Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 08 Aug 2020 12:24:51 +0000
changeset 9924 934de0e2f8fa2a0d9ffd64a6b1b615d9c9a41dc0
parent 9923 dc19bc121406f72becb13a339e8ae0c6878e8511
child 9925 dd46b782d0ba72d1630a64e96fbfbdb07d521a7b
push id4361
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 08 Aug 2020 12:24:53 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/browserSets.ftl
devtools/client/accessibility.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/browser/browserSets.ftl
+++ b/browser/browser/browserSets.ftl
@@ -76,16 +76,18 @@ nav-fwd-shortcut-alt =
   .key = ]
 nav-reload-shortcut =
   .key = r
 # Shortcut available only on macOS.
 nav-stop-shortcut =
   .key = .
 history-show-all-shortcut =
   .key = H
+history-show-all-shortcut-mac =
+  .key = Y
 history-sidebar-shortcut =
   .key = h
 full-screen-shortcut =
   .key = f
 reader-mode-toggle-shortcut-windows =
   .keycode = VK_F9
 reader-mode-toggle-shortcut-other =
   .key = R
@@ -112,21 +114,16 @@ bookmark-show-all-shortcut =
 # of each platform for your locale.
 bookmark-show-sidebar-shortcut =
   .key = b
 
 ## All `-alt*` messages are alternative acceleration keys for zoom.
 ## If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 ## you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty.
 
-
-# If in keyboard layouts popular for your locale you need to use the shift key
-# to access the original shortcuts, the following shortcuts can be used.
-# Otherwise their values should remain empty.
-
 full-zoom-reduce-shortcut =
   .key = -
 # If in keyboard layouts popular for your locale you need to use the shift key
 # to access the original shortcuts, the following shortcuts can be used.
 # Otherwise their values should remain empty.
 full-zoom-reduce-shortcut-alt =
   .key = { "" }
 full-zoom-reduce-shortcut-alt-a =
--- a/devtools/client/accessibility.properties
+++ b/devtools/client/accessibility.properties
@@ -305,8 +305,12 @@ accessibility.simulation.tritanopia=trit
 # in the "Simulate" menu in the accessibility panel and represent the tritanomaly simulation option.
 accessibility.simulation.tritanomaly=tritanomalii (obniżonej percepcji niebieskiego)
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.simulation.contrastLoss): This label is shown
 # in the "Simulate" menu in the accessibility panel and represent the contrast loss simulation option.
 # It is also shown in the simulation menu button in the accessibility panel and represent the
 # contrast loss simulation option currently selected.
 accessibility.simulation.contrastLoss=utraty kontrastu
+
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.simulation.achromatopsia): This label is shown
+# in the "Simulate" menu in the accessibility panel and represent the achromatopsia simulation option.
+accessibility.simulation.achromatopsia=achromatopsji (ślepoty barw)
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -1,12 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=Kodowanie znaków dokumentu w ramce nie zostało zadeklarowane. Dokument może wyglądać inaczej, jeśli zostanie otwarty poza ramką.
 EncNoDeclarationPlain=Kodowanie znaków dokumentu czystotekstowego nie zostało zadeklarowane. Podczas wyświetlania tego dokumentu w niektórych konfiguracjach przeglądarki niektóre znaki spoza zakresu US-ASCII (o ile występują) mogą wyglądać nieprawidłowo. Kodowanie znaków pliku musi być zadeklarowane w protokole przesyłania, albo plik musi używać znacznika kolejności bajtów jako sygnatury kodowania.
 EncNoDeclaration=Kodowanie znaków dokumentu HTML nie zostało zadeklarowane. Podczas wyświetlania tego dokumentu w niektórych konfiguracjach przeglądarki niektóre znaki spoza zakresu US-ASCII (o ile występują) mogą wyglądać nieprawidłowo. Kodowanie znaków strony musi być zadeklarowane w dokumencie lub w protokole przesyłania.
 EncLateMetaFrame=Deklaracja kodowania znaków dokumentu HTML w ramce nie została znaleziona w pierwszych 1024 bajtach pliku. Strona zostanie automatycznie odświeżona, jeśli zostanie otwarta bez dokumentu osadzającego ją w ramce. Deklaracja kodowania musi być przesunięta do pierwszych 1024 bajtów pliku. 
 EncLateMeta=Deklaracja kodowania znaków dokumentu HTML nie została znaleziona w pierwszych 1024 bajtach pliku. W inaczej skonfigurowanej przeglądarce strona zostanie automatycznie odświeżona. Deklaracja kodowania musi być przesunięta do pierwszych 1024 bajtów pliku. 
 EncLateMetaReload=Strona została odświeżona, ponieważ deklaracja kodowania znaków dokumentu HTML nie została znaleziona w pierwszych 1024 bajtach pliku. Deklaracja kodowania musi być przesunięta do pierwszych 1024 bajtów pliku. 
 EncLateMetaTooLate=Deklaracja kodowania znaków dokumentu została znaleziona zbyt późno, by odnieść skutek. Deklaracja kodowania musi być przesunięta do pierwszych 1024 bajtów pliku. 
 EncMetaUnsupported=W znaczniku meta dokumentu HTML zadeklarowane zostało nieobsługiwane kodowanie znaków. Deklarację tę zignorowano.
@@ -14,16 +15,17 @@ EncProtocolUnsupported=Na poziomie protokołu przesyłania zadeklarowane zostało nieobsługiwane kodowanie znaków. Deklarację tę zignorowano.
 EncBomlessUtf16=Wykryto tekst zakodowany w UTF-16 zawierający tylko znaki bloku Basic Latin, bez znacznika kolejności bajtów i bez deklaracji na poziomie protokołu przesyłania. Kodowanie tej treści w UTF-16 jest niewydajne; niezależnie od tego kodowanie powinno było zostać zadeklarowane.
 EncMetaUtf16=Znacznik meta został użyty do zadeklarowania kodowania UTF-16. Zamiast tego zostało to zinterpretowane jako deklaracja UTF-8.
 EncMetaUserDefined=Znacznik meta został użyty do zadeklarowania kodowania x-user-defined. Zamiast tego zostało to zinterpretowane jako deklaracja kodowania windows-1252 dla zgodności ze świadomie błędnie zakodowanymi przestarzałymi czcionkami. Strona powinna zostać uaktualniona do kodowania Unicode.
 
 # The bulk of the messages below are derived from
 # https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
 # which is available under the MIT license.
 
+# Tokenizer errors
 errGarbageAfterLtSlash=Śmieci za „</”.
 errLtSlashGt=Napotkano „</>”. Prawdopodobne przyczyny: nieosłonięty „<” (osłoń jako „&lt;”) lub literówka w znaczniku zamykającym.
 errCharRefLacksSemicolon=Odwołanie znakowe nie zostało zakończone średnikiem.
 errNoDigitsInNCR=Brak cyfr w numerycznym odwołaniu znakowym.
 errGtInSystemId=„>” w identyfikatorze systemowym.
 errGtInPublicId=„>” w identyfikatorze publicznym.
 errNamelessDoctype=Doctype bez nazwy.
 errConsecutiveHyphens=Wielokrotne znaki minus nie zakończyły komentarza. „--” nie jest dozwolony w komentarzu, ale np. „- -” jest.
@@ -75,16 +77,17 @@ errEofInSystemId=Koniec pliku wewnątrz identyfikatora systemowego.
 errExpectedSystemId=Oczekiwano identyfikatora systemowego, ale doctype się skończył.
 errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Brak spacji przed nazwą doctype.
 errHyphenHyphenBang=„--!” w komentarzu.
 errNcrZero=Odwołanie znakowe wskazuje na zero.
 errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Brak spacji między słowem kluczowym „SYSTEM” a cudzysłowem w doctype.
 errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Brak spacji między identyfikatorami publicznym a systemowym w doctype.
 errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Brak spacji między słowem kluczowym „PUBLIC” a cudzysłowem w doctype.
 
+# Tree builder errors
 errDeepTree=Struktura drzewa dokumentu jest zbyt głęboka. Zostanie ona spłaszczona do głębokości 513 elementów.
 errStrayStartTag2=Omyłkowy znacznik początkowy „%1$S”.
 errStrayEndTag=Omyłkowy znacznik końcowy „%1$S”.
 errUnclosedElements=Napotkano znacznik końcowy „%1$S”, ale były otwarte inne elementy.
 errUnclosedElementsImplied=Dorozumiany znacznik końcowy „%1$S”, ale były otwarte inne elementy.
 errUnclosedElementsCell=Komórka tabeli została zamknięta w sposób dorozumiany, ale były otwarte inne elementy.
 errStrayDoctype=Omyłkowy doctype.
 errAlmostStandardsDoctype=Doctype trybu „almost standards”. Oczekiwano „<!DOCTYPE html>”.
@@ -96,18 +99,20 @@ errNonSpaceAfterBody=Znak różny od spacji za body.
 errNonSpaceInColgroupInFragment=Znak różny od spacji w „colgroup” podczas przetwarzania fragmentu.
 errNonSpaceInNoscriptInHead=Znak różny od spacji wewnątrz „noscript” w „head”.
 errFooBetweenHeadAndBody=Element „%1$S” między „head” a „body”.
 errStartTagWithoutDoctype=Napotkano znacznik początkowy, ale wcześniej nie było doctype. Oczekiwano „<!DOCTYPE html>”.
 errNoSelectInTableScope=Brak „select” w zasięgu tabeli.
 errStartSelectWhereEndSelectExpected=Znacznik początkowy „select” w miejscu, gdzie oczekiwano końcowego.
 errStartTagWithSelectOpen=Znacznik początkowy „%1$S” z otwartym „select”.
 errBadStartTagInHead2=Nieprawidłowy znacznik początkowy „%1$S” w „head”.
+errBadStartTagInNoscriptInHead=Nieprawidłowy znacznik początkowy „%1$S” w „noscript” w „head”.
 errImage=Napotkano znacznik początkowy „image”.
 errFooSeenWhenFooOpen=Napotkano znacznik początkowy „%1$S”, ale element tego samego typu był już otwarty.
+errFooSeenWhenFooOpen2=Napotkano znacznik początkowy „%1$S”, ale element tego samego typu był już otwarty.
 errHeadingWhenHeadingOpen=Nagłówek nie może być elementem potomnym innego nagłówka.
 errFramesetStart=Napotkano znacznik początkowy „frameset”.
 errNoCellToClose=Brak komórki do zamknięcia.
 errStartTagInTable=Napotkano znacznik początkowy „%1$S” w „table”.
 errFormWhenFormOpen=Napotkano znacznik początkowy „form”, ale był już aktywny element „form”. Zagnieżdżone formularze są niedozwolone. Znacznik zignorowano.
 errTableSeenWhileTableOpen=Napotkano znacznik początkowy „table”, ale poprzednia tabela jest wciąż otwarta.
 errStartTagInTableBody=Znacznik początkowy „%1$S” w ciele tabeli.
 errEndTagSeenWithoutDoctype=Napotkano znacznik końcowy, ale wcześniej nie było doctype. Oczekiwano „<!DOCTYPE html>”.
--- a/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
+++ b/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
@@ -203,16 +203,18 @@ verify-email-recip =
 cert-not-verified-cert-revoked = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ został on unieważniony.
 cert-not-verified-cert-expired = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ stracił on ważność.
 cert-not-verified-cert-not-trusted = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ nie ma go na liście zaufanych.
 cert-not-verified-issuer-not-trusted = Nie można sprawdzić tego certyfikatu: wystawcy nie ma na liście zaufanych.
 cert-not-verified-issuer-unknown = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ jego wystawca jest nieznany.
 cert-not-verified-ca-invalid = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ jego CA jest nieprawidłowy.
 cert-not-verified_algorithm-disabled = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ został podpisany algorytmem, który został zablokowany, ponieważ nie jest bezpieczny.
 cert-not-verified-unknown = Nie można sprawdzić tego certyfikatu z nieznanych przyczyn.
+# Used to indicate that the user chose not to send a client authentication certificate to a server that requested one in a TLS handshake.
+send-no-client-certificate = Nie wysyłaj certyfikatu klienta
 
 ## Add Security Exception dialog
 
 add-exception-branded-warning = Próba zmiany sposobu, w jaki { -brand-short-name } identyfikuje tę witrynę.
 add-exception-invalid-header = Ta witryna próbuje zidentyfikować się przy użyciu nieprawidłowych informacji.
 add-exception-domain-mismatch-short = Niewłaściwa witryna
 add-exception-domain-mismatch-long = Certyfikat należy do innej witryny, co może wskazywać na podszywanie się pod stronę.
 add-exception-expired-short = Informacje nieaktualne
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -1,250 +1,185 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addons-window =
   .title = Dodatki
-
 addons-page-title = Dodatki
-
 search-header =
   .placeholder = Szukaj na stronie addons.mozilla.org
   .searchbuttonlabel = Szukaj
-
 search-header-shortcut =
   .key = f
-
 loading-label =
   .value = Wczytywanie…
-
 list-empty-installed =
   .value = Brak zainstalowanych dodatków tego typu
-
 list-empty-available-updates =
   .value = Nie znaleziono aktualizacji
-
 list-empty-recent-updates =
   .value = Dodatki nie były ostatnio aktualizowane
-
 list-empty-find-updates =
   .label = Sprawdź dostępność aktualizacji
-
 list-empty-button =
   .label = Więcej informacji o dodatkach
-
 install-addon-from-file =
   .label = Zainstaluj dodatek z pliku…
   .accesskey = Z
-
 help-button = Wsparcie dla dodatków
-
 sidebar-help-button-title =
   .title = Wsparcie dla dodatków
-
 preferences =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Opcje programu
    *[other] Preferencje programu
   }
-
 tools-menu =
   .tooltiptext = Narzędzia dla wszystkich dodatków
-
 sidebar-preferences-button-title =
   .title =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Opcje programu
      *[other] Preferencje programu
     }
-
 show-unsigned-extensions-button =
   .label = Niektóre rozszerzenia nie mogły zostać zweryfikowane
-
 show-all-extensions-button =
   .label = Pokaż wszystkie rozszerzenia
-
 debug-addons =
   .label = Debuguj dodatki
   .accesskey = i
-
 cmd-show-details =
   .label = Wyświetl więcej informacji
   .accesskey = W
-
 cmd-find-updates =
   .label = Znajdź aktualizacje
   .accesskey = n
-
 cmd-preferences =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Opcje
      *[other] Preferencje
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] P
     }
-
 cmd-enable-theme =
   .label = Używaj motywu
   .accesskey = a
-
 cmd-disable-theme =
   .label = Przestań używać motywu
   .accesskey = a
-
 cmd-install-addon =
   .label = Zainstaluj
   .accesskey = Z
-
 cmd-contribute =
   .label = Wspomóż
   .accesskey = s
   .tooltiptext = Wspomóż rozwój tego dodatku
-
 discover-title = Czym są dodatki?
-
 discover-description = Dodatki to programy, które pozwalają dostosować program { -brand-short-name } do upodobań użytkownika dzięki nowej funkcjonalności lub innemu wyglądowi. Wypróbuj panel boczny oszczędzający czas, powiadomienia o pogodzie albo nowy motyw graficzny.
-
 discover-footer = Kiedy dostępne jest połączenie z Internetem, ten panel będzie wyświetlał najnowsze i najpopularniejsze dodatki, które warto wypróbować.
-
 detail-version =
   .label = Wersja
-
 detail-last-updated =
   .label = Ostatnia aktualizacja
-
 detail-contributions-description = Autor tego dodatku prosi o wsparcie niewielką kwotą jego dalszego rozwoju.
-
 detail-contributions-button = Wspomóż
   .title = Wspomóż rozwój tego dodatku
   .accesskey = s
-
 detail-update-type =
   .value = Aktualizacje automatyczne
-
 detail-update-default =
   .label = ustawienia domyślne
   .tooltiptext = Instaluj aktualizacje automatycznie tylko, jeśli takie jest domyślne ustawienie
-
 detail-update-automatic =
   .label = włączone
   .tooltiptext = Instaluj aktualizacje automatycznie
-
 detail-update-manual =
   .label = wyłączone
   .tooltiptext = Nie instaluj aktualizacji automatycznie
-
 # Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
 detail-private-browsing-label = Działanie w oknach prywatnych:
-
 detail-private-browsing-description2 = Zezwolenie spowoduje, że rozszerzenie będzie miało dostęp do działań użytkownika w Internecie podczas przeglądania w trybie prywatnym. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Więcej informacji</label>
-
 # Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
 # cannot be overridden by the user.
 detail-private-disallowed-label = Niedozwolone w oknach prywatnych
 detail-private-disallowed-description = To rozszerzenie nie działa podczas przeglądania w trybie prywatnym. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Więcej informacji</label>
-
 detail-private-disallowed-description2 = To rozszerzenie nie działa podczas przeglądania w trybie prywatnym. <a data-l10n-name="learn-more">Więcej informacji</a>
-
 # Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
 detail-private-required-label = Wymaga dostępu do okien prywatnych
 detail-private-required-description = To rozszerzenie ma dostęp do działań użytkownika w Internecie podczas przeglądania w trybie prywatnym. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Więcej informacji</label>
-
 detail-private-required-description2 = To rozszerzenie ma dostęp do działań użytkownika w Internecie podczas przeglądania w trybie prywatnym. <a data-l10n-name="learn-more">Więcej informacji</a>
-
 detail-private-browsing-on =
   .label = zezwalaj
   .tooltiptext = Włącz w trybie prywatnym
-
 detail-private-browsing-off =
   .label = nie zezwalaj
   .tooltiptext = Wyłącz w trybie prywatnym
-
 detail-home =
   .label = Strona domowa
-
 detail-home-value =
   .value = { detail-home.label }
-
 detail-repository =
   .label = Profil dodatku
-
 detail-repository-value =
   .value = { detail-repository.label }
-
 detail-check-for-updates =
   .label = Sprawdź dostępność aktualizacji
   .accesskey = S
   .tooltiptext = Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje dla tego dodatku
-
 detail-show-preferences =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Opcje
      *[other] Preferencje
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] P
     }
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Zmień opcje tego dodatku
      *[other] Zmień preferencje związane z tym dodatkiem
     }
-
 detail-rating =
   .value = Ocena
-
 addon-restart-now =
   .label = Uruchom ponownie
-
 disabled-unsigned-heading =
   .value = Niektóre dodatki zostały wyłączone
-
 disabled-unsigned-description = Następujące dodatki nie zostały zweryfikowane do użytku w programie { -brand-short-name }. Możesz <label data-l10n-name="find-addons">poszukać zamienników</label> lub poprosić ich dostawcę o weryfikację.
-
 disabled-unsigned-learn-more = Więcej informacji o naszych wysiłkach na rzecz Twojego bezpieczeństwa w sieci.
-
 disabled-unsigned-devinfo = Programiści zainteresowani weryfikacją swoich dodatków mogą skorzystać z <label data-l10n-name="learn-more">dokumentacji</label>.
-
 plugin-deprecation-description = Czegoś tutaj brakuje? Niektóre wtyczki nie są już obsługiwane w programie { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Więcej informacji</label>.
-
 legacy-warning-show-legacy = Wyświetl przestarzałe rozszerzenia
-
 legacy-extensions =
   .value = Przestarzałe rozszerzenia
-
 legacy-extensions-description = Te rozszerzenia nie spełniają obecnych standardów programu { -brand-short-name } i z tego powodu zostały wyłączone. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Więcej informacji o zmianach w dodatkach</label>.
-
 private-browsing-description2 =
   { -brand-short-name } zmienia sposób działania rozszerzeń w trybie prywatnym. Rozszerzenia dodane
   do programu domyślnie nie będą działały w oknach prywatnych. Jeśli nie zostanie to zmienione
   w ustawieniach, rozszerzenie nie będzie działało w trybie prywatnym i nie będzie miało dostępu
   do działań użytkownika. Wprowadziliśmy tę zmianę, aby prywatne przeglądanie zawsze było prywatne.
   <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Więcej informacji o zarządzaniu ustawieniami rozszerzeń.</label>
-
 extensions-view-discopane =
   .name = Polecane
   .tooltiptext = Wyświetl polecane dodatki
-
 extensions-view-recent-updates =
   .name = Ostatnie aktualizacje
   .tooltiptext = Wyświetl ostatnie aktualizacje
-
 extensions-view-available-updates =
   .name = Dostępne aktualizacje
   .tooltiptext = Wyświetl dostępne aktualizacje
-
 addon-category-discover = Polecane
 addon-category-discover-title =
   .title = Polecane
 addon-category-extension = Rozszerzenia
 addon-category-extension-title =
   .title = Rozszerzenia
 addon-category-theme = Motywy
 addon-category-theme-title =
@@ -266,83 +201,72 @@ addon-category-recent-updates-title =
   .title = Ostatnie aktualizacje
 
 ## These are global warnings
 
 extensions-warning-safe-mode-label =
   .value = Wszystkie dodatki zostały wyłączone przez tryb awaryjny
 extensions-warning-safe-mode-container =
   .tooltiptext = { extensions-warning-safe-mode-label.value }
-
 extensions-warning-check-compatibility-label =
   .value = Sprawdzanie zgodności dodatków jest wyłączone. Dodatki mogą być niezgodne.
 extensions-warning-check-compatibility-container =
   .tooltiptext = { extensions-warning-check-compatibility-label.value }
-
 extensions-warning-check-compatibility-enable =
   .label = Włącz
   .tooltiptext = Włącz sprawdzanie zgodności dodatków
-
 extensions-warning-update-security-label =
   .value = Sprawdzanie bezpieczeństwa aktualizacji jest wyłączone. Aktualizacje mogą powodować zagrożenie.
 extensions-warning-update-security-container =
   .tooltiptext = { extensions-warning-update-security-label.value }
-
 extensions-warning-update-security-enable =
   .label = Włącz
   .tooltiptext = Włącz sprawdzanie bezpieczeństwa aktualizacji dodatków
-
 extensions-warning-safe-mode = Wszystkie dodatki zostały wyłączone przez tryb awaryjny
 extensions-warning-check-compatibility = Sprawdzanie zgodności dodatków jest wyłączone. Dodatki mogą być niezgodne.
 extensions-warning-check-compatibility-button = Włącz
   .title = Włącz sprawdzanie zgodności dodatków
 extensions-warning-update-security = Sprawdzanie bezpieczeństwa aktualizacji jest wyłączone. Aktualizacje mogą powodować zagrożenie.
 extensions-warning-update-security-button = Włącz
   .title = Włącz sprawdzanie bezpieczeństwa aktualizacji dodatków
 
-
 ## Strings connected to add-on updates
 
 extensions-updates-check-for-updates =
   .label = Sprawdź dostępność aktualizacji
   .accesskey = S
-
 extensions-updates-view-updates =
   .label = Wyświetl ostatnie aktualizacje
   .accesskey = W
-
 addon-updates-check-for-updates = Sprawdź dostępność aktualizacji
   .accesskey = S
 addon-updates-view-updates = Wyświetl ostatnie aktualizacje
   .accesskey = W
 
 # This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
 # add-on update checking.
 
 extensions-updates-update-addons-automatically =
   .label = Automatyczne aktualizacje dodatków
   .accesskey = A
-
 addon-updates-update-addons-automatically = Automatyczne aktualizacje dodatków
   .accesskey = A
 
 ## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
 ## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
 ## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
 ## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
 ## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).
 
 extensions-updates-reset-updates-to-automatic =
   .label = Przestaw wszystkie dodatki na automatyczną aktualizację
   .accesskey = P
-
 extensions-updates-reset-updates-to-manual =
   .label = Przestaw wszystkie dodatki na ręczną aktualizację
   .accesskey = P
-
 addon-updates-reset-updates-to-automatic = Przestaw wszystkie dodatki na automatyczną aktualizację
   .accesskey = P
 addon-updates-reset-updates-to-manual = Przestaw wszystkie dodatki na ręczną aktualizację
   .accesskey = P
 
 ## Status messages displayed when updating add-ons
 
 extensions-updates-updating =
@@ -355,17 +279,16 @@ extensions-updates-restart =
   .label = Uruchom ponownie, by dokończyć instalację
 extensions-updates-none-found =
   .value = Nie znaleziono aktualizacji.
 extensions-updates-manual-updates-found =
   .label = Wyświetl dostępne aktualizacje
 extensions-updates-update-selected =
   .label = Zainstaluj aktualizacje
   .tooltiptext = Zainstaluj aktualizacje z tej listy
-
 addon-updates-updating = Aktualizowanie dodatków…
 addon-updates-installed = Dodatki zostały uaktualnione.
 addon-updates-none-found = Nie znaleziono aktualizacji.
 addon-updates-manual-updates-found = Wyświetl dostępne aktualizacje
 
 ## Add-on install/debug strings for page options menu
 
 addon-install-from-file = Zainstaluj dodatek z pliku…
@@ -375,99 +298,83 @@ addon-install-from-file-filter-name = Do
 addon-open-about-debugging = Debuguj dodatki
   .accesskey = i
 
 ## Extension shortcut management
 
 manage-extensions-shortcuts =
   .label = Zarządzaj skrótami rozszerzeń
   .accesskey = d
-
 # This is displayed in the page options menu
 addon-manage-extensions-shortcuts = Zarządzaj skrótami rozszerzeń
   .accesskey = d
-
 shortcuts-no-addons = Nie włączono żadnych rozszerzeń.
 shortcuts-no-commands = Te rozszerzenia nie mają skrótów:
 shortcuts-input =
   .placeholder = Wprowadź skrót
-
 shortcuts-browserAction = Włącz rozszerzenie
-
 shortcuts-browserAction2 = Włącz przycisk na pasku narzędzi
 shortcuts-pageAction = Włącz działanie na stronie
 shortcuts-sidebarAction = Przełącz panel boczny
-
 shortcuts-modifier-mac = Uwzględnij Ctrl, Alt lub ⌘
 shortcuts-modifier-other = Uwzględnij Ctrl lub Alt
 shortcuts-invalid = Nieprawidłowe połączenie
 shortcuts-letter = Wpisz literę
 shortcuts-system = Nie można zastąpić skrótu programu { -brand-short-name }
-
 # String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
 shortcuts-duplicate = Podwójny skrót
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
 # Variables:
 #  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
 shortcuts-duplicate-warning-message = { $shortcut } jest używane jako skrót w więcej niż jednym przypadku. Podwójne skróty mogą powodować niepoprawne działanie.
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 shortcuts-exists = Jest już używany przez dodatek { $addon }
-
 shortcuts-card-expand-button =
   { $numberToShow ->
     [one] { $numberToShow } więcej
     [few] { $numberToShow } więcej
    *[many] { $numberToShow } więcej
   }
-
 shortcuts-card-collapse-button = Mniej
-
 go-back-button =
   .tooltiptext = Wstecz
-
 header-back-button =
   .title = Wstecz
 
 ## Recommended add-ons page
 
 # Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
 # ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
 discopane-intro =
   Rozszerzenia i motywy są jak aplikacje dla przeglądarki. Umożliwiają
   chronienie haseł, pobieranie filmów, szukanie zniżek, blokowanie
   irytujących reklam, zmienianie wyglądu przeglądarki i wiele więcej.
   Te małe programy są często tworzone przez osoby trzecie. Poniżej
   znajduje się wybór wyjątkowo bezpiecznych, wydajnych i funkcjonalnych
   dodatków <a data-l10n-name="learn-more-trigger">polecanych</a> przez przeglądarkę { -brand-product-name }.
-
 # Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
 discopane-notice-recommendations = Część tych poleceń jest spersonalizowanych na podstawie pozostałych zainstalowanych rozszerzeń, preferencji profilu i statystyk użytkowania.
 discopane-notice-learn-more = Więcej informacji
-
 privacy-policy = Zasady ochrony prywatności
-
 # Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
 # Variables:
 #  $author (string) - The name of the add-on developer.
 created-by-author = Autor: <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
 # Shows the number of daily users of the add-on.
 # Variables:
 #  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
 user-count = Użytkownicy: { $dailyUsers }
 install-extension-button = Dodaj do programu { -brand-product-name }
 install-theme-button = Zainstaluj motyw
 # The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
 # the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
 manage-addon-button = Zarządzaj
 find-more-addons = Znajdź więcej dodatków
-
 # This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
 # used for screen readers.
 addon-options-button =
   .aria-label = Więcej opcji
 
 ## Add-on actions
 
 report-addon-button = Zgłoś
@@ -484,130 +391,110 @@ extension-enable-addon-button-label =
 preferences-addon-button =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Opcje
    *[other] Preferencje
   }
 details-addon-button = Szczegóły
 release-notes-addon-button = Informacje o wydaniu
 permissions-addon-button = Uprawnienia
-
 addons-enabled-heading = Włączone
 addons-disabled-heading = Wyłączone
-
 extension-enabled-heading = Włączone
 extension-disabled-heading = Wyłączone
-
 theme-enabled-heading = Włączone
 theme-disabled-heading = Wyłączone
-
 plugin-enabled-heading = Włączone
 plugin-disabled-heading = Wyłączone
-
 dictionary-enabled-heading = Włączone
 dictionary-disabled-heading = Wyłączone
-
 locale-enabled-heading = Włączone
 locale-disabled-heading = Wyłączone
-
 ask-to-activate-button = Pytaj o aktywację
 always-activate-button = Zawsze aktywuj
 never-activate-button = Nigdy nie aktywuj
-
 addon-detail-author-label = Autor
 addon-detail-version-label = Wersja
 addon-detail-last-updated-label = Ostatnia aktualizacja
 addon-detail-homepage-label = Strona domowa
 addon-detail-rating-label = Ocena
-
+# Message for add-ons with a staged pending update.
+install-postponed-message = To rozszerzenie zostanie zaktualizowane po ponownym uruchomieniu programu { -brand-short-name }.
+install-postponed-button = Aktualizuj teraz
 # The average rating that the add-on has received.
 # Variables:
 #  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
 five-star-rating =
   .title = Ocena: { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } z 5
-
 # This string is used to show that an add-on is disabled.
 # Variables:
 #  $name (string) - The name of the add-on
 addon-name-disabled = { $name } (wyłączone)
-
 # The number of reviews that an add-on has received on AMO.
 # Variables:
 #  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
 addon-detail-reviews-link =
   { $numberOfReviews ->
     [one] { $numberOfReviews } recenzja
     [few] { $numberOfReviews } recenzje
    *[many] { $numberOfReviews } recenzji
   }
 
 ## Pending uninstall message bar
 
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 pending-uninstall-description = Usunięto dodatek <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon }</span>.
 pending-uninstall-undo-button = Cofnij
-
 addon-detail-updates-label = Automatyczne aktualizacje:
 addon-detail-updates-radio-default = ustawienia domyślne
 addon-detail-updates-radio-on = włączone
 addon-detail-updates-radio-off = wyłączone
 addon-detail-update-check-label = Sprawdź dostępność aktualizacji
 install-update-button = Uaktualnij
-
 # This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
 # badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
 addon-badge-private-browsing-allowed =
   .title = Dozwolone w oknach prywatnych
-
 # This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
 # badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
 addon-badge-private-browsing-allowed2 =
   .title = Dozwolone w oknach prywatnych
   .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
 addon-detail-private-browsing-help = Zezwolenie spowoduje, że rozszerzenie będzie miało dostęp do działań użytkownika w Internecie podczas przeglądania w trybie prywatnym. <a data-l10n-name="learn-more">Więcej informacji</a>
 addon-detail-private-browsing-allow = zezwalaj
 addon-detail-private-browsing-disallow = nie zezwalaj
-
 # This is the tooltip text for the recommended badge for an extension in about:addons. The
 # badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.
 addon-badge-recommended =
   .title = Polecane
   .alt = Polecane
-
 # This is the tooltip text for the recommended badge for an extension in about:addons. The
 # badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.
 addon-badge-recommended2 =
   .title = { -brand-product-name } poleca wyłącznie rozszerzenia spełniające nasze standardy bezpieczeństwa i wydajności.
   .aria-label = { addon-badge-recommended2.title }
-
 available-updates-heading = Dostępne aktualizacje
 recent-updates-heading = Ostatnie aktualizacje
-
 release-notes-loading = Wczytywanie…
 release-notes-error = Przepraszamy, podczas pobierania informacji o wydaniu wystąpił błąd.
-
 addon-permissions-empty = To rozszerzenie nie wymaga żadnych uprawnień
-
 recommended-extensions-heading = Polecane rozszerzenia
 recommended-themes-heading = Polecane motywy
-
 # A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
 # list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
 recommended-theme-1 = Masz ochotę coś stworzyć? <a data-l10n-name="link">Utwórz własny motyw za pomocą Firefox Color.</a>
 
 ## Page headings
 
 extension-heading = Zarządzanie rozszerzeniami
 theme-heading = Zarządzanie motywami
 plugin-heading = Zarządzanie wtyczkami
 dictionary-heading = Zarządzanie słownikami
 locale-heading = Zarządzanie pakietami językowymi
 updates-heading = Zarządzanie aktualizacjami
 discover-heading = Dostosuj przeglądarkę { -brand-short-name }
 shortcuts-heading = Zarządzanie skrótami rozszerzeń
-
 default-heading-search-label = Znajdź więcej dodatków
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = Szukaj na stronie addons.mozilla.org
-
 addon-page-options-button =
   .title = Narzędzia dla wszystkich dodatków
--- a/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
@@ -27,11 +27,15 @@ printui-portrait = Pionowa
 printui-destination-label = Gdzie wydrukować
 printui-more-settings = Więcej ustawień
 printui-less-settings = Mniej ustawień
 # Section title (noun) for the print scaling options
 printui-scale = Skalowanie
 printui-scale-fit-to-page = Dopasuj do strony
 # Label for input control where user can set the scale percentage
 printui-scale-pcent = Skala
+# Section title for miscellaneous print options
+printui-options = Opcje
+printui-headers-footers-checkbox = Drukuj nagłówki i stopki
+printui-backgrounds-checkbox = Drukuj tła
 printui-system-dialog-link = Drukuj za pomocą okna systemowego…
 printui-primary-button = Drukuj
 printui-cancel-button = Anuluj