Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 11 Sep 2020 12:35:11 +0000
changeset 2236 7cd904e828e6a2fb2960ef91d653f399c92bbfc7
parent 2235 a9b796fca5ea0f2dd51d6bb9935634734c767da4
child 2237 772794f2806c6a0eeea0f95595fe404851e0844e
push id1302
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 11 Sep 2020 12:35:15 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -36,16 +36,20 @@ thisDeviceConnectedBody = Hytë me sukses
 # LOCALIZATION NOTE (thisDeviceDisconnectedBody) - used in a notification shown
 # after the Firefox Account was disconnected remotely.
 thisDeviceDisconnectedBody = Ky kompjuter është shkëputur.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendToAllDevices.menuitem)
 # Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
 sendToAllDevices.menuitem = Dërgoje te Krejt Pajisjet
 
+# LOCALIZATION NOTE (manageDevices.menuitem)
+# Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
+manageDevices.menuitem = Administroni Pajisje…
+
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.label2)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
 sendTabToDevice.unconfigured.label2 = Jo i Futur
 sendTabToDevice.unconfigured = Mësoni Rreth Dërgimit të Skedave…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintofxa)
 # Displayed in the Send Tabs context menu and the page action panel when FxA is not
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -27,16 +27,17 @@ stateCompleted=U plotësua
 stateBlockedParentalControls=Bllokuar nga Kontrolli Prindëror
 # LOCALIZATION NOTE (blockedMalware, blockedPotentiallyUnwanted,
 #          blockedUncommon2):
 # These strings are shown in the panel for some types of blocked downloads. You
 # may need to adjust "downloads.width" in "downloads.dtd" if this turns out to
 # be longer than the other existing status strings.
 blockedMalware=Kjo kartelë përmban virus ose malware.
 blockedPotentiallyUnwanted=Kjo kartelë mund të dëmtojë kompjuterin tuaj.
+blockedInsecure = Kjo kartelë s’u shkarkua dot në mënyrë të parrezik.
 blockedUncommon2=Këtë kartelë zakonisht nuk e shkarkojnë.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fileMovedOrMissing):
 # Displayed when a complete download which is not at the original folder.
 fileMovedOrMissing=Kartela është lëvizur ose mungon
 
 # LOCALIZATION NOTE (unblockHeaderUnblock, unblockHeaderOpen,
 #          unblockTypeMalware, unblockTypePotentiallyUnwanted2,
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -131,21 +131,24 @@ print_progress_close=Anuloje
 # tooltips)
 toggle_sidebar.title=Shfaqni/Fshihni Anështyllën
 toggle_sidebar_notification.title=Shfaqni Anështyllën (dokumenti përmban përvijim/bashkëngjitje)
 toggle_sidebar_label=Shfaq/Fshih Anështyllën
 document_outline.title=Shfaqni Përvijim Dokumenti (dyklikoni që të shfaqen/fshihen krejt elementët)
 document_outline_label=Përvijim Dokumenti
 attachments.title=Shfaqni Bashkëngjitje
 attachments_label=Bashkëngjitje
+layers.title=Shfaq Shtresa (dyklikoni që të rikthehen krejt shtresat në gjendjen e tyre parazgjedhje)
+layers_label=Shtresa
 thumbs.title=Shfaqni Miniatura
 thumbs_label=Miniatura
 findbar.title=Gjeni në Dokument
 findbar_label=Gjej
 
+additional_layers=Shtresa Shtesë
 # LOCALIZATION NOTE (page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page number.
 page_canvas=Faqja {{page}}
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_title=Faqja {{page}}
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -2,17 +2,16 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 page-title = Të dhëna Diagnostikimi
 page-subtitle =
   Kjo faqe përmban të dhëna teknike që mund të jenë të dobishme kur përpiqeni
   të zgjidhni një problem. Nëse po shihni për përgjigje për pyetje të rëndomta
   rreth { -brand-short-name }-it, shihni te <a data-l10n-name="support-link">sajti ynë i asistencës</a>.
-
 crashes-title = Njoftime Vithisjesh
 crashes-id = ID Njoftimi
 crashes-send-date = Parashtruar më
 crashes-all-reports = Krejt Njoftimet e Vithisjeve
 crashes-no-config = Ky aplikacion nuk është formësuar për shfaqje njoftimesh vithisjeje.
 extensions-title = Zgjerime
 extensions-name = Emër
 extensions-enabled = I aktivizuar
@@ -76,16 +75,19 @@ app-basics-safebrowsing-key-google = Kyç Google Safebrowsing
 app-basics-key-mozilla = Kyç Mozilla Location Service
 app-basics-safe-mode = Mënyrë e Sigurt
 show-dir-label =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Shfaqe në Finder
     [windows] Hape Dosjen
    *[other] Hape Drejtorinë
   }
+environment-variables-title = Ndryshore Mjedisi
+environment-variables-name = Emër
+environment-variables-value = Vlerë
 experimental-features-title = Veçori Eksperimentale
 experimental-features-name = Emër
 experimental-features-value = Vlerë
 modified-key-prefs-title = Parapëlqime të Rëndësishme të Ndryshuara
 modified-prefs-name = Emër
 modified-prefs-value = Vlerë
 user-js-title = Parapëlqime për user.js
 user-js-description = Dosja juaj e profilit përmban një <a data-l10n-name="user-js-link">kartelë user.js</a>, e cila përfshin parapëlqime që nuk janë krijuar nga { -brand-short-name }-i.
@@ -120,17 +122,16 @@ sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = Sekonda Më Parë
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Lloj Procesi
 sandbox-sys-call-number = Syscall
 sandbox-sys-call-args = Argumente
 safe-mode-title = Provoni Mënyrën e Parrezik
 restart-in-safe-mode-label = Riniseni me Shtesat të Çaktivizuara…
-
 clear-startup-cache-title = Provoni spastrimin e fshehtinës së nisjes
 clear-startup-cache-label = Spastroni fshehtinë nisjeje…
 startup-cache-dialog-title = Spastroni fshehtinë nisjeje
 startup-cache-dialog-body = Që të spastrohet fshehtina e nisjes, rinisni { -brand-short-name }-in. Kjo nuk do të ndryshojë rregullimet tuaja apo të heqë zgjerime që keni shtuar te { -brand-short-name }-i.
 restart-button-label = Rinise
 
 ## Media titles
 
@@ -183,81 +184,73 @@ remote-debugging-url = URL
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Njoftime Vithisjesh për Ditën e Fundit
    *[other] Njoftime Vithisjesh për { $days } Ditët e Fundit
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [one] { $minutes } minutë më parë
    *[other] { $minutes } minuta më parë
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [one] { $hours } orë më parë
    *[other] { $hours } orë më parë
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [one] { $days } ditë më parë
    *[other] { $days } ditë më parë
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [one] Krejt Njoftimet e Vithisjeve (përfshi { $reports } vithisje të panjoftuar që ndodhi brenda intervalit kohor të dhënë)
    *[other] Krejt Njoftimet e Vithisjeve përfshi { $reports } vithisje të panjoftuara që ndodhën brenda intervalit kohor të dhënë)
   }
-
 raw-data-copied = Të dhënat e papërpunuara u kopjuan te e papastra
 text-copied = Teksti u kopjua në të papastër
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = E bllokuar për versionin tuaj të përudhësit grafik.
 blocked-gfx-card = E bllokuar në kartën tuaj grafike, për shkak problemesh të pazgjidhura për përudhësin.
 blocked-os-version = E bllokuar për versionin tuaj të sistemit operativ.
 blocked-mismatched-version = E bllokuar për shkak mospërputhjeje versionesh mes regjistrit dhe DLL-së për përudhësin tuaj grafik.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = E bllokuar për versionin tuaj të përudhësit grafik. Provoni të përditësoni përudhësin tuaj grafik me versionin { $driverVersion } ose më të ri.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = Parametra ClearType
-
 compositing = Hartim
 hardware-h264 = Shkodim Hardware H264
 main-thread-no-omtc = rrjedhë kryesore, jo OMTC
 yes = Po
 no = Jo
 unknown = E panjohur
 virtual-monitor-disp = Shfaqje Nën Monitor Virtual
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = U gjet
 missing = Mungon
-
 gpu-process-pid = GPUProcessPid
 gpu-process = GPUProcess
 gpu-description = Përshkrim
 gpu-vendor-id = ID Treguesi
 gpu-device-id = ID Pajisjeje
 gpu-subsys-id = ID Subsys-i
 gpu-drivers = Përudhës
 gpu-ram = RAM
@@ -271,82 +264,71 @@ webgl1-version = Version Përudhësi WebGL 1
 webgl1-driver-extensions = Zgjerime Përudhësi WebGL 1
 webgl1-extensions = Zgjerime WebGL 1
 webgl2-wsiinfo = Të dhëna WSI Përudhësi WebGL 2
 webgl2-renderer = Vizatues WebGL2
 webgl2-version = Version Përudhësi WebGL 2
 webgl2-driver-extensions = Zgjerime Përudhësi WebGL 2
 webgl2-extensions = Zgjerime WebGL 2
 blocklisted-bug = Vënë në listë të zezë, për shkak problemesh të njohura
-
 # Variables
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = e meta { $bugNumber }
-
 # Variables
 #  $bugNumber (string) - Bug number on Bugzilla
 support-blocklisted-bug = Shtuar në listë bllokimesh për shkak çështjesh të njohura: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Vënë në listë të zezë, kod dështimi { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = Hartues D3D11
 d3d11video-crash-guard = Shkodues Videosh D3D11
 d3d9video-crash-guard = Shkodues Videosh D3D9
 glcontext-crash-guard = OpenGL
 wmfvpxvideo-crash-guard = Shkodues Videosh WMF VPX
-
 reset-on-next-restart = Gjatë Rinisjes Tjetër Ktheje te Parazgjedhjet
 gpu-process-kill-button = Përfundoje Procesin GPU
 gpu-device-reset = Rikthim i Pajisjes Në Fillimet
 gpu-device-reset-button = Shkakto Rikthim të Pajisjes Në Fillimet
 uses-tiling = Përdor Tjegullzim
 content-uses-tiling = Përdor Tjegullzim (Lëndë)
-
 min-lib-versions = Version minimum i pritshëm
 loaded-lib-versions = Version në përdorim
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (Filtrim Thirrjesh Sistemi)
 has-seccomp-tsync = Njëkohësim Seccomp Rrjedhe
 has-user-namespaces = Emërhapësira Përdoruesi
 has-privileged-user-namespaces = Emërhapësira Përdoruesi për procese të privilegjuar
 can-sandbox-content = Mbajtje Brenda Bankëprovës e Proceseve të Lëndës
 can-sandbox-media = Mbajtje Brenda Bankëprovës e Shtojcave Për Media
 content-sandbox-level = Shkallë Mbajtjeje Brenda Bankëprovës e Proceseve të Lëndës
 effective-content-sandbox-level = Shkallë Efektive Mbajtjeje Brenda Bankëprovës e Proceseve të Lëndës
 sandbox-proc-type-content = lëndë
 sandbox-proc-type-file = lëndë kartele
 sandbox-proc-type-media-plugin = shtojcë mediash
 sandbox-proc-type-data-decoder = shkodues të dhënash
-
 startup-cache-title = Fshehtinë Nisjeje
 startup-cache-disk-cache-path = Shteg Fshehtine Disku
 startup-cache-ignore-disk-cache = Shpërfill Fshehtinë Disku
 startup-cache-found-disk-cache-on-init = U gjet Fshehtinë Disku në Init
 startup-cache-wrote-to-disk-cache = U shkrua në Fshehtinë Disku
-
 launcher-process-status-0 = E aktivizuar
 launcher-process-status-1 = Çaktivizuar për shkak dështimesh
 launcher-process-status-2 = Çaktivizuar forcërisht
 launcher-process-status-unknown = Gjendje e panjohur
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
 multi-process-status-0 = Aktivizuar nga përdoruesi
 multi-process-status-1 = Aktivizuar si parazgjedhje
 multi-process-status-2 = I çaktivizuar
 multi-process-status-4 = Çaktivizuar nga mjetet e përdorshmërisë
 multi-process-status-6 = Çaktivizuar për shkak futje teksti të pambuluar
 multi-process-status-7 = Çaktivizuar nga shtesat
 multi-process-status-8 = Çaktivizuar forcërisht
 multi-process-status-unknown = Gjendje e panjohur
-
 async-pan-zoom = Pan/Zoom Asinkron
 apz-none = asnjë
 wheel-enabled = me input nga rrotëz miu
 touch-enabled = me input nga prekje
 drag-enabled = me tërheqje shtylle rrëshqitjeje
 keyboard-enabled = me vetërrëshqitje të aktivizuar
 autoscroll-enabled = me vetërrëshqitje të aktivizuar