Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Tue, 16 Jun 2020 12:12:37 +0000
changeset 2176 012595b7e45d7fd632f2afb4609773b0a9f2ac97
parent 2175 af7309313526a3b0348cd7822adbb5c550343dfc
child 2177 86fa9b77bac095196eaa777ae5f54a19812faaeb
push id1242
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 16 Jun 2020 12:12:41 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org> Co-authored-by: reveliandri <reveliandri@gmail.com>
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -206,16 +206,17 @@
 <!ENTITY alignJustify.label "Përligj">
 <!ENTITY alignJustify.accesskey "P">
 <!ENTITY alignJustify.tooltip "Drejtim i Përligjur">
 
 <!-- Layer toolbar items -->
 <!ENTITY layer.tooltip "Shtresë">
 <!ENTITY decreaseZIndex.label "Shpjere Prapa">
 <!ENTITY layerSendToBack.tooltip "Shpjereni Prapa">
+<!ENTITY increaseZIndex.label "Bjere Përpara">
 <!ENTITY layerBringToFront.tooltip "Bjereni Përpara">
 
 <!ENTITY increaseIndent.label "Rrit Hapësirë Kryeradhe">
 <!ENTITY increaseIndent.accesskey "R">
 <!ENTITY increaseIndent.key "]">
 <!ENTITY decreaseIndent.label "Zvogëlo Hapësirë Kryeradhe">
 <!ENTITY decreaseIndent.accesskey "Z">
 <!ENTITY decreaseIndent.key "[">
@@ -303,38 +304,55 @@
 <!ENTITY hruleToolbarCmd.label "Rresht H.">
 <!ENTITY hruleToolbarCmd.tooltip "Futni vijë horizontale ose përpunoni vetitë për vijat e përzgjedhura">
 <!ENTITY tableToolbarCmd.label "Tabelë">
 <!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Futni tabelë të re ose përpunoni vetitë e tabelës së përzgjedhur">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.label "Lidhje">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Futni lidhje të re ose përpunoni vetitë e lidhjes së përzgjedhur">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Spirancë">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Futni spirancë të re të emërtuar ose përpunoni vetitë e spirancës së përzgjedhur">
+<!ENTITY colorButtons.title "Ngjyra">
 <!ENTITY TextColorButton.tooltip "Zgjidhni ngjyrë për tekstin">
 <!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Zgjidhni ngjyrë për sfondin">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Shko tek kreu i &vendorShortName;-it">
 <!ENTITY throbber.tooltip2 "Shko te kreu i &brandShortName;-it">
+<!ENTITY HighlightColorButton.label "Theksues">
 <!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Zgjidhni ngjyrë theksimi teksti">
 
 <!-- Editor toolbar -->
+<!ENTITY absoluteFontSize.label "Madhësi Shkronjash">
 <!ENTITY absoluteFontSizeToolbarCmd.tooltip "Caktoni madhësi shkronjash">
+<!ENTITY smaller.label "Më të vogla">
 <!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Madhësi më e vogël shkronjash">
+<!ENTITY larger.label "Më të mëdha">
 <!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Madhësi më e madhe shkronjash">
+<!ENTITY bold.label "Të trasha">
 <!ENTITY boldToolbarCmd.tooltip "të Trasha">
+<!ENTITY italic.label "Të pjerrëta">
 <!ENTITY italicToolbarCmd.tooltip "Të pjerrëta">
+<!ENTITY underline.label "Të nënvijëzuara">
 <!ENTITY underlineToolbarCmd.tooltip "Të nënvijëzuara">
 <!ENTITY bulletListToolbarCmd.tooltip "Vendosni ose hiqni listë me shenjë">
+<!ENTITY numbers.label "Numra">
 <!ENTITY numberListToolbarCmd.tooltip "Vendosni ose hiqni listë me numra">
+<!ENTITY outdent.label "Së jashtmi">
 <!ENTITY outdentToolbarCmd.tooltip "Tekst jashtazi (zhvendose majtas)">
+<!ENTITY indent.label "Së brendshmi">
 <!ENTITY indentToolbarCmd.tooltip "Tekst brendazi (zhvendose djathtas)">
+<!ENTITY AlignPopupButton.label "Drejtim">
 <!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Zgjidhni drejtim teksti">
+<!ENTITY InsertPopupButton.label "Fute">
 <!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Futni një Lidhje, Spirancë, Figurë, Vijë Horizontale, ose Tabelë">
+<!ENTITY alignLeftButton.label "Vendose Majtas">
 <!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Vendoseni tekstin përgjatë mënjanash majtas">
+<!ENTITY alignCenterButton.label "Vendose në Qendër">
 <!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Vendoseni tekstin në qendër">
+<!ENTITY alignRightButton.label "Vendose Djathtas">
 <!ENTITY alignRightButton.tooltip "Vendoseni tekstin përgjatë mënjanash djathtas">
+<!ENTITY alignJustifyButton.label "Drejtim i Përligjur">
 <!ENTITY alignJustifyButton.tooltip "Vendoseni tekstin përgjatë mënjanash majtas dhe djathtas">
 
 <!-- Structure Toolbar Context Menu items -->
 <!ENTITY structSelect.label     "Përzgjidhni">
 <!ENTITY structSelect.accesskey   "P">
 <!ENTITY structRemoveTag.label   "Hiqe shenjën">
 <!ENTITY structRemoveTag.accesskey "H">
 <!ENTITY structChangeTag.label   "Ndryshoje shenjën">