mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 05 Dec 2019 11:15:30 +0000
changeset 1944 419230385fcd09c07086f13f9e5d1b5e8e29900b
parent 1491 9c351f79be3ed596c259dafd52420a95e89c13cd
permissions -rwxr-xr-x
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the local mail code to display progress/status/error messages
#

# LOCALIZATION NOTE(pop3ErrorDialogTitle): Do not translate the word "%S"
# below. Place the word %S where the account name should appear.
pop3ErrorDialogTitle=Gabim me llogarinë %S

pop3EnterPasswordPromptTitle=Jepni fjalëkalimin tuaj

# LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
# and "%2$S" below. Place the word %1$S where the user name should appear, and
# %2$S where the host name should appear.
pop3EnterPasswordPrompt=Jepni fjalëkalimin tuaj si %1$S te %2$S:

# LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
# translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
# user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt=Ju lutemi, jepni një fjalëkalim të ri për përdoruesin %1$S te %2$S:

# Status - Downloading message n of m
# LOCALIZATION NOTE (receivingMessages): Do not translate %1$S or %2$S in the following lines.
# Place the word %1$S where the number of messages downloaded so far should appear.
# Place the word %2$S where the total number of messages to receive should appear;
receivingMessages=Po shkarkohet mesazhi %1$S nga %2$S gjithsej…

# Status - connecting to host
hostContact=U lidh me strehën, po të dërgohen të dhëna hyrjeje…

# Status - no messages to download
noNewMessages=Nuk ka mesazhe të rinj.

# Status - messages received after the download
#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S or %2$S in the following line.
# %1$S will receive the number of messages received
# %2$S will receive the total number of messages
receivedMsgs=U morën %1$S nga %2$S mesazhet

# Status - parsing folder
#LOCALIZATION NOTE (buildingSummary): Do not translate %S in the following line.
# Place the word %S where the name of the mailbox should appear
buildingSummary=Po formohet kartelë përmbledhëse për %S…

# Status - parsing folder
localStatusDocumentDone=U bë

# Status - pop3 server error
#LOCALIZATION NOTE (pop3ServerError): Do not translate POP3 in the following line.
pop3ServerError=Ndodhi një gabim me shërbyesin POP3 të postës.

# Status - pop3 user name failed
pop3UsernameFailure=Dërgimi i emrit të përdoruesit nuk pati sukses.

# Status - password failed
#LOCALIZATION NOTE (pop3PasswordFailed): Do not translate "%1$S" below.
# Place the word %1$S where the user name should appear.
pop3PasswordFailed=Dërgimi i fjalëkalimit për përdoruesin %1$S nuk pati sukses.

# Status - write error occurred
pop3MessageWriteError=S’arrihet të shkruhet email në kutinë postare. Sigurohuni që sistemi juaj i kartelave ju lejon privilegje shkrimi, dhe se keni hapësirë të mjaftueshme disku ku të kopjohet kutia postare.

# Status - retr failure from the server
pop3RetrFailure=Urdhri RETR nuk pati sukses. Gabim marrjeje mesazhi.

# Status - password undefined 
pop3PasswordUndefined=Gabim në marrje fjalëkalimi poste.

# Status - username undefined 
pop3UsernameUndefined=Nuk keni dhënë një emër përdoruesi për këtë shërbyes. Ju lutemi, jepni një të tillë tek menuja rregullime llogarie dhe riprovoni.

# Status - list failure
pop3ListFailure=Urdhri LIST nuk pati sukses. Gabim në marrje ID-je dhe madhësie mesazhi.

# Status - delete error 
pop3DeleFailure=Urdhri DELE nuk pati sukses. Gabim në shënimin e mesazhit si të fshirë.

# Status - stat failed
pop3StatFail=Urdhri STAT nuk pati sukses. Gabim në marrje numri dhe madhësie mesazhi.

#LOCALIZATION NOTE (pop3ServerSaid): Do not remove the leading space during translation.
pop3ServerSaid= Shërbyesi %S i postës u përgjigj: 

copyingMessagesStatus=Po kopjohet i %S-i nga %S mesazhe te %S

movingMessagesStatus=Po shpihet i %S-i i %S mesazheve te %S

# Status - pop3 server or folder busy
# LOCALIZATION NOTE (pop3ServerBusy): Do not translate the word "%S" below.
# Place %S where the account name should appear.
pop3ServerBusy=Llogaria %S po përpunohet. Që të keni mesazhet, ju lutemi, prisni të plotësohet përpunimi.

movemailCantOpenSpoolFile=S’arrihet të hapet kartelë "mail spool" %S.

movemailCantCreateLock=S’arrihet të krijohet kartelë kyçjeje %S. Që të mund të punojë "movemail", lypset të krijohen kartela kyçjesh në drejtorinë "mail spool". Në mjaft sisteme, kjo arrihet më mirë duke e bërë drejtorinë "spool" të jetë nën mënyrën 01777.

movemailCantDeleteLock=S’arrihet të fshihet kartelë kyçjeje %S.

movemailCantTruncateSpoolFile=S’arrihet të cungohet kartelë "spool" %S.

movemailSpoolFileNotFound=S’arrihet të gjendet kartelë "mail spool".

#LOCALIZATION NOTE (movemailCantParseSpool): %S is file name
movemailCantParseSpool=S’arrihet të përtypet kartelën spool %S. Kartela mund të jetë e dëmtuar ose e pavlefshme.

pop3TmpDownloadError=Pati një gabim gjatë shkarkimit të mesazhit vijues: \nNga: %S\n Subjekt: %S\n Ky mesazh mund të përmbajë virus ose nuk ka hapësirë të mjaftë në disk. Të anashkalohet ky mesazh?

# Status - the server doesn't support UIDL…
# LOCALIZATION NOTE(pop3ServerDoesNotSupportUidlEtc): The following sentence should be translated in this way:
# Do not translate "POP3"
# Do not translate "%S". Place %S in your translation where the name of the server should appear.
# Do not translate "UIDL"
pop3ServerDoesNotSupportUidlEtc=Shërbyesi POP3 i postës (%S) nuk mbulon UIDL ose XTND XLST, të cilët janë të domosdoshëm për sendërtimin e mundësive ``Lëri në Shërbyes'', ``Madhësi Më e Madhe Mesazhesh'' ose ``Sill Vetën Titujt''. Për të shkarkuar postën tuaj, çaktivizoni te dritarja Rregullime Llogarie këto mundësi, te Rregullime Shërbyesi për shërbyesin tuaj të postës.

# Status - the server doesn't support the top command
# LOCALIZATION NOTE(pop3ServerDoesNotSupportTopCommand): The following sentence should be translated in this way:
# Do not translate "POP3"
# Do not translate "%S". Place %S in your translation where the name of the server should appear.
# Do not translate "TOP"
pop3ServerDoesNotSupportTopCommand=Shërbyesi POP3 i postës (%S) nuk mbulon urdhrin TOP. Pa mbulim të tij nga shërbyesi, nuk mund të sendërtojmë parapëlqimet ``Madhësi Më e Madhe Mesazhesh'' ose ``Sill Vetëm Titujt''. Kjo mundësi është çaktivizuar, dhe mesazhet do të shkarkohen pa marrë parasysh madhësinë e tyre.

nsErrorCouldNotConnectViaTls=S’arrihet të vendoset lidhje TLS me shërbyesin POP3. Shërbyesi mund të jetë jashtë funksionimit ose i formësuar pasaktësisht. Ju lutemi, verifikoni formësimin e saktë për shërbyesin tuaj të postës te Rregullime Shërbyesi, në dritaren Rregullime Llogarie dhe riprovoni.

# LOCALIZATION NOTE (pop3MoveFolderToTrash): Do not translate the word %S below.
# "%S" is the the name of the folder.
pop3MoveFolderToTrash=Jeni i sigurt se doni të fshihet dosja '%S'?

pop3DeleteFolderDialogTitle=Fshijeni Dosjen

pop3DeleteFolderButtonLabel=&Fshije Dosjen

pop3AuthInternalError=Gabim i brendshëm gjendjeje gjatë mirëfilltësimit të shërbyesit POP3. Ky është një gabim i brendshëm, i papritur te aplikacioni. Ju lutemi, njoftojeni si një të metë.

pop3AuthChangeEncryptToPlainNoSSL=Ky shërbyes POP3 nuk duket se mbulon fjalëkalime të fshehtëzuar. Nëse sapo e keni rregulluar llogarinë, ju lutemi, provoni të ndryshoni 'Fjalëkalim, i transmetuar në mënyrë të pasigurt' si 'Metodë mirëfilltësimi', te 'Rregullime Llogarie | Rregullime shërbyesi'. Nëse deri tani punonte, por tani papritmas dështon, ky është një skenar i zakonshëm se si dikush mund të grabisë fjalëkalimin tuaj.

pop3AuthChangeEncryptToPlainSSL=Ky shërbyes POP3 nuk duket se mbulon fjalëkalime të fshehtëzuar. Nëse sapo e keni rregulluar llogarinë, ju lutemi, provoni të ndryshoni 'Fjalëkalim normal' si 'Metodë mirëfilltësimi', te 'Rregullime Llogarie | Rregullime shërbyesi'. Nëse deri tani punonte, por tani papritmas dështon, ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin ose furnizuesin e shërbimit email.

pop3AuthChangePlainToEncrypt=Ky shërbyes POP3 nuk lejon fjalëkalime thjesht tekst. Ju lutemi, provoni të ndryshoni 'Fjalëkalim i fshehtëzuar' si 'Metodë mirëfilltësimi' te 'Rregullime Llogarie | Rregullime shërbyesi'.

# Authentication server caps and pref don't match
pop3AuthMechNotSupported=Shërbyesi nuk e mbulon metodën e përzgjedhur për mirëfilltësim. Ju lutemi, ndryshoni 'Metodën e mirëfilltësimit' te 'Rregullime Llogarie | Rregullime shërbyesi'.

# Status - Could not log in to GSSAPI, and it was the only method
pop3GssapiFailure=Pusulla Kerberos/GSSAPI nuk u pranua nga shërbyesi POP. Ju lutemi, shihni nëse keni bërë hyrjen te fusha Kerberos/GSSAPI.