netwerk/necko.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Aug 2020 12:43:59 +0000
changeset 2209 e115156f4728e048ec20dd8c662da45e2ac74cdd
parent 2168 83b81362ab403f1b5e4d7ea29fe1817d59f9bee9
child 2212 bc06bda39084f88eca45460721029140996cd724
permissions -rwxr-xr-x
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=Po shihet për %1$S…
4=U lidh me %1$S…
5=Po dërgohet kërkesë te %1$S…
6=Po shpërngulen të dhëna prej %1$S…
7=Po bëhet lidhja me %1$S…
8=U lexua %1$S 
9=U shkrua %1$S
10=Po pritet për %1$S…
11=U kërkua për %1$S…
12=Po kryhet një duarshtrëngim TLS me %1$S…
13=Duarshtrëngimi TLS përfundoi për %1$S…

27=Po fillohet ndërveprimi FTP…
28=Ndërveprim FTP i përfunduar

RepostFormData=Kjo faqe web po ridrejtohet te një vendndodhje e re. Do të donit të ridërgohen te vendndodhja e ri të dhëna formularësh që shtypët?

# Directory listing strings
DirTitle=Treguesi i %1$S
DirGoUp=Sipër te drejtori e një niveli më të lartë
ShowHidden=Shfaq objekte të fshehur
DirColName=Emër
DirColSize=Madhësi
DirColMTime=Ndryshuar së Fundi
DirFileLabel=Kartelë: 

PhishingAuth=Ju ndan një hap nga vizita e "%1$S". Ky sajt mund të jetë duke u përpjekur t’jua hedhë duke ju bërë të mendoni se jeni duke vizituar një tjetër sajt. Bëni kujdes të tejskajshëm.
PhishingAuthAccept=E kuptova dhe do të jem shumë i kujdesshëm 

SuperfluousAuth=Ju ndan një hap nga futja te sajti "%1$S" me emër përdoruesi "%2$S", por sajti nuk lyp mirëfilltësim. Kjo mund të jetë një përpjekje për t’jua hedhur.\n\nA është "%1$S" sajti që doni të vizitoni?
AutomaticAuth=Ju ndan një hap nga futja te sajti "%1$S" me emër përdoruesi "%2$S".

TrackerUriBlocked=Burimi te “%1$S” u bllokua, ngaqë është i aktivizuar bllokimi i lëndës.
UnsafeUriBlocked=Burimi te “%1$S” u bllokua nga Shfletimi i Parrezik.
CookieBlockedByPermission=Kërkesa për hyrje te cookie-t apo depozitim te “%1$S” u bllokua për shkak lejesh të përshtatura mbi cookie-t.
CookieBlockedTracker=Kërkesa për hyrje te cookie-t apo depozitim te “%1$S” u bllokua ngaqë erdhi prej një gjurmuesi, dhe bllokimi i lëndës është i aktivizuar.
CookieBlockedAll=Kërkesa për hyrje te cookie-t apo depozitim te “%1$S” u bllokua ngaqë bllokojmë krejt kërkesat për hyrje në depozitime.
CookieBlockedForeign=Kërkesa për hyrje te cookie-t apo depozitim te “%1$S” u bllokua ngaqë bllokojmë krejt kërkesat nga palë të treta për hyrje në depozitime dhe bllokimi i lëndës është i aktivizuar.

# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI=U akordua hyrje në depozitim për “%3$S” hapur nga gjurmuesi “%2$S” te “%1$S”.

# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI=U akordua hyrje në depozitim për gjurmuesin “%2$S” te “%1$S”.
# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=U akordua vetvetiu hyrje në depozitim për “%3$S” hapur nga gjurmuesi “%2$S” te “%1$S”.
# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForTrackerByHeuristic=U akordua vetvetiu hyrje në depozitim për gjurmuesin “%2$S” te “%1$S”.

# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=U akordua hyrje në depozitim për origjinën “%2$S” në “%1$S”.
# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForOriginByHeuristic=U akordua vetvetiu hyrje në depozitim për origjinën “%2$S” te “%1$S”.
# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForFpiByHeuristic=Leje depozitimi akorduar automatikisht për izolim First-Party “%2$S” te “%1$S”.

# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
CookieRejectedNonRequiresSecure=Cookie “%1$S” e hedhur poshtë ngaqë përmban atributin “sameSite=none”, por i mungon atributi “secure”.
# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Cookie “%1$S” do të hidhet poshtë së shpejti, ngaqë përmban atributin “sameSite” caktuar si “none” ose si një vlerë e pavlefshme, pa atributin “secure”. Që të njihni më tepër rreth atributit “sameSite“, lexoni %2$S
# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
CookieLaxForced=Cookie “%1$S” përmban rregullin “sameSite” të caktuar si “lax”, ngaqë i mungon atributi “sameSite”, dhe “sameSite=lax” është vlera parazgjedhje për këtë atribut.
# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
CookieLaxForcedForBeta=Cookie “%1$S” s’ka një vlerë të përshtatshme atributi “sameSite”. Së afërmi, cookie-t pa atribut “sameSite” ose me një vlerë të pavlefshme për të do të trajtohen si ta kishin të caktuar “lax”. Kjo do të thotë se cookie s’do të dërgohet më në kontekste palësh të treta. Nëse aplikacioni juaj varet nga prania e kësaj cookie në kontekste të tillë, ju lutemi, shtoni në të atributin “sameSite=none“. Që të njihni më tepër rreth atributit “sameSite“, lexoni %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
CookieSameSiteValueInvalid=Vlerë e pavlefshme “sameSite“ për cookie-n “%1$S”. Vlerat e mbuluara janë: “lax“, “strict“, “none“.
# LOCALIZATION NOTE (CookieOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
CookieOversize=Cookie “%1$S” është e pavlefshme, ngaqë madhësia e saj është shumë e madhe. Madhësia maksimum është %2$S B.
# LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
CookiePathOversize=Cookie “%1$S” është e pavlefshme, ngaqë madhësia e shtegut për të është shumë e madhe. Madhësia maksimum është %2$S B.
# LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulRejectForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
# LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.