Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Tue, 16 Jun 2020 13:05:18 +0000
changeset 2181 7a3c3ed3418f4d4b37f2a75a584ec0dfd4157a1b
parent 2180 fe50be48124aca8e97b8f844136e3558cd853088
child 2182 806d1171f85cd844f13a534c427d4228954763a2
push id1247
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 16 Jun 2020 13:05:21 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/chrome/messenger-smime/msgReadSecurityInfo.dtd
mail/installer/custom.properties
mail/messenger/otr/otr.ftl
mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgReadSecurityInfo.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgReadSecurityInfo.dtd
@@ -8,8 +8,10 @@
 <!ENTITY signatureCert.label "Shihni Dëshmi Nënshkrimi">
 <!ENTITY encryptionCert.label "Shihni Dëshmi Fshehtëzimi">
 
 <!ENTITY signer.name "Nënshkruar prej:">
 <!ENTITY recipient.name "Fshehtëzuar për:">
 <!ENTITY email.address "Adresë email:">
 <!ENTITY issuer.name "Dëshmi lëshuar prej:">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE(SMIME.label): This a name for a technical standard. You should not translate it, but if applicable, you may write it using localized characters. -->
+<!ENTITY SMIME.label "S/MIME">
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -32,16 +32,19 @@ OPTIONAL_COMPONENTS_DESC=Shërbimi i Mirëmbajtjes do t’ju lejojë të përditësoni $BrandShortName-in pa zhurmë, në prapaskenë.
 MAINTENANCE_SERVICE_CHECKBOX_DESC=Instaloje Shërbimin e &Mirëmbajtjes
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Përmbledhje
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Gati për fillimin e instalimit të $BrandShortName-it
 SUMMARY_INSTALLED_TO=$BrandShortName-i do të instalohet te vendi vijues:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Plotësimi i instalimit mund të lypë rinisjen e kompjuterit tuaj.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Plotësimi i çinstalimit mund të lypë rinisjen e kompjuterit tuaj.
 SUMMARY_MAKE_DEFAULT=$BrandShortName-i do të caktohet aplikacioni juaj parazgjedhje për postën.
 SUMMARY_CLICK=Që të vazhdohet, klikoni mbi Instaloje.
+SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=Si aplikacion parazgjedhje për postë &përdor $BrandShortName-in
+SUMMARY_INSTALL_CLICK=Që të vazhdohet, klikoni mbi Instaloje.
+SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Që të vazhdohet, klikoni mbi Përmirësoje.
 SURVEY_TEXT=&Tregonani si ju duket $BrandShortName-i
 LAUNCH_TEXT=&Nise $BrandFullName-in tani
 CREATE_ICONS_DESC=Krijoni ikona për $BrandShortName-in:
 ICONS_DESKTOP=Te &Desktopi im
 ICONS_STARTMENU=Te dosja ime &Start Menu Programs
 ICONS_QUICKLAUNCH=Te shtylla ime &Quick Launch
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Që të kryhet instalimi, $BrandShortName-i duhet mbyllur.\n\nJu lutemi, mbylleni $BrandShortName-in që të vazhdohet.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Që të kryhet çinstalimi, $BrandShortName-i duhet mbyllur.\n\nJu lutemi, që të vazhdohet, mbylleni $BrandShortName-in.
@@ -73,8 +76,13 @@ STATUS_CLEANUP=Po pastrohet koteci…
 OPTIONS_SUMMARY=Zgjidhni llojin e rregullimit që parapëlqeni, mandej klikoni mbi Pasuesin.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=$BrandShortName-i do të instalohet me shumicën e mundësive të zakonshme.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Standard
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Mund të zgjidhni mundësi të veçanta për instalim. E këshilluar për përdorues të sprovuar.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Vetjak
 
+# LOCALIZATION NOTE:
+# The following text replaces the Install button text on the summary page.
+# Verify that the access key for InstallBtn (in override.properties) and
+# UPGRADE_BUTTON is not already used by SUMMARY_TAKE_DEFAULTS.
+UPGRADE_BUTTON=&Përmirësoje
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/otr/otr.ftl
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Variables:
+#   $name (String) - the screen name of a chat contact person
+msgevent-encryption_required_part1 = U përpoqët të dërgoni një mesazh të pafshehtëzuar për { $name }. Si rregull, mesazhet e pafshehtëzuar nuk lejohen.
--- a/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,114 +6,83 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Thunderbird installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Caktoni rregulla të cilat WebExtensions mund t’i shohin përmes chrome.storage.managed.
-
 policy-AppAutoUpdate = Aktivizoni ose çaktivizoni përditësime të vetvetishme aplikacionesh.
-
 policy-AppUpdateURL = Caktoni URL vetjake përditësimi aplikacioni.
-
 policy-Authentication = Formësoni mirëfilltësim të integruar për sajte që e mbulojnë atë.
-
 policy-BlockAboutAddons = Bllokoni hyrje te Përgjegjësi i Shtesave (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Bllokoni hyrje te faqja about:config.
-
 policy-BlockAboutProfiles = Bllokoni hyrje te faqja about:profiles.
-
 policy-BlockAboutSupport = Bllokoni hyrje te faqja about:support.
-
 policy-CaptivePortal = Aktivizoni ose çaktivizoni mbulim për <em>captive portal</em>.
-
 policy-CertificatesDescription = Shtoni dëshmi ose përdorni dëshmi të brendshme të programit.
-
 policy-Cookies = Lejoni ose jo që sajte të depozitojnë cookies.
-
 policy-DisabledCiphers = Çaktivizo shifra.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Caktoni drejtori parazgjedhje shkarkimesh.
-
 policy-DisableAppUpdate = Pengojani { -brand-short-name }-it xhirimin e studimeve.
-
+policy-DisableDefaultClientAgent = Pengo agjent klienti parazgjedhje të ndërmarrë ndonjë veprim. E zbatueshme vetëm për Windows; platformat e tjera s’e kanë agjentin.
 policy-DisableDeveloperTools = Bllokoni hyrje te mjetet për zhvillues.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Çaktivizoni te menuja Ndihmë urdhra për dërgim përshtypjesh (Parashtroni Përshtypje dhe  Raportoni Sajt të Rrejshëm).
-
 policy-DisableForgetButton = Pengoni përdorimin e butoni Harroje.
-
+policy-DisableFormHistory = Mos mba mend historik kërkimesh dhe plotësimi formularësh.
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Nëse caktohet <em>true</em>, s’mund të krijohet një fjalëkalim i përgjithshëm.
-
+policy-DisablePasswordReveal = Mos lejo të shfaqen fjalëkalime te kredenciale hyrjesh të ruajtura.
 policy-DisableProfileImport = Çaktivizoni te menuja urdhrin për Importim të dhënash nga një tjetër shfletues.
-
 policy-DisableSafeMode = Çaktivizoni veçorinë e rinisjes nën Mënyrën e Parrezik. Shënim: tasti Shift për hyrje nën Mënyrën e Parrezik mund të çaktivizohet vetëm në Windows, duke përdorur Rregulla Grupi.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Pengojini përdoruesit të anashkalojë disa sinjalizime sigurie.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Pengojeni { -brand-short-name }-in të instalojë dhe përditësojë shtesa sistemi.
-
 policy-DisableTelemetry = Çaktivizoni Telemetry-në.
-
 policy-DisplayMenuBar = Shfaqni Shtyllë Menush, si parazgjedhje.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Formësoni DNS përmes HTTPS-je.
-
 policy-DontCheckDefaultClient = Çaktivizoni kontrollin për klient parazgjedhje gjatë nisjes.
-
 policy-DownloadDirectory = Caktoni dhe kyçni drejtorinë e shkarkimeve.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Aktivizoni ose çaktivizoni Bllokim Lënde, dhe kyçeni, në daçi.
-
+# “lock” means that the user won’t be able to change this setting
+policy-EncryptedMediaExtensions = Aktivizoni ose çaktivizoni Zgjerime Mediash të Fshehtëzuara, dhe kyçeni, në daçi.
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instaloni, çinstaloni ose kyçni zgjerime. Mundësia Instaloni si parametra përdor URL ose shtigje. Mundësitë Çinstaloni dhe Kyçur përdorin ID zgjerimesh.
-
 policy-ExtensionSettings = Administroni krejt anët e instalimit të zgjerimeve.
-
 policy-ExtensionUpdate = Aktivizoni ose çaktivizoni përditësime të vetvetishme të zgjerimeve.
-
 policy-HardwareAcceleration = Në u caktoftë "false", çaktivizohet përshpejtimi përmes hardware-it.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Lejojuni disa sajteve të caktuar të instalojnë shtesa.
+policy-LegacyProfiles = Çaktivizo veçorinë e zbatimit me detyrim të një profili veçmas për çdo instalim.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
+policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Aktivizoni rregullimin parazgjedhje të dikurshëm për sjelljen e cookie-t SameSite.
+policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Rikthe sjelljen e dikurshme për SameSite, për cookie-t në sajtet e specifikuar.
+
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Lejo sajte specifikë të krijojnë lidhje te kartela vendore.
-
 policy-NetworkPrediction = Aktivizoni ose çaktivizoni parashikim rrjeti (<em>DNS prefetching</em>).
-
 policy-OfferToSaveLogins = Bëjeni të detyrueshëm rregullimin për lejimin e { -brand-short-name }-it të ofrojë të mbajë mend kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime. Pranohet që të dyja vlerat, <em>true</em> dhe <em>false</em>.
-
+policy-OfferToSaveLoginsDefault = Caktoni vlerën parazgjedhje për lejim të { -brand-short-name }-it të ofrojë mbajtjen mend të kredencialeve të hyrjes dhe fjalëkalimeve të ruajtur. Pranohet si vlera <em>true</em>,  ashtu edhe ajo <em>false</em>.
 policy-OverrideFirstRunPage = Anashkaloni faqen e xhirimit për herë të parë. Lëreni të zbrazët, nëse doni të çaktivizohet faqja e xhirimit për herë të parë.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Anashkaloni faqen “Ç’ka të Re” që shfaqet pas përditësimesh. Lëreni të zbrazët, nëse doni të çaktivizohet faqja pas-përditësim.
-
+policy-PasswordManagerEnabled = Aktivizoni ruajtjen e fjalëkalimeve te përgjegjësi i fjalëkalimeve.
+# PDF.js and PDF should not be translated
+policy-PDFjs = Çaktivizoni pse formësoni PDF.js, parësin e brendshëm të PDF-ve në { -brand-short-name }.
+policy-Permissions2 = Formësoni lejet për kamerën, mikrofonin, vendndodhjen, njoftimet dhe vetëluajtjen.
 policy-Preferences = Caktoni dhe kyçni vlerën për një nëngrup parapëlqimesh.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Pyet ku të ruhen kartelat kur shkarkohen.
-
 policy-Proxy = Formësoni rregullime ndërmjetësi
-
 policy-RequestedLocales = Caktoni për aplikacionin listën e gjuhëve të kërkuara, renditur sipas parapëlqimit.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Gjatë fikjes, spastro të dhëna lëvizjeje.
-
 policy-SearchEngines = Formësoni rregullime motori kërkimesh. Ky rregull tani është i përdorshëm vetëm në versionin Extended Support Release (ESR).
-
+policy-SearchSuggestEnabled = Aktivizoni ose çaktivizoni sugjerime kërkimi.
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instaloni module PKCS #11.
-
 policy-SSLVersionMax = Caktoni version maksimum SSL-je.
-
 policy-SSLVersionMin = Caktoni version minimum SSL-je.
-
 policy-SupportMenu = Shtoni te menuja e ndihmës një element vetjak menuje asistence.
-
+policy-UserMessaging = Mos i shfaq përdoruesit disa mesazhe të caktuara.
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Bllokoni vizita në sajte. Për më tepër hollësi mbi këtë format, shihni dokumentimin.