dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Wed, 08 Feb 2023 18:43:34 +0000
changeset 5013 1898ff98fbdcb9de95f4942ad09aca5b9a3b8ea9
parent 4922 89d99a32c3b003d11ea53b753f04295100ffb548
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Roles
menubar    =    panel s ponukou
scrollbar   =    posuvník
grip      =    mriežka
alert     =    upozornenie
menupopup   =    vyskakovacia ponuka
document    =    dokument
pane      =    panel
dialog     =    dialógové okno
separator   =    oddeľovač
toolbar    =    panel nástrojov
statusbar   =    stavový riadok
table     =    tabuľka
columnheader  =    nadpis stĺpca
rowheader   =    nadpis riadka
column     =    stĺpec
row      =    riadok
cell      =    bunka
link      =    odkaz
list      =    zoznam
listitem    =    položka zoznamu
outline    =    prehľad
outlineitem  =    položka prehľadu
pagetab    =    karta
propertypage  =    stránka s vlastnosťami
graphic    =    obrázok
switch     =    prepínač
pushbutton   =    tlačidlo
checkbutton  =    označovacie políčko
radiobutton  =    prepínač
combobox    =    rozbaľovacie pole
progressbar  =    indikátor priebehu
slider     =    jazdec
spinbutton   =    číselník
diagram    =    diagram
animation   =    animácia
equation    =    rovnica
buttonmenu   =    tlačidlo s ponukou
whitespace   =    pevná medzera
pagetablist  =    zoznam kariet
canvas     =    kresliace plátno
checkmenuitem =    položka označovacieho políčka
passwordtext  =    text hesla
radiomenuitem =    položka prepínača
textcontainer =    textové pole
togglebutton  =    tlačidlo prepínača
treetable   =    tabuľka stromu
header     =    hlavička
footer     =    päta
paragraph   =    odsek
entry     =    položka
caption    =    titulok
heading    =    nadpis
section    =    sekcia
form      =    formulár
comboboxlist  =    rozbaľovací zoznam
comboboxoption =    položka rozbaľovacieho zoznamu
imagemap    =    obrázková mapa
listboxoption =    položka zoznamu
listbox    =    zoznam
flatequation  =    monotónna rovnica
gridcell    =    bunka mriežky
note      =    poznámka
figure     =    obrázok
definitionlist =    zoznam definícií
term      =    výraz
definition   =    definícia

mathmltable       = matematická tabuľka
mathmlcell        = bunka
mathmlenclosed      = enclosed
mathmlfraction      = zlomok
mathmlfractionwithoutbar = zlomok bez čiary
mathmlroot        = root
mathmlscripted      = scripted
mathmlsquareroot     = odmocnina

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    textové pole

base      =    base
close-fence  =    closing fence
denominator  =    menovateľ
numerator   =    čitateľ
open-fence   =    opening fence
overscript   =    overscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    root index
subscript   =    subscript
superscript  =    horný index
underscript  =    dolný index

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    nadpis úrovne %S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    doplnkový
contentinfo  =    informácia o obsahu
main      =    hlavné
navigation   =    navigácia
search     =    vyhľadávanie
region     =    oblasť

stateRequired  =  vyžadované