browser/chrome/browser/browser.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 16 Mar 2023 13:18:42 +0100
changeset 2761 65f0d64fffbc5963693fccb9bf86cdc0bc51dad8
parent 2749 db78331ca5647d9f46e8a5835d1b178ed7f78cbf
permissions -rwxr-xr-x
Remove Rally brands from toolkit brandings.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=Mbaroi Koha
openFile=Hap Kartelë

droponhometitle=Vëre Faqe Hyrëse
droponhomemsg=Doni që ky dokument të jetë kreu juaj i ri?
droponhomemsgMultiple=Doni që këto dokumente të jenë kryet tuaja të reja?

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch=Kërkoni me %1$S për "%2$S"
contextMenuSearch.accesskey=m
contextMenuPrivateSearch=Kërko në Dritare Private
contextMenuPrivateSearch.accesskey=o
# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Kërko me %S në një Dritare Private
contextMenuPrivateSearchOtherEngine.accesskey=o

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[Emër Dosjeje]

xpinstallPromptMessage=%S-i e pengoi këtë sajt t’ju kërkojë të instalojë program në kompjuterin tuaj.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Të lejohet %S të instalojë një shtesë?
xpinstallPromptMessage.message=Po përpiqeni të instaloni një shtesë nga %S. Përpara se të vazhdoni, sigurohuni se i zini besë këtij sajt.
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Të lejohet një sajt i panjohur të instalojë një shtesë?
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Po provoni të instaloni një shtesë nga një sajt i panjohur. Përpara se të vazhdoni, sigurohuni se i zini besë këtij sajti.
xpinstallPromptMessage.learnMore=Mësoni më tepër rreth instalimit të shtesave në mënyrë të parrezik
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Mos e Lejo
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=M
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Mos e Lejo Kurrë
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=K
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport)
# Long text in this context make the dropdown menu extend awkwardly to the left, avoid
# a localization that's significantly longer than the English version.
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport=Raportoni Sajt të Dyshimtë
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport.accesskey=R
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.header)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.header=Ky sajt po kërkon të hyjë në pajisjet tuaja. Hyrja në pajisje mund të aktivizohet duke instaluar një shtesë.
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.message)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.message=Kjo shtesë mund të përdorej për të vjedhur të dhënat tuaja, ose për të sulmuar kompjuterin tuaj. Vazhdoni vetëm nëse e besoni këtë sajt.

# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Vazhdo me Instalimin
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=V

xpinstallDisabledMessageLocked=Instalimi i software-it është çaktivizuar nga përgjegjësi i sistemit tuaj.
xpinstallDisabledMessage=Instalimi i software-it është hëpërhë i çaktivizuar. Klikoni mbi Aktivizoje dhe riprovoni.
xpinstallDisabledButton=Aktivizoje
xpinstallDisabledButton.accesskey=a

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=%1$S (%2$S) është bllokuar nga përgjegjësi i sistemit tuaj.%3$S
# LOCALIZATION NOTE (addonDomainBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of add-ons from a domain
# is blocked by enterprise policy.
addonDomainBlockedByPolicy=Përgjegjësi i sistemit tuaj e pengoi këtë sajt t’ju kërkojë të instalojë program në kompjuterin tuaj.
addonInstallFullScreenBlocked=Nuk lejohet instalim shtesash teksa gjendet në mënyrën sa krejt ekrani ose para saj.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Të shtohet %S?
webextPerms.headerWithPerms=Të shtohet %S? Ky zgjerim do të ketë leje të:
webextPerms.headerUnsigned=Të shtohet %S? Ky zgjerim është i paverifikuar. Zgjerimet keqdashëse mund të vjedhin të dhëna tuajat private ose të komprometojnë kompjuterin tuaj. Shtojeni vetëm nëse e besoni burimin.
webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Të shtohet %S? Ky zgjerim është i paverifikuar. Zgjerimet keqdashëse mund të vjedhin të dhëna tuajat private ose të komprometojnë kompjuterin tuaj. Shtojeni vetëm nëse e besoni burimin. Kjo shtesë do të ketë leje të:

webextPerms.learnMore2=Mësoni më tepër
webextPerms.add.label=Shtoje
webextPerms.add.accessKey=o
webextPerms.cancel.label=Anuloje
webextPerms.cancel.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S u shtua te %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=%S u shtua
webextPerms.sideloadText2=Një tjetër program në kompjuterin tuaj ka instaluar një shtesë që mund të ndikojë në shfletuesin tuaj. Ju lutemi, shqyrtoni kërkesat për leje të kësaj shtese dhe zgjidhni të Aktivizohet ose të Anulohet (që ta lini të çaktivizuar).
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Një tjetër program në kompjuterin tuaj instaloi një shtesë që mund të ndikojë në shfletuesin tuaj. Ju lutemi, zgjidhni të Aktivizohet ose të Anulohet (që ta lini të çaktivizuar).

webextPerms.sideloadEnable.label=Aktivizoje
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=A
webextPerms.sideloadCancel.label=Anuloje
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=%S lyp leje të reja

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText2=%S është përditësuar. Duhet të miratoni lejet e reja përpara se të instalohet versioni i përditësuar. Zgjedhja e “Anuloje” do të mbajë versionin e tanishëm të zgjerimit. Ky zgjerim do të ketë leje të:

webextPerms.updateAccept.label=Përditësoje
webextPerms.updateAccept.accessKey=d

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=%S lyp leje shtesë.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Dëshiron të:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Lejoje
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=L
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Mos e lejo
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=M

webextPerms.description.bookmarks=Të lexojë dhe ndryshojë faqerojtës
webextPerms.description.browserSettings=Të lexojë dhe ndryshojë rregullime shfletuesi
webextPerms.description.browsingData=Të spastrojë historikun e shfletimeve së fundi, cookies dhe të dhënat përkatëse
webextPerms.description.clipboardRead=Të marrë të dhëna nga e papastra
webextPerms.description.clipboardWrite=Të fusë të dhëna në të papastër
webextPerms.description.declarativeNetRequest=Blloko lëndë në çfarëdo faqe
webextPerms.description.devtools=Të zgjerojë mjetet e zhvilluesit për hyrje në të dhënat tuaja në skeda të hapura
webextPerms.description.downloads=Të shkarkojë kartela dhe të lexojë dhe ndryshojë historikun e shkarkimeve të shfletuesit
webextPerms.description.downloads.open=Të hapë kartela të shkarkuara në kompjuterin tuaj
webextPerms.description.find=Të lexojë tekstin e krejt skedave të hapura
webextPerms.description.geolocation=Të njohë dhe përdorë vendndodhjen tuaj
webextPerms.description.history=Të hyjë në historik shfletimesh
webextPerms.description.management=Të mbikëqyrë përdorimin e zgjerimeve dhe administrojë tema
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Të shkëmbejë mesazhe me programe të tjerë nga %S
webextPerms.description.notifications=T’ju shfaqë njoftime
webextPerms.description.pkcs11=Të furnizojë shërbime mirëfilltësimi kriptografik
webextPerms.description.privacy=Të lexojë dhe ndryshojë rregullime privatësie
webextPerms.description.proxy=Të kontrollojë rregullime ndërmjetësi te shfletuesi
webextPerms.description.sessions=Të hyjë te skeda të mbyllura së fundi
webextPerms.description.tabs=Të hyjë në skeda shfletuesi
webextPerms.description.tabHide=Fshihni dhe shfaqni skeda shfletuesi
webextPerms.description.topSites=Të hyjë në historik shfletimesh
webextPerms.description.webNavigation=Të hyjë në veprimtarinë e shfletuesit gjatë lëvizjeve

webextPerms.hostDescription.allUrls=Të hyjë në të dhënat tuaja për krejt sajtet

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Të hyjë në të dhënat tuaja për sajte të përkatësisë %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 përkatësi tjetër;Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 përkatësi të tjera

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Të hyjë në të dhënat tuaja për %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 sajt tjetër;Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 sajte të tjerë

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithPerms=Të shtohet %1$S? Ky zgjerim i akordon %2$S aftësitë vijuese:
webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms=Të shtohet %1$S? Ky zgjerim është i paverifikuar. Zgjerimet keqdashëse mund të vjedhin të dhëna tuajat private ose të komprometojnë kompjuterin tuaj. Shtojeni vetëm nëse e besoni burimin. Ky zgjerim i akordon %2$S aftësitë vijuese:

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi=Kjo shtesë i lejon %S të hyjë në pajisjet tuaja MIDI.

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex=Kjo shtesë i lejon %S hyrje te pajisjet tuaja MIDI (me mbulim për SysEx).

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.descriptionGatedPerms)
# This string is used as description in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.descriptionGatedPerms=Lejimi i kësaj mund të jetë i rrezikshëm dhe i lejon satit të veprojë si <em>software</em> i instaluar në kompjuterin tuaj.

# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
webextSitePerms.description.midi=Të përdorë pajisje MIDI
webextSitePerms.description.midi-sysex=Të përdorë pajisje MIDI me Mbulim për SysEx

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=%1$S do të dojë të ndryshojë motorin tuaj parazgjedhje të kërkimeve nga %2$S në %3$S. A është në rregull kjo?
webext.defaultSearchYes.label=Po
webext.defaultSearchYes.accessKey=P
webext.defaultSearchNo.label=Jo
webext.defaultSearchNo.accessKey=J

# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
# %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
# %2$S is brandShorterName
webext.remove.confirmation.message=Të hiqet %1$S nga %2$S?
webext.remove.confirmation.button=Hiqe

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message3)
# %S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
addonPostInstall.message3=%S u shtua.

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Po shkarkohet dhe verifikohet shtesa…;Po shkarkohen dhe verifikohen #1 shtesa…
addonDownloadVerifying=Po verifikohet

addonInstall.unsigned=(E paverifikuar)
addonInstall.cancelButton.label=Anuloje
addonInstall.cancelButton.accesskey=A
addonInstall.acceptButton2.label=Shtoje
addonInstall.acceptButton2.accesskey=S

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Ky sajt do të donte të instalonte në #1 një shtesë:;Ky sajt do të donte të instalonte në #1 #2 shtesa:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Kujdes: Ky sajt do të donte të instalonte në #1 një shtesë të paverifikuar. Qari dhe zarari, i juaji.;Kujdes: Ky sajt do të donte të instalonte në #1 #2 shtesa të paverifikuara. Qari dhe zarari, i juaji.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Kujdes: Ky sajt do të donte të instalonte në #1 #2 shtesa, disa prej të cilave janë të paverifikuara. Qari dhe zarari juaj.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=%S u instalua me sukses.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=U instalua me sukses #1 shtesë.;U instaluan me sukses #1 shtesa.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonInstallError-8, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Shtesa s’u shkarkua dot, për shkak të një dështimi në lidhjen.
addonInstallError-2=Shtesa s’u instalua dot, ngaqë s’përputhet me shtesën %1$S siç pritej.
addonInstallError-3=Shtesa e shkarkuar prej këtij sajti s’u instalua dot, ngaqë duket se është e dëmtuar.
addonInstallError-4=%2$S s’u instalua dot, ngaqë %1$S s’mund të ndryshojë kartelën e nevojshme.
addonInstallError-5=%1$S e ka penguar këtë sajt të instalojë një shtesë të paverifikuar.
addonInstallError-8=Shtesa %2$S s’mund të instalohet që nga kjo vendndodhje.
addonLocalInstallError-1=Kjo shtesë s’u instalua dot, për shkak të një gabimi në sistemin e kartelave.
addonLocalInstallError-2=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’përputhet me shtesën %1$S siç pritej.
addonLocalInstallError-3=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë duket të jetë e dëmtuar.
addonLocalInstallError-4=%2$S s’u instalua dot, ngaqë %1$S s’mund të ndryshojë kartelën e nevojshme.
addonLocalInstallError-5=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’është verifikuar.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=%3$S s’u instalua dot, ngaqë s’është e përputhshme me %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=%S s’u instalua dot, ngaqë paraqet rrezik të madh për krijim problemesh qëndrueshmërie ose sigurie.

unsignedAddonsDisabled.message=S’verifikohet dot një ose më tepër shtesa të instaluara dhe u çaktivizuan.
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Mësoni Më Tepër
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=M

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=#1 pengoi këtë sajt të hapë një dritare flluskë.;#1 pengoi kë të sajt të hapë #2 dritare flluska.
# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.exceeded.message=;#1 e pengoi këtë sajt të hapë më shumë se #2 dritare flluska.
popupWarningButton=Mundësi
popupWarningButton.accesskey=M
popupWarningButtonUnix=Parapëlqime
popupWarningButtonUnix.accesskey=P
popupShowPopupPrefix=Shfaq '%S'

# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
geolocationLastAccessIndicatorText=Përdorimi i fundit %S

# LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=Lidhje %S://

crashedpluginsMessage.title=Shtojca %S u vithis.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Ringarkoje faqen
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=R
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Parashtroni një njoftim vithisjeje
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=P
crashedpluginsMessage.learnMore=Mësoni Më Tepër…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=Te %S synonit të shkonit?
keywordURIFixup.goTo=Po, shpjemëni te %S
keywordURIFixup.goTo.accesskey=P

pluginInfo.unknownPlugin=E panjohur

# Flash activation doorhanger UI
flashActivate.message=Dëshironi të lejoni Adobe Flash-in të xhirojë në këtë sajt? Lejojeni Adobe Flash vetëm në sajte të cilëve u zini besë.
flashActivate.outdated.message=Dëshironi të lejoni një version Adobe Flash të vjetruar të xhirojë në këtë sajt? Një version i vjetruar mund të prekë funksionimin dhe sigurinë e shfletuesit.
flashActivate.noAllow=Mos e Lejo
flashActivate.allow=Lejoje
flashActivate.noAllow.accesskey=M
flashActivate.allow.accesskey=L

# in-page UI
# LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
# previous version of the string. The first is that we changed the wording from
# "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
# Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
# the best one.
# The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
# it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
# look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
PluginClickToActivate2=Aktivizoje %S
PluginVulnerableUpdatable=Kjo shtojcë është e cenueshme dhe do të duhej përditësuar.
PluginVulnerableNoUpdate=Kjo shtojcë ka probleme sigurie.

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Përditësoje me %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=P

menuOpenAllInTabs.label=Hapi Krejt në Skeda

# History menu
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# see bug 394759
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (dhe #2 skedë tjetër);#1 (dhe #2 skeda të tjera)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=Qëndro te kjo faqe

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.reloadCurrent=Ringarkoni këtë faqe
tabHistory.goBack=Shko mbrapsht te kjo faqe
tabHistory.goForward=Shko përpara te kjo faqe

# URL Bar
pasteAndGo.label=Ngjite dhe Vazhdo
# LOCALIZATION NOTE (reloadButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for reloading the current page
reloadButton.tooltip=Ringarkoni faqen e tanishme (%S)
# LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
stopButton.tooltip=Ndalni ngarkimin e kësaj faqeje (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
urlbar-zoom-button.tooltip=Zeroni shkallën e zoom-it (%S)
# LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
reader-mode-button.tooltip=Hapni/mbyllni pamjen Lexues (%S)

# LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
zoom-button.label = %S%%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Lejoje
refreshBlocked.goButton.accesskey=L
refreshBlocked.refreshLabel=%S-i i pengoi kësaj faqeje ringarkimin e vetvetishëm.
refreshBlocked.redirectLabel=%S-i i pengoi kësaj faqeje ridrejtimin e vetvetishëm te një faqe tjetër.

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=Shfaqni faqerojtësit tuaj (%S)

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=Shfaqni ecurinë e shkarkimeve që kryhen (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=Hapni një dritare të re (%S)

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=Hapni një skedë të re (%S)
newTabContainer.tooltip=Hape në një skedë të re (%S)\nShtypeni dhe mbajeni të shtypur që të hapet një skedë e re kontejneri
newTabAlwaysContainer.tooltip=Përzgjidhni një kontejner për hapje skede të re

# Offline web applications
offlineApps.available3=Të lejohet %S të depozitojë të dhëna në kompjuterin tuaj?
offlineApps.allow.label=Lejoje
offlineApps.allow.accesskey=L
offlineApps.block.label=Bllokoje
offlineApps.block.accesskey=B

# Canvas permission prompt
# LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt2): %S is hostname
canvas.siteprompt2=Të lejohet %S të përdor të dhëna tuajat figure kanavace HTML5?
canvas.siteprompt2.warning=Kjo mund të përdoret për të identifikuar në mënyrë unike kompjuterin tuaj.
canvas.block=Bllokoje
canvas.block.accesskey=B
canvas.allow2=Lejoje
canvas.allow2.accesskey=L
canvas.remember2=Mbaje mend këtë vendim

# WebAuthn prompts
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
webauthn.registerPrompt2=%S dëshiron të regjistrojë një llogari me një nga kyçet tuaj të sigurisë. Mund të lidheni dhe të autorizoni një prej tyre, ose ta anuloni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2registerPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2registerPrompt=%S dëshiron të regjistrojë një llogari me një nga kyçet tuaj të sigurisë. Mund të lidhni një prej tyre tani, ose ta anuloni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerTouchDevice): %S is hostname
webauthn.registerTouchDevice=%S dëshiron të regjistrojë një llogari me një nga kyçet tuaj të sigurisë. Mund të autorizoni një prej tyre tani, ose ta anuloni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
# %S is hostname.
# The website is asking for extended information about your
# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
# this is safe if you only use one account at this website. If you have
# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
# authenticator, then the website could link those accounts together.
# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
# for different accounts on this website.
webauthn.registerDirectPrompt3=%S po kërkon informacion të zgjeruar rreth kyçit tuaj të sigurisë, çka mund të prekë privatësinë tuaj.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPromptHint):
# %S is brandShortName
webauthn.registerDirectPromptHint=%S mund ta anonimizojë këtë për ju, por sajti mund të mos e pranojë këtë kyç. Në mos e pranoftë, mund të riprovoni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2signPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2signPrompt=%S dëshiron të bëjë mirëfilltësimin tuaj duke përdorur një kyç sigurie të regjistruar. Mund të lidhni një tani, ose ta anuloni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signTouchDevice): %S is hostname
webauthn.signTouchDevice=%S dëshiron të bëjë mirëfilltësim duke përdorur kyçin tuaj të sigurisë. Mund ta autorizoni tani, ose ta anuloni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
webauthn.signPrompt2=%S dëshiron të bëjë mirëfilltësimin tuaj duke përdorur një kyç sigurie të regjistruar. Mund të lidheni dhe të bëni autorizimin e tij tani, ose ta anuioni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectSignResultPrompt): %S is hostname
webauthn.selectSignResultPrompt=U gjetën disa llogari për %S. Përzgjidhni cila të përdoret, ose anulojeni.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectDevicePrompt): %S is hostname
webauthn.selectDevicePrompt=U gjetën pajisje të shumta për %S. Ju lutemi, përzgjidhni një.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.deviceBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.deviceBlockedPrompt=Verifikimi i përdoruesit dështoi në %S. S’ka më prova dhe pajisja juaj është kyçur, ngaqë u dha PIN i gabuar disa herë. Kjo pajisje lyp ujdisje nga e para.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.pinAuthBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.pinAuthBlockedPrompt=Verifikimi i përdoruesit dështoi në %S. Pati shumë prova të dështuara njëra pas tjetrës dhe mirëfilltësimi me PIN është bllokuar përkohësisht. Kjo pajisje lyp një ciklim energjie (hiqeni nga priza dhe rifuteni në prizë).
webauthn.cancel=Anuloje
webauthn.cancel.accesskey=A
webauthn.proceed=Vazhdo
webauthn.proceed.accesskey=V
webauthn.anonymize=Anonimizoje sido qoftë

# Spoof Accept-Language prompt
privacy.spoof_english=Kalimi në Anglisht si gjuhë e juaja për rregullimet do t’jua bëjë më të vështirë të identifikoni dhe thelloni privatësinë tuaj. Doni të kërkohen versionet në anglisht për faqet web?

# LOCALIZATION NOTE (identity.identified.verifier, identity.identified.state_and_country, identity.ev.contentOwner2):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
identity.identified.verifier=Vërtetuar nga: %S
identity.identified.verified_by_you=Keni shtuar përjashtim sigurie për këtë sajt
identity.identified.state_and_country=%S, %S
identity.ev.contentOwner2=Dëshmi lëshuar për: %S

# LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
# Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
# use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
identity.notSecure.label=Jo e Sigurt
identity.notSecure.tooltip=Lidhja s’është e sigurt

identity.extension.label=Zgjerim (%S)
identity.extension.tooltip=Ngarkuar nga zgjerimi: %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.trackersView.blocked.label=u Bllokua

contentBlocking.trackersView.empty.label=S’u pikas ndonjë në këtë sajt

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
contentBlocking.cookies.blockingTrackers3.label=Cookies Gjurmimi Nga Sajte Në Sajte
contentBlocking.cookies.blocking3rdParty2.label=Cookies Palësh të Treta
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label=Cookies prej Sajtesh të Pavizituar
contentBlocking.cookies.blockingAll2.label=Krejt Cookie-t

contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Nga Ky Sajti
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
# "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=S’u pikas ndonjë në këtë sajt

contentBlocking.cookiesView.trackers2.label=Cookies Gjurmimi Nga Sajte Në Sajte
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
# "Tracking Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=S’u pikas ndonjë në këtë sajt

contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Cookies Palësh të Treta
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
# "Third-Party Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=S’u pikas ndonjë në këtë sajt

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
contentBlocking.cookiesView.allowed.label=E lejuar
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cookiesView.blocked.label=E bllokuar
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Spastro përjashtime cookie-sh për %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=I bllokuar

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=i Bllokuar

trackingProtection.icon.activeTooltip2=Po bllokohen gjurmues mediash shoqërore, cookies gjurmimi nga sajte në sajt dhe krijues shenjash gishtash.
trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Mbrojtja e Thelluar Nga Gjurmimet është OFF për këtë sajt.
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Në këtë faqe s’u pikasën gjurmues të ditur nga %S.

# LOCALIZATION NOTE (protections.header):
# Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
protections.header=Mbrojtje për %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.disableAriaLabel=Çaktivizoni mbrojtjet për %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.enableAriaLabel=Aktivizoni mbrojtjet për %S

# Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
protections.blocking.fingerprinters.title=Krijues Shenjash Gishtash të Bllokuar
protections.blocking.cryptominers.title=Nxjerrësh Kriptomonedhash të Bllokuar
protections.blocking.cookies.trackers.title=Cookies Gjurmimi Nga Sajte Në Sajte të Bllokuara
protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Cookies Palësh të Treta të Bllokuara
protections.blocking.cookies.all.title=Krejt Cookies të Bllokuara
protections.blocking.cookies.unvisited.title=Cookies Prej Sajtesh të Pavizituar të Bllokuara
protections.blocking.trackingContent.title=Lëndë Gjurmimi e Bllokuar
protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Gjurmues Mediash Shoqërore të Bllokuar
protections.notBlocking.fingerprinters.title=Nuk Bllokohen Krijuesh Shenjash Gishtash
protections.notBlocking.cryptominers.title=Nuk Bllokohen Nxjerrës Kriptomonedhash
protections.notBlocking.cookies.3rdParty.title=Pa Bllokim Cookie-sh Palësh të Treta
protections.notBlocking.cookies.all.title=Pa Bllokim Cookie-sh
protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Nuk Bllokohen Cookies Gjurmimi Nga Sajte Në Sajt
protections.notBlocking.trackingContent.title=Nuk Bllokohet Lëndë Gjurmimi
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Nuk Bllokohen Gjurmues Mediash Shoqërore

# Footer section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
protections.footer.blockedTrackerCounter.description=1 i Bllokuar;#1 të Bllokuar
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Që nga %S

# Milestones section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  #1 is replaced with brandShortName.
#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
protections.milestone.description=#1 bllokoi #2 gjurmues që prej #3;#1 bllokoi mbi #2 gjurmues që prej #3

# Application menu

# LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReduce-button.tooltip = Zvogëlojeni (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReset-button.tooltip = Zeroni shkallën e zoom-it (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomEnlarge-button.tooltip = Zmadhojeni (%S)

# LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
cut-button.tooltip = Prijeni (%S)
# LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
copy-button.tooltip = Kopjojeni (%S)
# LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
paste-button.tooltip = Ngjiteni (%S)

# Geolocation UI

geolocation.allow=Lejoje
geolocation.allow.accesskey=L
geolocation.block=Bllokoje
geolocation.block.accesskey=B
geolocation.shareWithSite4=Të lejohet %S të përdorë vendndodhjen tuaj?
geolocation.shareWithFile4=Të lejohet kjo kartelë vendore të hyjë në të dhënat për vendndodhjen tuaj?
# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2):
# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2=Të lejohet %1$S të japë leje %2$S për të përdorur vendndodhjen tuaj?
geolocation.remember=Mbaje mend këtë vendim

# Virtual Reality Device UI
xr.allow2=Lejoje
xr.allow2.accesskey=L
xr.block=Bllokoje
xr.block.accesskey=B
xr.shareWithSite4=Të lejohet %S të përdorë pajisje realiteti virtual? Kjo mund të ekspozojë informacion rezervat.
xr.shareWithFile4=Të lejohet kjo kartelë vendore të përdorë pajisje realiteti virtual? Kjo mund të ekspozojë informacion rezervat.
xr.remember=Mbaje mend këtë vendim

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Lejoje
persistentStorage.allow.accesskey=L
persistentStorage.block.label=Bllokoje
persistentStorage.block.accesskey=B
persistentStorage.allowWithSite2=Të lejohet %S të depozitojë të dhëna në depozitë të qëndrueshme?

# Web notifications UI
# LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
webNotifications.allow2=Lejoje
webNotifications.allow2.accesskey=L
webNotifications.notNow=Jo Tani
webNotifications.notNow.accesskey=j
webNotifications.never=Mos e Lejo Kurrë
webNotifications.never.accesskey=u
webNotifications.alwaysBlock=Bllokoje Përherë
webNotifications.alwaysBlock.accesskey=B
webNotifications.block=Bllokoje
webNotifications.block.accesskey=B
webNotifications.receiveFromSite3=Të lejohet %S të dërgojë njoftime?

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Hiqmë prej këtej!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=H
safebrowsing.deceptiveSite=Sajt i Rremë!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Ky s’është sajt i rremë…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=R
safebrowsing.reportedAttackSite=I raportuar si Sajt Sulmesh!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Ky s’është sajt sulmesh…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=S
safebrowsing.reportedUnwantedSite=I raportuar si Sajt Software-i të Padëshiruar!
safebrowsing.reportedHarmfulSite=Sajt i Raportuar Si i Dëmshëm!

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=;Shfaqi Që Të #1 Skedat

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=Kërko te %S

# troubleshootModeRestart
# LOCALIZATION NOTE (troubleshootModeRestartPromptTitle): %S is the name of the product (e.g., Firefox)
troubleshootModeRestartPromptTitle=Të riniset %S nën Mënyrën Diagnostikim?
troubleshootModeRestartPromptMessage=Zgjerimet, temat dhe rregullimet tuaja të përshtatura do të çaktivizohen përkohësisht.
troubleshootModeRestartButton=Rinise

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# menu will always be accessible via the "Browser Tools" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=true

# Process hang reporter
# LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.selected_tab.label = Kjo faqe po ngadalëson %1$S. Që shfletuesi juaj të bëhet më i shpejtë, ndaleni këtë faqe.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.nonspecific_tab.label = Një faqe po ngadalëson %1$S. Që shfletuesi juaj të bëhet më i shpejtë, ndaleni këtë faqe.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
# %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.specific_tab.label = “%1$S” po ngadalëson %2$S. Që shfletuesi juaj të bëhet më i shpejtë, ndaleni këtë faqe.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label2): %1$S is the name of the
# extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.add-on.label2 = “%1$S” po ngadalëson %2$S. Që shfletuesi juaj të bëhet më i shpejtë, ndaleni atë zgjerim.
processHang.add-on.learn-more.text = Mësoni më tepër
processHang.button_stop2.label = Ndale
processHang.button_stop2.accessKey = N
processHang.button_debug.label = Diagnostikojeni Programthin
processHang.button_debug.accessKey = D

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=Shfaqeni dritaren sa krejt ekrani (%S)

# These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
sidebar.moveToLeft=Shpjere Anështyllën Majtas
sidebar.moveToRight=Shpjere Anështyllën Djathtas

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera3.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreen4.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture3.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera3.message = Të lejohet %S të përdorë kamerën tuaj?
getUserMedia.shareMicrophone3.message = Të lejohet %S të përdorë mikrofonin tuaj?
getUserMedia.shareScreen4.message = Të lejohet %S të përdorë ekranin tuaj?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message = Të lejohet %S të përdorë kamerën dhe mikrofonin tuaj?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message = Të lejohet %S të përdorë kamerën tuaj dhe të dëgjojë audion e kësaj skede?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message = Të lejoheti %S të përdorë mikrofonin tuaj dhe të shohë ekranin tuaj?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message = Të lejohet %S të dëgjojë audion e kësaj skede dhe të shohë ekranin tuaj?
getUserMedia.shareAudioCapture3.message = Të lejohet %S të dëgjojë audion e kësaj skede?
# LOCALIZATION NOTE (selectAudioOutput.shareSpeaker.message):
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
selectAudioOutput.shareSpeaker.message = Të lejohet %S të përdorë të tjerë altoparlantë?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message = Të lejohet %1$S t’i japë %2$S hyrje te kamera juaj?
getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations2.message = Të lejohet %1$S t’i japë %2$S hyrje te mikrofoni juaj?
getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message = Të lejohet %1$S t’i japë %2$S leje për të parë ekranin tuaj?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Të lejohet %1$S t’i japë %2$S hyrje te kamera dhe mikrofoni juaj?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Të lejohet %1$S t’i japë %2$S hyrje te kamera juaj dhe dëgjim të zërit të kësaj skede?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Të lejohet %1$S t’i japë %2$S hyrje te mikrofoni juaj dhe të shohë ekranin tuaj?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Të lejohet %1$S t’i japë %2$S leje të dëgjojë audion e kësaj skede të shohë ekranin tuaj?
# LOCALIZATION NOTE ():
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
selectAudioOutput.shareSpeakerUnsafeDelegation.message = Të lejohet %1$S t’i lejojë hyrje %2$S te të tjerë altoparlantë?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreenWarning2.message = Ndani skena vetëm me sajte që i besoni. Ndarja e gjërave u lejon sajteve mashtrues të shfletojnë si të ishin ju dhe të vjedhin të dhëna tuajat private.
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S is brandShortName (eg. Firefox)
getUserMedia.shareFirefoxWarning2.message = Ndajeni %S vetëm me sajte që i besoni. Ndarja e gjërave u lejon sajteve mashtrues të shfletojnë si të ishin ju dhe të vjedhin të dhëna tuajat private.
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Mësoni më tepër
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.label = Dritare ose skenë:
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.accesskey = D
getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Përzgjidhni dritare ose skenë
getUserMedia.shareEntireScreen.label = Krejt ekranin
getUserMedia.sharePipeWirePortal.label = Përdor rregullimet e sistemit operativ
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = Ekrani %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 dritare);#1 (#2 dritare)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.block.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = Lejoje
getUserMedia.allow.accesskey = L
getUserMedia.block.label = Bllokoje
getUserMedia.block.accesskey = B
getUserMedia.remember=Mbaje mend këtë vendim
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=%S s’mund të lejojë hyrje të përhershme në ekranin tuaj.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S s’mund të lejojë hyrje të përhershme te audio e skedës tuaj pa pyetur se për cilën skedë.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Lidhja juaj te ky sajt s’është e sigurt. Që të mbroheni, %S do të lejojë hyrje vetëm për këtë sesion.

getUserMedia.sharingMenu.label = Skeda që ndajnë pajisje
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = P
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (kamerë)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (mikrofon)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (audio skede)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (aplikacion)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (ekran)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (dritare)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (skedë)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (kamerë dhe mikrofon)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (kamerë, mikrofon dhe aplikacion)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (kamerë, mikrofon dhe ekran)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (kamerë, mikrofon dhe dritare)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (kamerë, mikrofon dhe skedë)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (kamerë dhe audio skede)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (kamerë, audio skede dhe aplikacion)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (kamerë, audio skede dhe ekran)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (kamerë, audio skede dhe dritare)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (kamerë, audio skede dhe skedë)
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (kamerë dhe aplikacion)
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (kamerë dhe ekran)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (kamerë dhe dritare)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (kamerë dhe skedë)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (mikrofon dhe aplikacion)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (mikrofon dhe ekran)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (mikrofon dhe dritare)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (mikrofon dhe skedë)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S (audio skede dhe aplikacion)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (audio skede dhe ekran)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (audio skede dhe dritare)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (audio skede dhe skedë)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Origjinë e panjohur

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
emeNotifications.drmContentDisabled.message2 = Që të luhet video ose audio në këtë faqe, duhet të aktivizoni DRM-në.
emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Aktivizoje DRM-n
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = A

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = %S-i po instalon përbërës të nevojshëm për të luajtur audio ose video në këtë faqe. Ju lutemi, riprovoni më vonë.

emeNotifications.unknownDRMSoftware = I panjohur

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = Përshtateni %S-in

e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = OK
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = O

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Shfaqja e lëndës së skedave është çaktivizuar për shkak mospërputhjesh mes %S dhe programeve tuaja të përdorimit nga persona me aftësi të kufizuara. Ju lutemi, përditësoni lexuesin tuaj të ekrani, ose kaloni te Firefox ESR.

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = Personale
userContextWork.label = Pune
userContextBanking.label = Bankash
userContextShopping.label = Blerjesh
userContextNone.label = Pa Kontejner

userContextPersonal.accesskey = P
userContextWork.accesskey = u
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = e
userContextNone.accesskey = a

userContext.aboutPage.label = Administroni Kontejner
userContext.aboutPage.accesskey = O

muteTab.label = Mbylljani zërin Skedës
muteTab.accesskey = M
unmuteTab.label = Rikthejani zërin Skedës
unmuteTab.accesskey = R

muteSelectedTabs2.label = Mbyllja Zërin Skedave
# LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for muteTab.accesskey
muteSelectedTabs2.accesskey = M
unmuteSelectedTabs2.label = Rikthejua Zërin Skedave
# LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for unmuteTab.accesskey
unmuteSelectedTabs2.accesskey = R

# LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.
sendTabsToDevice.label = Dërgoje Skedën te Pajisje;Dërgo #1 Skedë te Pajisje
sendTabsToDevice.accesskey = D

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = Keni një raport vithisjesh të paparashtruar;Keni #1 raporte vithisjesh të paparashtruar
pendingCrashReports.viewAll = Shihini
pendingCrashReports.send = Dërgoje
pendingCrashReports.alwaysSend = Dërgoje përherë

decoder.noCodecs.button = Mësoni se si
decoder.noCodecs.accesskey = M
decoder.noCodecsLinux.message = Që të luani videon, mund t’ju duhet të instaloni kodekët e domosdoshëm për video.
decoder.noHWAcceleration.message = Që të përmirësoni cilësinë e videos, mund t’ju duhet të instaloni Media Feature Pack të Microsoft-it.
decoder.noPulseAudio.message = Që të luhet audio, mund t’ju duhet të instaloni software-in e domosdoshëm PulseAudio.
decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec mund të jetë i cenueshëm, ose nuk mbulohet dhe duhet përditësuar që të luhet videoja.

decoder.decodeError.message = Ndodhi një gabim gjatë shkodimit të një burimi media.
decoder.decodeError.button = Raporto problem sajti
decoder.decodeError.accesskey = R
decoder.decodeWarning.message = Ndodhi një gabim i riparueshëm gjatë shkodimit të një burimi media.

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing.
captivePortal.infoMessage3 = Duhet të bëni hyrjen në këtë rrjet, përpara se të hyni në Internet.
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage2 = Hap faqe hyrjeje në rrjet

# LOCALIZATION NOTE (permissions.header):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
permissions.header = Leje për %S
permissions.remove.tooltip = Spastroje këtë leje dhe pyet sërish

permissions.fullscreen.promptCanceled = Janë anuluar kërkesa lejesh pezull: kërkesat për leje s’duhet bërë përpara se të kalohet në DOM sa-krejt-ekrani.
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = U dol nga DOM sa-krejt-ekrani: kërkesat për leje s’duhet bërë teksa gjendet në DOM sa-krejt-ekrani.

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bit
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bit

midi.allow.label = Lejoje
midi.allow.accesskey = L
midi.block.label = Bllokoje
midi.block.accesskey = B
midi.remember=Mbaje mend këtë vendim
midi.shareWithFile = Të lejohet kjo kartelë vendore të përdorë pajisje tuajat MIDI?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareWithSite = Të lejohet %S të përdorë pajisje tuajat MIDI?
midi.shareSysexWithFile = Të lejohet kjo kartelë vendore të përdorë pajisje tuajat MIDI dhe të dërgojë/marrë mesazhe SysEx?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareSysexWithSite = Të lejohet %S të përdorë pajisje tuajat MIDI dhe të dërgojë/marrë mesazhe SysEx?

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
panel.back = Mbrapsht

storageAccess1.Allow.label = Lejoje
storageAccess1.Allow.accesskey = L
storageAccess1.DontAllow.label = Bllokoje
storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
storageAccess4.message = Të lejohet %1$S të përdorë cookie-t e veta në %2$S?
storageAccess1.hintText = Mund të doni t’i bllokoni hyrjen, nëse s’është e qartë pse i duhen këto të dhëna %1$S.confirmationHint.sendToDevice.label = U dërgua!
confirmationHint.copyURL.label = U kopjua te e papastra!
confirmationHint.pageBookmarked2.label = U ruajt te faqerojtësit
confirmationHint.pinTab.label = U fiksua!
confirmationHint.pinTab.description = Djathtasklikoni mbi skedën që të hiqet nga e fiksuar.
confirmationHint.passwordSaved.label = Fjalëkalim u ruajt!
confirmationHint.loginRemoved.label = Kredencialet e hyrjes u hoqën!
confirmationHint.breakageReport.label = Raporti u dërgua. Faleminderit!

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearch=Kërkoni në internet për %S

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearchWeb):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearchWeb=Kërkoni në internet për “%S”