security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 14:04:31 +0200
changeset 2574 5b4844cfc3503bcdae195849fafa8cf0f473e5a9
parent 2025 b027d5ecdd153dfa8e57b37417c65b9c227e0c5e
permissions -rwxr-xr-x
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=S’arrihet të komunikohet në mënyrë të sigurt. Ana tjetër s’mbulon fshehtëzim të shkallës së lartë.
SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=S’arrihet të komunikohet në mënyrë të sigurt. Ana tjetër kërkon fshehtëzim të shkallës së lartë, i cili nuk mbulohet.
SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=S’komunikohet dot në mënyrë të sigurt me anën tjetër: s’ka algoritëm(e) të njëjtë fshehtëzimesh.
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=S’arrihet të gjendet dëshmi ose kyç i nevojshëm për mirëfilltësimin.
SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=S’arrihet të komunikohet në mënyrë të sigurt me anën tjetër: dëshmia e anës tjetër u hodh tej.
SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Shërbyesi hasi të dhëna klienti të dëmtuara.
SSL_ERROR_BAD_SERVER=Klienti hasi të dhëna shërbyesi të dëmtuara.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Lloj i pambuluar dëshmie.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Ana tjetër po përdor version të pambuluar protokoll sigurie.
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Mirëfilltësimi i klientit dështoi: kyçi privat në bazën e të dhënave për kyçet s’përputhet me kyçin publik te baza e të dhënave për dëshmitë.
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=S’arrihet të komunikohet në mënyrë të sigurt me anën tjetër: emri i strehës së kërkuar s’përputhet me dëshminë e shërbyesit.
SSL_ERROR_POST_WARNING=Kod gabimi të panjohur SSL.
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Ana tjetër mbulon vetëm versionin 2 për SSL-në, çka është lokalisht e çaktivizuar.
SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL-ja mori regjistrim me një Kod të pasaktë Mirëfilltësimi Mesazhi.
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=Ana tjetër SSL njofton për Kod të pasaktë Mirëfilltësimi Mesazhi.
SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=Ana tjetër SSL s’verifikon dot dëshminë tuaj.
SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=Ana tjetër SSL hodhi tej dëshminë tuaj si të shfuqizuar.
SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=Ana tjetër SSL hodhi tej dëshminë tuaj si të skaduar.
SSL_ERROR_SSL_DISABLED=S’lidhet dot: SSL-ja është e çaktivizuar.
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=S’lidhet dot: ana tjetër SSL gjendet në një tjetër përkatësi FORTEZZA.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CIPHER_SUITE=U kërkua suitë e panjohur shifrimi SSL.
SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED=Në këtë program s’ka të pranishme dhe të aktivizuara suita shifrimi.
SSL_ERROR_BAD_BLOCK_PADDING=SSL-ja mori regjistrim me bllok mbushjeje të dëmtuar.
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG=SSL-ja mori regjistrim që tejkalonte gjatësinë më të madhe të lejueshme.
SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG=SSL-ja bëri përpjekje të dërgonte regjistrim që tejkalonte gjatësinë më të madhe të lejueshme.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_REQUEST=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Kërkesë për Hello të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_HELLO=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Klient Hello të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Shërbyes Hello të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERTIFICATE=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Dëshmi të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Shkëmbim Kyçesh Shërbyesi të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_REQUEST=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Kërkesë Dëshmie të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_DONE=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Hello Shërbyesi Kryer të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_VERIFY=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Vërtetim Dëshmie të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Shkëmbim Kyçesh Klienti të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_FINISHED=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Mbaruar të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Përcaktime Ndryshimi Shifrimi të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT=SSL-ja mori regjistrim Alarmi të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=SSL-ja mori regjistrim Duarshtrëngimi të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_APPLICATION_DATA=SSL-ja mori regjistrim Të Dhënash Aplikacioni të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_REQUEST=SSL-ja mori mesazh Kërkesë Hello të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_HELLO=SSL-ja mori mesazh Hello Klienti të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_HELLO=SSL-ja mori mesazh Hello Shërbyesi të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERTIFICATE=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Dëshmi të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Shkëmbim Kyçesh Shërbyesi të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_REQUEST=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Kërkesë Dëshmie të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_DONE=SSL-ja mori mesazh të papritur duarshtrëngimi Server Hello Done.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_VERIFY=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Vërtetim Dëshmie të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Shkëmbim Kyçesh Klienti të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_FINISHED=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi Mbaruar të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=SSL-ja mori regjistrim Përcaktime Ndryshimi Shifrimi të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=SSL-ja mori regjistrim Alarmi të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=SSL-ja mori regjistrim Duarshtrëngimi të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=SSL-ja mori regjistrim Të Dhënash Aplikacioni të papritur.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=SSL-ja mori regjistrim me lloj të panjohur të dhënash.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=SSL-ja mori mesazh duarshtrëngimi me lloj të panjohur mesazhi.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=SSL-ja mori regjistrim alarmi me përshkrim të panjohur alarmi.
SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=Ana tjetër SSL e mbylli këtë lidhje.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=Ana tjetër SSL s’e priste mesazhin e duarshtrëngimit që mori.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=Ana tjetër SSL s’qe në gjendje të shngjeshte me sukses regjistrimin SSL që mori.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=Ana tjetër SSL s’qe i zoti të ndërmjetësonte një grup të pranueshëm parametrash sigurie.
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=Ana tjetër SSL hodhi tej një mesazh duarshtrëngimi për shkak lënde të papranueshme.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=Ana tjetër SSL s’mbulon dëshmi të llojit që mori.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=Ana tjetër ka ca probleme të papërcaktuar me dëshminë që mori.
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=SSL-ja doli huq në një nga provat me prodhuesin e vet të numrave të rastësishëm.
SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=S’arrihet të nënshkruhen numerikisht të dhëna të domosdoshme për vërtetimin e dëshmisë suaj.
SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=SSL-ja s’qe në gjendje të përftonte kyç publik prej dëshmisë së anës tjetër.
SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Dështim i papërcaktuar gjatë përpunimit të duarshtrëngimit Shkëmbim SSL Kyçesh Shërbyesi.
SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Dështim i papërcaktuar gjatë përpunimit të duarshtrëngimit Shkëmbim SSL Kyçesh Klienti.
SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE=Nën suitën e shifrimit të përzgjedhur, algoritmi për fshehtëzim të dhënash të papërpunuara dështoi.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE=Nën suitën e shifrimit të përzgjedhur, algoritmi për shfshehtëzim të dhënash të papërpunuara dështoi.
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE=Dështoi përpjekja për shkrim të dhënash të fshehtëzuara te socket-i nën të.
SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE=Funksioni "digest" MD5 dështoi.
SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE=Funksioni "digest" SHA-1 dështoi.
SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE=Përllogaritja MAC dështoi.
SSL_ERROR_SYM_KEY_CONTEXT_FAILURE=Dështim në krijimin e kontekstit Kyç Simetrik.
SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE=Dështim në shmbështjellje kyçi Simetrik në mesazh Shkëmbimi Kyçesh Klienti.
SSL_ERROR_PUB_KEY_SIZE_LIMIT_EXCEEDED=Shërbyesi SSL u përpoq të përdorte kyç publik të nivelit shtëpiak me suitë eksporti shifrimi.
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE=Kodi PKCS11 s’arriti të përkthente një IV në parametër.
SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE=U dështua në gatitjen e suitës së përzgjedhur për shifrimin.
SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Klienti s’arriti të prodhonte kyçe sesioni për sesionin SSL.
SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Shërbyesi s’ka kyç për algoritmin e provuar për shkëmbim kyçesh.
SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL=Tokeni PKCS#11 u fut ose u nxor ndërkohë që veprimi qe në rrugë e sipër.
SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=S’u gjet dot token PKCS#11 për të bërë një veprim të nevojshëm.
SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=S’komunikohet dot në mënyrë të sigurt me anën tjetër: pa algoritëm(e) të përbashkët për ngjeshjen.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=S’fillohet dot një tjetër duarshtrëngim SSL përpara se të plotësohet duarshtrëngimi i tanishëm.
SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Prej anës tjetër u morën vlera hash të pasakta për duarshtrëngimin.
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Dëshmia e furnizuar s’mund të përdoret me algoritmin e përzgjedhur për shkëmbim kyçesh.
SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=S’ka autoritet dëshmish të besuar për mirëfilltësim SSL të klientit.
SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=S’u gjet ID sesioni SSL e klientit te fshehtina e shërbyesit për sesionin.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Ana tjetër s’qe në gjendje të shfshehtëzonte një regjistrim SSL që mori.
SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Ana tjetër mori regjistrim SSL që qe më i gjatë se sa lejohet.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Ana tjetër s’e njeh, as e beson AD-në që ka lëshuar dëshminë tuaj.
SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Ana tjetër mori dëshmi të vlefshme, por iu mohua hyrja.
SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT=Ana tjetër s’shkodon dot mesazh duarshtrëngimi SSL.
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT=Ana tjetër njofton dështim vërtetimi nënshkrimi ose shkëmbimi kyçesh.
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT=Ana tjetër njofton negociatë jo në përputhje me rregullat e eksportit.
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT=Ana tjetër njofton version të papërputhshëm ose të pambuluar për protokollin.
SSL_ERROR_INSUFFICIENT_SECURITY_ALERT=Shërbyesi lyp shifrime më të sigurta se sa ato që mbulon klienti.
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Ana tjetër njofton se pati një gabim të brendshëm.
SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Përdoruesi i anës tjetër anuloi duarshtrëngimin.
SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Ana tjetër s’lejon rindërmjetësim të parametrave SSL të sigurisë.
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=Fshehtinë SSL shërbyesi e paformësuar dhe jo e aktivizuar për këtë "socket".
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=Ana tjetër SSL s’e mbulon zgjerimin TLS për "hello".
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=Ana tjetër SSL s’mori dot prej URL-së furnizuar dëshminë tuaj.
SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=Ana tjetër SSL s’ka dëshmi për emrin DNS e kërkuar.
SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=Ana tjetër SSL s’qe në gjendje të merrte përgjigje OCSP për dëshmitë e tij.
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=Ana tjetër SSL njoftoi vlerë hashi dëshmie të gabuar.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL-ja mori një mesazh duarshtrëngimi Pusullë Sesioni të Ri të papritur.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL-ja mori një mesazh duarshtrëngimi Pusullë Sesioni të Ri të keqformuar.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL-ja mori një regjistrim të ngjeshur që s’mund të shngjeshet.
SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Në këtë "socket" SSL s’lejohet negocimi.
SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Ana tjetër provoi duarshtrëngim të stilit të vjetër (potencialisht i cenueshëm).
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=SSL-ja mori një regjistrim të pangjeshur të papritur.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=SSL-ja mori një kyç fluturak Diffie-Hellman të dobët te mesazhi i duarshtrëngimit Server Key Exchange.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=SSL-së i erdhën të dhëna të pavlefshme zgjerimi NPN.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=Veçori SSL e pambuluar për lidhje SSL 2.0.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=Veçori SSL e pambuluar për shërbyes.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=Veçori SSL e pambuluar për klientë.
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE=Intervali i versioneve SSL s’është i vlefshëm.
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=Ana tjetër SSL përzgjodhi një suitë shifrimi të palejuar për versionin e përzgjedhur të protokollit.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL-ja mori një mesazh duarshtrëngimi Hello Verify Request të keqformuar.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL-ja mori një mesazh duarshtrëngimi Hello Verify Request të papritur.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=Veçori SSL e pambuluar për versionin e protokollit.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=SSL-ja mori një mesazh të papritur duarshtrëngimi Gjendje Dëshmie.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=Algoritëm hashesh i pambuluar, i përdorur nga ana tjetër TLS.
SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=Funksioni digest dështoi.
SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=Është dhënë algoritëm i pasaktë nënshkrimi në një element të nënshkruar dixhitalisht.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=U aktivizua zgjerimi pasues i negociatave të protokollit, por callback-u qe spastruar më parë se të nevojitej.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=Shërbyesi s’mbulon protokollet e reklamuara nga klienti në zgjerimin ALPN.
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=Shërbyesi e hodhi tej duarshtrëngimin, ngaqë klienti zbriti në një version TLS-je më të ulët nga ai që mbulon shërbyesi.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_CERT_KEY=Dëshmia e shërbyesit përmbante një kyç publik që qe shumë i dobët.
SSL_ERROR_RX_SHORT_DTLS_READ=Në shtytëz s’ka vend të mjaftueshëm për regjistrim DTLS.
SSL_ERROR_NO_SUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=S’pat të formësuar algoritm nënshkrimesh TLS të mbuluar.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Ana tjetër përdori një ndërthurje të pambuluar algoritmesh nënshkrimi dhe hashi. 
SSL_ERROR_MISSING_EXTENDED_MASTER_SECRET=Ana tjetër provoi të bënte rrimarrje pa një zgjerim të saktë extended_master_secret.
SSL_ERROR_UNEXPECTED_EXTENDED_MASTER_SECRET=Ana tjetër provoi të bënte rimarrje me një zgjerim extended_master_secret të papritur.
SEC_ERROR_IO=Ndodhi një gabim I/O gjatë autorizimit të sigurisë.
SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=dështim librarie sigurie.
SEC_ERROR_BAD_DATA=librari sigurie: u morën të dhëna të dëmtuara.
SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=librari sigurie: gabim gjatësie daljeje.
SEC_ERROR_INPUT_LEN=librarisë së sigurisë i ndodhi një gabim gjatësie dhënieje.
SEC_ERROR_INVALID_ARGS=librari sigurie: argumente të pavlefshëm.
SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=librari sigurie: algoritëm i pavlefshëm.
SEC_ERROR_INVALID_AVA=librari sigurie: AVA e pavlefshme.
SEC_ERROR_INVALID_TIME=Varg kohe i formatuar pasaktësisht.
SEC_ERROR_BAD_DER=librari sigurie: mesazh i koduar si DER i formatuar pasaktësisht.
SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Dëshmia e anës tjetër ka nënshkrim të pavlefshëm.
SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Dëshmia e anës tjetër ka skaduar.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Dëshmia e anës tjetër është zhvleftësuar.
SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Dëshmia e anës tjetër përmban lëshues të panjohur.
SEC_ERROR_BAD_KEY=Kyçi publik i anës tjetër është i pavlefshëm.
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Fjalëkalimi i sigurisë i dhënë është i pasaktë.
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Fjalëkalim i ri i dhënë në mënyrë të pasaktë. Ju lutemi, riprovoni.
SEC_ERROR_NO_NODELOCK=librari sigurie: pa "nodelock".
SEC_ERROR_BAD_DATABASE=librari sigurie: bazë e dëmtuar të dhënash.
SEC_ERROR_NO_MEMORY=librari sigurie: dështim në sigurim kujtese.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Lëshuesi i dëshmisë së anës tjetër është shënuar nga përdoruesi si jo i besuar.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Dëshmia e anës tjetër është shënuar nga përdoruesi si jo e besuar.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Dëshmia ekziston tashmë në bazën tuaj të të dhënave.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Emri i dëshmisë së shkarkuar përsëdyt një që gjendet një herë në bazën tuaj të të dhënave.
SEC_ERROR_ADDING_CERT=Gabim gjatë shtimit të dëshmisë te baza e të dhënave.
SEC_ERROR_FILING_KEY=Gabim në riskedimin e kyçit për këtë dëshmi.
SEC_ERROR_NO_KEY=Kyçi privat për këtë dëshmi s’gjendet dot në bazën e të dhënave për kyçet
SEC_ERROR_CERT_VALID=Kjo dëshmi është e vlefshme.
SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Kjo dëshmi s’është e vlefshme.
SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Librari Dëshmish: Pa Përgjigje
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Dëshmia e lëshuesit të dëshmisë ka skaduar. Kontrolloni datën dhe orën e sistemit tuaj.
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=LShD-ja (Listë Shfuqizimesh Dëshmish) për lëshuesin e dëshmisë ka skaduar. Përditësojeni ose kontrolloni orën dhe datën e sistemit tuaj.
SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=LShD-ja (Listë Shfuqizimesh Dëshmish) për lëshuesin e dëshmisë ka nënshkrim të pavlefshëm.
SEC_ERROR_CRL_INVALID=LShD-ja (Listë Shfuqizimesh Dëshmish) e re ka format të pavlefshëm.
SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Vlera e zgjerimit të dëshmisë është e pavlefshme.
SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=S’u gjet zgjerim dëshmie.
SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Dëshmia e lëshuesit është e pavlefshme.
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Kufizimi i gjatësisë së shtegut të dëshmisë është i pavlefshëm.
SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Fusha e përdorimeve të dëshmisë është e pavlefshme.
SEC_INTERNAL_ONLY=**Modul VETËM i brendshëm**
SEC_ERROR_INVALID_KEY=Kyçi s’mbulon veprimin e kërkuar.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Dëshmia përmban zgjerim kritik të panjohur.
SEC_ERROR_OLD_CRL=LShD-ja (Listë Shfuqizimesh Dëshmish) e re s’është më e vonshme se ajo e tanishmja.
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=E pafshehtëzuar ose e panënshkruar: ende s’keni dëshmi email-i.
SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=E pafshehtëzuar: s’keni dëshmi për secilin nga marrësit.
SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=S’e shfshehtëzon dot: s’jeni marrës, ose s’u gjet dëshmi dhe kyç privat me përputhje.
SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=S’e shfshehtëzon dot: algoritmi i fshehtëzimit të kyçit s’përputhet me dëshminë tuaj.
SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Vërtetimi i nënshkrimit dështoi: ose s’u gjet nënshkrues, ose u gjetën shumë nënshkrues, ose të dhëna të papërshtatshme ose të dëmtuara.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Algoritëm i pambuluar ose i panjohur.
SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=S’e shfshehtëzon dot: fshehtëzuar përmes përdorimit të një algoritmi apo madhësie kyçi me leje të mohuara.
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Karta Fortezza s’është vënë në punë si duhet. Ju lutemi, hiqeni dhe kthejani lëshuesit.
XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=S’u Gjetën karta Fortezza
XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=S’ka përzgjedhje karte Fortezza
XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Ju lutemi, përzgjidhni një personalitet mbi të cilin të kihen më tepër të dhëna
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=S’u gjet personalitet
XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=S’ka më tepër të dhëna mbi atë Personalitet
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Pin i Pavlefshëm
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=S’gatit dot personalitete Fortezza.
SEC_ERROR_NO_KRL=S’u gjet KRL për dëshminë e këtij sajti.
SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=KRL-ja për dëshminë e këtij sajti ka skaduar.
SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=KRL-ja për dëshminë e këtij sajti ka nënshkrim të pavlefshëm.
SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Kyçi për dëshminë e këtij sajti është shfuqizuar.
SEC_ERROR_KRL_INVALID=KRL-ja e re ka format të pavlefshëm.
SEC_ERROR_NEED_RANDOM=librari sigurie: lyp të dhëna të rastësishme.
SEC_ERROR_NO_MODULE=librari sigurie: veprimi i kërkuar s’përmbushet dot nga ndonjë modul sigurie.
SEC_ERROR_NO_TOKEN=Karta ose tokeni i sigurisë s’ekziston, ose ka nevojë të vihet në punë, ose është hequr.
SEC_ERROR_READ_ONLY=librari sigurie: bazë të dhënash vetëm për lexim.
SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=S’u përzgjodh slot ose token.
SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Ka tashmë një dëshmi me të njëjtën nofkë.
SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Ka tashmë një kyç me të njëjtën nofkë.
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=gabim gjatë krijimit të objektit të parrezik
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=gabim gjatë krijimit të objektit bagazh
XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=S’hoqi dot kryesorin
XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=S’fshiu dot privilegjin
XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Ky kryesor s’ka dëshmi
SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Algoritmi i nevojshëm s’është i lejuar.
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Gabim gjatë përpjekjes për eksportim dëshmie.
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Gabim gjatë përpjekjes për importim dëshmie.
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=S’arrihet të importohet. Gabim shkodimi. Kartelë jo e vlefshme.
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=S’arrihet të importohet. MAC i pavlefshëm. Fjalëkalim i pasaktë ose kartelë e dëmtuar.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM=S’arrihet të importohet. Algoritëm MAC që s’mbulohet.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE=S’arrihet të importohet. Mbulohen vetëm mënyrat integritet fjalëkalimi dhe privatësi.
SEC_ERROR_PKCS12_CORRUPT_PFX_STRUCTURE=S’arrihet të importohet. Struktura e kartelës është e dëmtuar.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_PBE_ALGORITHM=S’arrihet të importohet. Algoritëm fshehtëzimesh i pambuluar.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION=S’arrihet të importohet. Version kartele i pambuluar.
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT=S’arrihet të importohet. Fjalëkalim privatësie i pasaktë.
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION=S’arrihet të importohet. E njëjta nofkë ekziston tashmë në bazën e të dhënave.
SEC_ERROR_USER_CANCELLED=Përdoruesi shtypi Cancel.
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA=E paimportuar, tashmë në bazën e të dhënave.
SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Mesazh që s’u dërgua.
SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Përdorim i papërshtatshëm kyçi dëshmie për veprimin e provuar.
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Lloj dëshmie i pa miratuar për aplikacionin.
SEC_ERROR_CERT_ADDR_MISMATCH=Adresa në nënshkrimin e dëshmisë s’përputhet me adresën në titullin e mesazhit.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY=S’arrihet të importohet. Gabim gjatë përpjekjes për importim kyçi privat.
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN=S’arrihet të importohet. Gabim gjatë përpjekjes për importim zinxhiri dëshmish.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME=S’arrihet të eksportohet. I pazoti të gjejë vendin e dëshmisë ose kyçit nga nofka.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY=S’arrihet të eksportohet. S’u gjet dot vendi dje të importohej kyçi privat.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE=S’arrihet të eksportohet. I pazoti të shkruajë kartelën e eksportit.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=S’arrihet të importohet. I pazoti të lexojë kartelën e importit.
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED=S’arrihet të eksportohet. Baza e të dhënave për kyçet është e dëmtuar ose e fshirë.
SEC_ERROR_KEYGEN_FAIL=S’arrihet të prodhohet çift kyçesh publik/privat.
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD=Fjalëkalimi i dhënë është i pavlefshëm. Ju lutemi, merrni një tjetër.
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Fjalëkalimi i vjetër u dha pasaktësisht. Ju lutemi, riprovoni.
SEC_ERROR_BAD_NICKNAME=Nofkë dëshmie tashmë në përdorim.
SEC_ERROR_NOT_FORTEZZA_ISSUER=Zinxhiri i anës tjetër FORTEZZA ka Dëshmi jo-FORTEZZA.
SEC_ERROR_CANNOT_MOVE_SENSITIVE_KEY=S’kalohet dot një kyç rezervat te vendi ku është i nevojshëm.
SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Emër moduli i pavlefshëm.
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Shteg ose emër kartele moduli i pavlefshëm
SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=S’arrihet të shtohet modul
SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=S’arrihet të fshihet modul
SEC_ERROR_OLD_KRL=KRL-ja e re s’është më e vonshme se sa ajo e tanishmja.
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT=CKL-ja e re ka tjetër lëshues nga CKL-ka e tanishme. Fshini CKL-në e tanishme.
SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE=Autoritetit Vërtetues të kësaj dëshmie s’i lejohet të lëshojë dëshmi me këtë emër.
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=Lista e shfuqizimit të kyçeve për këtë dëshmi s’është ende gati.
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID=Lista e shfuqizimit të dëshmive për këtë dëshmi s’është ende gati.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CERT=Dëshmia e kërkuar s’u gjet dot.
SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=S’u gjet dot dëshmia e nënshkruesit.
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION=Vendndodhja për shërbyesin e gjendjeve të dëshmive ka format të pavlefshëm.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE=S’u shkodua dot plotësisht përgjigja OCSP; është e një lloji të panjohur.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=Shërbyesi OCSP ktheu të dhëna HTTP të papritura ose të pavlefshme.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_REQUEST=Shërbyesi OCSP e gjeti kërkesën të dëmtuar ose të formuar pasaktësisht.
SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR=Shërbyesi OCSP pati një gabim të brendshëm.
SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER=Shërbyesi OCSP këshillon të riprovohet më vonë.
SEC_ERROR_OCSP_REQUEST_NEEDS_SIG=Shërbyesi OCSP lyp nënshkrim për këtë kërkesë.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_REQUEST=Shërbyesi OCSP e hodhi tej këtë kërkesë si të paautorizuar.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS=Shërbyesi OCSP u përgjigj me një gjendje të panjohshme.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT=Shërbyesi OCSP s’ka gjendje të kësaj dëshmie.
SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=Duhet të aktivizoni OCSP-në përpara se të përmbushni këtë veprim.
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Duhet të caktoni përgjigjësin parazgjedhje OCSP përpara kryerjes së këtij veprimi.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=Përgjigja nga shërbyesi OCSP qe e dëmtuar ose e formuar jo saktë.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=Nënshkruesi i përgjigjes OCSP s’është i autorizuar të japë gjendje për këtë dëshmi.
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=Përgjigja OCSP s’është ende e gatshme (përmban një datë të së ardhmes).
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=Përgjigja OCSP përmban të dhëna të vjetruara.
SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=S’u gjet CMS apo "PKCS #7 Digest" në mesazhin e nënshkruar.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=Lloji i CMS-së apo Mesazhit "PKCS #7" nuk mbulohet.
SEC_ERROR_MODULE_STUCK=S’u hoq dot moduli PKCS #11, ngaqë është ende në përdorim.
SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=S’shkodoi dot të dhëna ASN.1. Gjedhja e dhënë qe e pavlefshme.
SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=S’u gjet LShD me përputhje.
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Po përpiqeni të importoni dëshmi me të njëjtin lëshues/numër serie me atë të një dëshmie ekzistuese, por kjo s’është e njëjta dëshmi.
SEC_ERROR_BUSY=S’u mbyll dot NSS-ja. Ka objekte ende në përdorim.
SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=Mesazhi i koduar DER përmbante të dhëna ekstra të papërdorura.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Lakore eliptike e pambuluar.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Formë pike lakoreje eliptike e pambuluar.
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Identifikues i Papranuar Objekti.
SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Dëshmi nënshkrimi OCSP e pavlefshme në përgjigje OCSP.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Sipas listës së shfuqizimit të dëshmive të lëshuesit dëshmia është e shfuqizuar.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=Përgjigjësi OCSP i lëshuesit njofton se dëshmia është shfuqizuar.
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Lista e Shfuqizimit të Dëshmive e lëshuesit ka numër versioni të panjohur.
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Lista V1 e Shfuqizimit të Dëshmive e lëshuesit ka zgjerim kritik.
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Lista V2 e Shfuqizimit të Dëshmive e lëshuesit ka zgjerim kritik të panjohur.
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=U tregua lloj i panjohur objekti.
SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=Përudhësi PKCS #11 dhunon përcaktimet në mënyrë të papërputhshme.
SEC_ERROR_NO_EVENT=Gjatë kësaj kohe s’ka veprimtari të re në slot.
SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=Ka tashmë një LShD.
SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=S’është vënë në punë NSS-ja.
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Veprimi dështoi, ngaqë tokeni PKCS#11 nuk ka bërë hyrjen.
SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Dëshmia e formësuar për përgjigjësin OCSP është e pavlefshme.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=Përgjigja OCSP ka nënshkrim të pavlefshëm.
SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Kërkimi i vleftësimit të dëshmisë bie jashtë kufijve të kërkimit
SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Harta e rregullave përmban çfarëdo rregulli
SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Vargu i dëshmive s’i plotëson rregullat e vleftësimit
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Lloj i panjohur vendndodhjesh te zgjerimi AIA i dëshmisë
SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Shërbyesi ktheu përgjigje HTTP negative
SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Shërbyesi ktheu përgjigje LDAP negative
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=S’u arrit të kodoheshin të dhëna me koduesin ASN1
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Vendndodhje e gabuar hyrjesh në të dhëna te zgjerim dëshmie
SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Ndodhi gabim i brendshëm libpkix gjatë vleftësimit të dëshmisë.
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=Një modul PKCS #11 u përgjigj me CKR_GENERAL_ERROR, duke treguar kështu që ndodhi një problem i pandreqshëm.
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Një modul PKCS #11 u përgjigj me CKR_FUNCTION_FAILED, duke treguar kështu që funksioni i kërkuar nuk u përmbush dot.  Riprovimi i të njëjtët veprim mund të sjellë sukses.
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=Një modul PKCS #11 u përgjigj me CKR_DEVICE_ERROR, duke treguar kështu që ndodhi një problem me tokenin ose slotin.
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Metodë e panjohur hyrjeje në të dhëna te zgjerim dëshmie.
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Gabim gjatë përpjekjes për importim CRL-je.
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Fjalëkalimi ka skaduar.
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Fjalëkalimi është bllokuar.
SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Gabim i panjohur PKCS #11.
SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=URL e pavlefshme ose e pambuluar te emër pike shpërndarjesh CRL.
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Dëshmia është nënshkruar duke përdorur një algoritëm nënshkrimi që është i çaktivizuar, sepse s’është i sigurt.
MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=Shërbyesi përdor key pinning (HPKP) por s’u krijua dot zinxhir dëshmish të besuara dhe që i korrespondojnë pinset-it. Shkeljet e key pinning-ut s’mund të anashkalohen.
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=Shërbyesi përdor një dëshmi me një zgjerim të thjeshtë kufizimesh që e identifikon atë si autoritet dëshmish. S’do të duhej të ishte kështu, për një dëshmi të lëshuar siç duhet.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Shërbyesi paraqiti një dëshmi me madhësi kyçi që është shumë e vogël për të vendosur një lidhje të sigurt.
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=Për emetimin e dëshmisë së shërbyesit u përdor një dëshmi X.509 version 1, e cila s’është spirancë besimi. Shkësillohen dëshmitë X.509 version 1 dhe s’duhet të përdoren për të nënshkruar dëshmi të tjera.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Shërbyesi paraqiti një dëshmi që s’është ende e vlefshme.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Për emetimin e dëshmisës së shërbyesit është përdorur një dëshmi që s’është ende e vlefshme.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Algoritmi i nënshkrimit tek fusha e nënshkrimit të dëshmisë s’përputhet me algoritmin te fusha e vet signatureAlgorithm.
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=Përgjigja OCSP s’përmban gjendje për dëshminë që po verifikohet.
MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Shërbyesi paraqiti një dëshmi që është e vlefshme për një kohë shumë të gjatë.
MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Mungon një veçori TLS e domosdoshme.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=Shërbyesi paraqiti një dëshmi që përmban kodim të pavlefshëm të një numri të plotë. Ndër shkaqet e rëndomtë përfshihen numra seriale negativë, module RSA negativë, dhe kodime që janë më të gjatë se sa është e nevojshme.
MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME=Shërbyesi paraqiti një dëshmi me emër të dalluar lëshuesi të zbrazët.
MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED=Dështoi një kufizim shtesë rregulli teksa vleftësohej kjo dëshmi.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT=Dëshmia nuk besohet, ngaqë është e vetënënshkruar.