calendar/chrome/calendar/calendar.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Fri, 22 Jan 2021 08:16:30 +0100
changeset 2316 eca90c88836f978ce5aab36c06c3721a2cffa7a8
parent 2151 6825a591b0318b7ebf39d0cc0d5ede068fb9e3f3
permissions -rw-r--r--
Bug 1599774 - Add branding for Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Misc. strings in JS

# LOCALIZATION NOTE (PrintPreviewWindowTitle):
#  %1$S will be replaced with the title of a html frame
PrintPreviewWindowTitle=Paraparje Shtypjeje e %1$S
Untitled=Pa titull

# Default name for new events
newEvent=Veprimtari e Re

# Titles for the event/task dialog
newEventDialog=Veprimtari e Re
editEventDialog=Përpunoni Veprimtari
newTaskDialog=Punë e Re
editTaskDialog=Përpunoni Punë

# Do you want to save changes?
askSaveTitleEvent=Ruajeni Veprimtarinë
askSaveTitleTask=Ruajeni Punën
askSaveMessageEvent=Ngjarja nuk është ruajtur. Doni të ruhet ngjarja?
askSaveMessageTask=Puna nuk është ruajtur. Doni të ruhet puna?

# Event Dialog Warnings
warningEndBeforeStart=Data e mbarimit që dhatë bie përpara datës së fillimit
warningUntilDateBeforeStart=Data që dhatë për deri bie përpara datës së fillimit

# The name of the calendar provided with the application by default
homeCalendarName=Kreu

# The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
untitledCalendarName=Kalendar i Patitullt

# Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
# ToDo task status: NeedsAction, InProcess, Completed, Cancelled
statusTentative   =Përpjekje
statusConfirmed   =E konfirmuar
eventStatusCancelled=E anuluar
todoStatusCancelled =E anuluar
statusNeedsAction  =Lyp Veprim
statusInProcess   =Në Proces
statusCompleted   =E plotësuar

# Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
highPriority=E lartë
normalPriority=Normale
lowPriority=E ulët

importPrompt=Te cili kalendar doni të importohen këta elementë?
exportPrompt=Nga cili kalendar doni të eksportohet?
pastePrompt=Te cilët prej kalendarëve tuaj të shkrueshëm të tanishëm doni të hidhet?
publishPrompt=Cilin kalendar doni të botohet?

# LOCALIZATION NOTE (pasteEventAlso): The users pasting operation includes among
# others also a meeting invitation - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventAlso=Ngjitja juaj përfshin një takim
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsAlso): The users pasting operation includes among
# others also several meeting invitations - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventsAlso=Ngjitja juaj përmban takime
# LOCALIZATION NOTE (pasteTaskAlso): The users pasting operation includes among
# others also an assigned task - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskAlso=Ngjitja juaj përmban një punë të caktuar
# LOCALIZATION NOTE (pasteTasksAlso): The users pasting operation include among
# others also several assigned tasks - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteTasksAlso=Ngjitja juaj përmban punë të caktuara
# LOCALIZATION NOTE (pasteItemsAlso): The users pasting operation includes among
# others also assigned task(s) and meeting invitation(s) - this is used as a affix
# in pasteNotifyAbout
pasteItemsAlso=Ngjitja juaj përmban takime dhe punë të caktuara
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting a meeting -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventOnly=Po ngjitni një takim
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several meetings -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventsOnly=Po ngjitni takime
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting an assigned task -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskOnly=Po ngjitni punë të caktuar
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several assigned
# tasks - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTasksOnly=Po ngjitni punë të caktuara
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting assigned task(s) and
# meeting(s) - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteItemsOnly=Po ngjitni takime dhe punë të caktuara

# LOCALIZATION NOTE (pasteNotifyAbout): Text displayed if pasting an invitation
# or assigned task
# %1$S - pasteEvent* or pasteTask*
pasteNotifyAbout=%1$S - doni t’i dërgohet një përditësim gjithkujt të përfshirë?

# LOCALIZATION NOTE (pasteAndNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteAndNotifyLabel=Ngjite dhe dërgoje tani
# LOCALIZATION NOTE (pasteDontNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteDontNotifyLabel=Ngjite pa e dërguar

# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
#  %1$S will be replaced with number of failed items
#  %2$S will be replaced with last error code / error string
importItemsFailed=Dështoi importimi i %1$S elementëve. Gabimi i fundit qe: %2$S
# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile):
#  %1$S will be replaced with file path
noItemsInCalendarFile=S’u arrit të importohej nga %1$S. Në këtë kartelë s’ka objekte të importueshme.

# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile2):
#  %1$S will be replaced with file path
noItemsInCalendarFile2=S’importohet dot prej %1$S. Në këtë kartela s’ka objekte të importueshëm.

#spaces needed at the end of the following lines
eventDescription=Përshkrim:

unableToRead=S’arrihet të lexohet prej kartelës:
unableToWrite=S’arrihet të shkruhet në kartelë:
defaultFileName=MozillaCalEvents
HTMLTitle=Kalendar Mozilla

# LOCALIZATION NOTE (timezoneError):
# used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
#  %1$S will be replaced with the path to a file
timezoneError=U gjet një zonë kohore e panjohur dhe e papërcaktuar, ndërsa lexohej %1$S.

# LOCALIZATION NOTE (duplicateError):
#  %1$S will be replaced with number of duplicate items
#  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
duplicateError=U shpërfillën %1$S element(e), ngaqë gjenden si te kalendari vendmbërritje, ashtu edhe te %2$S.

unableToCreateProvider=U has një gabim gjatë përgatitjes për përdorim të kalendarit që gjendet te %1$S. Nuk do të mund të kihet.
unknownTimezonesError=U has një gabim gjatë përgatitjes për përdorim të kalendarit që gjendet te %1$S. Kalendari mund të jetë i lidhur me zona kohore të panjohura. Ju lutemi, instaloni calendar-timezones.xpi e fundit .
missingCalendarTimezonesError=Nuk u gjetën zona kohore! Ju lutemi, instaloni calendar-timezones.xpi.

# Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
unknownTimezoneInItem=Zonë kohore "%1$S" e panjohur te "%2$S". U trajtua si zonë kohore 'pezull': %3$S
TimezoneErrorsAlertTitle=Gabime Zonash Kohore
TimezoneErrorsSeeConsole=Shihni Konsolën e Gabimeve: Zonat kohore të panjohura trajtohen si zona kohore vendore 'pezull'.

# The following strings are for the prompt to delete/unsubscribe from the calendar
removeCalendarTitle=Hiqeni Kalendarin
removeCalendarButtonDelete=Fshije Delete Kalendarin
removeCalendarButtonUnsubscribe=Shpajtomë

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe): Shown for
# calendar where both deleting and unsubscribing is possible.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe=Doni të hiqet kalendari "%1$S"? Shpajtimi do ta heqë kalendarin nga lista, fshirja do të shkaktojë edhe fshirjen përgjithmonë të të dhënave për të.

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDelete): Shown for calendar where
# deleting is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDelete=Doni të fshihet kalendari "%1$S" përgjithmonë?

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageUnsubscribe): Shown for calendar
# where unsubscribing is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageUnsubscribe=Doni të shpajtoheni nga kalendari "%1$S"?

WeekTitle=Java e %1$S
None=Asnjë

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none
tooNewSchemaErrorBoxTitle=Të dhënat e kalendarit tuaj nuk janë të përputhshme me këtë version të %1$S

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=Të dhënat e kalendarit në profilin tuaj u përditësuan me një version të ri të %1$S-it, dhe vazhdimi ndoshta do të shkaktojë humbjen ose dëmtimin e të dhënave. %1$S-i tani do të çaktivizohet dhe %2$S-i do të riniset.

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonRestart=Rinise %1$S-in

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonQuit=Dilni nga %1$S-i

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorText):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application, e.g. 'Thunderbird'
#  %2$S will be replaced with the name of the new copy of the file, e.g. 'local-2020-05-11T21-30-17.sqlite'
tooNewSchemaErrorText=Të dhënat e kalendarit tuaj s’janë të përputhshme me këtë version të %1$S. Të dhënat e kalendarit në profilin tuaj qenë përditësuar me një version më të ri të %1$S. Është krijuar një kartelë kopjeruajtje të dhënash, e emërtuar "%2$S". Po vazhdohet me kartelën e krijuar rishtazi për të dhënat.

# List of events or todos (unifinder)
eventUntitled=E patitullt

# Tooltips of events or todos
tooltipTitle=Titull:
tooltipLocation=Vendndodhje:
# event date, usually an interval, such as
# Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
# Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
tooltipDate=Datë:
# event calendar name
tooltipCalName=Emër Kalendari:
# event status: tentative, confirmed, cancelled
tooltipStatus=Gjendje:
# event organizer
tooltipOrganizer=Organizues:
# task/todo fields
# start date time, due date time, task priority number, completed date time
tooltipStart=Fillim:
tooltipDue=Mbarim:
tooltipPriority=Përparësi:
tooltipPercent=Plotësuar %:
tooltipCompleted=E plotësuar:

# Tooltips for attendees and organizer in event and summary dialog

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendee.combined): tooltip for itip icon in summary/event dialog.
# Given an attendee loungeexample.org of type room is a mandatory participant and has accepted the
# invitation, the tooltip would be:
# lounge@example.org (room) is a required participant. lounge@example.org has confirmed attendance.
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %2$S - value of dialog.tooltip.attendeePartStat2.*
dialog.tooltip.attendee.combined=%1$S %2$S

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR=%1$S drejton veprimtarinë.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT=%1$S është jopjesëmarrës.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT=%1$S është pjesëmarrës opsional.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT=%1$S është pjesëmarrës i domosdoshëm.

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED=%1$S ka ripohuar pjesëmarrjen.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED=%1$S ka hedhur poshtë pjesëmarrjen.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED=%1$S ka deleguar pjesëmarrje.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION=%1$S lypset ende të përgjigjet.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE=%1$S ka ripohuar paraprakisht pjesëmarrjen.

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing individual attendee
dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL=%1$S
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a group (e.g. a distribution list)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP=%1$S (grup)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a resource (e.g. projector)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE=%1$S (burim)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a room
dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM=%1$S (sallë)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing an attendee of unknown type
dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN=%1$S

#File commands and dialogs
New=E re
Open=Hape
filepickerTitleImport=Importoni
filepickerTitleExport=Eksportoni

# Filters for export/import/open file picker. %1$S will be replaced with
# wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
filterIcs=iCalendar (%1$S)
filterXml=Dokument XML (%1$S)
filterHtml=Faqe Web (%1$S)
filterOutlookCsv=Vlera Outlook të Ndara me Presje (%1$S)

# Remote calendar errors
genericErrorTitle=Ndodhi një gabim
httpPutError=Dështoi botimi i kartelës së kalendarit.\nKod gjendjeje: %1$S: %2$S
otherPutError=Dështoi botimi i kartelës së kalendarit.\nKod gjendjeje: 0x%1$S

# LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
readOnlyMode=Pati një gabim gjatë leximit të të dhënave për kalendarin: %1$S. U vendosën nën mënyrën vetëm-lexim, ngaqë ndryshimet te ky kalendar ka gjasa të sjellin humbje të dhënash. Rregullimin për këtë mund ta ndryshoni duke zgjedhur 'Përpunoni Kalendar'.

# LOCALIZATION NOTE (disabledMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
disabledMode=Pati një gabim gjatë leximit të të dhënave për kalendarin: %1$S. Është çaktivizuar, deri sa përdorimi i tij të jetë pa rrezik.

# LOCALIZATION NOTE (minorError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. However this...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
minorError=Pati një gabim gjatë leximit të të dhënave për kalendarin: %1$S. Sidoqoftë, besohet se ky gabim është i vogël, kështu që programi do të përpiqet të vazhdojë.

# LOCALIZATION NOTE (stillReadOnlyError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home.'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
stillReadOnlyError=Pati një gabim gjatë leximit të të dhënave për kalendarin: %1$S.
utf8DecodeError=Ndodhi një gabim gjatë shkodimit të një kartele iCalendar (ics) si UTF-8. Kontrolloni nëse kartela, përfshi simbolet dhe shkronjat me theks, janë koduar duke përdorur kodimin UTF-8 për shkronjat.
icsMalformedError=Dështoi përpunimi i një kartele iCalendar (ics). Kontrolloni nëse kartela i përmbahet sintaksës iCalendar (ics).
itemModifiedOnServerTitle=Element i ndryshuar në shërbyes
itemModifiedOnServer=Ky element është ndryshuar së fundi në shërbyes.\n
modifyWillLoseData=Parashtrimi i ndryshimeve tuaja do të mbishkruajë ndryshimet e bëra në shërbyes.
deleteWillLoseData=Fshirja e këtij elementi do të shkaktojë humbjen e ndryshimeve të bëra në shërbyes.
updateFromServer=Hidhi tej ndryshimet e mia dhe ringarkoje
proceedModify=Parashtroji ndryshimet e mia sido që të jetë
proceedDelete=Fshije sido që të jetë
dav_notDav=Burimi te %1$S ose nuk është një koleksion DAV, ose nuk është i passhëm
dav_davNotCaldav=Burimi te %1$S është koleksion DAV, por jo një kalendar CalDAV
itemPutError=Pati një gabim gjatë depozitimit të elementit në shërbyes.
itemDeleteError=Pati një gabim gjatë fshirjes së elementit nga shërbyesi.
caldavRequestError=Ndodhi një gabim gjatë dërgimit të ftesës.
caldavResponseError=Ndodhi një gabim gjatë dërgimit të përgjigjes.
caldavRequestStatusCode=Kod Gjendjeje: %1$S
caldavRequestStatusCodeStringGeneric=Kërkesa nuk përpunohet dot.
caldavRequestStatusCodeString400=Kërkesa përmban sintaksë të gabuar dhe nuk përpunohet dot.
caldavRequestStatusCodeString403=Përdoruesit i mungojnë lejet e domosdoshme për përmbushjen e kërkesës.
caldavRequestStatusCodeString404=Burimi nuk u gjet.
caldavRequestStatusCodeString409=Përplasje burimesh.
caldavRequestStatusCodeString412=Parakushti dështoi.
caldavRequestStatusCodeString500=Gabim i brendshëm shërbyesi.
caldavRequestStatusCodeString502=Kanal i gabuar (Formësim ndërmjetësi?).
caldavRequestStatusCodeString503=Gabim i brendshëm shërbyesi (Shërbyesi përkohësisht jashtë pune?).
caldavRedirectTitle=Përditësoni vendin për %1$S?
caldavRedirectText=Kërkesat për %1$S po ridrejtohen drejt një vendndodhjeje të re. Doni të ndryshohet vendndodhja me vlerën vijuese?
caldavRedirectDisableCalendar=Çaktivizoje Kalendarin


# LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
#  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
#  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone).
#  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
#  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
#  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
#  similar timezones at the same June/December GMT offsets with alphabetically
#  earlier ZoneInfo timezone names. Sample explanations for English below.)
# for english-US:
#  America/Los_Angeles likelier than America/Dawson
#  America/New_York  likelier than America/Detroit (NY for US-EasternTime)
# for english:
#  Europe/London  likelier than Atlantic/Canary
#  Europe/Paris  likelier than Africa/Ceuta (for WestEuropeanTime)
#  America/Halifax likelier than America/Glace_Bay (Canada-AtlanticTime)
#  America/Mexico_City likelier than America/Cancun
#  America/Argentina/Buenos_Aires likelier than America/Araguaina
#  America/Sao_Paolo (may not recognize: summer-time dates change every year)
#  Asia/Singapore likelier than Antarctica/Casey
#  Asia/Tokyo   likelier than Asia/Dili
#  Africa/Lagos likelier than Africa/Algiers (for WestAfricanTime)
#  Africa/Johannesburg likelier than Africa/Blantyre (for SouthAfricanStdTime)
#  Africa/Nairobi likelier than Africa/Addis_Ababa (for EastAfricanTime)
#  Australia/Brisbane likelier than Antarctica/DumontDUrville
#  Australia/Sydney likelier than Australia/Currie or Australia/Hobart
#  Pacific/Auckland likelier than Antarctica/McMurdo
likelyTimezone=Europe/Tirane, Europe/Pristina, Europe/Skopje, Europe/Athens, Europe/Rome, Europe/Berlin, Europe/Zurich, Europe/London, Europe/Paris, Europe/Podgorica, Europe/Sarajevo, Europe/Vienna, Europe/Zagreb, America/Toronto, America/Montreal, America/Vancouver, America/New_York, America/Chicago, America/Phoenix, America/Los_Angeles

# Guessed Timezone errors and warnings.
# Testing note:
# * remove preference for calendar.timezone.default in userprofile/prefs.js
# * repeat
#  - set OS timezone to a city (windows: click right on clock in taskbar)
#  - restart
#  - observe guess in error console and verify whether guessed timezone city
#   makes sense for OS city.
#
# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time"
# no longer matches ZoneInfo timezone "America/Sao_Paulo".'
# Testing notes:
# - Brasil DST change dates are set every year by decree, so likely out of sync.
# - Only appears on OSes from which timezone can be obtained
#  (windows; or TZ env var, /etc/localtime target path, or line in
#  /etc/timezone or /etc/sysconfig/clock contains ZoneInfo timezone id).
# - Windows: turning off "Automatically adjust clock for daylight saving time"
#  can also trigger this warning.
WarningOSTZNoMatch=Kujdes: Zona kohore e sistemit operativ "%1$S"\nnuk përputhet më me zonën e brendshme kohore ZoneInfo "%2$S".

# "Skipping Operating System timezone 'Pacific/New_Country'."
# Testing note: not easily testable. May occur someday if (non-windows)
# OS uses different version of ZoneInfo database which has a timezone name
# that is not included in our current ZoneInfo database (or if the mapping
# mapping from windows to ZoneInfo timezone ids does).
SkippingOSTimezone=Po anashkalohet zona kohore e Sistemit Operativ '%1$S'.

# "Skipping locale timezone 'America/New_Yawk'."
# Testing note: Skipping occurs if a likelyTimezone id is unknown or misspelled.
SkippingLocaleTimezone=Po anashkalohet zona kohore vendore '%1$S'.

# Testing note: "No match" timezones include Bucharest on W2k.
# Brazil timezones may be "No match" (change every year, so often out of date,
# and changes are often more than a week different).
warningUsingFloatingTZNoMatch=Kujdes: Po përdoret zonë kohore "pezull".\nTë dhënat e zonës kohore ZoneInfo nuk u përputhën me të dhënat e zonës kohore të sistemit operativ.

# "Warning: Using guessed timezone
#  America/New York (UTC-0500/-0400).
#  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match..."
# This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
WarningUsingGuessedTZ=Kujdes: Po përdoret zonë kohore e hamendësuar\n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S

# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k.
TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Kjo zonë kohore ZoneInfo thuajse përputhet me zonën kohore të sistemit\noperativ. Për këtë rregull, kalimi i ardhshëm nga koha e kursimit të ditës\nnë atë standarde ndryshon e shumta me një javë nga kalimet mes zonash\nkohore sipas sistemit operativ. Mund të ketë mospërputhje në të dhëna,\ntë tilla si ndryshim në datë fillimi, ose ndryshim në rregull, ose përafrim\npër rregullin kalendar-jo-Gregorian.

TZSeemsToMatchOS=Kjo zonë kohore ZoneInfo duket se përputhet me zonën kohore të sistemit operativ këtë vit.

# LOCALIZATION NOTE (TZFromOS):
# used for a display of a chosen timezone
#  %1$S will be replaced with the name of a timezone
TZFromOS=Kjo zonë kohore ZoneInfo qe zgjedhur bazuar në identifikuesin "%1$S"\ntë zonës kohore të sistemit operativ.

# Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
TZFromLocale=Kjo zonë kohore ZoneInfo qe zgjedhur bazuar në përputhjen e zonës kohore të sistemit\noperativ me zona kohore kandidate për përdorues interneti që përdorin Shqipen.

TZFromKnownTimezones=Kjo zonë kohore ZoneInfo qe zgjedhur bazuar në përputhjen e zonës kohore të sistemit\noperativ me zona të njohura kohore, sipas rendit alfabetik të id-së së zonës kohore.

# Print Layout
formatListName = Listë
weekPrinterName = Rrjetë Javore
monthPrinterName = Rrjetë Mujore
tasksWithNoDueDate = Punë pa datë afati

# Providers
caldavName=CalDAV
compositeName=Composite
icsName=iCalendar (ICS)
memoryName=E përkohshme (në kujtesë)
storageName=Lokale (SQLite)

# Used in created html code for list layout print and html export
htmlPrefixTitle=Titull
htmlPrefixWhen=Kur
htmlPrefixLocation=Vendndodhje
htmlPrefixDescription=Përshkrim
htmlTaskCompleted=%1$S (përmbushur)

# Categories
addCategory=Shtoni Kategori
multipleCategories=kategori të Shumëfishta

today=Sot
tomorrow=Nesër
yesterday=Dje

#Today pane
eventsonly=Veprimtari
eventsandtasks=Veprimtari dhe Punë
tasksonly=Punë
shortcalendarweek=JK

go=Shko

# Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
# does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
# 'next Sunday'.
next1=pasuese
next2=pasuese
last1=e fundit
last2=e fundit

# Alarm Dialog
# LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
alarmWindowTitle.label=#1 Kujtues;#1 Kujtues

# LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
# used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmStarts=Fillon më: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Today at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTodayAt=Sot më %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTomorrowAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Tomorrow at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTomorrowAt=Nesër më %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmYesterdayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Yesterday at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmYesterdayAt=Dje më %1$S

# Alarm interface strings
# LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
# when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
# description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
alarmDefaultDescription=Përshkrim Parazgjedhje Mozilla
alarmDefaultSummary=Përmbledhje Parazgjedhje Mozilla

# LOCALIZATION NOTE (alarmSnoozeLimitExceeded): Semi-colon list of plural
# forms.
alarmSnoozeLimitExceeded=Për alarmet s’mund të zgjidhni dremitje për më tepër se #1 muaj.;Për alarmet s’mund të zgjidhni dremitje për më tepër se #1 muaj.

taskDetailsStatusNeedsAction=Lyp Veprim

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
# used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
#  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
taskDetailsStatusInProgress=Plotësuar %1$S%%
taskDetailsStatusCompleted=E plotësuar

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusCompletedOn):
# used for a display of completion date like 'Completed on Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with the completion date-time of the task
taskDetailsStatusCompletedOn=Plotësuar më %1$S
taskDetailsStatusCancelled=E anuluar

gettingCalendarInfoCommon=Po kontrollohen Kalendarët…

# LOCALIZATION NOTE (gettingCalendarInfoDetail):
# used for a progress-display of processed like 'Checking Calendar 5 of 10'
#  %1$S will be replaced with the index of the currently processed calendar
#  %2$S will be replaced with the total numbers of calendars
gettingCalendarInfoDetail=Po kontrollohet Kalendari i %1$S nga %2$S gjithsej

# LOCALIZATION NOTE (errorCode):
#  %1$S will be replaced with the number of an error code
errorCode=Kod gabimi: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorDescription):
#  %1$S will be replaced with the description of an error
errorDescription=Përshkrim: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorWriting):
# used for an message like 'An error occurred when writing to the calendar Home!'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
errorWriting2=Ndodhi një gabim teksa shkruhej te kalendari %1$S! Ju lutemi, për më tepër hollësi, shihni më poshtë.

# LOCALIZATION NOTE (errorWritingDetails):
# This will be displayed in the detail section of the error dialog
errorWritingDetails=Nëse e shihni këtë mesazh pasi të keni vënë në dremitje ose hedhur tej një kujtues, dhe kjo ndodh për një kalendar për të cilin nuk doni të shtoni apo përpunoni veprimtari, këtij kalendari mund t’i vini shenjë si vetëm për lexim, që të shmangni raste të tillë në të ardhshmen. Për ta bërë këtë, kaloni te vetitë e kalendarit, duke djathtasklikuar mbi këtë kalendar te lista te pamja kalendar ose punë.

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarDisabled):
# used for an alert-message like 'The calendar Home is momentarily not available'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarDisabled=Kalendari %1$S hëpërhë nuk është i përpunueshëm

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarReadOnly):
# used for an message like 'The calendar Home is readonly'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarReadOnly=Kalendari %1$S vetëm mund të lexohet

taskEditInstructions=Klikoni Këtu të Shtoni një Punë të Re
taskEditInstructionsReadonly=Ju lutemi, Përzgjidhni një Kalendar të Shkruajtshëm
taskEditInstructionsCapability=Ju lutemi, Përzgjidhni një Kalendar që Mbulon Punët

eventDetailsStartDate=Fillim:
eventDetailsEndDate=Përfundim:

# LOCALIZATION NOTE (datetimeWithTimezone):
# used for a display of a date-time with timezone 'Thu 2 Oct 2008 13:21', Europe/Paris
#  %1$S will be replaced with the completion date-time
#  %2$S will be replaced with the name of the timezone
datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleLongCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Week 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleLongCalendarWeek=Java Kalendarike: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalLongCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Weeks 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalLongCalendarWeeks=Javët Kalendarike %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleShortCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CW 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleShortCalendarWeek=JK: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalShortCalendarWeeks=JKs: %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (abbreviationOfWeek):
# Used for displaying the week number in the first day box of every week
# in multiweek and month views.
# It allows to localize the label with the week number in case your locale
# requires it.
# Take into account that this label is placed in the same room of the day label
# inside the day boxes, exactly on left side, hence a possible string shouldn't
# be too long otherwise it will create confusion between the week number and
# the day number other than a possible crop when the window is resized.
#
#  %1$S is a number from 1 to 53 that represents the week number.
abbreviationOfWeek=%1$S

# Task tree, "Due In" column.
# LOCALIZATION NOTE (dueInDays, dueInHours): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
dueInDays=#1 ditë;#1 ditë
dueInHours=#1 orë;#1 orë
dueInLessThanOneHour=< 1 orë

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
# used for display of Month-dates like 'December 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month
#  %2$S will be replaced with the year
monthInYear=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
monthInYear.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (formatDateLong):
# used for display dates in long format like 'Mon 15 Oct 2008' when it's
# impossible to retrieve the formatatted date from the OS.
#  %1$S will be replaced with name of the day in short format;
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties);
#  %3$S will be replaced with the name of the month in short format;
#  %4$S will be replaced with the year.
formatDateLong=%2$S %1$S %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (dayHeaderLabel):
# used for display the labels in the header of the days in day/week views in short
# or long format. For example: 'Monday 6 Oct.' or 'Mon. 6 Oct.'
#  %1$S will be replaced with name of the day in short or long format
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties), plus the name
#     of the month in short format (the day/month order depends on the OS settings).
dayHeaderLabel=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth):
# used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %4$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalInMonth=%2$S – %3$S %1$S, %4$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalInMonth.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths):
# used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %4$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %5$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenMonths=%2$S %1$S – %4$S %3$S, %5$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenMonths.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears):
# used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the year of the start date
#  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %5$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %6$S will be replaced with the year of the end date
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenYears=%2$S %1$S, %3$S – %5$S %4$S, %6$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenYears.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDateTime):
# used for intervals where end is equals to start
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDay):
# used for intervals where end is on the same day as start, so we can leave out the
# end date but still include end time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 17:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSeveralDays):
# used for intervals spanning multiple days by including date and time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the date of the end date
#  %4$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDate):
# used for task without start and due date
# (showed only in exported calendar in Html format)
datetimeIntervalTaskWithoutDate= pa datë fillimi ose mbarimi
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDueDate):
# used for intervals in task with only start date
# displayed form is 'start date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=datë fillimi %1$S %2$S
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutStartDate):
# used for intervals in task with only due date
# displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the due date
#  %2$S will be replaced with the time of the due date
datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=datë afati %1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (dragLabelTasksWithOnlyEntryDate
#          dragLabelTasksWithOnlyDueDate)
# Labels that appear while dragging a task with only
# entry date OR due date
dragLabelTasksWithOnlyEntryDate=Kohë fillimi
dragLabelTasksWithOnlyDueDate=Afat deri më

deleteTaskLabel=Fshije Punën
deleteTaskMessage=Doni vërtet të fshihet kjo Punë?
deleteTaskAccesskey=F
deleteItemLabel=Fshije
deleteItemMessage=Doni vërtet të fshihet ky Element?
deleteItemAccesskey=F
deleteEventLabel=Fshije Veprimtarinë
deleteEventMessage=Doni vërtet të fshihet kjo Veprimtari?
deleteEventAccesskey=F

calendarPropertiesEveryMinute=Çdo minutë;Çdo #1 minuta

# LOCALIZATION NOTE (extractUsing)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
extractUsing=Duke përdorur %1$S

# LOCALIZATION NOTE (extractUsingRegion)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
#  %2$S will be replaced with region like US in en-US
extractUsingRegion=Duke përdorur %1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (unit)
# Used to determine the correct plural form of a unit
unitMinutes=#1 minutë;#1 minuta
unitHours=#1 orë;#1 orë
unitDays=#1 ditë;#1 ditë
unitWeeks=#1 javë;#1 javë

# LOCALIZATION NOTE (showCalendar)
# Used in calendar list context menu
#  %1$S will be replaced with the calendar name
# uses the access key calendar.context.togglevisible.accesskey
showCalendar=Shfaq %1$S
hideCalendar=Fshihe %1$S
# uses the access key calendar.context.showonly.accesskey
showOnlyCalendar=Shfaq Vetëm %1$S

# LOCALIZATION NOTE (modifyConflict)
# Used by the event dialog to resolve item modification conflicts.
modifyConflictPromptTitle=Përplasje Në Modifikim Elementi
modifyConflictPromptMessage=Elementi që po përpunohet te dialogu është ndryshuar që nga koha kur u hap aty.
modifyConflictPromptButton1=Mbishkruaji ndryshimet e tjera
modifyConflictPromptButton2=Hidhi tej këto ndryshime

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedFrom): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip and the visible name for an attendee in the event summary dialog - don't add
# leading or trailing whitespaces here
# %1$S - a single delegatee or a comma separated list of delegatees
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedFrom=(deleguar nga %1$S)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedTo): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip for an attendee in the event summary dialog - don't add leading or trailing
# whitespaces here
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedTo=(deleguar për %1$S)

# Accessible description of a grid calendar with no selected date
minimonthNoSelectedDate=S’është përzgjedhur datë