security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Jan 2022 13:55:29 +0100
changeset 2535 05efafdd60c5a69d6d75adf8ccb97c5b07aee239
parent 2457 8075404e1368740872541fbf7cfb9f3798d5dcdf
permissions -rwxr-xr-x
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

CertPasswordPrompt=Ju lutemi, jepni fjalëkalimin për token-in PKCS#11 për %S.

CertPasswordPromptDefault=Ju lutemi, jepni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm.

# The following strings have special requirements: they must fit in a 32 or 64
# bytes buffer after being encoded to UTF-8.
#
# It's possible to verify the length of a translation using the Browser Console
# in Firefox and evaluating the following code:
#
# (new TextEncoder('utf-8').encode('YOURSTRING')).length
#
# Simply replace YOURSTRING with your translation.
#
# If it's not possible to produce an understandable translation within these
# limits, keeping the English text is an acceptable workaround.

# LOCALIZATION NOTE (RootCertModuleName): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
RootCertModuleName=Modul "Roots" i Brendshëm
# LOCALIZATION NOTE (ManufacturerID): string limit is 32 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
ManufacturerID=Mozilla.org
# LOCALIZATION NOTE (LibraryDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
LibraryDescription=Shërbime Kripto të Brends. PSM
# LOCALIZATION NOTE (TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
TokenDescription=Shërbime Kripto të Thjeshta
# LOCALIZATION NOTE (PrivateTokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
PrivateTokenDescription=Pajisje Sigurie Software
# LOCALIZATION NOTE (SlotDescription): string limit is 64 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
SlotDescription=Shërbime Kriptografike të Brendshme PSM
# LOCALIZATION NOTE (PrivateSlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
PrivateSlotDescription=Kyçe PMS Private
# LOCALIZATION NOTE (Fips140TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
Fips140TokenDescription=Pajisje Sigurie Software (FIPS)
# LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
Fips140SlotDescription=Shërbime Kyçesh dhe Dëshmish, FIPS 140 Kriptografik

# LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
nick_template=ID %2$s për %1$s 
CertDumpKUSign=Nënshkrim
CertDumpKUNonRep=Jomospranim
CertDumpKUEnc=Shifrim Kyçesh
CertDumpKUDEnc=Shifrim të Dhënash
CertDumpKUKA=Marrëveshje Kyçi
CertDumpKUCertSign=Nënshkrues Dëshmish
CertDumpKUCRLSigner=Nënshkrues CRL

PSMERR_SSL_Disabled=S’lidhet dot në mënyrë të sigurt, sepse protokolli SSL është çaktivizuar.
PSMERR_SSL2_Disabled=S’lidhet dot në mënyrë të sigurt, sepse sajti përdor një version të vjetër, të pasigurt të protokollit SSL.
PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Keni marrë një dëshmi të pavlefshme. Ju lutemi, lidhuni me administratorin e shërbyesit ose i dërgoni një email korrespondentit dhe jepuni atyre të dhënat vijuese:\n\nDëshmia juaj përmban të njëjtin numër serial me një tjetër dëshmi të lëshuar nga autoriteti i dëshmive. Ju lutemi, merrni një dëshmi të re që të përmbajë një numër serial unik.

# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
SSLConnectionErrorPrefix2=Ndodhi një gabim gjatë lidhjes me %1$S. %2$S\n

certErrorIntro=%S përdor një dëshmi sigurie të pavlefshme.

certErrorTrust_SelfSigned=Dëshmia nuk besohet, ngaqë është e vetënënshkruar.
certErrorTrust_UnknownIssuer=Dëshmia nuk është besuar, sepse lëshuesi i dëshmisë është i panjohur.
certErrorTrust_UnknownIssuer2=Shërbyesi mund të mos jetë duke dërguar dëshmitë e duhura të ndërmjetësimit.
certErrorTrust_UnknownIssuer3=Mund të duhet të importohet një dëshmi shtesë rrënjë.
certErrorTrust_CaInvalid=Dëshmia nuk është besuar, sepse qe lëshuar nga një autoritet i pavlefshëm dëshmish.
certErrorTrust_Issuer=Dëshmia nuk është besuar, sepse lëshuesi i dëshmisë nuk është besuar.
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Dëshmia nuk është e besueshme, ngaqë është nënshkruar duke përdorur një algoritëm nënshkrimesh i cili është i çaktivizuar, pasi nuk është i sigurt.
certErrorTrust_ExpiredIssuer=Dëshmia nuk është besuar, sepse dëshmia e lëshuesit ka skaduar.
certErrorTrust_Untrusted=Dëshmia nuk vjen nga një burim i besuar.
certErrorTrust_MitM=Lidhja juaj po përgjohet nga një ndërmjetës TLS. Në qoftë e mundur, çinstalojeni, ose formësojeni pajisjen tuaj që të besojë dëshminë rrënjë për të.

certErrorMismatch=Dëshmia nuk është e vlefshme për emrin %S.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
certErrorMismatchSinglePrefix=Dëshmia është e vlefshme vetëm për %S.
certErrorMismatchMultiple=Dëshmia është e vlefshme vetëm për emrat vijues:

# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
certErrorExpiredNow=Dëshmia skadoi më %1$S. Ora tani është %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
certErrorNotYetValidNow=Dëshmia nuk do të jetë e vlefshme përpara %1$S. Ora tani është %2$S.

certErrorMitM=Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM2): %S is brandShortName
certErrorMitM2=%S ka nga pas entin jofitimprurës Mozilla, i cili administron një shitore tërësisht të hapur autoriteti dëshmish (AD). Shitorja AD ndihmon të garantohet se autoritetet e dëshmive ndjekin praktikat më të mirë mbi sigurinë e përdoruesve.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM3): %S is brandShortName
certErrorMitM3=%S përdor shitoren AD të Mozilla-s për të verifikuar se një lidhje është e sigurt, në vend se dëshmi të furnizuara nga sistemi operativ i përdoruesit. Kështu, nëse një program antivirus apo një rrjet përgjon një lidhje me një dëshmi sigurie të lëshuar nga një Autoritet Dëshmish që s’gjendet te shitorja AD Mozilla, lidhja konsiderohet jo e parrezik.

certErrorSymantecDistrustAdministrator=Mundeni të njoftoni përgjegjësin e sajtit mbi këtë problem.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
certErrorCodePrefix3=Kod gabimi: %S

P12DefaultNickname=Dëshmi e Importuar
CertUnknown=E panjohur
CertNoEmailAddress=(pa adresë email)
CaCertExists=Kjo dëshmi është tashmë e instaluar si autoritet dëshmish.
NotACACert=Kjo nuk është dëshmi autoriteti dëshmish, ndaj nuk mund të importohet në një listë autoritetesh dëshmish.
UserCertIgnoredNoPrivateKey=Kjo dëshmi vetjake nuk mund të instalohet, sepse nuk zotëroni kyçin përgjegjës privat që qe krijuar kur u kërkua dëshmia.
UserCertImported=Dëshmia juaj vetjake u instalua. Do të duhej të ruanit një kopje kopjeruajtëse të kësaj dëshmie.
CertOrgUnknown=(I panjohur)
CertNotStored=(E Paruajtur)
CertExceptionPermanent=I përhershëm
CertExceptionTemporary=I përkohshëm