extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
author Juraj Cigáň <kusavica@gmail.com>
Sat, 16 Jan 2021 16:07:58 +0000
changeset 4139 fcacf7c3b0553af13da134faefa3d110d0dea50a
parent 2374 c8f5a7303aebc93b608ae46acf394060d387bac4
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: Juraj Cigáň <kusavica@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

### Notes for localizers ###
#
# The following version number is the "localisation version number", and MUST
# match the locale.version in the original locale this is based on. In other
# words, if the locale.version in two files is the same, both files MUST have
# exactly the same list of locale strings.
#
# If you always start with an en-US locale, and replace all strings, you can
# leave this value alone. If you update your locale file based on changes in
# the en-US locale, please remember to always update this in your locale to
# match en-US when you're done.
#
# locale.error is the message is the message displayed to the user if the
# locale version number does not match what ChatZilla is expecting, and will
# have the the following replacements:
#
#  %1$S  ChatZilla version (e.g. "0.9.69").
#  %2$S  Expected locale version (e.g. "0.9.69").
#  %3$S  Locale being loaded (e.g. "fr-FR").
#  %4$S  Actual locale version being (e.g. "0.9.68.2").
#
# In the example above, the user would be using ChatZilla 0.9.69, which
# expects a locale version of 0.9.69. It tried to use the fr-FR locale,
# but found it was only version 0.9.68.3.
#
# Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
#    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
#    expected locale version will stay the same. This is to make using
#    localisations between versions easier.
#
### End of notes ###

locale.version = 0.9.91
locale.error = Používate ChatZillu %1$S, ktorá vyžaduje verziu prekladu %2$S. Verzia aktuálne vybraného prekladu (%3$S) je %4$S, preto sa môžu vyskytnúť problémy s činnosťou ChatZilly.\n\nOdporúča sa, aby ste aktualizovali alebo odstránili uvedený preklad.
locale.authors = Vlado Valaštiak (wladow);Ján Kendi (Jacen)

# Misc

unknown=<neznámy>
none=<žiadny>
na=<nedostupný>

# util.js

msg.alert  = Upozornenie
msg.prompt = Výzva
msg.confirm = Potvrdenie

# command.js

### Notes for localizers ###
#
# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help,
# parameters and any UI labels. For the command to continue to function, the
# *.params entries MUST NOT BE CHANGED. Hopefully in the future you will be
# able to localize these items as well.
#
### DO NOT LOCALIZE THE *.params STRINGS ###
#
# All localised strings may contain certain entities for branding purposes.
# The three standard brand entities (brandShortName, brandFullName, vendorName)
# can all be used like this:
#   foo.bar = Some text used in &brandFullName;!
#
### End of notes ###

cmd.about.label = O ChatZille
cmd.about.help = Zobrazí informácie o tejto verzii ChatZilly.

cmd.alias.params = [<alias-name> [<command-list>]]
cmd.alias.help  = Definuje <alias-name> ako alias pre prostredníkom (';') oddelenú postupnosť príkazov zo zoznamu <command-list>. Ak namiesto <command-list> zadáte ('-'), alias bude odstránený, ak ho vynecháte, zobrazí sa alias. Ak nezadáte <alias-name>, budú zobrazené všetky definované aliasy.
cmd.attach.params = <irc-url>
cmd.attach.help  = Pripojí sa na URL IRC špecifikovanú v <irc-url>. Ak ste už pripojený, karta <irc-url> sa presunie do popredia. Pokiaľ bola táto karta zavretá, vytvorí sa znova. V <irc-url> môžete vynechať irc://. Príklady: /attach moznet, /attach moznet/chatzilla alebo /attach irc.mozilla.ort/mozbot,isnick.

cmd.away.label = Neprítomný (predvolené)
cmd.away.format = Neprítomný ($reason)
cmd.away.params = [<reason>]
cmd.away.help  = Ak zadáte <reason>, nastaví sa režim na Neprítomný s touto správou. Ak nebude <reason> určený, bude nastavený režim Neprítomný s predvolenou správou.

cmd.back.label = Späť
cmd.back.params =
cmd.back.help  = Už nie ste označený ako neprítomný.

cmd.ban.label = Zákaz vstupu
cmd.ban.format = Zákaz vstupu z $channelName
cmd.ban.params = <nickname>
cmd.ban.help  = Zakáže vstup používateľovi alebo viacerým používateľom do aktuálneho kanála. Môže byť zadaná buď prezývka používateľa alebo maska. Ak nezadáte prezývku používateľa alebo masku, zobrazí sa zoznam používateľov, ktorý majú zákaz vstupu.

cmd.cancel.help = Zruší príkaz /attach alebo /server, alebo prenos súboru. Použite /cancel, ak sa ChatZilla pokúša opakovane pripojiť k sieti, ktorá neodpovedá. Tým poviete ChatZille, aby pokusy o pripojenie ukončila skôr, než po predvolenom počte pokusov. Ak použijete /cancel pri prenose súboru, tento bude zastavený.

cmd.ceip.label = Program zvyšovania spokojnosti používateľov &ChatZilly
cmd.ceip.params = [<state>]
cmd.ceip.help  = Ak nezadávate parameter, otvorí sa okno Program zvyšovania spokojnosti používateľov ChatZilly (CEIP). Ak nastavíte <state> na |true|, |on|, |yes| alebo |1|, všetky voľby CEIP budú označené. Hodnoty |false|, |off|, |no| a |0| zrušia označenie všetky volieb tohto okna.

cmd.charset.params = [<new-charset>]
cmd.charset.help  = Nastaví kódovanie pre aktuálnu kartu na <new-charset> alebo zobrazí aktuálne kódovanie, ak <new-charset> nie je určené.

cmd.channel-motif.params = [<motif> [<channel>]]
cmd.channel-motif.help  = Nastaví súbor s CSS pravidlami pre správy daného kanála. <motif> môže byť tiež adresa URL odkazujúca na súbor .css alebo skratka "dark" alebo "light". Ak namiesto <motif> zadáte znak ('-'), bude motív vrátený na motív definovaný sieťou. Ak nezadáte <channel>, potom sa bude brať do úvahy kanál aktuálny. Ďalšie informácie o tom, ako meniť motív ChatZilly, nájdete na domovských stránkach <ttp://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Pozrite tiež |motif|.

cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<channel>]]]]
cmd.channel-pref.help  = Nastaví predvoľbu <pref-name> pre daný kanál na hodnotu <pref-value>. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazená aktuálna hodnota pre <pref-name>. Ak nezadáte ani <pref-name> ani <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), bude predvoľbe vrátená jej pôvodná hodnota.

cmd.clear-view.label = Vymazať &kartu
cmd.clear-view.params = [<view>]
cmd.clear-view.help = Vymaže aktuálnu kartu a všetok jej obsah.
cmd.clear-view.key = accel L

cmd.client.help = Nastaví kartu ``*klient*'' ako aktuálnu. Ak bola karta ``*klient*'' odstránená, bude znova vytvorená.

cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
cmd.cmd-docommand.help  =

cmd.cmd-undo.label = &Späť
cmd.cmd-undo.key  = accel Z
cmd.cmd-undo.params =
cmd.cmd-undo.help  = Vráti späť poslednú zmenu urobenú v textovom poli.

cmd.cmd-redo.label = &Znova
cmd.cmd-redo.key  = accel Y
cmd.cmd-redo.params =
cmd.cmd-redo.help  = Znova aplikuje poslednú zmenu na text v poli, ktorá bola vrátená späť

cmd.cmd-cut.label = &Vystrihnúť
cmd.cmd-cut.key  = accel X
cmd.cmd-cut.params =
cmd.cmd-cut.help  = Prekopíruje aktuálne vybraný text do schránky a odstráni ho zo zdroja.

cmd.cmd-copy.label = &Kopírovať
cmd.cmd-copy.key  = accel K
cmd.cmd-copy.params =
cmd.cmd-copy.help  = Prekopíruje aktuálne vybraný text do schránky.

cmd.cmd-paste.label = &Prilepiť
cmd.cmd-paste.key  = accel P
cmd.cmd-paste.params =
cmd.cmd-paste.help  = Vloží obsah zo schránky.

cmd.cmd-delete.label = &Odstrániť
cmd.cmd-delete.key  = VK_DELETE
cmd.cmd-delete.params =
cmd.cmd-delete.help  = Odstráni aktuálny výber.

cmd.cmd-selectall.label = Vybr&ať všetko
cmd.cmd-selectall.key  = accel A
cmd.cmd-selectall.params =
cmd.cmd-selectall.help  = Vyberie všetok text v aktuálnom okne.

cmd.cmd-copy-link-url.label = Kopírovať adresu odkazu
cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
cmd.cmd-copy-link-url.help  = Prekopíruje adresu URL aktuálneho odkazu do schránky.

cmd.cmd-mozilla-prefs.label = &Možnosti aplikácie &brandShortName;…
cmd.cmd-mozilla-prefs.params =
cmd.cmd-mozilla-prefs.help  =

cmd.cmd-prefs.label = &Nastavenia…
cmd.cmd-prefs.params =
cmd.cmd-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-prefs.label = &Nastavenia ChatZilly…
cmd.cmd-chatzilla-prefs.params =
cmd.cmd-chatzilla-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-opts.label = &Možnosti…
cmd.cmd-chatzilla-opts.params =
cmd.cmd-chatzilla-opts.help  =

cmd.commands.params = [<pattern>]
cmd.commands.help  = Zobrazí zoznam všetkých príkazov zodpovedajúcich výrazu <pattern> alebo všetky príkazy, pokiaľ nie je výraz určený.

cmd.create-tab-for-view.params = <view>
cmd.create-tab-for-view.help  =

cmd.custom-away.label = Neprítomný (vlastný)…
cmd.custom-away.help  = Vyzve na zadanie vlastnej správy pre režim Neprítomný a potom ho nastaví. Použite |/away| príkaz na špecifikovanie neprítomnej správy ako časť príkazu.

cmd.sync-font.help   = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením písma.
cmd.sync-header.help  = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením hlavičky.
cmd.sync-log.help    = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením zápisu do protokolu.
cmd.sync-motif.help   = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením motívu.
cmd.sync-timestamp.help = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením formátu času.
cmd.sync-window.help  = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením výstupu.

cmd.ctcp.params = <target> <code> [<params>]
cmd.ctcp.help  = Odošle CTCP kód <code> do cieľa (používateľ alebo kanál) <target>. Ak sú zadané <params>, sú odoslané spolu s kódom.

cmd.default-charset.params = [<new-charset>]
cmd.default-charset.help  = Nastaví nové predvolené kódovanie na <new-charset> alebo zobrazí aktuálne nastavené kódovanie, pokiaľ nie je <new-charset> uvedené.

cmd.delayed.params = <delay> <rest>
cmd.delayed.help  = Po zadanom počte sekúnd |delay| spustiť príkaz |rest|.

cmd.describe.params = <target> <action>
cmd.describe.help  = Spustí akciu 'action' na |target|, ktorým je buď kanál nebo používateľ.

cmd.dcc-accept.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-accept.help  = Prijme prichádzajúci DCC Chat alebo odošle ponuku. Ak nie je uvedený |nickname|, bude prijatá posledná známa ponuka (z bezpečnostných dôvodov toto nebude fungovať počas prvých 10 sekúnd po obdržaní ponuky). Pre <nickname> alebo <file> môžete použiť aj regulárny výraz.

cmd.dcc-accept-list.params =
cmd.dcc-accept-list.help  = Zobrazí zoznam DCC automaticky prijímaných pre aktuálnu sieť.

cmd.dcc-accept-list-add.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-add.help  = Pridá niekoho do vášho zoznamu automaticky prijímaných DCC súčasnej siete.

cmd.dcc-accept-list-remove.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-remove.help  = Odstráni niekoho zo zoznamu automaticky prijímaných DCC súčasnej siete.

cmd.dcc-chat.params = [<nickname>]
cmd.dcc-chat.help  = Pošle ponuku na DCC Chat používateľovi |nickname| na aktuálnom serveri. Ak prezeráte údaje o používateľovi, môžete |nickname| vypustiť.
cmd.dcc-chat.label = Priamy chat

cmd.dcc-close.format = Odpojiť od $userName
cmd.dcc-close.label = O&dpojiť
cmd.dcc-close.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-close.help  = Uzavrie existujúce DCC spojenie. |nickname| môžete vynechať, pokiaľ príkaz spúšťate z karty DCC. V takom prípade bude uzavreté toto DCC spojenie. |type| a |file| môžu byť potrebné na identifikáciu spojenia. Pre <nickname> alebo <file> môžete použiť aj regulárny výraz.

cmd.dcc-decline.params = [<nickname>]
cmd.dcc-decline.help  = Odmietne prichádzajúci DCC Chat, alebo odošle ponuku. Ak nezadáte |nickname| bude odmietnutá posledná známa žiadosť. Pre <nickname> môžete použiť aj regulárny výraz.

cmd.dcc-list.params = [<type>]
cmd.dcc-list.help  = Vypíše zoznam známych ponúk DCC chatu a spojenia. Výpis môže byť obmedzený na "chat" alebo "send" pomocou parametra |type|.

cmd.dcc-send.params = [<nickname> [<file>]]
cmd.dcc-send.help  = Ponúkne súbor používateľovi |nickname|. Ak prezeráte údaje o |nickname|, potom môžete |nickname| vynechať a ponuka bude zobrazená tomuto používateľovi. Súbor môže byť určený buď priamo ako |file|, alebo, ak je vynechaný, výberom z dialógu.
cmd.dcc-send.label = Odoslať súbor…

cmd.dcc-show-file.params = <file>
cmd.dcc-show-file.help  = Otvorí priečinok, ktorý obsahuje prevzatý súbor.

cmd.delete-view.key  = accel W
cmd.delete-view.label = &Zavrieť kartu
cmd.delete-view.params = [<view>]
cmd.delete-view.help  = Vymaže aktuálnu kartu, vyradí *celý* obsah a zruší ikonu z panela kariet. Ak je týmto spôsobom zrušené aj zobrazenie kanála, opustíte tento kanál.

cmd.dehop.label = Odobrať práva pol-operátora
cmd.dehop.params = <nickname> [<...>]
cmd.dehop.help  = Odobere práva pol-operátora používateľovi <nickname> na aktuálnom kanáli. Vyžaduje práva operátora.

cmd.deop.label = Odobrať práva operátora
cmd.deop.params = <nickname> [<...>]
cmd.deop.help  = Odoberie práva operátora používateľovi <nickname> na aktuálnom kanáli. Vyžaduje práva operátora.

cmd.desc.params = <description>
cmd.desc.help  = Zmení riadok 'ircname', ktorý je vrátený, ak na vás niekto použije príkaz /whois. IRC meno musí byť zadané *pred tým*, než sa pripojíte. Ak vynecháte <description>, zobrazí sa aktuálny popis.


cmd.devoice.label = Odobrať práva hovorcu
cmd.devoice.params = <nickname> [<...>]
cmd.devoice.help  = Odoberie práva hovorcu používateľovi <nickname> na aktuálnom kanáli. Vyžaduje štatút operátora (alebo pol-operátora)

cmd.disconnect.format = Odpojiť od $networkName
cmd.disconnect.label = &Odpojiť
cmd.disconnect.params = [<reason>]
cmd.disconnect.help  = Vykoná odpojenie od servera, ktorý je reprezentovaný aktívnym oknom. Keď je vykonávaný príkaz doplnený o dôvod <reason>, bude tento zobrazený, inak sa použije predvolený dôvod.

cmd.disconnect-all.label = O&dpojiť od všetkých sietí
cmd.disconnect-all.params = [<reason>]
cmd.disconnect-all.key  = accel D
cmd.disconnect-all.help  = Odpojí sa od všetkých sietí s dôvodom <reason>, alebo, ak nie je uvedený <reason>, použije sa štandardný dôvod.

cmd.echo.params = <message>
cmd.echo.help  = Zobrazí <message> na aktuálnej karte, ale nepošle ju serveru.

cmd.enable-plugin.params = <plugin>
cmd.enable-plugin.help  = Malo by byť použité na opätovné povolenie zásuvného modulu po tom, čo bol použitý príkaz |disable-plugin|. Tento príkaz zavolá funkciu enablePlugin príslušného modulu. Táto funkcia nijako negarantuje, že sa zásuvný modul správne spustí.

cmd.eval.params = <expression>
cmd.eval.help  = Vyhodnotí <expression> ako kód JavaScriptu. Nič pre slabé povahy.

cmd.evalsilent.params = <expression>
cmd.evalsilent.help = Identický príkaz ako /eval, až na to, že nezobrazuje riadky [EVAL-IN] a [EVAL-OUT].

cmd.except.params = [<nickname>]
cmd.except.help  = Vyberie používateľa zo zoznamu zákazu vstup na kanál. Môže byť zadaná buď prezývka používateľa alebo maska. Ak nezadáte prezvýku ani masku, zobrazí sa zoznam aktuálnych zákazov vstupu.

cmd.exit.label = U&končiť ChatZillu
cmd.exit.params = [<reason>]
cmd.exit.help  = Vykoná odpojenie zo všetkých aktívnych serverov a sietí. Ak je uvedený <reason>, uvedie sa. V opačnom prípade sa uvedie predvolený <reason>. Po odpojení sa vykoná ukončenie ChatZilly.

cmd.exit-mozilla.label = &Koniec
cmd.exit-mozilla.help = Ukončiť &brandShortName;.

cmd.faq.label  = ChatZilla FAQ

cmd.find.label = &Hľadať…
cmd.find.key  = accel F
cmd.find.params = [<rest>]
cmd.find.help  = Vyhľadá text na aktuálnej karte.

cmd.find-again.label = Hľa&dať znova
cmd.find-again.key  = accel G
cmd.find-again.params =
cmd.find-again.help  = Vyhľadá ďalší výskyt hľadaného výrazu od posledného výskytu.

cmd.focus-input.key = VK_ESCAPE
cmd.focus-input.help = Rýchla klávesová skratka pre presunutie kurzora do vstupného poľa.

cmd.font-family.params = [<font>]
cmd.font-family.help  = Nastaví alebo zobrazí písmo použité na aktuálnej karte. Nezadávajte <font> pokiaľ chcete použiť súčasnú rodinu fontov. Hodnota |default| použije globálne nastavenie rodiny fontov, |serif|, |sans| a |monospace|, použije nastavenie fontov z globálnych predvolieb, iné hodnoty nastaví font priamo.

cmd.font-family-default.label  = Predvolené &písmo
cmd.font-family-serif.label   = Se&rif
cmd.font-family-sans-serif.label = S&ans Serif
cmd.font-family-monospace.label = Mo&nospace

cmd.font-family-other.format   = Iné ($fontFamily)…
cmd.font-family-other.label   = I&né…
cmd.font-family-other.help    = Vyžiada názov písma.

cmd.font-size.params = [<font-size>]
cmd.font-size.help  = Nastaví alebo zobrazí veľkosť písma použitého na aktuálnej karte. Nezadávajte <font-size>, pokiaľ chcete zobraziť aktuálnu veľkosť písma. Hodnota veľkosti sa zadáva v bodoch (pt). Hodnota |default| použije veľkosť z globálneho nastavenia, |bigger| a |smaller| zväčší, resp. zmenší veľkosť písma o fixnú hodnotu vždy, keď sú použité.

cmd.font-size-bigger.label = Z&väčšiť veľkosť textu
cmd.font-size-bigger.key  = accel +
cmd.font-size-bigger2.key  = accel =
cmd.font-size-smaller.label = Z&menšiť veľkosť textu
cmd.font-size-smaller.key  = accel -

cmd.font-size-default.label = Predvolená &veľkosť
cmd.font-size-small.label  = &Malá
cmd.font-size-medium.label = &Stredná
cmd.font-size-large.label  = &Veľká

cmd.font-size-other.format = Iná ($fontSize pt)…
cmd.font-size-other.label  = &Iná…
cmd.font-size-other.help  = Vyžiada zadanie veľkosti písma.

cmd.goto-startup.label = Otvoriť automatické pripojenia
cmd.goto-startup.help  = Otvorí všetky adresy URL pre vaše automatické pripojenia.

cmd.goto-url.label = Otvoriť odkaz
cmd.goto-url.format = $label
cmd.goto-url.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url.help  = Otvorí adresu URL určenú v <url>. Ak <url> nie je irc:, bude otvorená v aktuálnom okne prehliadača. Ak <url> je alias pre adresu url, voliteľným parametrom <anchor> môžete určiť kotvu adresy.

cmd.goto-url-newwin.label = Otvoriť v novom okne
cmd.goto-url-newwin.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url-newwin.help  = Otvorí URL adresu určenú v <url>. Ak <url> nie je irc:, bude otvorená v novom okne prehliadača. Ak <url> je alias pre adresu url, voliteľným parametrom <anchor> môžete určiť kotvu adresy.

cmd.goto-url-newtab.label = Otvoriť na novej karte
cmd.goto-url-newtab.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url-newtab.help  = Otvorí URL adresu určenú v <url>. Ak <url> nie je irc:, bude otvorená na novej karte v aktuálnom okne prehliadača. Ak <url> je alias pre adresu url, voliteľným parametrom <anchor> môžete určiť kotvu adresy.

cmd.goto-url-external.label = Otvoriť odkaz v predvolenom prehliadači
cmd.goto-url-external.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url-external.help  = Prejde na URL určenú v <url>. Ak <url> nie je irc:, otvorí ju v predvolenom prehliadači systému. Ak <url> je alias pre adresu url, voliteľným parametrom <anchor> môžete určiť kotvu adresy.

cmd.header.help = Prepne viditeľnosť panela s hlavičkou.

cmd.help.params = [<pattern>]
cmd.help.help  = Zobrazí Pomocníka všetkých príkazov zodpovedajúcich výrazu <pattern>. Ak nie je <pattern> uvedený, zobrazí sa pomocník všetkých príkazov.

cmd.hide-view.label = &Skryť kartu
cmd.hide-view.params = [<view>]
cmd.hide-view.help  = Skryje ikonu aktuálnej karty, ale zachová jej obsah. Ikona sa znovu objaví v momente, keď sa na tejto karte objaví niečo nové.

cmd.homepage.label = Domovská stránka ChatZilly

cmd.hop.label = Udeliť práva pol-operátora
cmd.hop.params = <nickname> [<...>]
cmd.hop.help  = Udelí práva pol-operátora na aktuálnom kanáli používateľovi s <nickname>. Vyžaduje práva operátora.

cmd.idle-away.help = Na automatické nastavenie stavu "Neprítomný" počas nečisnnosti je použitý interný príkaz.
cmd.idle-back.help = Na automatické nastavenie stavu "Naspäť" pri opätovnom začatí činnosti je použitý interný príkaz.

cmd.reconnect.format = Znova sa pripojiť k $networkName
cmd.reconnect.label = Znova sa pripojiť
cmd.reconnect.params = [<reason>]
cmd.reconnect.help  = Znovu sa pripojí k sieti v aktuálnej karte; Pri odchode použije <reason> ako dôvod odchodu alebo štandardný dôvod, ak <reason> nepoužijete.

cmd.reconnect-all.label = &Znova sa pripojiť ku všetkým sieťam
cmd.reconnect-all.params = [<reason>]
cmd.reconnect-all.help  = Znova sa pripojí ku všetkým sieťam; Pri odchode použije <reason> ako dôvod odchodu alebo štandardný dôvod, ak <reason> nepoužijete.

cmd.toggle-ui.params = <thing>
cmd.toggle-ui.help  = Prepne viditeľnosť jednej zo súčastí používateľského rozhrania. <thing> musí byť jeden z: tabstrip, userlist, header, status.

cmd.userlist.label = Zoznam používateľov
cmd.userlist.key  = accel shift L

cmd.tabstrip.label = Panel kariet
cmd.tabstrip.key  = accel shift T

cmd.statusbar.label = Stavový riadok
cmd.statusbar.key  = accel shift S

cmd.header.label  = Hlavička
cmd.header.key   = accel shift H

cmd.input-text-direction.params = <dir>
cmd.input-text-direction.help  =

cmd.text-direction.params = <dir>
cmd.text-direction.help  =

cmd.rtl.help = Prepne smer textu na sprava doľava.
cmd.ltr.help = Prepne smer textu na zľava doprava.

cmd.irtl.help = Prepne smer textu vo vstupnom poli na sprava doľava.
cmd.iltr.help = Prepne smer textu vo vstupnom poli na zľava doprava.

cmd.toggle-text-dir.label = &Zmeniť smer textu
cmd.toggle-text-dir.key  = accel shift X

cmd.toggle-pref.params = <pref-name>
cmd.toggle-pref.help  = Prepne logickú predvoľbu určenú hodnotou <pref-name>.

cmd.toggle-usort.label = Usporiadať používateľov podľa režimu
cmd.toggle-ccm.label  = Zbaliť vlák&na správ
cmd.toggle-copy.label = Kopírovať dôlež&ité správy
cmd.toggle-umode.label = Zobraziť režim ako symbol
cmd.toggle-timestamps.label = Zobraziť č&as

cmd.unban.label = Zrušiť zákaz vstupu
cmd.unban.format = Zruší zákaz vstupu v $channelName
cmd.unban.params = <nickname>
cmd.unban.help  = Zruší zákaz vstupu určitému používateľovi alebo odstráni špecifický zákaz vstupu zo zoznamu zakázaných používateľov aktuálneho kanála.

cmd.unexcept.params = <nickname>
cmd.unexcept.help  = Zruší výnimku zákazu vstupu kanála.

cmd.user.params = [<username> <description>]
cmd.user.help  = Nastaví vaše používateľské meno na <username> a popis (``Real Name'') na <description>. Ekvivalent k používaniu príkazov |name| a |desc|. Nové meno a popis budú použité pri nasledujúcom pripojení k sieti. Ak použijete príkaz bez parametrov, zobrazí sa aktuálne meno používateľa a popis.

cmd.userlist.help = Prepne viditeľnosť zoznamu používateľov.

cmd.ignore.params = [<mask>]
cmd.ignore.help  = Pridá niekoho do vášho zoznamu ignorovaných používateľov pre aktuálnu sieť. Prezývka bude vyhovovať <mask>, ale môžete tiež použiť hostmask. Bez parametrov zobrazíte zoznam všetkých aktuálne ignorovaných používateľov.

cmd.install-plugin.params = [<url> [<name>]]
cmd.install-plugin.help  = Nainštaluje zásuvný modul ChatZilla.
cmd.install-plugin.label = &Nainštalovať zásuvný modul…

cmd.invite.params = <nickname> [<channel-name>]
cmd.invite.help  = Pozve <nickname> do <channel-name> alebo aktuálneho kanála. Ak je nastavený príznak +i, vyžaduje práva operátora.

cmd.j.params = <channel-name> [<key>]
cmd.j.help  = Tento príkaz je alternatívou k /join.

cmd.join.label = &Pripojiť ku kanálu…
cmd.join.key  = accel J
cmd.join.params = [<channel-name> [<key>]]
cmd.join.help  = Pripojí vás ku globálnemu (názov začína na #), lokálnemu (názov začína na &) alebo bezrežimovému (názov začína na +) kanálu názvom <channel-name>. Ak nie je zadaná žiadna predpona, predpokladá sa #. Použije kľúč <key>, ak je zadaný.

cmd.join-charset.params = [<channel-name> <charset> [<key>]]
cmd.join-charset.help  = Pripojí vás ku globálnemu (názov začína na #), lokálnemu (názov začína na &), alebo bezrežimovému (názov začína na +) kanálu názvom <channel-name>. Správy budú kódované a dekódované podľa vybraného kódovania <charset>. Nastavenie <charset> je nezávislé na predvolenom kódovaní, ktoré môže byť nastavené príkazom /charset. Ak nie je zadaná žiadna predpona, predpokladá sa #. Použije kľúč <key>, ak je zadaný.

cmd.jump-to-anchor.params = <anchor> [<channel-name>]
cmd.jump-to-anchor.help  =

cmd.kick.format = Vykopnúť používateľa z kanála $channelName
cmd.kick.label = Vykopnúť
cmd.kick.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick.help  = Vykopne <nickname> z aktuálneho kanála. Vyžaduje práva operátora.

cmd.kick-ban.format = Vykopnúť a zakázať vstup používateľovi na kanál $channelName
cmd.kick-ban.label = Vykopnúť a zakázať vstu
cmd.kick-ban.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick-ban.help  = Zakáže *!username@hostmask vstup do aktuálneho kanála a následne ho vyhodí. Vyžaduje práva operátora.

cmd.knock.params = <channel-name> [<reason>]
cmd.knock.help  = Požiada o pozvanie na zadaný kanál, voliteľne môžete uviesť dôvod. Tento príkaz nie je podporovaný všetkými servermi.

cmd.label-user.format = «$nickname»
cmd.label-user.label = <unknown>
cmd.label-user.params = <unspecified>
cmd.label-user.help  =

cmd.label-user-multi.format = «$userCount users»
cmd.label-user-multi.label = <unknown>
cmd.label-user-multi.params = <unspecified>
cmd.label-user-multi.help  =

cmd.leave.format = Opustiť $channelName
cmd.leave.label = &Opustiť
cmd.leave.params = [<channel-name>] [<reason>]
cmd.leave.help  = Opustí aktuálny kanál. Kartu skryjete pomocou príkazu /delete (stratíte údaje v nej) alebo /hide /údaje ostanú zachované). Veľa serverov nepodporuje parameter <reason>. Na rozhodnutie, či skryť kartu, budú použité vaše nastavenia. Ak použijete tento príkaz v skripte, môžete toto určiť parametrom <delete-when-done>.

cmd.links.help  = Zobrazí "odkazy" k aktuálnemu serveru. Ide o zoznam iných serverov v sieti, ktoré sú s týmto serverom vzájomne prepojené.

cmd.list.params = [<channel-name>]
cmd.list.help  = Zobrazí názov kanála, počet používateľov a tému siete/servera, kam ste pripojený. Ak neuvediete názov kanála, zobrazia sa všetky kanály. Na serveroch s veľkým počtom kanálov môžete byť po tejto výzve odpojený od servera.

cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
cmd.list-plugins.help  = Ak nezadáte <plugin>, vypíše tento príkaz informácie o všetkých nahraných zásuvných moduloch. Ak <plugin> zadáte, budú zobrazené len informácie o ňom. Ak použijete tento príkaz z konzoly, môžete určiť modul <plugin> buď pomocou jeho ID alebo indexu.

cmd.load.params = <url>
cmd.load.help  = Spustí obsah danej URL ako <url>. Pozrite si tiež predvoľbu |initialScripts|.

cmd.reload-plugin.params = <plugin>
cmd.reload-plugin.help  = Načíta modul z rovnakej URL, odkiaľ bol načítaný naposledy. Tento modul bude aktivovaný, len ak je zavedená aktuálna verzia, inak môže byť deaktivovaný.

cmd.log.params = [<state>]
cmd.log.help  = Zapne alebo vypne záznam udalostí pre aktuálny kanál. Ak zadáte <state> ako |true|, |on|, |yes| alebo |1|, zaznamenávanie sa zapne. Hodnoty |false|, |off|, |no| a |0| ho vypnú. Vynechajte <state>, aby sa zobrazil aktuálny stav. Stav sa ukladá do nastavení. To znamená, že ak je pri ukončení ChatZilly záznam zapnutý, bude zapnutý aj prinasledujúcom spustení ChatZilly a navštívení príslušného kanála.

cmd.rlist.params = <regexp>
cmd.rlist.help  = Zobrazí názov kanála, počet používateľov a tému siete/servera, ku ktorému ste pripojený. Výstup je filtrovaný pomocou zadaného regulárneho výrazu.

cmd.reload-ui.help = Obnoviť súbor XUL ChatZilly. Používané počas vývoja.

cmd.map.help = Podobné ako /links, ale poskytuje grafickú "Mapu siete" celej IRC siete. používa sa hlavne na účely trasovania.

cmd.match-users.params = <maska>
cmd.match-users.help  = Zobrazí zoznam používateľov podľa zadanej masky <maska>.

cmd.me.params = <action>
cmd.me.help  = Odošle text 'action' do aktuálneho kanála ako vyjadrenie v tretej osobe. Vyskúšajte to a uvidíte!

cmd.motd.help  = Zobrazí "Správu dňa", ktorá obvykle obsahuje informácie o sieti a aktuálnom serveri. Tiež môže obsahovať užitočné pokyny.

cmd.mode.params = <target> [<modestr> [<param> [<...>]]]
cmd.mode.help  = Zmení používateľský režim alebo režim kanála <target> použitím <modestr> a <param>, ak je zadaný. Ak je príkaz použitý v zobrazení kanála, <target> môže byť vynechaný. Zoznam povolených režimov nájdete na stránke http://irchelp.org.

cmd.motif.params = [<motif>]
cmd.motif.help  = Nastaví predvolený súbor s pravidlami CSS pre karty správ. <motif> môže byť tiež adresa URL odkazujúca na súbor .css alebo skratka "dark" alebo "light". Ďalšie informácie o tom, ako meniť motív ChatZilly nájdete na domovských stránkách <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Pozrite tiež |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.

cmd.motif-dark.label = &Tmavý motív
cmd.motif-light.label = &Svetlý motív

cmd.msg.params = <nickname> <message>
cmd.msg.help  = Pošle súkromú správu <message> používateľovi <nickname>.

cmd.name.params = <username>
cmd.name.help  = Zmení používateľské meno zobrazené pred maskou servera - ak to server umožňuje. Niektoré servery dôverujú len používateľskému menu, ktoré dostanú ako odpoveď od služby ident. Používateľské meno musí byť nastavené *pred* pripojením. Ak vynecháte <username>, zobrazí sa aktuálne používateľské meno.


cmd.names.params = [<channel-name>]
cmd.names.help  = Zobrazí zoznam používateľov v kanáli.

cmd.network.params = <network-name>
cmd.network.help  = Nastaví aktuálnu sieť na <network-name>.

cmd.networks.help  = Vypíše všetky dostupné siete v podobe aktívnych odkazov.

cmd.network-motif.params = [<motif> [<network>]]
cmd.network-motif.help  = Nastaví súbor s CSS pravidlami pre karty správ siete <network>. <motif> môže byť tiež adresa URL odkazujúca na súbor .css alebo skratka "dark" alebo "light". Ak namiesto <motif> zadáte znak ('-'), bude motív vrátený na predvolený motív. Ak nezadáte <network>, potom sa bude brať do úvahy aktuálna sieť. Ďalšie informácie o tom, ako meniť motív ChatZilly nájdete na domovských stránkách <<http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Pozrite tiež |motif|.

cmd.network-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.network-pref.help  = Nastaví hodnotu predvoľby nazvanej <pref-name> na hodnotu <pref-value> na sieti <network>. Ak nezadáte <pref-value> bude zobrazená aktuálna hodnota <pref-name>. Ak budú vynecháné obe <pref-name> a <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak zadáte <delete-pref> ako |true|, |on|, |yes|, alebo |1|, alebo ak <pref-name> začíná znakom minus ('-'), bude predvoľba nastavená na pôvodnú hodnotu.

cmd.nick.label  = Zmeniť prezývku…
cmd.nick.params = <nickname>
cmd.nick.help  = Zmení vašu pzezývku. Ak vynecháte |nickname|, je zobrazená výzva.

cmd.notify.params = [<nickname> [<...>]]
cmd.notify.help  = Bez parametrov vám príkaz /notify zobrazí online/offline stav používateľov, ktorí sú na vašom zozname používateľov, na ktorých chcete upozorňovať. Ak zadáte ako parameter jednu alebo viac prezývok <nickname>, budú tieto do zoznamu pridané, ak v ňom nenachádzajú alebo odstránené, ak sa tam nachádzajú.

cmd.notice.params = <nickname> <message>
cmd.notice.help  = Odošle upozornenie <message> používateľovi <nickname>.

cmd.op.label = Udeliť práva operátora
cmd.op.params = <nickname> [<...>]
cmd.op.help  = Udelí práva operátora používateľovi <nickname> v aktuálnom kanáli. Táto funkcia vyžaduje práva operátora.

cmd.open-at-startup.params = [<toggle>]
cmd.open-at-startup.help  = Používa sa na pridanie aktuálnej karty do zoznamu kariet, ktoré budú automaticky otvorené pri spustení. Ak nezadáte <toggle>, bude zobrazený stav aktuálnej karty. <toggle> môže nadobúdať jednu z hodnôt: yes, on, true, 1, no, off, false, 0 alebo toggle, ak chcete zmeniť stav.

cmd.oper.params = <opername> [<password>]
cmd.oper.help  = Vyžiada stav IRC operátora od aktuálnej siete. Ak je parameter <password> vynechaný, budete požiadaní o zadanie hesla v maskovanom textovom poli (takže nikto neuvidí, čo píšete).

cmd.print.label = Tlačiť…
cmd.print.key  = accel P
cmd.print.params =
cmd.print.help  = Otvorí dialógové okno tlače pre aktuálnu kartu.

cmd.save.label = Uložiť kartu &ako…
cmd.save.key = accel S
cmd.save.params = [<filename> [<savetype>]]
cmd.save.help = Uloží aktuálnu kartu do súboru <filename>. Ak vynecháte <filename>, je zobrazené dialógové okno Uložiť ako…, <savetype> môže byť buď |complete|, |htmlonly| alebo |text|. Ak je vynechaný, určí sa podľa prípony súboru. Súbory s príponou .html, .xhtml, .xhtm alebo .htm budú uložené ako kompletné karty, súbory .txt ako textové záznamy. Akákoľvek iná prípona vyvolá chybu, ak nezadáte <savetype>.

cmd.say.params = <message>
cmd.say.help  = Odošle správu do aktuálneho okna. Tento príkaz sa používa automaticky vždy, keď zadáte ktext, ktorý sa nezačína znakom "/".

cmd.stats.params = [<params>]
cmd.stats.help = Vyžiada štatistiky servera. Ak použijete tento príkaz bez parametrov, získate špecifický zoznam dostupných parametrov pre tento príkaz.

cmd.time.params = [<nickname>]
cmd.time.help  = Opýta sa používateľa <nickname>, aký je čas na jeho počítači. Klient používateľa môže a nemusí zobraziť informáciu o tom, čo ste sa pýtali. ChatZilla to v súčasnosti nerobí. Ak nezadáte <nickname>, ChatZilla sa opýta servera, aký je čas na ňom.
cmd.time.label = Zistiť miestny čas

cmd.timestamps.params = [<toggle>]
cmd.timestamps.help  = Nastaví zobrazovanie časových značiek na aktuálnej karte. Ak je <toggle> jedna z hodnôt |true|, |on|, |yes| alebo |1|, značky budú zobrazované. Hodnoty |false|, |off|, |no| a |0| spôsobia ich nezobrazovanie a |toggle| zmení stav na opačný. Aktuálny stav sa dozviete, ak ako <toggle> nezadáte nič.

cmd.toggle-oas.format = Otvoriť tento $viewType pri spustení
cmd.toggle-oas.label = Otvoriť pri &spustení

cmd.pass.params = <password>
cmd.pass.help  = Odošle heslo na server, ktoré bude použité pri pripájaní sa na servery chránený heslom.

cmd.ping.params = <nickname>
cmd.ping.help  = Ping berie názov z techniky merajúcej vzdialenosť s odpočúvaním. V IRC je to používané na meranie času odoslania správy niekomu, a prijatia odozvy. Ak zadáte názov kanála, odošle sa ping každému používateľovi v kanáli. Niektoré klienty IRC budú zobrazovať žiadosti ping smerom k používateľovi. ChatZilla to nerobí.
cmd.ping.label = Ping používateľa

cmd.plugin-pref.params = <plugin> [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.plugin-pref.help = Nastaví hodnotu predvoľby zásuvného modulu pomenovanú <pref-name> na hodnotu <pref-value>. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazena aktuálna hodnota <pref-name>. Ak <pref-name> a <pref-value> vynecháte, všetky predvoľby pre <plugin> budú zobrazené. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), predvoľby budú nastavené na predvolenú hodnotu.

cmd.pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref>]]
cmd.pref.help  = Nastaví hodnotu predvoľby pomenovanú <pref-name> na hodnotu <pref-value>. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazená aktuálna hodnota <pref-name>. Ak budú vynechané obe <pref-name> a <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), predvoľby budú nastavené na predvolenú hodnotu.

cmd.query.label = Otvoriť súkromý chat
cmd.query.params = <nickname> [<message>]
cmd.query.help  = Otvorí novú kartu so súkromým chatom s používateľom <nickname>. Ak je uvedená aj <message>, je odoslaná ako prvá súkromná správa používateľovi <nickname>.

cmd.quit.label = U&končiť ChatZillu
cmd.quit.params = [<reason>]
cmd.quit.help  = Ukončí ChatZillu.

cmd.quit-mozilla.label = &Ukončiť
cmd.quit-mozilla.help  = Ukončí &brandShortName;.

cmd.quote.params = <irc-command>
cmd.quote.help  = Odošle nespracovaný príkaz priamo na IRC server. Používajte len ak viete, čo robíte. Detaily nájdete v IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html>.

cmd.rejoin.params = [<reason>]
cmd.rejoin.help  = Znovu vstúpi do kanála v aktuálnej karte. Funguje len v prípade, že v aktuálnej karte je kanál.
cmd.rejoin.format = Znovu vstúpiť do $channelName
cmd.rejoin.label = Znovu vstúpiť

cmd.rename.params = [<label>]
cmd.rename.help  = Zmení menovku aktuálnej karty na <label>.
cmd.rename.label = Premenovať kartu…

cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.server.help  = Vykoná pripojenie k serveru <hostname> na <port> alebo na port 6667, ak nie je <port> uvedený. Poskytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste k serveru už pripojený, bude panel pre <hostname> presunutý do popredia. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.

cmd.set-current-view.params = <view>
cmd.set-current-view.help  =

cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.sslserver.help  = Pripojí sa k serveru s použitím SSL <hostname> na <port>. Ak <port> nie je určený, vykoná sa pripojenie na port 9999. Poksytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste už pripojený, zobrazí sa aktuálny <hostname>. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.

cmd.ssl-exception.params = [<hostname> <port> [<connect>]]
cmd.ssl-exception.help = Otvorí dialógové okno s možnosťou pridania výnimky pre certifikát SSL pre server <hostname>. Ak je parameter <connect> nastavený na true, pripojenie k serveru <hostname> bude iniciované po pridaní výnimky.

cmd.squery.params = <service> [<commands>]
cmd.squery.help  = Odošle príkazy <commands> službe <service>.

cmd.stalk.params = [<text>]
cmd.stalk.help  = Pridá text <text> do zoznamu slov, pre ktoré by ste radi videli upozornenie. Kedykoľvek niekto v správe uvedie zodpovedajúci <text>, ChatZilla nastaví ako aktívne okno, kde bola táto správa napísaná (na niektorých operačných systémoch) a ikona na hlavnej karte začne blikať (na niektorých operačných systémoch). Ak vynecháte <text>, zobrazí sa zoznam sledovaných slov.

cmd.status.help = Zobrazí informácie o stave pre aktuálnu kartu.

cmd.statusbar.help = Prepne viditeľnosť stavového riadka.

cmd.supports.help = Vypíše vlastnosti aktuálneho servera tak, ako ho hlási číslo 005.

cmd.testdisplay.help = Zobrazí ukážkový text. Používa sa ako náhľad štýlov.

cmd.topic.params = [<new-topic>]
cmd.topic.help  = Ak ste operátor kanála a jeho téma nie je nastavená ako súkromná (mód +t), je téma nastavená na <new-topic>. Ak <new-topic> *nezadáte*, zobrazí sa aktuálna téma.

cmd.tabstrip.help = Prepne viditeľnosť panela s kartami.

cmd.unalias.params = <alias-name>
cmd.unalias.help  = Odstráni alias.

cmd.unignore.params = <mask>
cmd.unignore.help  = Odstráni používateľa z vášho zoznamu ignorovaných používateľov pre aktuálnu sieť. Používateľ musí vyhovovať <mask>, ale môže sa použiť aj hostmask.

cmd.unstalk.params = <text>
cmd.unstalk.help  = Odstráni slovo zo zoznamu výrazov, na ktoré chcete zobrazovať upozornenia.

cmd.urls.params = [<number>]
cmd.urls.help  = Zobrazí posledných niekoľko adries URL, ktoré boli v ChatZille zobrazené. Počet určíte zadaním parametra <number>. Aak ho nezadáte, použite sa predvolená hodnota 10.

cmd.userhost.params = <nickname> [<...>]
cmd.userhost.help  = Vyžiada hostmask každého používateľa zadaného ako <nickname>.

cmd.userip.params = <nickname> [<...>]
cmd.userip.help  = Vyžiada IP adresu každého používateľa zadaného ako <nickname>.

cmd.disable-plugin.params = <plugin>
cmd.disable-plugin.help  = Tento príkaz zavolá funkciu disablePlugin daného prídavného modulu, pokiaľ existuje. Príkaz negarantuje, že modul bude korektne odstránený.

cmd.usermode.params = [<new-mode>]
cmd.usermode.help  = Zmení alebo zobrazí aktuálny režim používateľa.

cmd.user-motif.params = [<motif> [<user>]]
cmd.user-motif.help  = Nastaví súbor s CSS pravidlami pre kartu správ pre daného používateľa <user>. <motif> môže byť tiež adresa URL odkazujúca na súbor .css súbor, alebo skratka "dark" alebo "light". Ak namiesto <motif> zadáte znak ('-'), bude motív vrátený na motív danej siete. Ďalšie informácie o tom, ako meniť motív ChatZilly, nájdete na domovských stránkach <ttp://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Pozrite tiež |motif|.

cmd.user-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.user-pref.help  = Nastaví hodnotu predvoľby pomenovanej <pref-name> na hodnotu <pref-value> pre aktuálneho používateľa. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazená aktuálna hodnota <pref-name>. Ak budú vynechané obe <pref-name> a <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), predvoľby budú nastavené na predvolenú hodnotu.

cmd.websearch.help  = Spustí vyhľadávanie na webe pre práve označený text.
cmd.websearch.params = <selected-text>
cmd.websearch.format = Vyhľadať "$selectedText" na webe
cmd.websearch.label = Hľadať na webe

cmd.version.label = Získať informácie o verzii
cmd.version.params = <nickname>
cmd.version.help  = Opýta sa používateľa <nickname>, akú verziu IRC klienta používa. Tieto informácie môže klient IRC daného používateľa poskytnúť, ale nemusí. ChatZilla ich v súčasnej dobe neposkytuje. Ak nezadáte <nickname>, ChatZilla zistí, aký softvér IRC používa server.

cmd.voice.label = Udeliť práva hovorcu
cmd.voice.params = <nickname> [<...>]
cmd.voice.help  = Udelí práva hovorcu používateľovi <nickname> na aktuálnom kanáli. Vyžaduje práva operátora alebo pol-operátora.

cmd.who.params = <pattern>
cmd.who.help  = Zobrazí zoznam používateľov, ktorých meno, hostiteľ alebo popis zodpovedajú zadanému reťazcu <pattern>.

cmd.whois.label = Kto je
cmd.whois.params = <nickname> [<...>]
cmd.whois.help  = Zobrazí informácie o používateľovi <nickname>, vrátane 'real name', servera, na ktorý je pripojený a doby nečinnosti. Nie každý server však informuje pravdivo o dobe nečinnosti. Správnu dobu nečinnosti obvykle získate použitím príkazu |wii| namiesto |whois|.

cmd.wii.params = <nickname> [<...>]
cmd.wii.help  = Zobrazí rovnaké informácie ako [whois], ale požiada server o zaslanie skutočného času nečinnosti daného používateľa.

cmd.whowas.label = Kto bol
cmd.whowas.params = <nickname> [<limit>]
cmd.whowas.help  = Zobrazí naposledy získané informácie o používateľovi <nickname> vrátene 'real name'.

## dispatch-related error messages ##
msg.err.internal.dispatch = Interná chyba pri vybavovaní príkazu ``%1$S''.
msg.err.internal.hook  = Interná chyba pri spracovaní záznamu ``%1$S''.
msg.err.invalid.param  = Neplatná hodnota parametra %1$S (%2$S).
msg.err.disabled    = Ospravedlňujeme sa, ale ``%1$S'' je teraz zakázaný.
msg.err.notimplemented = Ospravedlňujeme sa, ale ``%1$S'' nebol implementovaný.
msg.err.required.param = Chýba požadovaný parameter %1$S.
msg.err.ambigcommand  = Nejasný príkaz, ``%1$S'', %2$S príkaz pripomína [%3$S].
msg.err.required.nr.param = Chýbajúce %1$S parametre. Tento alias vyžaduje najmenej %2$S parametrov.
msg.err.max.dispatch.depth = Dosiahnutá maximálna hĺbka pri vybavovaní príkazu ``%1$S''.

## chatzilla error messages ##
msg.err.invalid.regex  = Neplatný regulárny výraz. Pomocníka pre regulárne výrazy nájdete na stránke http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression#Syntax.
msg.err.invalid.pref  = Neplatná hodnota pre predvoľbu %1$S (%2$S).
msg.err.invalid.file  = Neplatný súbor <%1$S> premenovaný na <%2$S>.
msg.err.failure     = Operácia zlyhala: %1$S.
msg.err.scriptload   = Chyba pri načítaní indexu z <%1$S>.
msg.err.pluginapi.noid   = Zásuvný modul <%1$S> nemá nastavené ID.
msg.err.pluginapi.faultyid = Zásuvný modul <%1$S> má neplatné ID. ID zásuvných modulov môžu obsahovať len alfanumerické znaky, podčiarkníky (_) a pomlčky (-).
msg.err.pluginapi.noenable = Zásuvný modul <%1$S> neobsahuje metódu enable().
msg.err.pluginapi.nodisable = Zásuvný modul <%1$S> neobsahuje metódu disable().
msg.err.invalid.scheme = Neplatná schéma v adrese URL <%1$S>.
msg.err.item.not.found = Položka spúšťacieho skriptu <%1$S> neexistuje alebo nie je dostupná.
msg.err.unknown.pref  = ChatZilla nepozná predvoľbu ``%1$S''.
msg.err.unknown.network = ChatZilla nepozná sieť ``%S''.
msg.err.unknown.channel = ChatZilla nepozná kanál ``%S''.
msg.err.unknown.user  = ChatZilla nepozná používateľa ``%S''.
msg.err.unknown.command = ChatZilla nepozná príkaz ``%S''.
msg.err.unknown.stalk  = Nie je možné sledovať %S.
msg.err.unknown.motif  = ChatZilla nepozná motív ``%S''.
msg.err.invalid.charset = Neznámy režim kódovania ``%S''.
msg.err.improper.view  = ``%S'' nemôže byť použitý z tejto karty.
msg.err.not.connected  = Nepripojený.
msg.err.last.view    = Nie je možné vymazať posledné okno.
msg.err.last.view.hide = Nie je možné schovať posledné okno.
msg.err.bad.ircurl   = Neplatná adresa URL pre IRC ``%S''.
msg.err.need.network = Príkaz ``%1$S'' musí byť spustený v kontexte so sieťou.
msg.err.need.server  = Príkaz ``%1$S'' musí byť spustený v kontexte k pripojenému serveru.
msg.err.need.channel = Príkaz ``%1$S'' musí byť spustený v kontexte ku kanálu.
msg.err.need.user   = Príkaz ``%1$S'' musí byť spustený v kontexte k používateľovi.
msg.err.need.recip  = Príkaz ``%1$S'' musí byť spustený v kontexte s používateľom alebo kanálom.
msg.err.no.default  = Nepíšte do tejto karty, použite namiesto toho aktuálny príkaz.
msg.err.no.match   = Nič neodpovedá ``%S''.
msg.err.no.socket   = Chyba pri vytváraní soketu.
msg.err.no.secure   = Sieť ``%S'' nemá nadefinované žiadne bezpečné servery.
msg.err.cancelled   = Pokus o pripojenie zrušený.
msg.err.offline    = &brandShortName; je v ``režime offline''. V tomto režime nie sú možné žiadne pripojenia k sieti.
msg.err.badalias   = Neplatný alias: %S"
msg.err.no.ctcp.cmd  = %S nie je platnou funkciou CTCP pre tohto klienta
msg.err.no.ctcp.help = %S neobsahuje žiadneho pomocníka.
msg.err.unknown.host = UID "%S" hostiteľskej aplikácie nebolo rozpoznaný. Oznámte, v akej aplikácii ChatZillu spúšťate spoločne s uvedeným UID.
msg.err.unable.to.print = Aktuálna karta nepodporuje tlač.
msg.err.unsupported.command = Server nepodporuje príkaz ``%S''.
msg.err.invalid.mode = Zadaný reťazec režimu (``%S'') nie je platný. Platný reťazec režimu pozostáva z jednej alebo viacerých sekvencií znakov + alebo - nasledovaných jedným alebo viacerými alfanumerickými znakmi.
msg.err.away.save   = Nepodarilo sa uložiť zoznam so správami "Som neprítomný" (%S).
msg.err.inputhistory.not.writable = Nie je možné uložiť históriu do ``%S''.
msg.err.urls.not.writable = Nie je možné uložiť záznam adries do ``%S''.
msg.err.invalid.url  = ``%S'' nie je platná adresa URL ani alias pre adresu URL a preto nemôže byť načítaná.
msg.err.no.channel  = Pri spustení príkazu ``%S'' by ste mali zadať buď názov kanála alebo by ste mali príkaz spustiť v kontexte kanála.
msg.err.no.idleservice = ChatZilla nedokáže v tejto verzii &brandShortName; zistiť, či ste prítomný alebo nie. Funkcia automatického prepnutia stavu je vypnutá.
msg.warn.pac.loading = Súbor s automatickými nastaveniami proxy nebol načítaný. ChatZilla to o chvíľu skúsi opäť.

# Specific bug messages.
msg.bug318419.warning = ChatZilla zistila možnú abnormalitu vo svojich interných dátach. Nebude možné odoslať akýkoľvek typ komunikácie, aj keď sa môže zdať, že to ide. Najpravdepodobnejšou príčinou je Mozilla Bug 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Odporúča sa reštartovať hostiteľskú aplikáciu (&brandShortName;), aby ste predišli ďalším problémom.
msg.bug318419.error  = ChatZilla zistila vážnu abnormalitu vo svojich interných dátach. Nebude možné odoslať akýkoľvek typ komunikácie, aj keď sa môže zdať, že to ide. Najpravdepodobnejšou príčinou je Mozilla Bug 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. MUSÍTE reštartovať hostiteľskú aplikáciu (&brandShortName;), aby bola chyba opravená.

# Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
msg.need.oper.password = Ak chcete získať privilégiá operátora IRC, musíte zadať heslo.

# Better IRC error messages
msg.irc.381 = Teraz ste operátor IRC.
msg.irc.401 = Prezývka ``%S'' neexistuje.
msg.irc.402 = Server ``%S'' neexistuje.
msg.irc.403 = Kanál ``%S'' neexistuje.
msg.irc.421 = Server nepozná príkaz ``%S''.
msg.irc.464 = Nesprávne heslo, skúste to znova so správnym heslom.
msg.irc.464.login = Zadajte svoje heslo pomocou príkazu "/pass", aby mohlo pokračovať pripájanie.
msg.irc.471 = Tento kanál dosiahol limit pripojených používateľov; nemôžete do neho vstúpiť.
msg.irc.473 = Vstup do tohto kanála je len na pozvanie. Musíte mať pozvanie od člena kanála, aby ste mohli do kanála vstúpiť.
msg.irc.474 = Váš prístup do tohto kanála je zablokovaný.
msg.irc.475 = Tento kanál vyžaduje heslo. Musíte zadať heslo, aby ste mohli vstúpiť. Ďalšie informácie získate po zadaní príkazu "/help join".
msg.irc.476 = Zadali ste masku kanála, ktorú server považuje za neplatnú.
msg.irc.477 = Tento kanál vyžaduje, aby ste sa registrovali a identifikovali podľa systému správy používateľských mien (napr. NickServ). Pozrite si dokumentáciu správy používateľských mien tohto servera, ktorá by sa mala nachádzať v MOTD (zobrazíte príkazom /motd).
msg.irc.491 = Len niekoľko smrteľníkov sa môže pokúsiť o vstup do tejto šedej zóny (váš hostiteľ nie je uvedený v žiadnej z 'O-lines')

# This is an extended version that is only used if the server support /knock.
msg.irc.471.knock = %S Mali by ste použiť príkaz "/knock %S", ak chcete požiadať operátorov kanála o pozvanie. [[Zaklopať][Požiada operátorov kanála o pozvanie][%S]]
msg.irc.473.knock = %S Použite príkaz "/knock %S", aby ste požiadali operátorov kanála o pozvanie. [[Zaklopať][Požiada operátorov kanála o pozvanie][%S]]
msg.irc.475.knock = %S Mali by ste použiť príkaz "/knock %S", ak chcete požiadať operátorov kanála o pozvanie. [[Zaklopať][Požiada operátorov kanála o pozvanie][%S]]

msg.val.on = zapnuté
msg.val.off = vypnuté

msg.plugin.enabled = Zásuvný modul ``%S'' je teraz povolený.
msg.plugin.disabled = Zásuvný modul ``%S'' je teraz zakázaný.

msg.leave.inputbox = Nie je dostupné nič, čo by bolo možné doplniť. Použite kláves F6, ak chcete prechádzať zoznam používateľov, pole s textom a výstupné okno chatu.

## formatting ##
msg.fmt.usage = "%1$S %2$S"
msg.fmt.jsexception = "%1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S"
# 1: error number, 2: error text, 3: file name, 4: line number, 5: function name
# 1: pref name 2: value
msg.fmt.pref = Predvoľba ``%1$S'' je ``%2$S''.
msg.fmt.netpref = Predvoľba siete ``%1$S'' je ``%2$S''.
msg.fmt.chanpref = Predvoľba kanála ``%1$S'' je ``%2$S''.
msg.fmt.userpref = Predvoľba používateľa ``%1$S'' je ``%2$S''.
msg.fmt.pluginpref = Predvoľba zásuvného modulu ``%1$S'' je ``%2$S''.

msg.fmt.plugin1 = Zásuvný modul na pozícii %S, načítaný z <%S>.
msg.fmt.plugin2 = id: %S, verzia: %S, povolený: %S, stav: %S.
msg.fmt.plugin3 = Popis: %S.

msg.fmt.usercount = "%S, %S@, %S%%, %S+"
msg.fmt.alias   = "%S = %S"
msg.fmt.seconds  = "%S sekúnd

msg.fmt.matchlist = "%S zodpovedá ``%S'': [%S]
msg.fmt.ctcpreply = CTCP %S odpoveď ``%S'' od %S"
msg.fmt.chanlist = "%S  %S  %S"
msg.fmt.logged.on = "%S je prihlásený ako %S"

# 1: local short date/time, 2: nick info
msg.fmt.status  = "%S %S"

msg.unknown  = <neznámy>
msg.none   = <žiadny>
msg.na    = <nedostupný>

msg.commasp  = ", "
msg.always  = vždy
msg.and    = a
msg.primary  = primárny
msg.secondary = sekundárny
msg.you    = ty
msg.network  = Sieť
msg.server  = Server
msg.channel  = Kanál
msg.user   = Používateľ
msg.client  = Klient
msg.view   = Zobrazenie
msg.tab    = Karta
msg.loading  = Načítavanie
msg.error   = Chyba
msg.here   = tu
msg.gone   = preč
msg.connecting  = Pripája sa
msg.connected  = Pripojený
msg.disconnected = Odpojený

msg.days  = "%S dní
msg.hours  = "%S hodín
msg.minutes = "%S minút
msg.seconds = "%S sekúnd
msg.day   = 1 deň
msg.hour  = 1 hodina
msg.minute = 1 minúta
msg.second = 1 sekunda


msg.rsp.hello = [VITAJTE]
msg.rsp.help = [POMOCNÍK]
msg.rsp.usage = [POUŽITIE]
msg.rsp.error = [CHYBA]
msg.rsp.warn = [VAROVANIE]
msg.rsp.info = [INFO]
msg.rsp.evin = [EVAL-IN]
msg.rsp.evout = [EVAL-OUT]
msg.rsp.disconnect = [ODCHOD]

msg.mnu.chatzilla = &ChatZilla
msg.mnu.irc    = &IRC
msg.mnu.edit    = &Upraviť
msg.mnu.help    = Pomo&cník
msg.mnu.view    = &Zobraziť
msg.mnu.views   = Z&obrazenia
msg.mnu.motifs   = &Farebná schéma
msg.mnu.opcommands = &Príkazy operátora
msg.mnu.usercommands = Príkazy po&užívateľa
msg.mnu.fonts   = &Typ a veľkosť písma

msg.client.name    = *klient*
msg.cant.disable   = Nie je možné zakázať zásuvný modul %S.
msg.cant.enable    = Nie je možné povoliť zásuvný modul %S.
msg.is.disabled    = Zásuvný modul %S je už zakázaný.
msg.is.enabled    = Zásuvný modul %S je už povolený.
msg.no.help      = Pomocník nie je k dispozícii.
msg.no.cmdmatch    = Žiadny príkaz nezodpovedá textu ``%1$S''.
msg.no.plugins    = Nie sú načítané žiadne zásuvné moduly.
msg.cmdmatch     = Príkazy zodpovedajúce textu ``%1$S'' sú [%2$S].
msg.default.alias.help = Príkaz je alternatívou k príkazu |%1$S|.
msg.extra.params   = Extra parametre ``%1$S'' boli ignorované.
msg.version.reply   = ChatZilla %S [%S]
msg.source.reply   = http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.nothing.to.cancel = Neprebieha žiadne pripájanie ani sa nevykonáva príkaz /list. Nie je čo zrušiť.
msg.cancelling    = Ruší sa pripájanie k ``%S''…
msg.cancelling.list  = Ruší sa vykonávanie príkazu /list…
msg.current.charset   = Ako predvolené kódovanie sa používa ``%S''.
msg.current.charset.view = Ako predvolené kódovanie tejto karty sa používa ``%S''.
msg.current.css    = Ako predvolený motív sa používa <%S>.
msg.current.css.net  = Ako predvolený motív pre túto sieť sa používa <%S>.
msg.current.css.chan = Ako predvolený motív pre tento kanál sa používa <%S>.
msg.current.css.user = Ako predvolený motív pre tohto používateľa sa používa <%S>.
msg.no.dynamic.style = Ospravedlňujeme sa, vaša verzia programu &brandShortName; nepodporuje nastavenie motívu aplikácie. Táto funkcia je teraz vypnutá.
msg.subscript.loaded = Index <%1$S> načítaný s výsledkom ``%2$S''.
msg.user.info     = Predvolená prezývka, ``%S'', používateľské meno ``%S'', a popis ``%S''.
msg.connection.info  = "%S: Používateľ %S pripojený cez %S:%S (%S server).
msg.server.info    = "%S: Pripojený pre %S, posledná odozva: %S, cyklus server (lag): %S sekúnd.
msg.connect.via    = Pripojený cez %S"
msg.user.mode     = Používateľský režim pre %S je teraz %S"
msg.not.connected   = "%S: Nepripojený.
msg.insecure.server  = Vaše pripojenie k serveru ``%S'' nie je zabezpečené.
msg.secure.connection = Podpísal: %S"
msg.security.info   = Zobrazí bezpečnostné informácie o aktuálnom pripojení
msg.going.offline   = &brandShortName; sa pokúša prejsť do režimu offline. Toto vás odpojí od VŠETKÝCH sietí a kanálov, ku ktorým ste pripojení.
msg.really.go.offline = Prejsť do režimu Offline
msg.dont.go.offline  = Neprechádzať do režimu Offline
msg.offlinestate.offline = Momentálne ste v režime offline. Kliknutím na ikonu prejdete do režimu online.
msg.offlinestate.online = Momentálne ste v režime online. Kliknutím na ikonu prejdete do režimu offline.
msg.member      = Člen
msg.operator     = Operátor
msg.voiced      = Hovorca
msg.voiceop      = Operátor a hovorca
msg.no.mode      = žiadny režim
msg.topic.info    = "%S, %S: Téma, ``%S''
msg.notopic.info   = "%S, %S: Žiadna téma.
msg.channel.info   = "%S: %S z %S (%S) <%S>
msg.channel.details  = "%S/%S - používatelia celkom: %S, operátori: %S, hovorcovia: %S.
msg.nonmember     = "%S: Nie je viac členom %S.
msg.end.status    = Koniec stavu.
msg.networks.heada  = Dostupné siete: [
msg.networks.headb  = ].
msg.messages.cleared = Správy boli vymazané.
msg.match.unchecked  = (%S používateľov nebolo skontrolovaných)
msg.matching.nicks  = Nasledujúci používatelia spĺňajú zadanú podmienku: %S. %S
msg.no.matching.nicks = Žiadni používatelia nespĺňajú zadanú podmienku. %S
msg.commands.header  = Zadaním príkazu /help <command-name> získate ďalšie informácie o konkrétnom príkaze.
msg.matching.commands  = Aktuálne implementované príkazy zodpovedajúce výrazu ``%S'' sú [%S].\nZadaním príkazu /help <command-name> získate ďalšie informácie o konkrétnom príkaze.
msg.all.commands   = Aktuálne sú implementované nasledujúce príkazy [%S].
msg.help.intro    = Pomocník je dostupný z viacerých miest:\n – |/commands| zobrazí všetky možné príkazy v ChatZille. Zadaním príkazu |/help <command-name>| získate Pomocníka k jednotlivým príkazom.\n – Stránka s Pomocníkom pre IRC <http://www.irchelp.org/> poskytujte pomoc pre nových používateľov IRC (v angličtine). \n – Domovská stránka ChatZilly <http://chatzilla.hacksrus.com/> poskytuje ďalšie informácie o IRC a ChatZille, vrátane sekcie Často kladené otázky <http://chatzilla.hacksrus.com/faq>, kde nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa používania ChatZilly.
msg.about.version   = "%S [[Podrobnosti][Otvorí okno Čo je s ďalšími informáciami][%S]]
msg.about.homepage  = Ďalšie informácie nájdete na domovskej stránke ChatZilly na adrese <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
msg.newnick.you    = Teraz ste známy ako %S
msg.newnick.notyou  = "%S je teraz známy ako %S
msg.view.hidden    = "%S (skrytý)

msg.localeurl.homepage = http://www.mozilla.sk/rozsirenia/chatzilla/
msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/

msg.no.notify.list  = Váš zoznam upozornení je prázdny.
msg.notify.addone   = "%S bol pridaný do vášho zoznamu upozornení.
msg.notify.addsome  = "%S boli pridaní do vášho zoznamu upozornení.
msg.notify.delone   = "%S bol odstránený z vášho zoznamu upozornení.
msg.notify.delsome  = "%S boli odstránení z vášho zoznamu pre upozornenie.

msg.not.an.alias = Žiadny podobný alias\: %S.
msg.alias.removed = Odstránený alias\: %S.
msg.alias.created = Vytvorený alias\: %S \= %S.
msg.no.aliases  = Nie je definovaný žiadny alias.

msg.no.stalk.list   = Žiadne sledované obete.
msg.stalk.list    = Aktuálne sledujete [%S].
msg.stalk.add     = Teraz sledujete %S.
msg.stalk.del     = Už viac nesledujete %S.
msg.stalking.already = Už sledujete %S.

msg.status     = Stav
msg.title.net.on  = Používateľ %S na ``%S'' (%S:%S)
msg.title.net.off = Používateľ %S, nie je pripojený k sieti ``%S''
msg.title.nonick  = <neregistrovaný-používateľ>
msg.title.no.topic = Žiadna téma
msg.title.no.mode = Žiadny režim
msg.title.channel = "%S na %S (%S): %S"
msg.title.user   = Konverzácia s %S %S"
msg.title.dccchat = DCC konverzácia s %S"
msg.title.dccfile.send = "%S%% z ``%S'' odoslaná pre %S"
msg.title.dccfile.get = "%S%% z ``%S'' prijatá od %S"
msg.title.unknown = ChatZilla!
msg.title.activity = "%S -- Aktivita [%S]

msg.output.url    = Adresa URL
msg.output.knownnets = Známe siete
msg.output.connnets = Pripojené k sieti
msg.output.notconn  = Nepripojené
msg.output.lag    = Lag
msg.output.mode   = Režim
msg.output.users   = Používatelia
msg.output.topic   = Téma
msg.output.via    = Pripojené cez
msg.output.to    = Pripojené k
msg.output.file   = Súbor
msg.output.progress = Priebeh
msg.output.cancel  = Zrušiť

msg.logging.off   = Záznam do protokolu je vypnutý.
msg.logging.on   = Záznam do protokolu je zapnutý. Výstup je zapisovaný do súboru ``%S''.
msg.logfile.closed = Súbor so záznamom zatvorený.
msg.logfile.error  = Nie je možné otvoriť súbor ``%S''. Záznam do protokolu bol vypnutý.
msg.logfile.opened = Prebieha záznam do súboru <%S>.
msg.logfile.closing = Zatvára sa súbor so záznamom <%S>.
msg.logfile.write.error = Nie je možné zapisovať do súboru ``%S''. Záznam do protokolu bol vypnutý.

msg.logging.icon.off = Záznam do protokolu je vypnutý. Kliknutím na ikonu ho zapnete pre toto zobrazenie.
msg.logging.icon.on = Záznam do protokolu je zapnutý. Kliknutím na ikonu ho vypnete pre toto zobrazenie.

msg.alert.icon.off = Upozornenia na správy sú vypnuté. Kliknutím na ikonu zapnete zobrazovanie upozornení na nové správy.
msg.alert.icon.on = Upozornenia na správy sú zapnuté. Kliknutím na ikonu vypnete zobrazovanie upozornení na nové správy.

msg.already.connected = Už ste pripojený k ``%S''.
msg.enter.nick     = Zadajte prezývku
msg.network.connecting = Pokus o pripojenie k ``%S''. Zadaním príkazu /cancel pripájanie zrušíte.

msg.jumpto.button     = [[%1$S][Skočiť na túto správu v %1$S][%2$S]]
msg.jumpto.err.nochan   = ``%S'' už nie je otovrený.
msg.jumpto.err.noanchor  = Kotva nebola nájdená.

msg.banlist.item   = "%S zakázal vstup pre %S z %S na %S.
msg.banlist.button  = [[Odstrániť][Odstrániť tento zákaz][%S]]
msg.banlist.end    = Koniec zoznamu zákazu vstupu %S.
msg.exceptlist.item  = "%S s výnimkou %S zo zákazu vstupu v %S na %S.
msg.exceptlist.button = [[Odstrániť][Odstrániť túto výnimku zákazu][%S]]
msg.exceptlist.end  = Koniec zoznamu výnimiek %S.

msg.channel.needops  = Musíte byť operátor v %S, ak chcete vykonať túto akciu.

msg.ctcphelp.clientinfo = CLIENTINFO podáva informácie o dostupných príkazoch CTCP
msg.ctcphelp.action   = ACTION vykoná akciu používateľa
msg.ctcphelp.time    = TIME zobrazí miestny dátum a čas pre klienta
msg.ctcphelp.version  = VERSION vráti verziu klienta
msg.ctcphelp.source   = SOURCE vráti adresu, kde môžete získať klienta
msg.ctcphelp.os     = OS vráti operačný systém klientov a jeho verziu
msg.ctcphelp.host    = HOST vráti aplikáciu klienta a jej verziu
msg.ctcphelp.ping    = PING vracia odpoveď od klienta
msg.ctcphelp.dcc    = DCC vyžaduje priame spojenie s klientom

# DCC CHAT messages.
msg.dccchat.sent.request = Odoslaná ponuka na DCC Chat používateľovi ``%S'' (%S:%S) %S.
msg.dccchat.got.request = Prišla ponuka na DCC Chat od používateľa ``%S'' (%S:%S) %S.
msg.dccchat.accepting    = Automaticky prijatá ponuka na DCC Chat od používateľa ``%S'' (%S:%S) o %S sekúnd %S.
msg.dccchat.accepting.now  = Automaticky prijatá ponuka na DCC Chat od používateľa ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.accepted   = Prijatý DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.declined   = Odmietnutý DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.aborted   = Prerušený DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.failed    = DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S) zlyhal.
msg.dccchat.opened    = DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S) pripojený.
msg.dccchat.closed    = DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S) odpojený.

# DCC FILE messages.
msg.dccfile.sent.request = Odoslaná ponuka na DCC prenos súboru používateľovi ``%S'' od vás (%S:%S), súbor ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.got.request = Prišla ponuka na DCC prenos súboru od používateľa ``%S'' (%S:%S), súbor ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.accepting   = Automaticky prijatá ponuka na DCC prenos súboru od používateľa ``%S'' (%S:%S), súbor ``%S'' (%S) o %S sekúnd %S.
msg.dccfile.accepting.now = Automaticky prijatá ponuka na DCC prenos súboru od používateľa ``%S'' (%S:%S), súbor ``%S'' (%S).
# 1 = file, 2 = to/from, 3 = nick, 4 = IP, 5 = port.
msg.dccfile.accepted   = Prijatý DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.declined   = Odmietnutý DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.aborted   = Prerušený DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.failed    = DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) zlyhal .
msg.dccfile.opened    = DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) spustený.
msg.dccfile.closed.sent = DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) bol ukončený.
# 6 = path, 7 = command for opening the folder
msg.dccfile.closed.saved   = DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) bol ukončený. Súbor uložený do ``%S''. [[Otvoriť priečinok so súborom][Otvorí priečinok, ktorý obsahuje prevzatý súbor][%S]]
msg.dccfile.closed.saved.mac = DCC prenos súboru ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) bol ukončený. Súbor uložený do ``%S''. [[Zobraziť vo Finderi][Vo Finderi otvorí priečinok, ktorý obsahuje prevzatý súbor][%S]]

# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dccfile.progress   = %S%% hotovo, %S z %S, %S.
msg.dccfile.send     = Vyberte súbor, ktorý chcete odoslať
msg.dccfile.save.to   = Uložiť prijatý súbor (%S)
msg.dccfile.err.notfound = Zadaný súbor nebol nájdený.
msg.dccfile.err.notafile = Zadaný cesta nie je normálny súbor.
msg.dccfile.err.notreadable = Nie je možné čítať zadaný súbor.

# General DCC messages.
msg.dcc.pending.matches = "%S čakajúca prichádzajúca ponuka DCC nájdená.
msg.dcc.accepted.matches = "%S DCC spojenia nájdené.
msg.dcc.matches.help   = Aby sa dala požiadavka nájsť, musíte uviesť dostatočne veľkú časť prezývky používateľa, alebo uviesť aj typ požadiavky, prípadne názov súboru.

msg.dcc.not.enabled   = DCC je zakázané. Ak potrebujete funkciu DCC, musíte ju zapnúť v okne nastavení.
msg.dcc.not.possible   = Funkcia DCC nie je v tejto verzii &brandShortName; dostupná - chýba funkcia "scriptable server socket". Mozilla novšia ako z dňa 2003-11-15 (t.j. Mozilla 1.6 a novšia) by už mala túto funkciu obsahovať.
msg.dcc.err.nouser    = Musíte zadať |nickname| alebo spustiť príkaz z okna príkazov.
msg.dcc.err.accept.time = Počas prvých 10 sekúnd prijímania požiadavky na DCC nemôžete použiť skrátenú verziu |/dcc-accept|.
msg.dcc.err.notdcc    = Musíte zadať |nickname| alebo spustiť príkaz z okna DCC.

# /dcc-list words and phrases.
msg.dcclist.dir.in    = prichádzajúca
msg.dcclist.dir.out   = odchádzajúca (ponuka)
msg.dcclist.to      = komu
msg.dcclist.from     = od
## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
msg.dcclist.line     = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
## Params: waiting, running, done.
msg.dcclist.summary   = DCC relácie: čakajúcich: %S, pripojených: %S, zlyhalo: %S.

msg.dccaccept.disabled = Aktuálne nie je zapnuté automatické potvrdenie DCC v tejto sieti.
msg.dccaccept.list   = Aktuálne je zapnuté automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od [%S].
msg.dccaccept.add    = Automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S.
msg.dccaccept.del    = Automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S už nie je zapnuté.
msg.dccaccept.adderr  = Už je automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S zapnuté.
msg.dccaccept.delerr  = %S nebol nájdený sa vašom DCC zoznam automatického potvrdenia pre túto sieť.

msg.dcc.command.accept = [[Prijať][Prijať túto ponuku DCC][%S]]
msg.dcc.command.decline = [[Odmietnuť][Odmietnuť túto ponuku DCC][%S]]
msg.dcc.command.cancel = [[Zrušiť][Zrušiť ponuku DCC][%S]]
msg.dcc.command.close  = [[Zavrieť][Zavrieť (odpojiť) túto ponuku DCC][%S]]

# DCC state names.
msg.dcc.state.abort   = Prerušené
msg.dcc.state.request  = Požadované
msg.dcc.state.accept   = Prijaté
msg.dcc.state.connect  = Pripojené
# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dcc.state.connectPro = Pripojené (%S%% hotovo, %S z %S, %S)
msg.dcc.state.disconnect = Hotovo
msg.dcc.state.decline  = Odmietnuté
msg.dcc.state.fail    = Nepodarilo sa

# SI general format (1$ == number, 2$ == scale suffix).
msg.si.size = %1$S %2$S
msg.si.speed = %1$S %2$S

# SI suffixes for sizes.
msg.si.size.0 = B
msg.si.size.1 = kB
msg.si.size.2 = MB
msg.si.size.3 = GB
msg.si.size.4 = TB
msg.si.size.5 = PB
msg.si.size.6 = EB

# SI suffixes for speeds.
msg.si.speed.0 = B/s
msg.si.speed.1 = kB/s
msg.si.speed.2 = MB/s
msg.si.speed.3 = GB/s
msg.si.speed.4 = TB/s
msg.si.speed.5 = PB/s
msg.si.speed.6 = EB/s

msg.ident.server.not.possible = Identifikácia servera nie je v tejto verzii programu &brandShortName; dostupná – chýba vlastnosť "scriptable server sockets". Zostavenia po dátumu 2003-11-15 by mali túto vlastnosť obsahovať (napr. Mozilla 1.6 alebo novšia).
msg.ident.error        = Chyba pri povoľovaní identifikačného servera: %S"

msg.host.password = Zadajte heslo pre server %S:
msg.url.key   = Zadajte kľúč pre adresu %S:

msg.startup.added  = <%1$S> bude teraz otváraná pri spustení.
msg.startup.removed = <%1$S> už nebude otváraná pri spustení.
msg.startup.exists  = <%1$S> už je otváraná pri spustení.
msg.startup.notfound = <%1$S> nie je aktuálne otváraná pri spustení.

msg.test.hello  = Príklad správy HELLO, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.info  = Príklad správy INFO, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.error  = Príklad správy ERROR, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.help  = Príklad správy HELP, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.usage  = Príklad správy USAGE, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.status = Príklad správy STATUS, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.privmsg = Normálna správa od %S pre %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.action = Správa o akcii od %S pre %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.notice = Upozornenie od %S pre %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.url   = Príklad správy s adresou <http://www.mozilla.org>.
msg.test.styles = Príklad štýlu textu *bold*, _underline_, /italic/, |teletype| v správe.
msg.test.emoticon = Príklad smajlíkov \:) \:( \:~( \:0 \:/ \:P \:| (*.
msg.test.rheet  = Príklad správy Rheeeeeeeeeet\!.
msg.test.topic  = Príklad správy Topic (nastavenie témy), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.join  = Príklad správy Join (pripojenie ku kanálu), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.part  = Príklad správy Part, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.kick  = Príklad správy Kick (vykopnutie), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.quit  = Príklad správy Quit (pri odchode), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.stalk  = "%S \: Príklad zhody /stalk, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.ctlchr = Príklad kontrolných znakov >%01<\\1 -- >%05<\\5 -- >%10<\\10
msg.test.color  = Príklad farebnej správy %033c%034o%034l%033o%033r%034%20%036t%036e%032s%034t%0f.
msg.test.quote  = Príklad správy ``s dvojitými úvodzovkami''.

msg.welcome   = Víta vás ChatZilla…\nPred začatím používania ChatZilly si prečítajte základné informácie uvedené nižšie.
msg.welcome.url = Pretože bola ChatZilla spustená po kliknutí na odkaz, cieľ odkazu bol otvorený tiež. Môžete ho nájsť na paneli s kartami vedľa karty s týmto oknom.
msg.tabdnd.drop = Chcete použiť súbor ``%S'' ako váš nový motív?
msg.default.status = Víta vás ChatZilla!

msg.closing = Prebieha odpojenie z IRC. Kliknutím na ikonu zavretia ChatZillu ukončíte.
msg.confirm.quit = Stále ste pripojený k niektorým sieťam. Naozaj chcete ukončiť ChatZillu?\nPo potvrdení sa zavrie okno a odpojí sa zo všetkých sietí a kanálov, ku ktorým ste pripojený.
msg.quit.anyway = &Ukončiť
msg.dont.quit  = &Nekončiť
msg.warn.on.exit = Pri ukončení upozorniť, ak som stále pripojený k sieti

msg.whois.name   = "%S <%S@%S> ``%S''
msg.whois.channels = "%S\: člen %S"
msg.whois.server  = "%S\: pripojený k %S ``%S''
msg.whois.idle   = "%S\: doba nečinnosti %S (pripojený od %S)
msg.whois.away   = "%S: neprítomný, správa: ``%S''
msg.whois.end   = Koniec informácií WHOIS o používateľovi %S.

msg.ignore.list.1 = Momentálne nikoho neignorujete.
msg.ignore.list.2 = Momentálne ignorujete používateľa [%S].
msg.ignore.add   = Odteraz ignorujete používateľa %S.
msg.ignore.adderr = Používateľa %S už ignorujete.
msg.ignore.del   = Používateľa %S už viac neignorujete.
msg.ignore.delerr = Používateľ "%S nebol nájdený vo vašom zozname ignorovaných používateľov.

msg.you.invite   = Pozvali ste používateľa %S do %S.
msg.invite.you   = "%S (%S@%S) vás pozval do [[%S][Prijať pozvánku do kanála %S][goto-url %S]].

msg.nick.in.use  = Prezývku ``%S'' už niekto používa. Použite príkaz /nick a zadajte novú.
msg.retry.nick   = Prezývku ``%S'' už niekto používa, pokus o ``%S''.
msg.nick.prompt  = Zadajte novú prezývku:

msg.tab.name.prompt = Zadajte menovku tejto karty:

msg.list.rerouted = Odpovede sa objavia v okne ``%S''.
msg.list.end    = Zobrazené kanály (%S z %S).
msg.list.chancount = Tento server obsahuje %S kanálov. Zobrazenie všetkých môže trvať príliš dlho a môže viesť k tomu, že ChatZilla prestane odpovedať alebo bude odpojená od servera. [[Zobraziť kanály][Zobraziť všetky kanály][%S]]

msg.who.end    = Koniec informácií WHO pre ``%S'', počet nájdených používateľov: %S.
msg.who.match   = Používateľ %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), člen %S, je pripojený k <irc\://%S/>, počet hopov: %S.


msg.connection.attempt = Pripája sa k %S (%S)… [[Zrušiť][Zrušiť pripájanie k %S][%S]]
msg.connection.refused = Pripojenie k %S (%S) odmietnuté. [[Pomocník][Ďalšie informácie online o tejto chybe][faq connection.refused]]
msg.connection.abort.offline = Pripojenie k %S (%S) bolo prerušené, pretože ste prešli do režimu offline.
msg.connection.abort.unknown = Pripojenie k %S (%S) bolo prerušené s chybou %S.
msg.connection.timeout = Čas pripojenia k %S (%S) vypršal. [[Pomocník][Ďalšie informácie online o tejto chybe][faq connection.timeout]]
msg.unknown.host    = Neznámy hostiteľ %S sa pripája k %S (%S). [[Pomocník][Ďalšie informácie online o tejto chybe][faq connection.unknown.host]]
msg.invalid.cert    = "%S má neplatný bezpečnostný certifikát. Ak tomuto serveru dôverujete, [[pridajte výnimku][Otvorí dialógové okno na pridanie výnimky bezpečnostného certifikátu][%S]].
msg.connection.closed = Pripojenie k %S (%S) bolo ukončené. [[Pomocník][Ďalšie informácie online o tejto chybe][faq connection.closed]]
msg.connection.reset  = Pripojenie k %S (%S) bolo vynulované. [[Pomocník][Ďalšie informácie online o tejto chybe][faq connection.reset]]
msg.connection.quit  = Odpojené z %S (%S). [[Znova pripojiť][Znova pripojiť k %S][%S]]
msg.close.status    = Pripojenie k %S (%S) bolo ukončené, stav: %S.

msg.proxy.connection.refused = Nastavený server proxy odmieta spojenie.
msg.unknown.proxy.host    = Neznámy hostiteľ servera proxy servera sa pripája k %S (%S).

# In these messages, the first replacement string is a connection error from above.
msg.connection.exhausted  = "%S Počet pokusov o pripojenie vyčerpaný, ukončuje sa.
msg.reconnecting.in    = "%S Opätovné pripojenie za %S. [[Zrušiť][Zrušiť opätovné pripojenie za %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left  = "%S Počet zostávajúcich pokusov: %S, opätovné pripojenie za %S. [[Zrušiť][Zrušiť opätovné pripojenie za %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left1 = "%S Počet zostávajúcich pokusov: 1, opätovné pripojenie za %S. [[Zrušiť][Zrušiť opätovné pripojenie za %S][%S]]

msg.reconnecting      = Opätovné pripájanie…
msg.confirm.disconnect.all = Naozaj sa chcete odpojiť od VŠETKÝCH sietí?
msg.no.connected.nets   = Nie ste pripojený k žiadnej sieti.
msg.no.reconnectable.nets = Nie sú k dispozícii siete, ku ktorým by ste sa mohli opätovne pripojiť.

msg.ping.reply   = Odpoveď na ping od používateľa %S, čas %S"
msg.ping.reply.invalid = Odpoveď na ping od používateľa %S je chybná.
msg.prefix.response = "%S, váš výsledok je,

msg.topic.changed = Používateľ "%S zmenil tému na ``%S''
msg.topic     = Téma pre kanál %S je ``%S''
msg.no.topic   = Kanál %S" nemá nastavenú žiadnu tému.
msg.topic.date  = Téma kanála %S bola nastavená používateľom %S na %S"

msg.you.joined   = Vstúpili ste (pod prezývkou %S) do kanála %S"
msg.someone.joined = "%S (%S@%S) vstúpil do kanála %S"
msg.you.left    = Opustili ste (pod prezývkou %S) kanál %S"
msg.you.left.reason = Opustili ste (pod prezývkou %S) kanál %S (%S)
msg.someone.left  = "%S opustil kanál %S"
msg.someone.left.reason = "%S opustil kanál %S (%S)
msg.youre.gone   = Boli ste (%S) vyhodený z kanála %S používateľom %S (%S)
msg.someone.gone  = "%S bol vyhodený z kanála %S používateľom %S (%S)

msg.mode.all    = Režim pre %S je %S"
msg.mode.changed  = Režim %S nastavený používateľom %S"

msg.away.on   = Teraz ste označený ako neprítomný (%S). Kliknutím na tlačidlo s prezývkou alebo použitím príkazu |/back| sa z toho stavu vrátite naspäť.
msg.idle.away.on = Boli ste automaticky označený ako Neprítomný (%S) po %S minútach bez aktivity.
msg.away.off   = Už nie ste označený ako neprítomný.
msg.away.prompt = Zadajte novú správu pre režim "Som neprítomný":
msg.away.default = Práve nie som prítomný.
msg.away.idle.default = Práve nie som prítomný.

msg.you.quit   = Opustili ste (pod prezývkou %S) kanál %S (%S)
msg.someone.quit = "%S opustil kanál %S (%S)

msg.unknown.ctcp = Neznámy CTCP %S (%S) od %S"

msg.fonts.family.fmt  = Písmo je ``%S''
msg.fonts.family.pick = Zvoľte písmo, ktoré chcete používať:
msg.fonts.size.fmt   = Veľkosť písma je %Spt
msg.fonts.size.default = Veľkosť písma je predvolená
msg.fonts.size.pick  = Zadajte veľkosť písma, ktorú si prajete používať (ak zadáte neplatnú hodnotu, použije sa predvolená veľkosť):

msg.supports.chanTypes = Podporované typy kanálov: %S"
msg.supports.chanModesA = Podporované režimy kanálov (A: lists)\: %S"
msg.supports.chanModesB = Podporované režimy kanálov (B: param)\: %S"
msg.supports.chanModesC = Podporované režimy kanálov (C: on-param): %S"
msg.supports.chanModesD = Podporované režimy kanálov (D: boolean): %S"
msg.supports.userMode = "%S (%S)
msg.supports.userModes = Podporované používateľské režimy kanálov: %S"
msg.supports.flagsOn = Tento server podporuje: %S"
msg.supports.flagsOff = Tento server nepodporuje: %S"
msg.supports.miscOption = "%S=%S"
msg.supports.miscOptions = Nastavenie a limity servera: %S"
msg.supports.caps = Podporované schopnosti: %S"
msg.supports.capsOn = Povolené schopnosti: %S"


msg.caps.list = Dostupné schopnosti: %S"
msg.caps.on = Schopnosť %S povolená.
msg.caps.off = Schopnosť %S zakázaná.
msg.caps.error = Schopnosť %S nie je platná.

msg.conf.mode.on = Režim konferencie je teraz povolený pre túto kartu; príchody, odchody, ukončenia a zmeny prezýviek budú skryté.
msg.conf.mode.stayon = Režim konferencie je povolený pre túto kartu; príchody, odchody, ukončenia a zmeny prezýviek sú skryté.
msg.conf.mode.off = Režim konferencie už nie je pre túto kartu povolený; príchody, odchody, ukončenia a zmeny prezýviek sa budú zobrazovať.

# Join Network/Channel dialog
msg.cd.updated  = Zoznam kanálov siete pridaný do vyrovnávacej pamäte dňa %S
msg.cd.updated.format = %d.%m.%Y
msg.cd.updated.never = Zoznam kanálov siete nie je vp vyrovnávacej pamäti
msg.cd.create   = <vytvoriť nový kanál>
msg.cd.filtering = Odfiltrovaných %S z %S kanálov…
msg.cd.showing  = Zobrazuje sa %S kanálov z %S.
msg.cd.wait.list = Čakanie na dokončenie aktuálnej operácie…
msg.cd.fetching  = Získava sa zoznam kanálov…
msg.cd.fetched  = Počet získaných kanálov: %S
msg.cd.error.list = Pri načítaní zoznamu kanálov sa vyskytla chyba.
msg.cd.loaded   = Počet načítaných kanálov: %S


msg.urls.none  = Nie sú uložené žiadne adresy URL.
msg.urls.header = Prehľad %S naposledy uložených adries URL (najnovšia navrchu:
msg.urls.item  = URL %S: %S"

msg.save.completeview     = Karta, kompletné
msg.save.htmlonlyview     = Karta, len HTML
msg.save.plaintextview    = Karta, čistý text
msg.save.files.folder     = %S_subory
msg.save.dialogtitle     = Uložiť karta ``%S'' ako…
msg.save.err.no.ext      = Musíte zadať buď príponu alebo <savetype>. Nebolo uložené nič.
msg.save.err.invalid.path   = Cesta ``%S'' nie je platná cesta alebo adresa URL. Použiteľné sú len cesty k lokálnym súborom a adresy URL s protokolom file:///.
msg.save.err.invalid.ext   = Prípona ``%S'' nemôže byť použitá bez zadania <savetype>. Použite buď |.xhtml|, |.xhtm|, |.html|, |.htm| alebo |.txt| ako príponu súboru, alebo zadajte <savetype>.
msg.save.err.invalid.savetype = Formát ``%S'' nie je platným typom súboru. Použite buď |complete|, |htmlonly| alebo |text|.
msg.save.err.failed      = Uloženie karty ``%1$S'' do ``%2$S'' zlyhalo:\n ``%3$S''
msg.save.fileexists      = Súbor ``%S'' už existuje.\nKliknutím na tlačidlo OK dôjde k jeho prepísaniu, kliknutím na tlačidlo Zrušiť bude pôvodný súbor ponechaný.
msg.save.successful      = Karta ``%1$S'' bola úspešne uložená do ``%2$S''.

# CEIP
msg.ceip.msg1   = ChatZilla vás pozýva zúčastniť sa Programu zvyšovania spokojnosti používateľov ChatZilly. %1$S alebo %2$S.
msg.ceip.msg2   = Ak sa chcete zúčastniť, použite |/%1$S|, inak použite |/%2$S|.
msg.ceip.enabled = Všetky voľby Programu zvyšovania spokojnosti používateľov ChatZilly boli zapnuté. Budú sa zhromažďovať informácie o používaní ChatZilly, ktoré budú pravidelne odosielané. Táto činnosť vás nebude vyrušovať.
msg.ceip.disabled = Všetky voľby Programu zvyšovania spokojnosti používateľov ChatZilly boli vypnuté. Nebudú sa zhromažďovať alebo odosielať žiadne údaje.
msg.ceip.command.yes = [[Zúčastniť sa][Zúčastniť sa CEIP][%S]]
msg.ceip.command.no = [[Ignorovať][Nezúčastniť sa CEIP][%S]]
msg.ceip.upload.ok   = Program zvyšovania spokojnosti používateľov ChatZilly: odoslanie \u201C%S\u201D úspešné.
msg.ceip.upload.failed = Program zvyšovania spokojnosti používateľov ChatZilly: pokus o odoslanie \u201C%S\u201D skončil s chybou \u201C%S\u201D.

# Plugin installation
msg.install.plugin.err.download   = Pri preberaní zásuvného modulu sa vyskytla chyba: %S"
msg.install.plugin.err.remove.temp = Pri odstraňovaní dočasných súborov sa vyskytla chyba: %S"
msg.install.plugin.err.no.name   = Nebolo možné získať názov zásuvného modulu zo zdrojového kódu, prosím, zadajte ho.
msg.install.plugin.err.protocol   = Prepáčte, umiestnenie zdrojového kódu bolo určené s neznámym protokolom. Podporované sú len 'file', 'http' a 'https'.
msg.install.plugin.err.install.to  = Nebolo možné nájsť patričné umiestnenie inštalácie (initialScripts). Prosím, opravte nastavenie initialScripts, napríklad jeho vynulovaním, použitím príkazu: |/pref initialScripts - |. Buďte však opatrní, týmto odstránite všetky zásuvné moduly nainštalované z tohto zoznamu!
msg.install.plugin.err.check.sd   = Pri kontrole zdroja a cieľa sa vyskytla chyba: %S"
msg.install.plugin.err.many.initjs = Tento zásuvný modul ChatZilly obsahuje viacero súborov 'init.js' a preto nemôže byť nainštalovaný.
msg.install.plugin.err.mixed.base  = Tento zásuvný modul ChatZilly má základnú cestu k súboru 'init.js', pričom táto nie je použitá pre všetky ostatné súbory. V tomto stave pravdepodobne tento zásuvný modul nebude fungovať.
msg.install.plugin.err.already.inst = Tento zásuvný modul ChatZilly je už zrejme nainštalovaný.
msg.install.plugin.err.extract   = Pri extrahovaní zdrojového kódu sa vyskytla chyba: %S"
msg.install.plugin.err.installing  = Pri inštalovaní zdroja sa vysktla chyba: %S"
msg.install.plugin.err.format    = Zadaný zdroj nie je vo formáte, ktorý vie inštalátor zásuvných modulov spracovať.
msg.install.plugin.err.removing   = Pri načítavaní alebo povolení zásuvného modulu sa vyskytla chyba. Zásuvný modul je odstránený.
msg.install.plugin.err.spec.name  = Názov zásuvného modulu musí byť zadaný!

msg.install.plugin.select.source  = Zvoľte skript pre inštaláciu…

msg.install.plugin.warn.name    = Kvôli zhode so zdrojovým kódom bol zmenený názov zásuvného modulu pre inštaláciu z '%S' na '%S'.
msg.install.plugin.downloading   = Preberá sa zásuvný modul z '%S'…
msg.install.plugin.installing    = Inštaluje sa z '%S' do '%S'…
msg.install.plugin.done       = Hotovo. Zásuvný modul pre ChatZillu '%S' bol nainštalovaný!

# Munger
munger.mailto=Mailto
munger.link=Adresy URL
munger.channel-link=Kanál IRC
munger.bugzilla-link=Odkaz do Bugzilly
munger.face=Tvár
munger.ear=Ucho
munger.quote=Dvojité úvodzovky
munger.rheet=Rheet
munger.bold=Tučné
munger.italic=Kurzíva
munger.talkback-link=Odkaz na Talkback
munger.teletype=Strojopis
munger.underline=Podčiarknuté
munger.ctrl-char=Kontrolné znaky


# Date/Time representations for strftime

datetime.day.long  = Nedeľa^Pondelok^Utorok^Streda^Štvrtok^Piatok^Sobota
datetime.day.short  = Ne^Po^Ut^St^Št^Pi^So
datetime.month.long = Január^Február^Marec^Apríl^Máj^Jún^Júl^August^September^Október^November^December
datetime.month.short = Jan^Feb^Mar^Apr^Máj^Jún^Júl^Aug^Sep^Okt^Nov^Dec

datetime.uam = AM
datetime.lam = am
datetime.upm = PM
datetime.lpm = pm

datetime.presets.lc = %d.%m.%Y %H:%M:%S
datetime.presets.lr = %H:%M:%S
datetime.presets.lx = %d.%m.%Y
datetime.presets.ux = %H:%M:%S

# Messages used in config.js, part of the pref window.

# We only allow one pref window open at once, this occurs when a 2nd is opened.
msg.prefs.alreadyOpen = Okno s nastaveniami ChatZilly je už otvorené; nemali by ste otvárať ďalšiu kópiu.

msg.prefs.err.save = Pri pokuse o uloženie nastavení sa vyskytla výnimka: %S.

msg.prefs.browse    = Prehľadávať…
msg.prefs.browse.title = Otvoriť súbor
msg.prefs.move.up   = Posunúť nahor
msg.prefs.move.down  = Posunúť nadol
msg.prefs.add     = Pridať…
msg.prefs.edit     = Upraviť
msg.prefs.delete    = Odstrániť

msg.prefs.list.add   = Zadajte položku, ktorú chcete pridať:
msg.prefs.list.edit  = Upravte položku, ktorú potrebujete:
msg.prefs.list.delete = Naozaj chcete odstrániť položku ``%S''?

msg.prefs.object.delete = Naozaj chcete odstrániť objekt ``%S'' a všetky jeho nastavenia?
msg.prefs.object.reset = Naozaj chcete vymazať všetky nastavenia pre ``%S'' a nastaviť ich na pôvodné hodnoty?

# First is for adding prefix/suffix to the overall header, and the next three
# are for the different objects (first is network name, second is channel/user
# name).
msg.prefs.fmt.header     = "%S"
msg.prefs.fmt.display.network = Sieť %S"
msg.prefs.fmt.display.channel = Sieť %S, kanál %S"
msg.prefs.fmt.display.user  = Sieť %S, používateľ %S"

# Name for "global" object.
msg.prefs.global       = Globálne nastavenia

# Localized names for all the prefs and tooltip "help" messages.
# NOTE: "Bugzilla", "ChatZilla" and "mIRC" are product names.
pref.activityFlashDelay.label  = Interval blikania indikátora aktivity
pref.activityFlashDelay.help  = Ak sa na karte, na ktorej už bola detekovaná aktivita, prejaví ďalšia aktivita, začne karta blikať, aby to dala najavo. Táto predvoľba určuje dĺžku blikania, zadaním hodnoty 0 blikanie zakážete.
pref.alert.globalEnabled.label = Globally enabled
pref.alert.globalEnabled.help  = When enabled, all alerts configured may be shown. When disabled, no alerts will be shown. Provides nothing more than a global toggle.
pref.alert.enabled.label    = Enabled
pref.alert.enabled.help     = When enabled, popups are shown for this view.
pref.alert.nonFocusedOnly.label = Only when window not active
pref.alert.nonFocusedOnly.help = When enabled, all message notifications are supressed when the window is active. Otherwise, message notifications for non-active views will be shown. Unchecking is suggested for channel moderators or for low traffic channels.
pref.alert.channel.event.label = Alert for Channel Event
pref.alert.channel.event.help  = Shows message notifications for joins, parts, kicks, usermodes, and any other system messages. Suggested for channel moderators or for low traffic channels.
pref.alert.channel.chat.label  = Alert for Channel Chat
pref.alert.channel.chat.help  = Show message notifications for normal chat messages. It may be annoying for high traffic channels. Suggested for moderators or for low traffic channels.
pref.alert.channel.stalk.label = Alert for Channel Stalk
pref.alert.channel.stalk.help  = Shows message notifications for messages containing stalk words.
pref.alert.user.chat.label   = Alert for User Chat
pref.alert.user.chat.help    = Shows message notifications for private messages.
pref.aliases.label       = Aliasy príkazov
pref.aliases.help        = Umožňuje vytvoriť rôzne skratky pre príkazy alebo sekvencie príkazov. Každá položka musí mať formát "<name> \= <command-list>", kde command-list je zoznam príkazov (bez počiatočného znaku "/") a ich parametre oddelené ";". Názov aliasu sa pri štarte ChatZilly automaticky stane príkazom.
pref.autoAwayCap.label     = Limit pre automatické kontrolovanie prítomnosti
pref.autoAwayCap.help      = ChatZilla automaticky kontroluje, ktorí používatelia sú tu a ktorí sú neprítomní v každom kanáli, ku ktorému ste pripojený. To môže spôsobovať nepríjemné zdržanie pri veľkých kanáloch. V akomkoľvek väčšom kanáli než tu zadaný limit nebude táto kontrola vykonávaná.
pref.autoAwayPeriod.label    = Interval pre automatické kontrolovanie prítomnosti
pref.autoAwayPeriod.help    = ChatZilla automaticky kontroluje, ktorí používatelia sú tu a ktorí sú neprítomní v každom kanáli, ku ktorému ste pripojený. Tu môžete určiť interval medzi jednotlivými kontrolami.
pref.autoRejoin.label      = Automaticky pripojiť späť po vykopnutí
pref.autoRejoin.help      = Ak je táto voľba zapnutá, ChatZilla sa pokúsi znovu pripojiť (len raz) do kanálov, odkiaľ ste boli vykopnutý. Na niektoré kanály sa nemôžete ihneď pripojiť a ak tak spravíte, bude vám zamedzený prístup na dlhší čas, takže buďte opatrný.
pref.away.label         = Stav neprítomnosti
pref.away.help         =
pref.awayIdleTime.label     = Doba nečinnosti pred automatickým prechodom na stav Neprítomný
pref.awayIdleTime.help     = Doba nečinnosti, po uplynutí ktorej ChatZilla prepne váš stav na "Neprítomný". Toto funguje len na novších verziách &brandShortName;. Nastavením na hodnotu 0 túto funkciu vypnete.
pref.awayIdleMsg.label     = Správa pre stav Neprítomný
pref.awayIdleMsg.help      = Správa, ktorú Chatzilla použije pri prechode na stav Neprítomný.
pref.awayNick.label       = Prezývka (neprítomný)
pref.awayNick.help       = Táto prezývka bude automaticky použitá, ak seba označíte ako neprítomného, a ak jeodlišná od existujúcej prezývky. Ak nechcete meniť svoju prezývku v neprítomnosti, nechajte pole prázdne.
pref.bugKeyword.label      = Kľúčové slová bugu
pref.bugKeyword.help      = Môžete definovať niekoľko kľúčových slov pre systém sledovania chýb ako regularány výraz, oddelených znakom "|", napr. bug|issue|case|ticket
pref.bugURL.label        = Adresa URL BugZilly
pref.bugURL.help        = Adresa URL, ktorá bude použitá na generovanie odkazov na chyby, kde "%s" bude nahradené číslom chyby alebo aliasom. Text "bug " nasledovaný číslom bude potom zmenený na odkaz použitím tejto adresy URL.
pref.bugURL.comment.label    = Adresa URL BugZilly pre komentáre
pref.bugURL.comment.help    = Adresa URL alebo prípona používaná na generovanie odkazov na špecifické komentáre v rámci bugov. V adrese URL je "%1$s" premenná pre číslo bugu alebo alias a "%2$s" je premenná pre číslo komentára. Pri použití prípony je "%s" premenná pre číslo komentára. Text "bug " nasledovaný znakom "#", číslom 1-20 (bug alias) nasledovaný textom " comment " a ďalším číslom bude potom zmenený na odkaz použitím tejto adresy URL alebo prípony.
pref.charset.label       = Kódovanie
pref.charset.help        = Na korektné zobrazenie správ s národnými znakmi musíte nastaviť rovnaké kódovanie ako ďalšie IRC klienty.
pref.collapseMsgs.label     = Zbaliť správy
pref.collapseMsgs.help     = Ak dostanete viac správ od jednej osoby za sebou, prezývka sa zobrazí len pri prvej z nich. Táto voľba pomáha udržať záznam chatu prehľadnejší.
pref.collapseActions.label   = Zbaliť úlohy, ak sú zbalené správy
pref.collapseActions.help    = Ak sa objaví viac akcií od jednej osoby za sebou, prezývka sa zobrazí len pri prvej z nich. Táto voľba pomáha udržať záznam chatu prehľadnejší.
pref.conference.limit.label   = Limit režimu Konferencia
pref.conference.limit.help   = Ak počet používateľov v kanáli o dosť prekračuje limit, ChatZilla zapne kanál do režimu "Konferencia", v ktorom sú správy JOIN, PART, QUIT a NICK pre ostatných používateľov skryté. Ak počet používateľov klesne dostatočne pod limit, zapne sa automaticky normálny režim. Nastavením hodnoty na 0 nepovolíme zapnúť režim Konferencia, ak zadáte hodnotu 1, režim Konferencia bude zapnutý.
pref.connectTries.label     = Počet pokusov o pripojenie
pref.connectTries.help     = Počet pokusov, ktoré ChatZilla uskutoční na pripojenie k serveru alebo sieti. Hodnota -1 znamená neobmedzený počet.
pref.copyMessages.label     = Kopírovať dôležité správy
pref.copyMessages.help     = Ak je táto voľba nastavená, akákoľvek správa označená ako "dôležitá" bude skopírovaná do okna informácií siete. Umožní vám odísť od počítača na dlhý čas a napriek tomu neprepásť žiadnu dôležitú správu.
pref.dcc.enabled.label     = DCC povolené
pref.dcc.enabled.help      = Ak táto voľba nie je zapnutá, žiadny z príkazov DCC nič nevykoná a požiadavky DCC od ostatných používateľov budú úplne ignorované.
pref.dcc.autoAccept.list.label = Zoznam automaticky prijímaných
pref.dcc.autoAccept.list.help  = Zoznam používateľov, od ktorých automaticky prijímate ponuky na DCC chat/súboru cez DCC. Môžete zadať aj masky, ako zástupný znak použite "*". Ak je tento zoznam prázdny, všetky požiadavky DCC musia byť manuálne prijaté alebo odmietnuté.
pref.dcc.downloadsFolder.label = Priečinok pre prevzaté súbory
pref.dcc.downloadsFolder.help  = Určuje predvolený priečinok pre súbory prijaté cez DCC.
pref.dcc.listenPorts.label   = Počúvať na portoch
pref.dcc.listenPorts.help    = Zoznam portov, na ktoré sa vzdialene môžu pripojiť ďalší používatelia. Každá položka môže byť buď jedno číslo alebo rozsah uvedený ako "dolný-horný". Ak necháte prázdne, použije sa náhodný port vybraný operačným systémom. Vždy, keď niekomu ponúknete DCC spojenie, bude vybraný nasledujúci port v zozname.
pref.dcc.useServerIP.label   = Získať lokálnu adresu IP zo servera
pref.dcc.useServerIP.help    = Ak je zapnuté, ChatZilla sa servera pri pripojení opýta na adresu IP. Takto získa DCC správnu IP adresu, aj keď ste za bránou alebo NAT.
pref.debugMode.label      = Režim ladenia
pref.debugMode.help       = Táto predvoľba zapína režim ladenia ChatZilly a môže tak generovať veľké množstvo ladiacich informácií (spravidla do konzoly). Je to zoznam písmen, ktoré určujú čo chcete vypisovať. "c" pre kontextovú ponuku (získa údaje pri otvorení kontextovej ponuky), "d" pre odoslanie (dispatch) (vypíše údaje spracované v momente odoslania príkazu), a "t" pre trasovanie/záchytné body (trace/hook) (vypíše údaje o záchytných bodoch a o spracovaní fronty udalostí).
pref.defaultQuitMsg.label    = Predvolená správa pri opúšťaní kanálov
pref.defaultQuitMsg.help    = Nastaví predvolenú správu pri opúšťaní kanálov, ktorá je použitá, ak žiadnu nezadáte priamo. Nechajte prázdne, ak chcete používať predvolenú správu ChatZilly, ktorá zobrazuje verziu vášho klienta.
pref.desc.label         = Popis
pref.desc.help         = Nastaví "popis" ("skutočné meno") zobrazovaných v informáciách o vás /whois. Nemusíte zadávať nič, ale bežne tu uvádza skutočné meno.
pref.deleteOnPart.label     = Vymazať okno kanála pri jeho opustení
pref.deleteOnPart.help     = Vymaže okno kanála pri použití príkazu /leave alebo /part.
pref.displayHeader.label    = Zobraziť hlavičku
pref.displayHeader.help     = Zobrazí hlavičku chatu v tomto okne. Táto obsahuje informácie ako adresa URL daného okna a tému a režimy kanála.
pref.font.family.label     = Písmo
pref.font.family.help      = Určuje písmo, ktoré bude ChatZilla používať na zobrazovanie správ. Ak ako hodnotu zadáte "default", použije sa predvolená rodina písiem, hodnoty "serif", "sans-serif" a "monospace" použijú všeobecné nastavenie pre písma pre daný typ. Ostatné hodnoty budú považované priamo za písmo.
pref.font.size.label      = Veľkosť písma (pt)
pref.font.size.help       = Číselná hodnota veľkosti písma, ktorú ChatZilla použije na zobrazovanie správ. Hodnota 0 použije globálnu veľkosť písma, ostatné budú interpretované ako veľkosť písma v bodoch (pt).
pref.guessCommands.label    = Hádanie neznámych príkazov
pref.guessCommands.help     = Ak zadáte príkaz, ktorý začína znakom "/" a ChatZilla tento príkaz nepozná, pokúsi sa ho odoslať serveru. Odosielanie môžete vypnúť a tým zakázať ChatZille toto odosielanie.
pref.hasPrefs.label       = Objekt má predvoľby
pref.hasPrefs.help       = Indikuje, že predvoľby objektu boli uložené. Nikdy sa nezobrazí v okne predvolieb. :)
pref.identd.enabled.label    = Povoliť odoslať identifikáciu serveru počas procesu pripájania
pref.identd.enabled.help    = Povolí ChatZille pripájať sa k serverom, ktoré vyžadujú odpoveď s identifikáciou.
pref.initialURLs.label     = Umiestnenia
pref.initialURLs.help      = Zoznam umiestnení (adresy irc: a ircs:), ku ktorým sa má ChatZilla po spustení pripojiť. Tieto adresy nebudú použité, ak bola ChatZilla spustená kliknutím na odkaz.
pref.initialScripts.label    = Súbory skriptov
pref.initialScripts.help    = Zoznam súborov skriptov (adresy file:), ktoré ChatZilla načítava pri štarte. Adresy môžu byť relatívne k priečinku profilu. Ak je adresou priečinok, bude načítaný súbor "init.js" z tohto priečinka alebo akéhokoľvek podpriečinka.
pref.inputSpellcheck.label   = Kontrolovať pravopis
pref.inputSpellcheck.help    = Určuje, či bude kontrolovaný pravopis. Funguje len na posledných zostaveniach aplikácie &brandShortName;.
pref.link.focus.label      = Pri otváraní odkazu nastaviť okno prehliadača ako aktívne.
pref.link.focus.help      = Nastaví otvorené okno prehliadača ako aktívne, ak bolo otvorené z ChatZilly.
pref.log.label         = Zaznamenávať túto kartu do protokolu
pref.log.help          = ChatZilla bude zaznamenávať obsah tejto karty do súboru s protokolom. Tento súbor je spravidla uložený vo vašom profile, ktorého cestu môžete zmeniť v predvoľbe "Cesta k profilu" (základná cesta) alebo v predvoľbe "Názov súboru s protokolom", kde môžete určiť názvy jednotlivých súborov s protokolmi.
pref.logFileName.label     = Názov súboru s protokolom
pref.logFileName.help      = Ide o súbor, do ktorého ChatZilla zaznamenáva obsah tejto karty. Ak je karta otvorená a prebieha záznam, zmena tejto voľby sa prejaví až pri nasledujúcom zázname.
pref.logFile.client.label    = Súbor s protokolom pre klienta
pref.logFile.client.help    = Určuje názov súboru s protokolom pre klienta. Tento je pripojený k 'priečinku s protokolmi'.
pref.logFile.network.label   = Súbor s protokolom pre siete
pref.logFile.network.help    = Určuje názov súboru s protokolom pre siete. Tento je pripojený k 'priečinku s protokolmi'.
pref.logFile.channel.label   = Súbor s protokolom pre kanály
pref.logFile.channel.help    = Určuje názov súboru s protokolom pre karty kanálov. Tento je pripojený k 'priečinku s protokolmi'.
pref.logFile.user.label     = Súbor s protokolom pre používateľa
pref.logFile.user.help     = Určuje názov súboru s protokolom pre kartu používateľ/požiadavka. Tento je pripojený k 'priečinku s protokolmi'.
pref.logFile.dccuser.label   = Súbor s protokolom pre DCC
pref.logFile.dccuser.help    = Určiť názov súboru s protokolom pre DCC chat. Tento je pripojený k 'priečinku s protokolmi'.
pref.logFolder.label      = Priečinok s protokolmi
pref.logFolder.help       = Určuje základné umiestnenie priečinka pre všetky protokoly. Názov súbor môžete určiť v nastaveniach "Súbor s protokolom pre…".
pref.messages.click.label    = Normálne kliknutie
pref.messages.click.help    = Úloha, ktorá sa vykoná, keď kliknete na adresu URL normálnym spôsobom.
pref.messages.ctrlClick.label  = Ctrl+klik
pref.messages.ctrlClick.help  = Úloha, ktorá sa vykoná, keď kliknete na adresu URL spolu s podržaním klávesu Control.
pref.messages.metaClick.label  = Alt/Meta+klik
pref.messages.metaClick.help  = Úloha, ktorá sa vykoná, keď kliknete na adresu URL spolu s podržaním klávesu Alt alebo Meta.
pref.messages.middleClick.label = Kliknutie prostredným tlačidlom
pref.messages.middleClick.help = Úloha, ktorá sa vykoná, keď kliknete na adresu URL prostredným tlačidlom myši.
pref.motif.dark.label      = Tmavý motív
pref.motif.dark.help      = Tmavý motív, ktorý môžete tiež zvoliť z hlavnej ponuky Zobraziť -> Farebná schéma.
pref.motif.light.label     = Svetlý motív
pref.motif.light.help      = Svetlý motív, ktorý môžete tiež zvoliť z hlavnej ponuky Zobraziť -> Farebná schéma.
pref.motif.current.label    = Aktuálny motív
pref.motif.current.help     = Aktuálne vybraný súbor s motívom. Motív je súbor CSS s popisom, ako zobraziť kartu s chatom. Pomocou neho je možné prispôsobiť vzhľad karty.
pref.multiline.label      = Viacriadkové vstupné pole
pref.multiline.help       = Určuje, či je vstupné pole ChatZilly viacriadkové alebo jednoriadkové.
pref.munger.bold.label     = Tučné
pref.munger.bold.help      = ChatZilla zobrazí text medzi znakmi * (napr. *bold*) tučným písmom.
pref.munger.bugzilla-link.label = Odkazy do Bugzilly
pref.munger.bugzilla-link.help = Prinúti ChatZillu konvertovať sekvencie "bug <číslo>" na odkaz pomocou použitia položky "Adresa URL Bugzilly".
pref.munger.channel-link.label = Odkazy na kanál
pref.munger.channel-link.help  = Prinúti ChatZillu konvertovať reťazce "#channel" na odkazy na tento kanál.
pref.munger.colorCodes.label  = Farby mIRC
pref.munger.colorCodes.help   = Povolí zobrazovanie farieb v texte, ako aj spracovanie ďalších kódov mIRC (tučné a podčiarknuté texty apod.). Ak je táto možnosť vypnutá, ChatZilla tieto kódy skryje.
pref.munger.ctrl-char.label   = Kontrolné znaky
pref.munger.ctrl-char.help   = Prinúti ChatZillu zobrazovať kontrolné znaky, ktorým nerozumie.
pref.munger.face.label     = Smajlíky (emotikony)
pref.munger.face.help      = ChatZilla zobrazí obrázky pre známe smajlíky, ako napr. :-) a ;-).
pref.munger.italic.label    = Kurzíva
pref.munger.italic.help     = ChatZilla zobrazí texty medzi znakmi / (napr. /italic/) kurzívou.
pref.munger.link.label     = Webové odkazy
pref.munger.link.help      = ChatZilla bude konvertovať text, ktorý vyzerá ako odkaz, na skutočný odkaz.
pref.munger.mailto.label    = E-mailové odkazy
pref.munger.mailto.help     = ChatZilla bude konvertovať text, ktorý vyzerá ako poštová adresa (e-mail), na skutočný odkaz.
pref.munger.quote.label     = Čisté úvodzovky
pref.munger.quote.help     = ChatZilla bude nahradzovať `` znakom “ a '' znakom ”.
pref.munger.rheet.label     = Rheet
pref.munger.rheet.help     = ChatZilla zmení "rheet" na odkaz (veľmi špecifická vlastnosť pre Mozilla.org).
pref.munger.talkback-link.label = Odkazy na Talkback
pref.munger.talkback-link.help = Chatzilla zmení odkaz "TB<numbers><character>" na príslušný odkaz do služby Talkback.
pref.munger.teletype.label   = Strojopis
pref.munger.teletype.help    = ChatZilla zobrazí texty medzi znakmi | (napr. |teletype|) písmom s pevnou šírkou znakov.
pref.munger.underline.label   = Podčiarknuté
pref.munger.underline.help   = ChatZilla zobrazí texty medzi znakmi _ (napr. _underline_) ako podčiarknutý text.
pref.munger.word-hyphenator.label = Rozdeľovať dlhé slová
pref.munger.word-hyphenator.help = ChatZilla bude automaticky vkladať deliace pomlčky do dlhých slov a odkazov, aby sa celé vošli do okna.
pref.newTabLimit.label     = Maximálny počet automaticky vytvorených kariet
pref.newTabLimit.help      = Maximálny počet kariet (ako napr. kariet s požiadavkami), ktorý môže byť automaticky vytvorený ChatZillou. Ak sa dosiahne tento limit, súkromné správy nebudú zobrazované na novej karte, ale v aktuálnej. Ak nastavíte hodnotu na 0, maximálny počet nie je obmedzený. Nastavením hodnoty na 1 automatické vytváranie nových kariet zrušíte.
pref.nickCompleteStr.label   = Prípona prezývky
pref.nickCompleteStr.help    = Tento reťazec je pripojený k akejkoľvek prezývke, ak ju začnete písať na začiatku riadka a stlačíte tlačidlo tab.
pref.nickname.label       = Prezývka
pref.nickname.help       = Toto je meno, ktoré uvidí ktokoľvek, keď budete pripojený k sieti IRC. Môžete použiť akékoľvek meno, ktoré chcete, ale nemôže obsahovať niektoré vyhradené znaky.
pref.nicknameList.label     = Zoznam prezývok
pref.nicknameList.help     = Toto je zoznam prezývok, ktoré má ChatZilla skúsiť použiť v prípade, že vami zadaná je už používaná. Vaša hlavná prezývka nemusí byť zahrnutá.
pref.notify.aggressive.label  = Agresívne oznamovanie
pref.notify.aggressive.help   = Keď vám niekto odošle súkromnú správu a použije v nej vaše meno alebo niektoré zo slov, ktoré sledujete, ChatZilla sa vás pokúsi na túto správu upozorniť. Táto predvoľba určuje, či sa ChatZilla pokúsi vás na správu upozorniť blikaním okna prípadne jeho prenesením do popredia (záleží na operačnom systéme, ktorý používate).
pref.notifyList.label      = Zoznam upozornení
pref.notifyList.help      = Zoznam používateľov, ktorých prítomnosť klient automaticky kontroluje. ChatZilla tento zoznam kontroluje každých 5 minút a informuje vás, či kto prišiel a kto odišiel.
pref.outgoing.colorCodes.label = Povoliť posielanie kódov farieb
pref.outgoing.colorCodes.help  = Umožní vám posielať farby a iné kódy mIRC, ako napr. tučný, podčiarknutý alebo inak formátovaný text použitím špeciálnych %-sekvencií. Ak túto voľbu povolíte, jednoduchým zadaním znaku "%" zobrazíte okno, kde máte k dispozícii množstvo možností.
pref.outputWindowURL.label   = Výstupné okno
pref.outputWindowURL.help    = Toto nastavenie pravdepodobne nebudete meniť. Okno chatu používa túto adresu URL na zobrazenie správ, hlavičiek atď. Súbor musí správne definovať niektoré položky, lebo inak sa budú objavovať chyby JavaScriptu a okno chatu môže byť prázdne.
pref.profilePath.label     = Cesta k profilu
pref.profilePath.help      = Základný priečinok so súbormi vzťahujúcimi sa k ChatZille. Predvolene ChatZilla načítava skripty z priečinka "scripts" a protokoly ukladá do priečinka "log".
pref.proxy.typeOverride.label  = Typ Proxy
pref.proxy.typeOverride.help  = Nahradí predvolený server proxy. Ak zadáte "http", použije sa predvolený server HTTP Proxy v prehliadači, ak zadáte "none", server proxy sa nebude používať (ani SOCKS proxy). Toto bude zvyčajne fungovať len v prípade, že prehliadač je manuálne nastavený na použitie servera proxy.
pref.reconnect.label      = Automaticky obnoviť spojenie
pref.reconnect.help       = Ak sa vaše spojenie náhle preruší, ChatZilla sa ho automaticky pokúsi obnoviť.
pref.websearch.url.label    = Adresa pre vyhľadávanie na webe
pref.websearch.url.help     = Adresa, ktorá sa použije pri vyhľadávaní na webe. Výrazy vyhľadávania budú pripojené k adrese. Môžete pridať aj voliteľný parameter %s, ak chcete vložiť výrazy vyhľadávania do konkrétnej časti adresy (napr. "http://www.searchwebsite.com/search?q=%s"). Ak je toto pole prázdne, použije sa adresa definovaná v prehliadači (alebo Google, ak Chatzilla nie je spustená v prehliadači).
pref.showModeSymbols.label   = Zobraziť symboly používateľského režimu
pref.showModeSymbols.help    = V zozname používateľov sa môžu zobrazovať buď symboly režimu ("@" pre operátora, "%" pre pol-operátora, "+" pre hovorcu) alebo sa môže použiť farby (zelená pre operátora, tmavomodrá pre pol-operátora, svetlomodrá pre hovorcu a čierna/bez farby pre normálnych používateľov). Zapnutím tejto možnosti sa budú namiesto farieb zobrazovať symboly.
pref.sortUsersByMode.label   = Usporiadať používateľov podľa režimu
pref.sortUsersByMode.help    = Spôsobí, že používatelia budú v zozname usporiadaný podľa ich režimu, operátori prví, potom pol-operátori (ak sú podporovaní na serveri), následne hovorcovia a nakoniec ostatní.
pref.sound.enabled.label    = Povoliť zvuk
pref.sound.enabled.help     = Označením tejto možnosti povolíte prehrávanie zvuku. Ak ju neoznačíte, všetky zvyky budú vypnuté.
pref.sound.overlapDelay.label  = Doba prekrytia
pref.sound.overlapDelay.help  = Doba, počas ktorej rovnaká udalosť nespustí znova rovnaký zvuk. Napr. predvolená hodnota, ktorá je 2000ms (2 sekundy) znamená, že ak počas 2 sekúnd nastanú dve rovnaké udalosti, zvukový signál spustí iba prvá z nich.
##pref.sound.surpressActive.label = Potlačiť zvuky pre aktuálnu kartu
##pref.sound.surpressActive.help = Zvuky udalostí aktívnej karty nebudú ChatZilou prehrávané. Zvuky z ostatných kariet budú prehrávané normálne.
pref.sound.channel.start.label = Sound for Channel Start
pref.sound.channel.start.help  =
pref.sound.channel.event.label = Sound for Channel Event
pref.sound.channel.event.help  =
pref.sound.channel.chat.label  = Sound for Channel Chat
pref.sound.channel.chat.help  =
pref.sound.channel.stalk.label = Sound for Channel Stalk
pref.sound.channel.stalk.help  =
pref.sound.user.start.label   = Sound for User Start
pref.sound.user.start.help   =
pref.sound.user.stalk.label   = Sound for User Chat
pref.sound.user.stalk.help   =
pref.stalkWholeWords.label   = Sledovať len celé slová
pref.stalkWholeWords.help    = Toto nastavenie mení spôsob sledovania zadaných slov. Prepína medzi vyhľadávaním celých slov a podreťazcov. Napr. v texte "ChatZilla je super" bude sledované "zilla" nájdené len v prípade, že ak je toto nastavenie vypnuté.
pref.stalkWords.label      = Sledované slová
pref.stalkWords.help      = Zoznam slov. V prípade, že Chatzilla nájde v niektoré z nich v riadku chatu, označí daný riadok ako "dôležitý". Ak je zapnuté "Agresívne oznamovanie", pokúsi sa upriamiť na tento riadok vašu pozornosť.
pref.urls.store.max.label    = Maximum uložených adries URL
pref.urls.store.max.help    = Nastaví maximálny počet adries URL zozbieraných a uchovaných ChatZillou. Pomocou príkazu "/urls" zobrazíte 10 naposledy uložených adries URL. Ak chcete zobraziť viac adries, zadajte za príkazom číslo, napríklad "/urls 20".
pref.userlistLeft.label     = Zoznam používateľov zobraziť vľavo
pref.userlistLeft.help     = Zobrazí zoznam používateľov vľavo. Ak táto voľba nie je označená, zoznam používateľov bude vpravo.
pref.username.label       = Používateľské meno
pref.username.help       = Vaše používateľské meno je použité na vytvorenie vašej "hostmasky", čo je reťazec, ktorý vás reprezentuje. Jeho súčasťou je názov hostiteľského počítača a toto používateľské meno. Tento údaj sa používa na automatické prideľovanie operátorských práv, zamedzenie prístupu a nastavenie ďalších vecí súvisiacich s danou osobou.
pref.usermode.label       = Používateľský režim
pref.usermode.help       = Používateľský režim je reťazec odosielaný sieti IRC. Skladá sa zo znaku "+", za ktorým sa nachádza jedno alebo viac písmen. Písmeno "i" znamená "neviditeľný režim". Keď ste neviditeľný, vaša prezývka sa nebude zobrazovať v zozname používateľov kanála tým používateľom, ktorí nie sú s vami pripojení v jednom kanáli. Písmeno "s" vám umožňuje vidieť správy servera, ako napríklad kolízie používateľských mien. Kompletný zoznam možností nájdete na stránke www.irchelp.org.
pref.warnOnClose.label     = Zobraziť upozornenie, ak som pri ukončení ChatZilly stále pripojený.
pref.warnOnClose.help      = Zobrazí upozornenie, ak vypínate ChatZillu a súčasne ste pripojený k nejakej sieti - opýta sa, či naozaj chcete skončiť. Funkcia sa dá vypnúť zrušením označenia políčka.

# Preference group labels #

pref.group.general.label        = Všeobecné
pref.group.general.connect.label    = Pripojenie
pref.group.general.ident.label     = Identifikácia
pref.group.general.log.label      = Prihlasovanie
pref.group.general.palert.label    = Upozornenia na správy
pref.group.global.palertconfig.label  = Nastavenie upozornení na správy
pref.group.appearance.label      = Vzhľad
pref.group.appearance.misc.label    = Rôzne
pref.group.appearance.motif.label   = Motívy
pref.group.appearance.timestamps.label = Časové známky
pref.group.appearance.timestamps.help = Na nastavenie formátu sa používa funkcia strftime. Napríklad: "%A, %l:%M:%S" sa bude zobrazovať ako "Štvrtok, 1:37:42".
pref.group.appearance.userlist.label  = Zoznam používateľov
pref.group.dcc.label          = DCC
pref.group.dcc.ports.label       = Porty
pref.group.dcc.autoAccept.label    = Automaticky prijímané
pref.group.munger.label        = Formátovanie
pref.group.startup.label        = Po spustení
pref.group.startup.initialURLs.label  = Umiestnenia
pref.group.startup.initialScripts.label = Súbory skriptov
pref.group.lists.label         = Zoznamy
pref.group.lists.stalkWords.label   = Kľúčové slová
pref.group.lists.aliases.label     = Aliasy príkazov
pref.group.lists.notifyList.label   = Zoznam upozornení
pref.group.lists.nicknameList.label  = Zoznam prezývok
pref.group.lists.autoperform.label   = Automaticky vykonať
pref.group.global.label        = Globálne
pref.group.global.header.label     = Hlavičky
pref.group.global.header.help     = Nastaví predvolené zobrazovanie hlavičky okna. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
pref.group.global.links.label     = Odkazy
pref.group.global.links.help      = Tieto nastavenia určujú, ako bude ChatZilla reagovať na rôzne kliknutia na odkazy. Môžete ich zmeniť podľa svojich potrieb.
pref.group.global.log.label      = Zaznamenávať tieto typy kariet
pref.group.global.log.help       = Nastaví predvolený spôsob zaznamenávania obsahu okien. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
pref.group.global.maxLines.label    = Veľkosť histórie
pref.group.global.maxLines.help    = Počet riadkov textu, ktoré budú zachované pre tento typ karty. Ak bude dosiahnutý zadaný limit, najstaršie riadky budú pri pridaní nových vymazané.
pref.group.global.sounds.label     = Konfigurácia zvuku
pref.group.general.sounds.help     =
pref.group.general.soundEvts.label   = Zvukové udalosti
pref.group.general.soundEvts.help    = Zvuky pre niektoré udalosti klienta. Môžete zadať zoznam zvukov definovaných ako "beep" alebo cestou k súboru file:URL, jednotlivé zvuky oddeľte medzerou.

# These are the prefs that get grouped #

pref.autoperform.label     = Automaticky vykonať
pref.autoperform.help      = Zadajte príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri pripájaní sa k tejto sieti/kanálu/otváraní súkromnej konverzácie s používateľom. Príkazy sa spúšťajú v zadanom poradí.
pref.autoperform.channel.label = Kanál
pref.autoperform.channel.help  = Zadajte príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri pripájaní sa ku kanálu.
pref.autoperform.client.label  = Klient
pref.autoperform.client.help  = Zadajte príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri spúšťaní aplikácie ChatZilla.
pref.autoperform.network.label = Sieť
pref.autoperform.network.help  = Zadajte príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri pripájaní sa k sieti
pref.autoperform.user.label   = Používateľ
pref.autoperform.user.help   = Zadajte príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri otváraní súkromnej konverzácie s ktorýmkoľvek používateľom.

pref.networkHeader.label    = Siete
pref.networkHeader.help     =
pref.channelHeader.label    = Kanály
pref.channelHeader.help     =
pref.userHeader.label      = Používatelia
pref.userHeader.help      =
pref.dccUserHeader.label    = DCC
pref.dccUserHeader.help     =

pref.networkLog.label      = Siete
pref.networkLog.help      =
pref.channelLog.label      = Kanály
pref.channelLog.help      =
pref.userLog.label       = Používatelia
pref.userLog.help        =
pref.dccUserLog.label      = DCC
pref.dccUserLog.help      =

pref.clientMaxLines.label    = Klient
pref.clientMaxLines.help    =
pref.networkMaxLines.label   = Siete
pref.networkMaxLines.help    =
pref.channelMaxLines.label   = Kanály
pref.channelMaxLines.help    =
pref.userMaxLines.label     = Používatelia
pref.userMaxLines.help     =
pref.dccUserMaxLines.label   = DCC
pref.dccUserMaxLines.help    =

pref.timestamps.display.label  = Formát
pref.timestamps.display.help  =
pref.timestamps.label      = Povoliť
pref.timestamps.help      =

pref.msgBeep.label       = Nové okno s požiadavkou
pref.msgBeep.help        =
pref.queryBeep.label      = Požiadavka
pref.queryBeep.help       =
pref.stalkBeep.label      = Dôležitá správa
pref.stalkBeep.help       =