toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 21 Aug 2020 08:06:25 +0000
changeset 2216 e3602e85bfb454c0689826ea9aa0084401e50711
parent 2215 2e1fe865a29fc6bd2c2e9e7f9bf879ce3c6a843a
child 2218 ef92062bb187fd8d55838df43c9ea98e47b6f69d
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
# by various online articles and is technical in nature.
experimental-features-css-masonry2 =
    .label = CSS: Masonry Layout
experimental-features-css-masonry-description = Aktivizon mbulim për veçorinë eksperimentale CSS Masonry Layout. Për një përshkrim të një shkalle më të lartë të veçorisë, shihni <a data-l10n-name="explainer">shpjeguesin</a>. Për të dhënë mendime, ju lutemi, komentoni te <a data-l10n-name="w3c-issue">kjo çështje në GitHub</a> ose <a data-l10n-name="bug">kjo e metë</a>.
# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
# by various online articles and is technical in nature.
experimental-features-web-gpu2 =
    .label = API Web: WebGPU
experimental-features-web-gpu-description2 = Kjo APIe re furnizon mbulim të shkallës së ulët për kryerje përllogaritjesh dhe vizatimesh grafike duke përdorur <a data-l10n-name="wikipedia">Njësinë e Përpunimeve Grafike (GPU)</a> të pajisjes apo kompjuterit të përdoruesit. <a data-l10n-name="spec">Specifikimet</a> janë ende duke u përcaktuar. Për më tepër hollësi, shihni <a data-l10n-name="bugzilla">të metën 1602129</a>.
# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
# by various online articles and is technical in nature.
experimental-features-media-avif =
    .label = Media: AVIF
experimental-features-media-avif-description = Me këtë veçori të aktivizuar, { -brand-short-name }-i mbulon formatin AV1 Image File (AVIF). Ky është një format figurash të palëvizshme që shfrytëzon aftësitë e algoritmeve AV1të ngjeshjes së videove për të reduktuar madhësi figurash. Për më tepër hollësi, shihni <a data-l10n-name="bugzilla">të metën 1443863</a>.
# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
# by various online articles and is technical in nature.
experimental-features-web-api-inputmode =
    .label = API Web: inputmode
# "inputmode" and "contenteditable" are technical terms and shouldn't be translated.
experimental-features-web-api-inputmode-description = Sendërtimi ynë i atributit global <a data-l10n-name="mdn-inputmode">inputmode</a> është përditësuar sipas <a data-l10n-name="whatwg">specifikimeve WHATWG</a>, por na duhet ende të bëjmë edhe ndryshime të tjera, bie fjala, bërja e mundur e përdorimit të tij për lëndë <em>contenteditable</em>. Për më tepër hollësi. shihni <a data-l10n-name="bugzilla">të metën 1205133</a>.
# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
# by various online articles and is technical in nature.
experimental-features-web-api-link-preload =
    .label = API Web: <link rel="preload">