update
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sat, 22 Nov 2008 22:06:49 +0200
changeset 69 28fe88d326ed7a107037f8e08f35e409dcbebea8
parent 68 3bafd63051d49b772a86831080fdf5e22faba431
child 70 a2ecb3270d8d23605b34fe8456111d743bf7a184
push id69
push userbesnik@programeshqip.org
push dateSat, 22 Nov 2008 20:02:25 +0000
update
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-region/region.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/subscribe.dtd
mail/chrome/messenger/subscribe.properties
mail/defines.inc
mail/installer/custom.properties
mail/installer/mui.properties
other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
other-licenses/branding/thunderbird/brand.properties
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -12,9 +12,9 @@
 
 <!ENTITY manageSubscriptions.label "Administro Regjistrime..."> 
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "M">
 
 <!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
 <!ENTITY rss.accountName      "Lajme &amp; Blogje">
 <!ENTITY rss.wizardShortName    "RSS"> 
 <!ENTITY rss.wizardLongName     "Lajme &amp; Blogje RSS">
-<!ENTITY rss.hostName        "Lajme &amp; Blogje">
+<!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
--- a/mail/chrome/messenger-region/region.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-region/region.properties
@@ -1,21 +1,11 @@
-#
-# messenger.properties
-# mailnews.js
-mailnews.start_page.url=chrome://messenger/content/start.xhtml
-releaseNotesURL=http://www.mozilla-europe.org/sq/products/thunderbird/releases/%S.html
-mailnews.hints_and_tips.url=http://www.mozilla-europe.org/sq/support/thunderbird/
-
 # To make mapit buttons to disappear in the addressbook, specify empty string. For example:
 # mail.addr_book.mapit_url.format=
 # The format for "mail.addr_book.mapit_url.format" is:
 # @A1 == address, part 1
 # @A2 == address, part 2
 # @CI == city
 # @ST == state
 # @ZI == zip code
 # @CO == country
 mail.addr_book.mapit_url.format=http://maps.google.com/maps?q=@A1%20@A2%20@CI%20@ST%20@ZI%20@CO
-
-# This is the fallback URL for release notes. Do not change this 
-# unless you are providing localized release notes!
-app.update.url.details=http://www.mozilla-europe.org/sq/products/thunderbird/releases/
+mailnews.messageid_browser.url=http://groups.google.com/groups?selm=%
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
 <!ENTITY securityMenu.label "Siguri">
 <!ENTITY securityMenu.accesskey "e">
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.label "Kodo nëse Mundet">
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.accesskey "P">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Kodo Këtë Mesazh">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "E">
 
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Mos Kodo Këtë Mesazh">
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "N">
 
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Nënshkruaj Numerikisht Këtë Mesazh">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "S">
--- a/mail/chrome/messenger/subscribe.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/subscribe.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
+<!ENTITY subscribeDialog.title    "Pajtohuni">
+<!ENTITY subscribeButton.label    "Pajtomë">
+<!ENTITY subscribeButton.accesskey  "P">
+<!ENTITY unsubscribeButton.label   "Çpajtomë">
+<!ENTITY unsubscribeButton.accesskey "Ç">
 <!ENTITY newGroupsTab.label      "Grupe të Rinj">
 <!ENTITY newGroupsTab.accesskey    "R">
-<!ENTITY subscribeDialog.title    "Regjistrohu">
-<!ENTITY subscribeButton.label    "Llogari">
-<!ENTITY subscribeButton.accesskey  "S">
-<!ENTITY unsubscribeButton.label   "Çregjistrohu">
-<!ENTITY unsubscribeButton.accesskey "U">
-<!ENTITY refreshButton.label     "Rifresko">
-<!ENTITY refreshButton.accesskey   "R">
+<!ENTITY refreshButton.label     "Freskoje">
+<!ENTITY refreshButton.accesskey   "F">
 <!ENTITY stopButton.label       "Ndal">
-<!ENTITY stopButton.accesskey     "T">
+<!ENTITY stopButton.accesskey     "N">
 <!ENTITY server.label         "Llogari:">
-<!ENTITY server.accesskey       "A">
-<!ENTITY subscribedHeader.label    "Regjistrohu">
+<!ENTITY server.accesskey       "L">
+<!ENTITY subscribedHeader.label    "Pajtohuni">
 <!-- commenting out until bug 38906 is fixed 
 <!ENTITY messagesHeader.label     "Mesazhe"> -->
 <!ENTITY namefield.label       "Shfaq elementë që përmbajnë:">
-<!ENTITY namefield.accesskey     "O">
+<!ENTITY namefield.accesskey     "q">
--- a/mail/chrome/messenger/subscribe.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/subscribe.properties
@@ -1,7 +1,2 @@
-subscribeLabel-nntp=Përzgjidhni grupe lajmesh te të cilët të pajtoheni:
-subscribeLabel-imap=Përzgjidhni dosje te të cilat të pajtoheni:
-currentListTab-nntp.label=Listë e Tanishme e Grupeve
-currentListTab-nntp.accesskey=L
-currentListTab-imap.label=Listë Dosjesh
-currentListTab-imap.accesskey=L
-pleaseWaitString=Ju lutem prisni…
+<!ENTITY closeTab.label      "Mbylle Skedën">
+<!ENTITY listAllTabs.label    "Radhit tërë skedat">
--- a/mail/defines.inc
+++ b/mail/defines.inc
@@ -1,8 +1,9 @@
 #filter emptyLines
 
 #define MOZ_LANGPACK_CREATOR mozilla.org
 
 # If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
 # variable definition and use the format specified.
-define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Besnik Bleta</
+# #define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Joe Solon</em:contributor> <em:contributor>Suzy Solon</em:contributor>
+
 #unfilter emptyLines
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -1,93 +1,74 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is the Mozilla Installer code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Mozilla Foundation
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-# Robert Strong <robert.bugzilla@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
+     -WARN_APP_RUNNING_INSTALL
+     -
 
 # LOCALIZATION NOTE:
 
 # This file must be saved as UTF8
 
 # Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
 # Don't replace ${BrandShortName}, $(^Name), or $(^NameDA) with a custom string.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
-OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=Zgjidhni Përbërës të Mundshëm
-OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=Zgjidhni cilat anë të $(^NameDA)-it doni të instalohen.
-OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=Përbërës të Mundshëm:
-APP_DESC=Kartela të nevojshme për zbatimin ${BrandShortName}
-DOMI_TITLE=Mbikqyrës DOM
-DOMI_TEXT=Mbikqyr strukturën dhe vetitë e një dritareje dhe përmbajtjes së atjeshme.
-QFA_TITLE=Quality Feedback Agent
-QFA_TEXT=Dërgon te Mozilla të dhëna rreth vithisjesh programi.
-OPTIONS=&Mundësi $(^NameDA)-i
 SAFE_MODE=Mënyrë e Sigurtë
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Lloj Rregullimi
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Zgjidhni mundësi rregullimi
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Caktoni Shkurtprerje
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Krijoni Ikona Programi
 SURVEY_TEXT=Na &tregoni se si ju duket ${BrandShortName}-i
 LAUNCH_TEXT=&Nise $(^Name)-in tani
-WARN_APP_RUNNING_INSTALL=$(^Name)-i duhet mbyllur që të vazhdohet me instalimin.\n\nKlikoni "OK" për të dalë vetvetiu nga $(^Name)-i dhe vazhduar.
-WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=$(^Name)-i duhet mbyllur për të vazhduar me çinstalimin.\n\nKlikoni "OK" për të dalë vetvetiu nga $(^Name)-i dhe për të vazhduar.
 CREATE_ICONS_DESC=Krijoni ikona për ${BrandShortName}-in:
 ICONS_DESKTOP=Te &Desktopi im
 ICONS_STARTMENU=Te dosja ime &Start Menu Programs
 ICONS_QUICKLAUNCH=Te shtylla ime &Quick Launch
 WARN_WRITE_ACCESS=Nuk keni hyrje për shkrim te drejtoria e instalimit.\n\nKlikoni OK për të zgjedhur një drejtori tjetër.
 WARN_DISK_SPACE=Nuk keni hapësirë të mjaftueshme në disk për instalim te ky vend.\n\nKlikoni OK për të përzgjedhur një vend tjetër.
 
 STATUS_INSTALL_APP=Po instalon ${BrandShortName}-in...
 STATUS_INSTALL_LANG=Po instalon Kartela Gjuhe (${AB_CD})...
-STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Po instalon Përbërësa të Mundshëm...
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=Po çinstalon ${BrandShortName}-in...
 STATUS_CLEANUP=Po pastron kotecin...
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Zgjidhni llojin e rregullimit që parapëlqeni, mandej klikoni Pasues.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=${BrandShortName}-i do të instalohet me shumicën e mundësive të zakonshme.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Standard
 # One line
-OPTION_COMPLETE_DESC=${BrandShortName}-i do të instalohet me tërë mundësitë e passhme.
-OPTION_COMPLETE_RADIO=I &plotë
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Mund të zgjidhni mundësi të veçanta për instalim. E këshilluar për përdorues të sprovuar.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Vetjak
 
 REG_APP_DESC=${BrandShortName}-i është një zbatim i plotë për email. ${BrandShortName}-i mbulon protokollet IMAP dhe POP për postën, si edhe formatime poste HTML. Kontrollet e brendshme për postë hedhurinë, aftësitë për RSS, kërkimi i shpejtë dhe i fuqishëm, kontrolli i drejtshkrimit në shkrim e sipër, kuti postare globale, dhe filtrimet e thelluar nëpër mesazhe përmbushin grupin e anëve moderne të ${BrandShortName}-it.
+
+BANNER_CHECK_EXISTING=Po kontrollohet për instalim ekzistues…
+CONTEXT_OPTIONS=&Mundësi ${BrandShortName}-i
+CONTEXT_SAFE_MODE=Mënyra e &Sigurt për ${BrandShortName}-in
+
+ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Gabim në krijimin e drejtorisë:
+ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Klikoni Anuloje për të ndalur instalimin ose\nRiprovoni për të riprovuar.
+
+SUMMARY_PAGE_TITLE=Përmbledhje
+SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Gati për fillimin e instalimit të ${BrandShortName}-it
+SUMMARY_INSTALLED_TO=${BrandShortName}-i do të instalohet te vendi vijues:
+SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Plotësimi i instalimit mund të lypë rinisjen e kompjuterit tuaj.
+SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Plotësimi i çinstalimit mund të lypë rinisjen e kompjuterit tuaj.
+SUMMARY_CLICK=Për të vazhduar, klikoni Instaloje.
+
+UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Çinstaloni $BrandFullName-in
+UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Hiqeni $BrandFullName-in prej kompjuterit tuaj.
+UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName-i do të çinstalohet prej vendit vijues:
+UN_CONFIRM_CLICK=Për të vazhduar, klikoni Çinstaloje.
+
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Për të kryer instalimin, $BrandShortName-i duhet mbyllur.\n\nJu lutem mbylleni $BrandShortName-in për të vazhduar.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Për të kryer çinstalimin, ${BrandFullName}-i duhet mbyllur.\n\nJu lutem mbylleni ${BrandFullName} për të vazhduar.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=${BrandFullName}-i është tashmë në xhirim e sipër.\n\nJu lutem mbylleni ${BrandFullName}-in përpara se të nisni versionin që sapo instaluat.
+WARN_WRITE_ACCESS=Nuk keni leje shkrimi mbi drejtorinë e instalimit.\n\nKlikoni OK për të përzgjedhur një drejtori tjetër.
+WARN_DISK_SPACE=Nuk keni hapësirë të mjaftueshme në disk për instalim te ky vend.\n\nKlikoni OK për të përzgjedhur një drejtori tjetër.
+WARN_UNSUPPORTED_MSG=Na ndjeni, ${BrandShortName}-i s'mund të instalohet. Ky version i ${BrandShortName}-it lyp domosdo ${MinUnsupportedVer} ose më të ri.
+WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Për t'u plotësuar një çinstalim të mëparshëm i ${BrandShortName}-it, kompjuteri juaj duhet rinisur. Doni ta rinisni tani?
+WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Për t'u plotësuar një përmirësim i mëparshëm i ${BrandShortName}-it, kompjuteri juaj duhet rinisur. Doni ta rinisni tani?
--- a/mail/installer/mui.properties
+++ b/mail/installer/mui.properties
@@ -89,8 +89,9 @@ MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Ju lutem prisni ndërkohë që po çinstalohet $(^NameDA)-i.
 MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=Çinstalim i Plotë
 MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=Çinstalimi u plotësua me sukses.
 MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=Çinstalimi u Ndërpre
 MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=Çinstalimi nuk u plotësua me sukses.
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=Po plotësohet Procesi i Çinstalimit të $(^NameDA)-it
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=$(^NameDA)-i u çinstalua prej kompjuterit tuaj.\n\nKlikoni Përfundo për të mbyllur këtë proces.
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Kompjuteri juaj duhet rinisur që të plotësohet çinstalimi i $(^NameDA). Doni të riniset tani?
 MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Jeni i sigurt se doni të dilet nga Çinstalimi i $(^Name)-it?
+MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Po qe se i pranoni kushtet e marrëveshjes, klikoni kutizën më poshtë. Duhet të pranoni marrëveshjen, pa të instalohet $(^NameDA). $_CLICK
--- a/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
@@ -1,4 +1,3 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Thunderbird">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Thunderbird">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla Thunderbird">
-<!ENTITY sidebarName      "Anështyllë">
--- a/other-licenses/branding/thunderbird/brand.properties
+++ b/other-licenses/branding/thunderbird/brand.properties
@@ -1,4 +1,3 @@
 brandShortName=Thunderbird
 brandFullName=Mozilla Thunderbird
 vendorShortName=Mozilla Thunderbird
-sidebarName=Anështyllë