Çaktivizoni veçorinë e rinisjes nën Mënyrën e Parrezik. Shënim: tasti Shift për hyrje nën Mënyrën e Parrezik mund të çaktivizohet vetëm në Windows, duke përdorur Rregulla Grupi.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Pengojini përdoruesit të anashkalojë disa sinjalizime sigurie.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Çaktivizoni urdhër menuje Vëre si Sfond Desktopi për figura.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Pengojini shfletuesit të instalojë dhe përditësojë shtesa sistemi.
-
 policy-DisableTelemetry = Çaktivizoni Telemetry-në.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Shfaqni Panel Faqerojtësish, si parazgjedhje.
-
 policy-DisplayMenuBar = Shfaqni Shtyllë Menush, si parazgjedhje.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Formësoni DNS përmes HTTPS-je.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Çaktivizoni kontrollin gjatë nisjes për shfletues parazgjedhje.
-
 policy-DownloadDirectory = Caktoni dhe kyçni drejtorinë e shkarkimeve.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Aktivizoni ose çaktivizoni Bllokim Lënde, dhe kyçeni, në daçi.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Aktivizoni ose çaktivizoni Zgjerime Mediash të Fshehtëzuara, dhe kyçeni, në daçi.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instaloni, çinstaloni ose kyçni zgjerime. Mundësia Instaloni si parametra përdor URL ose shtigje. Mundësitë Çinstaloni dhe Kyçur përdorin ID zgjerimesh.
-
 policy-ExtensionSettings = Administroni krejt anët e instalimit të zgjerimeve.
-
 policy-ExtensionUpdate = Aktivizoni ose çaktivizoni përditësime të vetvetishme të zgjerimeve.
-
 policy-FirefoxHome = Formësoni Kreun e Firefox-it
-
 policy-FlashPlugin = Lejoni ose jo përdorimin e shtojcës Flash.
-
 policy-Handlers = Formësoni trajtues parazgjedhje aplikacionesh.
-
 policy-HardwareAcceleration = Në u caktoftë "false", çaktivizohet përshpejtimi përmes hardware-it.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Caktoni faqen hyrëse, dhe kyçeni në daçi.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Lejojuni disa sajteve të caktuar të instalojnë shtesa.
-
 policy-LegacyProfiles = Çaktivizo veçorinë e zbatimit me detyrim të një profili veçmas për çdo instalim
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Aktivizoni rregullimin parazgjedhje të dikurshëm për sjelljen e cookie-t SameSite.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Rikthe sjelljen e dikurshme për SameSite, për cookie-t në sajtet e specifikuar.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Lejo sajte specifikë të krijojnë lidhje te kartela vendore.
-
 policy-MasterPassword = Kërko doemos ose pengo përdorimin e një fjalëkalimi të përgjithshëm.
-
+policy-PrimaryPassword = Kërko doemos ose pengo përdorimin e një Fjalëkalimi të Përgjithshëm.
 policy-NetworkPrediction = Aktivizoni ose çaktivizoni parashikim rrjeti (<em>DNS prefetching</em>).
-
 policy-NewTabPage = Aktivizoni ose çaktivizoni faqen Skedë e Re.
-
 policy-NoDefaultBookmarks = Çaktivizoni krijimin e faqerojtësve parazgjedhje të paketuar me { -brand-short-name }-in, dhe Faqerojtës të Mençur (Më të Vizituarit, Etiketa Së Fundi). Shënim: ky rregull ka efekt vetëm nëse përdoret përpara xhirimit për herë të parë nën profilin përkatës.
-
 policy-OfferToSaveLogins = Bëjeni të detyrueshëm rregullimin për lejimin e { -brand-short-name }-it të ofrojë të mbajë mend kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime. Pranohet që të dyja vlerat, <em>true</em> dhe <em>false</em>.
-
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Caktoni vlerën parazgjedhje për lejim të { -brand-short-name }-it të ofrojë mbajtjen mend të kredencialeve të hyrjes dhe fjalëkalimeve të ruajtur. Pranohet si vlera <em>true</em>, ashtu edhe ajo <em>false</em>.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Anashkaloni faqen e xhirimit për herë të parë. Lëreni të zbrazët, nëse doni të çaktivizohet faqja e xhirimit për herë të parë.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Anashkaloni faqen “Ç’ka të Re” që shfaqet pas përditësimesh. Lëreni të zbrazët, nëse doni të çaktivizohet faqja pas-përditësim.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Aktivizoni ruajtjen e fjalëkalimeve te përgjegjësi i fjalëkalimeve.
-
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Çaktivizoni pse formësoni PDF.js, parësin e brendshëm të PDF-ve në { -brand-short-name }.
-
 policy-Permissions2 = Formësoni lejet për kamerën, mikrofonin, vendndodhjen, njoftimet dhe vetëluajtjen.
-
 policy-PictureInPicture = Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë “Picture-in-Picture”.
-
 policy-PopupBlocking = Lejojuni, si parazgjedhje, disa sajteve të shfaqin flluska.
-
 policy-Preferences = Caktoni dhe kyçni vlerën për një nëngrup parapëlqimesh.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Pyet ku të ruhen kartelat kur shkarkohen.
-
 policy-Proxy = Formësoni rregullime ndërmjetësi
-
 policy-RequestedLocales = Caktoni për aplikacionin listën e gjuhëve të kërkuara, renditur sipas parapëlqimit.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Gjatë fikjes, spastro të dhëna lëvizjeje.
-
 policy-SearchBar = Caktoni vendin parazgjedhje për shtyllën e kërkimeve. Përdoruesit ende i lejohet ta përshtatë si të dojë.
-
 policy-SearchEngines = Formësoni rregullime motori kërkimesh. Ky rregull tani është i përdorshëm vetëm në versionin Extended Support Release (ESR).
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Aktivizoni ose çaktivizoni sugjerime kërkimi.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instaloni module PKCS #11.
-
 policy-SSLVersionMax = Caktoni version maksimum SSL-je.
-
 policy-SSLVersionMin = Caktoni version minimum SSL-je.
-
 policy-SupportMenu = Shtoni te menuja e ndihmës një element vetjak menuje asistence.
-
 policy-UserMessaging = Mos i shfaq përdoruesit disa mesazhe të caktuara
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Bllokoni vizita në sajte. Për më tepër hollësi mbi këtë format, shihni dokumentimin.
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -10,17 +10,16 @@ droponhomemsg=Doni që ky dokument të jetë kreu juaj i ri?
 droponhomemsgMultiple=Doni që këto dokumente të jenë kryet tuaja të reja?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearch=Kërkoni me %1$S për "%2$S"
 contextMenuSearch.accesskey=m
-
 contextMenuPrivateSearch=Kërko në Dritare Private
 contextMenuPrivateSearch.accesskey=o
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
 # engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
 # this engine is different from the default engine name used in normal mode.
 contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Kërko me %S në një Dritare Private
 contextMenuPrivateSearchOtherEngine.accesskey=o
 
@@ -52,17 +51,16 @@ xpinstallDisabledButton=Aktivizoje
 xpinstallDisabledButton.accesskey=a
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
 # This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
 # enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
 # %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
 # the administration can add to the message.
 addonInstallBlockedByPolicy=%1$S (%2$S) është bllokuar nga përgjegjësi i sistemit tuaj.%3$S
-
 addonInstallFullScreenBlocked=Nuk lejohet instalim shtesash teksa gjendet në mënyrën sa krejt ekrani ose para saj.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
 # for an example of the full dialog.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
@@ -404,17 +402,16 @@ printButton.tooltip=Shtypeni këtë faqe… (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Window"
 newWindowButton.tooltip=Hapni një dritare të re (%S)
 
 # New Tab button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
 newTabButton.tooltip=Hapni një skedë të re (%S)
-
 newTabContainer.tooltip=Hape në një skedë të re (%S)\nShtypeni dhe mbajeni të shtypur që të hapet një skedë e re kontejneri
 newTabAlwaysContainer.tooltip=Përzgjidhni një kontejner për hapje skede të re
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available2=Do ta lejoni %S të depozitojë të dhëna në kompjuterin tuaj?
 offlineApps.allowStoring.label=Lejoje të Depozitojë të Dhëna
 offlineApps.allowStoring.accesskey=L
 offlineApps.dontAllow.label=Mos e Lejo
@@ -456,24 +453,22 @@ privacy.spoof_english=Kalimi në Anglisht si gjuhë e juaja për rregullimet do t’jua bëjë më të vështirë të identifikoni dhe thelloni privatësinë tuaj. Doni të kërkohen versionet në anglisht për faqet web?
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.headerMainWithHost, identity.headerSecurityWithHost):
 # %S is the hostname of the site that is being displayed.
 identity.headerMainWithHost=Të dhëna Sajti për %S
 identity.headerSecurityWithHost=Siguri Lidhjeje për %S
 identity.identified.verifier=Vërtetuar nga: %S
 identity.identified.verified_by_you=Keni shtuar përjashtim sigurie për këtë sajt
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
-
 identity.ev.contentOwner2=Dëshmi lëshuar për: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
 # Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
 # use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
 identity.notSecure.label=Jo e Sigurt
-
 identity.notSecure.tooltip=Lidhja s’është e sigurt
 
 identity.extension.label=Zgjerim (%S)
 identity.extension.tooltip=Ngarkuar nga zgjerimi: %S
 identity.showDetails.tooltip=Shfaqni hollësi lidhjeje
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
@@ -1027,31 +1022,35 @@ midi.shareSysexWithSite.message = Do ta lejoni %S të përdorë pajisjet tuaja MIDI dhe të dërgojë/marrë mesazhe SysEx?
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Mbrapsht
 
 storageAccess.Allow.label = Lejo Hyrje
 storageAccess.Allow.accesskey = L
 storageAccess.DontAllow.label = Blloko Hyrjen
 storageAccess.DontAllow.accesskey = B
-
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess2.message):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
 storageAccess2.message = A do t’i lejoni %1$S të ndjekë veprimtarinë tuaj të shfletimit në %2$S?
 
+# LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
+# %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
+# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
+storageAccess3.message = Do ta lejoni %1$S të përdorë të dhëna cookie-sh dhe sajti te %2$S? Lejimi i kësaj mund ta lejojë %3$S të ndjekë se ç’bëni në këtë sajt.
+storageAccess.hintText = Duhet t’ia bllokoni hyrjen, nëse nuk e besoni ose nuk e njihni %1$S.
+
 
 
 confirmationHint.sendToDevice.label = U dërgua!
 confirmationHint.copyURL.label = U kopjua te e papastra!
 confirmationHint.pageBookmarked.label = U ruajt në Bibliotekë!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Motori i kërkimeve u shtua!
 confirmationHint.pinTab.label = U fiksua!
 confirmationHint.pinTab.description = Djathtasklikoni mbi skedën që të hiqet nga e fiksuar.
-
 confirmationHint.passwordSaved.label = Fjalëkalim u ruajt!
 confirmationHint.loginRemoved.label = Kredencialet e hyrjes u hoqën!
 confirmationHint.breakageReport.label = Raporti u dërgua. Faleminderit!
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = Faqerojtës të Gjallë %S
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -1,14 +1,47 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 ## Messages used as headers in the main pane
 
+compatibility-selected-element-header = Element i Përzgjedhur
+compatibility-all-elements-header = Krejt Çështjet
+
 ## Message used as labels for the type of issue
 
+compatibility-issue-deprecated = (nxjerrë nga përdorimi)
+compatibility-issue-experimental = (eksperimentale)
+compatibility-issue-prefixneeded = (lyp prefiks)
+compatibility-issue-deprecated-experimental = (e nxjerrë nga përdorimi, eksperimentale)
+compatibility-issue-deprecated-prefixneeded = (e nxjerrë nga përdorimi, lyp prefiks)
+compatibility-issue-experimental-prefixneeded = (eksperimentale, lyp prefik)
+compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded = (e nxjerrë nga përdorimi, eksperimentale, lyp prefiks)
+
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
 
+compatibility-settings-button-label = Rregullime
+compatibility-settings-button-title =
+  .title = Rregullime
+compatibility-feedback-button-label = Përshtypje
+compatibility-feedback-button-title =
+  .title = Përshtypje
+
 ## Messages used as headers in settings pane
 
+compatibility-settings-header = Rregullime
+compatibility-target-browsers-header = Shfletuesit e Synuar
+
 ##
 
+# Text used as the label for the number of nodes where the issue occurred
+# Variables:
+#  $number (Number) - The number of nodes where the issue occurred
+compatibility-issue-occurrences =
+  { $number ->
+    [one] { $number } hasje
+    *[other] { $number } hasje
+  }
+compatibility-no-issues-found = S’u gjetën çështje përputhshmërie.
+compatibility-close-settings-button =
+  .title = Mbylli rregullimet
--- a/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
+++ b/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
@@ -1,191 +1,135 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 certmgr-title =
   .title = Përgjegjës Dëshmish
-
 certmgr-tab-mine =
   .label = Dëshmitë Tuaja
-
 certmgr-tab-remembered =
   .label = Vendime Mirëfilltësimi
-
 certmgr-tab-people =
   .label = Persona
-
 certmgr-tab-servers =
   .label = Shërbyes
-
 certmgr-tab-ca =
   .label = Autoritete
-
 certmgr-mine = Dëshmi që ju identifikojnë keni prej këtyre enteve
 certmgr-remembered = Këto dëshmi përdoren për t’ju identifikuar në sajte
 certmgr-people = Keni të ruajtura dëshmi që identifikojnë këta persona
 certmgr-servers = Keni të ruajtura dëshmi që identifikojnë këta shërbyes
 certmgr-ca = Keni të ruajtura dëshmi që identifikojnë këta autoritete dëshmish
-
 certmgr-detail-general-tab-title =
   .label = Të përgjithshme
   .accesskey = T
-
 certmgr-detail-pretty-print-tab-title =
   .label = Hollësi
   .accesskey = H
-
 certmgr-pending-label =
   .value = Po verifikohet dëshmia…
-
 certmgr-subject-label = Lëshuar Për
-
 certmgr-issuer-label = Lëshuar Nga
-
 certmgr-period-of-validity = Periudhë Vlefshmërie
-
 certmgr-fingerprints = Shenja gishtash
-
 certmgr-cert-detail =
   .title = Hollësi Dëshmie
   .buttonlabelaccept = Mbylleni
   .buttonaccesskeyaccept = M
-
 certmgr-cert-detail-commonname = Emër i Rëndomtë (ER)
-
 certmgr-cert-detail-org = Ent (E)
-
 certmgr-cert-detail-orgunit = Njësi Organizative (OU)
-
 certmgr-cert-detail-serial-number = Numër Serial
-
 certmgr-cert-detail-sha-256-fingerprint = Shenja gishtash SHA-256
-
 certmgr-cert-detail-sha-1-fingerprint = Shenja gishtash SHA1
-
 certmgr-edit-ca-cert =
   .title = Përpunoni rregullime besueshmërie dëshmish AD-sh
   .style = width: 48em;
-
 certmgr-edit-cert-edit-trust = Përpunoni rregullime besueshmërie:
-
 certmgr-edit-cert-trust-ssl =
   .label = Kjo dëshmi mund të identifikojë sajte.
-
 certmgr-edit-cert-trust-email =
   .label = Kjo dëshmi mund të identifikojë përdorues poste.
-
 certmgr-delete-cert =
   .title = Fshini Dëshmi
   .style = width: 48em; height: 24em;
-
 certmgr-cert-host =
   .label = Strehë
-
 certmgr-cert-name =
   .label = Emër Dëshmie
-
 certmgr-cert-server =
   .label = Shërbyes
-
 certmgr-override-lifetime =
   .label = Jetëgjatësi
-
 certmgr-token-name =
   .label = Pajisje Sigurie
-
 certmgr-begins-on = Fillon Më
-
 certmgr-begins-label =
   .label = Fillon Më
-
 certmgr-expires-on = Skadon Më
-
 certmgr-expires-label =
   .label = Skadon Më
-
 certmgr-email =
   .label = Adresë Email
-
 certmgr-serial =
   .label = Numër Serial
-
 certmgr-view =
   .label = Shihni…
   .accesskey = s
-
 certmgr-edit =
   .label = Përpunojini Besueshmërinë…
   .accesskey = P
-
 certmgr-export =
   .label = Eksportoni…
   .accesskey = E
-
 certmgr-delete =
   .label = Fshini…
   .accesskey = F
-
 certmgr-delete-builtin =
   .label = Fshijeni ose Mos e Besoni…
   .accesskey = M
-
 certmgr-backup =
   .label = Kopjeruani…
   .accesskey = K
-
 certmgr-backup-all =
   .label = Kopjeruajini të Tëra…
   .accesskey = T
-
 certmgr-restore =
   .label = Importoni…
   .accesskey = I
-
 certmgr-details =
   .value = Fusha Dëshmie
   .accesskey = F
-
 certmgr-fields =
   .value = Vlerë Fushe
   .accesskey = V
-
 certmgr-hierarchy =
   .value = Hierarki Dëshmish
   .accesskey = H
-
 certmgr-add-exception =
   .label = Shtoni Përjashtim…
   .accesskey = o
-
 exception-mgr =
   .title = Shtoni Përjashtime Sigurie
-
 exception-mgr-extra-button =
   .label = Ripohoni Përjashtime Sigurie
   .accesskey = R
-
 exception-mgr-supplemental-warning = Banka, dyqane të ligjshme, dhe sajte të tjerë publikë nuk do t'ju kërkojnë ta bëni këtë.
-
 exception-mgr-cert-location-url =
   .value = Vendndodhje:
-
 exception-mgr-cert-location-download =
   .label = Merrni Dëshmi
   .accesskey = M
-
 exception-mgr-cert-status-view-cert =
   .label = Shihni…
   .accesskey = S
-
 exception-mgr-permanent =
   .label = Depozitoje përgjithmonë këtë përjashtim
   .accesskey = D
-
 pk11-bad-password = Fjalëkalimi i dhënë qe i pasaktë.
 pkcs12-decode-err = S’u arrit të shkodohej kartela. Ose nuk është në format PKCS #12, ose është dëmtuar, ose fjalëkalimi që dhatë nuk qe i saktë.
 pkcs12-unknown-err-restore = Për arsye të panjohura, s’u arrit të rikthehej kartela PKCS #12.
 pkcs12-unknown-err-backup = Për arsye të panjohura, s’u arrit të krijohej kartela kopjeruajtje PKCS #12.
 pkcs12-unknown-err = Akti PKCS #12 dështoi për arsye të panjohur.
 pkcs12-info-no-smartcard-backup = S’është e mundur të kopjeruhen dëshmi prej një pajisje sigurie hardware si, bie fjala, smart card.
 pkcs12-dup-data = Kyçi privat dhe dëshmia gjenden tashmë në këtë pajisje sigurie.
 
@@ -208,81 +152,69 @@ import-email-cert-prompt = Përzgjidhni Kartelë që përmban dëshmi Email-i të dikujt për t’u importuar
 edit-trust-ca = Dëshmia "{ $certName }" përfaqëson një Autoritet Dëshmish.
 
 ## For Deleting Certificates
 
 delete-user-cert-title =
   .title = Fshini Dëshmitë tuaja
 delete-user-cert-confirm = Jeni i sigurt se doni të fshihen këto dëshmi?
 delete-user-cert-impact = Nëse fshini një nga dëshmitë tuaja vetjake, nuk mund ta përdorni më për identifikimin e vetvetes.
-
-
 delete-ssl-cert-title =
   .title = Fshi Përjashtime Dëshmish Shërbyesi
 delete-ssl-cert-confirm = Jeni i sigurt që doni të fshihen këto përjashtime shërbyesi?
 delete-ssl-cert-impact = Nëse fshini një përjashtim shërbyesi, riktheni kështu kontrollet e zakonshëm të sigurisë për atë shërbyes dhe e shtrëngoni të përdorë një dëshmi të vlefshme.
-
 delete-ca-cert-title =
   .title = Fshini ose Mos Besoni Dëshmi AD-sh
 delete-ca-cert-confirm = Keni kërkuar të fshihen këto dëshmi AD-sh. Do të hiqet çfarëdo besimi për dëshmi të trupëzuara, çka ka të njëjtin efekt. Jeni i sigurt se doni të fshihen ose të mos besohen?
 delete-ca-cert-impact = Nëse e fshini ose nuk e besoni një dëshmi autoriteti dëshmish (AD), ky aplikacion nuk do të besojë më ndonjë dëshmi nga ai AD.
-
-
 delete-email-cert-title =
   .title = Fshini Dëshmi Email-esh
 delete-email-cert-confirm = Jeni i sigurt se doni të fshihen këto dëshmi email-esh personash?
 delete-email-cert-impact = Nëse fshini dëshminë e email-it të dikujt, nuk do të jeni më në gjendje t’i dërgoni atij personi email të fshehtëzuar.
-
 # Used for semi-uniquely representing a cert.
 #
 # Variables:
 #  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
 cert-with-serial =
   .value = Dëshmia me numër serial: { $serialNumber }
 
 ## Cert Viewer
 
 # Title used for the Certificate Viewer.
 #
 # Variables:
 #  $certificate : a string representative of the certificate being viewed.
 cert-viewer-title =
   .title = Shfaqës Dëshmish: “{ $certName }”
-
 not-present =
   .value = <Jo Pjesë Dëshmie>
-
 # Cert verification
 cert-verified = Kjo dëshmi është verifikuar për përdorimet vijuese:
-
 # Add usage
 verify-ssl-client =
   .value = Dëshmi Klienti SSL
-
 verify-ssl-server =
   .value = Dëshmi Shërbyesi SSL
-
 verify-ssl-ca =
   .value = Autoritet Dëshmish SSL
-
 verify-email-signer =
   .value = Dëshmi Nënshkruesi Email
-
 verify-email-recip =
   .value = Dëshmi Marrësi Email
-
 # Cert verification
 cert-not-verified-cert-revoked = S’verifikoi dot këtë dëshmi, sepse është shfuqizuar.
 cert-not-verified-cert-expired = S’verifikoi dot këtë dëshmi, sepse ka skaduar.
 cert-not-verified-cert-not-trusted = S’verifikoi dot këtë dëshmi, sepse nuk është besuar.
 cert-not-verified-issuer-not-trusted = S’verifikoi dot këtë dëshmi, sepse nuk është besuar lëshuesi.
 cert-not-verified-issuer-unknown = S’verifikoi dot këtë dëshmi, sepse lëshuesi është i panjohur.
 cert-not-verified-ca-invalid = S’verifikoi dot këtë dëshmi, sepse dëshmia e AD-ve është e pavlefshme.
 cert-not-verified_algorithm-disabled = Kjo dëshmi nuk u verifikua dot, ngaqë qe nënshkruar duke përdorur një algoritëm nënshkrimesh i cili është i çaktivizuar, pasi nuk është algoritëm i sigurt.
 cert-not-verified-unknown = Për arsye të panjohura, s’verifikoi dot këtë dëshmi.
+# Used to indicate that the user chose not to send a client authentication certificate to a server that requested one in a TLS handshake.
+send-no-client-certificate = Mos dërgo dëshmi klienti
 
 ## Add Security Exception dialog
 
 add-exception-branded-warning = Jeni duke anashkaluar mekanizmin se si { -brand-short-name }-i identifikon këtë sajt.
 add-exception-invalid-header = Ky sajt po përpiqet të identifikojë veten përmes të dhënash të pavlefshme.
 add-exception-domain-mismatch-short = Sajt i Gabuar
 add-exception-domain-mismatch-long = Dëshmia i përket një sajti tjetër, çka mund të jetë shenjë se dikush po përpiqet të bëjë një sajt të duket si i juaji.
 add-exception-expired-short = Të dhëna të Vjetruara
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutGlean.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutGlean.ftl
@@ -1,6 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 ### "Glean" and "Glean SDK" should remain in English.
 
+about-glean-page-title = Mbi Glean-in
+about-glean-description = <a data-l10n-name="glean-sdk-doc-link">Glean SDK</a> është një librari grumbullimi të dhënash e përdorur në produkte Mozilla. Kjo faqe është për zhvillues dhe testues të cilëve u duhet të <a data-l10n-name="fog-debug-doc-link">formësojnë gjendje diagnostikimi dhe regjistrimi veprimtarie në Glean SDK</a>.
+about-glean-warning = Keqpërdorimi i kësaj ndërfaqe mund të sjellë vithisjen e { -brand-short-name }-it.
+tag-pings-label = Etiketoji me këtë etiketë krejt pingjet e dërguar
+send-pings-label = Dërgo pingun e emërtuar
+controls-button-label = Parashtroni Rregullime