dom/chrome/layout/htmlparser.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 26 Feb 2021 19:26:31 +0100
changeset 2348 d98a71a895bcf364e4cbc7e546a227c858249c64
parent 2211 f7b0f63b51a1243227c9940497dbde5c28a5a25c
permissions -rw-r--r--
Bug 1690573 - Port Report Site Issue WebExtension strings to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Nuk u deklarua kodimi i shkronjave për një dokument kornize. Dokumenti mund të duket ndryshe, nëse shihet pa dokumentin që i shërben si kornizë.
EncNoDeclarationPlain=Nuk u deklarua kodimi i shkronjave për tekstin e thjeshtë. Nëse dokumenti përmban shenja jashtë intervalit US-ASCII, në disa formësime shfletuesish ai do të rikrijohet me tekst të palexueshëm. Kodimi i shkronjave për kartelën lypset të deklarohet te protokolli i shpërnguljes ose lypset që kartela të përdorë një shenjë rendi bajtesh si nënshkrim për kodimin.
EncNoDeclaration=Nuk u deklarua kodimi i shkronjave për dokumentin HTML. Nëse dokumenti përmban shenja jashtë intervalit US-ASCII, në disa formësime shfletuesish ai do të rikrijohet me tekst të palexueshëm. Kodimi i shkronjave për faqen duhet deklaruar te dokumenti ose te protokolli i shpërnguljes.
EncLateMetaFrame=Nga skanimi paraprak i 1024 bajteve të parë të kartelës nuk u gjet kodimi i shkronjave për dokumentin HTML kornizë. Faqja do të ringarkohet vetvetiu, nëse shihet pa dokumentin që i shërben si kornizë. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
EncLateMeta=Nga skanimi paraprak i 1024 bajteve të parë të kartelës nuk u gjet deklarimi i kodimit të shkronjave për dokumentin HTML. Faqja do të ringarkohet vetvetiu, nëse shihet me një shfletues të formësuar ndryshe. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
EncLateMetaReload=Faqja u ringarkua, ngaqë deklarimi i kodimit të shkronjave për dokumentin HTML nuk u gjet nga skanimi paraprak i 1024 bajteve të parë të kartelës. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
EncLateMetaTooLate=Deklarimi i kodimit të shkronjave për dokumentin u gjet shumë vonë që të jepte efekt. Deklarimi i kodimit të shkronjave duhet zhvendosur që të gjendet brenda 1024 bajteve të parë të kartelës.
EncMetaUnsupported=Për dokumentin HTML u deklarua një kodim shkronjash i pambuluar, i cili përdor etiketa meta. Deklarimi u shpërfill.
EncProtocolUnsupported=Për nivelin e protokollit të shpërnguljeve u deklarua një kodim i pambuluar shkronjash. Deklarimi u shpërfill.
EncBomlessUtf16=U gjet tekst me kodim UTF-16 Basic Latin-only pa shenjë për rend bajtesh dhe pa deklarim niveli protokolli shpërnguljesh. Kodimi i kësaj lënde si UTF-16 është i pamjaftueshëm dhe kodimi i shkronjave duhet të deklarohej patjetër.
EncMetaUtf16=Për deklarimin e kodimit të shkronjave si UTF-16 është përdorur një etiketë meta. Kjo u interpretua si deklarim për UTF-8.
EncMetaUserDefined=Për deklarimin e kodimit të shkronjave si x-user-defined është përdorur një etiketë meta. Kjo u interpretua si deklarim për windows-1252, për përputhshmëri me lloje të vjetër shkronjash të keqkoduar me dashje. Ky sajt do të duhej të migronte nën Unicode.

# The bulk of the messages below are derived from
# https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=Ndotje pas “</”.
errLtSlashGt=U pa “</>”. Shkaqe të mundshëm: “<” e paparaprirë (paraprijeni me “&lt;”) ose etiketë mbyllëse e keqshkruar.
errCharRefLacksSemicolon=Referenca e shenjës nuk mbaronte me pikëpresje.
errNoDigitsInNCR=Mungesë shifrash në referencë shenje numerike.
errGtInSystemId=“>” në identifikues sistemi.
errGtInPublicId=“>” në identifikues publik.
errNamelessDoctype=Lloj dokumenti pa emër.
errConsecutiveHyphens=Vija të vazhduara që nuk përfundojnë ndonjë koment. “--” nuk lejohen brenda një komenti, por “- -” ama lejohen.
errPrematureEndOfComment=Mbyllje e parakohshme e komentit. Përdorni “-->” që ta mbyllni si duhet një koment.
errBogusComment=Koment i dëmtuar.
errUnquotedAttributeLt=“<” në një vlerë atributi të pavendosur në thonjëza. Shkak i mundshëm: Mungesë e “>” drejt e para saj.
errUnquotedAttributeGrave=“`” në një vlerë atributi të pavendosur në thonjëza. Shkak i mundshëm: Përdorim i shenjës së gabuar për thonjëza. Shkak i mundshëm: Atribute që po xhirohen së bashku ose varg kërkese URL-je në një vlerë atributi të pavendosur në thonjëza.
errUnquotedAttributeQuote=Thonjëza në një vlerë atributi pa thonjëza. Shkak i mundshëm: Atribute që po xhirojnë tok ose një varg kërkese URL në një vlerë atributi pa thonjëza.
errUnquotedAttributeEquals=“=” në një vlerë atributi të pavendosur në thonjëza. Shkaqe të mundshëm: Atribute që po xhirohen së bashku ose varg kërkese URL-je në një vlerë atributi të pavendosur në thonjëza.
errSlashNotFollowedByGt=Një pjerrake nuk u pasua menjëherë nga “>”.
errNoSpaceBetweenAttributes=Pa hapësirë mes atributesh.
errUnquotedAttributeStartLt=“<” në fillimin e një vlere atributi të pavendosur në thonjëza. Shkak i mundshëm: “>” që mungon drejt e para saj.
errUnquotedAttributeStartGrave=“`” në fillimin e një vlere atributi të pavendosur në thonjëza. Shkak i mundshëm: Përdorimi i një shenje të gabuar për thonjëza.
errUnquotedAttributeStartEquals=“=” në fillimin e një vlere atributi të pavendosur në thonjëza. Shkak i mundshëm: Kopje qorre e njëjtë me shenjën e barazimit.
errAttributeValueMissing=Vlerë e munguar atributi.
errBadCharBeforeAttributeNameLt=U pa “<”, ndërkohë që pritej emër atributi. Shkak i mundshëm: “>” që mungon drejt e para saj.
errEqualsSignBeforeAttributeName=U pa “=”, ndërkohë që pritej emër atributi. Shkak i mundshëm: Mungon emri i atributit.
errBadCharAfterLt=Shenjë e gabuar pas “<”. Shkak i mundshëm: “<” e paparaprirë. Provoni ta paraprini me “&lt;”.
errLtGt=U pa “<>”. Shkaqe të mundshëm: “<” e paparaprirë (paraprijeni me “&lt;”) ose etiketë hapëse e keqshkruar.
errProcessingInstruction=U pa “<?”. Shkak i mundshëm: Përpjekje për përdorim të një udhëzimi përpunimi XML në HTML. (Në HTML nuk mbulohen udhëzime përpunimesh XML.)
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=Vargu që pason “&” u interpretua si referencë shenje. (Ndoshta “&” do të duhej paraprirë nga “&amp;”.)
errNotSemicolonTerminated=Referenca e emërtuar e shenjës nuk përfundoi me një pikëpresje. (Ose “&” do të duhej të paraprihej nga “&amp;”.)
errNoNamedCharacterMatch=“&” nuk i jep fill një reference shenje. (Ndoshta “&” do të duhej paraprirë nga “&amp;”.)
errQuoteBeforeAttributeName=U panë thonjëza atje ku pritej emër atributi. Shkak i mundshëm: mungon “=” menjëherë pas tyre.
errLtInAttributeName=“<” në emër atributi. Shkak i mundshëm: mungon “>” menjëherë pas saj.
errQuoteInAttributeName=Thonjëza në emër atributi. Shkak i mundshëm: Mungojnë thonjëza korresponduese diku më herët.
errExpectedPublicId=Pritej identifikues publik por doctype-i përfundoi.
errBogusDoctype=Doctype i gabuar.
maybeErrAttributesOnEndTag=Etiketa end ka atribute.
maybeErrSlashInEndTag=Kopje qorre “/” në fund të një etikete end.
errNcrNonCharacter=Referencë shenjë që hapet drejt një joshenje.
errNcrSurrogate=Referencë shenjë që hapet drejt një surrogatoje.
errNcrControlChar=Referencë shenjë që hapet drejt një shenje kontrolli.
errNcrCr=Referencë shenje numerike që u zgjerua drejt një carriage return.
errNcrInC1Range=Referencë shenje numerike që u zgjerua drejt një intervali kontrollesh C1.
errEofInPublicId=Fund kartele brenda një identifikuesi publik.
errEofInComment=Fund kartele brenda një komenti.
errEofInDoctype=Fund kartele brenda një doctype-i.
errEofInAttributeValue=U mbërrit në fund kartele ndërkohë që gjendej brenda një vlere atributi. Etiketa po shpërfillet.
errEofInAttributeName=U has fund kartele në një emër atributi. Etiketa po shpërfillet.
errEofWithoutGt=U pa fund kartele ndërkohë që etiketa e mëparshme përfundonte me “>”. Etiketa po shpërfillet.
errEofInTagName=U pa fund kartele ndërkohë që po shihej emër etikete. Etiketa po shpërfillet.
errEofInEndTag=Fund kartele brenda etikete end. Etiketa po shpërfillet.
errEofAfterLt=Fund kartele pas “<”.
errNcrOutOfRange=Referencë shenje jashtë intervalit të lejueshëm nga Unikodi.
errNcrUnassigned=Referencë shenje hapet drejt një pike të pacaktuar kodi.
errDuplicateAttribute=Atribut i përsëdytur.
errEofInSystemId=Fund kartele brenda identifikuesi sistemi.
errExpectedSystemId=Pritej identifikues sistemi por u mbërrit në fund të doctype-it.
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Brenda emrit të doctype-it mungon hapësirë.
errHyphenHyphenBang=Në koment u gjet “--!”.
errNcrZero=Referencë shenje që hapet drejt zeros.
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Pa hapësirë mes fjalëkyçit “SYSTEM” te doctype-i dhe thonjëzave.
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Pa hapësirë mes fjalëkyçit publik në doctype dhe identifikuesish sistemi.
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Pa hapësirë mes fjalëkyçit “PUBLIC” te doctype-i dhe thonjëzave.

# Tree builder errors
errDeepTree=Pema e dokumentit është shumë e thellë. Pema do të sheshohet për të qenë e thellë 513 elemente.
errStrayStartTag2=Kopje qorre etikete hapëse “%1$S”.
errStrayEndTag=Kopje qorre etikete mbyllëse “%1$S”.
errUnclosedElements=U pa etiketë mbyllëse “%1$S”, por kish elemente të hapur.
errUnclosedElementsImplied=U la të nënkuptohej etiketë mbyllëse “%1$S”, por kish elemente të hapur.
errUnclosedElementsCell=Një kuti tabele u mbyll në mënyrë implicite, por kish elemente të hapur.
errStrayDoctype=Kopje qorre doctype-i.
errAlmostStandardsDoctype=Pothuajse doctype nën mënyrën standarde. Pritej “<!DOCTYPE html>”.
errQuirkyDoctype=Doctype i çuditshëm. Pritej “<!DOCTYPE html>”.
errNonSpaceInTrailer=Shenjë jo-hapësirë tek page trailer.
errNonSpaceAfterFrameset=Jo-hapësirë pas “frameset”-i.
errNonSpaceInFrameset=Jo-hapësirë tek “frameset”.
errNonSpaceAfterBody=Shenjë jo-hapësirë pas trupit.
errNonSpaceInColgroupInFragment=Jo-shenjë te “colgroup” ndërkohë që po përtypej fragmenti.
errNonSpaceInNoscriptInHead=Shenjë jo-shenjë brenda “noscript”-i brenda “head”.
errFooBetweenHeadAndBody=Element “%1$S” mes “head” dhe “body”.
errStartTagWithoutDoctype=U pa etiketë hapëse pa parë doctype së pari. Pritej “<!DOCTYPE html>”.
errNoSelectInTableScope=Pa “select” në fokus tabele.
errStartSelectWhereEndSelectExpected=Etiketë hapëse “select” atje ku pritej etiketë mbyllëse.
errStartTagWithSelectOpen=Etiketë hapëse “%1$S” me “select”-in hapur.
errBadStartTagInHead2=Etiketë hapëse “%1$S” e dëmtuar te “head”.
errBadStartTagInNoscriptInHead=Etiketë e gabuar nisjeje “%1$S” te “noscript” në “head”.
errImage=U pa një etiketë hapëse “image”.
errFooSeenWhenFooOpen=U pa një etiketë hapëse “%1$S”, por ish parë tashmë një element i të njëjtit lloj.
errFooSeenWhenFooOpen2=Është parë etiketë nisjeje “%1$S”, por ka tashmë të hapur një element të të njëjtit lloj.
errHeadingWhenHeadingOpen=Titulli nuk mund të jetë pjellë e një tjetër titulli.
errFramesetStart=U pa etiketë hapëse “frameset”.
errNoCellToClose=Pa kutizë për mbyllje.
errStartTagInTable=U pa etiketë hapëse “%1$S” në “table”.
errFormWhenFormOpen=U pa etiketë hapëse “form”, por kish tashmë një element aktiv “form” element. Nuk lejohen forma të futura te njëra-tjetra. Etiketa po shpërfillet.
errTableSeenWhileTableOpen=U pa etiketë hapëse për “table” por “table” e mëparshme është ende e hapur.
errStartTagInTableBody=Etiketë hapëse “%1$S” në trup tabele.
errEndTagSeenWithoutDoctype=U pa etiketë mbyllëse pa parë së pari një doctype. Pritej “<!DOCTYPE html>”.
errEndTagAfterBody=U pa një etiketë mbyllëse pasi “body” qe mbyllur.
errEndTagSeenWithSelectOpen=Etiketë mbyllëse “%1$S” me “select”-in hapur.
errGarbageInColgroup=Ndotje te fragmenti “colgroup”.
errEndTagBr=Etiketë mbyllëse “br”.
errNoElementToCloseButEndTagSeen=Pa element “%1$S” në fokus, ndërkohë që u pa etiketë mbyllëse “%1$S”.
errHtmlStartTagInForeignContext=Etiketë fillimi HTML “%1$S” në një kontekst emërhapësire të huaj.
errTableClosedWhileCaptionOpen=“table” u mbyll, por “caption” qe ende i hapur.
errNoTableRowToClose=Pa rresht tabele për mbyllje.
errNonSpaceInTable=Shenja jo-shenjë të vendosura gabimisht brenda një tabele.
errUnclosedChildrenInRuby=Pjella të pambyllura në “ruby”.
errStartTagSeenWithoutRuby=U pa etiketë hapëse “%1$S” pa pasur të hapur element “ruby”.
errSelfClosing=Sintaksë vetëmbyllëse (“/>”) e përdorur në një element HTML non-void. Po shpërfillet pjerrësja dhe po trajtohet si një etiketë hapëse.
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Elemente të pambyllur në grup.
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Etiketa mbyllëse “%1$S” nuk u përputh me emrin e elementit të hapur të tanishëm (“%2$S”).
errEndTagViolatesNestingRules=Etiketa mbyllëse “%1$S” shkel rregullat për folezëzime.
errEndWithUnclosedElements=U pa etiketë mbyllëse për “%1$S”, po pati elementë të pambyllur.