Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 15 Jun 2020 19:33:22 +0000
changeset 2169 25523b0ec6c9b62d9befabdfdb9607e9436a994f
parent 2168 83b81362ab403f1b5e4d7ea29fe1817d59f9bee9
child 2170 b5d1a0b022b6d1c2a614f336960177c8d972fa58
push id1235
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 15 Jun 2020 19:33:25 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/tabContextMenu.ftl
devtools/client/boxmodel.properties
devtools/client/layout.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/shared.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
toolkit/toolkit/payments/payments.ftl
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -51,16 +51,27 @@ move-to-end =
   .label = Shpjere në Fund
   .accesskey = u
 move-to-new-window =
   .label = Kaloje në Dritare të Re
   .accesskey = D
 undo-close-tab =
   .label = Zhbëje Mbylljen e Skedës
   .accesskey = Z
+tab-context-close-multiple-tabs =
+  .label = Mbyll Skeda të Shumta
+  .accesskey = u
+tab-context-undo-close-tabs =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Zhbëje Mbylljen e Skedës
+      [one] Zhbëje Mbylljen e Skedës
+      *[other] Zhbëje Mbylljen e Skedave
+    }
+  .accesskey = Z
 close-tab =
   .label = Mbylleni Skedën
   .accesskey = M
 close-tabs =
   .label = Mbylli Skedat
   .accesskey = S
 move-tabs =
   .label = Lëvizni Skeda
--- a/devtools/client/boxmodel.properties
+++ b/devtools/client/boxmodel.properties
@@ -19,16 +19,26 @@ boxmodel.title=Model Kutie
 # tooltip that appears when hovering over the button that allows users to edit the
 # position of an element in the page.
 boxmodel.geometryButton.tooltip=Përpunoni pozicion
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.propertiesLabel) This label is displayed as the header
 # for showing and collapsing the properties underneath the box model in the layout view
 boxmodel.propertiesLabel=Veti Modeli Kutie
 
+# LOCALIZATION NOTE (boxmodel.propertiesHideLabel):
+# This is the spoken label for the twisty.
+# If the properties are currently showing, it will say "Hide".
+boxmodel.propertiesHideLabel=Fshihe
+
+# LOCALIZATION NOTE (boxmodel.propertiesShowLabel):
+# This is the spoken label for the twisty.
+# If the properties are currently hidden, it will say "Show".
+boxmodel.propertiesShowLabel=Shfaqe
+
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.offsetParent) This label is displayed inside the list of
 # properties, below the box model, in the layout view. It is displayed next to the
 # position property, when position is absolute, relative, sticky. This label tells users
 # what the DOM node previewed next to it is: an offset parent for the position element.
 boxmodel.offsetParent=shmangie
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.offsetParent.title) This label is displayed as a
 # tooltip that appears when hovering over the offset label, inside the list of properties,
--- a/devtools/client/layout.properties
+++ b/devtools/client/layout.properties
@@ -4,16 +4,21 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE This file contains the Layout Inspector strings.
 # The Layout Inspector is a panel accessible in the Inspector sidebar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (flexbox.header): The accordion header for the Flexbox panel when
 # no flex container or item is selected.
 flexbox.header=Flexbox
 
+# LOCALIZATION NOTE (flexbox.backButtonLabel): The spoken label for the button
+# that returns from the display of a flex item to the flex item list.
+# This label is spoken by screen readers, not displayed on screen.
+flexbox.backButtonLabel=Mbrapsht te Kontejner Flex
+
 # LOCALIZATION (flexbox.flexContainer): The accordion header for the Flexbox panel
 # when a flex container is selected.
 flexbox.flexContainer=Kontejner Fleks
 
 # LOCALIZATION NOTE) (flexbox.flexItemOf): The accordion header for the Flexbox panel
 # when a flex item is selected. %s represents the flex container selector.
 flexbox.flexItemOf=Element Fleks i %S
 
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -875,20 +875,22 @@ netmonitor.actionbar.enableBlocking=Aktivizoni Bllokim Kërkesash
 netmonitor.actionbar.blockSearchPlaceholder=Blloko burim kur URL-ja përmban
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.removeBlockedUrl): This is the
 # tooltip shown over the remove button for blocked URL item
 netmonitor.actionbar.removeBlockedUrl=Hiqni rregullsi
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlockingUsageNotice): This is the
 # usage notice displayed when network blocking list is empty
+netmonitor.actionbar.requestBlockingUsageNotice=Shtoni këtu rregullsi URL-sh për të bllokuar kërkesa me përputhje me to.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice): This is the
 # add notice that explains ways to add blocking pattern that is displayed when
 # network blocking list is empty
+netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice=Fillojani duke shtuar një rregullsi ose duke tërhequr një rresht që nga tabela e rrjetit.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for removing all blocked URLs
 netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls=Hiqi krejt
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for enabling all blocked URLs
 netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls=Aktivizoji krejt
--- a/devtools/client/shared.properties
+++ b/devtools/client/shared.properties
@@ -1,8 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (dimensions): This is used to display the dimensions
 # of a node or image, like 100×200.
 dimensions=%S\u00D7%S
 
+# LOCALIZATION NOTE (boxModelSize.accessibleLabel): This is used to read the
+# dimensions of a node by a screen reader. This helps communicate
+# the visual information in a more explicit form. Example:
+# Size: Width 100, height 200.
+boxModelSize.accessibleLabel=Madhësi: Gjerësi %1$S, lartësi %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (boxModelInfo.accessibleLabel): This is used to read the
+# dimensions and position of a node by a screen reader. This helps communicate
+# the visual information in a more explicit form. Example:
+# Dimensions: Width 100, height 200, position static.
+boxModelInfo.accessibleLabel=Përmasa: Gjerësi %1$S, lartësi %2$S, pozicion %3$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (boxModelEditable.accessibleLabel): The string spoken by
+# screen readers for each button in the box model view that opens that property
+# for editing. %1$S is the property displayed in the tooltip when hovering.
+# %2$S is the value that is visually displayed.
+# Example: margin-left: 0.
+boxModelEditable.accessibleLabel=%1$S: %2$S
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -2,17 +2,16 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 page-title = Të dhëna Diagnostikimi
 page-subtitle =
   Kjo faqe përmban të dhëna teknike që mund të jenë të dobishme kur përpiqeni
   të zgjidhni një problem. Nëse po shihni për përgjigje për pyetje të rëndomta
   rreth { -brand-short-name }-it, shihni te <a data-l10n-name="support-link">sajti ynë i asistencës</a>.
-
 crashes-title = Njoftime Vithisjesh
 crashes-id = ID Njoftimi
 crashes-send-date = Parashtruar më
 crashes-all-reports = Krejt Njoftimet e Vithisjeve
 crashes-no-config = Ky aplikacion nuk është formësuar për shfaqje njoftimesh vithisjeje.
 extensions-title = Zgjerime
 extensions-name = Emër
 extensions-enabled = I aktivizuar
@@ -113,24 +112,24 @@ sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = Sekonda Më Parë
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Lloj Procesi
 sandbox-sys-call-number = Syscall
 sandbox-sys-call-args = Argumente
 safe-mode-title = Provoni Mënyrën e Parrezik
 restart-in-safe-mode-label = Riniseni me Shtesat të Çaktivizuara…
+restart-button-label = Rinise
 
 ## Media titles
 
 audio-backend = Mekanizëm Audio
 max-audio-channels = Kanale Maksimum
 channel-layout = Skemë e Parapëlqyer Për Kanalin
 sample-rate = Shpejtësi e Parapëlqyer Kampionizimesh
-
 media-title = Media
 media-output-devices-title = Pajisje Dalje
 media-input-devices-title = Pajisje Dhëniesh
 media-device-name = Emër
 media-device-group = Grup
 media-device-vendor = Tregtues
 media-device-state = Gjendje
 media-device-preferred = E parapëlqyer
@@ -171,81 +170,73 @@ remote-debugging-url = URL
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Njoftime Vithisjesh për Ditën e Fundit
    *[other] Njoftime Vithisjesh për { $days } Ditët e Fundit
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [one] { $minutes } minutë më parë
    *[other] { $minutes } minuta më parë
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [one] { $hours } orë më parë
    *[other] { $hours } orë më parë
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [one] { $days } ditë më parë
    *[other] { $days } ditë më parë
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [one] Krejt Njoftimet e Vithisjeve (përfshi { $reports } vithisje të panjoftuar që ndodhi brenda intervalit kohor të dhënë)
    *[other] Krejt Njoftimet e Vithisjeve përfshi { $reports } vithisje të panjoftuara që ndodhën brenda intervalit kohor të dhënë)
   }
-
 raw-data-copied = Të dhënat e papërpunuara u kopjuan te e papastra
 text-copied = Teksti u kopjua në të papastër
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = E bllokuar për versionin tuaj të përudhësit grafik.
 blocked-gfx-card = E bllokuar në kartën tuaj grafike, për shkak problemesh të pazgjidhura për përudhësin.
 blocked-os-version = E bllokuar për versionin tuaj të sistemit operativ.
 blocked-mismatched-version = E bllokuar për shkak mospërputhjeje versionesh mes regjistrit dhe DLL-së për përudhësin tuaj grafik.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = E bllokuar për versionin tuaj të përudhësit grafik. Provoni të përditësoni përudhësin tuaj grafik me versionin { $driverVersion } ose më të ri.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = Parametra ClearType
-
 compositing = Hartim
 hardware-h264 = Shkodim Hardware H264
 main-thread-no-omtc = rrjedhë kryesore, jo OMTC
 yes = Po
 no = Jo
 unknown = E panjohur
 virtual-monitor-disp = Shfaqje Nën Monitor Virtual
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = U gjet
 missing = Mungon
-
 gpu-process-pid = GPUProcessPid
 gpu-process = GPUProcess
 gpu-description = Përshkrim
 gpu-vendor-id = ID Treguesi
 gpu-device-id = ID Pajisjeje
 gpu-subsys-id = ID Subsys-i
 gpu-drivers = Përudhës
 gpu-ram = RAM
@@ -259,80 +250,69 @@ webgl1-version = Version Përudhësi WebGL 1
 webgl1-driver-extensions = Zgjerime Përudhësi WebGL 1
 webgl1-extensions = Zgjerime WebGL 1
 webgl2-wsiinfo = Të dhëna WSI Përudhësi WebGL 2
 webgl2-renderer = Vizatues WebGL2
 webgl2-version = Version Përudhësi WebGL 2
 webgl2-driver-extensions = Zgjerime Përudhësi WebGL 2
 webgl2-extensions = Zgjerime WebGL 2
 blocklisted-bug = Vënë në listë të zezë, për shkak problemesh të njohura
-
 # Variables
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = e meta { $bugNumber }
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Vënë në listë të zezë, kod dështimi { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = Hartues D3D11
 d3d11video-crash-guard = Shkodues Videosh D3D11
 d3d9video-crash-buard = Shkodues Videosh D3D9
 d3d9video-crash-guard = Shkodues Videosh D3D9
 glcontext-crash-guard = OpenGL
-
 wmfvpxvideo-crash-guard = Shkodues Videosh WMF VPX
-
 reset-on-next-restart = Gjatë Rinisjes Tjetër Ktheje te Parazgjedhjet
 gpu-process-kill-button = Përfundoje Procesin GPU
 gpu-device-reset = Rikthim i Pajisjes Në Fillimet
 gpu-device-reset-button = Shkakto Rikthim të Pajisjes Në Fillimet
 uses-tiling = Përdor Tjegullzim
 content-uses-tiling = Përdor Tjegullzim (Lëndë)
-
 min-lib-versions = Version minimum i pritshëm
 loaded-lib-versions = Version në përdorim
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (Filtrim Thirrjesh Sistemi)
 has-seccomp-tsync = Njëkohësim Seccomp Rrjedhe
 has-user-namespaces = Emërhapësira Përdoruesi
 has-privileged-user-namespaces = Emërhapësira Përdoruesi për procese të privilegjuar
 can-sandbox-content = Mbajtje Brenda Bankëprovës e Proceseve të Lëndës
 can-sandbox-media = Mbajtje Brenda Bankëprovës e Shtojcave Për Media
 content-sandbox-level = Shkallë Mbajtjeje Brenda Bankëprovës e Proceseve të Lëndës
 effective-content-sandbox-level = Shkallë Efektive Mbajtjeje Brenda Bankëprovës e Proceseve të Lëndës
 sandbox-proc-type-content = lëndë
 sandbox-proc-type-file = lëndë kartele
 sandbox-proc-type-media-plugin = shtojcë mediash
 sandbox-proc-type-data-decoder = shkodues të dhënash
-
 startup-cache-title = Fshehtinë Nisjeje
 startup-cache-disk-cache-path = Shteg Fshehtine Disku
 startup-cache-ignore-disk-cache = Shpërfill Fshehtinë Disku
 startup-cache-found-disk-cache-on-init = U gjet Fshehtinë Disku në Init
 startup-cache-wrote-to-disk-cache = U shkrua në Fshehtinë Disku
-
 launcher-process-status-0 = E aktivizuar
 launcher-process-status-1 = Çaktivizuar për shkak dështimesh
 launcher-process-status-2 = Çaktivizuar forcërisht
 launcher-process-status-unknown = Gjendje e panjohur
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
 multi-process-status-0 = Aktivizuar nga përdoruesi
 multi-process-status-1 = Aktivizuar si parazgjedhje
 multi-process-status-2 = I çaktivizuar
 multi-process-status-4 = Çaktivizuar nga mjetet e përdorshmërisë
 multi-process-status-6 = Çaktivizuar për shkak futje teksti të pambuluar
 multi-process-status-7 = Çaktivizuar nga shtesat
 multi-process-status-8 = Çaktivizuar forcërisht
 multi-process-status-unknown = Gjendje e panjohur
-
 async-pan-zoom = Pan/Zoom Asinkron
 apz-none = asnjë
 wheel-enabled = me input nga rrotëz miu
 touch-enabled = me input nga prekje
 drag-enabled = me tërheqje shtylle rrëshqitjeje
 keyboard-enabled = me vetërrëshqitje të aktivizuar
 autoscroll-enabled = me vetërrëshqitje të aktivizuar
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Please keep the emphasis around the hostname and scheme (ie the
+# `<strong>` HTML tags). Please also keep the hostname as close to the start
+# of the sentence as your language's grammar allows.
+#
+# Variables:
+# $host - the hostname that is initiating the request
+# $scheme - the type of link that's being opened.
+handler-dialog-host = <strong>{ $host }</strong> dëshiron të hapë një lidhje <strong>{ $scheme }</strong>.
--- a/toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
@@ -1,4 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+unknowncontenttype-handleinternally =
+  .label = Hape me { -brand-short-name }
+  .accesskey = H
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/toolkit/payments/payments.ftl
@@ -0,0 +1,39 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# This value isn't used directly, but is defined to avoid duplication
+# in the "credit-card-label-*" strings.
+#
+# Variables:
+#  $month (String): Numeric month the credit card expires
+#  $year (String): Four-digit year the credit card expires
+credit-card-expiration = Skadon më { $month }/{ $year }
+
+## These labels serve as a description of a credit card.
+## The description must include a credit card number, and may optionally
+## include a cardholder name, an expiration date, or both, so we have
+## four variations.
+
+# Label for a credit card with a number only
+#
+# Variables:
+#  $number (String): Partially-redacted credit card number
+credit-card-label-number = { $number }
+# Label for a credit card with a number and name
+#
+# Variables:
+#  $number (String): Partially-redacted credit card number
+#  $name (String): Cardholder name
+credit-card-label-number-name = { $number }, { $name }
+# Label for a credit card with a number and expiration date
+#
+# Variables:
+#  $number (String): Partially-redacted credit card number
+credit-card-label-number-expiration = { $number }, { credit-card-expiration }
+# Label for a credit card with a number, name, and expiration date
+#
+# Variables:
+#  $number (String): Partially-redacted credit card number
+#  $name (String): Cardholder name
+credit-card-label-number-name-expiration = { $number }, { $name }, { credit-card-expiration }