mail/installer/override.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 14 Mar 2018 10:33:02 +0000
changeset 1507 ab2d4c349fc49762a44218dc6240b66f818381c6
parent 1466 f433f0c70c9d653d7dda5ca17b2241a17f081574
child 1919 7213af4a3c01ad1f3ca6483f25d65a7742d51ff9
permissions -rwxr-xr-x
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

# Strings that require a space at the end should be enclosed with double
# quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
# and end of a string enclose the strin with an additional double quote
# (e.g. ""This will include quotes"").

SetupCaption=Rregullim i $BrandFullName-it
UninstallCaption=Çinstalim i $BrandFullName-it
BackBtn=< &Mbrapsht
NextBtn=&Pasuesi >
AcceptBtn=I p&ranoj kushtet e Marrëveshjes së Licencës
DontAcceptBtn=&Nuk i pranoj kushtet e Marrëveshjes së Licencës
InstallBtn=&Instaloje
UninstallBtn=&Çinstaloje
CancelBtn=Anuloje
CloseBtn=&Mbylle
BrowseBtn=Sh&fletoni…
ShowDetailsBtn=Shfaq &hollësi
ClickNext=Klikoni mbi Pasuesi që të vazhdohet.
ClickInstall=Klikoni mbi Instalo që të fillohet instalimi.
ClickUninstall=Klikoni mbi Çinstalo që të fillohet çinstalimi.
Completed=U plotësua
LicenseTextRB=Ju lutemi, para se të instaloni $BrandFullNameDA-in, shqyrtoni marrëveshjen e licencës. Nëse i pranoni tërë kushtet e marrëveshjes, përzgjidhni më poshtë mundësinë e parë. $_CLICK
ComponentsText=U vini shenjë përbërësve që doni të instalohen dhe hiquani përbërësve që s’doni të instalohen. $_CLICK
ComponentsSubText2_NoInstTypes=Përzgjidhni përbërësit për instalim:
DirText=Rregullimi do ta instalojë $BrandFullNameDA-in në dosjen vijuese. Për instalim në një dosje tjetër, klikoni mbi Shfletoni dhe përzgjidhni tjetër dosje. $_CLICK
DirSubText=Dosje Vendmbërritje
DirBrowseText=Përzgjidhni dosjen ku të instalohet $BrandFullNameDA-i:
SpaceAvailable="Hapësirë e mundshme: "
SpaceRequired="Hapësirë e nevojshme: "
UninstallingText=$BrandFullNameDA-i do të çinstalohet prej dosjes vijuese. $_CLICK
UninstallingSubText=Po çinstalohet prej:
FileError=Gabim në hapje kartele për shkrim në të: \r\n\r\n$0\r\n\r\nQë të ndalet instalimi, klikoni mbi Ndërprite,\r\nmbi Riprovo që të riprovohet, ose\r\nmbi Shpërfille që të anashkalohet kjo kartelë.
FileError_NoIgnore=Gabim në hapje kartele për shkrim në të: \r\n\r\n$0\r\n\r\nQë të riprovohet, klikoni mbi Riprovo, ose\r\nmbi Anuloje që të ndalet instalimi.
CantWrite="S’shkruhet dot: "
CopyFailed=Kopjimi dështoi
CopyTo="Kopjoje te "
Registering="Po regjistrohet: "
Unregistering="Po çregjistrohet: "
SymbolNotFound="Nuk gjeti dot simbol: "
CouldNotLoad="Nuk ngarkohet dot: "
CreateFolder="Krijoni dosje: "
CreateShortcut="Krijoni shkurtore: "
CreatedUninstaller="U krijua çinstaluesi: "
Delete="Fshi kartelë: "
DeleteOnReboot="Fshi gjatë rinisjes: "
ErrorCreatingShortcut="Gabim në krijimin e shkurtores: "
ErrorCreating="Gabim në krijimin e: "
ErrorDecompressing=Gabim në shngjeshje të dhënash! Instalues i dëmtuar?
ErrorRegistering=Gabim në regjistrim DLL-je
ExecShell="ExecShell: "
Exec="Përmbushje: "
Extract="Përftim: "
ErrorWriting="Përftim: gabim në shkrimin te kartela "
InvalidOpcode=Instalues i dëmtuar: "opcode" i pavlefshëm
NoOLE="Pa OLE për: "
OutputFolder="Dosje përfundimesh: "
RemoveFolder="Hiq dosje: "
RenameOnReboot="Riemërtoje gjatë rinisjes: "
Rename="Riemërto: "
Skipped="U anashkalua: "
CopyDetails=Kopjo Hollësira te e Papastra
LogInstall=Regjistro procesin e instalimit
Byte=B
Kilo=K
Mega=M
Giga=G