browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:55:43 +0200
changeset 2569 77fab9e442fd46c939d0cc4eb5b68f257e7b018e
parent 2568 a3cfc9acacb63ae851efa4ec39635a947df1c046
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## Settings

site-data-settings-window =
  .title = Administroni Cookies dhe të Dhëna Sajtesh

site-data-settings-description = Sajtet vijuese depozitojnë cookies dhe të dhëna sajtesh në kompjuterin tuaj. { -brand-short-name }-i mban nën depozitim të përhershëm të dhëna nga sajte, deri sa t’i fshini, dhe fshin të dhëna nga sajte me depozitim jo të përhershëm dora-dorës që lypset hapësirë.

site-data-search-textbox =
  .placeholder = Kërko në sajte
  .accesskey = K

site-data-column-host =
  .label = Sajt
site-data-column-cookies =
  .label = Cookies
site-data-column-storage =
  .label = Depozitë
site-data-column-last-used =
  .label = Përdorur Së Fundi Më

# This label is used in the "Host" column for local files, which have no host.
site-data-local-file-host = (kartelë vendore)

site-data-remove-selected =
  .label = Hiq të Përzgjedhurën
  .accesskey = H

site-data-settings-dialog =
  .buttonlabelaccept = Ruaji Ndryshimet
  .buttonaccesskeyaccept = R

# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
site-storage-usage =
  .value = { $value } { $unit }
site-storage-persistent =
  .value = { site-storage-usage.value } (I qëndrueshëm)

site-data-remove-all =
  .label = Hiqi Krejt
  .accesskey = i

site-data-remove-shown =
  .label = Hiqi Krejt të Shfaqurit
  .accesskey = i

## Removing

site-data-removing-dialog =
  .title = { site-data-removing-header }
  .buttonlabelaccept = Hiqe

site-data-removing-header = Heqje Cookies dhe të Dhëna Sajtesh

site-data-removing-desc = Heqja e cookie-eve dhe të dhënave të sajteve mund të sjellë daljen tuaj nga llogaritë në sajte. Jeni i sigurt se doni të bëhen këto ndryshime?
# Variables:
#  $baseDomain (String) - The single domain for which data is being removed
site-data-removing-single-desc = Heqja e cookie-ve dhe të dhënave të sajtit mund të sjellë daljen tuaj nga sajte. Jeni i sigurt se doni të hiqen cookies dhe të dhëna sajtesh për <strong>{ $baseDomain }</strong>?

site-data-removing-table = Cookie-t dhe të dhënat e sajteve për sajtet vijues do të hiqen