toolkit/toolkit/about/aboutConfig.ftl
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Sun, 02 Oct 2022 18:14:05 -1000
changeset 2594 f1b165d801d478773bd49056bc0eef5333e863fe
parent 2110 27b535b7586a7ae59a88526f7e3442d1cc1f7cec
permissions -rw-r--r--
Bug 1792730 - Migrate styles of dialogs to use min-width

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

config-window =
  .title = about:config

## Strings used to display a warning in about:config

# This text should be attention grabbing and playful
config-about-warning-title =
  .value = Kjo mund të bënte të pavlefshme garancinë tuaj!
config-about-warning-text = Ndryshimi i vlerave për këto rregullime të mëtejshme mund të jetë i dëmshëm për qëndrueshmërinë, sigurinë, dhe funksionimin e këtij aplikacioni. Duhet të vazhdoni vetëm nëse jeni i sigurt për çka po bëni.
config-about-warning-button =
  .label = E pranoj rrezikun!
config-about-warning-checkbox =
  .label = Shfaqe këtë sinjalizim herës tjetër

config-search-prefs =
  .value = Kërko:
  .accesskey = K

config-focus-search =
  .key = r

config-focus-search-2 =
  .key = f

## These strings are used for column headers

config-pref-column =
  .label = Emër Parapëlqimi
config-lock-column =
  .label = Gjendje
config-type-column =
  .label = Lloj
config-value-column =
  .label = Vlerë

## These strings are used for tooltips

config-pref-column-header =
  .tooltip = Klikoni për t'i renditur
config-column-chooser =
  .tooltip = Klikoni që të përzgjidhni shtylla për t'u shfaqur

## These strings are used for the context menu

config-copy-pref =
  .key = C
  .label = Kopjoje
  .accesskey = K

config-copy-name =
  .label = Kopjoji Emrin
  .accesskey = o

config-copy-value =
  .label = Kopjoji Vlerën
  .accesskey = V

config-modify =
  .label = Ndryshoje
  .accesskey = N

config-toggle =
  .label = Këmbe
  .accesskey = M

config-reset =
  .label = Riktheje te parazgjedhjet
  .accesskey = R

config-new =
  .label = E re
  .accesskey = E

config-string =
  .label = Varg
  .accesskey = V

config-integer =
  .label = Numër i plotë
  .accesskey = p

config-boolean =
  .label = Vlerë buleane
  .accesskey = b

config-default = parazgjedhje
config-modified = e ndryshuar
config-locked = e kyçur

config-property-string = varg
config-property-int = numër i plotë
config-property-bool = vlerë buleane

config-new-prompt = Jepni emrin e parapëlqimit

config-nan-title = Vlerë e pavlefshme
config-nan-text = Teksti që dhatë nuk është një numër.

# Variables:
#  $type (String): type of value (boolean, integer or string)
config-new-title = Vlerë { $type } e re

# Variables:
#  $type (String): type of value (boolean, integer or string)
config-modify-title = Jepni vlerë { $type }