security/manager/security/certificates/deviceManager.ftl
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 06 May 2022 07:38:55 +0200
changeset 2566 ab808e918a3a18dce19bded163a333fca4dc5c98
parent 2457 8075404e1368740872541fbf7cfb9f3798d5dcdf
permissions -rw-r--r--
Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## Strings used for device manager

devmgr =
  .title = Administrues Pajisjesh
  .style = width: 67em; height: 32em;

devmgr-devlist =
  .label = Pajisje dhe Module Sigurie

devmgr-header-details =
  .label = Hollësi

devmgr-header-value =
  .label = Vlerë

devmgr-button-login =
  .label = Hyni
  .accesskey = H

devmgr-button-logout =
  .label = Dilni
  .accesskey = D

devmgr-button-changepw =
  .label = Ndryshoni Fjalëkalimin
  .accesskey = l

devmgr-button-load =
  .label = Ngarko
  .accesskey = N

devmgr-button-unload =
  .label = Fshije
  .accesskey = F

devmgr-button-enable-fips =
  .label = Aktivizo FIPS
  .accesskey = A

devmgr-button-disable-fips =
  .label = Çaktivizo FIPS
  .accesskey = A

## Strings used for load device

load-device =
  .title = Ngarko Përudhës Pajisjeje PKCS#11

load-device-info = Jepni të dhëna rreth modulit që doni të shtoni.

load-device-modname =
  .value = Emër Moduli
  .accesskey = M

load-device-modname-default =
  .value = Modul i Ri PKCS#11

load-device-filename =
  .value = Emër kartele moduli
  .accesskey = k

load-device-browse =
  .label = Shfletoni…
  .accesskey = S

## Token Manager

devinfo-status =
  .label = Gjendje

devinfo-status-disabled =
  .label = E çaktivizuar

devinfo-status-not-present =
  .label = Jo i Pranishëm

devinfo-status-uninitialized =
  .label = I Panisur

devinfo-status-not-logged-in =
  .label = Jo i Futur

devinfo-status-logged-in =
  .label = I futur

devinfo-status-ready =
  .label = Gati

devinfo-desc =
  .label = Përshkrim

devinfo-man-id =
  .label = Prodhues

devinfo-hwversion =
  .label = Version HW
devinfo-fwversion =
  .label = Version FW

devinfo-modname =
  .label = Modul

devinfo-modpath =
  .label = Shteg

login-failed = S’u arrit të Hyhet

devinfo-label =
  .label = Etiketë

devinfo-serialnum =
  .label = Numër Serial

fips-nonempty-primary-password-required = Mënyra FIPS kërkon që të keni të caktuar një Fjalëkalim të Përgjithshëm për çdo pajisje sigurie. Ju lutemi, caktoni fjalëkalimin para se të aktivizoni mënyrën FIPS.
unable-to-toggle-fips = S’arrihet të këmbehet mënyra FIPS për pajisjen e sigurisë. Këshillohet ta mbyllni dhe ta rinisni aplikacionin.
load-pk11-module-file-picker-title = Zgjidhni për ngarkim një përudhës pajisjeje PKCS#11

# Load Module Dialog
load-module-help-empty-module-name =
  .value = Emri i modulit s’mund të jetë i zbrazët.

# Do not translate 'Root Certs'
load-module-help-root-certs-module-name =
  .value = ‘Root Certs‘ është i rezervuar dhe s’mund të përdoret si emër moduli.

add-module-failure = S’arrihet të shtohet modul
del-module-warning = Jeni i sigurt se doni të fshihet ky modul sigurie?
del-module-error = S’arrihet të fshihet modul