Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 07 Feb 2020 17:06:31 +0000
changeset 2022 90328a1c23656f8e4ed044389cb79abff7f96117
parent 2021 37d833bc461a980f0f8bbba47ffab41ac2b4a512
child 2023 76870f4ba616bd117fbeead5107d296df1e57c4f
push id1123
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 07 Feb 2020 17:06:34 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
devtools/client/scratchpad.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/styleinspector.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
@@ -133,17 +133,17 @@ topsites_form_image_url_label=URL Figure
 topsites_form_url_placeholder=Shtypni ose hidhni një URL
 topsites_form_use_image_link=Përdorni një figurë vetjake…
 # LOCALIZATION NOTE (topsites_form_*_button): These are verbs/actions.
 topsites_form_preview_button=Paraparje
 topsites_form_add_button=Shtoje
 topsites_form_save_button=Ruaje
 topsites_form_cancel_button=Anuloje
 topsites_form_url_validation=Lypset URL e vlefshme
-topsites_form_image_validation=Dështoi ngarkimi i figurës. Provoni një URL tjetër.
+topsites_form_image_validation=S’u arrit të ngarkohej figurë. Provoni një URL tjetër.
 
 # LOCALIZATION NOTE (pocket_read_more): This is shown at the bottom of the
 # trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 pocket_read_more=Tema Popullore:
 # LOCALIZATION NOTE (pocket_read_even_more): This is shown as a link at the
 # end of the list of popular topic links.
 pocket_read_even_more=Shihni Më Tepër Histori
 pocket_more_reccommendations=Më Tepër Rekomandime
--- a/devtools/client/scratchpad.properties
+++ b/devtools/client/scratchpad.properties
@@ -24,22 +24,22 @@ browserWindow.unavailable=Fleta e Papastër nuk gjen dot ndonjë dritare shfletuesi tek e cila të ekzekutohet kodi.
 scratchpadContext.invalid=Fleta e Papastër nuk mund ta kryejë këtë veprim nën mënyrën e tanishme.
 
 # LOCALIZATION NOTE  (openFile.title): This is the file picker title, when you
 # open a file from Scratchpad.
 openFile.title=Hapni Kartelë
 
 # LOCALIZATION NOTE  (openFile.failed): This is the message displayed when file
 # open fails.
-openFile.failed=Dështoi leximi i kartelës.
+openFile.failed=S’u arrit të lexohej kartela.
 
 # LOCALIZATION NOTE  (importFromFile.convert.failed): This is the message
 # displayed when file conversion from some charset to Unicode fails.
 # %1 is the name of the charset from which the conversion failed.
-importFromFile.convert.failed=Dështoi shndërrimi i kartelës nga %1$S në Unikod.
+importFromFile.convert.failed=S’u arrit të shndërrohej kartela nga %1$S në Unikod.
 
 # LOCALIZATION NOTE (clearRecentMenuItems.label): This is the label for the
 # menuitem in the 'Open Recent'-menu which clears all recent files.
 clearRecentMenuItems.label=Spastroji Elementët
 
 # LOCALIZATION NOTE  (saveFileAs): This is the file picker title, when you save
 # a file in Scratchpad.
 saveFileAs=Ruajeni Kartelën Si
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -79,17 +79,17 @@ counterDoesntExist=Numëratori “%S” s’ekziston.
 
 # LOCALIZATION NOTE (noGroupLabel): this string is used to display
 # console.group messages with no label provided.
 noGroupLabel=<pa etiketë grupi>
 
 maxTimersExceeded=U tejkalua numri maksimum i lejuar i kohëmatësve në këtë faqe.
 timerAlreadyExists=Kohëmatësi “%S” ekziston tashmë.
 timerDoesntExist=Kohëmatësi “%S” s’ekziston.
-timerJSError=Dështoi përpunimi i emrit të kohëmatësit.
+timerJSError=S’u arrit të përpunohej emri i kohëmatësit.
 
 # LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Web
 # Console fails to connect to the server due to a timeout.
 connectionTimeout=Lidhjes i mbaroi koha. Kontrolloni Konsolën e Gabimit në të dy anët për mesazhe gabimi të mundshëm. Rihapeni Konsolën Web që të riprovoni.
 
 # LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
 # appears in the filter text box for the properties view container.
 propertiesFilterPlaceholder=Filtroni veti
--- a/devtools/shared/styleinspector.properties
+++ b/devtools/shared/styleinspector.properties
@@ -172,17 +172,17 @@ styleinspector.contextmenu.copyImageDataUrl=Kopjoni Data-URL-në e Figurës
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyImageDataUrl.accessKey): Access key for
 # the rule and computed view context menu "Copy Image Data-URL" entry.
 styleinspector.contextmenu.copyImageDataUrl.accessKey=U
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.copyImageDataUrlError): Text set in the clipboard
 # if an error occurs when using the copyImageDataUrl context menu action
 # (invalid image link, timeout, etc...)
-styleinspector.copyImageDataUrlError=Dështoi në kopjimin e Data-URL-së për figurën
+styleinspector.copyImageDataUrlError=S’u arrit të kopjohej Data-URL për figurën
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.toggleOrigSources): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 styleinspector.contextmenu.toggleOrigSources=Shfaq Burime Origjinale
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.toggleOrigSources.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Show original sources" entry.
 styleinspector.contextmenu.toggleOrigSources.accessKey=O
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -197,41 +197,41 @@ AppCacheWarning=API për Fshehtinë Aplikacioni (AppCache) është nxjerrë jashtë përdorimit dhe do të hiqet në të ardhmen. Ju lutemi, shihni mundësinë e përdorimit të ServiceWorker për asistencë jo në linjë.
 AppCacheInsecureWarning=Përdorimi i API të Fshehtinës së Aplikacionit (AppCache) për lidhje të pasigurta do të hiqet në versionin 62.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
 EmptyWorkerSourceWarning=U përpoq të krijohet një Worker prej një burimi të zbrazët. Ka gjasa që kjo të ishte e paqëllimtë.
 WebrtcDeprecatedPrefixWarning=Ndërfaqet WebRTC me parashtesën "moz" (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) janë nxjerrë jashtë përdorimit.
 NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia është zëvendësuar me navigator.mediaDevices.getUserMedia
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
 RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=Shkëshillohet përdorimi i RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams. Përdorni RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers më mirë.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
-InterceptionFailedWithURL=Dështoi në ngarkimin e '%S'. Kërkesa u kap nga ServiceWorker dhe ky hasi në një gabim të papritur.
+InterceptionFailedWithURL=S’u arrit të ngakohej '%S'. Kërkesa u kap nga ServiceWorker dhe ky hasi në një gabim të papritur.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
-CorsResponseForSameOriginRequest=Dështoi ngarkimi i ‘%1$S’ duke u përgjigjur ‘%2$S’. ServiceWorker-i nuk lejohet të prodhojë një cors Response për a same-origin Request.
+CorsResponseForSameOriginRequest=S’u arrit të ngarkohej ‘%1$S’ duke u përgjigjur ‘%2$S’. ServiceWorker-i nuk lejohet të prodhojë një cors Response për a same-origin Request.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
-BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Dështoi në ngarkimin e '%1$S'. Një ServiceWorker dha një Përgjigje të mjegullt për FetchEvent.respondWith() teksa merrej me një a '%2$S' FetchEvent. Objektet Përgjigje e mjegullt janë të vlefshëm vetëm kur RequestMode është "no-cors".
+BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=S’u arrit të ngarkohej '%1$S'. Një ServiceWorker dha një Përgjigje të mjegullt për FetchEvent.respondWith() teksa merrej me një a '%2$S' FetchEvent. Objektet Përgjigje e mjegullt janë të vlefshëm vetëm kur RequestMode është ‘no-cors’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
-InterceptedErrorResponseWithURL=Dështoi në ngarkimin e '%S'. Një ServiceWorker dha për FetchEvent.respondWith() Përgjigje Gabim. Zakonisht kjo do të thotë që ServiceWorker kreu një thirrje fetch() të pavlefshme.
+InterceptedErrorResponseWithURL=S’u arrit të ngarkohej '%S'. Një ServiceWorker dha për FetchEvent.respondWith() Përgjigje Gabim. Zakonisht kjo do të thotë që ServiceWorker kreu një thirrje fetch() të pavlefshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
-InterceptedUsedResponseWithURL=Dështoi ngarkimi i '%S'. Një ServiceWorker dha për FetchEvent.respondWith() një Përgjigje të përdorur. Lënda e një Përgjigjeje mund të lexohet vetëm një herë. Për shfrytëzim të lëndës shumë herë përdorni Response.clone().
+InterceptedUsedResponseWithURL=S’u arrit të ngarkohej '%S'. Një ServiceWorker dha për FetchEvent.respondWith() një Përgjigje të përdorur. Lënda e një Përgjigjeje mund të lexohet vetëm një herë. Për shfrytëzim të lëndës shumë herë përdorni Response.clone().
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %s is a URL.
-BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Dështoi në ngarkimin e '%S'. Një ServiceWorker dha një Përgjigje opaqueredirect për FetchEvent.respondWith() teksa merrej me një FetchEvent non-navigation.
+BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=S’u arrit të ngarkohej '%S'. Një ServiceWorker dha një Përgjigje opaqueredirect për FetchEvent.respondWith() teksa merrej me një FetchEvent non-navigation.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
-BadRedirectModeInterceptionWithURL=Dështoi të ngarkojë ‘%S’. Një ServiceWorker dha te FetchEvent.respondWith() një Response të ridrejtuar, teksa RedirectMode s’është ‘follow’.
+BadRedirectModeInterceptionWithURL=S’u arrit të ngarkohej ‘%S’. Një ServiceWorker dha te FetchEvent.respondWith() një Response të ridrejtuar, teksa RedirectMode s’është ‘follow’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
-InterceptionCanceledWithURL=Dështoi në ngarkimin e '%S'. Një ServiceWorker anuloi ngarkimin duke thirrur FetchEvent.preventDefault().
+InterceptionCanceledWithURL=S’u arrit të ngarkohej '%S'. Një ServiceWorker anuloi ngarkimin duke thirrur FetchEvent.preventDefault().
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
-InterceptionRejectedResponseWithURL=Dështoi në ngarkimin e '%1$S'. Një ServiceWorker premtoi FetchEvent.respondWith() që u hodh tej me '%2$S'.
+InterceptionRejectedResponseWithURL=S’u arrit të ngarkohej '%1$S'. Një ServiceWorker premtoi FetchEvent.respondWith() që u hodh tej me '%2$S'.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
-InterceptedNonResponseWithURL=Dështoi në ngarkimin e '%1$S'. Një ServiceWorker premtoi FetchEvent.respondWith() që u përgjigj me një vlerë non-Response '%2$S'.
+InterceptedNonResponseWithURL=S’u arrit të ngarkohej '%1$S'. Një ServiceWorker premtoi FetchEvent.respondWith() që u përgjigj me një vlerë non-Response '%2$S'.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
 PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Shkëshillohet përdorimi mozImageSmoothingEnabled. Ju lutemi, në vend të saj përdorni vetinë imageSmoothingEnabled pa prefiks.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
-ServiceWorkerScopePathMismatch=Dështoi të regjistrojë një ServiceWorker: Shtegu i fokusit të dhënë ‘%1$S’ s’gjendet nën fokusin maksimum të lejuar ‘%2$S’. Rregulloni fokusin, lëvizni programthin Service Worker, ose përdorni kryet Service-Worker-Allowed HTTP që të lejoni fokus.
+ServiceWorkerScopePathMismatch=S’u arrit të regjistrohet një ServiceWorker: Shtegu i fokusit të dhënë ‘%1$S’ s’gjendet nën fokusin maksimum të lejuar ‘%2$S’. Rregulloni fokusin, lëvizni programthin Service Worker, ose përdorni kryet Service-Worker-Allowed HTTP që të lejoni fokus.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
-ServiceWorkerRegisterNetworkError=Dështoi të regjistrojë/përditësojë një ServiceWorker për fokusin ‘%1$S’: Ngarkesa dështoi me gjendjen %2$S për programthin ‘%3$S’.
+ServiceWorkerRegisterNetworkError=S’u arrit të regjistrohet/përditësohet një ServiceWorker për fokusin ‘%1$S’: Ngarkesa dështoi me gjendjen %2$S për programthin ‘%3$S’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
 ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2=S’u arrit të regjistrohej/përditësohej një ServiceWorker për fokusin ‘%1$S’: U mor Content-Type i gabuar ‘%2$S’ për programthin ‘%3$S’.  Duhet të jetë i llojit MIME JavaScript.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
 ServiceWorkerRegisterStorageError=S’u arrit të regjistrohet/përditësohet një ServiceWorker për objektin ‘%S’: Hyrja në depozitim është e kufizuar për këtë kontekst, për shkak rregullimesh nga përdoruesi ose pse gjendeni nën mënyrën shfletim privat.
 ServiceWorkerGetRegistrationStorageError=S’u arrit të merret regjistrim(e) për service worker: Hyrja në depozitim është e kufizuar për këtë kontekst, për shkak rregullimesh nga përdoruesi ose pse gjendeni nën mënyrën shfletim privat.
 ServiceWorkerGetClientStorageError=S’u arrit të merret klient(ë) i service worker-it: Hyrja në depozitim është e kufizuar për këtë kontekst, për shkak rregullimesh nga përdoruesi ose pse gjendeni nën mënyrën shfletim privat.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
 ServiceWorkerPostMessageStorageError=ServiceWorker për objektin ‘%S’ s’arriti të ekzekutojë ‘postMessage‘, ngaqë hyrja në depozitim është e kufizuar për këtë kontekst, për shkak rregullimesh nga përdoruesi ose pse gjendeni nën mënyrën shfletim privat.
@@ -257,55 +257,55 @@ ManifestImageURLIsInvalid=Objekti %1$S te treguesi %2$S është i pavlefshëm. Anëtari %3$S është një URL e pavlefshme %4$S
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that that contains the unusable image object (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is unusable (from 0). E.g. "icons item at index 2 lacks a usable purpose. It will be ignored."
 ManifestImageUnusable=Objektit %1$S te treguesi %2$S i mungon një qëllim i përdorshëm. Do të shpërfillet.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that contains the unsupported value (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the unsupported value (from 0). %3$S are the unknown purposes. E.g. "icons item at index 2 includes unsupported purpose(s): a b."
 ManifestImageUnsupportedPurposes=Objekti %1$S te treguesi %2$S përfshin qëllim(e) të pambuluar: %3$S.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that has a repeated purpose (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the repeated purpose (from 0). %3$S is the repeated purposes. E.g. "icons item at index 2 includes repeated purpose(s): a b."
 ManifestImageRepeatedPurposes=Objekti %1$S te treguesi %2$S përfshin qëllim(e) të përsëritur: %3$S.
 PatternAttributeCompileFailure=S’arrihet të kontrollohet <input pattern='%S'>, ngaqë rregullsia s’është regexp i vlefshëm: %S
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
-TargetPrincipalDoesNotMatch=Dështoi kryerja e ‘postMessage’ në ‘DOMWindow’: Origjina e dhënë për objektivin (‘%S’) s’përputhet me origjinën e dritares së marrësit (‘%S’).
+TargetPrincipalDoesNotMatch=S’u arrit të kryhej ‘postMessage’ në ‘DOMWindow’: Origjina e dhënë për objektivin (‘%S’) s’përputhet me origjinën e dritares së marrësit (‘%S’).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
 RewriteYouTubeEmbed=Po rishkruhet YouTube Flash embed (%S) i stilit të dikurshëm te iframe embed (%S). Ju lutemi, përditësojeni faqen që të përdorë iframe, në vend se trupëzime/objekte, nëse mundet.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
 RewriteYouTubeEmbedPathParams=Po rishkruhet YouTube Flash embed (%S) i stilit të vjetër te iframe embed (%S). Parametrat s’mbuloheshin nga trupëzimet iframe dhe u shndërruan. Ju lutemi, përditësoni faqen që të përdorë iframe, në vend se trupëzime/objekte, nëse mundet.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
 # incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
 # "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
-PushMessageBadEncryptionHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ dështoi të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Encryption’ duhet të përfshijë një parametër ‘salt‘ unik për çdo mesazh. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
+PushMessageBadEncryptionHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Encryption’ duhet të përfshijë një parametër ‘salt‘ unik për çdo mesazh. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
 # incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
 # "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
-PushMessageBadCryptoKeyHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ dështoi të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Crypto-Key‘ duhet të përfshijë një parametër ‘dh‘ që përmban kyçin publik të shërbyesit të aplikacionit. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
+PushMessageBadCryptoKeyHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Crypto-Key‘ duhet të përfshijë një parametër ‘dh‘ që përmban kyçin publik të shërbyesit të aplikacionit. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
 # "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
 # Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
 # "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
-PushMessageBadEncryptionKeyHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ dështoi të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Encryption-Key’ duhet të përfshijë një parametër ‘dh‘. Shkëshillohet përdorimi i këtij elementi dhe ai së shpejti do të hiqet. Ju lutemi, përdorni më mirë ‘Crypto-Key‘ me ‘Content-Encoding: aesgcm‘. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
+PushMessageBadEncryptionKeyHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Encryption-Key’ duhet të përfshijë një parametër ‘dh‘. Shkëshillohet përdorimi i këtij elementi dhe ai së shpejti do të hiqet. Ju lutemi, përdorni më mirë ‘Crypto-Key‘ me ‘Content-Encoding: aesgcm‘. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
 # because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
 # unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
 # "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
-PushMessageBadEncodingHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ dështoi të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Content-Encoding‘ duhet të jetë ‘aesgcm‘. ‘aesgcm128‘ lejohet, por shkëshillohet dhe së shpejti do të hiqet. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2.
+PushMessageBadEncodingHeader=ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Elementi ‘Content-Encoding‘ duhet të jetë ‘aesgcm‘. ‘aesgcm128‘ lejohet, por shkëshillohet dhe së shpejti do të hiqet. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
 # because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
 # "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
 # ServiceWorker scope URL.
-PushMessageBadSenderKey=ServiceWorker për ‘%1$S’ dështoi të shfshehtëzonte një mesazh push. Parametri ‘dh‘ te elementi ‘Crypto-Key‘ duhet të jetë kyçi publik Diffie-Hellman i shërbyesit të aplikacionit, koduar për base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) dhe në formë “uncompressed” ose “raw” (65 bajte para kodimi). Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
+PushMessageBadSenderKey=ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Parametri ‘dh‘ te elementi ‘Crypto-Key‘ duhet të jetë kyçi publik Diffie-Hellman i shërbyesit të aplikacionit, koduar për base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) dhe në formë “uncompressed” ose “raw” (65 bajte para kodimi). Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
 # because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
 # "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
 # ServiceWorker scope URL.
-PushMessageBadSalt=ServiceWorker për ‘%1$S’ dështoi të shfshehtëzonte një mesazh push. Parametri ‘salt‘ te elementi ‘Encryption‘ duhet të jetë i koduar për base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), dhe të jetë të paktën 16 bajte para kodimi. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
+PushMessageBadSalt=ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Parametri ‘salt‘ te elementi ‘Encryption‘ duhet të jetë i koduar për base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), dhe të jetë të paktën 16 bajte para kodimi. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
 # because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
 # Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
 # ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
 # aesgcm).
-PushMessageBadRecordSize=ServiceWorker për ‘%1$S’ dështoi të shfshehtëzonte një mesazh push. Parametri ‘rs‘ i elementit ‘Encryption‘ duhet të jetë nga %2$S në 2^36-31, ose duhet lënë pa përdorur fare. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
+PushMessageBadRecordSize=ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Parametri ‘rs‘ i elementit ‘Encryption‘ duhet të jetë nga %2$S në 2^36-31, ose duhet lënë pa përdorur fare. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
 # because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
 # than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
 # "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
 # (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
 PushMessageBadPaddingError=ServiceWorker për objektin ‘%1$S’ dështoi në shfshehtëzimin e një mesazhi push. Një zë te mesazhi i fshehtëzuar s’qe mbushur si duhet. Për më tepër të dhëna, shihni https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 .
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
 # and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".