mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 13 Oct 2019 11:34:25 +0000
changeset 1882 fdd9ee6c47dd13db8ed487dfb7d0d5d3d6d90759
parent 1867 7e1b95ed753514fed3d2dd3ddbb93cafae558e1c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
# accountCreation.properties

# LOCALIZATION NOTE(cleartext_warning): %1$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
cleartext_warning=%1$S nuk përdor fshehtëzim.
# LOCALIZATION NOTE(selfsigned_warning): %1$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
selfsigned_warning=%1$S nuk përdor dëshmi të besuar.
selfsigned_details=Normalisht, një shërbyes i sigurt poste do të paraqesë një dëshmi të besuar, për të faktuar që është vërtetë shërbyesi që pretendon të jetë. Lidhja te shërbyesi i postës do të jetë e fshehtëzuar, por nuk mund të vleftësohet si të ishte shërbyesi i saktë.
cleartext_details=Shërbyesit e pasigurt të postës nuk përdorin lidhje të fshehtëzuara që të mbrojnë fjalëkalimet tuaj dhe të dhëna private. Duke u lidhur te ky shërbyes, mund të ekspozoni fjalëkalimin tuaj dhe të dhëna private.

# LOCALIZATION NOTE(default_server_tag): Used to indicate the default smtp server in the server dropdown list.
default_server_tag= (parazgjedhje)
# LOCALIZATION NOTE(port_auto): It must be short (4-5 characters max.).
# Content of server port field (usually a number), used when the user didn't
# enter anything yet and we'll automatically detect it later.
port_auto=Auto

# config titles
looking_up_settings=Po kërkohet për formësim…
# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
looking_up_settings_disk=Po kërkohet për formësim: instalim %1$S-i
looking_up_settings_isp=Po kërkohet për formësim: furnizues email-i
# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
looking_up_settings_db=Po kërkohet për formësim: baza e të dhënave Mozilla për ISP
looking_up_settings_mx=Po kërkohet për formësim: përkatësi poste ardhëse
# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_exchange): Exchange is a product name
looking_up_settings_exchange=Po kërkohet për formësim: shërbyes Exchange
# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_guess): We are checking common server names like pop., pop3., smtp., mail., without knowing whether they exist or really serve this email account. If a server responds, we try to talk to it via POP/IMAP/SMTP protocols and query its capabilities. If that succeeds, we assume we found a configuration. Of course, it may still be wrong, but it often works.
looking_up_settings_guess=Po kërkohet për formësim: duke provuar emra llojesh të rëndomtë shërbyesish
looking_up_settings_halfmanual=Po shihet për formësim: Provë e shërbyesit
# LOCALIZATION NOTE(found_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
found_settings_disk=U gjetën rregullimet vijuese te: instalim %1$S-i
found_settings_isp=U gjetën rregullimet vijuese prej: furnizues email-i
# LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
found_settings_db=U gjetën rregullimet vijuese prej: baze të dhënash Mozilla për ISP
# LOCALIZATION NOTE(found_settings_exchange): Microsoft Exchange is a product name.
found_settings_exchange=U gjet formësim për një shërbyes Microsoft Exchange
no-open-protocols=Ky shërbyes email për fat të keq nuk mbulon protokolle të hapët.
addon-intro=Një shtojcë palësh të treta mund t’ju lejojë të përdorni llogarinë tuaj email në këtë shërbyes:
# LOCALIZATION NOTE(found_settings_guess): We tried common mail server names and we found a mail server and talked to it and it responded properly, so we think we found a suitable configuration, but we are only about 80% certain that it is the correct setting for this email address. There's a chance that email address may not actually be served by this server and it won't work, or that there is a better server.
found_settings_guess=U gjetën rregullimet vijuese duke provuar emra llojesh të rëndomtë shërbyesish
found_settings_halfmanual=Rregullimet vijuese u gjetën duke provuar shërbyesin e dhënë
# LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
failed_to_find_settings=%1$S nuk arriti dot të gjejë rregullimet për llogarinë tuaj email.
manually_edit_config=Formësimi Po Përpunohet 
# LOCALIZATION NOTE(guessed_settings_offline) User is offline, so we just took a wild guess and the user will have to enter the right settings.
guessed_settings_offline=S’jeni i lidhur në internet. Hamendësuam pak rregullime, por lypset të jepni parametrat e saktë.

# config subtitles
check_preconfig=po shihet për paraformësim…
found_preconfig=u gjet paraformësim
checking_config=po kontrollohet formësimi…
found_config=U gjet formësim për llogarinë tuaj
checking_mozilla_config=po kontrollohen formësime nga Bashkësia Mozilla…
found_isp_config=u gjet një formësim
probing_config=po provohet formësimi…
guessing_from_email=po hamendësohet rreth formësimit…
config_details_found=U gjetën hollësitë e formësimit tuaj!
config_unverifiable=Formësimi nuk verifikohet dot — mos është gabim emri i përdoruesit ose fjalëkalimi?
incoming_found_specify_outgoing=U gjetën hollësitë e formësimit të shërbyesit tuaj marrës, ju lutemi, jepni strehëemrin për dërguesin.
outgoing_found_specify_incoming=U gjetën hollësitë e formësimit të shërbyesit tuaj dërgues, ju lutemi, jepni strehëemrin për marrësin.
please_enter_missing_hostnames=Nuk hamendësohen dot rregullimet — ju lutemi, jepni strehëemra që mungojnë.
incoming_failed_trying_outgoing=Nuk formësohet dot vetvetiu shërbyesi marrës, po provohet ende me shërbyesin dërgues.
outgoing_failed_trying_incoming=Nuk formësohet dot vetvetiu shërbyesi dërgues, po provohet ende me shërbyesin marrës.
checking_password=Po kontrollohet fjalëkalimi…
password_ok=Fjalëkalimi ok!
user_pass_invalid=Emër përdoruesi ose fjalëkalim i mangët
check_server_details=Po kontrollohen hollësi shërbyesi
check_in_server_details=Po kontrollohen hollësi shërbyesi marrës
check_out_server_details=Po kontrollohen hollësi shërbyesi dërgues

error_creating_account=Gabim në Krijim Llogarie
incoming_server_exists=Shërbyesi marrës ekziston tashmë.

please_enter_name=Ju lutemi, jepni emrin tuaj.
double_check_email=Kontrollojeni sërish këtë adresë email!

# add-on install
addonInstallStarted=Po shkarkohet dhe instalohet shtesa…
addonInstallSuccess=Shtesa u instalua me sukses.
# LOCALIZATION NOTE(addonInstallLabel): %1$S will be the add-on name
addonInstallShortLabel=Instaloje

#config result display
# LOCALIZATION NOTE(resultUnknown): Displayed instead of resultIncoming,
# resultOutgoing or resultUsername when we don't have a proper value.
resultUnknown=I panjohur
resultOutgoingExisting=Përdor shërbyesin dërgues SMTP ekzistues
resultIMAP=IMAP
resultPOP3=POP3
resultSMTP=SMTP
resultExchange=Exchange
# LOCALIZATION NOTE(resultNoEncryption): Neither SSL/TLS nor STARTTLS. Transmission of emails in cleartext over the Internet.
resultNoEncryption=Pa fshehtëzim
resultSSL=SSL
resultSTARTTLS=STARTTLS
resultSSLCertWeak=\u0020(Kujdes: Shërbyesi nuk u verifikua dot)
resultSSLCertOK=
resultUsernameBoth=%1$S
resultUsernameDifferent=Marrës: %1$S, Dërgues: %2$S

confirmAdvancedConfigTitle=Ripohoni Formësim të Mëtejshëm
confirmAdvancedConfigText=Ky dialog do të mbyllet dhe do të krijohet një llogari me rregullimet e tanishme, edhe nëse formësimi është i pasaktë. Doni të vazhdohet?