browser/browser/preferences/preferences.ftl
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Sun, 07 Aug 2022 16:10:50 +0000
changeset 4803 be0fcf54c543d60a0689ef592e5fb278a97cc14f
parent 4797 5b46164a5827443dc51ed3826ed0efde639cb882
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Požiadať webové stránky pomocou príznaku “Do Not Track”, aby vás nesledovali
do-not-track-learn-more = Ďalšie informácie
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Len ak je zapnuté blokovanie známych sledovacích prvkov
do-not-track-option-always =
  .label = Vždy
settings-page-title = Nastavenia
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box2 =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder = Hľadať v nastaveniach
managed-notice = Váš prehliadač spravuje vaša organizácia.
category-list =
  .aria-label = Kategórie
pane-general-title = Všeobecné
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Domov
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Vyhľadávanie
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Súkromie a bezpečnosť
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title3 = Synchronizácia
category-sync3 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
pane-experimental-title = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }
category-experimental =
  .tooltiptext = Experimenty prehliadača { -brand-short-name }
pane-experimental-subtitle = Buďte obozretní
pane-experimental-search-results-header = Experimenty prehliadača { -brand-short-name }: postupujte opatrne
pane-experimental-description2 = Zmeny v pokročilej konfigurácii môžu ovplyvniť výkon a bezpečnosť prehliadača { -brand-short-name }.
pane-experimental-reset =
  .label = Obnoviť predvolené nastavenia
  .accesskey = O
help-button-label = Podpora pre { -brand-short-name }
addons-button-label = Rozšírenia a témy vzhľadu
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Zavrieť

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = Aby bolo možné použiť túto funkciu, { -brand-short-name } musí byť reštartovaný.
feature-disable-requires-restart = Aby bolo možné vypnúť túto funkciu, { -brand-short-name } musí byť reštartovaný.
should-restart-title = Reštartovať { -brand-short-name }
should-restart-ok = Reštartovať { -brand-short-name } teraz
cancel-no-restart-button = Zrušiť
restart-later = Reštartovať neskôr

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that the password manager setting
# is being controlled by an extension
extension-controlling-password-saving = Toto nastavenie je spravované rozšírením <img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong>
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlling-web-notifications = Toto nastavenie je spravované rozšírením <img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong>
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlling-privacy-containers = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> vyžaduje kontajnerové karty.
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers = Toto nastavenie je spravované rozšírením <img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong>
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlling-proxy-config = <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> spravuje, ako sa { -brand-short-name } pripája k internetu.
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Ak chcete toto rozšírenie povoliť, prejdite do sekcie <img data-l10n-name="addons-icon"/> Doplnky v ponuku <img data-l10n-name="menu-icon"/>.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Výsledky vyhľadávania
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message2 = Mrzí nás to, ale pre hľadaný výraz “<span data-l10n-name="query"></span>” sme v možnostiach nič nenašli.
search-results-help-link = Potrebujete pomoc? Navštívte <a data-l10n-name="url">stránku podpory pre prehliadač { -brand-short-name }</a>

## General Section

startup-header = Spustenie
always-check-default =
  .label = Vždy kontrolovať, či je { -brand-short-name } predvoleným prehliadačom
  .accesskey = r
is-default = { -brand-short-name } je nastavený ako predvolený prehliadač
is-not-default = { -brand-short-name } nie je váš predvolený prehliadač
set-as-my-default-browser =
  .label = Nastaviť ako predvolený…
  .accesskey = d
startup-restore-windows-and-tabs =
  .label = Načítať naposledy otvorené okná a karty
  .accesskey = o
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Upozorniť pri ukončení prehliadača
disable-extension =
  .label = Zakázať rozšírenie
tabs-group-header = Karty
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Prepínať karty pomocou Ctrl+Tab v poradí podľa posledného otvorenia
  .accesskey = k
open-new-link-as-tabs =
  .label = Otvárať odkazy v kartách namiesto okien
  .accesskey = r
confirm-on-close-multiple-tabs =
  .label = Vyžadovať potvrdenie pred zatvorením viacerých kariet naraz
  .accesskey = V
# This string is used for the confirm before quitting preference.
# Variables:
#  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
#            in the same manner as it would appear,
#            for example, in the File menu.
confirm-on-quit-with-key =
  .label = Vyžadovať potvrdenie pred ukončením pomocou { $quitKey }
  .accesskey = V
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Upozorniť, ak by otvorenie viacerých kariet spôsobilo spomalenie prehliadača { -brand-short-name }
  .accesskey = U
switch-to-new-tabs =
  .label = Pri otvorení odkazu, obrázka alebo média na novej karte túto preniesť do popredia
  .accesskey = r
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Zobrazovať ukážky kariet v paneli úloh systému Windows
  .accesskey = Z
browser-containers-enabled =
  .label = Povoliť kontajnerové karty
  .accesskey = o
browser-containers-learn-more = Ďalšie informácie
browser-containers-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = i
containers-disable-alert-title = Zavrieť všetky kontajnerové karty?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Ak zakážete kontajnerové karty, { $tabCount } kontajnerová karta bude zatvorená. Naozaj chcete zakázať kontajnerové karty?
    [few] Ak zakážete kontajnerové karty, { $tabCount } kontajnerové karty budú zatvorené. Naozaj chcete zakázať kontajnerové karty?
    *[other] Ak zakážete kontajnerové karty, { $tabCount } kontajnerových kariet bude zatvorených. Naozaj chcete zakázať kontajnerové karty?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Zavrieť { $tabCount } kontajnerovú kartu
    [few] Zavrieť { $tabCount } kontajnerové karty
    *[other] Zavrieť { $tabCount } kontajnerových kariet
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Nechať povolené
containers-remove-alert-title = Odstrániť tento kontajner?
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Ak teraz odstránite tento kontajner, zavrie sa { $count } kontajnerová karta. Naozaj chcete tento kontajner odstrániť?
    [few] Ak teraz odstránite tento kontajner, zavrú sa { $count } kontajnerové karty. Naozaj chcete tento kontajner odstrániť?
    *[other] Ak teraz odstránite tento kontajner, zavrie sa { $count } kontajnerových kariet. Naozaj chcete tento kontajner odstrániť?
  }
containers-remove-ok-button = Odstrániť tento kontajner
containers-remove-cancel-button = Neodstraňovať tento kontajner

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Jazyk a vzhľad stránok
preferences-web-appearance-header = Vzhľad webových stránok
preferences-web-appearance-description = Niektoré webové stránky prispôsobujú svoju farebnú schému podľa vašich preferencií. Vyberte farebnú schému, ktorú chcete použiť pre tieto stránky.
preferences-web-appearance-choice-browser = Téma { -brand-short-name(case: "gen") }
preferences-web-appearance-choice-system = Systémová téma
preferences-web-appearance-choice-light = Svetlá
preferences-web-appearance-choice-dark = Tmavá
preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
  .title = Pre pozadie a obsah webových stránok sa použijú nastavenia témy vzhľadu nastavenej vo { -brand-short-name(case: "loc") }
preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
  .title = Pre pozadie a obsah webových stránok sa použijú nastavenia systému
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
  .title = Svetlá téma vzhľadu pre pozadie a obsah webových stránok
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
  .title = Tmavá téma vzhľadu pre pozadie a obsah webových stránok
preferences-web-appearance-choice-input-browser =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
preferences-web-appearance-choice-input-system =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
preferences-web-appearance-choice-input-light =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
preferences-web-appearance-choice-input-dark =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
# This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
# system colors.
preferences-web-appearance-override-warning = Váš výber farieb má prednosť pred vzhľadom webových stránok. <a data-l10n-name="colors-link">Spravovať farby</a>
# This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
# to adapt to your language, but should not be changed.
preferences-web-appearance-footer = Témy vzhľadu { -brand-short-name(case: "gen") } môžete spravovať v okne <a data-l10n-name="themes-link">Správcu doplnkov</a>.
preferences-colors-header = Farby
preferences-colors-description = Umožňuje zmeniť predvolené farby textu, pozadia webových stránok a odkazov vo { -brand-short-name(case: "loc") }.
preferences-colors-manage-button =
  .label = Spravovať farby…
  .accesskey = f
preferences-fonts-header = Písma
default-font = Predvolené písmo
  .accesskey = d
default-font-size = Veľkosť
  .accesskey = s
advanced-fonts =
  .label = Pokročilé…
  .accesskey = o
# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
preferences-zoom-header = Veľkosť stránky
preferences-default-zoom = Predvolená veľkosť
  .accesskey = d
preferences-default-zoom-value =
  .label = { $percentage } %
preferences-zoom-text-only =
  .label = Meniť len veľkosť textu
  .accesskey = t
language-header = Jazyk
choose-language-description = Vyberte jazyky pre zobrazovanie webových stránok
choose-button =
  .label = Vybrať…
  .accesskey = V
choose-browser-language-description = Vyberte si jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať ponuky, správy a oznámenia prehliadača { -brand-short-name }.
manage-browser-languages-button =
  .label = Vybrať alternatívy
  .accesskey = a
confirm-browser-language-change-description = Ak chcete použiť tieto zmeny, reštartujte { -brand-short-name }
confirm-browser-language-change-button = Použiť a reštartovať
translate-web-pages =
  .label = Prekladať webový obsah do iného jazyka
  .accesskey = r
fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Preložené pomocou služby <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Výnimky…
  .accesskey = m
# Variables:
#  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
use-system-locale =
  .label = Formátovať dátumy, časy, čísla a jednotky podľa nastavenia jazyka “{ $localeName }” z operačného systému.
check-user-spelling =
  .label = Kontrolovať pravopis počas písania
  .accesskey = K

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Súbory a aplikácie
download-header = Sťahovanie súborov
download-save-where = Všetky súbory ukladať do
  .accesskey = v
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Vybrať…
      *[other] Prehľadávať…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] V
      *[other] h
    }
download-always-ask-where =
  .label = Vždy sa opýtať, kam uložiť súbory
  .accesskey = k
applications-header = Aplikácie
applications-description = Čo má { -brand-short-name } urobiť so súbormi stiahnutými z webu alebo s aplikáciami, ktoré používate pri prehliadaní.
applications-filter =
  .placeholder = Hľadať typ súboru alebo aplikáciu
applications-type-column =
  .label = Typ obsahu
  .accesskey = T
applications-action-column =
  .label = Akcia
  .accesskey = A
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = Súbor { $extension }
applications-action-save =
  .label = Uložiť súbor
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Použiť { $app-name }
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Použiť { $app-name } (predvolená)
applications-use-os-default =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Použiť predvolenú aplikáciu macOS
      [windows] Použiť predvolenú aplikáciu Windowsu
      *[other] Použiť predvolenú aplikáciu systému
    }
applications-use-other =
  .label = Použiť inú…
applications-select-helper = Výber pomocnej aplikácie
applications-manage-app =
  .label = Podrobnosti o aplikácii…
applications-always-ask =
  .label = Vždy sa opýtať
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Použiť { $plugin-name } (v prehliadači { -brand-short-name })
applications-open-inapp =
  .label = Otvoriť v aplikácii { -brand-short-name }

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-open-inapp-label =
  .value = { applications-open-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }
applications-use-os-default-label =
  .value = { applications-use-os-default.label }

##

applications-handle-new-file-types-description = Čo má { -brand-short-name } robiť s inými súbormi?
applications-save-for-new-types =
  .label = Uložiť súbory
  .accesskey = U
applications-ask-before-handling =
  .label = Opýtať sa, či chcete súbory otvoriť alebo uložiť
  .accesskey = O
drm-content-header = Obsah chránený pomocou Digital Rights Management (DRM)
play-drm-content =
  .label = Prehrávať obsah chránený pomocou DRM
  .accesskey = P
play-drm-content-learn-more = Ďalšie informácie
update-application-title = Aktualizácie prehliadača { -brand-short-name }
update-application-description = Najvyšší výkon, stabilitu a bezpečnosť dosiahnete tak, že budete udržovať aplikáciu { -brand-short-name } neustále aktuálnu.
update-application-version = Verzia { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Čo je nové</a>
update-history =
  .label = Zobraziť históriu aktualizácii…
  .accesskey = h
update-application-allow-description = Povoliť aplikácii { -brand-short-name }
update-application-auto =
  .label = Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané)
  .accesskey = A
update-application-check-choose =
  .label = Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú
  .accesskey = k
update-application-manual =
  .label = Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa)
  .accesskey = N
update-application-background-enabled =
  .label = Ak { -brand-short-name } nie je spustený
  .accesskey = A
update-application-warning-cross-user-setting = Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky účty v systéme Windows a profily aplikácie { -brand-short-name } používajúce túto inštaláciu aplikácie { -brand-short-name }.
update-application-use-service =
  .label = Na inštaláciu aktualizácií používať službu na pozadí
  .accesskey = z
update-application-suppress-prompts =
  .label = Zobrazovať menej upozornení na aktualizácie
  .accesskey = m
update-setting-write-failure-title2 = Chyba pri ukladaní nastavení pre aktualizácie
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message2 =
  Aplikácia { -brand-short-name } zaznamenala chybu a túto zmenu neuložila. Berte na vedomie, že upravenie toho nastavenia vyžaduje povolenie na zápis do nižšie uvedeného súboru. Vy alebo váš správca systému môžete túto chybu vyriešiť udelením správnych povolení pre skupinu Používatelia,
  
  Nebolo možné zapísať do súboru: { $path }
update-in-progress-title = Prebieha aktualizácia
update-in-progress-message = Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizácii?
update-in-progress-ok-button = &Zrušiť
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Pokračovať

## General Section - Performance

performance-title = Výkon
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Použiť odporúčané nastavenia výkonu
  .accesskey = u
performance-use-recommended-settings-desc = Tieto nastavenia sú ušité na mieru podľa hardvéru a operačného systému vášho počítača.
performance-settings-learn-more = Ďalšie informácie
performance-allow-hw-accel =
  .label = Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné)
  .accesskey = h
performance-limit-content-process-option = Limit procesov obsahu
  .accesskey = L
performance-limit-content-process-enabled-desc = Viac procesov môže zlepšiť výkon pri otvorení viacerých kariet. Spotrebujú však viac pamäte.
performance-limit-content-process-blocked-desc = Zmena počtu procesov s obsahom je možná len pri použití viacprocesového režimu aplikácie { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Pozrite sa, ako môžete skontrolovať stav viacprocesového režimu</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (predvolená)

## General Section - Browsing

browsing-title = Prehliadanie
browsing-use-autoscroll =
  .label = Použiť automatický posun
  .accesskey = a
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Použiť plynulý posun
  .accesskey = o
browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
  .label = Vždy zobrazovať posuvníky
  .accesskey = V
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = V prípade potreby zobraziť dotykovú klávesnicu
  .accesskey = d
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach
  .accesskey = V
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Povoliť vyhľadávanie textu počas písania
  .accesskey = x
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Povoliť ovládanie videa v režime obraz v obraze
  .accesskey = o
browsing-picture-in-picture-learn-more = Ďalšie informácie
browsing-media-control =
  .label = Ovládať médiá pomocou klávesnice, náhlavnej súpravy alebo virtuálneho rozhrania
  .accesskey = d
browsing-media-control-learn-more = Ďalšie informácie
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Odporúčať rozšírenia počas prehliadania
  .accesskey = O
browsing-cfr-features =
  .label = Odporúčať funkcie počas prehliadania
  .accesskey = f
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Ďalšie informácie

## General Section - Proxy

network-settings-title = Nastavenia siete
network-proxy-connection-description = Konfigurovať, ako sa aplikácia { -brand-short-name } pripája k internetu.
network-proxy-connection-learn-more = Ďalšie informácie
network-proxy-connection-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = N

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Nové okná a karty
home-new-windows-tabs-description2 = Vyberte si domovskú stránku a stránku zobrazovanú pri otvorení nových okien a kariet.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Domovská stránka a nové okná
home-newtabs-mode-label = Nové karty
home-restore-defaults =
  .label = Obnoviť predvolené
  .accesskey = r
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Predvolená domovská stránka Firefoxu
home-mode-choice-default-fx =
  .label = { -firefox-home-brand-name } (predvolené)
home-mode-choice-custom =
  .label = Vlastné URL adresy…
home-mode-choice-blank =
  .label = Prázdna stránka
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Zadajte URL adresu…
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Použiť aktuálnu stránku
      *[other] Použiť aktuálne stránky
    }
  .accesskey = s
choose-bookmark =
  .label = Použiť záložku…
  .accesskey = z

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Obsah domovskej stránky Firefoxu
home-prefs-content-description = Vyberte si obsah, ktorý chcete mať na domovskej stránke svojho Firefoxu.
home-prefs-content-header2 = Obsah na { -firefox-home-brand-name(case: "loc") }
home-prefs-content-description2 = Zvoľte, aký obsah chcete mať dostupný na svojej { -firefox-home-brand-name(case: "loc") }.
home-prefs-search-header =
  .label = Vyhľadávanie na webe
home-prefs-shortcuts-header =
  .label = Skratky
home-prefs-shortcuts-description = Stránky, ktoré si uložíte alebo navštívite
home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
  .label = Sponzorované skratky

## Variables:
## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".

home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Odporúča { $provider }
home-prefs-recommended-by-description-new = Výnimočný obsah vybraný službou { $provider }, ktorá je súčasťou rodiny { -brand-product-name(case: "gen") }

##

home-prefs-recommended-by-learn-more = Ako to funguje
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Sponzorované stránky
home-prefs-recommended-by-option-recent-saves =
  .label = Zobraziť nedávno uložené položky
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Navštívené stránky
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Záložky
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Nedávne sťahovania
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = Stránky uložené v { -pocket-brand-name(case: "loc") }
home-prefs-recent-activity-header =
  .label = Nedávna aktivita
home-prefs-recent-activity-description = Výber z nedávno navštívených stránok a obsahu
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Snippety
home-prefs-snippets-description-new = Tipy a novinky od spoločnosti { -vendor-short-name } a aplikácie { -brand-product-name }
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } riadok
      [few] { $num } riadky
      *[other] { $num } riadkov
    }

## Search Section

search-bar-header = Vyhľadávací panel
search-bar-hidden =
  .label = Použiť na vyhľadávanie a navigáciu panel s adresou
search-bar-shown =
  .label = Pridať na panel nástrojov vyhľadávací panel
search-engine-default-header = Predvolený vyhľadávací modul
search-engine-default-desc-2 = Toto je váš predvolený vyhľadávací modul pre vyhľadávanie z panela s adresou a vyhľadávacieho panela. Kedykoľvek ho môžete zmeniť.
search-engine-default-private-desc-2 = Vybrať iný vyhľadávací modul pre použitie v súkromnom prehliadaní
search-separate-default-engine =
  .label = Použiť tento vyhľadávací modul v súkromných oknách
  .accesskey = P
search-suggestions-header = Návrhy vyhľadávania
search-suggestions-desc = Vyberte si, ako má prehliadač zobrazovať návrhy vyhľadávania z vyhľadávacieho modulu.
search-suggestions-option =
  .label = Zobrazovať návrhy vyhľadávania
  .accesskey = Z
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Zobrazovať návrhy vyhľadávania vo výsledkoch panela s adresou
  .accesskey = a
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Zobrazovať návrhy vyhľadávania v paneli s adresou pred históriou prehliadania
search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Zobrazovať návrhy vyhľadávania v súkromnom prehliadaní
suggestions-addressbar-settings-generic2 = Zmeniť nastavenia návrhov v paneli s adresou
search-suggestions-cant-show = Návrhy vyhľadávania nebudú zobrazené vo výsledkoch panela s adresou, pretože ste { -brand-short-name } nastavili tak, aby si nepamätal históriu.
search-one-click-header2 = Skratky vyhľadávania
search-one-click-desc = Vyberte ďalšie vyhľadávacie moduly, ktoré sa zobrazia v ponuke panela s adresou a vyhľadávacieho panela.
search-choose-engine-column =
  .label = Vyhľadávací modul
search-choose-keyword-column =
  .label = Kľúčové slovo
search-restore-default =
  .label = Obnoviť predvolené vyhľadávacie moduly
  .accesskey = O
search-remove-engine =
  .label = Odstrániť
  .accesskey = d
search-add-engine =
  .label = Pridať
  .accesskey = P
search-find-more-link = Nájsť ďalšie vyhľadávacie moduly
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Duplicitné kľúčové slovo
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Zadali ste kľúčové slovo, ktoré je v súčasnosti používané modulom "{ $name }". Vyberte nejaké iné.
search-keyword-warning-bookmark = Zadali ste kľúčové slovo, ktoré je v súčasnosti používané jednou zo záložiek. Vyberte nejaké iné.

## Containers Section

containers-back-button2 =
  .aria-label = Späť na nastavenia
containers-header = Kontajnerové karty
containers-add-button =
  .label = Pridať nový kontajner
  .accesskey = P
containers-new-tab-check =
  .label = Zobraziť výber kontajnera pri otvorení novej karty
  .accesskey = z
containers-settings-button =
  .label = Nastavenia
containers-remove-button =
  .label = Odstrániť

## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Vezmite si svoj web so sebou
sync-signedout-description2 = Synchronizujte si svoje záložky, históriu, karty, heslá, doplnky a nastavenia so všetkými svojimi zariadeniami.
sync-signedout-account-signin3 =
  .label = Prihlásiť sa a synchronizovať…
  .accesskey = P
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Stiahnite si Firefox pre <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> alebo <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> a synchronizujte svoje údaje s vašim mobilným zariadením.

## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Zmeniť obrázok profilu
sync-sign-out =
  .label = Odhlásiť sa…
  .accesskey = h
sync-manage-account = Spravovať účet
  .accesskey = p
sync-signedin-unverified = Adresa { $email } nie je overená.
sync-signedin-login-failure = Ak sa chcete pripojiť k { $email } , musíte sa prihlásiť.
sync-resend-verification =
  .label = Znova odoslať overenie
  .accesskey = d
sync-remove-account =
  .label = Odstrániť účet
  .accesskey = r
sync-sign-in =
  .label = Prihlásiť sa
  .accesskey = i

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Synchronizácia je zapnutá
prefs-syncing-off = Synchronizácia je vypnutá
prefs-sync-turn-on-syncing =
  .label = Zapnúť synchronizáciu…
  .accesskey = Z
prefs-sync-offer-setup-label2 = Synchronizujte si svoje záložky, históriu, karty, heslá, doplnky a nastavenia so všetkými svojimi zariadeniami.
prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Synchronizovať
  .accesskeynotsyncing = n
  .labelsyncing = Synchronizácia…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Máte zapnutú synchronizáciu týchto položiek:
sync-currently-syncing-bookmarks = Záložky
sync-currently-syncing-history = História
sync-currently-syncing-tabs = Otvorené karty
sync-currently-syncing-logins-passwords = Prihlasovacie údaje
sync-currently-syncing-addresses = Adresy
sync-currently-syncing-creditcards = Platobné karty
sync-currently-syncing-addons = Doplnky
sync-currently-syncing-settings = Nastavenia
sync-change-options =
  .label = Zmeniť…
  .accesskey = Z

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Vyberte, čo chcete synchronizovať
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Uložiť zmeny
  .buttonaccesskeyaccept = U
  .buttonlabelextra2 = Odpojiť…
  .buttonaccesskeyextra2 = O
sync-engine-bookmarks =
  .label = Záložky
  .accesskey = Z
sync-engine-history =
  .label = História prehliadania
  .accesskey = H
sync-engine-tabs =
  .label = Otvorené karty
  .tooltiptext = Zoznam otvorených kariet v synchronizovaných zariadeniach
  .accesskey = t
sync-engine-logins-passwords =
  .label = Prihlasovacie údaje
  .tooltiptext = Prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili
  .accesskey = l
sync-engine-addresses =
  .label = Adresy
  .tooltiptext = Uložené poštové adresy (len pre počítače)
  .accesskey = e
sync-engine-creditcards =
  .label = Platobné karty
  .tooltiptext = Mená, čísla a dátumy expirácie (len na počítači)
  .accesskey = k
sync-engine-addons =
  .label = Doplnky
  .tooltiptext = Rozšírenia a témy vzhľadu pre Firefox pre počítače
  .accesskey = D
sync-engine-settings =
  .label = Nastavenia
  .tooltiptext = Zmenené nastavenia v sekciách Všeobecné, Súkromie a bezpečnosť
  .accesskey = a

## The device name controls.

sync-device-name-header = Názov zariadenia
sync-device-name-change =
  .label = Zmeniť názov zariadenia…
  .accesskey = m
sync-device-name-cancel =
  .label = Zrušiť
  .accesskey = r
sync-device-name-save =
  .label = Uložiť
  .accesskey = U
sync-connect-another-device = Pripojiť ďalšie zariadenie

## Privacy Section

privacy-header = Súkromie

## Privacy Section - Logins and Passwords

# The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
pane-privacy-logins-and-passwords-header = Prihlasovacie údaje
  .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Ponúkať uloženie prihlasovacích údajov na webových stránkach
  .accesskey = r
forms-exceptions =
  .label = Výnimky…
  .accesskey = m
forms-generate-passwords =
  .label = Generovať a navrhovať silné heslá
  .accesskey = G
forms-breach-alerts =
  .label = Zobrazovať upozornenia na stránky, na ktorých prišlo k úniku dát
  .accesskey = b
forms-breach-alerts-learn-more-link = Ďalšie informácie
# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Automaticky dopĺňať prihlasovacie údaje a heslá
  .accesskey = u
forms-saved-logins =
  .label = Uložené prihlasovacie údaje…
  .accesskey = s
forms-primary-pw-use =
  .label = Používať hlavné heslo
  .accesskey = h
forms-primary-pw-learn-more-link = Ďalšie informácie
# This string uses the former name of the Primary Password feature
# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
# when searching for the old name. The accesskey is unused.
forms-master-pw-change =
  .label = Zmeniť hlavné heslo…
  .accesskey = h
forms-primary-pw-change =
  .label = Zmeniť hlavné heslo…
  .accesskey = h
# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
# use { "" } as the value.
forms-primary-pw-former-name = { "" }
forms-primary-pw-fips-title = Momentálne sa používa režim FIPS. Režim FIPS vyžaduje nastavenie hlavného hesla.
forms-master-pw-fips-desc = Heslo sa nepodarilo zmeniť
forms-windows-sso =
  .label = Povoliť jednotné prihlásenie systému Windows pre konto Microsoft a pracovné a školské účty
forms-windows-sso-learn-more-link = Ďalšie informácie
forms-windows-sso-desc = Účty môžete spravovať v nastaveniach vášho zariadenia

## OS Authentication dialog

# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
primary-password-os-auth-dialog-message-win = Ak chcete vytvoriť hlavné heslo, zadajte svoje prihlasovacie údaje k systému Windows. Toto opatrenie nám pomáha v zabezpečení vášho účtu.
# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = vytvoriť hlavné heslo
master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## Privacy Section - History

history-header = História
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = Uchovávanie histórie:
  .accesskey = h
history-remember-option-all =
  .label = Pamätať si históriu prehliadania
history-remember-option-never =
  .label = Nikdy neukladať históriu prehliadania
history-remember-option-custom =
  .label = Použiť vlastné nastavenia
history-remember-description = { -brand-short-name } si bude pamätať históriu vášho prehliadania, sťahovania, formulárov a vyhľadávania.
history-dontremember-description = { -brand-short-name } použije totožné nastavenia s režimom súkromného prehliadania a nebude si pamätať žiadnu históriu prehliadania webu.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Natrvalo zapnúť režim súkromného prehliadania
  .accesskey = a
history-remember-browser-option =
  .label = Pamätať si históriu prehliadania a stiahnutých súborov
  .accesskey = b
history-remember-search-option =
  .label = Pamätať si údaje zadané do formulárov a vyhľadávacieho panela
  .accesskey = f
history-clear-on-close-option =
  .label = Vymazať históriu pri ukončení prehliadača { -brand-short-name }
  .accesskey = k
history-clear-on-close-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = N
history-clear-button =
  .label = Vymazať históriu…
  .accesskey = s

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Cookies a údaje stránok
sitedata-total-size-calculating = Výpočet veľkosti údajov stránky a vyrovnávacej pamäte…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Uložené cookies, údaje stránok a vyrovnávacia pamäť zaberajú { $value } { $unit } priestoru na disku.
sitedata-learn-more = Ďalšie informácie
sitedata-delete-on-close =
  .label = Odstrániť cookies a údaje stránok pri zatvorení aplikácie { -brand-short-name }
  .accesskey = c
sitedata-delete-on-close-private-browsing = Pri trvalom režime súkromného prehliadania sa cookies a údaje stránok vymažú ihneď po uzavretí aplikácie { -brand-short-name }.
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Ukladať cookies a údaje stránok
  .accesskey = U
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Blokovať cookies a údaje stránok
  .accesskey = B
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Blokovať
  .accesskey = l
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Sledovacie prvky
sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies =
  .label = Sledovacie cookies tretích strán
sitedata-option-block-cross-site-cookies =
  .label = Sledovacie cookies tretích strán, izolovať ostatné cookies tretích strán
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Cookies z doposiaľ nenavštívených stránok
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Všetky cookies tretích strán (môže obmedziť fungovanie niektorých stránok)
sitedata-option-block-all =
  .label = Všetky cookies (obmedzí fungovanie niektorých stránok)
sitedata-clear =
  .label = Vymazať údaje…
  .accesskey = m
sitedata-settings =
  .label = Spravovať údaje…
  .accesskey = S
sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Spravovať výnimky…
  .accesskey = v

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Panel s adresou
addressbar-suggest = Pri používaní panela s adresou ponúkať
addressbar-locbar-history-option =
  .label = históriu prehliadania
  .accesskey = h
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = záložky
  .accesskey = z
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = otvorené karty
  .accesskey = e
# Shortcuts refers to the shortcut tiles on the new tab page, previously known as top sites. Translation should be consistent.
addressbar-locbar-shortcuts-option =
  .label = skratky
  .accesskey = S
addressbar-locbar-topsites-option =
  .label = top stránky
  .accesskey = t
addressbar-locbar-engines-option =
  .label = vyhľadávacie moduly
  .accesskey = v
addressbar-suggestions-settings = Zmeniť nastavenia pre návrhy vyhľadávania

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-enhanced-tracking-protection = Rozšírená ochrana pred sledovaním
content-blocking-section-top-level-description = Sledovacie prvky zbierajú informácie o tom, čo na internete robíte. { -brand-short-name } blokuje množstvo takýchto prvkov a ďalších škodlivých skriptov.
content-blocking-learn-more = Ďalšie informácie
content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Používate izoláciu prvej strany (FPI), ktorá potlačí niektoré nastavenia cookies prehliadača { -brand-short-name }.

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Štandardná
  .accesskey = t
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Prísna
  .accesskey = P
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Vlastná
  .accesskey = V

##

content-blocking-etp-standard-desc = Vyvážená ochrana a výkon. Neovplyvní načítanie webových stránok.
content-blocking-etp-strict-desc = Viac blokovaného obsahu zvyšuje pravdepodobnosť, že niektoré stránky nebudú správne fungovať.
content-blocking-etp-custom-desc = Vyberte sledovacie prvky a skripty, ktoré chcete blokovať.
content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name } blokuje:
content-blocking-private-windows = Sledovací obsah je blokovaný v súkromných oknách
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Cookies tretích strán vo všetkých oknách (vrátane sledovacích cookies)
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows2 = Cookies tretích strán vo všetkých oknách
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Blokované sú sledovacie cookies
content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Cookies tretích strán v súkromných oknách
content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Sledovacie cookies tretích strán, ostatné izolovať
content-blocking-social-media-trackers = Blokované sú sledovacie prvky sociálnych sietí
content-blocking-all-cookies = Všetky cookies
content-blocking-unvisited-cookies = Cookies z nenavštívených stránok
content-blocking-all-windows-tracking-content = Sledovací obsah je blokovaný vo všetkých oknách
content-blocking-all-third-party-cookies = Blokované sú všetky cookies tretích strán
content-blocking-cryptominers = Blokovaná je ťažba kryptomien
content-blocking-fingerprinters = Blokovaná je tvorba odtlačku prehliadača
# "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
# "Be the first to try", "Join an early experiment".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
  .label = Otestujte našu najvýkonnejšiu funkciu ochrany súkromia
  .accesskey = t
# "Contains" here means "isolates", "limits".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = Úplná ochrana súborov cookie izoluje súbory cookie pre konkrétnu webovú stránku, takže sledovači ich nemôžu použiť na to, aby vás sledovali medzi webmi.
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Ďalšie informácie
content-blocking-etp-standard-tcp-title = Zahŕňa Úplnú ochranu súborov cookie, našu najvýkonnejšiu funkciu ochrany súkromia vôbec
content-blocking-warning-title = Pozor!
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Toto nastavenie môže ovplyvniť fungovanie niektorých stránok. Ak sa vám stránka zdá rozbitá, vypnutie ochrany pred sledovaním by vám mohlo pomôcť načítať všetok obsah.
content-blocking-warning-learn-how = Ďalšie informácie
content-blocking-reload-description = Aby sa zmeny prejavili, musíte obnoviť vaše karty.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Obnoviť všetky karty
  .accesskey = v
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Sledovací obsah
  .accesskey = h
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = Vo všetkých oknách
  .accesskey = V
content-blocking-option-private =
  .label = Iba v súkromných oknách
  .accesskey = s
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Zmeniť zoznam blokovania
content-blocking-cookies-label =
  .label = Cookies
  .accesskey = C
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Ďalšie informácie
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Ťažbu kryptomien
  .accesskey = k
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Vytváranie odtlačku prehliadača
  .accesskey = o

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Spravovať výnimky…
  .accesskey = S

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Povolenia
permissions-location = Poloha
permissions-location-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = e
permissions-xr = Virtuálna realita
permissions-xr-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = N
permissions-camera = Kamera
permissions-camera-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = a
permissions-microphone = Mikrofón
permissions-microphone-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = s
permissions-notification = Upozornenia
permissions-notification-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = n
permissions-notification-link = Ďalšie informácie
permissions-notification-pause =
  .label = Pozastaviť upozornenia do reštartu aplikácie { -brand-short-name }
  .accesskey = n
permissions-autoplay = Automatické prehrávanie
permissions-autoplay-settings =
  .label = Nastavenia…
  .accesskey = N
permissions-block-popups =
  .label = Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná
  .accesskey = B
# "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
# "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
permissions-block-popups-exceptions-button =
  .label = Výnimky…
  .accesskey = V
  .searchkeywords = vyskakovacie okna
permissions-addon-install-warning =
  .label = Upozorniť ma, ak sa stránky pokúšajú inštalovať doplnky
  .accesskey = U
permissions-addon-exceptions =
  .label = Výnimky…
  .accesskey = V

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = Zber a použitie údajov o aplikácii { -brand-short-name }
collection-description = Keď sa jedná o údaje, dávame vám vždy na výber. Zbierame len údaje, ktoré nám pomôžu aplikáciu { -brand-short-name } naďalej zlepšovať. Pred odoslaním osobných údajov vždy žiadame o váš súhlas.
collection-privacy-notice = Zásady ochrany súkromia
collection-health-report-telemetry-disabled = Odosielanie technických údajov a údajov o interakcii spoločnosti { -vendor-short-name } nie je naďalej povolené. Všetky historické údaje budú odstránené v priebehu 30 dní.
collection-health-report-telemetry-disabled-link = Ďalšie informácie
collection-health-report =
  .label = Povoliť { -brand-short-name(case: "dat") } odosielať technické údaje a údaje o interakciách spoločnosti { -vendor-short-name }
  .accesskey = o
collection-health-report-link = Ďalšie informácie
collection-studies =
  .label = Povoliť { -brand-short-name(case: "dat") } inštalovať a spúšťať štúdie
collection-studies-link = Zobraziť štúdie aplikácie { -brand-short-name }
addon-recommendations =
  .label = Povoliť { -brand-short-name(case: "dat") } odporúčať rozšírenia vybrané priamo pre mňa
addon-recommendations-link = Ďalšie informácie
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Odosielanie údajov je v konfigurácii tohto zostavenia zakázané
collection-backlogged-crash-reports-with-link = Povoliť { -brand-short-name(case: "dat") } odosielať vo vašom mene správy o zlyhaní <a data-l10n-name="crash-reports-link">Ďalšie informácie</a>
  .accesskey = P

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Bezpečnosť
security-browsing-protection = Ochrana pred podvodným obsahom a nebezpečným softvérom
security-enable-safe-browsing =
  .label = Blokovať nebezpečný a podvodný obsah
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Ďalšie informácie
security-block-downloads =
  .label = Blokovať sťahovanie nebezpečných súborov
  .accesskey = n
security-block-uncommon-software =
  .label = Upozorniť ma na nechcený a nezvyčajný softvér
  .accesskey = o

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Certifikáty
certs-enable-ocsp =
  .label = Aktuálnu platnosť certifikátov overovať na serveroch OCSP
  .accesskey = A
certs-view =
  .label = Zobraziť certifikáty…
  .accesskey = c
certs-devices =
  .label = Bezpečnostné zariadenia…
  .accesskey = d
space-alert-over-5gb-settings-button =
  .label = Otvoriť nastavenia
  .accesskey = O
space-alert-over-5gb-message2 = <strong>Aplikácii { -brand-short-name } dochádza miesto na disku.</strong> Obsah webovej stránky sa nemusí zobrazovať správne. Uložené údaje stránok môžete odstrániť v ponuke Možnosti > Súkromie a bezpečnosť > Cookies a údaje stránok.
space-alert-under-5gb-message2 = <strong>Aplikácii { -brand-short-name } dochádza miesto na disku.</strong> Obsah webovej stránky sa nemusí zobrazovať správne. Kliknutím na “Ďalšie informácie” sa dozviete viac o optimalizovaní vyžitia disku pre lepší zážitok z prehliadania.

## Privacy Section - HTTPS-Only

httpsonly-header = Režim "Len HTTPS"
httpsonly-description = Protokol HTTPS poskytuje bezpečné a šifrované spojenie medzi aplikáciou { -brand-short-name } a webmi, ktoré navštevujete. Väčšina webových stránok podporuje protokol HTTPS a ak je povolený režim "Len HTTPS", { -brand-short-name } zmení všetky pripojenia na zabezpečené.
httpsonly-learn-more = Ďalšie informácie
httpsonly-radio-enabled =
  .label = Povoliť režim "Len HTTPS" vo všetkých oknách
httpsonly-radio-enabled-pbm =
  .label = Povoliť režim "Len HTTPS" iba v súkromných oknách
httpsonly-radio-disabled =
  .label = Nezapínať režim "Len HTTPS"

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Pracovná plocha
downloads-folder-name = Stiahnuté súbory
choose-download-folder-title = Vyberte priečinok pre stiahnuté súbory: