mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 13 Sep 2020 10:45:11 +0000
changeset 2247 f571c42752c7368916eea9204154526d1616d693
parent 2246 edfb5a6b8bd8f0726e0cda4525e113a23371b3de
child 2248 1d6a761798ccc4a054930ea64c55d39d7586b6fd
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

e2e-intro-description = Që të dërgoni mesazhe të fshehtëzuar ose të nënshkruar në mënyrë dixhitale, ju duhet të formësoni një teknologji fshehtëzimi, OpenPGP ose S/MIME.
e2e-intro-description-more = Që të aktivizohet përdorimi i OpenGPG-së, përzgjidhni kyçin tuaj personal, ose dëshminë tuaj personale që të aktivizohet përdorimi i S/MIME-s. Për një kyç apo dëshmi personale, zotëroni kyçin përkatës të fshehtë.
openpgp-key-user-id-label = Llogari / ID Përdoruesi
openpgp-keygen-title-label =
  .title = Prodho Kyç OpenPGP
openpgp-cancel-key =
  .label = Anuloje
  .tooltiptext = Anuloni Prodhim Kyçi
openpgp-key-gen-expiry-title =
  .label = Skadim kyçi
openpgp-key-gen-expire-label = Kyçi skadon për
openpgp-key-gen-days-label =
  .label = ditë
openpgp-key-gen-months-label =
  .label = muaj
openpgp-key-gen-years-label =
  .label = vjet
openpgp-key-gen-no-expiry-label =
  .label = Kyçi nuk skadon
openpgp-key-gen-key-size-label = Madhësi kyçi
openpgp-key-gen-console-label = Prodhim Kyçesh
openpgp-key-gen-key-type-label = Lloj kyçi
openpgp-key-gen-key-type-rsa =
  .label = RSA
openpgp-key-gen-key-type-ecc =
  .label = ECC (Lakore Eliptike)
openpgp-generate-key =
  .label = Prodho kyç
  .tooltiptext = Prodhon një kyç të ri të përputhshëm me OpenPGP-në, për fshehtëzim dhe/ose nënshkrim
openpgp-advanced-prefs-button-label =
  .label = Të mëtejshme…
openpgp-keygen-desc = <a data-l10n-name="openpgp-keygen-desc-link">SHËNIM:Prodhimi i kyçit mund të dojë deri në disa minuta që të plotësohet.</a> Mos e mbyllni aplikacionin, teksa bëhet prodhimi i kyçit. Shfletimi aktivisht ose kryerja e veprimeve që angazhojnë fort diskun, gjatë prodhimit të kyçit, do të rimbushë “randomness pool” dhe do të përshpejtojë procesin. Kur prodhimi i kyçit të jetë plotësuar, do të njoftoheni.
openpgp-key-expiry-label =
  .label = Skadim
openpgp-key-id-label =
  .label = ID Kyçi
openpgp-cannot-change-expiry = Ky është një kyç me një strukturë komplekse, nuk mbulohet ndryshimi i datës së skadimit të tij.
openpgp-key-man-title =
  .title = Përgjegjës Kyçesh OpenPGP
openpgp-key-man-generate =
  .label = Çift i Ri Kyçesh
  .accesskey = K
openpgp-key-man-gen-revoke =
  .label = Dëshmi Shfuqizimi
  .accesskey = S
openpgp-key-man-ctx-gen-revoke-label =
  .label = Prodho & Ruaj Dëshmi Shfuqizimi
openpgp-key-man-file-menu =
  .label = Kartelë
  .accesskey = K
openpgp-key-man-edit-menu =
  .label = Përpunoni
  .accesskey = P
openpgp-key-man-view-menu =
  .label = Shihni
  .accesskey = S
openpgp-key-man-generate-menu =
  .label = Prodhoje
  .accesskey = P
openpgp-key-man-keyserver-menu =
  .label = Shërbyes kyçesh
  .accesskey = b
openpgp-key-man-import-public-from-file =
  .label = Importo Kyç(e) Publik Nga Kartelë
  .accesskey = I
openpgp-key-man-import-secret-from-file =
  .label = Importo Kyç(e) të Fshehtë Nga Kartelë
openpgp-key-man-import-sig-from-file =
  .label = Importo Shfuqizim(e) Nga Kartelë
openpgp-key-man-import-from-clipbrd =
  .label = Importo Kyç(e) Nga e Papastër
  .accesskey = I
openpgp-key-man-import-from-url =
  .label = Importo Kyç(e) Nga URL
  .accesskey = U
openpgp-key-man-export-to-file =
  .label = Eksporto Kyç(e) Publik Në Kartelë
  .accesskey = E
openpgp-key-man-send-keys =
  .label = Dërgo Kyç(e) Publik Me Email
  .accesskey = D
openpgp-key-man-backup-secret-keys =
  .label = Kopjeruaj Kyç(e) të Fshehtë Në Kartelë
  .accesskey = K
openpgp-key-man-discover-cmd =
  .label = Zbuloni Kyçe Në Internet
  .accesskey = Z
openpgp-key-man-discover-prompt = Që të zbuloni kyçe OpenPGP në internet, në shërbyes kyçesh apo duke përdorur protokollin WKD, jepni ose një adresë email, ose një ID kyçi.
openpgp-key-man-discover-progress = Po kërkohet…
openpgp-key-copy-key =
  .label = Kopjo Kyç Publik
  .accesskey = K
openpgp-key-export-key =
  .label = Eksporto Kyç Publik Në Kartelë
  .accesskey = E
openpgp-key-backup-key =
  .label = Kopjeruaj Kyç të Fshehtë Në Kartelë
  .accesskey = K
openpgp-key-send-key =
  .label = Dërgo Kyç Publik Me Email
  .accesskey = D
openpgp-key-man-copy-to-clipbrd =
  .label = Kopjo Kyç(e) Publik Në të Papastër
  .accesskey = K
openpgp-key-man-ctx-expor-to-file-label =
  .label = Eksportoni Kyçe Në Kartelë
openpgp-key-man-ctx-copy-to-clipbrd-label =
  .label = Kopjo Kyçe Publikë Në të Papastër
openpgp-key-man-close =
  .label = Mbylle
openpgp-key-man-reload =
  .label = Ringarko Fshehtinë Kyçesh
  .accesskey = R
openpgp-key-man-change-expiry =
  .label = Ndryshoni Datën e Skadimit
  .accesskey = S
openpgp-key-man-del-key =
  .label = Fshini Kyç(e)
  .accesskey = F
openpgp-delete-key =
  .label = Fshini Kyç
  .accesskey = F
openpgp-key-man-revoke-key =
  .label = Shfuqizoni Kyç
  .accesskey = S
openpgp-key-man-key-props =
  .label = Veti Kyçi
  .accesskey = V
openpgp-key-man-key-more =
  .label = Më tepër
  .accesskey = M
openpgp-key-man-view-photo =
  .label = ID Foto
  .accesskey = F
openpgp-key-man-ctx-view-photo-label =
  .label = Shihni ID Foto
openpgp-key-man-show-invalid-keys =
  .label = Shfaq kyçe të pavlefshëm
  .accesskey = S
openpgp-key-man-show-others-keys =
  .label = Shfaq Kyçe Nga Persona të Tjerë
  .accesskey = T
openpgp-key-man-user-id-label =
  .label = Emër
openpgp-key-man-fingerprint-label =
  .label = Shenja gishtash
openpgp-key-man-select-all =
  .label = Përzgjidhi Krejt Kyçet
  .accesskey = K
openpgp-key-man-empty-tree-tooltip =
  .label = Jepni terma kërkimi në kutinë më sipër
openpgp-key-man-nothing-found-tooltip =
  .label = S’ka kyçe që përputhen me termat tuaja të kërkimit
openpgp-key-man-please-wait-tooltip =
  .label = Ju lutemi, prisni deri sa kyçet të fillojnë të ngarkohen…
openpgp-key-man-filter-label =
  .placeholder = Kërkoni për kyçe
openpgp-key-man-select-all-key =
  .key = K
openpgp-key-man-key-details-key =
  .key = H
openpgp-key-details-title =
  .title = Veti Kyçi
openpgp-key-details-signatures-tab =
  .label = Dëshmi
openpgp-key-details-structure-tab =
  .label = Strukturë
openpgp-key-details-uid-certified-col =
  .label = ID Përdoruesi / Certifikuar nga
openpgp-key-details-id-label =
  .label = ID
openpgp-key-details-key-type-label = Lloj
openpgp-key-details-key-part-label =
  .label = Pjesë Kyçi
openpgp-key-details-algorithm-label =
  .label = Algoritëm
openpgp-key-details-size-label =
  .label = Madhësi
openpgp-key-details-created-label =
  .label = Krijuar më
openpgp-key-details-created-header = Krijuar më
openpgp-key-details-expiry-label =
  .label = Skadon më
openpgp-key-details-expiry-header = Skadon më
openpgp-key-details-usage-label =
  .label = Përdorim
openpgp-key-details-fingerprint-label = Shenja gishtash
openpgp-key-details-sel-action =
  .label = Përzgjidhni veprim…
  .accesskey = P
openpgp-card-details-close-window-label =
  .buttonlabelaccept = Mbylle
openpgp-acceptance-label =
  .label = Pranimi Juaj
openpgp-acceptance-rejected-label =
  .label = Jo, hidhe poshtë këtë kyç.
openpgp-acceptance-undecided-label =
  .label = Ende jo, ndoshta më vonë.
openpgp-acceptance-unverified-label =
  .label = Po, por s’e kam verifikuar që është kyçi i saktë.
openpgp-acceptance-verified-label =
  .label = Po, e kam verifikuar në prani të personit, që ky kyç ka shenjat e sakta të gishtave.
key-accept-personal =
  Për këtë kyç keni si pjesën publike, ashtu edhe atë të fshehtë. Mund ta përdorni si një kyç personal.
  Nëse ky kyç ju qe dhënë nga dikush tjetër, mos e përdorni si kyç personal.
key-personal-warning = E krijuat vetë këtë kyç, dhe pronësia e shfaqur për kyçin ju referohet juve?
openpgp-personal-no-label =
  .label = Jo, mos e përdor si kyçin tim personal.
openpgp-personal-yes-label =
  .label = Po trajtoje këtë kyç si kyç personal.
openpgp-copy-cmd-label =
  .label = Kopjoje

## e2e encryption settings

#  $count (Number) - the number of configured keys associated with the current identity
#  $identity (String) - the email address of the currently selected identity
openpgp-description =
  { $count ->
    [0] Thunderbird-i s’ka kyç personal OpenPGP për <b>{ $identity }</b>
    [one] Thunderbird-i gjeti { $count } kyç personal OpenPGP përshoqëruar me <b>{ $identity }</b>
    *[other] Thunderbird-i gjeti { $count } kyçe personalë OpenPGP përshoqëruar me <b>{ $identity }</b>
  }
#  $count (Number) - the number of configured keys associated with the current identity
#  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
openpgp-selection-status =
  { $count ->
    [0] Që të aktivizohet protokolli OpenPGP, përzgjidhni një kyç të vlefshëm .
    *[other] Formësimi juaj i tanishëm përdor ID kyçi <b>{ $key }</b>
  }
#  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
openpgp-selection-status-error = Formësimi juaj i tanishëm përdor kyçin <b>{ $key }</b>, i cili ka skaduar.
openpgp-add-key-button =
  .label = Shtoni Kyç…
  .accesskey = S
e2e-learn-more = Mësoni më tepër
openpgp-keygen-success = Kyçi OpenPGP u krijua me sukses!
openpgp-keygen-import-success = Kyçet OpenPGP u importuan me sukses!
openpgp-keygen-external-success = ID-ja e Kyçit të Jashtëm GnuPG u ruajt!

## OpenPGP Key selection area

openpgp-radio-none =
  .label = Asnjë
openpgp-radio-none-desc = Mos përdor OpenPGP për këtë identitet.
#  $key (String) - the expiration date of the OpenPGP key
openpgp-radio-key-expires = Skadon më: { $date }
openpgp-key-expires-image =
  .tooltiptext = Kyçi skadon për më pak se 6 muaj
#  $key (String) - the expiration date of the OpenPGP key
openpgp-radio-key-expired = Ka skaduar më: { $date }
openpgp-key-expired-image =
  .tooltiptext = Kyçi skadoi
openpgp-key-expand-section =
  .tooltiptext = Më tepër të dhëna
openpgp-key-revoke-title = Shfuqizojeni Kyçin
openpgp-key-edit-title = Ndryshoni Kyç OpenPGP
openpgp-key-edit-date-title = Shtyni Datën e Skadimit
openpgp-manager-description = Që të shihni dhe administroni kyçe publikë të korrespondentëve tuaj dhe kyçe të tjetër jo të paraqitur më sipër, përdorni Përgjegjësin e Kyçeve OpenPGP.
openpgp-manager-button =
  .label = Përgjegjës Kyçesh OpenPGP
  .accesskey = P
openpgp-key-remove-external =
  .label = Hiq ID Kyçi të Jashtëm
  .accesskey = H
key-external-label = Kyç GnuPG i Jashtëm
# Strings in keyDetailsDlg.xhtml
key-type-public = kyç publik
key-type-primary = kyç parësor
key-type-subkey = nënkyç
key-type-pair = çift kyçesh (kyç i fshehtë dhe kyç publik)
key-expiry-never = kurrë
key-usage-encrypt = Fshehtëzoje
key-usage-sign = Nënshkruaje
key-usage-certify = Certifikoje
key-usage-authentication = Mirëfilltësim
key-does-not-expire = Kyçi nuk skadon
key-expired-date = Kyçi skadoi më { $keyExpiry }
key-expired-simple = Kyçi ka skaduar
key-revoked-simple = Kyçi u shfuqizua
key-do-you-accept = E pranoni këtë kyç për verifikim nënshkrimesh dixhitale dhe për fshehtëzim mesazhesh?
# Strings enigmailMsgComposeOverlay.js
cannot-use-own-key-because = S’arrihet të dërgohet mesazhi, ngaqë ka një problem me kyçin tuaj personal. { $problem }
cannot-encrypt-because-missing = S’arrihet të dërgohet ky mesazh me fshehtëzim skaj-më-skaj, ngaqë ka probleme me kyçet e marrësve vijues: { $problem }
window-locked = Dritarja e hartimeve është e kyçur; dërgimi u anulua
# Strings in mimeDecrypt.jsm
mime-decrypt-encrypted-part-attachment-label = Pjesa e fshehtëzuar e mesazhit
mime-decrypt-encrypted-part-concealed-data = Kjo është pjesë e fshehtëzuar e një mesazhi. Do t’ju duhet ta hapni në një dritare veçmas, duke klikuar mbi bashkëngjitjen.
# Strings in keyserver.jsm
keyserver-error-aborted = U ndërpre
keyserver-error-unknown = Ndodhi një gabim i panjohur
keyserver-error-server-error = Shërbyesi i kyçeve raportoi një gabim.
keyserver-error-import-error = S’u arrit të importohej kyçi i shkarkuar.
keyserver-error-unavailable = Shërbyesi i kyçeve është i pakapshëm
keyserver-error-security-error = Shërbyesi i kyçeve nuk mbulon hyrje të fshehtëzuar në të.
keyserver-error-certificate-error = Dëshmia e shërbyesit të kyçeve s’është e vlefshme.
keyserver-error-unsupported = Shërbyesi i kyçeve nuk mbulohet.
# Strings in mimeWkdHandler.jsm
wkd-message-body-req =
  Furnizuesi i email-it tuaj e përpunoi kërkesën tuaj për ngarkim të kyçit tuaj publik te Drejtoria Web e Kyçeve OpenPGP.
  Ju lutemi, ripohojeni që të plotësohet publikimi i kyçit tuaj publik.
wkd-message-body-process =
  Ky është një email i lidhur me përpunimin e automatizuar për të ngarkuar kyçin tuaj publik te Drejtoria Web e Kyçeve OpenPGP.
  Nuk ju duhet të ndërmerrni ndonjë veprim dorazi në këtë pikë.
# Strings in persistentCrypto.jsm
converter-decrypt-body-failed =
  S’u shfshehtëzua dot mesazh me subjektin
  { $subject }.
  Doni të riprovohet me një frazëkalim tjetër apo doni të anashkalohet mesazhi?
# Strings in gpg.jsm
unknown-signing-alg = Algoritëm i panjohur nënshkrimi (ID: { $id })
unknown-hash-alg = Hash kriptografik i panjohur (ID: { $id })
# Strings in keyUsability.jsm
expiry-key-expires-soon =
  Kyçi juaj { $desc } do të skadojë për më pak se { $days } ditë.
  Rekomandojmë që të krijoni një çift të ri kyçesh dhe të formësoni llogaritë përgjegjëse për ta përdorur.
expiry-keys-expire-soon =
  Kyçet tuaj vijues do të skadojnë për më pak se { $days } ditë: { $desc }.
  Rekomandojmë që të krijoni kyçe të rinj dhe të formësoni llogaritë përgjegjëse për t’i përdorur ata.
expiry-key-missing-owner-trust =
  Kyçit tuaj të fshehtë { $desc } i mungon vlera e besueshmërisë.
  Këshillojmë që “Bazohuni në dëshmi” t’i jepni vlerën “përgjithnjë” te veti kyçi.
expiry-keys-missing-owner-trust =
  Kyçeve tuaj të fshehtë vijues u mungon vlera e besueshmërisë { $desc }.
  Këshillojmë që “Bazohuni në dëshmi” t’i jepni vlerën “përgjithnjë” te veti kyçi.
expiry-open-key-manager = Hapni Përgjegjës Kyçesh OpenPGP
expiry-open-key-properties = Hap Veti Kyçi
# Strings filters.jsm
filter-folder-required = Duhet të përzgjidhni një dosje objektiv.
filter-decrypt-move-warn-experimental =
  Kujdes - veprimi i filtrimit “Shfshehtëzoje përgjithnjë” mund të shpjerë te mesazhe të shkatërruar.
  Këshillojmë me forcë që së pari të provoni filtrin “Krijo një Kopje të shfshehtëzuar”, ta testoni me kujdes përfundimin, dhe të filloni ta përdorni këtë filtër vetëm pasi të jeni i kënaqur me përfundimin.
filter-term-pgpencrypted-label = Fshehtëzuar me OpenPGP
filter-key-required = Duhet të përzgjidhni një marrës kyçi.
filter-key-not-found = S’u gjet dot kyç i fshehtëzuar për '{ $desc }'.
filter-warn-key-not-secret =
  Kujdes - veprimi i filtrit “Fshehtëzoje me kyçin” zëvendëson marrësit.
  Nëse s’keni kyçin e fshehtë për '{ $desc }', s’do të jeni më në gjendje të lexoni email-et.
# Strings filtersWrapper.jsm
filter-decrypt-move-label = Shfshehtëzoje përgjithnjë (OpenPGP)
filter-decrypt-copy-label = Krijo Kopje të shfshehtëzuar (OpenPGP)
filter-encrypt-label = Fshehtëzoje sipas kyçi (OpenPGP)
import-info-bits = Bite
import-info-created = Krijuar më
import-info-fpr = Shenja gishtash
import-info-details = Shihni Hollësi dhe administroni pranim kyçi
import-info-no-keys = S’u importuan kyçe.
general-error = Gabim: { $reason }
dlg-button-delete = &Fshije

## Account settings export output

openpgp-export-public-success = <b>Kyçi Publik u eksportua me sukses!</b>
openpgp-export-public-fail = <b>S’arrihet të eksportohet kyçi publik i përzgjedhur!</b>
openpgp-export-secret-success = <b>Kyçi i Dshehtë u eksportua me sukses!</b>
openpgp-export-secret-fail = <b>S’arrihet të eksportohet kyçi i fshehtë i përzgjedhur!</b>
# Strings used in trust.jsm
key-valid-unknown = i panjohur
key-valid-invalid = i pavlefshëm
key-valid-disabled = i çaktivizuar
key-valid-revoked = i shfuqizuar
key-valid-expired = i skaduar
key-trust-untrusted = i pabesuar
key-trust-marginal = mënjanësor
key-trust-full = i besuar
key-trust-ultimate = përfundimtar
key-trust-group = (grup)
gnupg-file = Kartela GnuPG
import-keys-failed = Importimi i kyçeve dështoi
passphrase-prompt = Ju lutemi, jepni frazëkalimin që shkyç kyçin vijues: { $key }
key-abort = Të ndërpritet prodhimi i kyçit?
msg-compose-details-button-label = Hollësi…
msg-compose-details-button-access-key = H
msg-compose-internal-error = Ndodhi një gabim i brendshëm.
msg-compose-cannot-save-draft = Gabim teksa ruhej skicë
# Strings used in enigmailCommon.js
enig-error = Gabim OpenPGP
enig-alert-title =
  .title = Sinjalizim OpenPGP