dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Lan Glad <upwinxp@gmail.com>
Thu, 11 Aug 2022 13:23:33 +0000
changeset 3987 c321d54e13ec17376bc27de22e149ca56a97115c
parent 3683 0e9ad2c586767b17d58efb6804cc50915bd26882
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovenian (sl) localization of Firefox Co-authored-by: Lan Glad <upwinxp@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Bralnik zaslona teče
screenReaderStopped = Bralnik zaslona ustavljen

# Roles
menubar    =    vrstica z menijem
scrollbar   =    drsni trak
grip      =    držalo
alert     =    opozorilo
menupopup   =    pojavni meni
document    =    dokument
pane      =    pano
dialog     =    pogovorno okno
separator   =    razmejevalec
toolbar    =    orodna vrstica
statusbar   =    vrstica stanja
table     =    tabela
columnheader  =    glava stolpca
rowheader   =    glava vrstice
column     =    stolpec
row      =    vrstica
cell      =    celica
link      =    povezava
list      =    seznam
listitem    =    element seznama
outline    =    oris
outlineitem  =    element orisa
pagetab    =    zavihek strani
propertypage  =    stran lastnosti
graphic    =    grafika
switch     =    zamenjaj
pushbutton   =    gumb
checkbutton  =    potrditveni gumb
radiobutton  =    izbirni gumb
combobox    =    spustno polje
progressbar  =    vrstica napredka
slider     =    drsnik
spinbutton   =    vrtljivi gumb
diagram    =    diagram
animation   =    animacija
equation    =    enačba
buttonmenu   =    menijski gumb
whitespace   =    prazen prostor
pagetablist  =    seznam zavihkov za strani
canvas     =    platno
checkmenuitem =    potrditveni element
passwordtext  =    besedilo gesla
radiomenuitem =    izbirni element
textcontainer =    vsebovalnik besedila
togglebutton  =    preklopni gumb
treetable   =    tabela z drevesom
header     =    glava
footer     =    noga
paragraph   =    odstavek
entry     =    vnos
caption    =    napis
heading    =    naslov
section    =    odsek
form      =    obrazec
comboboxlist  =    seznam spustnega polja
comboboxoption =    možnost spustnega polja
imagemap    =    slikovni zemljevid
listboxoption =    možnost polja s seznamom
listbox    =    polje s seznamom
flatequation  =    ploska enačba
gridcell    =    mrežna celica
note      =    opomba
figure     =    podoba
definitionlist =    seznam definicij
term      =    izraz
definition   =    definicija

mathmltable       = matematična tabela
mathmlcell        = celica
mathmlenclosed      = vključeno
mathmlfraction      = ulomek
mathmlfractionwithoutbar = ulomek brez vrstice
mathmlroot        = koren
mathmlscripted      = napisano
mathmlsquareroot     = kvadratni koren

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    besedilno območje

base      =    osnova
close-fence  =    začetna ograja
denominator  =    imenovalec
numerator   =    števec
open-fence   =    končna ograja
overscript   =    zgorajpisano
presubscript  =    predpodpisano
presuperscript =    prednadpisano
root-index   =    stopnja korena
subscript   =    podpisano
superscript  =    nadpisano
underscript  =    spodajpisano

# Text input types
textInputType_date  =    datum
textInputType_email =    e-pošta
textInputType_search =    iskanje
textInputType_tel  =    telefon
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    naslovna raven %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Prvi predmet
listEnd    =    Zadnji predmet
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 predmet;#1 predmeta;#1 predmeti;#1 predmetov

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S od %2$S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    dopolnilno
contentinfo  =    informacije o vsebini
main      =    glavno
navigation   =    brskanje
search     =    iskanje

region     =    območje

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = z 1 stolpcem;z #1 stolpcema;s #1 stolpci;s #1 stolpci
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = in 1 vrstico;in #1 vrsticama;in #1 vrsticami;in #1 vrsticami

# table or grid cell information
columnInfo = Stolpec %S
rowInfo = Vrstica %S
spansColumns = obsega več stolpcev (%S)
spansRows = obsega več vrstic (%S)

# Invoked actions
jumpAction   =   skok na
pressAction  =   pritisk na
checkAction  =   aktivirano
uncheckAction =   deaktivirano
onAction    =   vključeno
offAction   =   izključeno
selectAction  =   izbrano
unselectAction =   neizbrano
openAction   =   odprto
closeAction  =   zaprto
switchAction  =   zamenjano
clickAction  =   klik
collapseAction =   strnjeno
expandAction  =   razširjeno
activateAction =   aktivirano
cycleAction  =   korak po krogu

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   skrito

# Tab states
tabLoading   =   nalaganje
tabLoaded   =   naloženo
tabNew     =   nov zavihek
tabLoadStopped =   nalaganje ustavljeno
tabReload   =   ponovno nalaganje

# Object states
stateChecked   =  aktivirano
stateOn     =  vključeno
stateNotChecked =  ni aktivirano
stateOff     =  izključeno
statePressed   =  pritisnjeno
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  razširjeno
stateCollapsed  =  strnjeno
stateUnavailable =  ni dostopen
stateReadonly  =  samo za branje
stateRequired  =  obvezno
stateTraversed  =  obiskano
stateHasPopup  =  ima pojavni meni
stateSelected  =  izbrano

# App modes
editingMode  =   urejanje
navigationMode =   brskanje

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Privzeto
quicknav_Anchor   = Sidra
quicknav_Button   = Gumbi
quicknav_Combobox  = Spustna polja
quicknav_Landmark  = Mejniki
quicknav_Entry    = Vnosi
quicknav_FormElement = Elementi obrazca
quicknav_Graphic   = Slike
quicknav_Heading   = Naslovi
quicknav_ListItem  = Elementi seznama
quicknav_Link    = Povezave
quicknav_List    = Seznami
quicknav_PageTab   = Zavihki strani
quicknav_RadioButton = Izbirni gumbi
quicknav_Separator  = Razmejevalci
quicknav_Table    = Tabele
quicknav_Checkbox  = Potrditvena polja

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = dolgo deljenje
notation-actuarial     = aktuarsko
notation-phasorangle    = fazni kot
notation-radical      = koren
notation-box        = škatla
notation-roundedbox     = zaobljeno
notation-circle       = zaokroženo
notation-left        = levo
notation-right       = desno
notation-top        = zgoraj
notation-bottom       = spodaj
notation-updiagonalstrike  = poševnica navzgor
notation-downdiagonalstrike = poševnica navzdol
notation-verticalstrike   = navpična črta
notation-horizontalstrike  = vodoravna črta
notation-updiagonalarrow  = poševna puščica navzgor
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    vrstica z menijem
scrollbarAbbr   =    drsni trak
gripAbbr      =    držalo
alertAbbr     =    opozorilo
menupopupAbbr   =    pojavni meni
documentAbbr    =    dokument
paneAbbr      =    pano
dialogAbbr     =    pogovorno okno
separatorAbbr   =    razmejevalec
toolbarAbbr    =    orodna vrstica
statusbarAbbr   =    vrstica stanja
tableAbbr     =    tbl
columnheaderAbbr  =    glava stolpca
rowheaderAbbr   =    glava vrstice
columnAbbr     =    stolpec
rowAbbr      =    vrstica
cellAbbr      =    celica
linkAbbr      =    pvz
listAbbr      =    seznam
listitemAbbr    =    element seznama
outlineAbbr    =    oris
outlineitemAbbr  =    element orisa
pagetabAbbr    =    zavihek
propertypageAbbr  =    stran lastnosti
graphicAbbr    =    grafika
pushbuttonAbbr   =    gmb
checkbuttonAbbr  =    potrditveni gumb
radiobuttonAbbr  =    izbirni gumb
comboboxAbbr    =    spustno polje
progressbarAbbr  =    vrstica napredka
sliderAbbr     =    drsnik
spinbuttonAbbr   =    vrtljivi gumb
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    animacija
equationAbbr    =    enačba
buttonmenuAbbr   =    menijski gumb
whitespaceAbbr   =    prazen prostor
pagetablistAbbr  =    seznam zavihkov
canvasAbbr     =    platno
checkmenuitemAbbr =    potrditveni element
passwordtextAbbr  =    bsdgesl
radiomenuitemAbbr =    izbirni element
textcontainerAbbr =    vsebovalnik besedila
togglebuttonAbbr  =    preklopni gumb
treetableAbbr   =    tabela z drevesom
headerAbbr     =    glava
footerAbbr     =    noga
paragraphAbbr   =    odstavek
entryAbbr     =    vnos
captionAbbr    =    napis
headingAbbr    =    naslov
sectionAbbr    =    odsek
formAbbr      =    obrazec
comboboxlistAbbr  =    seznam spustnega polja
comboboxoptionAbbr =    možnost spustnega polja
imagemapAbbr    =    slkzml
listboxoptionAbbr =    možnost
listboxAbbr    =    polje s seznamom
flatequationAbbr  =    ploska enačba
gridcellAbbr    =    mrežna celica
noteAbbr      =    opomba
figureAbbr     =    pdb
definitionlistAbbr =    seznam definicij
termAbbr      =    izraz
definitionAbbr   =    definicija
textareaAbbr    =    bsdobmo

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1s;#1s;#1s;#1s
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1v;#1v;#1v;#1v
cellInfoAbbr = s%Sv%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = vključeno
mathmltableAbbr       = tbl
mathmlcellAbbr        = cel
mathmlfractionAbbr      = ulom
mathmlfractionwithoutbarAbbr = ulom brez vrs
mathmlrootAbbr        = kor
mathmlscriptedAbbr      = napisano
mathmlsquarerootAbbr     = kvko

baseAbbr      = osn
close-fenceAbbr  = zap
denominatorAbbr  = imen
numeratorAbbr   = štev
open-fenceAbbr   = odp
overscriptAbbr   = zgr
presubscriptAbbr  = predpod
presuperscriptAbbr = prednad
root-indexAbbr   = stopnja
subscriptAbbr   = pod
superscriptAbbr  = nad
underscriptAbbr  = spd

notation-longdivAbbr      = dolgdel
notation-actuarialAbbr     = akt
notation-phasorangleAbbr    = fazkot
notation-radicalAbbr      = kor
notation-boxAbbr        = šktl
notation-roundedboxAbbr     = zaob
notation-circleAbbr       = zaok
notation-leftAbbr        = lev
notation-rightAbbr       = des
notation-topAbbr        = zgo
notation-bottomAbbr       = spo
notation-updiagonalstrikeAbbr  = navpgor
notation-downdiagonalstrikeAbbr = navpdol
notation-verticalstrikeAbbr   = nčrta
notation-horizontalstrikeAbbr  = včrta
notation-updiagonalarrowAbbr  = puščicagor
notation-madruwbAbbr      = madruwb