Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 26 Aug 2020 11:44:30 +0000
changeset 2227 58378dbeaaf02306cc2e0a87b3595ea94b83795b
parent 2226 cfdcf11e2730f3d65fecc593672f888ee7968824
child 2228 9af61a27793a96fe2056184f5b5b996a22b7ba49
push id1293
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 26 Aug 2020 11:44:34 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserSets.ftl
devtools/client/inspector.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -14,17 +14,16 @@
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } (Shfletim Privat)
   .data-content-title-default = { $content-title } - { -brand-full-name }
   .data-content-title-private = { $content-title } - { -brand-full-name } (Shfletim Privat)
-
 # These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
 # there is no content title:
 #
 # "default" - "Mozilla Firefox"
 # "private" - "Mozilla Firefox - (Private Browsing)"
 #
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
@@ -34,17 +33,16 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (Shfletim Privat)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (Shfletim Privat)
-
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -109,16 +107,20 @@ urlbar-tip-icon-description =
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Shtypni më pak, gjeni më shumë: Kërkoni me { $engineName } drejt e nga shtylla juaj e adresave.
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Filloni kërkimin tuaj te shtylla e adresave që të shihni sugjerime nga { $engineName } dhe nga historiku juaj i shfletimit.
 
 ## Local search mode indicator labels in the urlbar
 
+urlbar-search-mode-bookmarks = Faqerojtës
+urlbar-search-mode-tabs = Skeda
+urlbar-search-mode-history = Historik
+
 ##
 
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Ia keni bllokuar këtij sajti të dhënat mbi vendndodhjen tuaj.
 urlbar-xr-blocked =
   .tooltiptext = E keni bllokuar hyrjen në pajisje realiteti virtual për këtë sajt.
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Ia keni bllokuar këtij sajti njoftimet.
@@ -135,22 +137,20 @@ urlbar-popup-blocked =
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = E keni bllokuar vetëluajtje mediash me tinguj tuaj për këtë sajt.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Për këtë sajt e keni bllokuar përftimin e të dhënave të kanavacës.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = E keni bllokuar hyrjen MIDI për këtë sajt.
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Ia keni bllokuar këtij sajti instalimin e shtesave.
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Përpunoni këtë faqerojtës ({ $shortcut })
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Faqeruani këtë faqe ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
@@ -171,50 +171,59 @@ full-screen-exit =
   .label = Dilni nga Sa Krejt Ekrani
   .accesskey = D
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of one-click search engines in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Këtë herë kërko me:
-
 # This string won't wrap, so if the translated string is longer,
 # consider translating it as if it said only "Search Settings".
 search-one-offs-change-settings-button =
   .label = Ndryshoni Rregullime Kërkimi
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Ndryshoni rregullime kërkimi
-
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Kërkoni në Skedë të Re
   .accesskey = S
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Caktojeni Si Motor Parazgjedhje Kërkimesh
   .accesskey = P
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Vëre si Motor Kërkimi Parazgjedhje për Dritare Private
   .accesskey = V
+# Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
+# Variables:
+# $engineName (String): The name of the engine.
+# $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
+search-one-offs-engine-with-alias =
+  .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
 
 ## Local search mode one-off buttons
 ## Variables:
 ## $restrict (String): The restriction token corresponding to the search mode.
 ##  Restriction tokens are special characters users can type in the urlbar to
 ##  restrict their searches to certain sources (e.g., "*" to search only
 ##  bookmarks).
 
+search-one-offs-bookmarks =
+  .tooltiptext = Faqerojtës ({ $restrict })
+search-one-offs-tabs =
+  .tooltiptext = Skeda ({ $restrict })
+search-one-offs-history =
+  .tooltiptext = Historik ({ $restrict })
+
 ## Bookmark Panel
 
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Shfaqe përpunuesin kur bëhen ruajtje
   .accesskey = S
-
 bookmark-panel-done-button =
   .label = U bë
-
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -278,59 +287,85 @@ browser-window-close-button =
 
 popup-select-camera =
   .value = Kamerë për ndarje me të tjerët:
   .accesskey = K
 popup-select-microphone =
   .value = Mikrofon për ndarje me të tjerët:
   .accesskey = M
 popup-all-windows-shared = Do të ndahen me të tjerët krejt dritaret e dukshme në ekranin tuaj.
-
 popup-screen-sharing-not-now =
   .label = Jo Tani
   .accesskey = J
-
 popup-screen-sharing-never =
   .label = Mos e Lejo Kurrë
   .accesskey = K
-
 popup-silence-notifications-checkbox = Çaktivizo njoftime nga { -brand-short-name }-i, ndërkohë që bëhet ndarje me të tjerë
 popup-silence-notifications-checkbox-warning = { -brand-short-name }-i s’do të shfaqë njoftime, kur jeni duke ndarë gjëra me të tjerë.
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
 sharing-warning-window = Jeni duke ndarë { -brand-short-name }-in me të tjerë. Persona të tjerë mund ta shohin, kur kaloni te një skedë e re.
 sharing-warning-screen = Po ndani me të tjerë krejt ekranin. Persona të tjerë mund ta shohin, kur kaloni te një skedë e re.
 sharing-warning-proceed-to-tab =
   .label = Kalo te Skeda
 sharing-warning-disable-for-session =
   .label = Çaktivizo mbrojtje ndarjeje për këtë sesion
 
 ## DevTools F12 popup
 
 enable-devtools-popup-description = Që të përdorni shkurtoren F12, së pari hapni DevTools që nga menuja Zhvillues Web.
 
-
 ## URL Bar
 
 urlbar-default-placeholder =
   .defaultPlaceholder = Bëni kërkim ose jepni adresë
-
+# This placeholder is used when not in search mode and the user's default search
+# engine is unknown.
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Bëni kërkim ose jepni adresë
-
+# This placeholder is used in search mode with search engines that search the
+# entire web.
+# Variables
+# $name (String): the name of a search engine that searches the entire Web
+# (e.g. Google).
+urlbar-placeholder-search-mode-web-2 =
+  .placeholder = Kërkoni në Web
+  .aria-label = Kërkoni me { $name }
+# This placeholder is used in search mode with search engines that search a
+# specific site (e.g., Amazon).
+# Variables
+# $name (String): the name of a search engine that searches a specific site
+# (e.g. Amazon).
+urlbar-placeholder-search-mode-other-engine =
+  .placeholder = Jepni terma kërkimi
+  .aria-label = Kërkoni me { $name }
+# This placeholder is used when searching bookmarks.
+urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks =
+  .placeholder = Jepni terma kërkimi
+  .aria-label = Kërko te faqerojtësit
+# This placeholder is used when searching history.
+urlbar-placeholder-search-mode-other-history =
+  .placeholder = Jepni terma kërkimi
+  .aria-label = Kërko në historik
+# This placeholder is used when searching open tabs.
+urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs =
+  .placeholder = Jepni terma kërkimi
+  .aria-label = Kërko në skeda
+# Variables
+# $name (String): the name of the user's default search engine
+urlbar-placeholder-with-name =
+  .placeholder = Kërkoni me { $name } ose jepni adresë
 urlbar-remote-control-notification-anchor =
   .tooltiptext = Fshiheni Anështyllën e Faqerojtësve
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = I keni akorduar leje shtesë këtij sajti.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Kalo te skeda:
-
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Zgjerim:
-
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Shkoni te adresa e dhënë te Shtylla e Vendndodhjeve
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Veprime faqeje
 urlbar-pocket-button =
   .tooltiptext = Ruajeni te { -pocket-brand-name }
--- a/browser/browser/browserSets.ftl
+++ b/browser/browser/browserSets.ftl
@@ -1,204 +1,163 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 window-minimize-command =
   .label = Minimizoje
-
 window-zoom-command =
   .label = Zoom
-
 window-new-shortcut =
   .key = N
-
 window-minimize-shortcut =
   .key = m
-
 close-shortcut =
   .key = W
-
 tab-new-shortcut =
   .key = t
-
 location-open-shortcut =
   .key = l
-
 location-open-shortcut-alt =
   .key = D
-
 search-focus-shortcut =
   .key = k
-
 # This shortcut is used in two contexts:
 #  - web search
 #  - find in page
 find-shortcut =
   .key = f
-
 search-find-again-shortcut =
   .key = g
-
 search-find-again-shortcut-alt =
   .keycode = VK_F3
-
 search-find-selection-shortcut =
   .key = e
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 search-focus-shortcut-alt =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] j
      *[other] e
     }
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 downloads-shortcut =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] y
      *[other] j
     }
-
 addons-shortcut =
   .key = A
-
 file-open-shortcut =
   .key = o
-
 save-page-shortcut =
   .key = s
-
 page-source-shortcut =
   .key = u
-
 # This should match the Option+Command keyboard shortcut letter that Safari
 # and Chrome use for "View Source" on macOS. `page-source-shortcut` above
 # is Firefox's official keyboard shortcut shown in the GUI.
 # Safari variant is an alias provided for the convenience of Safari and Chrome
 # users on macOS. See bug 1398988.
 page-source-shortcut-safari =
   .key = u
-
 page-info-shortcut =
   .key = i
-
 print-shortcut =
   .key = p
-
 mute-toggle-shortcut =
   .key = M
-
 nav-back-shortcut-alt =
   .key = [
-
 nav-fwd-shortcut-alt =
   .key = ]
-
 nav-reload-shortcut =
   .key = r
-
 # Shortcut available only on macOS.
 nav-stop-shortcut =
   .key = .
-
 history-show-all-shortcut =
   .key = H
-
+history-show-all-shortcut-mac =
+  .key = Y
 history-sidebar-shortcut =
   .key = h
-
 full-screen-shortcut =
   .key = f
-
 reader-mode-toggle-shortcut-windows =
   .keycode = VK_F9
-
 reader-mode-toggle-shortcut-other =
   .key = R
-
 picture-in-picture-toggle-shortcut =
   .key = ]
-
 # Pick the key that is commonly present
 # in your locale keyboards above the
 # `picture-in-picture-toggle-shortcut` key.
 picture-in-picture-toggle-shortcut-alt =
   .key = { "}" }
-
 bookmark-this-page-shortcut =
   .key = d
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 bookmark-show-all-shortcut =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] o
      *[other] b
     }
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 bookmark-show-sidebar-shortcut =
   .key = b
 
 ## All `-alt*` messages are alternative acceleration keys for zoom.
 ## If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 ## you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty.
 
 full-zoom-reduce-shortcut =
   .key = -
-
 # If in keyboard layouts popular for your locale you need to use the shift key
 # to access the original shortcuts, the following shortcuts can be used.
 # Otherwise their values should remain empty.
 full-zoom-reduce-shortcut-alt =
   .key = { "" }
-
+full-zoom-reduce-shortcut-alt-a =
+  .key = _
+full-zoom-reduce-shortcut-alt-b =
+  .key = { "" }
 full-zoom-enlarge-shortcut =
   .key = +
-
 full-zoom-enlarge-shortcut-alt =
   .key = =
-
 full-zoom-enlarge-shortcut-alt2 =
   .key = { "" }
-
 full-zoom-reset-shortcut =
   .key = 0
-
 full-zoom-reset-shortcut-alt =
   .key = { "" }
 
 ##
 
 bidi-switch-direction-shortcut =
   .key = X
-
 private-browsing-shortcut =
   .key = P
 
 ## The shortcuts below are for Mac specific
 ## global menu.
 
 quit-app-shortcut =
   .key = Q
-
 help-shortcut =
   .key = ?
-
 preferences-shortcut =
   .key = ,
-
 hide-app-shortcut =
   .key = H
-
 hide-other-apps-shortcut =
   .key = H
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -104,16 +104,20 @@ eventsTooltip.unknownLocation=Vendndodhj
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the mouseover tooltip when hovering "Unknown location."
 eventsTooltip.unknownLocationExplanation=Vendndodhja origjinale e këtij dëgjuesi nuk zbulohet dot. Ndoshta kodi është ndërpërpiluar nga një mjet i tillë si Babel.
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the tooltip for Bubbling
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the tooltip for Capturing
 
+# LOCALIZATION NOTE (allTabsMenuButton.tooltip): The tooltip that gets
+# displayed when hovering over the tabs overflow button.
+allTabsMenuButton.tooltip=Shfaqni tërë skedat
+
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.showThreePaneMode): This is the tooltip for the button
 # that toggles on the 3 pane inspector mode.
 inspector.showThreePaneMode=Hap mbikëqyrësin me 3 kuadrate
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.hideThreePaneMode): This is the tooltip for the button
 # that toggles off the 3 pane inspector mode.
 inspector.hideThreePaneMode=Mbyll mbikëqyrësin me 3 kuadrate
 
@@ -279,16 +283,17 @@ inspectorAddAttribute.label=Shtoni Atrib
 inspectorAddAttribute.accesskey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorPseudoClassSubmenu.label): This is the label
 # shown in the inspector contextual-menu for the sub-menu of the pseudo-classes.
 inspectorPseudoClassSubmenu.label=Ndryshoni Pseudoklasë
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorBreakpointSubmenu.label): This is the label
 # shown in the inspector contextual-menu for the sub-menu of the DOM breakpoints.
+inspectorBreakpointSubmenu.label=Ndalu në…
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorSubtreeModification.label): This is the label shown
 # in the inspector contextual-menu for the item that lets users add a DOM breakpoint
 # for subtree modification.
 inspectorSubtreeModification.label=Modifikim Nënpeme
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorAttributeModification.label): This is the label shown
 # in the inspector contextual-menu for the item that lets users add a DOM breakpoint
@@ -494,16 +499,25 @@ inspector.colorSchemeSimulation.tooltip=Aktivizoni/çaktivizoni simulim skeme ngjyrash për faqen
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.label): This is the text displayed inside a
 # badge, in the inspector, next to nodes that are scrollable in the page.
 markupView.scrollableBadge.label=rrëshqitni
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
 # when hovering over badges next to scrollable elements in the inspector.
 
+# LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.interactive.tooltip): This is the tooltip that is displayed
+# when hovering over interactive badges next to scrollable elements in the inspector.
+
+# LOCALIZATION NOTE (markupView.overflowBadge.label): This is the text displayed inside a
+# badge, in the inspector, next to nodes that are causing overflow in other elements.
+
+# LOCALIZATION NOTE (markupView.overflowBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
+# when hovering over badges next to overflow causing elements in the inspector.
+
 # LOCALIZATION NOTE (rulePreviewTooltip.noAssociatedRule): This is the text displayed inside
 # the RulePreviewTooltip when a rule cannot be found for a CSS property declaration.
 rulePreviewTooltip.noAssociatedRule=Pa rregull të përshoqëruar
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.contrastAgainstBgTitle): A title text for the
 # contrast ratio value description that labels the background the color contrast ratio is calculated
 # against, used together with the actual background color. %S in the content will be replaced by a
 # span (containing bg color swatch) and textNode (containing bg color hex string) at run time
@@ -519,16 +533,17 @@ colorPickerTooltip.eyedropperTitle=Merrni ngjyrë në faqe
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.colorNameTitle): A title text for the
 # closest color name shown in the color picker tooltip, used together with the actual color.
 # %S in the content will be replaced by the color name the current color is closest to.
 colorPickerTooltip.colorNameTitle=Më e afërta te: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.hueSliderTitle): A title text for the
 # hue slider in the color picker tooltip.
+colorPickerTooltip.hueSliderTitle=Ngjyresë
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.alphaSliderTitle): A title text for the
 # alpha slider in the color picker tooltip.
 colorPickerTooltip.alphaSliderTitle=Patejdukshmëri
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.contrast.large.title): A title text for the color
 # contrast ratio description in the color picker tooltip, used together with the specification
 # that the color contrast criteria used is for large text. %S in the content will be replaced by a
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -53,16 +53,17 @@ FormValidationStepMismatch=Ju lutemi, përzgjidhni një vlerë të vlefshme. Dy vlerat më të afërta të vlefshme janë %S dhe %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
 FormValidationStepMismatchOneValue=Ju lutemi, përzgjidhni një vlerë të vlefshme. Vlera më e afërt e vlefshme është %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow): %1$S,%2$S are time.
 FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow=Ju lutemi, përzgjidhni një vlerë mes %1$S dhe %2$S.
 FormValidationBadInputNumber=Ju lutemi, jepni një numër.
 FullscreenDeniedDisabled=Kërkesa për ekran-të-plotë u hodh poshtë, ngaqë API për ekran-të-plotë është e çaktivizuar nga parapëlqimet e përdoruesit.
 FullscreenDeniedFocusedPlugin=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë fokusi është te një shtojcë e hapur në dritare.
 FullscreenDeniedHidden=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë dokumenti s’është më i passhëm.
+FullscreenDeniedHTMLDialog=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë elementi i kërkuar është një element <dialog>.
 FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë të paktën një prej elementëve që përmban dokumenti s’është iframe ose s’ka atribut "allowfullscreen".
 FullscreenDeniedNotInputDriven=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë Element.requestFullScreen() s’u thirr nga brenda trajtuesi me xhirim të shkurtër aktesh të prodhuara nga përdoruesi.
 FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn=Kërkesa për Sa Krejt Ekrani u hodh poshtë, ngaqë Element.requestFullscreen() u thir që brenda një trajtuesi aktesh miut të vënë në punë jo nga butoni i majtë i miut.
 FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë elementi kërkues s’është <svg>, <math>, ose element HTML.
 FullscreenDeniedNotInDocument=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë elementi i kërkuar s’gjendet më në dokument.
 FullscreenDeniedMovedDocument=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë elementi i kërkuar është hequr nga dokumenti.
 FullscreenDeniedLostWindow=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë s’kemi më dritare.
 FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Kërkesa për ekran-të-plotë u mohua, ngaqë një nëndokument i dokumentit që kërkon ekran-të-plotë gjendet tashmë nën ekran-të-plotë.
@@ -329,35 +330,34 @@ ScriptSourceInvalidUri=Atributi ‘%S’ i elementit <script> s’është URI i vlefshëm: “%S”
 ScriptSourceLoadFailed=Dështoi ngarkimi për <script> me burim “%S”.
 ModuleSourceLoadFailed=Dështoi ngarkimi për modulin me burim “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceMalformed=URI i burimit <script> është i keqformuar: “%S”.
 ModuleSourceMalformed=URI e burimit të modulit është e keqformuar: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceNotAllowed=URI i burimit <script> nuk lejohet në këtë dokument: “%S”.
 ModuleSourceNotAllowed=Në këtë dokument nuk lejohet URI burimi moduli: “%S”.
+ModuleResolveFailure=Gabim në shquarje specifikuesi modulesh “%S”. Specifikuesit relativë të moduleve duhet të fillojnë me “./”, “../” or “/”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Sipas sintaksës për “%2$S”, vlera e vetisë keyframe “%1$S” është e pavlefshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=S’u arrit të lexohen të dhëna prej ReadableStream: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=S’mund të përdoret registerProtocolHandler brenda mënyrës shfletim privat.
 MotionEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të lëvizjeve është nxjerrë nga përdorimi.
 OrientationEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të drejtimeve është nxjerrë nga përdorimi.
 ProximityEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të afërsisë është nxjerrë nga përdorimi.
 AmbientLightEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të ndriçimit të mjedisit është nxjerrë nga përdorimi.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Dhënia e atributit ‘storage’ në mundësi për indexedDB.open është nxjerrë nga përdorimi dhe së shpejti do të hiqet. Në vend të tij, për të patur depozitim të përhershëm, përdorni navigator.storage.persist().
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Po shpërfillet entryTypes i pambuluar: %S.
 AllEntryTypesIgnored=S’ka entryTypes të vlefshme; po ndërpritet regjistrimi.
-
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 GTK2Conflict2=Akt tasti jo i passhëm në GTK2: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 WinConflict2=Akt tasti jo i passhëm në disa skema tastierash: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
-
 # LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
 DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Ujdisja e document.domain në një mjedis të izoluar “cross-origin” nuk lejohet.
 
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface është një ndërfaqe vetëm për testime dhe ky është mesazhi i nxjerrjes nga përdorimi për testime për të.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() është një metodë vetëm për testime dhe ky është mesazhi i nxjerrjes nga përdorimi për testime për të.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
@@ -390,14 +390,20 @@ MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Vlera “radical” është nxjerrë nga përdorimi për atributin “notation” të elementit <menclose> dhe do të hiqet në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=Elementi MathML mfenced është nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqet në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=Atributet MathML “subscriptshift” dhe “superscriptshift” janë nxjerrë nga përdorimi dhe mund të hiqen në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Atributet MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” dhe “fontweight” janë nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqen në një datë të ardhshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Atributet XLink “href”, “type”, “show” dhe “actuate” janë nxjerrë nga përdorimi në elementë MathML dhe do të hiqen në një datë në të ardhmen.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
 WebShareAPI_Failed=Veprimi i ndarjes dështoi.
 WebShareAPI_Aborted=Veprimi i ndarjes u ndërpre.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 UnknownProtocolNavigationPrevented=U pengua kalimi te “%1$S”, për shkak të një protokolli të panjohur.
 PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=S’mund të postohet te një dritare “cross-origin” mesazh që përmban objekt të përbashkët kujtese.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
--- a/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
@@ -1,28 +1,41 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY % brandDTD
+  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+ %brandDTD;
+
 <!ENTITY playButton.playLabel "Luaje">
 <!ENTITY playButton.pauseLabel "Ndalesë">
 <!ENTITY muteButton.muteLabel "Pa Zë">
 <!ENTITY muteButton.unmuteLabel "Me Zë">
 <!ENTITY fullscreenButton.enterfullscreenlabel "Sa Krejt Ekrani">
 <!ENTITY fullscreenButton.exitfullscreenlabel "Dilni nga Sa Krejt Ekrani">
 <!ENTITY castingButton.castingLabel "Transmetoje në Ekran">
 <!ENTITY closedCaption.off "Off">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (volumeScrubber.label): This label is exposed to
   accessibility software to clarify what the slider is for. -->
 <!ENTITY volumeScrubber.label "Buton volumi">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pictureInPicture.label): This string is used as part of
 the Picture-in-Picture video toggle button when the mouse is hovering it. -->
 <!ENTITY pictureInPicture.label "Picture-in-Picture">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (pictureInPictureToggle.label): This string is used as the
+label for a variation of the Picture-in-Picture video toggle button when the mouse is
+hovering over the video. -->
+<!ENTITY pictureInPictureToggle.label "Shihni nën mënyrën Picture-in-Picture">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (pictureInPictureExplainer): This string is used as part of
+a variation of the Picture-in-Picture video toggle button. When using this variation,
+this string appears below the toggle when the mouse hovers the toggle. -->
+<!ENTITY pictureInPictureExplainer "Shihni video, teksa bëni gjëra të tjera në &brandShortName;">
+
 <!ENTITY error.aborted "U ndal ngarkimi i videos.">
 <!ENTITY error.network "Luajtja e videos u ndërpre për shkak të një gabimi rrjeti.">
 <!ENTITY error.decode "Videoja nuk mund të luhet, ngaqë kartela është e dëmtuar.">
 <!ENTITY error.srcNotSupported "Formati ose lloji MIME për video nuk mbulohet.">
 <!ENTITY error.noSource2 "Nuk u gjet video me format dhe lloj MIME të mbuluar.">
 <!ENTITY error.generic "Luajtja e videos u ndërpre për shkak të një gabimi të panjohur.">
 
 <!ENTITY status.pictureInPicture "Kjo video po luhet nën mënyrën Picture-in-Picture.">